Utbygging av Prestmarka fritidssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utbygging av Prestmarka fritidssenter"

Transkript

1 Forslag til program for konsekvensutredning 1 oktober 2011 Rambøll AS Egersund Spinnerigaten Egersund Mail: Tlf

2 Forord Rambøll A/S Norge avdeling Rogaland har utarbeidet dette forslag til planprogram for Prestmarka med tilhørende vegforbindelser for utbygger Fjelberg Utvikling & Eiendom. Forslaget er utarbeidet i samsvar med Forskrift om konsekvensutredninger, og sendes til høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Innkomne uttaleleser vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i det endelige planprogrammet. Planmyndigheten, Kvinnherad kommune, fastsetter det endelige planprogrammet som skal legges til grunn for det videre utrednings- og planarbeidet. Høringsinstansene skal i følge forskriftenes 7 vurdere om tiltaket kommer i konflikt med nasjonale eller viktige hensyn. Høringsuttalelsene sendes innen til: Rambøll AS Avdeling Egersund Spinnerigaten Egersund Eventuelle spørsmål om innholdet i forslaget til planprogram kan stiles til: Rambøll As v/svein Egil Skaar, tlf (e-post: Egersund, Svein Egil Skaar Rambøll AS Egersund 2

3 3 Bilde 1. Ortofoto over området

4 Bilde 2. Planavgrensning 4

5 INNHOLD Side 1 SAMMENDRAG. 7 2 BAKGRUNN BELIGGENHET FORMÅL MED PLANEN OM TILTAKSHAVER 10 3 DAGENS SITUASJON VIRKSOMHETEN PÅ FJELLBERGØY I DAG OVERORNEDE PLANER GJELDENDE REGULERINGSPLANER I OMRÅDET PÅGÅENDE PLANARBEID 10 4 BESKRIVELSE AV TILTAKET BESKRIVELSE AV TILTAKET 11 5 SAKSGANG PROGRAMFASE PLAN OG UTREDNINGSFASE SØKNADSFASE OPPSTART OG ANLEGGSFASE 13 6 ANTATTE PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV Turisme (utleiehytter og camping; konferansesenter) Landskap, fjern og nærvirkning, omlegging fra LNF område 15 til annen arealbruk 6.3 Veg/trafikksituasjon adkomst / avkjørsel Parkering Kollektivtrafikk Støy/forurensning Barn og unges interesser, lek og oppholdsareal Estetikk Forhold til naboer Friluftsliv Naturmangfold Strandsone og vassdrag Kulturminne Energiløsninger Vann, avløp og overvannshåndtering Renovasjon 21 5

6 6.17 Landbruk/jordvern Helse, miljø og trygghet Økonomiske konsekvenser for kommunen Eiendomsinngrep Universell utforming Risiko og sårbarhet Tilgang til sjøen 24 Side 6

7 1. SAMMENDRAG Bakgrunn Rambøll A/S Norge avdeling Rogaland skal utarbeide en reguleringsplan for Prestmarka med tilhørende vegforbindelser for utbygger Fjelberg Utvikling & Eiendom. Prestmarka ligger i Kvinnherad kommune Fjelbergøy. Området Prestmarka ligger mellom Skiftesvik og Høylasset med utsikt til Stord og Borgundøya. Området har et stort potensial for femtidig utbygging til næringsområde/hytteområde som igjen vil styrke næringsaktiviteten på Fjelbergøy og Borgundøya. Eksisterende bebyggelse er etablert mellom Havnavika og Nordhusvågen. Bebyggelsen er bestående av gårdsdrift og fritidsbebyggelse. Avstanden fra eksisterende bebyggelse til Prestmarka er ca 1600m målt langs eksisterende veg til der reguleringsområdet starter. Tiltaket Det et ønske fra grunneiere å få etablert et næringsforetak med mer på Fjelbergøy. Dette for å trygge bosettingen i området, og motvirke fraflytting fra øysamfunnet. Grunneier/hjemmelshaver for Prestmarka er Per Jarle Nordhus Fjelbergøy. I kommunedelplan for området, ( ) er arealene omtalt som LNF område. Kommunestyret har i denne sammenheng et ønske om at en kan arbeide videre med å finne løsninger for å bygge ut dette området i reiselivssammenheng, næring mm. I denne sammenheng kan kommunen anbefale oppstart av planarbeid. På grunn av områdets arealstatus er det i denne forbindelse krav til Planprogram med konsekvensutredninger. Saksgang Det er avholdt oppstartsmøte for reguleringsarbeider den , der kommunen framla ønsket utredningsforhold. Selve planprosessen starter med å legge vårt forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring. Det sendes til berørte interessenter og myndigheter og fristen for å uttale seg er Planmyndigheten, Kvinnherad kommune, vil på grunnlag av innholdet og innkomne uttalelser fastsette planprogrammet som utbygger skal følge ved utarbeidelsen av forslag til reguleringsplan. Kvinnherad kommune fatter vedtak om godkjenning av reguleringsplanen. 7

8 Problemstillinger knyttet til tiltaket og krav til utredninger Utbyggingsplanene vil berøre flere interesser og andre planer, bl. a kommunedelplan for Halsnøyområdet. Planen skal derfor behandles etter Forskrift av om konsekvensutredninger, som innebærer at det skal utarbeides en konsekvensutredning og resultatene av denne skal innarbeides i planforslaget. Det foreliggende dokumentet inneholder beskrivelse av mulige problemstillinger og forslag til et forpliktende program for konsekvensutredning og utarbeidelse av planforslag. Følgende tema foreslås utredet og eventuelt tatt hensyn til i den videre planprosessen: Turisme (utleiehytter og camping; konferansesenter) Landskap, fjern og nærvirkning, omlegging fra LNF område til annen arealbruk Veg/trafikksituasjon Parkering Kollektivtrafikk Støy/forurensning Barn og unges interesser Lek og oppholdsareal Estetikk Forhold til naboer Friluftsliv Naturmangfold Strandsone og vassdrag Kulturminne Energiløsninger Vann, avløp og overvannshåndtering Renovasjon Landbruk/jordvern Helse, miljø og trygghet Økonomiske konsekvenser for kommunen Eiendomsinngrep Universell utforming Risiko og sårbarhet Tilgang til sjøen 8

9 Forslag til program for konsekvensutredning 2. BAKGRUNN 2.1 Beliggenhet Bilde Beliggenhet av Fjelbergøya Formål med planen Reguleringsarbeidet har til hensikt å tilrettelegge for næringsområde og fritidsbebyggelse, vegarealer, parkeringsarealer, aktivitetsområder, turstier mm.. Næringsområdet vil innbefatte konferansesenter og utleie hytter, samt campingplass på årsbasis, ikke basert kun på sommer. 9

10 2.3 Om tiltakshaver Titakshaver er Fjeldberg Utvikling & Eiendom A/S v/stig R Johannesen. Fjeldberg Utvikling & Eiendom har i en lengre tid arbeidet med å få realisert Prestmarka til ønsket formål næringsområde/fritidsbebyggelse. Selve arbeidet ble startet i 2004 med avtaleinngåelse på Prestmarka. Intensjonen med dette arbeid var å lage arbeidsplasser for seg selv og andre, dette med tanke på konferansesenteret og campingplass som skal være tilgjengelig på helårs basis. Stig R Johannesen ønsker å bosette seg på Fjelbergøy med sin familie. Tiltakshaver har et stort fokus på å få i stand næringsaktivitet for lokalsamfunnet, og som igjen vil trygge bosettingen i et fraflyttningstruet område. 3. DAGENS SITUASJON 3.1 Fjelbergøy i dag Fjelbergøy er i dag bevokst med viltvoksende furuskog og kratt. Øya er svært tynt befolket, med få gårdsbruk og noen få fritidsboliger. Vegnettet på Fjelbergøy er bestående av grusdekke og en veibredde på ca 3.5m Det er en ferje kai på øya som håndterer person, bil, lastebil og annen godstrafikk. På Fjelbergøy er det en eldre gravlunn med kirke som utbygningsforholdet ikke vil komme i konflikt med. 3.2 Overordnede planer I kommunedelplan for området, datert , er området omtalt som LNF område. 3.3 Gjeldende reguleringsplaner i området Fjelbergøy er pr. i dag uregulert. 3.4 Pågående planarbeid Det foregår ikke planarbeid i området etter det Kvinnherad kommune kjenner til. Rambøll arbeider med to andre reguleringsplaner for området, Havnavika og Breivik. 10

11 4. BESKRIVELSE AV TILTAKET 4.1 Beskrivelse av tiltaket Tiltaket vil omfatte fra ferjeleie på Fjelbergøy (inkl Sydnes ferjeleie) og til Prestmarka Selve reguleringsområdet vil omfatte eventuelle oppgraderinger av eksisterende veinett samt eventuelle omlegninger. Som hovedadkomst vil eksisterende veinett bli benyttet inkl. jordbruksvei fra Breivika og inn til Prestmaka. 4.2 Fritidssenter Reguleringsarbeidet har til hensikt å tilrettelegge for næringsområde og fritidsbebyggelse, vegarealer, parkeringsarealer, aktivitetsområder, turstier mm.. Næringsområdet vil innbefatte 1 stk. konferansesenter på ca m2, i to etasjer med tilhørende parkeringsarealer. Videre ca. 37 utleiehytter, samt campingplass basert på helårs virksomhet. Næringsområdet vil også omfatte ca. 40 selveierhytter, samt arealer avsatt til lek, park og friluftsaktivitet. Planområdet vil dekke fra ferjeleie på Fjelbergøy og aktuell vegtrase` samt reguleringsområde for næring og fritid. Det skal opparbeides adkomstveg fra eksisterende veg og inn i planområdet. Videre vil man også måtte vurdere oppgradering av eksisterende vegadkomst, som skal tilfredsstille gjeldende veg standard for denne type utbygging. En vil også se på de trafikale forhold for Sydnes ferjeleie. Planarbeidet forutsettes gjennomført som en detaljregulering i henhold til 12-8 i plan og bygningsloven. 11

12 5. SAKSGANG 5.1 Programfase Tiltakshaver startet idearbeidet i 2003 hvor det ble inngodt en avtale med grunneier for gnr. 210 bnr. 37 for videreutvikling av denne eiendommen til næringsvirksomhet/fritidsbebyggelse. Området ble meldt opp til regulering den hvor det kom innsigelse fra fylkesmannen i Hordaland. Etter flere møter med kommunen og politisk behandling ble det foretatt et oppstartmøte med Kvinnherad kommune den vedrørende reguleringsarbeider på gnr. 210 bnr. 3, hvor kommunen tilrår oppstart av reguleringsarbeider med følgende tekst: Det kan meldes oppstart av planarbeid i.h.t. kommunestyret sitt ønske om at en kan arbeide videre om mulig, og finne løsninger for å bygge ur dette området i reiselivssammenheng. Plan for tiltaket krever konsekvensutredning og ansvarlig myndighet er Planmyndigheten, dvs. Kvinnherad kommune. Tiltakshaver utarbeider forslag til Planprogram. Forslaget sendes så på høring til alle berørte parter i oktober 2011, og frist for uttalelse er satt til 10 desember Høringsuttalelsene blir innarbeidet i Forslag til Planprogram, og Kvinnherad kommune fastsetter det endelige Planprogrammet som også inneholder krav til utredning av konsekvensene. Ansvarlig myndighet skal, som ledd i arbeidet med å fastsette plan- eller utredningsprogram, vurdere behovet for og hvis nødvendig gjennomføre et offentlig møte om saken. Dersom berørte regionale eller statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at planen eller tiltaket kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette fremgå av høringsuttalelsen. 5.2 Plan og utredningsfase Plan- og utredningsprogrammet legges til grunn for konsekvensutredningene som gjennomføres av uavhengige på de respektive områdene. Resultatene av konsekvensutredningen danner grunnlaget for planskissen og valg av løsninger. Når planskissen med konsekvensutredning og forslag til bestemmelser foreligger, avholdes et møte mellom tiltakshaver og planmyndigheten for å avklare viktige elementer i planen. Dette endelige planforslaget med konsekvensutredningen legges deretter ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte parker. Høringsfristen er her ca. 6 uker, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger 7. I henhold til samme forskrift skal det endelige plan- eller utredningsprogrammet fastsettes innen rimelig tid, normalt senest innen 10 uker etter frist for uttalelser. Kopi av fastsatt program skal sendes til de som har avgitt høringsuttalelse til forslag til program. 12

13 5.3 Søknadsfase Under konsekvensutredningen kan det komme opp andre forhold som også krever tillatelse etter særlover. Eventuelle søknader vil da bli utarbeidet parallelt med plan og utredningsarbeidet. 5.4 Oppstart og anleggsfase Dersom reguleringsplanen vedtas sommeren 2012, vil opparbeidelse av veg inn i planområdet kunne starte tidlig i Fremdriften i den videre utviklingen av området vil være avhengig av den økonomi som genereres ut av prosjektet, gjennom salg av fritidsboliger, samt utleie av hytter og konferansesenter. 6. ANTATTE PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV Etablering av fritidsenteret, med oppgradering av eksisterende skogsvei inn til senteret, vil medføre fysiske endringer innenfor planområdet. Ut fra opplysninger fremkommet i oppstartmøte med Kvinnherad kommune, den , samt befaringer i området, antas det at tiltaket kan få konsekvenser for følgende tema-interesser: Turisme (utleiehytter og camping; konferansesenter) Landskap, fjern og nærvirkning, omlegging fra LNF område til annen arealbruk Veg/trafikksituasjon Parkering Kollektivtrafikk Støy/forurensning Barn og unges interesser Lek og oppholdsareal Estetikk Forhold til naboer Friluftsliv Naturmangfold Strandsone og vassdrag Kulturminne Energiløsninger Vann, avløp og overvannshåndtering Renovasjon Landbruk/jordvern Helse, miljø og trygghet Økonomiske konsekvenser for kommunen Eiendomsinngrep Universell utforming Risiko og sårbarhet Tilgang til sjøen 13 Disse temaer vil bli grundig utredet i Plan- og utredningsfasen, men foreløpige antakelser gir indikasjoner på hvilke konsekvenser tiltaket kan få.

14 Konsekvensutredninger med metoder Konsekvensutredningen bygger på en årsaks-virkningskjede og bygges opp som en trinnvis prosess bestående av tre hovedtrinn for hvert fagtema som utredes: Informasjonsinnhenting og beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekter på de ulike temaene Beregning av tiltakets konsekvenser for det enkelte tema. Konsekvensene beregnes som en funksjon av verdier i området og tiltakets effekt. Det vil bli brukt anerkjente metoder i alle faser. Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av utbyggingsområdet, vil det for hvert fagtema beskrives tiltak som kan gjøres for å redusere de negative konsekvensene. Resultatene av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle avbøtende tiltak legges til grunn for innholdet i planskissen. Dette vil bidra til en optimal løsning som medfører flest fordeler og færrest ulemper. 14

15 6.1 Turisme (utleiehytter og camping; konferansesenter) Utbygger ser for seg en trinnvis utvikling av området, for etablering av næringsområde og salg av tomter til fritidsboliger. Innenfor næringsdelen inngår utleie av fritidsboliger, konferansesenter, utleie av oppstillingsplass for campingbiler og kafe-drift basert på helårsbasis. Avstanden til Fjelbergøy fra store byregioner som Bergen, Stavanger og Haugesund, gjør at utbygger vurderer Fjelbergøy som meget attraktivt som fritids og rekreasjonsområde for befolkningen i disse områdene. I en utviklingsfase, vil prosjektet generere mye arbeid for lokale entreprenører og tømrere, til rydding av område, oppgradering av vegadkomst, og oppsetting av konferansesenter og fritidsboliger. I en driftsfase vil fritidssenteret sysselsette lokal arbeidskraft innenfor drift av konferansesenter, utleiehytter, campingplass og generell service rettet mot fritidsboligene i området. Spesielt i driftsfasen vil det naturlig gis muligheter for sysselsetting for kvinner bosatt i nærheten. Fritidssenteret vil og generere skatteinntekter til kommunen. 6.2 Landskap, fjern og nærvirkning, omlegging fra LNF område til annen arealbruk Utvikling av fritidssenteret vil med føre inngrep i gjeldende landskap. Nærvirkning: Planområdet er i dag bevokst med lite produktiv frittvoksende furuskog, krattskog og lavt voksende vegetasjon. En vil vektlegge at større deler innenfor planområdet skal reguleres til friluftsområde, som ikke vil bli utsatt for noen form for inngrep. Deler av vegetasjonen innenfor arealene som skal utbygges, vil nødvendigvis bli fjernet i en utbyggingsperiode. En del av denne vegetasjonen vil vokse opp igjen, spesielt på tomtene regulert til fritidsboliger. Den enkelte hytteeier vil normalt ønske å forskjønne sin egen tomt, også med vegetasjon som glir naturlig inn i omgivelsene For utbygger, som vil ønske å gjøre området attraktivt for tilreisende og faste fritidsbrukere, vil det og være en naturlig å forskjønne områdene med innplantet vegetasjon. I bestemmelsene til reguleringsplanen, vil det settes strenge begrensinger i fargevalg på byggene som skal settes opp. Bestemmelsene vil begrense fargevalget til duse, naturfarger. Eksisterende oppbygd skogsvei fra eksisterende bilveg og inn til selve fritidssenteret, vil bli videreført. Skogsveien og evnt. eksisterende bilveg vil bli oppgradert til den standard som gjeldende forskrifter krever. Veien inn til området vil være omgitt av skog, og ikke være noe vesentlig inngrep i naturen, men det vil legges på et fast dekke som skal sikre at adkomstveien kan brukes året rundt. Det aller meste av Fjelbergøya er LNF område, og vil fortsette å være det. Utbygging av et fritidssenter på øya, vil legge forholdene til rette for at langt flere kan få benyttet disse flotte områdene, til friluftsaktivitet. Fjernvirkning: Planområdet er lite synlig fra sjø eller naboøyer. Kun et lite område mot vest, den retningen fritidsboligene er tenkt sentrert, vil det være synlig bebyggelse, men nedtonet med duse naturfarger, og trukket beliggenhet. Det er og 100 meter avstand mellom planområdet og sjøen, som da vil være helt fritt for inngrep, og ytterligere dempe inntrykket av bebyggelse sett fra sjøsiden. 15

16 6.3 Veg/trafikksituasjon adkomst / avkjørsel (kapasitet, sikkerhet, fotgjengerkryssinger, forhold til vegnormalen og kommunens VVA-norm) Opparbeidelsen av fritidssenteret og bruken av det vil påvirke trafikkforholdene på adkomstveien ifra ferjeleiet til fritidssenteret. I dag er trafikken på den eksisterende grusveien fra ferjeleiet innover, svært liten. På skogsvegen lengre innover er den tilnærmet ikke eksisterende. Utviklingen av senteret vil generere betydelig større mengder trafikk, spesielt i sommerhalvåret og da mest i helgene. Å estimere fremtidig trafikkmengde (ADT) må gjøres ut fra høyst usikre parametre. Gitt parameteren at: området er ferdig utbygd, med 37 fritidsboliger, 40 utleiehytter, campingplass, konferansesenter, en sommerdag i fellesferien. På slike dager kan det kommer flere hundre kjøretøyer pr. døgn. Typen kjøretøy vil være klart mest personbiler, med en og annen bobil og campingvogn. Etter at området er ferdig utviklet, vil tungtrafikk inn i området, være minimal, noe leveranse av varer til konferansesenter og kafé` vil likevel måtte påregnes. Langs med adkomstveien skal det reguleres inn møteplasser, dimensjonert etter gjeldende forskrifter for denne typen veg. Snuplasser skal og anlegges langs adkomststrekningen. Adkomstveien vil ikke bli benyttet av skolebarn. Adkomstveien vil bli liggende i et kupert terreng, (jfr. Bilde 4-7), men blir anlagt i forhold til gjeldende vegstandard Det skal avsettes tilstrekkelige arealer i avkjørsler, til å tilfredsstille de krav som gjeldende vegnorm stiller. Trafikksituasjonen vil bli vurdert og sikret helt fra kaiområdet. Fartsgrensen på adkomstveien vil bli satt i samråd med vegmyndigheter. Byggegrenser innenfor byggeområdene vil bli satt etter gjeldende forskrifter. Det vil og være et mål for utbygger å legge til rette for at også funksjonshemmede skal kunne bruke området. Noen av fritidsboligene vil derfor bli utformet på en slik måte at adkomst til byggene skal være tilrettelagt for rullestolbrukere. Dette vil være aktuelt der det landskapsmessige ligger til rette for det. I reguleringsplanen vil det bli avsatt lekeareal for barn, innenfor planområdet Den svært begrensede trafikkmengden, og ikke minst de lave fartsgrensene som blir satt i adkomstveg, kombinert med gode møteplasser, skal normalt kunne sikre en trygg og god trafikkutvikling. Angående tilgjengelighet for funksjonshemmede, har Kvinnherad kommune foreslått å ta kontakt med Anne Lise Olsen, for en videre utredning. 16

17 Bilde 4. Eksisterende traktorveg inn til området (forlengelse av bilveg) Bilde 5. Eksisterende traktorveg inn til området (forlengelse av bilveg) 17

18 Bilde 6. Eksisterende bilveg inn til området Bilde 7. Eksisterende bilveg inn til området 18

19 6.4 Parkering Kvinnherad kommune stiller krav om minimum 2 parkeringsplasser pr. hytte. I tillegg skal det være gjesteparkering. Legges det opp til fellesparkering, er kommunens krav at det skal være 1,5 parkeringsplass pr. hytte. Kommunen har ellers uttrykt ønske om at det i planprosessen blir vurdert om det er behov for å utvidelse av parkeringskapasiteten ved Sydnes ferjekai og eller Fjelberg ferjekai. Dette forholdet vil bli nøye utredet i konsekvensutredningen. Et sånt behov vil være avhengig av den parkeringskapasiteten det legges opp til på selve fritidssenteret, og selvsagt av trafikken som vil være til og fra Fjelbergøy. 6.5 Kollektivtrafikk Det er Bussholdeplass ved Sydnes ferjekai. Kommunen stiller ikke noe krav om utbygging av kollektivtilbud ut over dette. 6.6 Støy/forurensning I en anleggsfase vil det nødvendigvis bli en del tungtrafikk til Fjelbergøy, og inn i planområdet. Området vil ventelig bli opparbeidet i etapper, mye styrt av økonomien i prosjektet. I driftsfasen, når området er ferdig utviklet, vil tungtrafikk inn i området, være minimal, noe leveranse av varer til konferansesenter og kafe` vil likevel måtte påregnes. I høysesongen kan fritidssenteret ved maksimal utbygging bli besøkt av flere hundre kjøretøyer pr. døgn. Typen kjøretøy vil være klart mest personbiler, med en og annen bobil og campingvogn. Fartsgrensene på adkomstvegen vil være lav, det er ellers lite og ingen bebyggelse langs adkomstvegen. 6.7 Barn og unges interesser, lek og oppholdsareal Fjelbergøy er svært lite utbygd, og byr på enorme områder for barn og unge til å utfolde seg på. Utbygging av fritidssenteret vil ikke gå på bekostning av dette, men tvert imot legge forholdene mer til rette for alle aldersgruppers mulighet for utfoldelse i naturen. Dette gjennom opparbeidelse av bilveg inn i området, opparbeidelse av leke arel for barn, og gode overnattingstilbud for ikke minst barnefamilier, av ulik art og prisklasse. Fritidssenteret vil og ventelig bli brukt av mye barnefamilier, noe som gir fastboende barn flere lekekamerater, spesielt i sommerhalvåret. Området vil i konsekvensutredningen bli kartlagt med henblikk på eksisterende bruk som leke og oppholdsareal. 19

20 6.8 Estetikk Området er i dag nærmest ubebygd. Planene for fritidssenteret er omfattende, men dog innenfor et begrenset område av Fjelbergøy. Det er i utbyggers interesse å utvikle et område som er attraktivt for så vel eiere av fritidsboliger, som brukere på dagsbesøk. I konsekvensutredningen vil det bli nøye vurdert utforming og byggehøyder i forhold til terreng og landskap. Utbyggingens konsekvenser for høydedrag og landskapssilhuetter, vil bli tillagt stor vekt. Fjern og nærvirkinger av tiltaket, og tilpasning til eksisterende omgivelser må og vurderes. Til sist vil utnyttingsgrad, bygningsvolum, utbyggingsform i forhold til omgivelsene være avgjørende for en også estetisk vellykket utbygging. Alle disse forholdende vil bli ivaretatt i en omfattende planomtale. Det må likevel bemerkes at en utbygging av denne art, ikke vil være mulig uten at det blir synlige forandringer i landskapet. Det skal tilrettelegges for at moderne mennesker, med krav til en viss komfort, skal ønske å bruke området, med de fasiliteter som finnes. Det må opparbeides lovbestemt vegadkomst, parkeringsarealer, et stort antall moderne bygg tilknyttet vann og kloakk, strømnett, Dette lar seg ikke gjøre uten inngrep i naturen. 6.9 Forhold til naboer Fjelbergøy er veldig lite befolket. Bebyggelsen som finnes, er konsentrert i området ved ferjekaien mot sør. Gjennomgangstrafikken inn i området vil være merkbar i høysesongen, spesielt for bebyggelsen ved ferjekaien. Adkomsten vil være langs eksisterende veg og vil bli vurdert oppgradert. Selve fritidssenteret vil knapt nok være synlig for fastboende på øya, 6.10 Friluftsliv Det skal i konsekvensutredningen gjøres grundig rede for planområdets verdi som friluftsområde, pr i dag. Området er i dag ikke regulert. I kommunedelplan er det omtalt som LNF område. Konsekvensutredningen vil avdekke om det finnes løyper og stier innnefor området som er tenkt utbygd. Event, slike funn, vil bli tatt hensyn til. Den svært begrensede bebyggelsen på Fjelbergøy, gjør at sannsynligheten for å finne stitråkk som er jevnlig i bruk av en hvis grad, er begrenset. Det må og påpekes at det er i utbyggers interesse å tilrettelegge for at brukerne i området skal ha best mulig adgang til de store friluftsområdene som finnes på øya. De vil ventelig være avgjørende for friluftsområdets eksistens. Planområdet skal bygges ut på en måte som gjenspeiler det. Satt inn i et helhetsperspektiv, tilpasset en langt større brukermasse enn tilfellet sannsynligvis er for området i dag. Det vil derfor ikke nødvendigvis være til ulempe, og forringe kvaliteten for området som friluftsområde, om en evnt. tråkk og stier som måtet finnes innenfor planområdet, blir noe omdirigert i terrenget. Det vil innefor planområdet bli opparbeidet sammenhengende grøntområde, som videre knyttes sammen med LNF området utenfor fritidssenteret. Der skal ikke settes opp noen hindringer for at 20

21 allmennheten også skal kunne bruke disse grøntområdene til å ta seg frem gjennom planområdet, på samme måten som brukerne av fritidssenteret. Fritidssenteret er nettopp å bryte ned skillet mellom bebygde områder, og naturen utenfor Naturmangfold (fauna, naturtypekartlegging, viltkartlegging, artsdatabanken m.m) Det må foretas en konsekvensutredning for å avdekke både fakta om dagens situasjon, og evnt. konsekvenser av en utbygging innenfor planområdet Strandsone og vassdrag (elv, bekkefar, nedslagsfelt m.m., byggeforbud i 100- meters belte. funksjonell strandsone) Planprosjektet er ikke innefor 100 metersbeltet langs med sjøen. Omfanget av en full utbygging vil være så stort at de deler av strandsonen som ligger nærmest utbyggingsområdet, nok kan bli påvirket over tid. Strandsonevernet gir likevel et sikkert vern mot inngrep. At strandsonen tas i bruk av folk, til bading, solbading, lek og friluftsliv ellers, må vel kunne aksepteres. Det er ikke planer om å utvide området, ei heller anleggelse av noen småbåthavn Kulturminne Evnt. kulturminne innenfor planområdet, må avklares med Fylkeskommunen. Det er lite trolig at finnes noe kulturminne på området, all den tid Kvinnherad kommune ikke har registrert noe bygg på eiendommen, og lokalbefolkningen ikke kjenner til noe slikt Energiløsninger Aktuelle problemstillinger er: type energiforsyning, energibruk og klimaforhold Det må foretas en konsekvensutredning for å avdekke muligheter som foreligger. Det er naturlig nok begrensede muligheter på en liten øy som Fjelberøy Vann, avløp og overvannshåndtering (kommunens VVA-norm, forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, forurensningsforskrifta, kapasitet på eksisterende anlegg, krav om utbyggingsavtale Det er ingen kommunale VA-anlegg på Fjelbergøy. Når det gjelder avløpsordninger, viser Kvinnherad kommune til Arne Gjelland som kontaktperson Håndtering av overvann og sløkkevanns problematikk må selvsagt ivaretas på en god måte. Det må foretas en konsekvensutredning for å avdekke både fakta om dagens situasjon, de muligheter som finnes, og evnt. konsekvenser av en utbygging Renovasjon (henteplass, avfallsløsning) Det må foretas en konsekvensutredning for å avdekke hva som vil være den beste løsningen. 21

22 6.17 Landbruk/jordvern (areal i drift, forholdet til kommunen sin landbruksplan, ulemper for tilgrensende landbruksareal m.m) Den planlagte utbyggingen vil medføre en omdisponering av landbruksareal. Planområdet er i gjeldende kommunedelplan, datert , omtalt som LNF område. Hele Fjelbergøy er bevokst med skog og kratt, av lav bonitet. Verdien av området, i næringssammenheng, er derfor naturlig begrenset. Det er ingen store skogressurser innenfor planområdet, som for det meste er bestående av lave lautrær og kratt. Den nye veg-adkomsten inn i området, vil følge eksisterende skogsveg, men det vil måtte settes av areal til en vegutvidelse og møteplasser. Det må foretas en konsekvensutredning for å avdekke både fakta om dagens situasjon, og evnt. konsekvenser av en utbygging innenfor planområdet Helse, miljø og trygghet Planområdet er i dag bestående av skog og kratt. En vesentlig intensjon med etablering av Fritidssenteret, er å tilrettelegge for en økt bruk av området. Til naturopplevelser, rekreasjon og fysisk aktivitet, for alle brukergrupper. Utbyggingen av området vil bli utført i henhold til gjeldende lover og forskrifter, etter en helhetlig plan. Det vil og være i utbyggers interesse å skape et fritidssenter som av brukerne oppfattes som attraktivt i forhold til miljø. Det er derfor ikke noe i utbyggers planer som skulle gi grunn for bekymring for helse og miljø. På samme måte er det selvsagt i utbyggers interesse å, på alle vis, etablere et trygt og trivelig fritidssenter for alle brukergrupper. Helse, miljø og trygghet er naturlig et meget høyt prioritert område for et fritidssenter. Det må foretas en konsekvensutredning for å avdekke både fakta om dagens situasjon, og evnt. konsekvenser av en utbygging innenfor planområdet Økonomiske konsekvenser for kommunen (bygging og drift av veger, va-anlegg, skuler, barnehage m.m) I en utviklingsfase, vil prosjektet generere mye arbeid for lokale entreprenører og tømrere, til rydding av område, oppgradering av vegadkomst, og oppsetting av konferansesenter og fritidsboliger. I en driftsfase vil fritidssenteret sysselsette lokal arbeidskraft innenfor drift av konferansesenter, utleiehytter, campingplass og generell service rettet mot fritidsboligene i området. Spesielt i driftsfasen vil det naturlig gis muligheter for sysselsetting for kvinner bosatt i nærheten. I nærheten av ferjekaien på Borgundøya, også tilhørende Kvinnherad kommune, er det en landhandel. Denne landhandelen er truet av nedleggelse, grunnet manglende omsetning. Dette vil være nærmeste sted for brukerne av Fritidssenteret, til å handle inn mat og alt mulig annet. Etablering av Fritidssenteret vil kunne gi landhandelen den økte omsetning som skal til for å unngå nedleggelse, og sikre sysselsetting. 22

23 Bilde 8. Fjelberg ferjekai All denne virksomheten vil generere skatteinntekter til kommunen. For kommunen vil kostnadene i forbindelse med utbygging og drift av Fritidssenteret være minimale. Det vil være helt opp til kommunen selv å vurdere en evnt. overtakelse av adkomstvegen. Det samme gjelder for en evnt. overtakelse av va-anlegg tilknyttet Fritissenteret. Blir området utbygd i den skala som utbygger har håp om, kan det bli behov for å utbedre ferjekaien i forhold til parkerings kapasitet. Dette forholdet skal og konsekvensutredes, for å avdekke både fakta om dagens situasjon, og evnt. konsekvenser av en utbygging innenfor planområdet. Det vil uansett være opp til kommunen å vurdere om de ønsker å evnt. bidra til en utbedring av denne art, og kommunen vil da måtte vurdere de positive ringvirkningene for kommunen (skatteinntekter, arbeidsplasser), opp mot kostnadene for kommunen sin del Eiendomsinngrep Plangrensen i området er satt ut fra utbyggers ønsker. Grensen kan bli justert, om det i planprosessen fremkommer grunner for det. Planområdet for selve utbygnings forholdet ligger på en grunneier. Adkomsten til feltet går fra ferje kai langs eksisterende veg. Langs denne veg er det flere grunneiere/sameie som vil bli avklart i plansammenheng. 23

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

REGULERINGSPLAN 389 R, HYTTETUN, LIATOPPEN FJELLPARK. Reguleringsplan, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN 389 R, HYTTETUN, LIATOPPEN FJELLPARK. Reguleringsplan, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN 389 R, HYTTETUN, LIATOPPEN FJELLPARK Gnr: 146 Bnr: 1 KONGSBERG KOMMUNE Mars 2011 Reguleringsplan, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Innholdsliste INNLEDNING...3 Hensikt...3 Planstatus...3

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER ASKØY KOMMUNE Avdeling for arealbruk REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Oppstartsmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller og kommunen i private plansaker, og skal danne

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Forslagsstillers respons til innkomne merknader.

Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Vedlagt følger forslag til reguleringsplan med bestemmelser og planprogram for Årvold gård næringsområde. Til planforslaget følger også konskvensutredning

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 8 8. oktober 2010 Reguleringsplan

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Forespørsel om reguleringsendring Skadberg feriesenter del av gnr. 4 bnr. 129 - Ole Christen Skadberg

Forespørsel om reguleringsendring Skadberg feriesenter del av gnr. 4 bnr. 129 - Ole Christen Skadberg Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 01.09.2010 Arkiv: :PL-20010003, FA-L12, GBR-4/129 Arkivsaksnr.: 09/2201 Journalpostløpenr.: 10/21533 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSPLAN: YTRE LEIRVIK DEL AV GNR 43, BNR 54. I HEMNE KOMMUNE. BESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN: YTRE LEIRVIK DEL AV GNR 43, BNR 54. I HEMNE KOMMUNE. BESKRIVELSE 09/1553-11 PLAN YTRE LEIRVIK REGULERINGSPLAN: YTRE LEIRVIK DEL AV GNR 43, BNR 54. I HEMNE KOMMUNE. BESKRIVELSE 1.1 Navn på reguleringsplan: Reguleringsplan Ytre Leirvik Del av gnr: 43, bnr: 54 i Hemne

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN Revisjonsdato(er): 11.06.2011, 28.11.2011, 10.02.2012 1 Innledning 1.1 Hvorfor fremmes planforslaget? Kort orientering om hvorfor

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Skudeviga - detaljregulering Plannummer 1422 Saksnummer 201409458 Møtedato 11.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-, bygg- og oppmålingsetaten Fra kommunen

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE

BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE DATO: 19.01.2016 PLANID 16222014002 Utarbeidet av: VALSET MARINA - AGDENES KOMMUNE 1 Oppdrags nr: 2015013 Oppdragsnavn: Valset marina gnr 7 bnr.2

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 Bestemmelsene er datert: 19.06.2009. Bestemmelsene er vedtatt: 1 GENERELT 1.1 Planens formål: Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer