Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy"

Transkript

1 Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy

2 HILSENER

3 Oslo, oktober 2011 Gratulerer med dagen! I første omgang rettes en slik gratulasjon til daglig leder, rektorene, stab, kadetter og elever som skal ha sin hverdag på ressurssenteret. Vi håper at bygningene som nå åpnes til disposisjon for folkehøgskolen, medarbeiderskolen og offisersskolen skal tjene deres ulike mål, samt bidra til godt og berikende samarbeid og synergi et slikt samarbeid gjør ressurssenteret til et kraftsenter for territoriets videre utvikling og istandsetting til gjennomføring av vårt oppdrag. Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy vil dermed være et viktig element i hele territoriets pågående arbeid. Utdanning og utrustning av våre medarbeidere ble identifisert som et prioriteringsområde da vi var samlet til lederkonferanse i Gjennom videre diskusjon vokste visjonen om et kraftsenter frem et senter som ville samle alt av territoriets kursopplegg, opplæring, utrustning, trening og utdanning, samt være et dynamisk samlingssted for idéutveksling, forskning og kreativitet. Ved åpningen av dette senteret, begynner vi å realisere denne visjonen. Så, gratulerer med dagen til hele territoriet! Jesu misjonsbefaling understreker viktigheten av opplæring som en del av vårt oppdrag gjør alle folkeslag til disipler. Min bønn er at Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy vil være med å bidra til gjennomføringen av vårt oppdrag: Å vinne mennesker for Jesus og å vokse i tro på ham. Med ønske om Guds rike velsignelse Clive Adams Territorialleder

4 Det teologiske Menighetsfakultet (MF) gratulerer så mye med åpningen av Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy. Å ha et senter for utdanning og åndelig forming er en stor ressurs for enhver kirke. Vi er glade og beæret over å kunne regne Frelsesarmeen blant våre venner og samarbeidspartnere. I løpet av de siste 10 årene har MF utviklet seg til å bli en økumenisk institusjon for høyere teologisk utdanning i Norge. Det var derfor naturlig å inkludere Frelsesarmeens offisersskole blant våre samarbeidspartnere, noe som ble høytidelig markert ved semesteråpningen høsten 2006, og siden ved samarbeidsavtalen i Etter en forsiktig start er flere FAfag blitt utviklet, og MF er i dag rede til å legge til rette for en bachelor med fordypning i salvasjonistisk teologi. Det varme hjertet og den klare tanke er en ledetråd i MF sin utdanning av ledere for kirker og organisasjoner. Vi tror det er mulig, gjennom studier, å utvikle gode ledere som brenner for sin tro og for sine medmennesker, samtidig som de tilegner seg faglig innsikt i den tjeneste de skal utføre. Vi ved MF ønsker Guds velsignelse over Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy og ser frem til utstrakt og godt samarbeid i årene som ligger foran. Roar G. Fotland (Førsteamanuensis) Fagansvarlig for salvasjonistiske studier Det teologiske Menighetsfakultet

5 Det er snart gått seks år siden daværende rektor ved Offisersskolen, Jan Harald Hagen, tok kontakt for en samtale om fakultetet kunne bidra til undervisning innen diakoni ved Offisersskolen, som kunne gi eksamener fra universitetet. Dette initiativet utløste en rekke samtaler og planmøter, og høsten etter ble det inngått en samarbeidsavtale. I dette samarbeidet har det vært avgjørende at utviklingen og gjennomføringen av studietilbudene ikke kunne skje ved fakultetet alene. Skulle dette bli interessante og faglig spennende tilbud, så måtte det være et faglig samarbeide der begge parter bidro. Siden samarbeidet startet, har samarbeidsavtalen blitt fornyet med overordnet formål å bidra til å synliggjøre og videreutvikle fagfeltet profesjonsetikk og diakonivitenskap, med spesielt henblikk på Frelsesarmeens teologi, spiritualitet og sosiale praksis. Flere kull med kadetter har avlagt eksamener ved fakultetet, og fakultetets lærere har deltatt ved flere videreutdanningstilbud for offiserer. I tillegg har den første kandidaten tilknyttet Frelsesarméen, Rebecca Solevåg, blitt tildelt doktorgraden innen teologi ved Universitetet, og ytterligere tre kandidater følger fakultetets forskerutdanning. I høst feirer Universitetet i Oslo, og Det teologiske fakultet som ett av de opprinnelige fakultetene, 200 år. I vårt jubileumsår gleder vi oss over det fokus på utdanning som Frelsesarméen har gjort ved opprettelsen av Ressurssenteret Jeløy. Vi har tro på at Ressurssenteret danner en god plattform for videre samarbeid om vitenskap og praksis. Bjørn Erik H. Schjerverud Seksjonssjef Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

6

7 OPPLÆRING OPPBYGGELSE KOMPETANSEHEVING Frelsesarmeens undervisningstilbud Utdanning av offiserer: Da Frelsesarmeen åpnet ilden i Kristiania i januar 1888, ble troppene ledet av frelsesoffiserer fra Sverige og England. Et par av disse offiserene var av norsk opprinnelse, og hadde sluttet seg til Frelsesarmeen i utlandet. Allerede i april det første året ble de to første norske frelsesoffiserene utnevnt, med rang som kadetter. I juli samme år fikk en svensk offiser ansvaret for utdannelsen av de kvinnelige kadettene, kombinert med ansvaret for en av Frelsesarmeens menigheter i hovedstaden: Kristiania 2. korps. De holdt den gang til i Mariboes gate. Ordningen med et kombinert ansvar for kadettenes utdannelse og ledelsen av en menighet fortsatte i flere år, selv om kombinasjonene vekslet. Da hovedkvarteret i Pilestredet 22 ble tatt i bruk i 1889, fikk Krigsskolen undervisningsrom i dette bygget, men dette ser ut til å ha vært et forholdsvis kortvarig arrangement. Vinteren 1892 fikk en av de aller første norske frelsesoffiserene, adjutant Julius Amundsen, ansvaret for de mannlige kadettene (den såkalte kadettgarnisjonen ), kombinert med ansvaret for Kristiania 2. korps som holdt til på Grønland 9 den mest historiske av alle norske Frelsesarméadresser. Fram til 1903 kan man plassere åstedene for kadettenes ofte svært kortvarige, intense utdannelse til følgende sikre adresser i hovedstaden: Mariboes gate, Pilestredet 22 og Grønland 9. I 1903 flyttet krigsskolen inn i Enebakkveien 15 på Galgeberg, der den siden holdt til i 80 år. Kristiania 4. korps ble dannet våren Da hadde man allerede bygget et lokale med offisersbolig på denne adressen. I 1903 bygde man så på to etasjer, og her var det krigsskolen flyttet inn. Men

8 Frelsesarmeens Krigsskole i Enebakkveien 15 også dette bygget ble for lite, og i lange perioder bodde de mannlige kadettene utenfor huset, mens de kvinnelige kadettene sov på sovesaler i rom som ble brukt som undervisningslokaler på dagtid. I årenes løp hadde det vært flere innsamlinger og aksjoner med tanke på å utvide krigsskolen, og et visst fond hadde man klart å etablere. I 1930 kjøpte man flere av naboeiendommene på Galgeberg, og i 1931 dro man i gang nok en innsamlingsaksjon. En lang rekke gode navn støttet oppropet, blant dem det daværende kronprinsparet. I februar 1932 ble grunnsteinen til en ny krigsskole lagt, og i januar året etter, i forbindelse med Frelsesarmeens 45-årsfest, ble den nye skolen åpnet, med en lang rekke notabiliteter som gjester: kronprinsparet, Oslos biskop, kirkeministeren og Oslos ordfører, for å nevne noen. Året etter avla også kong Haakon skolen et besøk. Det skjedde 19. mai Det skoleanlegget som var stort nok til både 50 og 60 kadetter i 1933, var for lite for pluss/minus 20 kadetter rundt Dette hadde flere

9

10 årsaker, og at kadettene var bedre vant er verken den eneste eller den viktigste av disse. En ting var at utdanningstiden var mer enn fordoblet, fra å ha vært noen måneder, etter hvert et år, til å bli to år. En annen forklaring var at det ble mer og mer vanlig med kadetter som hadde familie før de kom til skolen. Og selvsagt at boligstandarden var blitt en annen i hele samfunnet. Man fikk ikke to fremmede mennesker til å dele et lite rom i flere måneder lenger. Størrelsen på rommene hadde også behov for endring det ble det færre rom av. På slutten av 70-tallet fikk man dessuten noen år da kadettkullene var større enn på lenge. Alt dette var med på å nære tanken om en ny offisersskole. Den skulle plasseres i Asker, der Frelsesarmeen hadde en forholdsvis stor eiendom. Den var gitt som gave av juvelér Alfred Andersen og frue i Tomta var på 20 mål og hadde vært ekteparets landsted. Det het Trollstua, visstnok oppkalt etter fruens hund, og det navnet har også siden vært knyttet til eiendommen. I et hus som lå på eiendommen, etablerte Frelsesarmeen et hvile- og rekreasjonshjem for slumsøstre. Det fikk navnet Heimkvild og ble tatt Offissersskolen på Brendsrudtoppen i Asker

11 i bruk i mai Det ble også etablert en feriekoloni på eiendommen, der barn mellom 3 og 6 år fikk noen ukers ferie på landet. Denne fikk navnet Trollstua feriekoloni og ble innviet sommeren Primus motor for så vel planlegging som gjennomføring av dette prosjektet som var omdiskutert innad i Frelsesarmeen var territorialleder fra 1975 til 1981, kommandør K.A. Solhaug. Da han ble pensjonert, gikk han inn i en stilling som prosjektkoordinator for offisersskolen. Major Asta Abrahamsen ble beordret som aksjonsleder for å bidra til å reise midler til prosjektet, mens ingeniør Hans Jørn Mølkjær ved Frelsesarmeens Eiendommer ble prosjektleder. Mandag 12. september 1983 ble det nye skoleanlegget innviet av kommandør Caughey Gauntlett, som var internasjonal stabssjef. Hedersgjest var daværende kronprins Harald. Ellers var både Oslos biskop og fylkesmannen i Oslo og Akershus blant gjestene. Etterutdanning av offiserer: Frelsesarmeen tok tidlig i bruk den undervisningsformen som ofte kalles brevskoler. Den ble brukt i flere sammenhenger, men også som en del av etterutdanningen av frelsesoffiserene. Det begynte allerede før man ankom krigsskolen, med de såkalte aspirantoppgavene. Det var et kort brevkurs man gjennomførte etter at man var blitt antatt som aspirant og skulle inn på krigsskolen. Aspirantoppgavene baserte seg på selvstudium og besto av seks brev. Etter fullført krigsskole sto løytnantsoppgavene for tur. Normert tid her var to år. Løytnantsoppgavene var et brevkurs med ti innsendinger, også basert på selvstudium. Det var en forutsetning for å bli forfremmet til kaptein at man hadde fullført løytnantsoppgavene. Et mer tradisjonelt kurstilbud som rettet seg mot unge frelsesoffiserer, var de såkalte løytnantskursene. Disse ble man innbudt til et par år etter at man var uteksaminert. Kursene varte noen dager, og ble arrangert i forkant av årskongressen. Et etterutdanningstilbud som rettet seg mot offiserer i aktiv tjeneste innenfor sosialarbeidet, var Frelsesarmeens sosialkurs. Sosialtjenesten var

12 det første arbeidsområdet innen Frelsesarmeen som merket det økende kravet/forventningen fra samfunnet om formell kompetanse ved de ulike institusjonene. En av dem som så behovet for å imøtekomme storsamfunnets forventninger om faglig kompetanse, var Anna Hannevik. Hun var i ledelsen av Kvinners Sosiale Arbeid i mange år, først som assisterende sosialsjef, senere sosialsjef. I 1964 ble det første sosialkurs arrangert i Frelsesarmeen, med deltakere fra begge arbeidsgrenene som sosialarbeidet den gang var delt opp i. Foreleserne kom både fra Armeen selv og utenfra. Blant emnene var sosiallovgivning, kriminologi, og psykologi. Senere var disse kursene en fast del av arbeidsprogrammet til Frelsesarmeens sosialtjeneste. Kursene ga ingen formell kompetanse, men i høy grad realkompetanse. For korpsoffiserene ble vårens offiserssamlinger i divisjonenene iblant lagt opp som kurs, og ikke som rent oppbyggelige møter. Rammen rundt samlingen var annerledes og det faglige innholdet lagt opp på en annen måte. Et annet kurstilbud som helt klart tok sikte på egenutvikling av offiserene, var Brengle-kursene. Det første kurset av denne typen ble arrangert på Dragudden utenfor Stockholm i Dette var kurs for offiserer i alle de nordiske territoriene. Ideen var hentet fra USA. Det faglige ansvaret hadde krigsskolesjefene i de nordiske landene. Det er Frelsesarmeens hellighetsforkynnelse som står i fokus under disse kursene, og mange som har deltatt, har gjort sterke, åndelige erfaringer. Internt i Frelsesarmeen ble det også spøkt med at man skulle på englekurs ; en henvisning til måten den amerikanske kommandør Samuel Brengle sitt navn ble stavet. Et forholdsvis nytt tilskudd i denne floraen av kurs er det nordiske lederutviklingsinstituttet innen Frelsesarmeen. Dette ble etablert i 2007, og er et samarbeid mellom de nordiske territoriene (Norge, Island og Færøyene; Sverige og Latvia; Finland og Estland, Danmark og Det østeuropeiske territorium (Russland, Moldova, Romania, Georgia og Ukraina). Undervisningen handler om lederskapsteori, teologiske emner, etikk og utfordringene fra retninger som New Age og synkretisme, og fra islam.

13 Et kurstilbud som har vært svært ettertraktet holdes på Frelsesarmeens konferansesenter The Cedars utenfor London. Dette har lange tradisjoner, fra det het Staff College, og var ment som en videreutdanning av offiserer som enten hadde eller var påtenkt å ha lederoppgaver i Frelsesarmeen, til The International College for Officers, gjerne forkortet ICO. I 2008 endret det navn til International College for Officers and Centre for Spiritual Life Development. Disse kursene er forholdsvis langvarige, omkring to måneder. De tar for seg Frelsesarmeens arbeid generelt, og omfatter dessuten bibelstudier, etiske problemstillinger og erfaringsutveksling. Selvutvikling og utdyping av ens eget, åndelige liv er en viktig del av disse kursene. Frelsesarmeens fremste ledere på verdensplan er foreleserne, og det brukes mye tid på spørsmål og samtale. Frelsesarmeens ledelse har utpekt deltakerne til de kursene som her er nevnt. Fra slutten av 1970-tallet fikk man imidlertid et helt nytt kursregime. Mens et kurs tidligere var noe en offiser kanskje fikk ett eller to tilbud om i hele sin offiserstjeneste, ble dette nå et fast, årlig tilbud, og det ble gjort obligatorisk. Jeløy kurs- og konferansesenter ble innvidd høsten 1977 og ble til som en videreføring av Jeløy folkehøyskole, som var blitt åpnet noen år før (se nedenfor). Kurssenteret, som det nye anlegget gjerne ble kalt, skulle brukes med tanke på kursing av offiserer i aktiv tjeneste, og andre arrangement og konferanser i regi av Frelsesarmeen selv. Det ble også leid ut til andre, både bedrifter, andre kirkesamfunn og offentlige etater, som hadde ulike former for etatskurs her. De første offiserskursene ble holdt senvinteren At alle frelsesoffiserer i aktiv tjeneste skulle kalles inn til et ukelangt kurs hvert år, var en ny tanke i Frelsesarmeen, og ble ikke like godt mottatt av alle. Men da det først var kommet i gang, opplevde mange at en kursuke på Jeløy kan gi mye inspirasjon både på det praktiske, det åndelige og det sosiale planet. De første kursene var forholdsvis generelle, med litt om alt på timeplanen. Etter hvert fikk man temakurs, der tema kunne være bibelkunnskap, etiske spørsmål, dogmatiske spørsmål, ungdomsarbeid, evangeliseringsmetoder, bare for

14 å nevne noe. Fra hvilehjem til skolesenter I 1921 kjøpte Frelsesarmeen en eiendom på 182 mål på Jeløy utenfor Moss. Eiendommen heter Framnes. Her ble det i første omgang etablert et hvilehjem. I 1921 var dette langt ute på landet, og hvilehjemmet var blant annet et ettertraktet feriested for frelsesoffiserer. I 1949 satte daværende nasjonal ungdomssekretær, s.major Olav Jakobsen, i gang et innsamlingsprosjekt til et ungdomsinstitutt. Det vil være en overdrivelse å si at ideen vakte noen storm av entusiasme, om man da ser bort fra hos Olav Jakobsen selv. Og som sjefsekretær fra 1962 kunne han være med å forme søknaden til Kirke- og undervisningsdepartementet om å få bygge en folkehøyskole på Frelsesarmeens store eiendom på Jeløy. I oktober 1964 ble planene godkjent. Men før byggingen kom i gang, satte daværende territorialleder foten ned, og prosjektet ble skrinlagt. Men så ble ideen tatt fram igjen, og denne gangen ble folkehøyskolen realisert. I februar 1973 ble spaden satt i jorda, og høsten 1974 kunne det første elevkullet ønskes velkommen. Skolen hadde plass til 90 elever, og i mange år var det fullt ved hvert eneste opptak. Jeløy var en moderne skole, med nye bygninger og et moderne tilbud. Det var den første folkehøyskolen i landet med egen edb-linje (som det het). Mange som senere skulle få et yrkesliv med IT og edb, fikk sin grunnopplæring i dette på Jeløy folkehøyskole. Et annet årvisst innslag var musikalproduksjonene skolen leverte, og som ble en fast tradisjon. Bibelskole/bibelkurs Det har vært holdt sporadiske bibelkurs og bibelhelger i Frelsesarmeens regi gjennom mange år, både ved korpsene, i ungdomsarbeidet og ved krigsskolen, som frelsessoldater og andre interesserte kunne melde seg på. I 1980 kom man i gang med det første litt mer omfattende og systematiske bibelkurset. Det ble holdt på Jeløy kurs- og konferansesenter. Hovedlærere var Peter Baronowsky, som var leder for bibellinjen ved folkehøyskolen, og major Elsie Soelberg, som var studiesekretær ved Frelsesarmeens hovedkvarter. Dette var et fast innslag på Frelsesarmeens årsprogram i flere år. Kursenes varighet kunne veksle noe, fra to til fire uker.

15 I 2006 ble bibelskolekurs satt på programmet igjen. Nå som en del av Offisersskolens tilbud. Da Offisersskolen ble godkjent som fagskole i 2008 fikk bibelskoletilbudet navnet: Årskurs i kristen tro og tjeneste. Sentral i fagskoletilretteleggingen var Marta Maria Espeseth fra Gol korps. Deler av undervisningen var felles med offisersskolens kadetter. I 2010 ble dette kurset igjen redigert og tilpasset Dynamo-teamets program. Barnepleieskolen Solgry I mange år drev Frelsesarmeen en skole i barnepleie i Drøbak. Skolen holdt til i herskapsvillaen Skrivergaarden, som Frelsesarmeen gikk til innkjøp av i Slike skrivergårder var det mange av rundt omkring i landet. Den i Drøbak kan føre sin historie tilbake til 1700-tallet og omtales også i kildene som Drøbach gård. Da eiendommen ble kjøpt, var det for å etablere et mødrehjem der. Virksomheten ved Skrivergaarden har alltid stått i barneomsorgens tegn: Etter krigen ble det gjort om til barnehjem, og på 1950-tallet også til barnehage og skole i barnepleie. Maleri av Skrivergården fra 1882

16 Skolen var godkjent av de offentlige myndigheter, og ga formell kompetanse i barnepleie. Den var også anerkjent som en god skole. Styreren ved skolen underviste i praktiske fag, og ellers var det eksterne lærere som sykepleiere, leger og psykologer. Elevene fikk praksis på barnehjemmet, og fikk være observatører ved fødsler på det lokale sykehuset. Skolen var et åpent tilbud, men det var ikke til å unngå at det var en del av Frelsesarmeens egne som søkte til denne skolen. Det hendte også at elever som hadde fått sitt første møte med Frelsesarmeen gjennom det seks måneder lange kurset sluttet seg til Frelsesarmeen og ble både frelsessoldater og frelsesoffiserer. Skolen var i drift til ut på 1970-tallet. Trosopplæring for barn og unge Noen ord om Frelsesarmeens trosopplæring hører med i denne skolehistoriske oversikten. Mange vil kunne si at de fikk sin første og mest grunnleggende bibelundervisning gjennom søndagsskolen. Det gjelder også for mange av dem som gikk i Frelsesarmeens søndagsskole. Med fortellingen som det viktigste, pedagogiske grepet ble de bibelske sannheter lagt fram for barn i alle aldre, fra de var 3 år og fram til konfirmasjonsalderen. Med sandkassen og/eller flanellografen som scenografi, ble fortellingene dramatisert for ungene. I tillegg hadde søndagsskolelærerne et verktøy som på mange måter var langt forut for sin tid, nemlig de små håndbøkene som med Armeens egen, lett militaristiske terminologi ble kalt kompaniordrer (et kompani var en klasse i søndagsskolen; en søndagsskolelærer hadde fullmakt som kompanileder). Disse håndbøkene står seg ennå som pedagogisk verktøy. Som en forlengelse av søndagsskoleundervisningen hadde man korpskadettstudiet. Det var i 1905 man begynte med denne opplæringsformen i Frelsesarmeen i England, senere spredte det seg som ringer i vannet. Korpskadettstudiet var et tilbud til juniorsoldater og frelses-

17 Utdrag av Kompaniordrer fra 1932

18 soldater i alderen fra 13 år og oppover. De som fulgte dette opplegget korpskadettbrigaden kom sammen til regelmessige møter, og deltok også i offentlige møter og gudstjenester. Undervisningen omfattet først og fremst bibelkunnskap, men også Frelsesarméhistorie. Korpskadettene hadde oppgaver som de besvarte skriftlig og sendte inn til korpskadettsekretæren ved Frelsesarmeens hovedkvarter til retting. Etter fullført korpskadettstudium, som gjerne tok fem år, var det vanlig at den uteksaminerte (som var ordet som ble brukt) skrev en hilsen i Den Unge Soldat, senere i Krigsropet. Tanken bak korpskadettopplegget var å motivere de unge frelsessoldatene til en tjeneste i Frelsesarmeen, enten som underbefal eller som frelsesoffiser. Blar man i gamle årganger av eksempelvis Den Unge Soldat, ser man da også at mange av de uteksaminerte senere ble frelsesoffiserer. En synergieffekt av korpskadettstudiet var de små heftene med biografiske artikler om frelsesoffiserer og soldater som hørte med til korpskadettenes pensum, og som Frelsesarmeens forlag ga ut. Disse kan leses med stort utbytte fremdeles. Artikkel av Nils-Petter Enstad

19 framnes Frelsesarmeen kjøpte eiendommen Framnes i Hovedhuset, som etter restaureringen tas i bruk til kontorer og undervisningslokaler, ble bygget ca Eiendommen er på totalt 182 mål, men store deler av eiendommen er bygslet bort. Det er likevel rikelig med plass for aktiviteten knyttet til Ressurssenteret på det området av tomta som Frelsesarmeen selv disponerer. Uteområder har fått en kraftig opprustning i forbindelse med utvidelsen og framstår i dag med kunstgressbane, sandvolleyballbane, gatefotballbinge, gode parkeringsmuligheter, gode utplasser for avslapning rammet inn av en fantastisk utsikt. Frelsesarmeens 182 mål store eiendom på Framnes. Det skraverte området er i bruk av Frelsesaarmeen.

20

21

22 Veien fra visjon til virkelighet Det er mer enn 10 år siden Frelsesarmeen nedsatte et utvalg og innhentet konsulenttjenester som kom med rapporter om samordning av organisasjonens undervisningstilbud på Jeløya. I 2006 fattet Frelses armeens lederråd den prinsipielle beslutningen om å samordne og samlokalisere Frelsesarmeens undervisningstilbud, og en bredt sammensatt arbeidsgruppe ble nedsatt. Denne gruppen la i januar 2007 fram en enstemmig innstilling om hva Frelsesarmeens undervisnings- og opplæringstilbud skal være og hva det skal omfatte. Rapporten beskriver visjon og verdigrunnlag, innhold og organisering. I april 2007 overtok en ny gruppe, under ledelse av Marta Maria Espeseth, stafettpinnen. Gruppens mandat var tredelt og omfattet faglig innhold, administrativ utforming samt bygningstekniske behov. I desember samme år la gruppen fram sin første innstilling. Den 21. februar 2008 tok Frelsesarmeens lederråd den endelige beslutningen om å realisere prosjektet. Gruppen fikk mandat til å ferdigstille prosjektbeskrivelsen. I prosessen fram mot levering av gruppas endelige innstilling i desember 2009, ble den tredje skolen en realitet. Denne fikk navnet Frelsesarmeens medarbeiderskole og har som mål å tilrettelegge for personal- og medlemsutvikling. Skolen ble formelt startet ved ansettelse av Jostein Nielsen som rektor 1. august 2009, og de første undervisningskonsulentene begynte 1. januar Fra samme dato var også Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy samordnet i den forstand at et formelt samarbeid mellom rektorene for folkehøgskolen, offisersskolen og medarbeiderskolen begynte å ta form, med sistnevnte skoles rektor i rollen som daglig leder.

23 Høsten 2011 er endelig samlokaliseringen en realitet. Ressurssenteret byr på flotte lokaliteter og en stab som sammen kan tilrettelegge for de behov som Frelsesarmeen har for dannelse, kompetanseheving og åndelig utvikling og vekst. Ved Guds hjelp tror vi at vi skal lykkes. Dette fordi vi er bevisste på det som forarbeidene beskriver som en forutsetning: En aksept for forskjelligheter og likheter: En folkehøyskoleelev skal komme til Jeløy og kjenne at hun kommer til en god folkehøyskole. En kadett skal komme til Jeløy og kjenne identitet og tilhørighet til offisersskolen. Kursgjester skal bli ivaretatt som kursgjester og kjenne at Jeløy er et godt sted å være på kurs, uten å forsvinne i et skoleanlegg. De forkjellige enhetene som utgjør kompetansesenteret, har ulik identitet, og denne skal bevares og styrkes. Samtidig er det mange felles møteplasser og felles ressursutnyttelse av personell, utstyr og tjenester. Synergieffekten er bedre skoletilbud, kvalitet og utviklingspotensial. Sist, men ikke minst, et større og mer variert og vitalt miljø for både studenter og personell. Vi gleder oss! Wenche Walderhaug Midjord Rektor Folkehøyskolen Frank Gjeruldsen Rektor Offisersskolen Jostein Nielsen Rektor Medarbeiderskolen Daglig Leder

24 2011 Frelsesameens hovedkvarter.

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 Handlingsplan for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 1 Undervisning Vi vil vise veien til frelse ved Jesus Kristus ved å ha målrettet og relevant forkynnelse ved å undervise og fostre til disippelskap

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad Et sted for hvile og vekst Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg er en selvstendig, økumenisk, diakonal institusjon med kristen sjelesorg

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi TEMPELNYTT Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015 Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi Nå har jeg stått to morgener og delt ut gratis kaffe og boller ved bussholdeplassen

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse september 2014 19-21 på solstrand camping VELKOMMEN TIL BUAK Du er herved invitert til DFEFs Barne- og Ungdomsarbeider konferanse 19.-21.sep. 2014. Disippelgjøring

Detaljer

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Onsdag 21. mai kl. 17.00 Diplomfest for Småbarnssang gruppene kl. 17.30 Kidz, 5-12 år kl. 19.00 Gospelkoret øver Torsdag 22. mai

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Fredag 29. juni søndag 8. juli Kvåstunet ved Lyngdal

Fredag 29. juni søndag 8. juli Kvåstunet ved Lyngdal Ferie Inspirasjon Bibelseminarer Barneaktiviteter Åpent festivalkor Kveldsarrangementer Sang- & musikkskole for voksne Sørlandsfestivalen 2012 Fredag 29. juni søndag 8. juli Kvåstunet ved Lyngdal Velkommen!

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN Løftene holder! Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. (Salme 93) Velsignet er den mann som stoler på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) høst 2014

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) høst 2014 TEMPELNYTT Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) høst 2014 Lås porter opp når kveldene blir sene, septembermilde kjærlighet. Ja, syng om Gud for dem som er alene, og dem som kjenner bitterhet,

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Så skriver vi 2014 2014 år har gått siden Jesu fødsel. Det lille barnet i krybben som vi akkurat har feiret, er utgangspunktet for verdens

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Handbok for kommende Celleledere

Handbok for kommende Celleledere Handbok for kommende Celleledere Hefte for lederopplæring i menigheter som arbeider med celler. Forord.... 6 Innledning:...Error! Bookmark not defined. Bli mindre for å bli større...error! Bookmark not

Detaljer

Oslo 18.august 2015. Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel

Oslo 18.august 2015. Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel Oslo 18.august 2015 Kommunal satsing på skolehage forslag til landbruksmeldingen for Oslo om etablering av et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Virksomhetsplan. Frelsesarmeens barnehager

Virksomhetsplan. Frelsesarmeens barnehager Virksomhetsplan 2015-2018 2 Forord Frelsesarmeens slumsøstre startet den første barnekrybben i 1894. Utgangspunktet den gangen var nøden og behovet for omsorg og tilsyn. Etter krigen ble mange barnekrybber

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 01.09.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Kjære elevforeldre og kursdeltakere hos Nyborg Pedagogikk, og andre interesserte! Etter at Nyborg Pedagogikk fikk egen Facebookside, har denne siden overtatt mye av formidlingen

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA):

Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Utgitt av: Frelsesarmeen Speidere Postboks 6866, St. Olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 99 85 00 FAS 2006 Småspeider Introprogrammet 1

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

Studieplan. 20 studiepoeng

Studieplan. 20 studiepoeng Studieplan Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv 20 studiepoeng Et videreutdanningstilbud utviklet av Institutt for arkeologi (IAR) og Institutt for geologi (IG) og Institutt for

Detaljer

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Årsplanen skal gi en oversikt over mål, innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Den fungerer som et arbeidsredskap for personalet, og

Detaljer

MAI - AUG 2013. Frelsesarmeen Ladegården. rogram

MAI - AUG 2013. Frelsesarmeen Ladegården. rogram MAI - AUG 2013 P Frelsesarmeen Ladegården rogram Sommeren er her! Det begynner å nærme seg sommer og vi legger bak oss et år med oppstart av nye grupper, nye mennesker, mange nye arrangementer. Det har

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08)

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK ÅRSENHET Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM GÅ UT SENTERET TRONDHEIM PRESSESKRIV 10. desember 2014 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige

Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige våpen. Kanoner fra denne tiden kan ha innskriften: Ultima

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK 1 Kode: TG130 - Deltid Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Senioraktiviteter. Foto: Rolf-Arne Fagermo. www.frelsesarmeen.no/over60

Senioraktiviteter. Foto: Rolf-Arne Fagermo. www.frelsesarmeen.no/over60 Senioraktiviteter Foto: Rolf-Arne Fagermo 2015 www.frelsesarmeen.no/over60 Med aktivitetslysten i behold Hvem har sagt at seniorer ikke har lyst på nye aktiviteter? Hvem har sagt at seniorer er gamle

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Kristine Sandmæl 45 år Sivilstatus: Ugift Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Utdanning: Utdanningssted: Det teologiske menighetsfakultet Ordinert til prestetjeneste:

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir.

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir. Den islandske presidents hilsningstale på Bessastaðir den 12. desember 1997 i anledning av utnevnelsen til æresdoktor ved Norges landbrukshøgskole på Ås. Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer