Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå Omfang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang"

Transkript

1 Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter kalla Sognenett), uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom Sognenett og Kunden (Sluttbrukar), eller via forhandlar (som på vegne av Sognenett forhandlar tenestene). Avtalen gjeld for alle våre kundar uavhengig av type abonnement. 2 Partar Alle myndige personar og juridiske personar kan abonnere på tenester levert av Sognenett (i desse abonnementsvilkåra kalla Kunde). Det kan bli føreteke rutinemessig kredittvurdering av nye Kundar. Sognenett kan i denne samanheng hente inn opplysningar frå offentlege kjelder og kredittopplysningsføretak. Sognenett har rett til å ikkje levera tenester utan ytterlegare grunngjeving. 3 Abonnement Eit abonnement gjev kunden tilgang til ei operatøraksesslinje og bestilt teneste (heretter kalla abonnementet). Rettar og plikter knytt til abonnementet er regulert i desse abonnementsvilkår (heretter kalla abonnementsvilkåra). 3.1 Varigheit bindingstid: Privatkundar Dersom ikkje noko anna er avtalt skriftleg med Sognenett, gjeld vanleg bindingstid på 12 månadar som privatkunde, i frå oppkopling på tenesta. 3.1 Varigheit bindingstid: Bedrift/Næringsverksemd Bedrifter/Næringsverksemd har 24 månadars binding, med mindre anna skriftleg avtale med Sognenett er gjort. 4 Føresetnad for abonnement Leveranse frå Sognenett føreset at det de facto er mogeleg for Sognenett å levere, basert på Sognenett sin eigen og andre sin infrastruktur. Når det gjeld xdsl må sentral ha ADSL2+ eller G.SHDSL utstyr frå Sognenett. Sognenett gjer merksam på at Telenor i avtale med Sognenett har fastsett at tilkoplinga ikkje er endeleg før montør har vore ute hos kunden og sjekka kapasiteten i koparkabelen. Telenor kan avvise Sognenett sin tinging av koparpar dersom det ikkje er kapasitet i aksess- og transportnett. 5 Angrerett Ved kjøp av tenester over Internett har Kunde som er ein fysisk person, og som ikkje hovudsakeleg handlar som næringsverksemd (heretter kalla Forbrukar), rett til å gå frå avtalen utan å gje opp nokon grunn innan fjorten (14) dagar etter at Sognenett AS har fylt si opplysningsplikt iht. angrerettlova og at angrerettskjema er motteke. Dersom Sognenett ikkje fyller si opplysningsplikt, er fristen likevel ute 3 månader etter at avtalen vart inngått. Dersom det er opplysningar om angreretten som manglar, herunder at angreskjema ikkje vert overlevert, er fristen ute etter eit (1) år.

2 Forbrukar må gje melding til Sognenett innan fristen dersom angreretten skal kunne nyttast. Fristen er overhalden dersom melding er sendt innan utløpet av den dagen fristen går ut. Då tenestene etter denne avtalen skal starta før utløpet av angrefristen, er forbrukar ved bruk av angreretten pliktig å betale for den delen av tenestene som er utført, for installering inkludert materiell som er gått med. Utstyr som er levert til forbrukar skal snarast returnerast til Sognenett. Returkostnader skal belastast kunde med mindre tenesteytar har misleghalde avtalen. 6 Annullering av ordre for bedrifter og offentleg verksemd Annullering skal skje pr. brev eller e-post til Sognenett. Avhengig av når annulleringa finn stad vil det påføra kunden ulike kostnader slik: Annullering før tilsendt modem jfr. gjeldande prisliste. Annullering etter at modem er sendt ut frå Sognenett er å sjå som vanleg oppseiing, sjå punkt Flytting Kunden kan flytte tilkoplinga si dersom Sognenett kan levera til ny adresse. Dersom det ikkje er mogeleg for Sognenett å flytte tilkoplinga, eller dersom det ikkje er mogeleg å oppnå same hastigheit på ny adresse og kunden difor ynskjer å seie opp tenesta, vert det rekna som ei vanleg oppseiing. Ved flytting av tilkopling må kunden ta med seg modem og sjølv stå for oppkopling på ny adresse. Alternativt kan Sognenett flytta tilkoplinga jfr. gjeldande prisliste. 6.2 Riving, byggjearbeid eller vedlikehald av bustad - unytta abonnement Kunden si bindingstid fell ikkje bort sjølv om kunden i delar av bindingstid koplar seg frå modemet grunna byggearbeid, sesongarbeid, eigne feriar eller anna. Oppseiing som skuldast ovannemnde tilhøve er å sjå som ei vanleg oppseiing. 7 Nytt abonnement 7.1 Tinging av abonnement Abonnement kan tingast elektronisk via selskapet sin nettstad (www.sognenett.no), kundesenteret eller via forhandlar. Kunden har ved tinging akseptert Abonnementsvilkåra og er då bunden til avtalen mellom Sognenett AS og Kunden (heretter kalla Avtalen). Avtalen mellom Sognenett og Kunden om levering av tenester inneheld: Kunden si tinging elektronisk på Sognenett sine heimesider, e-post eller anna tinging jfr pkt 7.1, herunder Abonnementsvilkåra. Sognenett si ordrekvittering. Sognenett si stadfesting av ordre. Sognenett si ferdigmelding. Eventuelle særlege skriftlege avtalar mellom Sognenett og Kunden. Kunden skal ved tinging gje opplysningar om si juridiske ansvarlege adresse, fakturaadresse, installasjonsadresse, og kontaktperson for installasjon av abonnementet og dei opplysningar som elles er nødvendige for å effektuere tinginga. 7.2 Montering av ADSL2+ eller G.SHDSL samband Når Sognenett mottek dato for montering/installasjon frå Telenor, vil Kunden få stadfesting av ordre frå Sognenett. Kunden kan henta modem på avtala stad eller kan få modemet sendt pr. post, jfr. gjeldande prisliste eller han kan tinga hjelp til installasjonen.

3 Kunden pliktar då å stille med oppgjeven kontaktperson på den installasjonsdato som ein er vorten einige om. Dersom kontaktperson ikkje kan stilla, skal Sognenett ha melding seinast innan 5 verkedagar før installasjonsdato. Bomtur vert belasta kunden jfr. gjeldande prisliste. Kontaktperson må kunne gje montør eksakt informasjon om kvar xdsl linja er terminert (kvar telefonlinja kjem inn i huset). Dersom kontaktperson ikkje kan gje montør eksakt beskjed om termineringspunkt, vil det verte rekna som bomturfor montøren, og Kunden vert belasta eit gebyr jfr. gjeldande prisliste Montering av trådlaust samband Kunden vil få stadfesting av ordre. Installasjon frå Sognenett er obligatorisk. Kunden pliktar då å stille med oppgitt kontaktperson på den installasjonsdatoen som er avtala. Dersom kontaktpersonen ikkje kan stilla, skal Sognenett ha melding seinast innan 5 verkedagar før installasjonsdato. Bomtur vert belasta kunden jfr. gjeldande prisliste Montering av fibertilknyting Kunden vil få stadfesting av ordre. Etter at alt nødvendig utstyr er på plass hjå leverandør skal dato for installasjon avtalast med Kunde. Kunden pliktar då å stille med oppgitt kontaktperson på den installasjonsdato som ein er avtala. Dersom kontaktpersonen ikkje kan stilla, skal Sognenett ha melding seinast innan 5 verkedagar før installasjonsdato. Bomtur vert belasta kunden jfr. gjeldande prisliste. For Fiber Til Heimen(FTH): Sjå eigne vilkår knytt spesifikt mot leveranse av Fiber Til Heimen. 7.3 Kunden sitt data/kommunikasjonsutstyr - installasjon mm Kunden er sjølv ansvarleg for installasjon, oppkopling og konfigurasjon av eige utstyr som er nødvendig for å nytta tenestene frå Sognenett med mindre anna er skriftleg avtala med Sognenett. 8 Overdraging og endringar 8.1 Overdraging frå Kunden Kunden kan overdraga abonnementet til andre føresett godkjenning frå Sognenett. Kunden må skriftleg informere Sognenett om overdraginga. Skriftleg informasjon til Sognenett om overdraging må innehalde signatur både av den som overdreg abonnementet og den som overtek abonnementet. Den som overtek abonnementet stadfestar ved signaturen sin å ha lest og godteke abonnementsvilkåra. Før overdraginga kan finne stad, må alle uteståande fordringar i vere betalt. Ved overdraging kjem normal etableringsavgift jfr. gjeldande prisliste. Ved dødsfall kan abonnementet kostnadsfritt verte overført til husstandsmedlem av avdøde. Ved samlivsbrot, separasjon og skilsmisse kan abonnementet disponerast av den ektefellen som er registrert som kunde. Abonnement kan kostnadsfritt overdragast til ektefelle eller sambuar når den registrerte Kunden enten har gjeve skriftleg samtykke, eller har flytta. 8.2 Overdraging frå Sognenett Sognenett kan overdra sine rettar og plikter i abonnementsforholdet til andre selskap. 8.3 Endringar Adresseendringar og endringar i andre tilhøve som er avgjerande for abonnementet, må meldast skriftleg til Sognenett snarast. 9 Avgrensingar i bruk av Sognenett sine tenester

4 9.1 Vidaresal av Sognenett sine tenester Tenesta frå Sognenett er for ein husstand, eller ei verksemd. Vidaresal av tenester levert av Sognenett er ikkje tillete med mindre det ligg føre skriftleg løyve frå Sognenett. 9.2 Kommersiell verksemd på private abonnement Det er ikkje høve til å bruke privatlinjer til kommersielle føremål, eksempelvis serverar og anna verksemd på linja som er av kommersiell art med mindre skriftleg løyve føreligg frå Sognenett. 10 Prisar Prisar for oppstart og kapasitet av tenesta går fram av Sognenett sine heimesider (www.sognenett.no). Sognenett har rett til å endre prisane frå og med ein månad etter at varsel er gjeve på Kunden betalar porto og ekspedisjonsgebyr når Sognenett sender ut kundeutstyr, jfr. gjeldande prisliste. Prisendringar innanfor den bindingstida som går fram av Sognenett si ordrestadfesting til Kunden (heretter kalla Bindingstida) føresett endring i dei underliggjande prisane for den tenesta som vert omfatta av Kunden sitt abonnement. 11 Kunden - betalingsansvar og reklamasjon Den som er registrert som Kunde hos Sognenett, er ansvarleg for betaling av dei tenestene som vert levert i høve til avtalen. Ansvaret omfattar også andre, inkludert uvedkommande sin bruk av Kunden sitt abonnement. Dersom Kunden meiner at tilsendt faktura er feil, må han reklamere skriftleg snarast og seinast innan 10 kalenderdagar etter utsendt faktura til 12 Sognenett - faktureringsrutinar Sognenett fakturerer kvartalsvis på forskot. Første faktura inkluderer også eventuell etableringsavgift og andre avtala oppstartskostnader for tenesta, samt abonnementsavgift frå ferdigmeldingsdatoen. Sognenett sender Kunden faktura som gjev oversikt over den leverte tenesta, sum som skal betalast og fristen for betaling. Alle kundar som ikkje nytta seg av efaktura, vert belasta med fakturagebyr, jfr gjeldane satsar. 13 Teieplikt Sognenett og tilsette i Sognenett pliktar i medhald av ekomlova 2-9 å halda teieplikt om opplysningar gjeldande Kunden sin bruk av teletenestene og om innhaldet i Kundens telekommunikasjon. Slike opplysningar kan likevel utleverast med Kunden sitt samtykkje, eller gjevast til domstolane, påtalemyndigheit eller anna offentleg myndigheit når Sognenett er rettsleg plikta til å utlevere slik informasjon. 14 Godkjenning av avtale Siste versjon av abonnementsavtalen ligg ute på Event. endringar vil verte kunngjorde med ein månads varsel. 15 Tilknyting av utstyr til telenettet For å unngå skade på telenettet eller ulempe for andre brukarar, skal utstyr som er knytt til telenettet tilfredsstilla dei krav som til ei kvar tid er fastsett av telemyndigheitene (IEEE K avsnitt 14 eller IEEE802.5). Kunden er ansvarleg for at utstyr som han, eller nokon han svarar for, koplar til nettet. Dersom Kunden er i tvil, pliktar Kunden å avklare dette med Sognenett.

5 16 Tilknytning til nettet - xdsl-kundar Sognenett sørgjer for framføring av linje fram til Nettermineringspunkt (NTP). NTP vert definert som overgangen mellom Telenor sitt nett og bedriftsinternt/privat nett. NTP kan være plassert utanfor eller umiddelbart etter gjennomslag i mur/vegg i bygning der tenesta er bestilt ("Grunnmursprinsippet"). Dersom Kunden ynskjer ei anna linjeføring eller ruting av tilknytingslinja, dekker Kunden meirkostnadane for dette. Kunden må sørgje for at Sognenett har fri tilkomst fram til NTP og i samband med tilknytingar gje Sognenett fri rett til nødvendige installasjonar og linjeføring på, i og gjennom Kundens sin eigedom. Kunden får inga godtgjering for eventuelle ulempe knytt til installasjonar som må plasserast på Kunden sin eigedom til bruk for kunden si tilknyting. Kunden må sjølv skaffa og kosta framføring og levering av kraft (230VAC) og Kunden er sjølv ansvarleg for tilkopling av 230VAC strøm til modem. Kunden skal forsikra seg om at einkvar som installerer eller utfører service på utstyret hans eller teletekniske linjenett har nødvendige autorisasjon Tilknyting til nettet - Trålause kundar Sognenett leverer sine teneste med Ethernet grensesnitt. I samband med tilknytingar pliktar Kunden å gje Sognenett fri rett til nødvendige installasjonar og linjeføring på, i og gjennom Kundens sin eigedom. Kunden får inga godtgjering for eventuelle ulempe knytt til installasjonar som må plasserast på Kundens eigedom til bruk for tilknytinga hans. Kunden må sjølv skaffa og kosta framføring og levering av kraft (230VAC) og Kunden er sjølv ansvarleg for tilkopling av 230VAC strøm til modem/radiopunkt. Kunden skal forsikra seg om at einkvar som installerer eller utfører service på utstyret hans eller teletekniske linjenett har nødvendige autorisasjon. 17 Leveranse 17.1 Ferdigstilling Leveranse vert rekna som utført når linja er kopla opp, utstyr er sendt frå Sognenett og ferdigmelding er sendt kunden. Dersom kunden oppdagar feil eller manglar ved leveransen pliktar kunden å melde frå innan 14 dagar frå ferdigmelding er sendt. Dersom kunden ikkje overheld denne fristen, vil ein eventuell seinare henvendelse bli registrert som supportsak, og ikkje som leveransesvikt Leveringstid Leveringstida er avhengig av geografisk område. Normalt vil leveringstida være inntil 4-6 veker. Dato for installasjon av linja vil gå fram av ordrestadfestinga som Kunden mottek. Sognenett har ikkje ansvar for leveringsforseinkingar som skuldast tredje part. 18 Atterhald gjeldande produkt og teneste frå Sognenett 18.1 Særlege atterhald om hastigheita Oppgjeven hastigheit er teoretisk maksimalhastigheit mellom abonnenten og Sognenett sitt eige nett. Noko av kapasiteten vert nytta til nødvendig kontrollinformasjon. I periodar med stor belastning på Sognenett sitt nett, kan det være lågare hastigheiter enn den oppgjeve. Hastigheiter vidare ut på internett vert avgrensa av tredjeparts nett for deira internett forbindelse. Sognenett gjev ikkje garantiar for oppnådde hastigheiter "Best effort" prinsippet Hastigheit over 8 Mbps er levert "best effort". Dette betyr at tenesta er sett til å kunne gje hastigheit opp mot det som er oppgjeve, og at modemet prøver å oppnå denne hastigheita. Oppnådd hastigheit vil variera med kvalitet og eigenskapar for Kunden si linje. Faktorar som påverkar er; linjelengde, tal

6 skøytar, kvalitet på linjer, tjukkelse på linjer, elektrisk leiingsevne, karakteristisk impedans, fuktigheit og temperatur. Ovannemnde er utanfor Sognenett sitt ansvarsområde Atterhald ved lange linjer - xdsl For linjeavstand over 2,9 km er alle produkt levert "best effort" (sjå over). I tilfeller kor det er vesentleg skilnad på oppgjeven og levert hastigheit, kan abonnent velje eit produkt med lågare oppgjeven hastigheit. Om Sognenett ikkje kan levere eit produkt med lågare hastigheit, og kunde er opplyst om minimumshastigheit skriftleg i frå Sognenett som me likevel ikkje er i stand til og levere over tid, kan abonnenten velje og likevel behalde dette produktet «as it is», reforhandle avtala, eller sei opp tenesta utan opphald Leveranse atterhald I enkelte tilfelle kan abonnenten si telefonlinje ikkje brukast for leveranse av DSL tenester. Dette kan skuldast for lang linje, at linje er påmontert anna utstyr, manglande kablar for framføring til sentral, eller andre faktorar som hindrar leveranse. Sognenett tek difor atterhald om leveranse Breidbandstelefoni Kunden vel sjølv leverandør av eventuell breidbandstelefoni. Kundeforholdet for slik breidbandstelefoniteneste kan teiknast mellom Kunden og den leverandør som kunden vel. Sognenett gjev ikkje brukarstøtte for slike tenester. Spørsmål og brukarstøtte knytt til denne tenesta må rettast direkte til kunden sin leverandør av denne tenesta. Sognenett garanterer ikkje kvaliteten på denne tenesta Eige utstyr Utstyr som vert levert saman med tenesta er Sognenett sin eigedom. Kunden er sjølv ansvarleg for å sikre eige utstyr mot overspenning og lyn med eige overspenningsvern. Kunden er også ansvarleg for at utstyrsrom vert stilt til disposisjon med tilfredsstillende strømtilførsel, med et ordinært inneklima utan for høg temperatur og med tilfredsstillende luftfuktigheit. 19 Skade på Kunden sin eigedom Ved montering, installasjon og kabelføring pliktar Sognenett å ta omsyn til Kunden sin eigedom og eigedelar.sognenett pliktar å erstatte dokumentert direkte økonomisk tap som følgje av skade som går utover det som er nødvendig for arbeidet, og som skuldast aktløyse frå Sognenett si side. Sognenett sitt samla ansvar følgjer av pkt Kundeservice Ved eventuelle feilsituasjonar, kan kunden ringe Telefonen er bemanna frå klokka 08:00 til 16:00 på kvardagar. Laurdagar, sundagar og helgedagar er kundesenteret stengt Brukarnamn og passord Kunden kan i nokre tilfeller få tildelt eit brukarnamn og passord ved ferdigstilling av tenesta. Ved tap av passord kan kunden venda seg til kundeservice på tlf for å få nytt passord. Nytt passord blir sendt via post, faks eller SMS. Pris jfr. gjeldande prisliste Feilmelding Feil skal meldast til Sognenett snarast mogeleg utan ugrunna opphald etter at Kunden oppdaga feilen eller burde ha oppdaga den. Før feil vert meldt, skal Kunden undersøkje om feilen skuldast Kundens eige utstyr:

7 - Strømtilførsel (230VAC) - Telefon (DSL) kabel fram til splittar (ADSL-kundar) - Cat5 kablar mellom modem (RJ45 kontakt) og Kunden sin PC - Nettverkskort i PC med eventuelt LAN nett (inne nett ned switch router etc.) - Eigen PC med konfigurasjon av nettverkskort, brannmur, og antivirus programvare og bedriftsinternt eller privat nett og utstyr knytt til dette (heretter kalla Kunden sitt Ansvarsområde) Feilretting Sognenett skal snarast mogeleg etter å ha blitt kjent med ein mangel ved tenesta, setje i verk tiltak for å rette mangelen. Kunden er sjølv ansvarleg for vedlikehald og feilretting på utstyr som ligg innanfor Kundens sitt Ansvarsområde (jf. pkt. 20.2). Dersom Kunden melder feil, og det viser seg at feilen eller årsaka til denne ligg innanfor Kunden sitt ansvarsområde, har Sognenett rett til å krevje betaling frå Kunden for feilsøking/utrykking og eventuelle oppstarta og/eller utført arbeid jfr. gjeldande prisliste. Retten til å ta i mot feilretting gjeld for alle kundar som har betalt alle forfalne fakturaer frå Sognenett Erstatning Direkte tap Med mindre anna går fram uttrykkeleg av desse Abonnementsvilkåra, er Sognenett berre ansvarleg for Kunden sine direkte, dokumenterte økonomiske tap som skuldast grov aktløyse frå Sognenett si side. Med direkte tap meiner ein nødvendige og dokumenterte meirutgifter som Kunden er påført som ei direkte følgje av mangelen Indirekte tap Sognenett er ikkje ansvarleg for Kunden sine indirekte dokumenterte økonomiske tap som fjølge av manglar, med mindre tapet skuldast grov aktløyse eller føresett frå Sognenett si side. Som indirekte tap regnast mellom anna: a) tap som fjølge av minska eller bortfall av produksjon eller omsetning (driftsavbrot) b) tap som fjølge av at tenesta ikkje kan nyttiggjerast som føresett (avsavn) c) tapt forteneste som fjølge av at ein kontrakt med tredjepart fell bort eller ikkje vert oppfylt Sognenett sitt samla ansvar Det samla erstatningsansvar er under eit kvart omstende avgrensa til kr ,- for kvar skadegjerande handling Heving, Stenging av nett og erstatningsansvar. Kunden kan med snarleg verknad heve avtalen ved vesentleg misleghald frå Sognenett si side. Som vesentleg misleghald i frå Utleigar(Sognenett AS) er det å anse: 1. Avvik i tenestekvalitet ved til dømes forstyrringar, brot i leveransen eller andre forhold som medfører at abonnenten ikkje mottar tilstrekkeleg signal, blir sett på som ein mangel ved tenesta. Dette gjeld ikkje dersom avviket skuldast abonnenten, abonnenten sitt nett eller andre forhold abonnenten har ansvaret for. Utleigar kan ikkje levere betre kvalitet enn det som følgjer standarden på kabelnettet og kvalitet på motteke signal, og er ikkje ansvarleg for forstyrringar eller forringa kvalitet grunna i slike forhold.

8 2. Abonnenten kan krevje erstatning for sitt direkte økonomiske tap som skuldast mangel ved tenesta. Dette gjeld likevel ikkje så lenge utleigar godtgjer at mangelen skuldast hindring utanfor hans kontroll, og som han ikkje med rimelegheit kunne ventast å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgjene av. Indirekte tap, avleda skader/tap eller følgjeskadar/tap erstattast ikkje i nokon tilfelle. Utleigar er heller ikkje ansvarleg for skade på abonnenten sin person, tredjeperson eller gods. Utleigar sitt samla erstatningsansvar er i eitkvart tilfelle avgrensa til vederlaget jmf Misleghald frå Kunden 21.1 Betalingsmisleghald frå Kunden Dersom betaling ikkje er registrert innan 10 kalenderdagar etter forfallsdato, vil purring bli sendt kunden. Dersom Sognenett ikkje har motteke betaling, eller skriftleg klage frå kunden innan 10 kalenderdagar etter forfallsdato på purringa ver tenesta stengt utan vidare varsling. Dersom kunden har bestilt felles rekning for abonnement på fleire tenester, vil stenging normalt omfatte alle abonnementa og tenester lever desse. Ved gjentatt betalingsmisleghald kan Sognenett stenge alle tenester som vert levert kunden, utan vidare varsel eller purring Stenging ved betalingsmisleghald Dersom betaling av abonnement ikkje er registrert innan 10 kalenderdagar etter forfallsdato, og skriftleg klage frå kunde ikkje er motteken av Sognenett innan dette tidspunkt, vil purring bli sendt Kunden. 5 dagar etter 2. gongs purring vil tenesta blir stengt utan vidare varsling. Viss Kunden har bestilt felles regning for abonnement på fleire tenester, vil stenging normalt omfatte alle abonnementa og tenester levert desse. Ved gjentatt betalingsmisleghald kan Sognenett stenge alle tenester som vert levert Kunden utan vidare varsel eller purring Stenging i andre tilfelle Sognenett kan stenge Kundens tilknyting til nettet dersom Kunden bevisst eller ubevisst: a) Nyttar utstyr som ikkje er typegodkjent eller godkjent av Sognenett. b) Opptrer i strid med gjeldande offentlegrettslege reglar for tenester. c) På annan måte grovt misbrukar tenestene. d) Nyttar tenesta til å formidle eller gjere tilgjengeleg innhald som er i strid med norsk lov. e) Overdreg tenesta til tredjemann utan at dette er avklara med Sognenett. f) Utset nettet for "spam", virusangrep, trojanske hestar, "Denial of Service attack" eller liknande. g) Bryt 3. part sine opphavsrettar. Før stenging etter dette pkt. skal Kunden varslast skriftleg og gjevast høve til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplysa om årsaka og fastsette ein frist for å rette opp forholdet. Dersom omsyn til sikkerheit i nettet krev det, kan stenging likevel skje utan førehandsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varslast om stenginga Gjenopning Dersom abonnementet er stengt i samsvar med pkt eller 21.3, vil Sognenett gjenopna abonnementet når det grunnen til stenginga er retta opp. Kunden vil bli belasta med eit gebyr for gjenopning jfr. gjeldande prisliste Datahacking m.v. Kunden pliktar seg til ikkje å gjere ulovleg inntrenging i dei dataressursar som tenestene gjev tilgang til, medrekna å søke tilgang til informasjon som er Kunden uvedkommande eller ikkje har rettar til. Det same gjeld andre forsøk på å bryta tryggleiken eller datatrafikken gjennom tenestene.

9 21.6 Heving Sognenett kan med snarleg verknad heve avtalen ved vesentleg misleghald frå Kunden si side Misbruk av tredjeparts opphavsrettar Kunden skal halde Sognenett skadeslaus for eitkvart krav frå tredjepart som følgje av Kunden sin eigen bruk av tenesta. Kunden skal i slike tilfelle ha rett og plikt til å tre inn i kravet, og gjevast høve til å ta vare på interessene sine. Dersom eit slikt krav vert retta mot Sognenett, skal abonnenten dekke, forutan dei direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å handtera kravet på ein forsvarleg måte og andre utgifter som står i rimeleg høve til kravet frå tredjemann. 22 Oppseiing Kunden skal sei opp abonnementet med skriftleg varsel. Skriftleg varsel til Sognenett skal skje via e- post til Etter at skriftleg oppseiing er motteken av Sognenett, vil Kunden bli fakturert for event. bindingstid og/eller oppseiingstid. Generell oppseiingstid er ut inneverande månad pluss 1 månad, frå den dagen skriftleg oppseiing er motteken av Sognenett. Kunden må betale for fakturaer utstedt før oppseiinga er motteken. Ved tinging av abonnement frå Sognenett bind kunden seg for ei gitt tid, minimum eit år. Sognenett har rett til å fakturere Kunden fram til bindingstidsperioden er slutt. Etter bindingstidsperioden er slutt, går abonnementet automatisk vidare fram til Sognenett har motteke oppseiing frå Kunden. Kunden kan i bindingstida sei opp abonnementet skiftleg mot å betale eit avbrotsbegyr i jfr. gjeldande prisliste. Kunden må også betale for fakturaer som er knytt til tenesta før slik oppseiing er motteken. 23 Ekstraordinære bruksrestriksjonar I nødssituasjonar, som ved alvorlege truslar mot helse, tryggleik eller miljø, naturkatastrofar, krig eller krigsliknande tilstander, streik eller lockout, og fare for sabotasje mot nett og tenester, har Sognenett rett til å gjennomføre følgjande tiltak som avgrensar bruken av teletenestene: a) avbrot i tenesta; b) avgrensing av tenestefasilitetar; og c) avskjering av tilgang til tenestene for nye kundar. Sognenett har også rett til å setje i verk tiltak som kan føra til avbrot, forstyrrelsar eller endringar i telenettet som vert rekna som nødvendige av tekniske, vedlikehaldsmessige eller driftsmessige årsaker. Sognenett er utan ansvar for kostnader eller tap som Kunden vert råka av som følgje av slike tiltak. Sognenett vil så langt det er teknisk og praktisk muleg varsle om slike tiltak i god tid og gjera sitt yttarste for at ulempa for den enkelte kunde vert minst mogeleg. 24 Kommunikasjon Ei kvar melding etter Abonnementsvilkåra skal sendast skriftleg, enten via e-post eller ordiner post, unntatt frå dette punktet er driftsmeldingar frå Sognenett som vert lagt ut på eller vert varsla pr. SMS eller telefon. Sjå også pkt Endringar i vilkåra Sognenett har rett til å endre vilkåra, som følgje av endringar i lovgjevinga, eller ved innføring av offentlege eller kommunale avgifter. Endringar i vilkåra skal varslast minst ein månad før endringane vert gjeldande. 26 Utstyr Sognenett eig alt utstyr som vert levert som del av abonnementet. Utstyret skal leverast tilbake ved heving av Abonnementsavtalen. Dersom utstyret ikkje vert levert tilbake, kan Sognenett krevje at Kunden dekkjer eit fast kostnad jfr. gjeldande prisliste. Dette svarar til den økonomiske verdien av det utstyret som normalt vert levert Kunden.

10 27 Dokumentrang Denne avtalen skal gjelde med mindre anna følgjer av særskilt avtale mellom Kunden og Sognenett. 28 Lovval, tvistar og avtala verneting Avtalen mellom Sognenett og Kunden er underlagt og skal tolkast i samsvar med norsk rett. Tvistar mellom Kunden og Sognenett skal søkjast løyst i minnelegheit. Dersom det ikkje let seg gjere, kan kvar av partane bringe tvisten inn for dei ordinere domstolane.

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG

KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG.. Avtaleperiode 3 år Innhold 1. GENERELT...3 1.1 Aktørar...3 1.2 Omfang...3 1.3 Kontaktpersonar...3 1.4 Endring av avtalen...3 2. KONTRAKTSVILKÅR...3

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKT. Granvin herad. Vedlegg 4.

FORSLAG TIL KONTRAKT. Granvin herad. Vedlegg 4. FORSLAG TIL KONTRAKT Granvin herad Vedlegg 4. Innhold Framlegg til kontrakt... 3 1 Krav til pris og prisregulering... 3 2 Avtaleforvalting... 3 3 Rapportar og statistikk... 3 4 Kvalitet... 3 5 Vilkår for

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKT

FORSLAG TIL KONTRAKT FORSLAG TIL KONTRAKT KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodkonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i Kvam Del 4. Avtale

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER. Vedlegg 9. mellom. .. KOMMUNE og. Avtalen er underteikna i to eksemplar, der kvar av partane får eitt eksemplar.

RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER. Vedlegg 9. mellom. .. KOMMUNE og. Avtalen er underteikna i to eksemplar, der kvar av partane får eitt eksemplar. Vedlegg 9 RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER mellom.. KOMMUNE (heretter kalla Kunden) og (heretter kalla Leverandøren) For kunden:., den For leverandøren:.., den Kontaktperson hos kunden: Namn:. Adresse:

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKT. Eidfjord kommune. Vedlegg 4.

FORSLAG TIL KONTRAKT. Eidfjord kommune. Vedlegg 4. FORSLAG TIL KONTRAKT Eidfjord kommune Vedlegg 4. INNHALDSLISTE VEDLEGG 4 1. FORSLAG TIL KONTRAKT... 3 1.1. KRAV TIL PRIS OG PRISREGULERING... 3 1.2. AVTALEFORVALTING... 3 1.3. RAPPORTAR OG STATISTIKK...

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Abonnementsvilkår for Tussa Telefoni

Abonnementsvilkår for Tussa Telefoni Abonnementsvilkår for Tussa Telefoni 1. Generelt 2. Angrerett 3. Tenestene 4. Prisar 5. Fakturering 6. Betalingsplikt for kunden 7. Varsel og endringar 8. Oppseiing 9. Overdraging 10. Feil eller manglar

Detaljer

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtale nr...... Avtaletid:... Opsjonstid 1 + 1 år. RAMMEAVTALE Mellom.. Leverandør Og kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtalen består av denne underskrivne side og etterfølgjande

Detaljer

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant]

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant] Rammeavtale Om levering av entreprenørtenester mellom Lindås kommune og 1. Partane sine representantar Oppdragsgjevar: Leverandør: Lindås kommune [Lindås kommune sin representant] [Namn på leverandør]

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013)

ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013) ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnementsvilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

1. Definisjonar og omfang 1.1 Kunden blir kalla Abonnenten, Get blir kalla Leverandøren og Tussa IKT blir kalla Distributøren.

1. Definisjonar og omfang 1.1 Kunden blir kalla Abonnenten, Get blir kalla Leverandøren og Tussa IKT blir kalla Distributøren. AVTALEVILKÅR FOR DIGITAL-TV Generelle vilkår - bedriftskundar 1. Definisjonar og omfang 1.1 Kunden blir kalla Abonnenten, Get blir kalla Leverandøren og Tussa IKT blir kalla Distributøren. 1.2 Disse generelle

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR TENESTEKJØP

GENERELLE VILKÅR FOR TENESTEKJØP GENERELLE VILKÅR FOR TENESTEKJØP 1. TENESTA Leverandøren skal utføre tenesta i samsvar med dei til einkvar tid gjeldande reglar som er relevante for utføringa av tenesta, og normer som gjeld for den aktuelle

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring 1. Innleiing Velkommen til Enivest Sikker Lagring, som leverast til deg av Enivest AS. Føljande vilkår regulerer din bruk av Enivest Sikker Lagring ( tenesta ). Ved

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partane i avtalen Forbrukar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Tenesteytar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal gjerast arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR 1-1 Partane i avtalen Partane i avtalen er kunden som tek ut elektrisk kraft til bruk i eit elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avreknar

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Hordaland fylkeskommune 5020 BERGEN. har blitt samde om vilkåra i denne kontrakten om levering av: Drift og vedlikehald av billettautomatar

Hordaland fylkeskommune 5020 BERGEN. har blitt samde om vilkåra i denne kontrakten om levering av: Drift og vedlikehald av billettautomatar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Skyss KONTRAKT Kontraktsnummer: HFK-10-082 heretter kalla Kunden Firma AS og heretter kalla Konsulenten har blitt samde om vilkåra i denne kontrakten om levering av: Drift og vedlikehald

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. mellom. Lærdal kommune som tildelar av offentleg støtte. [namn på leverandør] som Leverandør

AVTALEDOKUMENT. mellom. Lærdal kommune som tildelar av offentleg støtte. [namn på leverandør] som Leverandør AVTALEDOKUMENT mellom Lærdal kommune som tildelar av offentleg støtte og [namn på leverandør] som Leverandør om Etablering og drift av breibandnett med leveranse av innhaldstenester i område Erdal i Lærdal

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) OG [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE 1733773 DEFINISJONAR Følgjande definisjonar vert nytta i avtalen: Avtalen Denne avtalen

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Kontrakt. Orienteringsdesign. Kontrakten gjeld: Kontrakt mellom: SKYSS (heretter kalla oppdragsgjevar) (heretter kalla leverandør) Bergen den.

Kontrakt. Orienteringsdesign. Kontrakten gjeld: Kontrakt mellom: SKYSS (heretter kalla oppdragsgjevar) (heretter kalla leverandør) Bergen den. Kontrakt Kontrakten gjeld: Orienteringsdesign Kontrakt mellom: SKYSS (heretter kalla oppdragsgjevar) og (heretter kalla leverandør) For oppdragsgjevaren: Bergen den. / 2012 For leverandøren: Bergen den.

Detaljer

RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx kommune.... heretter kalla leverandøren

RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx kommune.... heretter kalla leverandøren VEDLEGG A RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx og... heretter kalla leverandøren Tidsramme for avtalen: 01.05.2011 30.04.2013 Avtalen gjeld: Lærebøker/læremidlar Følgjande kommunar

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå SAMNANGER KOMMUNE IKT-reglement for tilsette i Samnanger kommune Vedteke av rådmannen 27.01.2010. Gjeld frå 01.02.2010. Innhaldsliste 1 Området for dette reglementet organisering 2 Føremålet med IKT-anlegget

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Forord Vilkårene som angitt under, gjelder for abonnenter som er tilknyttet Modum Kabel- TV's infrastruktur som Modum Kabel-TV

Detaljer

3.4.2 Overdragelse fra Nordix 1 GYLDIGHETSOMRÅDE

3.4.2 Overdragelse fra Nordix 1 GYLDIGHETSOMRÅDE 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnementsvilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt Bedriftskunder)

Detaljer

Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar

Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar Inkassoselskap etter adresseliste Dykkar ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1337-1 29.06.2016 Sakshandsamar: Aline Schøn Papetti Dir.tlf: 45 49 00 81 Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR TUSSA BREIBAND Generelle abonnementsvilkår - Bedrift

AVTALEVILKÅR FOR TUSSA BREIBAND Generelle abonnementsvilkår - Bedrift AVTALEVILKÅR FOR TUSSA BREIBAND Generelle abonnementsvilkår - Bedrift 1. Generelt 1.1 Gjeld for. Desse vilkåra regulerer kunden (heretter kalla Abonnenten ) sin tilgang til og bruk av tenester og tilleggstenester

Detaljer

STANDARD AVTALEVILKÅR TENESTEKJØP

STANDARD AVTALEVILKÅR TENESTEKJØP STANDARD AVTALEVILKÅR TENESTEKJØP 1.0 UTFØRING 1.1 Tenesteytar pliktar å utføra oppdraget slik avtalen tilseier, og kjøpar pliktar å dekke sitt behov for tenesta som avtalen omfattar frå avtaleleverandør.

Detaljer

1 Generelle vilkår for SIM sine tilbodskonkurransar

1 Generelle vilkår for SIM sine tilbodskonkurransar 1 Generelle vilkår for SIM sine tilbodskonkurransar Det følgjande er ei samanstilling av generelle vilkår som gjeld SIM sine tilbodskonkurransar. 1.1 Konkurransereglar og prosedyrer Forskrift om offentlige

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

LEIGEAVTALE. Voss krisesenter skal nytta bustaden som krisesenter fram til xx.xx.201x

LEIGEAVTALE. Voss krisesenter skal nytta bustaden som krisesenter fram til xx.xx.201x Voss kommune Ikkje off., Ofl 13, jfr. fvl. 13.1 LEIGEAVTALE Mellom utleigar: Voss kommune og leigetakar: er det den xx.xx.2011 teikna leigeavtale om bustad med adresse: Voss krisesenter skal nytta bustaden

Detaljer

AVTALE OM REVISJONSTENESTER

AVTALE OM REVISJONSTENESTER AVTALE OM REVISJONSTENESTER Avtale om partsforpliktingar mellom: NN kommune (heretter kalla kommunen) (heretter kalla REVISOR) For kommunen: [Stad/dato] [Namn m. blokkbokstavar] [Tittel] For REVISOR: Stad/dato]

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

har blitt samde om vilkåra i denne kontrakten om levering av: .til i Hordaland fylkeskommune

har blitt samde om vilkåra i denne kontrakten om levering av: .til i Hordaland fylkeskommune HORDALAND FYLKESKOMMUNE Tannhelseavdelinga KONTRAKT Kontraktsnummer: KUNDEN 09-098 Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN heretter kalla KUNDEN og heretter kalla LEVERANDØREN har blitt samde om vilkåra i

Detaljer

Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014

Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014 Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014 Nettariffar Overføringstariffane er sett opp etter kva type anlegg som tek ut straumen; bruksområde og/eller uttaksstorleik. Dei ulike overføringstariffane skal dekka

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Leverandør. Lærdal Kommune. Entreprenørtenester

Rammeavtale. mellom. Leverandør. Lærdal Kommune. Entreprenørtenester IKKJE OFFENTLEG, JF. OFFENTLEGLOVA 23, 1. ledd Rammeavtale mellom Leverandør og Lærdal Kommune Entreprenørtenester INNHALD 1 Generell informasjon... 3 2 Omfang og varigheit... 3 3 Tildeling av oppdrag...

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE.

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. Vedtekne av styret i Kvinnherad Energi AS, 17.10.2005, sak: 19/05. HØGSPENTLUFTKABEL 1. KE SINE RETTAR

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Partar Kjøpar Namn: fødselsnr.: Namn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/stad: E-post: Seljar Namn: fødselsnr.: Namn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/stad: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstavar

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert 15.2.2006, ihht. vedlegg 2.

UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert 15.2.2006, ihht. vedlegg 2. UTBYGGINGSAVTALE Mellom Hemsedal Infrastruktur AS, (heretter kalla utbyggar) org nr. (under stifting) og Hemsedal kommune, (heretter kalla kommunen) org nr. 964 952 701 er det inngått følgjande avtale

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Når foreldre ikkje bur saman. Retningsliner for å sikre samarbeid mellom barnehagane og foreldre som ikkje bur saman.

Når foreldre ikkje bur saman. Retningsliner for å sikre samarbeid mellom barnehagane og foreldre som ikkje bur saman. Når foreldre ikkje bur saman. Retningsliner for å sikre samarbeid mellom barnehagane og foreldre som ikkje bur saman. Administrativt vedtatt 5.5.2013. 1 Formålet til barnehagen er mellom anna å ta vare

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Standard avtale for Levering av elektrisk kraft

Standard avtale for Levering av elektrisk kraft VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Standard avtale for Levering av elektrisk kraft Standardavtaler 2007 er resultat av forhandlingar mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukarombudet. Standardavtalene

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: Faks: E-post: NO MVA

Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: Faks: E-post: NO MVA Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: 21 05 24 00 Faks: 21 05 24 10 E-post: support@primafon.no NO 993 826 197 MVA www.primafon.no Abonnementsvilkår for Primafon AS (gjeldende fra 1. april 2017) DEL

Detaljer

Leveransen -Prosjektføremål.

Leveransen -Prosjektføremål. Leveransen -Prosjektføremål. Føremålet med dette prosjektet er å kunne tilby breibandkommunikasjon med minimum 30/10 mbit/s kapasitet til fastbuande og bedrifter innafor nærare definerte geografisk område,

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Formidling av kontraktsposisjonar

Formidling av kontraktsposisjonar Rundskriv Formidling av kontraktsposisjonar RUNDSKRIV: 6/2015 DATO: 03.06.2015 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Eigedomsmeklingsføretak Advokatar med eigedomsmeklingsverksemd FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Avtale om refusjon av meirverdiavgift mellom Kvinnherad Kommune og Neslia Øvre AS. Knytt til byggefeltet Neslia Øvre Gnr. 84 Bnr.

Avtale om refusjon av meirverdiavgift mellom Kvinnherad Kommune og Neslia Øvre AS. Knytt til byggefeltet Neslia Øvre Gnr. 84 Bnr. Avtale om refusjon av meirverdiavgift mellom Kvinnherad Kommune og Neslia Øvre AS Knytt til byggefeltet Neslia Øvre Gnr. 84 Bnr. 105 med fleire Del av reguleringsplan: Neslia Øvre. Planid: 20110024 Dato:

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS BILAG 1 TIL BESTILLINGSSKJEMA FOR INTERNETTAKSESS ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS 1. Generelt Lynet Internett AS, organisasjonsnummer 893 086 862 MVA er leverandør av tjenestene slik de er omtalt

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer