ETTERRETNINGSRAPPORT NR 3/69. J. Serg Oberst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETTERRETNINGSRAPPORT NR 3/69. J. Serg Oberst"

Transkript

1 ETTERRETNNGSRAPPORT NR 3/69 SOVJETSK AKTVTET GRENSEOMRÅDET JUN Rapporten gir en aven/kt over og vurdering av densperlel. p6 Kolahalvøyå i tiden 3 - l juni savletsk. aktivitet På grunn av kildebeskyttelse har det Vl!rtnødvendig å gradere denne fullstendige snart rapport somstrengt mulig. HEMMELG. En lovere gradert versjon vil bli utarbeidet så J. Serg Oberst Distribusjon: Statsministeren. Utenr iksmi!"listeren Forsvarsministeren Forsvarssjefen,Sjefen for Hæren Sjefen For SjØForsvaret SieFen for luftforsvaret c Øverstkommanderende i Nord-Norge ~iefen For landstridskreftene i Sør-Norge Siefen for sifjstridskreftene i Sør-Norge SjeFen For luftstridskreftene i S;r~Norge Sjefen f~r Militærmisjonen i Sryssel FST, intern distribusjon og arkiv Bjørn Egers Kommandørkaptein ECSpfnṙ. l l 2 l. 3 l l 4 Q 5 Q u 6 Q 7 l 8 l 9 l l 10 l l l 12 ~ l l ~tt18 (a).

2 t t._...~.-... '.. NNLEDNNG tidsrommet 3-11 juni 1968 bl; det.regi~trert en meget uva~lig aktivitett av 'sovjetiske styrker p6 nordvestre d,erav Kolahalv;ya. 86de hcarstyrker, taktiske flyavdel inger og fly fra T~a,nsportflYV6pnet(YrA) var involvert. ':.... '..: Det mest bemerkelsesverdige ved riev~te :~ktivitet., var at sovjetiske styrke.. i tiden 6 - juni sto,feltmess.ig gruppe.rt, meget ncbrden'norslvsovjetiske grense med front vestover-. Sovjetiske hatrstyrkerhar i de senere 6r, ikke, operert helt inne ved grensen, og m~nhqr 'tidfigere ;kk~ registrert store styrker vest Pechengaomr6det.' i. '. ',.. '.' ',,". '.L,:.,. Aktiviteten falt'i tid sammen,med' gjenn9mf;ringen :av;;yelse POL AR EX-. PRESS/POLAR CE i Tro.,-,somr6det.!verksettingen av denne ;velsen vakte ganske sterk reaksjon i sovjetisk 'presse,' og det syn.ei klart at den spesieu" ' aktivitet p6 sovjetisk side hadde sammenheng med NATO-;yelsen. '..' Opptreden av:'tore sovjetiske hatr~ty,rkefmed stridsvogner og artilleri innenfor synsvidde (ra norskomr6de,' vakte Qqturlig nok oppmerksomhet b6de p6 politisk og niilitcart hold i Norge;,, Qet, ~r derfor av 'betydning li' f6 klarlagt best mulig hva.scm skjedde p6 sovjetisk side i det åktuelle tidsrom. En søker derfor i denne rapport, p6,grunnlagav det materiale som.foreligger, 6 gi en oversikt over og vurdering av de sovjetiske operasjoner i nevnte tidsrom. "... Det forhold at.sov;et i ney~te:p~riode bygget opp en trusel mot norsk omr6de, samt at ~.e,fr~mre.~tyrk~r'op,~rert~)nne':1for.visuell sikt fra norsk side, gj;r at. det kan trekk~ viktige opply.ningei":'b6de.avvarslings-og etterretningsmessig art av aktiv,iteten,.,~apporten gir'derfor'0gs6 en oversikt over de viktigste lcardommer og,erfaringer p6 disse,fe.lter. ', f '. ". '.' \ ':".~,':' ':,HE~DELSESFORlØ?... 'j' 31"", Antatt beredsk~psal<llm iverksatt nnen Lenin&rad"MO.AYdeUngOl\. pl>. ;.'".. nordvestre KolQstart6ru knin frc. sfne forleninomr6der., '. "... ;,:.:-".';:;::.;;:.,.,..,',' '..:,; ", ',.. ' "Om morgenen 3 fun, ble en.anta tt;velsesmessig beredskapsalarm iverksatt i '.: leriingrad MO~ Alarme" c,,". t~ 6. ha omfattet de fleste hcørforband i mili- "fc:arc:listriktet.:. ", <. De~ ;;me registrerte r.;aksje,"på alåim.,,:.or at hatravde/lnger i Pechengaomr6det, begynte 6,rykke ut av Sine forlegn inger. tiden ' ble,det observert i alt 5' ko.lonner p6 Russeveien (veien mellom Pechenga og Murmansk). Det b,esett i alt 'O kjøretører, vesentlig lastebiler. Samtlige kolonner rykket østover.

3 Dette ble bedømt til c!vc2refremparti fra det motoriserte infanteriregiment som er stasjonert i Pechengaomrc!ldet, pc!r vei til et oppmarsj-/samlingsomrc!lde for divisjonen i omrc!ldet mellom Pechenga og Murmansk. Samme dag ble det registrert en sivilforsvarsøvelse i de sydlige deler avmilitc2rdistriktet. 4 juni: Oppklarings- og sikringsstyrke rykker inn i grenseomrc!ldet. Utrykningen fortsetter. Taktiske jagerfly blir overført til Kola. Kl 0345 ble det registrert aktivitet av stridsvogner og pansrede oppklaringskjøretøyer i omrc!ldene Ryssan;~rvi ':'"Kontiosalmi m"eget nær den norslc/sov;et-" iske grense. Dette viste seg c!vc2reen avdeling av antatt batal ;onsstyrke som i løpet av natten hadde rykket vestover langs 'shavsveien og inn i omrc!ldet " Ryssanj~rvi - Kontiosalmi uten 6 VC2reobservert. 'avdelingen inngikk følgende kjør~tøyer:. 2-4 stridsvogner (antatt amfibiestridsvogner av typen PT-76), "3 BROM pansrede amfibieoppklaringsk;øretøyer, 21 GAZ-48 (endeg6ende amfibie personell transportk;øt"etøyer), "2 lastekjøt"e~øyer, " "16 u/i kjøretøyer. J å J PT-76. Lett amfibiestridsvogn,,.; ",

4 ,!. i ~, f- r!! l' BROM.pansret amfibieoppklaringskif>retf>y Avdelingen ble bedf>mt til c!være en oppklaringsbatalion eller en motorisert infanteribataljon forsterket med divisjonens oppklaringskompani Det er' grunn til c!tro at avdelingens oppdrag var c!s'iiae oppmarsj og sammendragning av divisjonen lenger ;st. Avdelingens hovedstyrke synes 6 ha. tc!ltt'feltmesig.~uppert med front vestover i omrc!ldetryssanjarvi.;.,kontiosalmi. Fremskutte elementer ble observert ved veien til Boris G/eb' nord for Kvivalathl grensevaktleir Ved midnatt samme dag trakk avdelingen seq t.ilbake ;stover langs shavsveien '.~. Sammendragningen av tropper i det vanlige f>velsesomr6det mellom Pechenga PS Murmansk fortsatte ogsc!l4 juni tiden ble det pli Russeveien øst for Pechenga observert 13 kolonnerp6,tilsammen.358 kif>retf>yerpli vei ;stover. Dette antas c!ha vmrt hovedstyrken fra det motoriserte,infanterfre~iment som er stasjonert i Pechengaomrc!ldet, samt andre enheter forlagt i Pechengadalen. Det er grunn Ul 6 anta at det ilf>pet av dagen foregikk lignende utrykk ing av samtlige enheter nnen 45. Mot 'infdiv. 56 vel sammendragningen av divisi,onen som oper~ionene inne i grerueomr6det 'foregikk under full radiotaushet. " ' Samme dag ble det overf," et iagerbomberegiment lif Monchegorsk. Overf"ingen ble stf>tte~av ca. 18 transportfly' (AN-12 eub) fra Det militcare transportflyvc!lpen(yta). De fleste av'disse transportflyene landet p6 Maliiarvi.

5 "/!. i! i, AN-12 cus 5 juni: Sammentrekning og grupper.ing av hærstyrker 'fullføres. Taktiske jagerfly overføres til Malijefrvi og. Kilprj&vi. løpet av dagen antas 45. Mot infdiv,6 ha fullført sammendragning og grupp~~i"-g, og ~i0rtstrtdsklar i omr6det øst for Titovka-dalen med front,!ptover. MarJ<ørstyrkerfor neste dags øvelser ble antagelig avgitt og gruppert øst Pechengada en med front mot øst.. Jagerbombeavdel ingen som dagen fl/>rble overfwt ti Monchegorsk, ble 5 juni deployert til flyplassene Malijefrvi (15 fly) og Kilpijefrvi (23 fly). De ca 18 transportflyene som 4 juni landet p6 baser p6kolahalvøya, returnerte sydover 5 jun;' Samme dag kom ytterligere minst 12 fly fra Det militære transportf/yv6pnet (YTA)til flyplasserp6 Kola, de fleste til KilpijtJrvi og luostari. Fly fra det fast stasjonerte rekognoseringsregimentet p6 Monc,hegorsk begynte rekognosering over øvelsesomr6det øst for Pechenga om ettermiddagen 5 juni. i j J j l.1 l~

6 \ \ " ",---f i l 1ft \ Troppebevegelser. Qg operasjoner p6 nordvestre Kola 3-5 jun 68,.'

7 6 juni: G jennomf;ring aven 2-sidig felttjenesteøvelse/samvirke~else. luftlandsetting av 1 fallskfermbataljon. Avbrudd i øvelsen og innrykking mot den norsk/sovjetiske grense. Natt til 6 juni ca kl 0309 startet enfeittjenesteøvelse i området mellom Pechenga og Murmansk. Følgende, enheter antas å ha deltatt i øvelsen: 45. Mot'infdiv.med alle underlagte avdelinger..,, J 1 årtilleriregiment fra Petrozavodskarm6en (normalt stasjonert i Luostariområdet.). 1 fallskjermbataljon, antageng fra 76. Luftbår':l~divisjon' i Pskov. 1 regiment taktiske rekognoseringsfly (fast stasjonert i Monchegorsk). lregimerit jagerbombefly. Ca,30 transportfly fra Det mihtcere transportflyvåpen For grupperi~g se -.fig~. Øvelsen' antas ledet aven fremskutt kommandoplass fra Petrozavodskarm6en. ' ~, " " ",...!, Det foreligger relativt få opplysninger' om øvelsen, men øvelsesopplegget synes i hovedtrekkene å ha vært som følger:. "'"Øvelsen var en direkte fortsettelse av,beredskaps~elsen som startet 3 juni., "Styrkene var inndelt i to part'ier som vi.her kan kalle parti Vest og'øst. Parti Vest besto antagelig,av mindre styrker avdelt fra 45. Mot infdiv (l - 2 bataljoner, muligens 1 regiment). Dette partiet spilte en fiende som hadde trengt inn i Kolaomr6det fra,vest og sto ved øvelsens begynnelse i omr6det cf>stpechengadalen. Øvrige deltagende styrker deltok p6 parti øst og spi te egne styrker; som etter 6 ha blitt alarmert i sine garnisoner var trukket sammen i området cf>st Titovkadalen. Disse styrker s~ulle om morgenen 6 juni settes inn i et motangrep for. 6 drive tilbake og et>deleggeden inntrengende fiende. Parti øst iverksatte oppklaring b6de,pl bakken og i luften frece kl-"0600. Rekognoseringsfly fra Monchegorskregimentet utf;rte i tiden 0600":1200 i alt ca 2S sorties. Fra kl 0730 utf;rte jagerbomberne lavangrep mot parti Vest's styrker. Flyene angrep vesentlig i formasjoner på 4 fly. ~. _.. ",!j,. ;,','. '-.:: ;.:,'~. Frem til kl 1600 ble det gjennomf;rt tilsammen 40 lavangrepssorties. Det var imidlertid et 'opphold i disse operasjonene mellom 1100 og 1500 p 9 a d6rlige værforhold i må omr6det De to partier kom i kontakt.ec kl Parti Vest forsøkte å trenge videre cf>stover,men angrepet ble fanget opp av. parti øst som gikk til motangrep ca kl '. tiden ble det luft landsatt en antatt fallskje.rmbataljon antagelig i omr6det ved luostari flyplass, og s61edes i ryggen på parti Vest's styrker.

8 -'... ~. "/ r '-. \ ', <, '. /",.x, -. ',..,'... -ol J -,,\ J! l \. Antatt gruppering oq operasjoner under ~elsen 6 juni

9 Luftlandsettingen ble gjennomført"jned ca 30 fly (AN-12) fra Det militcare transportflyv6pen"(vta~som kom,sydfra over Murmashi og Fiskerhalvøya, der de dreide!"!"otsydvest og kom inn over slippstedet j ft ( m) ~~yde.. Minst l~ fly ~ande~p6 f~rpla~e.n_~oshkajeirvi et!er avsluttet operasjon -. ':-0':» -, ~ ", -.0-:' Henskten med operasjonen antas 6 ha vcart 6 avskjcare Parti Vestls forsyningsog kommunikasjonslrnjer, hindr~ fremføring av res.erver mm. ParU øst's motoffensiv, som s61edes antas satt inn som et forberedt angrep med full divisjons styrke støttet av jagerbombere og i samvirke med luftlandetropper landsatt bak fiendens linjer, synes l hå dcinnet høydepunktet i øvelsen. Om ettermiddagen samm," dag ble øvelsen enten avsluttet eller avbrutt.. Fra ca kl 1700 var det ikke lenger noen indikasjoner p6 øvelsesmessig vlrksemh~...!' ; /r li ' ' Om ettermiddagen og kvelde!, 6 juni begynte meget ovelj'askende s,?vjetiske hc:eravdehngerli rykke fr1ntomrc!lcletmeget ncar ~en norsl</sovjetiske gr.~nse. Den første indikasjonen p6 denne feise i utviklingen var en antatt rekognoser-.ingsgruppe med 4 GAZ-69 (jeeper), l. BROM pansret amfibie oppklarings-. vogn og 2 lastebiler som kl 1505 rykket østfra og inn i Kontiosalmiområdet. Etter li ha oppholdt seg i dette omr6deten kort stund, forsvant gruppen sydover. Fra ca kl 2100 b~gynte s~vietiske hcarst~ker'årykke inn i gre~s~mrådet~ Observasjonsforholdene var meget dårlige p 9 ei sterktsnøvcar, og en fikk ikke full oversikt over innrykkingen. Obsørvcisjon~ne tydet dog p6.at de sovjetiske avdelingene rykket fremp6 to aks~r, h'h v shavsveien mot Ryssanjeirvi, Kontiosalmi og Høyfj'eUsveien mot Nikelomrlldet...Pli hver. av ~ksene rykket de frem nied en stridsvoghbata jon som fortropp, fulgt av motorisert infanteri og artilleri. For~oppene rykket fre~ taktisk gruppert og utenfor vei. tid~n ble det hørt en voldsom idgivning i om~ldet øst; Kontiosalmi, i alt ca 340 skudd.: Dette antas. å hei vcart markering av arti1leriild... ~ 7 juni: Store deler av 45. Mot infdiv grupperes og g6r i su" ing i grenseom~d~. ~. Sett fra norsk side ver sit.uasjonen natt til 7 juni ~eget uklar. Sikten var fortsatt dårlig, men spredte observasjoner av stridsvogner og andre stridskj;rej tøyer og sterk motordur i omr6dene meget neer: grensen, tydet p6 at store ' sovletiske styrker var p6 fremrykning mot grensen. Ca kl 0230 rykket et stridsvognkompani. '. -- inn Bcels G leb og gikk i sti" ing med front mot grensen. Stridsvognkanonene ble dreiet frem og tilbake og pekte både mot Elevenes bro og observasjonsposten,,6 Skoltefossnakken.

10 z :::::».., f" Ī CC j Gruppering av sovjetiske tropper inn mot grensen 6 og 7 juni

11 ... På dette tidspunkt var selve innrykkingen j grenseområdet i hovedtrekkene avsluttet. Da man t morgentimene fikk noe bedre oversikt.over situasjonen, ble def klert at de sovjetiske styrkene i q>petav natten hadde besatt et område langs 'grensen fra veikrysset vest Nikel i syd til Ryssanjtlrvi i nord. Samtlige enheter var feltmessig gruppert og gikk i stilling med ftønt mot vest. De sovjetiske frems~e linjer var besatt av motorisert infanteri stq>ttetav stridsvognavdelinger og artijlerienheter. Utover formiddag~n ble det.i flere områder iverksatt feltarbeider.,.:herunderutbedring av ildstill inger, q>pegraver og dekningsrom En del omgruppef-ingerble 0956 foretatt, men aktiviteten syntes forq>vrig.begreaset. De sovjetiske styrkene gjorde intet for 6 skjule sitt nærvær i omr6det, tvert imot fikk.man inntrykk av at de gjorde sitt ytterste for 6 demonstrere sitt nærvær. Stridsvogner og artilleri ble gruppert i til dels 6pne områder med godt innsyn fra norsk side. S.tridsvognkj1Wetq>yene beveget seg stadig frem og tilbake og b61 rq>petstillingene i mange omrllder. Orn ettermiddagen samme dag ca kl 1430, rykket nye sovjetiske enheter inn i gi-enseomr6det vest Pechenga.En redusert stridsvognbata jon med 15. middelstunge stridsvogner rykket helt frem til sperregjerdet, ca 2 km fra grensen. q>stkorpfjell langs veien fra Kuskajtlrvi. P6 hq>ydenep6 begge sider av veien noen f6 hundre meter' renger q>st,gikk en motoris.ert infanteribatal [en forsterket med' arti leri i stil ~ing. Pli grunnlag av de observ~joner som ble gjort i q>petav 7 [unl, syntes det klart at store d,eler av ~. Mot lnfdlv var deployert mot grensen i en sekter på ca 30 km fr~ Nikelol'Tlr6det i syd til omr6det øst Kerpfjell i nord med inntil 3 motoriserte infa~t~riregimenter i fremste linje. Frel'11$kutt elementer sto i omr6dene vest.kontiosalmi, Korpfjell, bare 1-2 km fra grensen Boris Gleb og q>st 8 juni: Fortsatt etablering i grense0mr6det. Antatt overfq>ringav flere luftbårne tropper til nordvestre Kola. Aktiviteten innen de sovjetiske troppene i grenseomr6det syntes ogs6 8 juni lav. En d.1 forsyningstranspor:terfrem ti grenseområdet ble observert..,nen de fleste avdelinger var det fortsatt en del aktivitet med utbedririg av stillinger, bygging av snq>vofleri kamuflasjeq>yemed o. Noen spesiell q>velsesaktivitet ble ikke registrert. q>petav kveiden landet ca 60 fly (AN-12) fra Det militære transportflyv6pen pli Koshkaj6rvi flyplass. Flyene kom sydfra,.i

12 ,. et: Z et: Z >'. \! ", ~.-Q.~ Gruppering av sovjetisk stridsvognkp i Boris Gleb-omr6det sett fra norsk OP ved Skafferhullet. Avstand 1-2 km.

13 motsetning til 6 juni, synes transportflyene' 8 juni å ha landet direkte på flyplassen. ' En antar derfor at det ikke fant sted noen luftlandsetting på slstnevnte dero, 9 juni: Situasjonen i grenseområdet stort se~t uforandret. Bevegelser i grenseområdet aven mot 'lnfbn.scm antas ikke å ha thhet>rt45. Mot infdiv.. Aktiviteten innen -de sovjetiske, styrker i grenseområdet var fortsatt liten. Det ble i et>petav natten og formiddagen het>rten rekke detonasjoner (ca 200) i Kontiosalmi-området. Ca kl 1200 ble det i området Kontiosalmi observert en avdelinø som tidligere ikke var sett grenseområdet. En kolonne på 25 kjet>rettll\ler, kom fra et>stpå shavsveien og kjet>rtenordover på veien til Boris Gleb. 'Styrken ble ca! time senere fulgt av nok en kolonne bestående av 4-GAZ-69 og 7 AT-L. '152 mm felthaubits),',

14 ~. ~,J, l " '., " Detaljert gr.upperingav de sovjetiske styrker øst KorDfielJ sett fra norsk OP pli KorpfjelL Avstand 2:5 km.

15 Kj</>ret</>ysammensteningeni de to kolonner viste at.dette utvilsomt var en motorisert infanteribataljon forsterket med et artilleribatteri De pansrede personellkj</>ret</>yer(btr-60pb) haddeavdelingsmerker på siden. Avdelingsmerket ble 'først bed</>mt'til 'li vcere en r<f>dfallskjerm med hvite snorer. Mulig heten av at dette var en luftbåren avdehng syntes s61edes ncerliggende. Etter ncermere vurdering ble denne teori forkastet da avdel ingsrrierkene i en luftbår'en divisjon best6r av hvit fallskjerm med ett hvitt fly Pl hver side. Pansre personellkj;ret</>yer av typen BTR-60pS er videre aldri tidligere observert i sovjetiske luftb6rne avd~linger., Merket a",tas derimot 6 ha vc:ert det vanlige avdelingsmerket for motorisert h'fant.eri med "en r<f>d"faneover som er merket for garde mot infavdelinger. Mot in,fkp med BTR-60p~ under Fremrykning,+-..r + i r l l, \ Fig 11. :Avdelingsmerke for luftb6rne tropper til h</>yreog gardeavdeunger til venstre. av observat</>ren. Under det observerte avdelingsmerke tegnet

16 --~._--",---- S6 vidt man:kjenner til inng~r det in'gen gqråeavdelinger i. Petrozavodskarm'en. Avdelingen må således veøre tilfcf>rtfra de sydlige deler av Leningrad MO. Dette at avdelingen var oppsatt med BTR-6QpB og i~ke GAZ-48 som 'de andre mot infdiver som ble observert, forsterker denne teori. Avdelingen kom frem til Boris Gleb kl 1430, snudde deretter og kjcf>rtesyd:', pver. Den synes senere 'å,~a sluttet seg til styrken i området vecl Nikel-krysset. 10 juni: Styrkene begyn~ei tilbaketrekningen, fra grensen Om fprmiddagenble det ikke observert noen spesiell virksomhet innen de sovjetiske styrkene. Om kvelden ca kl 1800 begynte så styrkene å trekke seg tilbake fra grenseområdet. Uttrekningen startet i området cf>stkorpfjell ca kl 1800: Ca kl 2400 var styrken fra dette oi'nr6det i sin helhet ute a,v sikt fra norsk side av grensen. Styrken i Kontiosalmi-området iverksatte forbereclelser for uttrekning ca kl ~18ltJrevet ~ våpen kjørt ut av sti ing":t'k 2330 kjcf>rte.14 stridsvogner. og 30 hjt;i- og belteki;retcf»'er cf>stover fra Nil<el-krysset. Denne kolonnenble ikke sett ~ ~cf>yfj.~~veien..-. ' ~.,.. " l flystyrker 11 juni: Tilbake~rekni!1geri~~"greiuen blir fullf;rt. Deltagende avdelingm. og staber rykker tilbake tu,sine fredsmessige garnisoner.. cf>p~t av natteli ~i 11 juni trakk så hovedstyrken fra Nikel og Kontiosalmiområdet seg ut Uttrekningen virket meget velordnet og:koordinert Kjcf>retcf>yerog avdelinger ble samlet i samleomrc!jderog dirigert ut pc!jveien i kolonner, passerte ant.agelig et kontrolfpunkti Kontiosalmiomrc!Jdetog ble dirigert cf>stovershavsveien med et giennoms~itlig opphold pc!j20-30 min mello",. gruppene.. Kolonnene besto av fra noen f6 kiet>retcf>yer opp 'til 60'~70 kicf>ret;yer. Belteog hjulkicf>retcf>yer kjcf>rteofte i blandede kelenner, Dette tyder pc!jat enhetene forlot omrc!jdetavdelingsvis.. Det er dog intet som tyder pc!jat avdelingene trakk seg tilbake taktisk gruppert. M8lii.ner+rYE.

17 " ẓ.., A. o~ C) " o :!l:: ~ fot l' l: li: j: n l:; :1 1 ': r: l " -:,", ~li ', L" :.1 E ~..... 'hlji f til htufp.~ ~i ~~~; f l :EN. "'......! til N N tiḻ Materiell observert innen de.sevjetlske styrker i grenseområdet i tiden 7-11 juni.

18 Hoveddelen av styrkene i Kontiosalmi'og Nikel-omr6det ble under tilbaketrekningen dirigert østover p6 shøvsveiel:'og bare mindre styrker synes 6 ha benyttet HøYfjellsveien Dette kan ha hatt forbindelse med veienes beskaffenhet p&dette tidspunkt. Fra den norske'observasjonsposten p6 Midtfjell ble det s6edes meldt observert. tilsammen S44 kjøret~ye\"p6 vei,østover natt til 11 juni. Av disse var 33 "identifisert som stridsvogner, 3 selvdrevne art skyts, 6 BROM, 84 GAZ-48, '2',u/i amfibie kjøretøyer,,20 GAZ-69, '329 Cistekjøretøyer, 17 busser, 3 tankbiler og 137 uidentifiserte kjøretcl»yer. Ga 230 kjør~tøyer ble om formiddagen samme dag observert p6 vei østover langs Russevelen Dette indikerer at en-,heter som ikke normalt er forlagt' i Pechenga-/Luostariomr6det ble dirigert direkte fra grensen og tilbake t~,sine fredsmessige forlegninger lenger' øst. løpet av morgenen og' formiddagen samme dag,returnerte jagerbomberne fra Kilpijtlrvi og Malijtlrvi sydover.,. Samtidig ankom tilsammen 20 transportfly ~ra Transportflyv6penet sydfra og til de samme flyplasser. Disse returnerte syd~ver om ettermiddagen, og m6 ses i sammenheng med tilbakeføringen av jagerbomberegimentet ~ Om forr')'1iddagen 11 juni returnerte ogs6 de fly fra Transportflyv6penet som ankom til Koshkajtlrvi 8 juni., -,',. ; '., juni: Fortsatt visse troppebevegelser p6 nordvest-re Kola. Alle enheter antas 6 ha returnert til sine fredsmessige forlegninger i løp!te dagen. Det ble 12 juni ikke observ~rthatrenheter i grenseomr6det. Lenger;st ble det registrert visse indikasjoner p6 troppebevegelser, men disse ble borte i løpet"av dagen. Situasjonen syntes etter d'ette helt normalisert. VURDERNG AV AKTVTETEN Generelt.,,.

19 ;. ; l!.! i! F;rste del av juni.var likeledes en peri.ode med v6r1cpsningog f;refall i dette omr6det. Dette m6tte uten tvi skape prol:?l.emerfor operasjo!"er med store mekaniserte enheter, samtidig soni skadene p6 veier 'og kommunikasjoner n~dvendigvis m6tte bl ist~rre enn normalt. Atetiviteten faller i tid sammen med gjennomf~ringen av ~velsepolar EX PRESS/POLAR lee i Tromsomrlldet., 'Denne ~velsel1 var bekjentgjort lang tid f~r den ble iverk$att, og: i sovjetisk presse ble det rettet en rekke meget skarpe angrep mot Norge og NATO'i forbindelse med denne.!'en ble, betegnet som en truende NATO-oppmarSj.p6:norskjord og i umiddelbar ncerhet av den sovjetiske grense. ":. Det er p6 bakgrunn av fora'nstllend-~all grunn' til l'tro at den spesielle aktivitet pli.sovjeti$k.side hadde sa'mmenheng med NATO-~velsen. Den sovjetiske dkti'viteten synes ~~rt li kunne in~deles i to ødskilt~ faser: Fase 1 fra 3-6 juni og'fase2 frd 7-11 juni.'...'. " Fase 1 synes ti ha vært en meget omfattende alarm- og beredskaps~else. Det forhold at de Sovjetiske styrker synes alarmert bare noen fli timer etter at det 1,. f~rste"fly med AMF-styrker landet 'pil Bardufoss 3 juni ca kl 0500, viser at den ~vjetiske hcerledelse benytt,t innflygingen av NATO-styrker som p6skudd for 6 iverkiette en beredskaps~else. Dette er p6 ingen m6te uvanlig. Sen-,tra,omr6det har en fl~e ganger sett eksempler p6 at NATO-~velser har utl~t beredskap og ;velser p6 sovjetisk side.,oettc(tirtross for at ;velsen har vcert bekjentgjort lang tid i fprveien og ~ 'ii'lgenmbte kan ~a fortonet seg som noen trusel mot sovjetisk omrllde".siste eksel"('l~1pc!!de,tte var iverksetting av.~elsen SWARTZ~ LØWEi Vest-Tyskland'i. sep 68. Selv om ~velsen ble.gjennom(tflrt langt fra sovjetisk onir6de, utl~ste den beredskap irinen de sovjetiske styrker som stod i Tsjekkoslo~c:ikia.. 'Hensikten med aktiviteten i fase 1 synes 6 ha vært 6 gjennomf;re en storstilet pr~ve ~ styrkenes kampberedskap!jnder meget vanskelige forhold, NATO- ~elsen i ~,ord-norge ble herunder h~y$tsannsynlig brukt som plskudd for li gi ~velsen et realistisk preg samtidig som den ogsl! ble 'brukt i propaganda- ;yemed overfor deltagende styrker 'som bevis for NATOs agressivitet og truende holdning overfor. So~jet-Unioner.l. Det ~r'lite trolig at grupperingen og' oppholdet i grenseomrlldet under fase 2 har vært et ledd i beredskaps~elsen. (en konfliktsituåsjon' vil sovfetiske styrker i samsvar m~d sine doktriner og taktiske direktiver' opptre offensivt. Dette vil si at de fra et oppmarsjomrllde ute av sikt fra grensen uten opphold.vil angripe mot norsk omrllde. Skulle det i en. beredskapssituasjon bli valgt en defensiv stillingsgqngfor li beskyt.te'~vjet(sk,omr6cle, er det videre uten~elig at stillingene ble valgt helt fremme ved grensen med direkte innsyn p6 norsk side. Blide gruppering og opptreden i still ingene tydet p6 at de sovjetiske styrkene s~kte l,vekke mest mulig oppmerksomhet. Aktiviteten synes li kunne bed~mmes som en militærpolitisk demonstrasjon som var rettet mot POLAR EXPRESS.ogNorges medlemskap i NATO.' Den kan.ogs6 ha hatt andre mativeringer~ f eks som et ledd i propanganda rettet mot NATO innen egne styrker " l

20 l Oppmarsjen mot grensen ken 0gs6 ha hatt. som hensikt 6 vise den lokale befolkning at vedaggressjon utenfra vil omr6det bli forsvart ved grensen og ikke som i 1941 bli overlatt til motstanderen" -. ledelse Akt.ivitetens politiske karakter i ørlig da i fase 2, gir grunn til 6 tro at den ble gjennomftj>rtetter direktiver fra den sentrale politiske og militcare ledelse i Moskva. ndikasjoner tyder pli"at beredskapstj>velseni fase 1 ble ledet av sjefen for leningrad MO, mens den d,rekte ledelse av operasjonene p6 nordvestre Kola ble ivaretatt aven fremskutt kommandoplass fra 6. Arm' i Petrozavodsk.. Omfang( deltag'else Alarmmeldingen 3 juni synes.6 ha omfattet alle hæravdelinger i Leningrad MO. Det er ogs6 indikasjoner p6 at det i dagene som fulgte etter nevnte alarm, ble gjennomfed en sivilforsvarsøvelse i sydli~e deler av MDet. Dette tyder p6 at alle hcl!lrforbandog muligens 0gs6 sivilforsvaret, har spilt med i tj>velsen. Hvorvidt virksomheten i ge tj>vrigedeler av MOen var b~r'er'\set til stabene, eller om det 0916 ble foretatt utrykninger med troppestyrker er ikke klarlagt. operasjonene p6 nordvestre 'Kola'd.~ltok de hcl!lfstyrkersom er stasjonert omr6det. Herunder:.45. Mot infdiv i sin helhet 1 artilleriregiment fra' Petrozavcxåkarm6en (fast"tildelt 45. Mot infdiv) 1 regiment taktiske re~ogr'~erinssjly(stasjon~rt Monchegorsk) ~ tillegg ble operasjonege'lttj>ttet.av et stort ant611 transportfly fra. Transportflyv6pnet (inntil 3 reg) og d.et er-sannsynlig at et mindre antall helikoptere deltok.... Fra enkelte kilder er det hevdet at og56 elementer av 341 Mot infdiv i Kandalaksha ble overftj>rttil nordvestre Kola under tj>velsen. Dette anses dog som lite ~annsynlig da det ikke ble registrert noen indikasjoner p6 dette under operasjonene, samtidig som at 'virksomheten innen hcarstyrkene i.kandalabha synes li ha vcl!lrtnormal i det aktuelle tidsrom... vedlegg 1 til rapporten er vist den. antatte normale' Order of Battle for hærstyrkene i leningrad MO...

21 Det forhold at de sovjetiske styrkene som etter alle melginger 6.dcj>mme nett~ opp hadde iverksatt en stcf>l:re</>veisei omr6det mellom Pechenga og Murmansk, plutselig dukker opp i tmlr6det like ved grensen, skapte stor overraskelse p6 norsk side. Man kan ikke se bort fra at den meget hurtige overgang fra fe/ttjenestecj>velser og til oppmarsj mot grensen kan være gjennomfcj>rt for 6 oppn6 overraskelse. Beredskapscj>ve/sen i fase 1 kan likeledes være iverksatt for.6 k/argjcj>re divisjonen under dekke av cj>ve/sesvirksomhet i den. h~nlikt overraskende 6 foreta oppmarsjen ved norskegrensen i fase 2. Bruk av cj>ve/sesvirksomhet for 6 skjule sine egentl ige hensi.l<ter har som kjent ogs6 vært et markant trekk i forbere,?- ej~eoe for invasjonen i Tsjekkoslovakia-;... De d6rlige cbservesjensforholdene om kvelden 6 juni og natt til 7 juni, gjorde ogs.6 sitt til 6 skape forvirri.ng p6 norsk side,. Da man begynte 6 f6 oversikt over situasjonen i grenseomr6det 7 juni ca kl 0400, var allerede divisjonens hovedstyrke i fremste linje p6 plass ferdig gruppert. Øvelsen (fase 1) antas avbrutt-ca kl juni. P6 mindre enn 12 timer hadde s6ledes de sovjetiske styrker klart 6 avvikle cf>ve/sesaktiviteten, marsjere km under meget vanskelige fcj>re-og værforhold, og gruppere ut i feltmessig stillinger langs grensen. Dette sammen med at styrkene synes 6 ha marsjert taktisk gruppert og uten at en kunne registrere noen ledelse over. radio, synes 6 ha. vært en utmerket prestasjon som understreker de sovjetiske styrkers fleksibilitet og mobilitet.

22 -'z.::;).., ø, r- ", \ '. '. "<, '1i\~, \ \ l \ l "..._...'":, i ( \,, /,,,1' l. M,. i,!. - Gruppering av hærstyrkene

23 LÆROOMOG ERFARNGER Order,of Battle Aktivtteten på Kola i tiden 3-11 juni 68 skapte ikke grunnlag for å endre tidligere bedømmelse av de sovjetiske forband og grupperingen av disse. Observasjoner og registreringer som er beskrevet foran synes å bevise at det i Murmansk - Pechenga omr6det står en fullt oppsatt motorisert infanteridivisjon 'Som tidligere antatt. Divisjonens oppsetting med personell og materiell viself,latdenne tilhører kcit~gori eller, l og har slliedes stridsklart status. de sovjetiske styrker. ' Reaksjonen på alarmen.3 'juni viser at de sovjetiske styrker nær den norsk! sovjetis" grense holder en.høy ~~redskåp. Ett.erå være alarmert i sine fredsmessigf!garnisoner, var divisjonen ferdig sammendratt og stridskla( etter ca 2! d;gn J nnen samme tidsrom ble ikelecjes1 regiment jagerbombere overført fra(f1yøligereomrll,der til Kola, slik at divisjonen også disponerte den n;dvendige filyst~tte. ' En har1iwligere på Kola s~tt utrykning til ~elser initiert ved en antatt beredskapsalarrn, uten at overfl/>ringriv jagerbombere er registrert. Dette kan tyde på at væd alarm/innf~ing av høyeste beredskapsgrad vil hærstyrkene bli trukket sanvnen:i divisjonsforband i et uttatt beredskapsområde. 'Taktiske flystyrker vil a",'ig primært dispqqeres, sentralt ved berec!skap og tildeling av jagerbomb~_tte 'lil skje "etter MD-sjefs bestemmelse avhengig'av situasjonen i de fo~llige områder. ". '.,..~.., OperatW1status/str idsverdi, " Det meø bemerkelsesverdige ved de operasjoner en observerte i juni, er de sovjet,'" avdelingers store mobilitet og Freksibilitet. Avbrytelsen av ~elsen 6 juriii,cqgden meget hurtisaeoppmarsjen mot grensen, viser at avdelingene. er i stjiw...-til meget raske fort'j)/tn'ingersavel pcs'somutenfor vei. Slik mobilitet koi,tkke bare tilskrives 'fullmotorisering og godt materiell. Meget effektiv ledel~ 8CJ systematisk treninger en forutsetning. De sovjetiske hærstyrkers, store fu&\rykningshastighet samt 'oppsiktsvekkende evne til å gjennomf~e korn.~te operasjoner uten nevneverdige 'forberedelser, har som kjent også "a~f' ', 'EfrkSomhetved øvelser og operasjoner i Sentralområdet de senere år. ';:::i' jlviteten på Kola i juni synes å vise at trening,og ~velser i dette området..'. den samme offensive karakter som ved forband lenger syd.., '. Dett~.l'~ivisjonen øvet samvirke med jagerbombere og fallskjermstyrker, forsl91_t dette inntrykk. På minussiden kan det være grunn til li merke seg at s~~,m personellet i avdelingene virket robuste og feltvant, s6 synes det å v~mel1 mangel på formel disiplin som gav seg utslag i rot og uorden innen avd~litbene. ' i

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

De Hvite Hjelperne. Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt. TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255

De Hvite Hjelperne. Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt. TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255 De Hvite Hjelperne Av Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255 2 INNHOLD 1. Ideen 3 2. De journalistiske problemstillingene 4 3. Spesielle

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland, Norge Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn

Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn Yngve Carlsson Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn En virksomhetsbeskrivelse og foreløpig evaluering av et mentorprosjekt i Kristiansand NOTAT 2006:117 Tittel: Forfatter: Hvordan gripe

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Er bjørnen farlig? M12 2013

Er bjørnen farlig? M12 2013 Er bjørnen farlig? M12 2013 Dette skriftet er blitt til etter en idé av SVEN BRUNBERG, feltansvarlig for Det skandinaviske bjørneprosjektet, og bygger på hans erfaringer og på den kunnskapen som gjennom

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Hvor ble minene av? Skrevet av Simen Zernichow

Hvor ble minene av? Skrevet av Simen Zernichow Hvor ble minene av? Den ukjente historien om minebarrieren rundt kystfortet på Justøya og mineoppryddingsarbeidet, 1943-2013. 1 Skrevet av Simen Zernichow Kystfortet utenfor Lillesand på Justøya, med dets

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer