ETTERRETNINGSRAPPORT NR 3/69. J. Serg Oberst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETTERRETNINGSRAPPORT NR 3/69. J. Serg Oberst"

Transkript

1 ETTERRETNNGSRAPPORT NR 3/69 SOVJETSK AKTVTET GRENSEOMRÅDET JUN Rapporten gir en aven/kt over og vurdering av densperlel. p6 Kolahalvøyå i tiden 3 - l juni savletsk. aktivitet På grunn av kildebeskyttelse har det Vl!rtnødvendig å gradere denne fullstendige snart rapport somstrengt mulig. HEMMELG. En lovere gradert versjon vil bli utarbeidet så J. Serg Oberst Distribusjon: Statsministeren. Utenr iksmi!"listeren Forsvarsministeren Forsvarssjefen,Sjefen for Hæren Sjefen For SjØForsvaret SieFen for luftforsvaret c Øverstkommanderende i Nord-Norge ~iefen For landstridskreftene i Sør-Norge Siefen for sifjstridskreftene i Sør-Norge SjeFen For luftstridskreftene i S;r~Norge Sjefen f~r Militærmisjonen i Sryssel FST, intern distribusjon og arkiv Bjørn Egers Kommandørkaptein ECSpfnṙ. l l 2 l. 3 l l 4 Q 5 Q u 6 Q 7 l 8 l 9 l l 10 l l l 12 ~ l l ~tt18 (a).

2 t t._...~.-... '.. NNLEDNNG tidsrommet 3-11 juni 1968 bl; det.regi~trert en meget uva~lig aktivitett av 'sovjetiske styrker p6 nordvestre d,erav Kolahalv;ya. 86de hcarstyrker, taktiske flyavdel inger og fly fra T~a,nsportflYV6pnet(YrA) var involvert. ':.... '..: Det mest bemerkelsesverdige ved riev~te :~ktivitet., var at sovjetiske styrke.. i tiden 6 - juni sto,feltmess.ig gruppe.rt, meget ncbrden'norslvsovjetiske grense med front vestover-. Sovjetiske hatrstyrkerhar i de senere 6r, ikke, operert helt inne ved grensen, og m~nhqr 'tidfigere ;kk~ registrert store styrker vest Pechengaomr6det.' i. '. ',.. '.' ',,". '.L,:.,. Aktiviteten falt'i tid sammen,med' gjenn9mf;ringen :av;;yelse POL AR EX-. PRESS/POLAR CE i Tro.,-,somr6det.!verksettingen av denne ;velsen vakte ganske sterk reaksjon i sovjetisk 'presse,' og det syn.ei klart at den spesieu" ' aktivitet p6 sovjetisk side hadde sammenheng med NATO-;yelsen. '..' Opptreden av:'tore sovjetiske hatr~ty,rkefmed stridsvogner og artilleri innenfor synsvidde (ra norskomr6de,' vakte Qqturlig nok oppmerksomhet b6de p6 politisk og niilitcart hold i Norge;,, Qet, ~r derfor av 'betydning li' f6 klarlagt best mulig hva.scm skjedde p6 sovjetisk side i det åktuelle tidsrom. En søker derfor i denne rapport, p6,grunnlagav det materiale som.foreligger, 6 gi en oversikt over og vurdering av de sovjetiske operasjoner i nevnte tidsrom. "... Det forhold at.sov;et i ney~te:p~riode bygget opp en trusel mot norsk omr6de, samt at ~.e,fr~mre.~tyrk~r'op,~rert~)nne':1for.visuell sikt fra norsk side, gj;r at. det kan trekk~ viktige opply.ningei":'b6de.avvarslings-og etterretningsmessig art av aktiv,iteten,.,~apporten gir'derfor'0gs6 en oversikt over de viktigste lcardommer og,erfaringer p6 disse,fe.lter. ', f '. ". '.' \ ':".~,':' ':,HE~DELSESFORlØ?... 'j' 31"", Antatt beredsk~psal<llm iverksatt nnen Lenin&rad"MO.AYdeUngOl\. pl>. ;.'".. nordvestre KolQstart6ru knin frc. sfne forleninomr6der., '. "... ;,:.:-".';:;::.;;:.,.,..,',' '..:,; ", ',.. ' "Om morgenen 3 fun, ble en.anta tt;velsesmessig beredskapsalarm iverksatt i '.: leriingrad MO~ Alarme" c,,". t~ 6. ha omfattet de fleste hcørforband i mili- "fc:arc:listriktet.:. ", <. De~ ;;me registrerte r.;aksje,"på alåim.,,:.or at hatravde/lnger i Pechengaomr6det, begynte 6,rykke ut av Sine forlegn inger. tiden ' ble,det observert i alt 5' ko.lonner p6 Russeveien (veien mellom Pechenga og Murmansk). Det b,esett i alt 'O kjøretører, vesentlig lastebiler. Samtlige kolonner rykket østover.

3 Dette ble bedømt til c!vc2refremparti fra det motoriserte infanteriregiment som er stasjonert i Pechengaomrc!ldet, pc!r vei til et oppmarsj-/samlingsomrc!lde for divisjonen i omrc!ldet mellom Pechenga og Murmansk. Samme dag ble det registrert en sivilforsvarsøvelse i de sydlige deler avmilitc2rdistriktet. 4 juni: Oppklarings- og sikringsstyrke rykker inn i grenseomrc!ldet. Utrykningen fortsetter. Taktiske jagerfly blir overført til Kola. Kl 0345 ble det registrert aktivitet av stridsvogner og pansrede oppklaringskjøretøyer i omrc!ldene Ryssan;~rvi ':'"Kontiosalmi m"eget nær den norslc/sov;et-" iske grense. Dette viste seg c!vc2reen avdeling av antatt batal ;onsstyrke som i løpet av natten hadde rykket vestover langs 'shavsveien og inn i omrc!ldet " Ryssanj~rvi - Kontiosalmi uten 6 VC2reobservert. 'avdelingen inngikk følgende kjør~tøyer:. 2-4 stridsvogner (antatt amfibiestridsvogner av typen PT-76), "3 BROM pansrede amfibieoppklaringsk;øretøyer, 21 GAZ-48 (endeg6ende amfibie personell transportk;øt"etøyer), "2 lastekjøt"e~øyer, " "16 u/i kjøretøyer. J å J PT-76. Lett amfibiestridsvogn,,.; ",

4 ,!. i ~, f- r!! l' BROM.pansret amfibieoppklaringskif>retf>y Avdelingen ble bedf>mt til c!være en oppklaringsbatalion eller en motorisert infanteribataljon forsterket med divisjonens oppklaringskompani Det er' grunn til c!tro at avdelingens oppdrag var c!s'iiae oppmarsj og sammendragning av divisjonen lenger ;st. Avdelingens hovedstyrke synes 6 ha. tc!ltt'feltmesig.~uppert med front vestover i omrc!ldetryssanjarvi.;.,kontiosalmi. Fremskutte elementer ble observert ved veien til Boris G/eb' nord for Kvivalathl grensevaktleir Ved midnatt samme dag trakk avdelingen seq t.ilbake ;stover langs shavsveien '.~. Sammendragningen av tropper i det vanlige f>velsesomr6det mellom Pechenga PS Murmansk fortsatte ogsc!l4 juni tiden ble det pli Russeveien øst for Pechenga observert 13 kolonnerp6,tilsammen.358 kif>retf>yerpli vei ;stover. Dette antas c!ha vmrt hovedstyrken fra det motoriserte,infanterfre~iment som er stasjonert i Pechengaomrc!ldet, samt andre enheter forlagt i Pechengadalen. Det er grunn Ul 6 anta at det ilf>pet av dagen foregikk lignende utrykk ing av samtlige enheter nnen 45. Mot 'infdiv. 56 vel sammendragningen av divisi,onen som oper~ionene inne i grerueomr6det 'foregikk under full radiotaushet. " ' Samme dag ble det overf," et iagerbomberegiment lif Monchegorsk. Overf"ingen ble stf>tte~av ca. 18 transportfly' (AN-12 eub) fra Det militcare transportflyvc!lpen(yta). De fleste av'disse transportflyene landet p6 Maliiarvi.

5 "/!. i! i, AN-12 cus 5 juni: Sammentrekning og grupper.ing av hærstyrker 'fullføres. Taktiske jagerfly overføres til Malijefrvi og. Kilprj&vi. løpet av dagen antas 45. Mot infdiv,6 ha fullført sammendragning og grupp~~i"-g, og ~i0rtstrtdsklar i omr6det øst for Titovka-dalen med front,!ptover. MarJ<ørstyrkerfor neste dags øvelser ble antagelig avgitt og gruppert øst Pechengada en med front mot øst.. Jagerbombeavdel ingen som dagen fl/>rble overfwt ti Monchegorsk, ble 5 juni deployert til flyplassene Malijefrvi (15 fly) og Kilpijefrvi (23 fly). De ca 18 transportflyene som 4 juni landet p6 baser p6kolahalvøya, returnerte sydover 5 jun;' Samme dag kom ytterligere minst 12 fly fra Det militære transportf/yv6pnet (YTA)til flyplasserp6 Kola, de fleste til KilpijtJrvi og luostari. Fly fra det fast stasjonerte rekognoseringsregimentet p6 Monc,hegorsk begynte rekognosering over øvelsesomr6det øst for Pechenga om ettermiddagen 5 juni. i j J j l.1 l~

6 \ \ " ",---f i l 1ft \ Troppebevegelser. Qg operasjoner p6 nordvestre Kola 3-5 jun 68,.'

7 6 juni: G jennomf;ring aven 2-sidig felttjenesteøvelse/samvirke~else. luftlandsetting av 1 fallskfermbataljon. Avbrudd i øvelsen og innrykking mot den norsk/sovjetiske grense. Natt til 6 juni ca kl 0309 startet enfeittjenesteøvelse i området mellom Pechenga og Murmansk. Følgende, enheter antas å ha deltatt i øvelsen: 45. Mot'infdiv.med alle underlagte avdelinger..,, J 1 årtilleriregiment fra Petrozavodskarm6en (normalt stasjonert i Luostariområdet.). 1 fallskjermbataljon, antageng fra 76. Luftbår':l~divisjon' i Pskov. 1 regiment taktiske rekognoseringsfly (fast stasjonert i Monchegorsk). lregimerit jagerbombefly. Ca,30 transportfly fra Det mihtcere transportflyvåpen For grupperi~g se -.fig~. Øvelsen' antas ledet aven fremskutt kommandoplass fra Petrozavodskarm6en. ' ~, " " ",...!, Det foreligger relativt få opplysninger' om øvelsen, men øvelsesopplegget synes i hovedtrekkene å ha vært som følger:. "'"Øvelsen var en direkte fortsettelse av,beredskaps~elsen som startet 3 juni., "Styrkene var inndelt i to part'ier som vi.her kan kalle parti Vest og'øst. Parti Vest besto antagelig,av mindre styrker avdelt fra 45. Mot infdiv (l - 2 bataljoner, muligens 1 regiment). Dette partiet spilte en fiende som hadde trengt inn i Kolaomr6det fra,vest og sto ved øvelsens begynnelse i omr6det cf>stpechengadalen. Øvrige deltagende styrker deltok p6 parti øst og spi te egne styrker; som etter 6 ha blitt alarmert i sine garnisoner var trukket sammen i området cf>st Titovkadalen. Disse styrker s~ulle om morgenen 6 juni settes inn i et motangrep for. 6 drive tilbake og et>deleggeden inntrengende fiende. Parti øst iverksatte oppklaring b6de,pl bakken og i luften frece kl-"0600. Rekognoseringsfly fra Monchegorskregimentet utf;rte i tiden 0600":1200 i alt ca 2S sorties. Fra kl 0730 utf;rte jagerbomberne lavangrep mot parti Vest's styrker. Flyene angrep vesentlig i formasjoner på 4 fly. ~. _.. ",!j,. ;,','. '-.:: ;.:,'~. Frem til kl 1600 ble det gjennomf;rt tilsammen 40 lavangrepssorties. Det var imidlertid et 'opphold i disse operasjonene mellom 1100 og 1500 p 9 a d6rlige værforhold i må omr6det De to partier kom i kontakt.ec kl Parti Vest forsøkte å trenge videre cf>stover,men angrepet ble fanget opp av. parti øst som gikk til motangrep ca kl '. tiden ble det luft landsatt en antatt fallskje.rmbataljon antagelig i omr6det ved luostari flyplass, og s61edes i ryggen på parti Vest's styrker.

8 -'... ~. "/ r '-. \ ', <, '. /",.x, -. ',..,'... -ol J -,,\ J! l \. Antatt gruppering oq operasjoner under ~elsen 6 juni

9 Luftlandsettingen ble gjennomført"jned ca 30 fly (AN-12) fra Det militcare transportflyv6pen"(vta~som kom,sydfra over Murmashi og Fiskerhalvøya, der de dreide!"!"otsydvest og kom inn over slippstedet j ft ( m) ~~yde.. Minst l~ fly ~ande~p6 f~rpla~e.n_~oshkajeirvi et!er avsluttet operasjon -. ':-0':» -, ~ ", -.0-:' Henskten med operasjonen antas 6 ha vcart 6 avskjcare Parti Vestls forsyningsog kommunikasjonslrnjer, hindr~ fremføring av res.erver mm. ParU øst's motoffensiv, som s61edes antas satt inn som et forberedt angrep med full divisjons styrke støttet av jagerbombere og i samvirke med luftlandetropper landsatt bak fiendens linjer, synes l hå dcinnet høydepunktet i øvelsen. Om ettermiddagen samm," dag ble øvelsen enten avsluttet eller avbrutt.. Fra ca kl 1700 var det ikke lenger noen indikasjoner p6 øvelsesmessig vlrksemh~...!' ; /r li ' ' Om ettermiddagen og kvelde!, 6 juni begynte meget ovelj'askende s,?vjetiske hc:eravdehngerli rykke fr1ntomrc!lcletmeget ncar ~en norsl</sovjetiske gr.~nse. Den første indikasjonen p6 denne feise i utviklingen var en antatt rekognoser-.ingsgruppe med 4 GAZ-69 (jeeper), l. BROM pansret amfibie oppklarings-. vogn og 2 lastebiler som kl 1505 rykket østfra og inn i Kontiosalmiområdet. Etter li ha oppholdt seg i dette omr6deten kort stund, forsvant gruppen sydover. Fra ca kl 2100 b~gynte s~vietiske hcarst~ker'årykke inn i gre~s~mrådet~ Observasjonsforholdene var meget dårlige p 9 ei sterktsnøvcar, og en fikk ikke full oversikt over innrykkingen. Obsørvcisjon~ne tydet dog p6.at de sovjetiske avdelingene rykket fremp6 to aks~r, h'h v shavsveien mot Ryssanjeirvi, Kontiosalmi og Høyfj'eUsveien mot Nikelomrlldet...Pli hver. av ~ksene rykket de frem nied en stridsvoghbata jon som fortropp, fulgt av motorisert infanteri og artilleri. For~oppene rykket fre~ taktisk gruppert og utenfor vei. tid~n ble det hørt en voldsom idgivning i om~ldet øst; Kontiosalmi, i alt ca 340 skudd.: Dette antas. å hei vcart markering av arti1leriild... ~ 7 juni: Store deler av 45. Mot infdiv grupperes og g6r i su" ing i grenseom~d~. ~. Sett fra norsk side ver sit.uasjonen natt til 7 juni ~eget uklar. Sikten var fortsatt dårlig, men spredte observasjoner av stridsvogner og andre stridskj;rej tøyer og sterk motordur i omr6dene meget neer: grensen, tydet p6 at store ' sovletiske styrker var p6 fremrykning mot grensen. Ca kl 0230 rykket et stridsvognkompani. '. -- inn Bcels G leb og gikk i sti" ing med front mot grensen. Stridsvognkanonene ble dreiet frem og tilbake og pekte både mot Elevenes bro og observasjonsposten,,6 Skoltefossnakken.

10 z :::::».., f" Ī CC j Gruppering av sovjetiske tropper inn mot grensen 6 og 7 juni

11 ... På dette tidspunkt var selve innrykkingen j grenseområdet i hovedtrekkene avsluttet. Da man t morgentimene fikk noe bedre oversikt.over situasjonen, ble def klert at de sovjetiske styrkene i q>petav natten hadde besatt et område langs 'grensen fra veikrysset vest Nikel i syd til Ryssanjtlrvi i nord. Samtlige enheter var feltmessig gruppert og gikk i stilling med ftønt mot vest. De sovjetiske frems~e linjer var besatt av motorisert infanteri stq>ttetav stridsvognavdelinger og artijlerienheter. Utover formiddag~n ble det.i flere områder iverksatt feltarbeider.,.:herunderutbedring av ildstill inger, q>pegraver og dekningsrom En del omgruppef-ingerble 0956 foretatt, men aktiviteten syntes forq>vrig.begreaset. De sovjetiske styrkene gjorde intet for 6 skjule sitt nærvær i omr6det, tvert imot fikk.man inntrykk av at de gjorde sitt ytterste for 6 demonstrere sitt nærvær. Stridsvogner og artilleri ble gruppert i til dels 6pne områder med godt innsyn fra norsk side. S.tridsvognkj1Wetq>yene beveget seg stadig frem og tilbake og b61 rq>petstillingene i mange omrllder. Orn ettermiddagen samme dag ca kl 1430, rykket nye sovjetiske enheter inn i gi-enseomr6det vest Pechenga.En redusert stridsvognbata jon med 15. middelstunge stridsvogner rykket helt frem til sperregjerdet, ca 2 km fra grensen. q>stkorpfjell langs veien fra Kuskajtlrvi. P6 hq>ydenep6 begge sider av veien noen f6 hundre meter' renger q>st,gikk en motoris.ert infanteribatal [en forsterket med' arti leri i stil ~ing. Pli grunnlag av de observ~joner som ble gjort i q>petav 7 [unl, syntes det klart at store d,eler av ~. Mot lnfdlv var deployert mot grensen i en sekter på ca 30 km fr~ Nikelol'Tlr6det i syd til omr6det øst Kerpfjell i nord med inntil 3 motoriserte infa~t~riregimenter i fremste linje. Frel'11$kutt elementer sto i omr6dene vest.kontiosalmi, Korpfjell, bare 1-2 km fra grensen Boris Gleb og q>st 8 juni: Fortsatt etablering i grense0mr6det. Antatt overfq>ringav flere luftbårne tropper til nordvestre Kola. Aktiviteten innen de sovjetiske troppene i grenseomr6det syntes ogs6 8 juni lav. En d.1 forsyningstranspor:terfrem ti grenseområdet ble observert..,nen de fleste avdelinger var det fortsatt en del aktivitet med utbedririg av stillinger, bygging av snq>vofleri kamuflasjeq>yemed o. Noen spesiell q>velsesaktivitet ble ikke registrert. q>petav kveiden landet ca 60 fly (AN-12) fra Det militære transportflyv6pen pli Koshkaj6rvi flyplass. Flyene kom sydfra,.i

12 ,. et: Z et: Z >'. \! ", ~.-Q.~ Gruppering av sovjetisk stridsvognkp i Boris Gleb-omr6det sett fra norsk OP ved Skafferhullet. Avstand 1-2 km.

13 motsetning til 6 juni, synes transportflyene' 8 juni å ha landet direkte på flyplassen. ' En antar derfor at det ikke fant sted noen luftlandsetting på slstnevnte dero, 9 juni: Situasjonen i grenseområdet stort se~t uforandret. Bevegelser i grenseområdet aven mot 'lnfbn.scm antas ikke å ha thhet>rt45. Mot infdiv.. Aktiviteten innen -de sovjetiske, styrker i grenseområdet var fortsatt liten. Det ble i et>petav natten og formiddagen het>rten rekke detonasjoner (ca 200) i Kontiosalmi-området. Ca kl 1200 ble det i området Kontiosalmi observert en avdelinø som tidligere ikke var sett grenseområdet. En kolonne på 25 kjet>rettll\ler, kom fra et>stpå shavsveien og kjet>rtenordover på veien til Boris Gleb. 'Styrken ble ca! time senere fulgt av nok en kolonne bestående av 4-GAZ-69 og 7 AT-L. '152 mm felthaubits),',

14 ~. ~,J, l " '., " Detaljert gr.upperingav de sovjetiske styrker øst KorDfielJ sett fra norsk OP pli KorpfjelL Avstand 2:5 km.

15 Kj</>ret</>ysammensteningeni de to kolonner viste at.dette utvilsomt var en motorisert infanteribataljon forsterket med et artilleribatteri De pansrede personellkj</>ret</>yer(btr-60pb) haddeavdelingsmerker på siden. Avdelingsmerket ble 'først bed</>mt'til 'li vcere en r<f>dfallskjerm med hvite snorer. Mulig heten av at dette var en luftbåren avdehng syntes s61edes ncerliggende. Etter ncermere vurdering ble denne teori forkastet da avdel ingsrrierkene i en luftbår'en divisjon best6r av hvit fallskjerm med ett hvitt fly Pl hver side. Pansre personellkj;ret</>yer av typen BTR-60pS er videre aldri tidligere observert i sovjetiske luftb6rne avd~linger., Merket a",tas derimot 6 ha vc:ert det vanlige avdelingsmerket for motorisert h'fant.eri med "en r<f>d"faneover som er merket for garde mot infavdelinger. Mot in,fkp med BTR-60p~ under Fremrykning,+-..r + i r l l, \ Fig 11. :Avdelingsmerke for luftb6rne tropper til h</>yreog gardeavdeunger til venstre. av observat</>ren. Under det observerte avdelingsmerke tegnet

16 --~._--",---- S6 vidt man:kjenner til inng~r det in'gen gqråeavdelinger i. Petrozavodskarm'en. Avdelingen må således veøre tilfcf>rtfra de sydlige deler av Leningrad MO. Dette at avdelingen var oppsatt med BTR-6QpB og i~ke GAZ-48 som 'de andre mot infdiver som ble observert, forsterker denne teori. Avdelingen kom frem til Boris Gleb kl 1430, snudde deretter og kjcf>rtesyd:', pver. Den synes senere 'å,~a sluttet seg til styrken i området vecl Nikel-krysset. 10 juni: Styrkene begyn~ei tilbaketrekningen, fra grensen Om fprmiddagenble det ikke observert noen spesiell virksomhet innen de sovjetiske styrkene. Om kvelden ca kl 1800 begynte så styrkene å trekke seg tilbake fra grenseområdet. Uttrekningen startet i området cf>stkorpfjell ca kl 1800: Ca kl 2400 var styrken fra dette oi'nr6det i sin helhet ute a,v sikt fra norsk side av grensen. Styrken i Kontiosalmi-området iverksatte forbereclelser for uttrekning ca kl ~18ltJrevet ~ våpen kjørt ut av sti ing":t'k 2330 kjcf>rte.14 stridsvogner. og 30 hjt;i- og belteki;retcf»'er cf>stover fra Nil<el-krysset. Denne kolonnenble ikke sett ~ ~cf>yfj.~~veien..-. ' ~.,.. " l flystyrker 11 juni: Tilbake~rekni!1geri~~"greiuen blir fullf;rt. Deltagende avdelingm. og staber rykker tilbake tu,sine fredsmessige garnisoner.. cf>p~t av natteli ~i 11 juni trakk så hovedstyrken fra Nikel og Kontiosalmiområdet seg ut Uttrekningen virket meget velordnet og:koordinert Kjcf>retcf>yerog avdelinger ble samlet i samleomrc!jderog dirigert ut pc!jveien i kolonner, passerte ant.agelig et kontrolfpunkti Kontiosalmiomrc!Jdetog ble dirigert cf>stovershavsveien med et giennoms~itlig opphold pc!j20-30 min mello",. gruppene.. Kolonnene besto av fra noen f6 kiet>retcf>yer opp 'til 60'~70 kicf>ret;yer. Belteog hjulkicf>retcf>yer kjcf>rteofte i blandede kelenner, Dette tyder pc!jat enhetene forlot omrc!jdetavdelingsvis.. Det er dog intet som tyder pc!jat avdelingene trakk seg tilbake taktisk gruppert. M8lii.ner+rYE.

17 " ẓ.., A. o~ C) " o :!l:: ~ fot l' l: li: j: n l:; :1 1 ': r: l " -:,", ~li ', L" :.1 E ~..... 'hlji f til htufp.~ ~i ~~~; f l :EN. "'......! til N N tiḻ Materiell observert innen de.sevjetlske styrker i grenseområdet i tiden 7-11 juni.

18 Hoveddelen av styrkene i Kontiosalmi'og Nikel-omr6det ble under tilbaketrekningen dirigert østover p6 shøvsveiel:'og bare mindre styrker synes 6 ha benyttet HøYfjellsveien Dette kan ha hatt forbindelse med veienes beskaffenhet p&dette tidspunkt. Fra den norske'observasjonsposten p6 Midtfjell ble det s6edes meldt observert. tilsammen S44 kjøret~ye\"p6 vei,østover natt til 11 juni. Av disse var 33 "identifisert som stridsvogner, 3 selvdrevne art skyts, 6 BROM, 84 GAZ-48, '2',u/i amfibie kjøretøyer,,20 GAZ-69, '329 Cistekjøretøyer, 17 busser, 3 tankbiler og 137 uidentifiserte kjøretcl»yer. Ga 230 kjør~tøyer ble om formiddagen samme dag observert p6 vei østover langs Russevelen Dette indikerer at en-,heter som ikke normalt er forlagt' i Pechenga-/Luostariomr6det ble dirigert direkte fra grensen og tilbake t~,sine fredsmessige forlegninger lenger' øst. løpet av morgenen og' formiddagen samme dag,returnerte jagerbomberne fra Kilpijtlrvi og Malijtlrvi sydover.,. Samtidig ankom tilsammen 20 transportfly ~ra Transportflyv6penet sydfra og til de samme flyplasser. Disse returnerte syd~ver om ettermiddagen, og m6 ses i sammenheng med tilbakeføringen av jagerbomberegimentet ~ Om forr')'1iddagen 11 juni returnerte ogs6 de fly fra Transportflyv6penet som ankom til Koshkajtlrvi 8 juni., -,',. ; '., juni: Fortsatt visse troppebevegelser p6 nordvest-re Kola. Alle enheter antas 6 ha returnert til sine fredsmessige forlegninger i løp!te dagen. Det ble 12 juni ikke observ~rthatrenheter i grenseomr6det. Lenger;st ble det registrert visse indikasjoner p6 troppebevegelser, men disse ble borte i løpet"av dagen. Situasjonen syntes etter d'ette helt normalisert. VURDERNG AV AKTVTETEN Generelt.,,.

19 ;. ; l!.! i! F;rste del av juni.var likeledes en peri.ode med v6r1cpsningog f;refall i dette omr6det. Dette m6tte uten tvi skape prol:?l.emerfor operasjo!"er med store mekaniserte enheter, samtidig soni skadene p6 veier 'og kommunikasjoner n~dvendigvis m6tte bl ist~rre enn normalt. Atetiviteten faller i tid sammen med gjennomf~ringen av ~velsepolar EX PRESS/POLAR lee i Tromsomrlldet., 'Denne ~velsel1 var bekjentgjort lang tid f~r den ble iverk$att, og: i sovjetisk presse ble det rettet en rekke meget skarpe angrep mot Norge og NATO'i forbindelse med denne.!'en ble, betegnet som en truende NATO-oppmarSj.p6:norskjord og i umiddelbar ncerhet av den sovjetiske grense. ":. Det er p6 bakgrunn av fora'nstllend-~all grunn' til l'tro at den spesielle aktivitet pli.sovjeti$k.side hadde sa'mmenheng med NATO-~velsen. Den sovjetiske dkti'viteten synes ~~rt li kunne in~deles i to ødskilt~ faser: Fase 1 fra 3-6 juni og'fase2 frd 7-11 juni.'...'. " Fase 1 synes ti ha vært en meget omfattende alarm- og beredskaps~else. Det forhold at de Sovjetiske styrker synes alarmert bare noen fli timer etter at det 1,. f~rste"fly med AMF-styrker landet 'pil Bardufoss 3 juni ca kl 0500, viser at den ~vjetiske hcerledelse benytt,t innflygingen av NATO-styrker som p6skudd for 6 iverkiette en beredskaps~else. Dette er p6 ingen m6te uvanlig. Sen-,tra,omr6det har en fl~e ganger sett eksempler p6 at NATO-~velser har utl~t beredskap og ;velser p6 sovjetisk side.,oettc(tirtross for at ;velsen har vcert bekjentgjort lang tid i fprveien og ~ 'ii'lgenmbte kan ~a fortonet seg som noen trusel mot sovjetisk omrllde".siste eksel"('l~1pc!!de,tte var iverksetting av.~elsen SWARTZ~ LØWEi Vest-Tyskland'i. sep 68. Selv om ~velsen ble.gjennom(tflrt langt fra sovjetisk onir6de, utl~ste den beredskap irinen de sovjetiske styrker som stod i Tsjekkoslo~c:ikia.. 'Hensikten med aktiviteten i fase 1 synes 6 ha vært 6 gjennomf;re en storstilet pr~ve ~ styrkenes kampberedskap!jnder meget vanskelige forhold, NATO- ~elsen i ~,ord-norge ble herunder h~y$tsannsynlig brukt som plskudd for li gi ~velsen et realistisk preg samtidig som den ogsl! ble 'brukt i propaganda- ;yemed overfor deltagende styrker 'som bevis for NATOs agressivitet og truende holdning overfor. So~jet-Unioner.l. Det ~r'lite trolig at grupperingen og' oppholdet i grenseomrlldet under fase 2 har vært et ledd i beredskaps~elsen. (en konfliktsituåsjon' vil sovfetiske styrker i samsvar m~d sine doktriner og taktiske direktiver' opptre offensivt. Dette vil si at de fra et oppmarsjomrllde ute av sikt fra grensen uten opphold.vil angripe mot norsk omrllde. Skulle det i en. beredskapssituasjon bli valgt en defensiv stillingsgqngfor li beskyt.te'~vjet(sk,omr6cle, er det videre uten~elig at stillingene ble valgt helt fremme ved grensen med direkte innsyn p6 norsk side. Blide gruppering og opptreden i still ingene tydet p6 at de sovjetiske styrkene s~kte l,vekke mest mulig oppmerksomhet. Aktiviteten synes li kunne bed~mmes som en militærpolitisk demonstrasjon som var rettet mot POLAR EXPRESS.ogNorges medlemskap i NATO.' Den kan.ogs6 ha hatt andre mativeringer~ f eks som et ledd i propanganda rettet mot NATO innen egne styrker " l

20 l Oppmarsjen mot grensen ken 0gs6 ha hatt. som hensikt 6 vise den lokale befolkning at vedaggressjon utenfra vil omr6det bli forsvart ved grensen og ikke som i 1941 bli overlatt til motstanderen" -. ledelse Akt.ivitetens politiske karakter i ørlig da i fase 2, gir grunn til 6 tro at den ble gjennomftj>rtetter direktiver fra den sentrale politiske og militcare ledelse i Moskva. ndikasjoner tyder pli"at beredskapstj>velseni fase 1 ble ledet av sjefen for leningrad MO, mens den d,rekte ledelse av operasjonene p6 nordvestre Kola ble ivaretatt aven fremskutt kommandoplass fra 6. Arm' i Petrozavodsk.. Omfang( deltag'else Alarmmeldingen 3 juni synes.6 ha omfattet alle hæravdelinger i Leningrad MO. Det er ogs6 indikasjoner p6 at det i dagene som fulgte etter nevnte alarm, ble gjennomfed en sivilforsvarsøvelse i sydli~e deler av MDet. Dette tyder p6 at alle hcl!lrforbandog muligens 0gs6 sivilforsvaret, har spilt med i tj>velsen. Hvorvidt virksomheten i ge tj>vrigedeler av MOen var b~r'er'\set til stabene, eller om det 0916 ble foretatt utrykninger med troppestyrker er ikke klarlagt. operasjonene p6 nordvestre 'Kola'd.~ltok de hcl!lfstyrkersom er stasjonert omr6det. Herunder:.45. Mot infdiv i sin helhet 1 artilleriregiment fra' Petrozavcxåkarm6en (fast"tildelt 45. Mot infdiv) 1 regiment taktiske re~ogr'~erinssjly(stasjon~rt Monchegorsk) ~ tillegg ble operasjonege'lttj>ttet.av et stort ant611 transportfly fra. Transportflyv6pnet (inntil 3 reg) og d.et er-sannsynlig at et mindre antall helikoptere deltok.... Fra enkelte kilder er det hevdet at og56 elementer av 341 Mot infdiv i Kandalaksha ble overftj>rttil nordvestre Kola under tj>velsen. Dette anses dog som lite ~annsynlig da det ikke ble registrert noen indikasjoner p6 dette under operasjonene, samtidig som at 'virksomheten innen hcarstyrkene i.kandalabha synes li ha vcl!lrtnormal i det aktuelle tidsrom... vedlegg 1 til rapporten er vist den. antatte normale' Order of Battle for hærstyrkene i leningrad MO...

21 Det forhold at de sovjetiske styrkene som etter alle melginger 6.dcj>mme nett~ opp hadde iverksatt en stcf>l:re</>veisei omr6det mellom Pechenga og Murmansk, plutselig dukker opp i tmlr6det like ved grensen, skapte stor overraskelse p6 norsk side. Man kan ikke se bort fra at den meget hurtige overgang fra fe/ttjenestecj>velser og til oppmarsj mot grensen kan være gjennomfcj>rt for 6 oppn6 overraskelse. Beredskapscj>ve/sen i fase 1 kan likeledes være iverksatt for.6 k/argjcj>re divisjonen under dekke av cj>ve/sesvirksomhet i den. h~nlikt overraskende 6 foreta oppmarsjen ved norskegrensen i fase 2. Bruk av cj>ve/sesvirksomhet for 6 skjule sine egentl ige hensi.l<ter har som kjent ogs6 vært et markant trekk i forbere,?- ej~eoe for invasjonen i Tsjekkoslovakia-;... De d6rlige cbservesjensforholdene om kvelden 6 juni og natt til 7 juni, gjorde ogs.6 sitt til 6 skape forvirri.ng p6 norsk side,. Da man begynte 6 f6 oversikt over situasjonen i grenseomr6det 7 juni ca kl 0400, var allerede divisjonens hovedstyrke i fremste linje p6 plass ferdig gruppert. Øvelsen (fase 1) antas avbrutt-ca kl juni. P6 mindre enn 12 timer hadde s6ledes de sovjetiske styrker klart 6 avvikle cf>ve/sesaktiviteten, marsjere km under meget vanskelige fcj>re-og værforhold, og gruppere ut i feltmessig stillinger langs grensen. Dette sammen med at styrkene synes 6 ha marsjert taktisk gruppert og uten at en kunne registrere noen ledelse over. radio, synes 6 ha. vært en utmerket prestasjon som understreker de sovjetiske styrkers fleksibilitet og mobilitet.

22 -'z.::;).., ø, r- ", \ '. '. "<, '1i\~, \ \ l \ l "..._...'":, i ( \,, /,,,1' l. M,. i,!. - Gruppering av hærstyrkene

23 LÆROOMOG ERFARNGER Order,of Battle Aktivtteten på Kola i tiden 3-11 juni 68 skapte ikke grunnlag for å endre tidligere bedømmelse av de sovjetiske forband og grupperingen av disse. Observasjoner og registreringer som er beskrevet foran synes å bevise at det i Murmansk - Pechenga omr6det står en fullt oppsatt motorisert infanteridivisjon 'Som tidligere antatt. Divisjonens oppsetting med personell og materiell viself,latdenne tilhører kcit~gori eller, l og har slliedes stridsklart status. de sovjetiske styrker. ' Reaksjonen på alarmen.3 'juni viser at de sovjetiske styrker nær den norsk! sovjetis" grense holder en.høy ~~redskåp. Ett.erå være alarmert i sine fredsmessigf!garnisoner, var divisjonen ferdig sammendratt og stridskla( etter ca 2! d;gn J nnen samme tidsrom ble ikelecjes1 regiment jagerbombere overført fra(f1yøligereomrll,der til Kola, slik at divisjonen også disponerte den n;dvendige filyst~tte. ' En har1iwligere på Kola s~tt utrykning til ~elser initiert ved en antatt beredskapsalarrn, uten at overfl/>ringriv jagerbombere er registrert. Dette kan tyde på at væd alarm/innf~ing av høyeste beredskapsgrad vil hærstyrkene bli trukket sanvnen:i divisjonsforband i et uttatt beredskapsområde. 'Taktiske flystyrker vil a",'ig primært dispqqeres, sentralt ved berec!skap og tildeling av jagerbomb~_tte 'lil skje "etter MD-sjefs bestemmelse avhengig'av situasjonen i de fo~llige områder. ". '.,..~.., OperatW1status/str idsverdi, " Det meø bemerkelsesverdige ved de operasjoner en observerte i juni, er de sovjet,'" avdelingers store mobilitet og Freksibilitet. Avbrytelsen av ~elsen 6 juriii,cqgden meget hurtisaeoppmarsjen mot grensen, viser at avdelingene. er i stjiw...-til meget raske fort'j)/tn'ingersavel pcs'somutenfor vei. Slik mobilitet koi,tkke bare tilskrives 'fullmotorisering og godt materiell. Meget effektiv ledel~ 8CJ systematisk treninger en forutsetning. De sovjetiske hærstyrkers, store fu&\rykningshastighet samt 'oppsiktsvekkende evne til å gjennomf~e korn.~te operasjoner uten nevneverdige 'forberedelser, har som kjent også "a~f' ', 'EfrkSomhetved øvelser og operasjoner i Sentralområdet de senere år. ';:::i' jlviteten på Kola i juni synes å vise at trening,og ~velser i dette området..'. den samme offensive karakter som ved forband lenger syd.., '. Dett~.l'~ivisjonen øvet samvirke med jagerbombere og fallskjermstyrker, forsl91_t dette inntrykk. På minussiden kan det være grunn til li merke seg at s~~,m personellet i avdelingene virket robuste og feltvant, s6 synes det å v~mel1 mangel på formel disiplin som gav seg utslag i rot og uorden innen avd~litbene. ' i

Møtet ble ledet av formannen, R ø i s e l a n d.

Møtet ble ledet av formannen, R ø i s e l a n d. Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite. Møtet ble ledet av formannen, R ø i s e l a n d. Til stede var: Guttorm Hansen (for Bratteli), Henningsen, Korvald, Leiro, Otto Lyng, Finn Moe, Erling Petersen,

Detaljer

Sør-Varanger juni 1968

Sør-Varanger juni 1968 Institutt for forsvarsstudier (IFS) Tollbugt. lo, 0152 Oslo, Norge Institutt for forsvarsstudier er en faglig uavhengig institusjon som forvaltningsmessig er underlagt Forsvarets skolesenter (FSS), og

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen 2 Jagerfly 2 Panservernkanon 1 Ubåt 1 Forsterkninger 5 symboler Bataljoner Hvert land starter med et bestemt antall bataljoner på brettet i de landområdene som

Detaljer

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15 BERDSKAPSØVELSE I «Vannkliden KF» tirsdag 17. juni 2014 Scenario innledning ca kl. 09:00 Langvarig strømbrudd i store deler av «Vanneby» har ført til at kriseledelsen er samlet i KO. Kriseledelsen ble

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Avkortning

Forsikringsklagenemnda Avkortning Forsikringsklagenemnda Avkortning Uttalelse FKN-2010-054 17.2.2010 Chartis Europe Reisegods Tyveri av sekk med bl.a. en pc oppbevart i bagasjehylle på tog Brudd på sikkerhetsforskrift? FAL 4-8. Den 26.2.08

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 15 år

SoneUtviklingsMiljø 15 år SoneUtviklingsMiljø 15 år Økt 2 - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Tema: - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Felles fokusområder i skuddtrening: - Balanse og kroppskontroll i alle aksjoner. - Troverdig

Detaljer

Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark

Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark 1944 1945 Frigjøringsplanlegging i eksil Den norske Londonregjeringen hadde i mars 1943 gitt instruks for opprettelsen av midlertidige kommunale myndigheter

Detaljer

PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor.

PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor. PROTOKOLL for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor. Til stede: Statsminister Gerhardsen Utenriksminister Lange Statsrådene Lie, Gundersen,

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

SITUASJONSBESTEMTE ROLLER

SITUASJONSBESTEMTE ROLLER SITUASJONSBESTEMTE ROLLER 3. Førsteforsvarer (F1) 1. Puckfører (PF) 2. Angripere uten puck 4. Øvrige forsvarere - Andreforsvarer (F2) - Tredjeforsvarere (F3) 1 SPILLEFERDIGHETER I ISHOCKEY TEKNISKE FERDIGHETER

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver

Detaljer

Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005

Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005 Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005 Lager Rom Introduksjon: Mellom Lista og Kristiansand finnes flere små fjorder, flere av dem egnet for landsetting av styrker.

Detaljer

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Bauskjevika den 13.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

RAPPORT. JB Rapport: 3/2006. Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.

RAPPORT. JB Rapport: 3/2006. Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn. RAPPORT Statens havarikommisjon for transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 14.2.2006 JB Rapport: 3/2006 Denne

Detaljer

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf /

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf / Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks 1016 9326 Bardufoss Tlf 77 83 20 00 / 95 90 98 40 Til SKUPSs prisjury Institutt for journalistikk Postboks 1432 1602 Fredrikstad Operasjon

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

Spillet der du erobrer verden

Spillet der du erobrer verden Spillet der du erobrer verden 2004 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 040414538107 KO M M A N D O I

Detaljer

Del 5, Lavineprogrammet

Del 5, Lavineprogrammet Del 5, Lavineprogrammet 1 REKRUTTERINGSKLASSEN...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Søksprøve...3 1.2.1 Dommerkommentarer...3 1.2.2 Underkjenning av søksøvelse...3 1.3 Følgende momenter skal gjennomgås og trenes

Detaljer

KAn bli uten stridsvogner

KAn bli uten stridsvogner Forsvaret i endring KAn bli uten stridsvogner Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret 18 Uke 4 2017 Da Stortinget vedtok den nye langtidsplanen for Forsvaret i november, ble landmakten satt på vent. Nå har

Detaljer

Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite

Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite. Møtet ble ledet av formannen, Finn Moe. Til stede var: Bondevik, Braadland, Kjøs, Langhelle, Langlo, Finn Moe, Jakob Pettersen, Røiseland, Hambro (for Bergesen),

Detaljer

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Hvorfor simulerer vi ved SUS: SUS mottar mange traumepasienter hvert år. Det har vært en økning hvert eneste år. I inneværende år ser det ut som om vi

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. februar 2002 ved Oberst Per Arne Five Forsvarets innsatsstyrke/hær

Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. februar 2002 ved Oberst Per Arne Five Forsvarets innsatsstyrke/hær Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. februar 2002 ved Oberst Per Arne Five Forsvarets innsatsstyrke/hær ETABLERINGEN AV FORSVARETS INNSATSSTYRKE HÆR Jeg har blitt invitert hit for å orientere om etableringen

Detaljer

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010 Tynset Flyklubb NAKs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportsforbund (tidligere Norsk Aero Klubb).

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Ekspedisjonssjef Andreas Andersen.

Ekspedisjonssjef Andreas Andersen. H ii M M E L G Nr. _ av 6 eks. [ PROTOKOLL '^^'^ ^3/^. ^? \ for møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg j tirsdag 2. mai 1961 kl. 1430 ~ 1530 i Statsministerens møterom. Tll stede: Statsminister Gerhardsen,

Detaljer

Telleforholdene for vannfugl var ikke optimale på tidspunktet forsøket ble gjennomført, men gode nok til at resultatene er pålitelige.

Telleforholdene for vannfugl var ikke optimale på tidspunktet forsøket ble gjennomført, men gode nok til at resultatene er pålitelige. NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Nordhasselvika den 7.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

NOTAT. Brettseiling og fugl - Fuglevika,

NOTAT. Brettseiling og fugl - Fuglevika, NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl - Fuglevika, 13.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

ELG REGISTRERING AV TREKKELG PÅ PASVIKELVA STEINAR WIKAN

ELG REGISTRERING AV TREKKELG PÅ PASVIKELVA STEINAR WIKAN ELG REGISTRERING AV TREKKELG PÅ PASVIKELVA 2001-2002 STEINAR WIKAN 1 Registrering av trekkelg over Pasvikelva vinteren 2001/2002 er utført på oppdrag fra Sør-Varanger kommune. Dette rapporten viser resultatene

Detaljer

Grovfjord favoritt? 4. divisjon. 3. serierunde. Lørdag 5. mai kl 1300 Medkila - Leknes, Medkila kunstgress

Grovfjord favoritt? 4. divisjon. 3. serierunde. Lørdag 5. mai kl 1300 Medkila - Leknes, Medkila kunstgress Grovfjord favoritt? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 03.05.2012 Stian Eilertsen scoret i bortekampen mot Stokmarknes i fjor, men det var ikke nok til å ta med poeng hjem. Kan Grovfjord greie det i år?

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Arkivsak-dok. 17/00014-1 Saksbehandler Kyrre Kvistad Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylke 07.03.2017 Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Forslag

Detaljer

Rapport etter førjulstorm Svalbard

Rapport etter førjulstorm Svalbard METinfo Nr. 17/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Oslo, 18.02.2016 Rapport etter førjulstorm Svalbard 18.-19. desember 2015 Sammendrag Den 18 og 19 desember lå et kraftig lavtrykk sør for Svalbard, og ga

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast over soner. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast: Fra bakken, fra luften - Sirkelkast: Fra bakken, fra luften, liten sirkel, stor sirkel.

Detaljer

T-1 StatoilHydro Arnt-Heikki Steinbakk

T-1 StatoilHydro Arnt-Heikki Steinbakk Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - StatoilHydro - Njord A - konsernberedskapsøvelsen 2009 Aktivitetsnummer 001107004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

KONTRAKT NR.: FRAM DEL II VEDLEGG A, KRAV TIL YTELSER Side 1 av 8

KONTRAKT NR.: FRAM DEL II VEDLEGG A, KRAV TIL YTELSER Side 1 av 8 DEL II VEDLEGG A, KRAV TIL R Side 1 av 8 Absolutte krav Andøya Antall innforsyninger av med skip per år 3 Semi-mobile refuelling fra 1 tankbil i åpningstiden, og ved behov leverandøren skal være i stand

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund Mandag 10. oktober 2011

Foredrag i Oslo Militære Samfund Mandag 10. oktober 2011 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund Mandag 10. oktober 2011 ved Generalmajor (p) Gullow Gjeseth Foto: Stig Morten Karlsen, OMS LANDFORSVARETS KRIGSPLANER UNDER DEN KALDE KRIGEN Den kalde krigen er for lengst

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

georgia og norge Det georgiske angrepet mot

georgia og norge Det georgiske angrepet mot georgia og norge Vil det russiske angrepet føre til at NATO setter fokus på de tradisjonelle oppgavene? Vil alliansen legge til side de provoserende innlemmelser av nye medlemsland? Nils Naastad Det georgiske

Detaljer

TOM KARP I DEG TREN DIN VILJESTYRKE

TOM KARP I DEG TREN DIN VILJESTYRKE TOM KARP DET BESTE I DEG TREN DIN VILJESTYRKE 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim design studio Layout: akzidenz as Dag Brekke Omslagsfoto: Jeton Kacaniku ISBN: 978-82-489-1633-8 Kagge Forlag

Detaljer

Hendelse Hammerfest LNG 30.1.2007

Hendelse Hammerfest LNG 30.1.2007 Hendelse Hammerfest LNG 30.1.2007 1 2 RAPPORTTITTEL Betongelement veltet over gassflasker på Melkøya 30.1.2007 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig o o o o RAPPORTNUMMER

Detaljer

Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne

Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne Erfaringer fra ikke-brukere Kjersti Visnes Øksenholt Kollektivforums årskonferanse Oslo Kongressenter, 07.02.2017 Forskningsspørsmål Hva er grunnen

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Utfordringer vedrørende reguleringsplan Ørland flystasjon for våre eiendommer.

Utfordringer vedrørende reguleringsplan Ørland flystasjon for våre eiendommer. Side 1 av 5 Hei. På bakgrunn av informasjon i tilleggsnotet nr 12 normal og avvikende flygning i KU som er registrert på Ørland kommunes sider den 11/9-14 og utsatt høringsfrist på innspill til reguleringsplan

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 2008 2009 200 døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT Antall brukere 534 37 86 536 49 03 57 26 59 Median oppholdsdøgn/dager

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark Vristsparket Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark I Trenerhjørnet 06.01.2008 hadde Tor en flott artikkel

Detaljer

Gard stilling. Marsj bakover gjøres på motsatt måte.

Gard stilling. Marsj bakover gjøres på motsatt måte. Innhold: Grepet Garde-stilling Marsj Parader L'engagement Kontraparader Utfall Direkte angrep Riposte Battement Coupé Degagement Finte Kontra-angrep Sammensatte angrep Konkurranser Puljer Feilsøking Grepet

Detaljer

E6 HÅGGÅ-SKJERDINGSTAD, BONDEALTERNATIVET TUNNELPÅHUGG, FORELØPIG VURDERING AV GJENOMFØRBARHET

E6 HÅGGÅ-SKJERDINGSTAD, BONDEALTERNATIVET TUNNELPÅHUGG, FORELØPIG VURDERING AV GJENOMFØRBARHET Side: 1 av 6 Til: Fra: Statens vegvesen Region midt v/ivar Berg Norconsult v/ingvar Tyssekvam Dato: 30. september 2010 (Foreløpig) E6 HÅGGÅ-SKJERDINGSTAD, BONDEALTERNATIVET TUNNELPÅHUGG, FORELØPIG VURDERING

Detaljer

FOSEN NATURVERNFORENING. Adr.: Ytre Ringvei 32, 7100 Rissa Tlf.: 73851430 - foreningen for et bredt. helhetlig og aktivt naturvern pa Fosen-

FOSEN NATURVERNFORENING. Adr.: Ytre Ringvei 32, 7100 Rissa Tlf.: 73851430 - foreningen for et bredt. helhetlig og aktivt naturvern pa Fosen- S/M,,. FSEN NATURVERNFRENNG Adr.: Ytre Ringvei 32, 7100 Rissa Tlf.: 73851430 - foreningen for et bredt. helhetlig og aktivt naturvern pa Fosen- Vår ref: F.9.5mø Deres ref: Dato: 28.09.14 ØRLAND KMMUNE

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

FALLSKJERMJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO

FALLSKJERMJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO Forsvarets Spesialkommando/ Hærens jegerkommando FALLSKJERMJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO FALLSKJERMJEGER Kontakt Post FSK/HJK Pb 124 2451 Rena Tlf 6240 3363/64 4888 3363/64 SØKNADSFRIST 1. MARS E-post info@fallskjermjeger.no

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Den satelittbaserte Gps-en som var montert på surferen, logget en gang hvert 10 sekund.

Den satelittbaserte Gps-en som var montert på surferen, logget en gang hvert 10 sekund. NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Bølgesurfing og fugl - Havika, 7.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

TRUSSELVURDERING 2008

TRUSSELVURDERING 2008 Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Ankomst beskär beskär ELMIA. 5 9. April 2012. Min opplevelse med ELMIA. Jeg hadde lovet president Tage at Karin og jeg skulle hjelpe til på messen ELMIA i påsken. Det var besluttet at CAC skulle være

Detaljer

avj^ji^^^ Sak J^ ^ ^ a t d e t forela en anmodning Statsradjarlem ^ n 8tr±dflVOgn u tstyrt med

avj^ji^^^ Sak J^ ^ ^ a t d e t forela en anmodning Statsradjarlem ^ n 8tr±dflVOgn u tstyrt med E E MIVi t Er. av L I G 7 eks. PRO T 0 K 0 L L HegJ.ri»ge». sikkerhetsutvalg or ra0'c x kl. 1130. IO45 5dag 19. november 19S3 irs

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

l Berg ~ SAKSLISTE kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 10:00-15:30

l Berg ~ SAKSLISTE kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 10:00-15:30 l Berg ~ kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 10:00-15:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo.

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo. READY BANDY SPORTSPLAN 1e1d3b KONTAKT Ready Bandy Stasjonsveien 24 0773 Oslo patrik@ready.no malin@ready.no nicklas@ready.no www.ready.no/bandy HVA ER READY BANDY? Alle som er aktiv i Ready bandy som spiller,

Detaljer

Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr

Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr Dag 7, Fredag 21.10 Det var formiddagstrening for Jr og Sr spillerne, ungdomsskoleelevene hadde skole. Ettermiddagstreningen var konkurranser på stranden

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Helge Njærheim Dato: 12.04.2013 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 12.04.2013 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

Forelesning 19 torsdag den 23. oktober

Forelesning 19 torsdag den 23. oktober Forelesning 19 torsdag den 23. oktober 5.3 Eulers kriterium Merknad 5.3.1. Følgende proposisjon er kjernen til teorien for kvadratiske rester. Kanskje ser beviset ikke så vanskelig ut, men la merke til

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

BFS AFA i Sjøforsvaret

BFS AFA i Sjøforsvaret BFS 5-1-1-1-5 AFA i Sjøforsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret fastsetter instruks for administrativ foresatt avdeling (AFA) i Sjøforsvaret til bruk i Sjøforsvaret. Oslo, 2009-12-17 Haakon Bruun-Hanssen

Detaljer

"Hunnørnen" Jonas Lie

Hunnørnen Jonas Lie "Hunnørnen" Jonas Lie Navnet ditt:... Jonas Lie Hunnørnen Hunnørnen kom fra en hundremils morgenjakt innover stenviddene og suste hjem til ungen med en nybåren reinkalv i klørne. Som den dalte ned mot

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Arne Haugestad KAPPEFALL. Et varslet justismord. ^SCHEHOUGr

Arne Haugestad KAPPEFALL. Et varslet justismord. ^SCHEHOUGr Arne Haugestad KAPPEFALL Et varslet justismord ^SCHEHOUGr INNHOLD PROLOG: MAKTENS GRIMME ANSIKT il INTRODUKSJON 14 DEN STØRSTE HEMMELIGHET 23 ARRESTASJONEN 29 Et miserabelt utpressingsforsøk 29 Bildene

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Beredskapsstilling. - Forflytning. - Samarbeide to og to i forsvar. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du

Detaljer

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Farstad, Torstein Otterlei Ingeniørfaglig innføring SKSK 10. juni 2015 Innhold Innledning... 1 Forståelse... 2 Bruksområder... 3 Operasjoner i Norge... 3

Detaljer

2002, Mopeden er 50 år Tekst: Ole-Petter Aareskjold Foto: Hans Tore Bråten, Stig O. Bakkan, Ole-Petter Aareskjold

2002, Mopeden er 50 år Tekst: Ole-Petter Aareskjold Foto: Hans Tore Bråten, Stig O. Bakkan, Ole-Petter Aareskjold 2002, Mopeden er 50 år Tekst: Ole-Petter Aareskjold Foto: Hans Tore Bråten, Stig O. Bakkan, Ole-Petter Aareskjold Ja tenk, nå er mopeden alt blitt 50 år. Det hele startet i det herrenes år 1952. Dette

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik.

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik. Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget Elvem usling i Leksvik. Innledning. Leksvik kommune er etter søknad tildelt statlige fiskefondsmidler for 1998 gjennom miljøvernavdelingen hos fylkesmannen

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill SoneUtviklingsMiljø år Økt 8 - Pådrag / viderespill Tema: - Pådrag og viderespill Hovedbudskap i økten: Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

no. 25/2015 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 15.12.2015 met.info Ekstremværrapport Hendelse: Roar 1-2. oktober 2015

no. 25/2015 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 15.12.2015 met.info Ekstremværrapport Hendelse: Roar 1-2. oktober 2015 met.info no. 25/2015 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 15.12.2015 Ekstremværrapport Hendelse: Roar 1-2. oktober 2015 Sammendrag Torsdag 1. og fredag 2. oktober 2015 ga et lavtrykk, med en stor og åpen

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

UGRADERT. Side 2 av 5

UGRADERT. Side 2 av 5 Til Forsvarsdepartementet Vår saksbehandler: BFO v/regionstyret for Nord-Norge +4791111783, rsl-nord@bfo.no Kopi til Vår referanse 2015/BFO/RSL Vår dato 10.11.2015 Internt Styret i BFO Region Nord-Norge

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

SNØKANONVAKT INSTRUKSJON ARECO SNOWSYSTEM

SNØKANONVAKT INSTRUKSJON ARECO SNOWSYSTEM SNØKANONVAKT INSTRUKSJON ARECO SNOWSYSTEM Fossumtunet, 27.11.2007 (slide 1 av 15) Innledning (slide 2 av 15) Denne instruksjonsmanualen er ment som en veileder for frivillige snøkanonvakter i Fossum Idrettsforening

Detaljer

Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten

Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten av Spitsbergen* Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten av Spitsbergen

Detaljer