HER SKJER DET! Informasjon fra utbyggingen av Oslofjord Convention Center

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HER SKJER DET! Informasjon fra utbyggingen av Oslofjord Convention Center"

Transkript

1 HER SKJER DET! Informasjon fra utbyggingen av Oslofjord Convention Center Mandag 4. november ble første salven i utbyggingsprosjektet på Brunstad Konferansesenter fyrt av. I løpet av de kommende månedene skal det sprenges bort ca m3 fjell som i hovedsak skal brukes som bærelagsmasse andre steder på utbyggingsområdet. Hadde man lastet disse massene på lastebiler og satt dem etter hverandre på E18 ville køen nådd helt til Oslo. Les mer på side 3 < < DESEMBER 2013 LES MER OM: 03 UTBYGGINGEN STORE VISJONER Hva betyr utbyggingen for lokalmiljøet og regionen? Les hva Stokke-ordfører Erlend Larsen mener om saken. FOTO: RUTH MONFORT BRUNSTAD HOTELLBYGG AS BRUNSTAD IDRETTSBYGG AS Oslofjord Convention Center AS har store visjoner for reiselivet i Vestfold i internasjonal sammenheng. 14 FINANSIERINGEN Bruksretter, dugnad og pengegaver? Denne avisen er utgitt i et samarbeid mellom Brunstad Hotellbygg AS og Brunstad Idrettsbygg AS. Disse to aktørene er byggherrer for hver sine deler av utbyggingsprosjektet på Oslofjord Convention Center. Både på grunn av prosjektets størrelse, dets rammer og det tilbudet det vil gi regionen gjennom idrettsanlegget, vil informasjon om prosjektet sannsynligvis ha interesse for mange både i Stokke og i regionen rundt kommunen. Vi håper denne avisen kan være med på å dekke dette informasjonsbehovet, og bidra til at flere får kjennskap til hva som skjer på Brunstad.

2 2 LEDER: INNHOLD Etter seks år med planprosesser og forberedelser gir det en god følelse når vi nå endelig kan sette i gang for fullt med utbyggingen av konferanseanlegget på Brunstad. Vi har i planprosessene opplevd stort engasjement og interesse både fra kunder, naboer, politikere, idrettsforeninger, framtidige bruksrettshavere og ikke minst generelt fra engasjerte mennesker i lokalsamfunnet. Et slikt bredt engasjement er inspirerende, og de mange innspill og tilbakemeldinger har i flere tilfeller også hatt direkte innvirkning på prosjektets utforming. Aktiviteten på Brunstad har allerede satt Vestfold på kartet både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Gjennom den forestående utbyggingen tar vi steget opp i toppklassen blant europeiske konferanseanlegg. Samtidig tror vi faktisk de lokale 03 ORDFØRER MED FORVENTNINGER Erlend Larsen har fulgt planene for utbyggingsprosjektet allerede i flere år, først som medlem av planutvalget i Stokke, og senere som ordfører INTERNASJONALE VISJONER Oslofjord Convention Center AS kan til neste år feire 10-års jubileum, og har til tross for sin forholdsvis korte historie klart å sette Stokke og Vestfold på kartet i flere sammenhenger. 08 BRENNER FOR IDRETTEN Idretten i Stokke har allerede i flere år deltatt i planprosessene for idrettsanlegget. Tidlig i planarbeidet ble det etablert en referansegruppe for idrett, med representanter for kommunen, idretten og utbyggeren på Brunstad. 09 FLOTTE TURMULIGHETER Utbyggingen gir også tilgang til flotte turområder. ringvirkningene er minst like store og viktige. De kommende årene skal vi bygge et stort idrettsanlegg som i henhold til utbyggingsavtalen med kommunen skal kunne brukes av idrettslagene og lokalmiljøet i minst halvparten av åpningstiden, til et prisnivå som er på linje med de øvrige anleggene i området. Vi planlegger et svømmeanlegg som vil utgjøre et nytt og attraktivt tilbud til befolkningen i regionen. Langs den idylliske Vestfjorden opparbeider vi et flott friområde, som deretter overdras til kommunen. Vi bruker flere titalls millioner på utskiftning av kommunens avløpsanlegg helt fram til Vårnes. Vi bygger nytt veikryss ved fylkesveien, gang- og sykkelsti, kyststi og diverse turstier som gir befolkningen i området tilgang til arealer med gode friluftsmuligheter. At det kan være ulike meninger om utbyggingen både forstår og respekterer vi. Men vi håper at alle de positive effektene og ringvirkningene av prosjektet også blir lagt på vekten når regnskapet gjøres opp, og at dette kan være med og underbygge at vi faktisk har et genuint ønske om å bidra positivt i vårt lokalmiljø. Vi tror mange er interessert i å vite mer om planene, om prosjektet og om hva som nå skjer på Brunstad. Derfor gir vi ut denne avisen. Tore Aslaksen Daglig leder ANSVARLIG UTGIVER BRUNSTAD HOTELLBYGG AS BRUNSTAD IDRETTSBYGG AS UTGITT DESEMBER 2013 STARTSKUDDET GÅR! KG SPRENGSTOFF Et slikt bredt engasjement er inspirerende, og de mange innspill og tilbakemeldinger har i flere tilfeller også hatt direkte innvirkning på prosjektets utforming. Vinnertema fra arkitektkonkurransen i 2011 er videreført i dagens designutkast. Utbyggingen på Brunstad er per i dag beregnet å ha en totalkostnad på opp mot 2 milliarder kroner, inkludert prosjekteringskostnader og planarbeider. Vi regner med at vi må bore ca meter hull og bruke ca kg sprengstoff på denne jobben, sier daglig leder Oddbjørn Røed i Vestfold Fjellboring AS. Sandefjordselskapet er innleid blant annet for å stå for boring og sprengning av den store kollen utenfor konferansesenteret. Arbeidene vil ta noen måneder, men i løpet av februar skal vi være ferdig, sier Røed. Det er klart at vi sprenger mer på store veiprosjekter, men til å være et byggeprosjekt er dette et forholdsvis stort oppdrag for oss, avslutter han. LOKALE ENTREPRENØRER Det er selskapet IEC Construction AS som er generalentreprenør i utbyggings- VIL BYGGE GRØNT Konferansesenteret på Brunstad er allerede i dag langt framme når det gjelder hensynet til miljø og klima. Allerede ved forrige utbygging i 2003 ble det etablert anlegg for å utnytte biobrensel til oppvarming. Erfaringene fra dette har vært viktige i arbeidet med det nye anlegget, og blir viet stor oppmerksomhet i prosjekteringsarbeidet. Slik det ser ut i dag vil vi gjennomføre såpass omfattende miljøtiltak at vi faktisk vil bedre klimaregnskapet for Stokke kommune betydelig, sier prosjektleder Svein Gangsø. Dette er fordi CO2-utslippene reduseres betraktelig, og bidrar til at kommunen kan nå sine klimamål. Hotellbyggene vil konstrueres som lavenergihus med adskillig strengere spesifikasjoner enn det forskriftene krever. 95% av oppvarmingsbehovet til det Dagfinn Lindberg (IEC Construction AS) og Jon Ivar Vennerød (Vestfold Fjellboring AS) < < < Fortsettelse fra side SOL, VIND OG STJERNER 14 FINANSIERING 3 framtidige anlegget vil dekkes av fornybar energi. Det vurderes også løpende om det skal startes produksjon av elektrisk kraft fra solpaneler eller biobrensel. Siden teknologien på dette området er i enorm utvikling vil vi vente litt med å ta stilling til dette, men det er ikke usannsynlig at vi setter i gang med en eller annen variant før prosjektperioden er over, sier Gangsø. prosjektet, og som står for innleie og koordinering av entreprenører og leverandører. Det var viktig for oss å samarbeide med en aktør som har solid erfaring fra store Det er klart at vi sprenger mer på store veiprosjekter, men til å være et byggeprosjekt er dette et forholdsvis stort oppdrag for oss. sprengningsprosjekter, sier daglig leder Dagfinn Lindberg. Vi snakker her om en fjellkolle som ligger klemt inne mellom det store konfe- ransesenteret på den ene siden og et større leilighetsbygg på den andre siden. Det er en stor jobb, men også en temmelig delikat jobb som krever omhu og kompetanse. Det at vi har funnet en lokal aktør med så tung erfaring og som kan håndtere denne type utsprengninger er vi veldig fornøyd med, fortsetter Lindberg. Om vi skulle kjørt de utsprengte massene ut av området via fylkesvei 303 ville det kreve omtrent lastebillass, noe som både trafikkmessig og miljømessig ville blitt en betydelig belastning. STOR MILJØGEVINST En viktig årsak til at fjellkollen sprenges allerede nå er at steinmassene blant annet skal brukes i forbindelse med veier og infrastruktur i prosjektet. Parallelt med utsprengningen setter et annet Sandefjordselskap, Marthinsen & Duvholt AS, opp et lokalt knuseverk som omdanner massene til pukk og grus. Dette gir oss en logistikkmessig gevinst, men også kanskje enda viktigere en veldig stor miljøgevinst, sier Lindberg. Oddbjørn Røed FOTO: VESTFOLD FJELLBORING AS ORDFØRER MED FORVENTNINGER Erlend Larsen har fulgt planene for utbyggingsprosjektet allerede i flere år, først som medlem av planutvalget i Stokke, og senere som ordfører. < < POSITIVT BIDRAG Mitt inntrykk er at dette er stort og imponerende prosjekt som har mange spennende kvaliteter med seg, og som jeg tror vil være et positivt bidrag både til Stokke og regionen, sier Larsen. Konferanseanlegget på Brunstad endret seg for ca 10 år siden fra å være utelukkende et kristent stevnested til å bli en nasjonal og internasjonal arena for konferanser og events. Hva har det betydd for Stokke? Det har blant annet medført at langt flere mennesker blir kjent med Stokke og regionen. Noen kommer tilbake senere som turister og får derved dypere kjennskap til denne flotte kommunen. Mye av det som foregår på konferansesenteret når det gjelder store firmakonfe- ranser og events hører vi jo forholdsvis lite fra. På den annen side har det vært gjennomført mange konserter og åpne arrangementer som understreker at vi har fått en storstue og arena for positive opplevelser. Ta for eksempel VM i tidans som ble gjennomført i 2012, eller gigantarrangementet «Gym for Life» som skal gjennomføres i I tillegg til rene kulturog idrettsverdier er dette arrangementer som gir stort lokalt engasjement. Generelt betyr arrangementene på Brunstad også større aktivitet på Torp, og flere passasjerer kommer til stasjonen på Stokke. Dette er positivt for rutetilbudet både for tog og fly. Hva mener du utbyggingsprosjektet kan gi Stokke, både av muligheter og utfordringer? Jeg tror det at vi har forhandlet fram så god tilgang til idrettsanlegget og svømmeanlegget vil gi en positiv boost for idretten både i Stokke og regionen. Det kan også åpne for nye idrettstilbud som vi ikke har så mye av i Vestfold i dag. - Samtidig er det klart at en så stor utbyg- ging også skaper utfordringer. Den største er nok trafikkavviklingen slik jeg ser det. HØYE KRAV Du har flere ganger gitt uttrykk for at du forventer at et så omfattende prosjekt gir noe tilbake til lokalmiljøet. Hvordan føler du dette er ivaretatt i de planene som foreligger nå? Kravene som kommunen har stilt angående tilgang til idretts- og svømmeanlegget er nok høyere enn hva de fleste utbyggere ville akseptert. Slik sett mener jeg at vi har fått mye ut av dette. Det blir selvfølgelig spennende å se hvordan dette fungerer når det settes ut i praksis. Hva gleder du deg mest til i det nye anlegget på Brunstad? Jeg gleder meg mest til å få svømmeanlegget på plass. I tillegg er jeg spent på hvilke typer arrangementer vi kommer til å se på Brunstad som følge av at det satses så tungt. For oss politikere har det vært viktig å kunne føle trygghet for at resultatet av prosjektet blir bra. De erfaringer vi har gjort med aktørene på Brunstad hittil har vist at de er flinke til gjennomføring og til å nå sine mål. Jeg tror derfor at sluttresultatet blir bra, og gleder meg til å følge med etter hvert som de ulike delene ferdigstilles. FOTO: JAKOB LETH

3 4 INTERNASJONALE VISJONER Oslofjord Convention Center AS kan til neste år feire 10-års jubileum, og har til tross for sin forholdsvis korte historie klart å sette Stokke og Vestfold på kartet i flere sammenhenger. < < Selskapet, som i dag eies hovedsakelig av private investorer, har siden 2004 leid konferanseanlegget på Brunstad på helårsbasis for å drive arrangements- og konferansevirksomhet. I august fikk selskapet ny direktør, nemlig den 39 år gamle Stian Fuglset fra Oslo. Han har bakgrunn som direktør for forretnings- og teknologiutvikling i et større norsk børsnotert teknologiselskap. Hva fikk ham til å velge jobben som direktør i Oslofjord? INNOVASJON OG ENDRING Det er egentlig to dimensjoner som lig- ger til grunn for at jeg syntes dette var en svært spennende utfordring, sier Fuglset. Først og fremst er utviklingen av selskapet og de nye fasilitetene et stort strategisk innovasjonsprosjekt. Vi skal i disse dager legge premisser for selskapets suksess år fram i tid, noe som innebærer temmelig omfattende strategiske utfordringer. I tillegg skal vi også tilpasse en arrangementsmaskin som skal være egnet for en lang byggeperiode, men som samtidig skal være slagkraftig i markedet etter utbygging. Det er et endringsprosjekt som er utrolig spennende å ta fatt på! KONFERANSEBYEN Mange vet nok at dere holder til inne på Brunstad, men det er kanskje ikke så mange som egentlig vet hva deres virksomhet består i. Hva driver dere egentlig med? Vi er en fasilitetsleverandør til store events. Faktisk liker vi å kalle oss en konferanseby, fordi vi kan tilby alle våre kjerneprodukter, d.v.s. konferansen, bevertningen og overnattingen, på ett sted. Vi har en god del firmaevents, hvor kundene er store selskaper som ønsker å samle alle sine ansatte til en stor happening. Typisk eksempel er Kiwi-gruppen som vi har hatt her flere ganger. På den andre siden har man f.eks idrettsarrangementer, som også er et satsingsområde for oss. Det store folkefestarrangementet «Gym for Life», som i 2013 ble lagt til Cape Town, kommer i 2017 til å bli avholdt påoslo- fjord. Dette er en type arrangement som gir stort engasjement og ringvirkninger for hele regionen. Brunstad Christian Church, som er en stor og viktig kunde av oss, har en type arrangement som ligger omtrent midt mellom de to jeg har nevnt her. Med elementer fra både konferanse, underholdning, idrett og lignende er det krevende, men også svært spennende arrangementer å arbeide med. STØRRE POTENSIAL Oslofjord har vært en sterk pådriver for å få utvidet fasilitetene på Brunstad. Hva ligger til grunn for dette? Vi har gang på gang sett at det finnes et stort potensial å ta ut i det nasjonale og internasjonale konferansemarkedet. Imidlertid har vi noen begrensninger som i en del sammenhenger hindrer oss i 5 FOTO: OSLOFJORD CONVENTION CENTER - regionalt engasjement å ta ut dette potensialet. Når vi nå får flere enkeltrom, bedre fasiliteter for parallelle sesjoner og større multibruksarealer kan vi for alvor ta steget opp i kunne gi en topp kundeopplevelse for nasjonale og internasjonale kunder uansett om det dreier seg om virkelig store «megaevents» eller aktører i det segmentet vi har i dag. Det skal være naturlig å regne med oss når store aktører ønsker å Faktisk liker vi å kalle oss en konfelegge et event eller en ranseby, fordi vi kan tilby alle våre konferanse til Europa. kjerneprodukter, d.v.s. konferansen, Som basis for det hele bevertningen og overnattingen, på ett skal vi også drive økonosted. misk lønnsomt. Siden de aller fleste av våre konkurrenter er offentlig fitoppklassen også internasjonalt. Dette nansiert er dette faktisk ingen ubetydelig har vært vår drivkraft for å engasjere oss sak! i utbyggingen. Hvilke visjoner har du for selska- REGIONALT ENGASJEMENT pet når utbyggingen er ferdig? Oslofjord var en av initiativtagerne Vi satser først og fremst tungt på å til etableringen av The Conference Co- et FOTO: Stian Fugls ast. Hvorfor er dere engasjert i slike regionale initiativ når dere først og fremst arbeider mot nasjonale og internasjonale markeder? Jeg liker begrepet «open innovation», i praksis betyr det at vi er åpne og lærer av hverandre for å skape nye muligheter sammen i regionen. Jeg tror dette må til om vi skal lykkes nasjonalt og internasjonalt. Vi opplever mye god energi og skaperkraft, og ser mange gode initiativer her i regionen som vi allerede har hatt nytte av. For meg som kanskje er over middels historieinteressert er det utrolig spennende å ha Norges eldste by, BRUNSTAD GG AS HOTELLBY der man nærmest kan fornemme arven fra de gamle vikingtradisjonene, som nærmeste nabo. Jeg tror ikke potensialet på langt nær er tatt ut når det gjelder å utvikle regionen til å bli en slagkraftig og bærekraftig reiselivsdestinasjon. I det hele tatt tror jeg gjensidig engasjement er en viktig sukessfaktor. Oslofjord er i dag representert i styrene for Virke Reiseliv og Norway Convention Bureau, og er medlem i en rekke nasjonale og internasjonale bransjeorganisasjoner. Dette gir oss et læringsnettverk som er helt unikt, avslutter den ferske direktøren.

4 6 7 IDRETTSUTBYGGING FOTBALLBANER FLERBRUKSHALL MELLOMBYGG ISHALL SVØMMEHALL SIDEFLØY UTENDØRSOMRÅDE FOTBALLBANER FLERBRUKSHALL MELLOMBYGG ISHALL SVØMMEANLEGG SIDEFLØY UTENDØRS To kunstgressbaner i full størrelse Noe tribuneplass Tilrettelegger for islegging av minst én bane om vinteren Planlagt ferdigstilt 2016 Primærfokus på hallidretter, men også mulighet for fotballbane innendørs Tribunearealer Fleksibel inndeling, nedfellbare vegger Sportsgulv, med mulighet for å rulle ut kunstgress Resepsjon Garderober Kafé Vrimleareal Planlagt ferdigstilt 2016 Ishockeybane Tribuneplass Utreder mulighet for å legge til rette for curling Planlagt ferdigstilt 2016 Innholdet i svømmeanlegget er ikke definert ferdig, men vi ser for oss å kunne etablere: 25-meters basseng Vannsklie Terapibasseng Barnebasseng Garderober Helsesenter Mulig treningsstudio Planlagt ferdigstilt 2018 Skatepark Håper å kunne videreføre eksisterende klatrepark Planlagt ferdigstilt 2016 Planlagt ferdigstilt 2018

5 8 9 Tore Simonsen og Oddbjørn Tidemann Bjørn Lauritzen FOTO: PRIVAT OGSÅ POSITIVT FOR KRETSEN I tillegg til idretten i Stokke ser også idrettskretsen i Vestfold muligheter ved etableringen av anlegget på Brunstad. BRENNER FOR IDRETTEN Idretten i Stokke har allerede i flere år deltatt i planprosessene for idrettsanlegget. Tidlig i planarbeidet ble det etablert en referansegruppe for idrett, med representanter for kommunen, idretten og utbyggeren på Brunstad. < < Tore Simonsen og Oddbjørn Tidemann sitter i Stokke idrettsråd, og har vært idrettens representanter i dette arbeidet. Det er to sterkt engasjerte mennesker vi møter for å høre nærmere om disse prosessene. Hvilke innspill har idretten gitt til utbyggeren gjennom planprosessene? Det er et skrikende behov for nye anlegg i Vestfold, sier Tidemann og Simonen nærmest i kor. Det er jo praktisk talt full kamp når det skal tildeles halltid, og dette har vært viktige innspill å gi. Og ikke minst at behovet for vann, altså svømmeanlegg, også er veldig stort. Vi visste jo at flere av de som sitter i ledelsen hos utbyggeren bor langt inn i innlandet og har bare ishockey på hjernen, så vi måtte understreke fra dag én at det var vann og svømmeanlegg som ville bety mest for lokalmiljøet, sier Simonsen, ikke uten et visst glimt i øyet. Vi håper jo at dette også kan gi skolene mulighet for å bedre svømmeundervisningen, mange av de som vokser opp i dag kan jo ikke svømme, fortsetter han. Hvordan føler dere at innspillene har blitt tatt imot? Vi har hatt en ubetinget positiv opplevelse av den måten utbyggeren har håndtert innspillene på, og har blitt møtt med stor velvilje, sier Simonsen. Det har vel samtidig vært noe skepsis internt i idretten til hvorvidt dette virkelig blir en realitet. En av våre utfordringer har derfor kanskje vært å videreformidle til våre egne at vi oppfatter utbyggerens hensikter som troverdige, og at planene faktisk kan åpne nye muligheter for idretten i Stokke og regionen. Hva mener dere at idretten i Stokke får ut av prosjektet på Brunstad? - Det er jo åpenbart at de idrettene som i dag har store utfordringer med hallplass kan få mye større kapasitet, og derved øke sine aktiviteter betraktelig, svarer Tidemann. Jeg tenker for eksempel på turngruppene og de yngre årsklassene innenfor de typiske hallidrettene. Spilleflaten i den planlagte flerbrukshallen er eksempelvis ca 8 ganger så stor som Vearhallen, og kan deles opp i flere mindre saler for parallell bruk til ulike grupper. Hvis man også klarer å få til myldreområde på kunstis ved å islegge en fotballbane om vinteren vil det bli et veldig interessant tilbud for hele familien. I tillegg til selve idrettsfasilitetene tror vi også prosjektet gir et løft for turog friluftsmulighetene i Stokke. Gjennom forlengelsen av kyststien, friområdet på utsiden av Olsåsen, bademulighetene og turstiene i området får vi enda flere valgmuligheter. Dette er jo en viktig del av folkehelseperspektivet, som også idretten er opptatt av. Tror dere det nye idrettsanlegget kan skape grobunn for nye idrettsgrener i Stokke? Ja, absolutt, sier Tidemann. Det kan jo for eksempel være gode muligheter for å etablere et ishockeymiljø. Dersom man også klarer å tilrettelegge for curling kan det også skape nye miljøer. Dere har vært med på å framforhandle retningslinjer for bruken av idrettsanlegget i utbyggingsavtalen. Hva går disse ut på? Vår oppgave har jo vært at idretten Det er jo åpenbart at de idrettene som i dag har store utfordringer med hallplass kan få mye større kapasitet. og lokalmiljøet i Stokke skulle få mest mulig igjen for anlegget, og dette er regulert i en egen utbyggingsavtale mellom utbyggeren og kommunen. I avtalen framgår det at idrettsanlegget skal være tilgjengelig for allmennheten og idretten i minst 50% av åpningstiden. I tillegg er det spesifisert at dette skal skje til «gjengse priser», det vil si at det ikke skal koste mer enn det gjør når man leier andre haller eller anlegg i området. Vi må vel si at vi synes dette er gode betingelser for idretten og lokalmiljøet! Vi er også godt fornøyd med de retningslinjene som er lagt i rekkefølgebestemmelsene for utbyggingen, der utbyggeren er forpliktet til å ferdigstille idrettsanlegget parallelt med den øvrige utbyggingen. De kan altså ikke skyve dette ut i tid og prioritere de andre delene av prosjektet på bekostning av idretten. Hvilke fasiliteter er det dere personlig gleder dere mest til å se ferdigstilt på Brunstad? Uten tvil svømmeanlegget, svarer begge to. Det å kunne ta med seg barn og barnebarn i svømmeanlegget blir helt topp. Oddbjørn Tidemann lover å være en av de første til å bestille årskort i svømmeanlegget. Det blir også veldig moro dersom man klarer å få til mulighet for curling og klatring, sier han. Ser dere noen negative konsekvenser av utbyggingen? Det må jo nødvendigvis bli en trafikkøkning, sier Simonsen. Vi er ganske spent på hvordan dette vil virke inn på FV 303 og hvilke konsekvenser det vil få for trafikkavviklingen i området. Ut over dette har vi et sterkt håp om at utbyggingen av idrettsanlegget skal bli en suksesshistorie både for Stokke, idretten og aktørene på Brunstad. Det er jo en del som er av den oppfatning at utbyggeren etter ferdigstillelse vil beholde anlegget selv, og at idretten neppe får mye ut av det. Vi mener bestemt at dette ikke er tilfelle og håper selvfølgelig veldig sterkt på at vi har rett i det. Planene er veldig spennende og vi er positive under forutsetning om at anleggene blir tilgjengelige for idrettslagene i Stokke, og at halleien er på et akseptabelt nivå, sier Bjørn Lauritzen, organisasjonssjef i Norges Idrettsforbund - Vestfold Idrettskrets. Fylket har per i dag en av de laveste anleggsdekningene i hele landet, og de planlagte anleggene på Brunstad vil opplagt bedre denne situasjonen. Et anlegg av denne typen kan også Det viktige for idretten i Stokke, og for så vidt resten av Vestfold, er at anleggene blir tilgjengelige for idrettslagene til akseptable leievilkår. bidra til å sette Vestfold mer på kartet i idrettssammenheng. Kombinasjonen idrettsanlegg og en betydelig overnattingskapasitet vil jo være gunstig for å tiltrekke seg større arrangementer. Det er vi selvsagt positive til. Det viktige for idretten i Stokke, og for så vidt resten av Vestfold, er at anleggene blir tilgjengelige for idrettslagene til akseptable leievilkår. Det er ikke ofte det investeres så mye som dette i idrettsanlegg og om alt blir realisert så blir det jo et omfattende idrettstilbud som både tilreisende og fastboende vil få stor glede av. FLOTTE TURMULIGHETER Svært mange har fått med seg at det skal bygges store idrettsanlegg ved konferansesenteret på Brunstad. < < Det er kanskje ikke fullt så mange som er oppmerksom på at det også legges til rette for tur og friluftsliv som en del av utbyggingen. Det aller meste av dette skal faktisk være ferdig før sommeren 2014, og kan altså tas i bruk allerede til neste år. KYSTSTI OG FRIOMRÅDE Dagens kyststi fra Melsomvik og Trellsodden går i merket sti over konferanseanlegget ved stranden, men stanser ved grensen til Olsåsen. Denne vil nå skiltes og videreføres rundt hele Olsåsen. Ved Furuodden på utsiden av åsen blir det opparbeidet et flott friområde med bademuligheter, toaletter og grillplass. Hit vil det også bli etablert turvei med universell utforming fra parkerings- plassen ved idrettsanlegget. Det er mulig at vi ikke burde røpe slike hemmeligheter her, men strandlinjen på utsiden av Olsåsen er også et fantastisk sted for å ta sjøørreten på våren! Friområdet blir for øvrig opparbeidet av Stiftelsen Brunstad Konferansesenter, og deretter gitt til Stokke kommune i henhold til bestemmelsene i utbyggingsavtalen. SYKKELFERGE? Om det lykkes å finne ilandsettingsmulighet på Nøtterøy-siden er det også planer om å etablere sykkelfergeforbindelse tvers over sundet mellom Olsåsen og Nøtterøy. I så fall vil dette gi tilgang til et stort nettverk av stier og veier som er ideelle for sykkelturer på begge sider av sundet. EGEN PARKERING FOR TURGÅERE Ved idrettsanlegget vil det etableres egen parkeringsplass for turgåere og de som ønsker å bruke kyststien. Herfra kan man enkelt nå både friområdet ved sjøen, og stisystemet som går mot Melsomvik og Trellsodden.

6 10 11 FJELLLANDSBYER KONFERANSE- LANGHUS VEIER OG ADKOMST UTBYGGING TÅRNHUS VEIER OG ADKOMST KONFERANSESENTER Nytt kryss ved FV 303, ny rundkjøring Brunstadveien / Skjærsnesveien, samt ny gang- og sykkelsti fra FV 303 til rundkjøring. Planlagt ferdigstilt sommer Ny adkomstvei til konferanseanlegget FRILUFTSLIV OG TURMULIGHETER Parkering for turgåere og brukere av friområdet Parkering for idrettsanlegget Parkering for konferansegjester «FJELLLANDSBY» Landsbytun med tunhus Intim og landlig bebyggelse i maks 3 etasjer Planlagt ferdigstilt KONFERANSESENTER LANGHUS FRILUFTSLIV OG TURMULIGHETER TÅRNHUS Tilbygg til eksisterende senter Konferanseavdeling tilrettelagt for parallelle sesjoner Nye bevertningsarealer Utstillings- og vrimlearealer Planlagt ferdigstilt 2020 Parkområde med 11 «langhus» Opp til 8 etasjer Grønn profil Parkering under langhusene, minimal bilkjøring inne mellom husene Ferdigstilles i perioden 2016 til 2020 Nytt friområde på utsiden av Olsåsen, med bademuligheter, toaletter, grillplass m.m. Tursti med universell utforming fra rundkjøring til friområdet på Olsåsen Forlengelse av dagens kyststi langs Olsåsen Nettverk av stier i Olsåsen og fra idrettsanlegget mot Trellsodden Planlagt ferdigstilt til sommeren spir Opp til 10 etasjer Planlagt ferdigstilt

7 12 13 Svein Gangsø GODT SAMARBEID Med så mange aktører i et så stort prosjekt er det mange oppgaver som skal koordineres, og mange som skal bli enige. Niels Torp og hans team FOTO: NIELS TORP AS SOL, VIND OG STJERNER Sommeren 2011 ble det gjennomført arkitektkonkurranse for utbyggingen på Brunstad, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund. Arkitektfirmaet Niels Torp AS ble sammen med Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter kåret til vinnere av konkurransen. Niels Torp AS ble i etterkant av konkurransen engasjert for å arbeide videre med vinnerutkastet. ALLSIDIG ENGASJEMENT Det er en imponerende referanseliste firmaet kan legge fram. Her finner vi landemerker som olympiahallen Vikingskipet på Hamar, flyplassen på Gardermoen, en imponerende samling hotell- og næringsbygg i inn- og utland, samt både leiligheter og bolighus. Vi er ansatte i et veldig allsidig fagmiljø, sier Niels A. Torp selv. Vi tegner absolutt alt mulig. Ved å gjøre så mange forskjellige ting på en gang ser vi at det er mange mulige løsninger, og det bidrar til at vi holder oss både myke og ydmyke. Ved å spesialisere seg kan man lett bli litt for flink på sitt spesifikke område, og glemme å bli kreativ. Dere vant arkitektkonkurransen for utbyggingen på Brunstad. Hvilken designfilosofi lå til grunn for vinnerutkastet deres? Det var to faktorer vi la til grunn. Den første er at stedet ligger i et fantastisk landskap, og vi ville gjerne lage bygninger som kunne gli inn i landskapet på en bedre måte enn når man bare setter opp vanlige blokker. Vi var opptatt av å etablere en park og så sette inn hus i denne. Her ble det både utfordrende og viktig å dimensjonere slik at både parken og bebyggelsen ble dimensjonert riktig i forhold til hverandre. KOMMUNISERENDE HUS Den andre faktoren vil la til grunn er at vi ville forsøke å få til kommuniserende hus. Jeg ble veldig fascinert av alle møtene, all kommunikasjonen mellom menneskene på Brunstad. Vi har forsøkt å legge opp til at den nye bebyggelsen også inviterer til slike møter og slik kommunikasjon. Landsbyen, parken og den store bebyggelsen som etableres utgjør en mangfoldig helhet, der vi må fastholde at kommunikasjonen settes i høysetet. I arkitektkonkurransen hadde deres vinnerutkast temaet «sol, vind og stjerner». Hvordan finner man igjen dette temaet i det utkastet som nå foreligger? Vi legger vekt på at brukerne skal kunne være veldig mye utendørs, altså oppleve både sol, vind og stjerner. Man kan gå på taket. Vi har laget flere parkrom, hvor det er meningen at man skal kunne legge seg ned og bare være i naturen. I husene lager vi imøtekommende altanganger med flott utsikt, og gode solforhold. Det å være ute er mye av det det dreier seg om på Brunstad. Vi håper å kunne lokke folk ut både i parken, utenpå husene, og i landskapet rundt anlegget. Hva vil du si har vært den største utfordringen i arbeidet med prosjektet? Det har nok vært å innpasse på en lojal måte de omfattende overnattingsbe- hov som utbyggeren har, og samtidig ivareta de økonomiske aspektene. Dette har vært krevende, for vi må lage et prosjekt som er godt selv om vi skal innpasse et stort bygningsvolum. Men vi opplever at vi har med en profesjonell utbygger å gjøre, og har tilpasset våre idéer til deres føringer. Utbyggeren har god forståelse for utfordringene, og vi har nå funnet en god balanse slik at det hele ikke blir for massivt. HENSYN TIL KULTURLANDSKAPET Brunstad ligger i et flott kulturlandskap. Hvordan har dere tatt vare på de naturmessige kvalitetene? Vi har forsøkt å legge oss slik i forhold til trekronene at vi dekker oss bak vegetasjonen nordover. Med de høydene bebyggelsen får tror vi at hensynet til kulturlandskapet er godt ivaretatt. Vi har riktignok tre smale «pinner» som stikker opp over resten av bebyggelsen, og skaper et interessant element. Disse har imidlertid et beskjedent fotavtrykk slik at de får den resterende bebyggelsen til å virke mindre, og helheten blir veldig bra. Vi har forsøkt å legge oss slik i forhold til trekronene at vi dekker oss bak vegetasjonen nordover. Hva er spesielt ved Brunstad sammenlignet med andre prosjekter dere har arbeidet på? Jeg vil si det er at vi jobber for en gruppe som virker veldig sammensveiset og har stor tålmodighet når det gjelder å utvikle prosjektet best mulig. I stedet for å arbeide intensivt over en kort periode med mange ressurser har vi kunnet utvikle prosjektet jevnt og trutt over lengre tid, med en liten dedikert stab. Dette har lønnet seg, og resultatet har blitt virkelig bra! Det er også på sin plass å berømme kommunen for den forståelse de har hatt for prinsippene og det vi har ønsket å oppnå i vårt design. De har satt seg grundig inn sakene, og vi har hatt en god dialog. ET SMYKKE AV ET SVØMMEANLEGG Idrettsanlegget inngår også i prosjektet du har utarbeidet, hvordan har du tenkt når du har utformet dette? Vi prøver å lage et idrettsanlegg som er mykt i kantene, og som inngår fint i naturlandskapet. Når vi tegnet OL-hallen «Vikingskipet» på Hamar oppdaget vi at dersom vi var veldig forsiktige med høydene ville takvolumene kunne inngå fint i kolleformasjonene i landskapet. Det samme prinsippet har vi lagt til grunn på Brunstad. Dette blir jo en stor hall, men vi har laget takkonstruksjonen slik at denne hallen med riktig farge og detaljer vil kunne gli fint inn blant kollene i landskapet rundt. Det at vi også har fått grave den et godt stykke ned i terrenget gjør at det blir veldig bra. Det nye svømmeanlegget blir et smykke i det hele, den blir det mest spennende og spektakulære som møter gjestene. Ishockeyhallen blir mer forsiktig og beskjeden. Vi er også opptatt av å bevare trærne og skape et solrikt og fint område for lek og moro. Niels Torp FOTO: NIELS TORP AS Svein Gangsø er sivilingeniør med 30 års erfaring fra prosjektledelse og prosjektering i bygg- og anleggsbransjen, og er nå engasjert som byggherrenes prosjektleder for hele utbyggsprosjektet. Han er også daglig leder i rådgivningsselskapet IPD Norway AS, som har vært ansvarlig for store deler av prosjekteringsarbeidet. Du har den siste tiden arbeidet tett mot en av de mest markante profilene i det norske arkitektmiljøet, nemlig Niels A. Torp. Hvordan har dette fungert? - Samarbeidet fungerer veldig godt. Torp er en kreativ og dynamisk person med lang og solid erfaring, som vi også opplever at vi får dra nytte av i prosjektet. Han er ikke redd for å teste ut nye og spennende ideer, men forstår samtidig utfordringene i byggesaksprosessen og rammene for framdrift og økonomi. Vi opplever at han og hans medarbeidere gjør sitt beste for å ivareta våre intensjoner og ønsker, og overføre dem i gode løsninger. Det har vært en lang planprosess som har ledet prosjektet fram dit vi er i dag. Hvordan har du opplevd samarbeidet med kommunen? Jeg har opplevd Stokke kommune som en svært profesjonell og kompetent organisasjon. De har på den ene siden vært en krevende forhandlingsmotpart, og man må vel si at de har oppnådd å få svært mye ut av prosjektet til beste for kommunen. Samtidig har de også vist evne og vilje til å løse de utfordringene som dukker opp underveis, og dette er både nødvendig og nyttig for å få effektivitet og progresjon i prosjektet. Hva har dere hatt som hovedfokus under planleggingen og prosjekteringen av det nye anlegget? Vi har fokusert på å sørge for at Oslofjord Convention Center som konferanseanlegg kan gi kundene en utsøkt opplevelse den tiden de tilbringer her. Samtidig har vi hatt stort fokus på miljøaspektet, og jeg tror vi har lykkes godt i å nå begge disse målsettingene i det prosjektet som nå er designet og skal bygges.