Mjøsgården Kurs og Konferansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mjøsgården Kurs og Konferansesenter"

Transkript

1 Fylkesmannen Avdeling for miljøvern 2626 Lillehammer Starum Søknad om utslippstillatelse fra Brannøvingsanlegg på Starum. Innledning. Gjestegaardene (under registrering i Brønnøysundregistrene) ved Mjøsgården kurs og konferansesenter ønsker med vedlagte søknad, en utslippstillatelse som dokumentasjon for drift av senterets bygg og utendørs øvingsanlegg. Mjøsgården skal tilstrebe at vår drift vil være til minst mulig belastning for omgivelsene. Mjøsgården Kurs og Konferansesenter har 31 rom, restaurant, kurs og konferansefasiliteter for inntil 150 personer. Svømme/øvelsesbasseng, Senteret har fasiliteter som muliggjør og gjennomføre svært spesialiserende opplæring, innen følgende segmenter. I følge brann faglig kompetanse er øvelsesbygget unikt, og har fasiliteter som muliggjør svært realistiske øvelsesscenarier. - Brann og redning, herunder varme røykdykker øvelser. - Øvelser med skarpe kjemkalier (kjemikaliene må medbringes av det enkelte brannvesen/industrivern) - Annen redningstjeneste som redningsdykking i øvelsesbasseng. - Opplæring om å iverksette avbøtende tiltak i akuttfasen av en forurensningshendelse, da særskilt tilrettelagt for forurensning til grunn, grunnvann og avløpssystemer. - Opplæring innen restverdiarbeid etter vann og brannskader. I tillegg skal Mjøsgården avholde ordinære kurs og konferanser for næringslivet. Søknaden inneholder informasjon krevd i forurensningsforskriftens kap. 36, behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Søknaden gir en oversikt over bruk av øvingsområde, råstoffer til bruk ved øvelser og hvordan råstoffene behandles etter bruk. Det er vedlagt kart over eiendommene. Nødvendige lagringstillatelser for propan, sprit, bensin og diesel foreligger. Med vennlig hilsen Mjøsgården kurs og konferansesenter. Karl Dietrichs Spesialrådgiver Operativ Miljøteknologi (Beredskapsansvarlig Mjøsgården) Thurid Ingvardsen Styreleder Gjestegaardene (sign)

2 1. Juridisk ansvarlig søker Gjestegårdene (under etablering) v/mjøsgården Kurs og Konferansesenter Starumsvegen Lena Tidligere Starum Kurs og sikkerhetssenter Org.nr , SØKNAD 2. Eiendom Gnr 86, bnr 8. Gnr 8 brn 30, i Østre Toten kommune. Vi viser til tidligere innsendt dokumentasjon på eiendommen. Viser til tidligere innsendte kartplanverk over adressen. 3 Reguleringsplan. Området er regulert til spesialområde, tilstøtende eiendommer huser blant annet Sivilforsvarets øvingsanlegg. 4. Virksomhet og øvingsanlegg. Som nevnt i innledning skal stedet være et opplæringssenter for ulike aktører innen brann/redning. Likeledes skal senteret utvikles til å bli et opplæringssenter for innsats ved akutte forurensninger, da med særskilt fokus på forurensninger til landbaserte resipienter. 5. Øvingsbygg Øvingsbygget inneholder tre etasjer, og er ført opp i betong og leca. I byggets første etasje er det et område avsett for varme røykdykker/slukke øvelser. Det fyres i et eget brenn kammer med trevirke (paller og ikke impregnerte materialer), samt sprit til opptenning. Etasjen inneholder også (separat fra varm del) røykdykkerverksted, garderober toaletter, dusj og et undervisningsrom. I byggets andre etasje er det en kald røykdykkerdel hvor man røyklegger med røykmaskin, eller vårt treull. I denne etasjen kan det øves på evakuering fra institusjoner m.m. I byggets underetasje finnes det klaustrofobirom samt tekniske rom og lager.

3 6. Uteområde øst sydøst for øvingsbygg. Øvelsesanlegg for slukking a propanbranner. Anlegget har et spesialkonstruert øvelsesanlegg for brann i gasser. Anlegget var senest trykktestet og kontrollert i 2013 og skal igjen kontrolleres i Kontrollene gjennomføres av FLOGAS tidligere Statoil GAS. Det er en 900 kilos overflatebasert propantank, som er gjerdet inn med låsbar port, etter gjelde regelverk. Det er noe usikkert om dette anlegget skal benyttes. 7. Øvingsbygg for brann i kraftverk/transformator. Det legges opp til røykdykkerøvelser, hvor røykkilde er røykmaskin eller treull. 8. Uteområde nord nordvest for øvelsesbygg. Asfaltert område med drenering til kunstig anlegg dam. Området inneholder i dag ingen øvelse containere, men det planlegges anskaffet. Område vil bli brukt til slukking av frityrbranner, brann i oljefat, overtenning (i container), samt øvelser med trafikkuhell som medfører lekkasje av drivstoff. 9. Avrenning fra øvelsesområdet Det asfalterte området har avrenning til den kunstige anlagte dammen, det er gjort prøver med fargestoff for å verifisere at dammen er resipient for væske fra asfaltområdet. Det planlegges likeledes en oppgradering av dette systemet, sommeren Estimat bruk av brennbare materialer og hjelpestoffer til slukking. Tre paller ca 700 stk årlig. Pulver som slukkeremedie (BC) ca 1500 Kg årlig. Sprit som ca 3000 liter årlig. Bensin og diesel (30%/70% blandet) ca 300 liter årlig Propan inntil 100 kg årlig Treull inntil 200 Kg årlig 11. Energikilder samt forbruk a energi fra virksomheten. I øvelsesbygg er energikilder for brann og røkdykking som nevnt over. Bygget har elektrisk oppvarming av andre rom. Senteret førøvrig varmes opp av elektrisitet, samt en vedovn i salong.

4 12 Utslipp. Til land/vannresipienter Ingen utslipp. Slukkepulver vil bli samlet i slukkecontainer, ved behov for tømming vil det bli håndtert etter spesialavfallsforskriften, og levert på godkjent mottak. Håndtering av søl i forbindelse med frigjøringsøvelser m.m. vil bli håndtert ved bruk av granulater eller oljebark. Brukt granulat og bark avhendes som spesialavfall i.h.t. spesialavfallsforskriften. Utslipp til luft. Røyk fra brannøvingsbygg/uteområde fyrt med de nevnte remediene i punkt 10. All aktivitet skal bestrebes til å ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Valg av metoder for å begrense ytre påvirkninger. Ved bruk av brann huset til slukkeøvelser skal det primært benyttes vann for å hindre unødvendig påvirkning. Dersom det ønske benyttes skum skal dette i størst mulig utstrekning være skum som ikke har nevneverdig skadevirkninger for miljøet. Denne type skum finnes, og vi har dette tilgjengelig. Ved bruk av stoffer eller brennmateriale, som benyttes utendørs, skal rester etter dette samles inn, og avhendetes etter det til enhver tid gjeldene lovverk. 13 Miljø oppfølging. Den nevnte oppsamlingsdammen vil være gjenstand for nøye oppfølging. Dammen vil i sin helhet bli tømt minimum en gang årlig for kontroll av membran, for å hindre utilsiktet avrenning fra dammen. I perioder med stor belastning på dammen, vil det bli koblet til en mobil oljeutskiller samt et filter med aktivt kull for å i størst mulig grad å få samlet opp rester av eventuelle forurensninger. Dette for å hindre at det over lengre tid står forurenset vann i anlegget Det vil bli innført et prøvetaknings regime, hvor vi tar prøver av dammen månedlig. Prøvene oppbevares i egnet kjølerom. Hver tredje måned vil det bli levet inn en mix analyse fra de tre foregående månedene bli levert inn til analyse. Ved avvik i analyseparameterne, vil man levere inn prøver for hver av de tre månedene mix prøven representerer, slik at man kan finne ut når påslaget skjedde. Ved avvik, vil dette bli rapportert til Fylkesmannen, samt at det vil bli gjort tiltak for å lignende påslag til dammen i etterkant. Fylkesmannen kan fritt få innsyn i analysesvarene, på forespørsel. Mjøsgården har valgt å benytte ALS som sitt akkrediterte laboratorium. 14. Utilsiktede hendelser. Mjøsgården vil ved utilsiktede hendelser ha en beredskap i.h.t Forurensningslovens 40 (beredskapsplikt), som iverksetterumiddelbare avbøtende tiltak, ved mistanke om uønsket spredning til grunn, grunnvann eller avløpssystemer, vil en nødvendig undersøkelse bli iverksatt. Mjøsgården skal inngå avtale om bistand fra miljøfaglig kompetanse, ved hendelse som medfører forurensning. Varsling i.h.t forurensningslovens.39 bli utført umiddelbart.

5 15. Drift på senteret Den drift som medfører at det dannes avfall som er klassifiserbart, skal håndteres på en slik måte at dette er si samsvar med prinsippene i forurensningsforskriften Vedtak fra offentlige organer Ingen. 17 Konklusjon. Drift i brannbygg eller på nevnte uteområder vil ha svært begrenset/ingen påvirkning til det ytre miljø. Mjøsgården skal drifte et senter hvor de miljømessige konsekvensene er redusert til et minimalt nivå. Senteret skal bestrebe i størst mulig utstrekning der det er mulig, søke å benytte brenbare materialer som i minst mulig grad påvirker det ytre miljøet.