HER SKJER DET! Informasjon fra utbyggingen av Oslofjord Convention Center

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HER SKJER DET! Informasjon fra utbyggingen av Oslofjord Convention Center"

Transkript

1 HER SKJER DET! Informasjon fra utbyggingen av Oslofjord Convention Center Mandag 4. november ble første salven i utbyggingsprosjektet på Brunstad Konferansesenter fyrt av. I løpet av de kommende månedene skal det sprenges bort ca m3 fjell som i hovedsak skal brukes som bærelagsmasse andre steder på utbyggingsområdet. Hadde man lastet disse massene på lastebiler og satt dem etter hverandre på E18 ville køen nådd helt til Oslo. Les mer på side 3 < < DESEMBER 2013 LES MER OM: 03 UTBYGGINGEN STORE VISJONER Hva betyr utbyggingen for lokalmiljøet og regionen? Les hva Stokke-ordfører Erlend Larsen mener om saken. FOTO: RUTH MONFORT BRUNSTAD HOTELLBYGG AS BRUNSTAD IDRETTSBYGG AS Oslofjord Convention Center AS har store visjoner for reiselivet i Vestfold i internasjonal sammenheng. 14 FINANSIERINGEN Bruksretter, dugnad og pengegaver? Denne avisen er utgitt i et samarbeid mellom Brunstad Hotellbygg AS og Brunstad Idrettsbygg AS. Disse to aktørene er byggherrer for hver sine deler av utbyggingsprosjektet på Oslofjord Convention Center. Både på grunn av prosjektets størrelse, dets rammer og det tilbudet det vil gi regionen gjennom idrettsanlegget, vil informasjon om prosjektet sannsynligvis ha interesse for mange både i Stokke og i regionen rundt kommunen. Vi håper denne avisen kan være med på å dekke dette informasjonsbehovet, og bidra til at flere får kjennskap til hva som skjer på Brunstad.

2 2 LEDER: INNHOLD Etter seks år med planprosesser og forberedelser gir det en god følelse når vi nå endelig kan sette i gang for fullt med utbyggingen av konferanseanlegget på Brunstad. Vi har i planprosessene opplevd stort engasjement og interesse både fra kunder, naboer, politikere, idrettsforeninger, framtidige bruksrettshavere og ikke minst generelt fra engasjerte mennesker i lokalsamfunnet. Et slikt bredt engasjement er inspirerende, og de mange innspill og tilbakemeldinger har i flere tilfeller også hatt direkte innvirkning på prosjektets utforming. Aktiviteten på Brunstad har allerede satt Vestfold på kartet både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Gjennom den forestående utbyggingen tar vi steget opp i toppklassen blant europeiske konferanseanlegg. Samtidig tror vi faktisk de lokale 03 ORDFØRER MED FORVENTNINGER Erlend Larsen har fulgt planene for utbyggingsprosjektet allerede i flere år, først som medlem av planutvalget i Stokke, og senere som ordfører INTERNASJONALE VISJONER Oslofjord Convention Center AS kan til neste år feire 10-års jubileum, og har til tross for sin forholdsvis korte historie klart å sette Stokke og Vestfold på kartet i flere sammenhenger. 08 BRENNER FOR IDRETTEN Idretten i Stokke har allerede i flere år deltatt i planprosessene for idrettsanlegget. Tidlig i planarbeidet ble det etablert en referansegruppe for idrett, med representanter for kommunen, idretten og utbyggeren på Brunstad. 09 FLOTTE TURMULIGHETER Utbyggingen gir også tilgang til flotte turområder. ringvirkningene er minst like store og viktige. De kommende årene skal vi bygge et stort idrettsanlegg som i henhold til utbyggingsavtalen med kommunen skal kunne brukes av idrettslagene og lokalmiljøet i minst halvparten av åpningstiden, til et prisnivå som er på linje med de øvrige anleggene i området. Vi planlegger et svømmeanlegg som vil utgjøre et nytt og attraktivt tilbud til befolkningen i regionen. Langs den idylliske Vestfjorden opparbeider vi et flott friområde, som deretter overdras til kommunen. Vi bruker flere titalls millioner på utskiftning av kommunens avløpsanlegg helt fram til Vårnes. Vi bygger nytt veikryss ved fylkesveien, gang- og sykkelsti, kyststi og diverse turstier som gir befolkningen i området tilgang til arealer med gode friluftsmuligheter. At det kan være ulike meninger om utbyggingen både forstår og respekterer vi. Men vi håper at alle de positive effektene og ringvirkningene av prosjektet også blir lagt på vekten når regnskapet gjøres opp, og at dette kan være med og underbygge at vi faktisk har et genuint ønske om å bidra positivt i vårt lokalmiljø. Vi tror mange er interessert i å vite mer om planene, om prosjektet og om hva som nå skjer på Brunstad. Derfor gir vi ut denne avisen. Tore Aslaksen Daglig leder ANSVARLIG UTGIVER BRUNSTAD HOTELLBYGG AS BRUNSTAD IDRETTSBYGG AS UTGITT DESEMBER 2013 STARTSKUDDET GÅR! KG SPRENGSTOFF Et slikt bredt engasjement er inspirerende, og de mange innspill og tilbakemeldinger har i flere tilfeller også hatt direkte innvirkning på prosjektets utforming. Vinnertema fra arkitektkonkurransen i 2011 er videreført i dagens designutkast. Utbyggingen på Brunstad er per i dag beregnet å ha en totalkostnad på opp mot 2 milliarder kroner, inkludert prosjekteringskostnader og planarbeider. Vi regner med at vi må bore ca meter hull og bruke ca kg sprengstoff på denne jobben, sier daglig leder Oddbjørn Røed i Vestfold Fjellboring AS. Sandefjordselskapet er innleid blant annet for å stå for boring og sprengning av den store kollen utenfor konferansesenteret. Arbeidene vil ta noen måneder, men i løpet av februar skal vi være ferdig, sier Røed. Det er klart at vi sprenger mer på store veiprosjekter, men til å være et byggeprosjekt er dette et forholdsvis stort oppdrag for oss, avslutter han. LOKALE ENTREPRENØRER Det er selskapet IEC Construction AS som er generalentreprenør i utbyggings- VIL BYGGE GRØNT Konferansesenteret på Brunstad er allerede i dag langt framme når det gjelder hensynet til miljø og klima. Allerede ved forrige utbygging i 2003 ble det etablert anlegg for å utnytte biobrensel til oppvarming. Erfaringene fra dette har vært viktige i arbeidet med det nye anlegget, og blir viet stor oppmerksomhet i prosjekteringsarbeidet. Slik det ser ut i dag vil vi gjennomføre såpass omfattende miljøtiltak at vi faktisk vil bedre klimaregnskapet for Stokke kommune betydelig, sier prosjektleder Svein Gangsø. Dette er fordi CO2-utslippene reduseres betraktelig, og bidrar til at kommunen kan nå sine klimamål. Hotellbyggene vil konstrueres som lavenergihus med adskillig strengere spesifikasjoner enn det forskriftene krever. 95% av oppvarmingsbehovet til det Dagfinn Lindberg (IEC Construction AS) og Jon Ivar Vennerød (Vestfold Fjellboring AS) < < < Fortsettelse fra side SOL, VIND OG STJERNER 14 FINANSIERING 3 framtidige anlegget vil dekkes av fornybar energi. Det vurderes også løpende om det skal startes produksjon av elektrisk kraft fra solpaneler eller biobrensel. Siden teknologien på dette området er i enorm utvikling vil vi vente litt med å ta stilling til dette, men det er ikke usannsynlig at vi setter i gang med en eller annen variant før prosjektperioden er over, sier Gangsø. prosjektet, og som står for innleie og koordinering av entreprenører og leverandører. Det var viktig for oss å samarbeide med en aktør som har solid erfaring fra store Det er klart at vi sprenger mer på store veiprosjekter, men til å være et byggeprosjekt er dette et forholdsvis stort oppdrag for oss. sprengningsprosjekter, sier daglig leder Dagfinn Lindberg. Vi snakker her om en fjellkolle som ligger klemt inne mellom det store konfe- ransesenteret på den ene siden og et større leilighetsbygg på den andre siden. Det er en stor jobb, men også en temmelig delikat jobb som krever omhu og kompetanse. Det at vi har funnet en lokal aktør med så tung erfaring og som kan håndtere denne type utsprengninger er vi veldig fornøyd med, fortsetter Lindberg. Om vi skulle kjørt de utsprengte massene ut av området via fylkesvei 303 ville det kreve omtrent lastebillass, noe som både trafikkmessig og miljømessig ville blitt en betydelig belastning. STOR MILJØGEVINST En viktig årsak til at fjellkollen sprenges allerede nå er at steinmassene blant annet skal brukes i forbindelse med veier og infrastruktur i prosjektet. Parallelt med utsprengningen setter et annet Sandefjordselskap, Marthinsen & Duvholt AS, opp et lokalt knuseverk som omdanner massene til pukk og grus. Dette gir oss en logistikkmessig gevinst, men også kanskje enda viktigere en veldig stor miljøgevinst, sier Lindberg. Oddbjørn Røed FOTO: VESTFOLD FJELLBORING AS ORDFØRER MED FORVENTNINGER Erlend Larsen har fulgt planene for utbyggingsprosjektet allerede i flere år, først som medlem av planutvalget i Stokke, og senere som ordfører. < < POSITIVT BIDRAG Mitt inntrykk er at dette er stort og imponerende prosjekt som har mange spennende kvaliteter med seg, og som jeg tror vil være et positivt bidrag både til Stokke og regionen, sier Larsen. Konferanseanlegget på Brunstad endret seg for ca 10 år siden fra å være utelukkende et kristent stevnested til å bli en nasjonal og internasjonal arena for konferanser og events. Hva har det betydd for Stokke? Det har blant annet medført at langt flere mennesker blir kjent med Stokke og regionen. Noen kommer tilbake senere som turister og får derved dypere kjennskap til denne flotte kommunen. Mye av det som foregår på konferansesenteret når det gjelder store firmakonfe- ranser og events hører vi jo forholdsvis lite fra. På den annen side har det vært gjennomført mange konserter og åpne arrangementer som understreker at vi har fått en storstue og arena for positive opplevelser. Ta for eksempel VM i tidans som ble gjennomført i 2012, eller gigantarrangementet «Gym for Life» som skal gjennomføres i I tillegg til rene kulturog idrettsverdier er dette arrangementer som gir stort lokalt engasjement. Generelt betyr arrangementene på Brunstad også større aktivitet på Torp, og flere passasjerer kommer til stasjonen på Stokke. Dette er positivt for rutetilbudet både for tog og fly. Hva mener du utbyggingsprosjektet kan gi Stokke, både av muligheter og utfordringer? Jeg tror det at vi har forhandlet fram så god tilgang til idrettsanlegget og svømmeanlegget vil gi en positiv boost for idretten både i Stokke og regionen. Det kan også åpne for nye idrettstilbud som vi ikke har så mye av i Vestfold i dag. - Samtidig er det klart at en så stor utbyg- ging også skaper utfordringer. Den største er nok trafikkavviklingen slik jeg ser det. HØYE KRAV Du har flere ganger gitt uttrykk for at du forventer at et så omfattende prosjekt gir noe tilbake til lokalmiljøet. Hvordan føler du dette er ivaretatt i de planene som foreligger nå? Kravene som kommunen har stilt angående tilgang til idretts- og svømmeanlegget er nok høyere enn hva de fleste utbyggere ville akseptert. Slik sett mener jeg at vi har fått mye ut av dette. Det blir selvfølgelig spennende å se hvordan dette fungerer når det settes ut i praksis. Hva gleder du deg mest til i det nye anlegget på Brunstad? Jeg gleder meg mest til å få svømmeanlegget på plass. I tillegg er jeg spent på hvilke typer arrangementer vi kommer til å se på Brunstad som følge av at det satses så tungt. For oss politikere har det vært viktig å kunne føle trygghet for at resultatet av prosjektet blir bra. De erfaringer vi har gjort med aktørene på Brunstad hittil har vist at de er flinke til gjennomføring og til å nå sine mål. Jeg tror derfor at sluttresultatet blir bra, og gleder meg til å følge med etter hvert som de ulike delene ferdigstilles. FOTO: JAKOB LETH

3 4 INTERNASJONALE VISJONER Oslofjord Convention Center AS kan til neste år feire 10-års jubileum, og har til tross for sin forholdsvis korte historie klart å sette Stokke og Vestfold på kartet i flere sammenhenger. < < Selskapet, som i dag eies hovedsakelig av private investorer, har siden 2004 leid konferanseanlegget på Brunstad på helårsbasis for å drive arrangements- og konferansevirksomhet. I august fikk selskapet ny direktør, nemlig den 39 år gamle Stian Fuglset fra Oslo. Han har bakgrunn som direktør for forretnings- og teknologiutvikling i et større norsk børsnotert teknologiselskap. Hva fikk ham til å velge jobben som direktør i Oslofjord? INNOVASJON OG ENDRING Det er egentlig to dimensjoner som lig- ger til grunn for at jeg syntes dette var en svært spennende utfordring, sier Fuglset. Først og fremst er utviklingen av selskapet og de nye fasilitetene et stort strategisk innovasjonsprosjekt. Vi skal i disse dager legge premisser for selskapets suksess år fram i tid, noe som innebærer temmelig omfattende strategiske utfordringer. I tillegg skal vi også tilpasse en arrangementsmaskin som skal være egnet for en lang byggeperiode, men som samtidig skal være slagkraftig i markedet etter utbygging. Det er et endringsprosjekt som er utrolig spennende å ta fatt på! KONFERANSEBYEN Mange vet nok at dere holder til inne på Brunstad, men det er kanskje ikke så mange som egentlig vet hva deres virksomhet består i. Hva driver dere egentlig med? Vi er en fasilitetsleverandør til store events. Faktisk liker vi å kalle oss en konferanseby, fordi vi kan tilby alle våre kjerneprodukter, d.v.s. konferansen, bevertningen og overnattingen, på ett sted. Vi har en god del firmaevents, hvor kundene er store selskaper som ønsker å samle alle sine ansatte til en stor happening. Typisk eksempel er Kiwi-gruppen som vi har hatt her flere ganger. På den andre siden har man f.eks idrettsarrangementer, som også er et satsingsområde for oss. Det store folkefestarrangementet «Gym for Life», som i 2013 ble lagt til Cape Town, kommer i 2017 til å bli avholdt påoslo- fjord. Dette er en type arrangement som gir stort engasjement og ringvirkninger for hele regionen. Brunstad Christian Church, som er en stor og viktig kunde av oss, har en type arrangement som ligger omtrent midt mellom de to jeg har nevnt her. Med elementer fra både konferanse, underholdning, idrett og lignende er det krevende, men også svært spennende arrangementer å arbeide med. STØRRE POTENSIAL Oslofjord har vært en sterk pådriver for å få utvidet fasilitetene på Brunstad. Hva ligger til grunn for dette? Vi har gang på gang sett at det finnes et stort potensial å ta ut i det nasjonale og internasjonale konferansemarkedet. Imidlertid har vi noen begrensninger som i en del sammenhenger hindrer oss i 5 FOTO: OSLOFJORD CONVENTION CENTER - regionalt engasjement å ta ut dette potensialet. Når vi nå får flere enkeltrom, bedre fasiliteter for parallelle sesjoner og større multibruksarealer kan vi for alvor ta steget opp i kunne gi en topp kundeopplevelse for nasjonale og internasjonale kunder uansett om det dreier seg om virkelig store «megaevents» eller aktører i det segmentet vi har i dag. Det skal være naturlig å regne med oss når store aktører ønsker å Faktisk liker vi å kalle oss en konfelegge et event eller en ranseby, fordi vi kan tilby alle våre konferanse til Europa. kjerneprodukter, d.v.s. konferansen, Som basis for det hele bevertningen og overnattingen, på ett skal vi også drive økonosted. misk lønnsomt. Siden de aller fleste av våre konkurrenter er offentlig fitoppklassen også internasjonalt. Dette nansiert er dette faktisk ingen ubetydelig har vært vår drivkraft for å engasjere oss sak! i utbyggingen. Hvilke visjoner har du for selska- REGIONALT ENGASJEMENT pet når utbyggingen er ferdig? Oslofjord var en av initiativtagerne Vi satser først og fremst tungt på å til etableringen av The Conference Co- et FOTO: Stian Fugls ast. Hvorfor er dere engasjert i slike regionale initiativ når dere først og fremst arbeider mot nasjonale og internasjonale markeder? Jeg liker begrepet «open innovation», i praksis betyr det at vi er åpne og lærer av hverandre for å skape nye muligheter sammen i regionen. Jeg tror dette må til om vi skal lykkes nasjonalt og internasjonalt. Vi opplever mye god energi og skaperkraft, og ser mange gode initiativer her i regionen som vi allerede har hatt nytte av. For meg som kanskje er over middels historieinteressert er det utrolig spennende å ha Norges eldste by, BRUNSTAD GG AS HOTELLBY der man nærmest kan fornemme arven fra de gamle vikingtradisjonene, som nærmeste nabo. Jeg tror ikke potensialet på langt nær er tatt ut når det gjelder å utvikle regionen til å bli en slagkraftig og bærekraftig reiselivsdestinasjon. I det hele tatt tror jeg gjensidig engasjement er en viktig sukessfaktor. Oslofjord er i dag representert i styrene for Virke Reiseliv og Norway Convention Bureau, og er medlem i en rekke nasjonale og internasjonale bransjeorganisasjoner. Dette gir oss et læringsnettverk som er helt unikt, avslutter den ferske direktøren.

4 6 7 IDRETTSUTBYGGING FOTBALLBANER FLERBRUKSHALL MELLOMBYGG ISHALL SVØMMEHALL SIDEFLØY UTENDØRSOMRÅDE FOTBALLBANER FLERBRUKSHALL MELLOMBYGG ISHALL SVØMMEANLEGG SIDEFLØY UTENDØRS To kunstgressbaner i full størrelse Noe tribuneplass Tilrettelegger for islegging av minst én bane om vinteren Planlagt ferdigstilt 2016 Primærfokus på hallidretter, men også mulighet for fotballbane innendørs Tribunearealer Fleksibel inndeling, nedfellbare vegger Sportsgulv, med mulighet for å rulle ut kunstgress Resepsjon Garderober Kafé Vrimleareal Planlagt ferdigstilt 2016 Ishockeybane Tribuneplass Utreder mulighet for å legge til rette for curling Planlagt ferdigstilt 2016 Innholdet i svømmeanlegget er ikke definert ferdig, men vi ser for oss å kunne etablere: 25-meters basseng Vannsklie Terapibasseng Barnebasseng Garderober Helsesenter Mulig treningsstudio Planlagt ferdigstilt 2018 Skatepark Håper å kunne videreføre eksisterende klatrepark Planlagt ferdigstilt 2016 Planlagt ferdigstilt 2018

5 8 9 Tore Simonsen og Oddbjørn Tidemann Bjørn Lauritzen FOTO: PRIVAT OGSÅ POSITIVT FOR KRETSEN I tillegg til idretten i Stokke ser også idrettskretsen i Vestfold muligheter ved etableringen av anlegget på Brunstad. BRENNER FOR IDRETTEN Idretten i Stokke har allerede i flere år deltatt i planprosessene for idrettsanlegget. Tidlig i planarbeidet ble det etablert en referansegruppe for idrett, med representanter for kommunen, idretten og utbyggeren på Brunstad. < < Tore Simonsen og Oddbjørn Tidemann sitter i Stokke idrettsråd, og har vært idrettens representanter i dette arbeidet. Det er to sterkt engasjerte mennesker vi møter for å høre nærmere om disse prosessene. Hvilke innspill har idretten gitt til utbyggeren gjennom planprosessene? Det er et skrikende behov for nye anlegg i Vestfold, sier Tidemann og Simonen nærmest i kor. Det er jo praktisk talt full kamp når det skal tildeles halltid, og dette har vært viktige innspill å gi. Og ikke minst at behovet for vann, altså svømmeanlegg, også er veldig stort. Vi visste jo at flere av de som sitter i ledelsen hos utbyggeren bor langt inn i innlandet og har bare ishockey på hjernen, så vi måtte understreke fra dag én at det var vann og svømmeanlegg som ville bety mest for lokalmiljøet, sier Simonsen, ikke uten et visst glimt i øyet. Vi håper jo at dette også kan gi skolene mulighet for å bedre svømmeundervisningen, mange av de som vokser opp i dag kan jo ikke svømme, fortsetter han. Hvordan føler dere at innspillene har blitt tatt imot? Vi har hatt en ubetinget positiv opplevelse av den måten utbyggeren har håndtert innspillene på, og har blitt møtt med stor velvilje, sier Simonsen. Det har vel samtidig vært noe skepsis internt i idretten til hvorvidt dette virkelig blir en realitet. En av våre utfordringer har derfor kanskje vært å videreformidle til våre egne at vi oppfatter utbyggerens hensikter som troverdige, og at planene faktisk kan åpne nye muligheter for idretten i Stokke og regionen. Hva mener dere at idretten i Stokke får ut av prosjektet på Brunstad? - Det er jo åpenbart at de idrettene som i dag har store utfordringer med hallplass kan få mye større kapasitet, og derved øke sine aktiviteter betraktelig, svarer Tidemann. Jeg tenker for eksempel på turngruppene og de yngre årsklassene innenfor de typiske hallidrettene. Spilleflaten i den planlagte flerbrukshallen er eksempelvis ca 8 ganger så stor som Vearhallen, og kan deles opp i flere mindre saler for parallell bruk til ulike grupper. Hvis man også klarer å få til myldreområde på kunstis ved å islegge en fotballbane om vinteren vil det bli et veldig interessant tilbud for hele familien. I tillegg til selve idrettsfasilitetene tror vi også prosjektet gir et løft for turog friluftsmulighetene i Stokke. Gjennom forlengelsen av kyststien, friområdet på utsiden av Olsåsen, bademulighetene og turstiene i området får vi enda flere valgmuligheter. Dette er jo en viktig del av folkehelseperspektivet, som også idretten er opptatt av. Tror dere det nye idrettsanlegget kan skape grobunn for nye idrettsgrener i Stokke? Ja, absolutt, sier Tidemann. Det kan jo for eksempel være gode muligheter for å etablere et ishockeymiljø. Dersom man også klarer å tilrettelegge for curling kan det også skape nye miljøer. Dere har vært med på å framforhandle retningslinjer for bruken av idrettsanlegget i utbyggingsavtalen. Hva går disse ut på? Vår oppgave har jo vært at idretten Det er jo åpenbart at de idrettene som i dag har store utfordringer med hallplass kan få mye større kapasitet. og lokalmiljøet i Stokke skulle få mest mulig igjen for anlegget, og dette er regulert i en egen utbyggingsavtale mellom utbyggeren og kommunen. I avtalen framgår det at idrettsanlegget skal være tilgjengelig for allmennheten og idretten i minst 50% av åpningstiden. I tillegg er det spesifisert at dette skal skje til «gjengse priser», det vil si at det ikke skal koste mer enn det gjør når man leier andre haller eller anlegg i området. Vi må vel si at vi synes dette er gode betingelser for idretten og lokalmiljøet! Vi er også godt fornøyd med de retningslinjene som er lagt i rekkefølgebestemmelsene for utbyggingen, der utbyggeren er forpliktet til å ferdigstille idrettsanlegget parallelt med den øvrige utbyggingen. De kan altså ikke skyve dette ut i tid og prioritere de andre delene av prosjektet på bekostning av idretten. Hvilke fasiliteter er det dere personlig gleder dere mest til å se ferdigstilt på Brunstad? Uten tvil svømmeanlegget, svarer begge to. Det å kunne ta med seg barn og barnebarn i svømmeanlegget blir helt topp. Oddbjørn Tidemann lover å være en av de første til å bestille årskort i svømmeanlegget. Det blir også veldig moro dersom man klarer å få til mulighet for curling og klatring, sier han. Ser dere noen negative konsekvenser av utbyggingen? Det må jo nødvendigvis bli en trafikkøkning, sier Simonsen. Vi er ganske spent på hvordan dette vil virke inn på FV 303 og hvilke konsekvenser det vil få for trafikkavviklingen i området. Ut over dette har vi et sterkt håp om at utbyggingen av idrettsanlegget skal bli en suksesshistorie både for Stokke, idretten og aktørene på Brunstad. Det er jo en del som er av den oppfatning at utbyggeren etter ferdigstillelse vil beholde anlegget selv, og at idretten neppe får mye ut av det. Vi mener bestemt at dette ikke er tilfelle og håper selvfølgelig veldig sterkt på at vi har rett i det. Planene er veldig spennende og vi er positive under forutsetning om at anleggene blir tilgjengelige for idrettslagene i Stokke, og at halleien er på et akseptabelt nivå, sier Bjørn Lauritzen, organisasjonssjef i Norges Idrettsforbund - Vestfold Idrettskrets. Fylket har per i dag en av de laveste anleggsdekningene i hele landet, og de planlagte anleggene på Brunstad vil opplagt bedre denne situasjonen. Et anlegg av denne typen kan også Det viktige for idretten i Stokke, og for så vidt resten av Vestfold, er at anleggene blir tilgjengelige for idrettslagene til akseptable leievilkår. bidra til å sette Vestfold mer på kartet i idrettssammenheng. Kombinasjonen idrettsanlegg og en betydelig overnattingskapasitet vil jo være gunstig for å tiltrekke seg større arrangementer. Det er vi selvsagt positive til. Det viktige for idretten i Stokke, og for så vidt resten av Vestfold, er at anleggene blir tilgjengelige for idrettslagene til akseptable leievilkår. Det er ikke ofte det investeres så mye som dette i idrettsanlegg og om alt blir realisert så blir det jo et omfattende idrettstilbud som både tilreisende og fastboende vil få stor glede av. FLOTTE TURMULIGHETER Svært mange har fått med seg at det skal bygges store idrettsanlegg ved konferansesenteret på Brunstad. < < Det er kanskje ikke fullt så mange som er oppmerksom på at det også legges til rette for tur og friluftsliv som en del av utbyggingen. Det aller meste av dette skal faktisk være ferdig før sommeren 2014, og kan altså tas i bruk allerede til neste år. KYSTSTI OG FRIOMRÅDE Dagens kyststi fra Melsomvik og Trellsodden går i merket sti over konferanseanlegget ved stranden, men stanser ved grensen til Olsåsen. Denne vil nå skiltes og videreføres rundt hele Olsåsen. Ved Furuodden på utsiden av åsen blir det opparbeidet et flott friområde med bademuligheter, toaletter og grillplass. Hit vil det også bli etablert turvei med universell utforming fra parkerings- plassen ved idrettsanlegget. Det er mulig at vi ikke burde røpe slike hemmeligheter her, men strandlinjen på utsiden av Olsåsen er også et fantastisk sted for å ta sjøørreten på våren! Friområdet blir for øvrig opparbeidet av Stiftelsen Brunstad Konferansesenter, og deretter gitt til Stokke kommune i henhold til bestemmelsene i utbyggingsavtalen. SYKKELFERGE? Om det lykkes å finne ilandsettingsmulighet på Nøtterøy-siden er det også planer om å etablere sykkelfergeforbindelse tvers over sundet mellom Olsåsen og Nøtterøy. I så fall vil dette gi tilgang til et stort nettverk av stier og veier som er ideelle for sykkelturer på begge sider av sundet. EGEN PARKERING FOR TURGÅERE Ved idrettsanlegget vil det etableres egen parkeringsplass for turgåere og de som ønsker å bruke kyststien. Herfra kan man enkelt nå både friområdet ved sjøen, og stisystemet som går mot Melsomvik og Trellsodden.

6 10 11 FJELLLANDSBYER KONFERANSE- LANGHUS VEIER OG ADKOMST UTBYGGING TÅRNHUS VEIER OG ADKOMST KONFERANSESENTER Nytt kryss ved FV 303, ny rundkjøring Brunstadveien / Skjærsnesveien, samt ny gang- og sykkelsti fra FV 303 til rundkjøring. Planlagt ferdigstilt sommer Ny adkomstvei til konferanseanlegget FRILUFTSLIV OG TURMULIGHETER Parkering for turgåere og brukere av friområdet Parkering for idrettsanlegget Parkering for konferansegjester «FJELLLANDSBY» Landsbytun med tunhus Intim og landlig bebyggelse i maks 3 etasjer Planlagt ferdigstilt KONFERANSESENTER LANGHUS FRILUFTSLIV OG TURMULIGHETER TÅRNHUS Tilbygg til eksisterende senter Konferanseavdeling tilrettelagt for parallelle sesjoner Nye bevertningsarealer Utstillings- og vrimlearealer Planlagt ferdigstilt 2020 Parkområde med 11 «langhus» Opp til 8 etasjer Grønn profil Parkering under langhusene, minimal bilkjøring inne mellom husene Ferdigstilles i perioden 2016 til 2020 Nytt friområde på utsiden av Olsåsen, med bademuligheter, toaletter, grillplass m.m. Tursti med universell utforming fra rundkjøring til friområdet på Olsåsen Forlengelse av dagens kyststi langs Olsåsen Nettverk av stier i Olsåsen og fra idrettsanlegget mot Trellsodden Planlagt ferdigstilt til sommeren spir Opp til 10 etasjer Planlagt ferdigstilt

7 12 13 Svein Gangsø GODT SAMARBEID Med så mange aktører i et så stort prosjekt er det mange oppgaver som skal koordineres, og mange som skal bli enige. Niels Torp og hans team FOTO: NIELS TORP AS SOL, VIND OG STJERNER Sommeren 2011 ble det gjennomført arkitektkonkurranse for utbyggingen på Brunstad, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund. Arkitektfirmaet Niels Torp AS ble sammen med Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter kåret til vinnere av konkurransen. Niels Torp AS ble i etterkant av konkurransen engasjert for å arbeide videre med vinnerutkastet. ALLSIDIG ENGASJEMENT Det er en imponerende referanseliste firmaet kan legge fram. Her finner vi landemerker som olympiahallen Vikingskipet på Hamar, flyplassen på Gardermoen, en imponerende samling hotell- og næringsbygg i inn- og utland, samt både leiligheter og bolighus. Vi er ansatte i et veldig allsidig fagmiljø, sier Niels A. Torp selv. Vi tegner absolutt alt mulig. Ved å gjøre så mange forskjellige ting på en gang ser vi at det er mange mulige løsninger, og det bidrar til at vi holder oss både myke og ydmyke. Ved å spesialisere seg kan man lett bli litt for flink på sitt spesifikke område, og glemme å bli kreativ. Dere vant arkitektkonkurransen for utbyggingen på Brunstad. Hvilken designfilosofi lå til grunn for vinnerutkastet deres? Det var to faktorer vi la til grunn. Den første er at stedet ligger i et fantastisk landskap, og vi ville gjerne lage bygninger som kunne gli inn i landskapet på en bedre måte enn når man bare setter opp vanlige blokker. Vi var opptatt av å etablere en park og så sette inn hus i denne. Her ble det både utfordrende og viktig å dimensjonere slik at både parken og bebyggelsen ble dimensjonert riktig i forhold til hverandre. KOMMUNISERENDE HUS Den andre faktoren vil la til grunn er at vi ville forsøke å få til kommuniserende hus. Jeg ble veldig fascinert av alle møtene, all kommunikasjonen mellom menneskene på Brunstad. Vi har forsøkt å legge opp til at den nye bebyggelsen også inviterer til slike møter og slik kommunikasjon. Landsbyen, parken og den store bebyggelsen som etableres utgjør en mangfoldig helhet, der vi må fastholde at kommunikasjonen settes i høysetet. I arkitektkonkurransen hadde deres vinnerutkast temaet «sol, vind og stjerner». Hvordan finner man igjen dette temaet i det utkastet som nå foreligger? Vi legger vekt på at brukerne skal kunne være veldig mye utendørs, altså oppleve både sol, vind og stjerner. Man kan gå på taket. Vi har laget flere parkrom, hvor det er meningen at man skal kunne legge seg ned og bare være i naturen. I husene lager vi imøtekommende altanganger med flott utsikt, og gode solforhold. Det å være ute er mye av det det dreier seg om på Brunstad. Vi håper å kunne lokke folk ut både i parken, utenpå husene, og i landskapet rundt anlegget. Hva vil du si har vært den største utfordringen i arbeidet med prosjektet? Det har nok vært å innpasse på en lojal måte de omfattende overnattingsbe- hov som utbyggeren har, og samtidig ivareta de økonomiske aspektene. Dette har vært krevende, for vi må lage et prosjekt som er godt selv om vi skal innpasse et stort bygningsvolum. Men vi opplever at vi har med en profesjonell utbygger å gjøre, og har tilpasset våre idéer til deres føringer. Utbyggeren har god forståelse for utfordringene, og vi har nå funnet en god balanse slik at det hele ikke blir for massivt. HENSYN TIL KULTURLANDSKAPET Brunstad ligger i et flott kulturlandskap. Hvordan har dere tatt vare på de naturmessige kvalitetene? Vi har forsøkt å legge oss slik i forhold til trekronene at vi dekker oss bak vegetasjonen nordover. Med de høydene bebyggelsen får tror vi at hensynet til kulturlandskapet er godt ivaretatt. Vi har riktignok tre smale «pinner» som stikker opp over resten av bebyggelsen, og skaper et interessant element. Disse har imidlertid et beskjedent fotavtrykk slik at de får den resterende bebyggelsen til å virke mindre, og helheten blir veldig bra. Vi har forsøkt å legge oss slik i forhold til trekronene at vi dekker oss bak vegetasjonen nordover. Hva er spesielt ved Brunstad sammenlignet med andre prosjekter dere har arbeidet på? Jeg vil si det er at vi jobber for en gruppe som virker veldig sammensveiset og har stor tålmodighet når det gjelder å utvikle prosjektet best mulig. I stedet for å arbeide intensivt over en kort periode med mange ressurser har vi kunnet utvikle prosjektet jevnt og trutt over lengre tid, med en liten dedikert stab. Dette har lønnet seg, og resultatet har blitt virkelig bra! Det er også på sin plass å berømme kommunen for den forståelse de har hatt for prinsippene og det vi har ønsket å oppnå i vårt design. De har satt seg grundig inn sakene, og vi har hatt en god dialog. ET SMYKKE AV ET SVØMMEANLEGG Idrettsanlegget inngår også i prosjektet du har utarbeidet, hvordan har du tenkt når du har utformet dette? Vi prøver å lage et idrettsanlegg som er mykt i kantene, og som inngår fint i naturlandskapet. Når vi tegnet OL-hallen «Vikingskipet» på Hamar oppdaget vi at dersom vi var veldig forsiktige med høydene ville takvolumene kunne inngå fint i kolleformasjonene i landskapet. Det samme prinsippet har vi lagt til grunn på Brunstad. Dette blir jo en stor hall, men vi har laget takkonstruksjonen slik at denne hallen med riktig farge og detaljer vil kunne gli fint inn blant kollene i landskapet rundt. Det at vi også har fått grave den et godt stykke ned i terrenget gjør at det blir veldig bra. Det nye svømmeanlegget blir et smykke i det hele, den blir det mest spennende og spektakulære som møter gjestene. Ishockeyhallen blir mer forsiktig og beskjeden. Vi er også opptatt av å bevare trærne og skape et solrikt og fint område for lek og moro. Niels Torp FOTO: NIELS TORP AS Svein Gangsø er sivilingeniør med 30 års erfaring fra prosjektledelse og prosjektering i bygg- og anleggsbransjen, og er nå engasjert som byggherrenes prosjektleder for hele utbyggsprosjektet. Han er også daglig leder i rådgivningsselskapet IPD Norway AS, som har vært ansvarlig for store deler av prosjekteringsarbeidet. Du har den siste tiden arbeidet tett mot en av de mest markante profilene i det norske arkitektmiljøet, nemlig Niels A. Torp. Hvordan har dette fungert? - Samarbeidet fungerer veldig godt. Torp er en kreativ og dynamisk person med lang og solid erfaring, som vi også opplever at vi får dra nytte av i prosjektet. Han er ikke redd for å teste ut nye og spennende ideer, men forstår samtidig utfordringene i byggesaksprosessen og rammene for framdrift og økonomi. Vi opplever at han og hans medarbeidere gjør sitt beste for å ivareta våre intensjoner og ønsker, og overføre dem i gode løsninger. Det har vært en lang planprosess som har ledet prosjektet fram dit vi er i dag. Hvordan har du opplevd samarbeidet med kommunen? Jeg har opplevd Stokke kommune som en svært profesjonell og kompetent organisasjon. De har på den ene siden vært en krevende forhandlingsmotpart, og man må vel si at de har oppnådd å få svært mye ut av prosjektet til beste for kommunen. Samtidig har de også vist evne og vilje til å løse de utfordringene som dukker opp underveis, og dette er både nødvendig og nyttig for å få effektivitet og progresjon i prosjektet. Hva har dere hatt som hovedfokus under planleggingen og prosjekteringen av det nye anlegget? Vi har fokusert på å sørge for at Oslofjord Convention Center som konferanseanlegg kan gi kundene en utsøkt opplevelse den tiden de tilbringer her. Samtidig har vi hatt stort fokus på miljøaspektet, og jeg tror vi har lykkes godt i å nå begge disse målsettingene i det prosjektet som nå er designet og skal bygges.

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold

Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold The Conference Coast Nyetablert selskap med formål om å tiltrekke seg internasjonale reisende innenfor en rekke segmenter herunder

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Informasjon fra utbyggingen av Oslofjord Convention Center. Nytt fra Oslofjord

Informasjon fra utbyggingen av Oslofjord Convention Center. Nytt fra Oslofjord Informasjon fra utbyggingen av Oslofjord Convention Center Nytt fra Oslofjord 2015 Bygger Nordens største hotell Daglig leder i Brunstad Hotellbygg AS, Tore Aslaksen, og prosjektleder Svein Gangsø er godt

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF w w w. a n k e r s k o g e n. n o Morten Lillehagen (52) Daglig leder (20 mnd.) Ankerskogen svømmehall Hamar KF Markedsøkonom Gift, to døtre

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Det finnes et sted i Norge for dem som. tenker stort

Det finnes et sted i Norge for dem som. tenker stort 1 Det finnes et sted i Norge for dem som tenker stort 2 INNHOLD Størst og først s.4 Et lite øyeblikk unna Oslo, og resten av verden s.7 Store muligheter s.8 Konferansesalene s.11 Teknologi som bringer

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY MATCHARENA & INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 95 96 D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 97 MULIGHETSSTUDIE Matcharenaen

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Gjenbruk av tunnel til helårs skianlegg i Holmestrand

Gjenbruk av tunnel til helårs skianlegg i Holmestrand Gjenbruk av tunnel til helårs skianlegg i Holmestrand 1. Verdens største skinasjon har ikke helårs skianlegg 2. Finland har fire, Sverige har ett og får snart to til 3. Ny løypemaskin til 1,8 mill. kr

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke.

I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke. I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke. Formål Tema Bli kjent med hva som skal gjøres i området,

Detaljer

Mulighetsstudie - framtidig arealbruk 20.10.2008

Mulighetsstudie - framtidig arealbruk 20.10.2008 INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN STOKKE KOMMUNE 2008 Mulighetsstudie - framtidig arealbruk 20.10.2008 1 A Eksisterende Byggeområde Areal: 100 daa (eks. friluftsområde) Dagens arealbruk: Fritidsbebyggelse/ leiligheter

Detaljer

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY KAMMERHERRELØKKA 3 Innhold: Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi s. 6 Fasiliteter s. 7 Plantegning 2.etg s. 8 Plantegning

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER SØRBØHAGANE I SANDNES - ET GODT STED Å BO! VELKOMMEN Her, på Sørbø like ved Stokkalandsvatnet i Sandnes, skal det bygges cirka 870 nye boliger

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjekt Lyderhall Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjektbeskrivelse Lyderhall Bakgrunn Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Bridgekurs i Melsomvik

Bridgekurs i Melsomvik Bridgekurs i Melsomvik for voksne Videregående kurs Kom til Melsomvik og hygg deg med andre bridgeinteresserte, dyktig instruktør og ikke minst god mat i godt selskap. Tid: mandag 22. onsdag 24. august

Detaljer

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 1: Sandes ressurser og aktiviteter: Hvilke konkrete ressurser / arealer og aktiviteter skal danne utgangspunkt for å utvikle Sande

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014 Martin Mæland Om OPS modellen I Norge har OPS modellen vært brukt for flere offentlige

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

Erfaringer og utfordringer med vindkraftutbygging

Erfaringer og utfordringer med vindkraftutbygging Vindkraftn : Erfaringer og utfordringer med vindkraftutbygging Energi 2009-18. november 2009 Iver Nordseth Ordfører i Vindkraftn Vindkraftutbygging i Erfaringer/utfordringer og betydning for og næringsliv

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

PLANBESTEMMELSER HARREVANN FRILUFTSOMRÅDE

PLANBESTEMMELSER HARREVANN FRILUFTSOMRÅDE Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen PLANBESTEMMELSER HARREVANN FRILUFTSOMRÅDE 24.oktober 2013 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160

Detaljer

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Kollegaforum 2015 - Lampeland Bjørnar Bjelland Grønn Næringskompetanse Hvem er Bjørnar og? Prosjektledelse, fasilitering, søknader, prosjektadministrasjon, gjennomføre..

Detaljer

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2 STYRESAK OPSJONSAVTALE FOR PULKNESET INDUSTRIOMRÅDE, SØR-VARANGER KOMMUNE Saken ble fremmet for styret som orienteringssak i desember 2011. Saken legges fram for styret fordi avtalen på sikt kan generere

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett?

Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett? Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett? Helmer Espeland Rådgiver Kristiansand kommune, Parkvesenet Vi har utvikla nye premisser for offentlige

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Hva skal til for å få til boligbygging En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Det var en gang! Da jeg som ung arkitekt kjøpte hus i Stavanger

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

GRØDEM ALLÉ BKS10, RANDABERG OPTIMALE REKKEHUS FOR AKTIVE SMÅBARNSFAMILIER

GRØDEM ALLÉ BKS10, RANDABERG OPTIMALE REKKEHUS FOR AKTIVE SMÅBARNSFAMILIER GRØDEM ALLÉ BKS10, RANDABERG OPTIMALE REKKEHUS FOR AKTIVE SMÅBARNSFAMILIER Stavanger Båthavn Tasta Grødem Grødem Allé er kun 10 minutter unna Stavanger med bil GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Allé ligger

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Belønning for iherdig innsats tidenes inntektsløft for norsk idrett

Belønning for iherdig innsats tidenes inntektsløft for norsk idrett Organisasjonssjef Toril A. Johansen Adresse Åpningstider Telefon/E-post Dikeveien 28, 08:00-15:00 (15.05-14.09) 69 35 49 00 1661 Rolvsøy 08:00-15:45 (15.09-14.04) ostfold@idrettsforbundet.no Belønning

Detaljer

Inkludering i idrett

Inkludering i idrett Inkludering i idrett Inkludering i idrett Ett årsverk til arbeidet med inkludering i idrett. 50% ved Fjell bydel og 50% på resten av Drammen 750.000,- fra kommunen og 650.000 fra staten via NIF til dette

Detaljer

Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park

Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park Endelige avtaler 29.07.2007 Rammeavtale for utvikling av Kongsvinger Park er inngått mellom Kongsvinger kommune (heretter KK) og KB-gruppen

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo

Bymiljøetaten i Oslo Bymiljøetaten Bymiljøetaten i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd, ble slått sammen. Målet er

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

Idrettsrådskonferansen

Idrettsrådskonferansen Invitasjon og påmeldingsinformasjon Idrettsrådskonferansen 2011 Norges idrettforbund og olympiske og paralympiske komité Hovedtema: kommune- og fylkestingsvalget 2011 drammen lørdag 2.4 og søndag 3.4.2011

Detaljer

Koordineringsgruppa for barnevandrerstien

Koordineringsgruppa for barnevandrerstien Koordineringsgruppa for barnevandrerstien Årsrapport 2013 Alle bilder hentet fra nettsidene www.barnevandring.no Innhold s. 3 1. Innledning s. 4 2. Satsningsområdene s. 4 2.1 Informasjon og nettsidene

Detaljer

Nore og Uvdal kommune Avd. næring, miljø og kommunalteknikk. Att: Målfrid Toeneiet Saksbehandler plansaker

Nore og Uvdal kommune Avd. næring, miljø og kommunalteknikk. Att: Målfrid Toeneiet Saksbehandler plansaker Nore og Uvdal kommune Avd. næring, miljø og kommunalteknikk Att: Målfrid Toeneiet Saksbehandler plansaker malfrid.toeneiet@nore- og- uvdal.kommune.no Kommentarer til Kommunedelplan for Stier og Løyper

Detaljer

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010 Håp i Havet Lite anlegg fra Norge Runar Myklebust 10. Mars 2010 Hvem er vi Classic Norway - Eierstyrt kjede - Hovedkontor i Molde - Salg / Marked / Drift Regionen - 3 Flyplasser -Tog -Hurtigruten - Cruicebåter

Detaljer

INNBYDENDE OG SPENNENDE FAMILIEBOLIGER PÅ SANDVED

INNBYDENDE OG SPENNENDE FAMILIEBOLIGER PÅ SANDVED AASE GAARD, SANDNES INNBYDENDE OG SPENNENDE FAMILIEBOLIGER PÅ SANDVED ARKITEKTONISKE ENEBOLIGER - LITT I BYEN OG LITT PÅ LANDET Mellom etablert bebyggelse på toppen av Sandved i Sandnes, bygger Øster Hus

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08

Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08 Norges Svømmeforbund: Sundvollen 17.06.08 Fakta om NSF Stiftet 19.August 1910 3397 lisenser (2002) 3838 lisenser (2003) 3936 lisenser (2004) 4807 lisenser (2005) 5011 lisenser (2008) 247 svømmeklubber

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11 - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B ENEBOLIGER MED KORT VEI TIL SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Gård ligger godt plassert med kort vei til småbåthavnen

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 TORSKEN KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TORSKEN GÅRD, EIENDOMMENE 24/110, 11 MED FLERE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG.. 2. BAKGRUNN..... PLANSTATUS..

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer