Rødts 4. Landsmøte mai SAK 6 NY STRATEGI FOR RØDT Komiteens forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 6 NY STRATEGI FOR RØDT Komiteens forslag"

Transkript

1 Rødts 4. Landsmøte mai SAK 6 NY STRATEGI FOR RØDT Komiteens forslag

2 Strategi for Rødt Innledning: Verden er i en periode med store bevegelser. Vi har sett den arabiske våren, hvor svære folkedemonstrasjoner mot fattigdom og politisk undertrykking har resultert i at diktatorer har måttet gå. Den økonomiske krisa har for alvor gjort folk oppmerksomme på kapitalismens demokratiske begrensninger. Vi ser at i EU-land blir folkevalgte erstattet med teknokrater, og både EU og EØS setter sterke begrensinger på hvor langt demokrati og folkemakt får gå. Inspirert av Den arabiske våren har også folk i Europa og USA våkna, og slåss mot velferdskutt og finanselitens makt over demokratiet. Her i Norge ble den rødgrønne regjeringa gjenvalgt høsten Regjeringa er nå preget av et sterkere Arbeiderparti og et svakere SV enn tidligere. Erna Solberg uttalte om Soria Moria II at «Høyre kunne ha skrevet 90 prosent av den regjeringsplattformen». På tross av alt dette, og på tross av at vi har vært aleine som etablerte aktører til venstre for regjeringa har ikke dette vært ting som har gitt de store resultatene for Rødt de siste årene. Rødt har ikke hatt noen vesentlig vekst, og kom ikke inn på Stortinget ved valget i 2009 heller. Dette tyder på at Rødt i det store bildet ikke har klart å spille en avgjørende rolle for å nå våre ambisiøse mål og realisere vår politikk og våre visjoner. Dersom Rødt skal kunne være et nyttig verktøy i de politiske kampene som kommer, flytte tyngdepunktet i de viktige debattene til venstre og oppnå konkrete resultater som betyr noe for vanlige folk, trenger vi en strategi for den delen av vårt politiske arbeid som handler om partiets rolle. Dette dokumentet er strategien for å styrke Rødt i perioden 2012 til Bakgrunn for strategien: Strategien bygger på Rødts politiske grunnlag slik det er definert i prinsipp- og arbeidsprogram. Landsmøtet i 2010 vedtok følgende målsettinger for strategien: Rødt skal styrke sin oppslutning i arbeiderklassen Rødt skal bli et større parti med oppslutning over sperregrensa Rødt skal styrkes som organisasjon og øke antallet aktive medlemmer og lag betydelig Strategien er tredelt og består av en politisk del hva er Rødts eksistensberettigelse og plattform, en organisatorisk del hvordan realisere strategien, og til sist en del om hvordan strategien henger sammen med Rødts langsiktige mål: Et nytt økonomisk system En annen verden. Rødt tar sikte av seg å bli et nyttig redskap for å oppnå dette langsiktige målet, da er vi avhengige av å nå målsettingene over. A) Ny strategi for Rødt For å bli interessante og relevante i rikspolitisk sammenheng trenger vi å definere og tydeliggjøre Rødts særegne eksistensberettigelse. Det krever mer enn bare representasjon på Stortinget på den ene sida, eller en avgrensning på at vi er revolusjonære på den andre sida. Det handler om å definere hva Rødt er og hvordan det gjør oss gjenkjennbare i det daglige. Denne delen er bygget opp rundt tre stolper: 1. Et nytt arbeiderparti 2. En radikal økonomi 3. Et reelt demokrati 1

3 Et nytt arbeiderparti Kamp mot EU-direktiver som vikarbyrådirektivet, har mobilisert brede lag av norske fagorganiserte og arbeidere mot den uhellige alliansen mellom NHO, høyresida og Arbeiderpartiet. Mange arbeidere stemmer på Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og noen til og med på Høyre, men dette betyr ikke at disse partiene jobber for arbeidsfolks interesser. Folk flest er ofte i utakt med disse partiene, spesielt når det gjelder økonomisk politikk. Flertallet mener det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skatten, at høye inntekter burde beskattes høyere enn i dag og at Norge ikke har kommet langt nok i å redusere økonomiske forskjeller. Dette politiske gapet henger sammen med at folk har klasseinteresser, og at de nevnte partiene ikke representerer disse. Rødts mål er å oppheve klasseskillene, gjennom at arbeiderklassen, flertallet av folket, frigjør seg selv og overtar styringa av samfunnet ut ifra sine egne interesser. Vår hovedstrategi er derfor at klasseperspektivet skal gjennomsyre partiarbeidet. Det er behov for et nytt arbeiderparti. Knytt politikken til arbeidslivet Arbeiderklasse oppfattes av mange som noe abstrakt. Slik er det ikke i virkeligheten. Klasse er noe folk flest lever hver dag som vanlige arbeidsfolk som selger arbeidskrafta si, i motsetning til kapitalister som lever av andres verdiskapning. Derfor må vi knytte våre politiske hovedsaker til arbeidslivet og folks jobb. Slik vi har kobla velferd og arbeidsliv og sagt at gode arbeidsforhold for de ansatte i offentlig sektor er avgjørende for gode velferdstjenester og slik vi har slått sammen klima og næringspolitikken og sagt at vi må ha en omstilling til en fornybar framtid som baserer seg på arbeidsfolks kunnskap og erfaringer, som også sikrer arbeidsplasser. Denne utviklinga må vi fortsette på stadig flere politiske områder. Flertallet av arbeiderklassen er kvinner, og % har innvandrerbakgrunn. Ute i Europa brukes krisa til å kutte i offentlig velferd, noe som reduserer kvinners mulighet til økonomisk sjølberging. I Norge utgjør kvinner 68 prosent av de som jobber i det offentlige. Et troverdig arbeiderparti må også være et troverdig kvinneparti som ser at arbeiderklassen har to kjønn, og at kvinner blir undertrykt og derfor er en særegen kraft i arbeiderklassen. Vi må derfor ha fokus på saker som rammer kvinner i arbeid spesielt, som likelønn og arbeidstidsordninger. Vi må også jobbe mot diskriminering i arbeidslivet som spesielt rammer innvandrere, stille krav om arbeidstillatelse for asylsøkere og jobbe for at fagbevegelsen fortsetter og styrker sitt antirasistiske engasjement. Den kapitalistiske måten å produsere varer og tjenester på er årsaken til at vi nå ser den dypeste økonomiske krisa siden mellomkrigstida. Den eneste varige, gode løsninga på en slik krise krever en mobilisering av arbeidsfolk om framtida, basert på skillelinjene mellom arbeid og kapital slik vi har vist eksempler på i dette punktet. knytte våre politiske hovedsaker til arbeidslivet, med et spesielt blikk for kvinner og innvandreres arbeidsliv. Klassesamfunnets konsekvenser Konsekvensene av klassesamfunnet er også helt konkrete. Det er mange eksempler på hvordan folk kjenner det på kroppen i hverdagen, enten man ser på levealder og pensjonssystemet, boligmarkedet, utdanningssystemet eller sunnhet og helse. Klassesamfunnet og konsekvensene av dette er enkle å peke på, men det er samtidig kun 20 prosent som definerer seg selv som arbeiderklasse. Dette viser at vi ikke kan øke klassebevisstheten og skape en felles kampvilje blant arbeidsfolk gjennom fraser, men at dette må gjøres ved å løfte politiske krav og kamper langs de avgjørende skillelinjene mellom arbeid og kapital. Dette vil bidra 2

4 til gjensidig utvikling for Rødt som parti og for arbeiderklassen som sådan. legge hovedvekt på økonomisk og klassebasert politikk. alltid ha hovedfokus på saker som preger hverdagen til dem vi vil nå ut til, i hovedmateriell, kommunikasjonsarbeid og ressursstyring. Sammen med fagbevegelsen Fagbevegelsen er i dag arbeidsfolks viktigste organisasjonsform. Derfor må Rødt jobbe i fagbevegelsen og for å gi fagbevegelsens innflytelse i de politiske foraene vi er tilstede i. Rødt har mange dyktige og respekterte tillitsvalgte i fagbevegelsen og har medlemmer som står sentralt i arbeidet med viktige møteplasser som Trondheimskonferansen og Kvinner på tvers. Jobben framover er å styrke Rødts troverdighet i fagbevegelsen, også som parti, og åpne opp det fagligpolitiske samarbeidet. Framover blir det viktig å samarbeide med og rekruttere til den unge fagbevegelsen for å sikre ettervekst og ei utvikling som kamporganisasjon. oppfordre våre medlemmer til å bli tillitsvalgte og påta seg verv i fagbevegelsen. jobbe for at fagbevegelsen stiller forpliktende krav om politikk og samarbeidsprosjekter til partiene som også blir fulgt opp. ta fagbevegelsens kamper inn i folkevalgte organer, blant annet med en årlig faglig kampanje med forslagsstilling i kommunestyrer. lage en felles plan med Rød Ungdom om faglig arbeid for ungdom og samarbeid med ungdom i fagbevegelsen. tilby foredrag til fagbevegelsen på politiske områder hvor vi sitter med spesiell kompetanse som for eksempel krisa i kapitalismen. be om innspill fra fagbevegelsen til alle større politiske og strategiske prosesser. Lokalt arbeid En vellykket strategi må også styrke Rødt som parti i lokalsamfunnene og på arbeidsplassene. Kontakt og samarbeid med fagbevegelsen skal være en hovedprioritering for lokalt frontarbeid. Heftet strategikomiteen har laget for lokal klasseanalyse «Slik er det her jeg bor Arbeidsoppgaver for kartlegging og analyse av lokalsamfunn» må videreutvikles og tas i bruk til å forstå lokalsamfunnet og blinke ut de store arbeidsplassene. Vi må også ivareta klasseperspektivet i lokalpolitisk samarbeid. gi plass til folks jobb og diskusjon om klubb- og forbundsarbeid på dagsorden på lagsmøter. gjennomføre lokale klasseanalyser i mellomvalgsår. 2. En radikal økonomi Den økonomiske krisa i kapitalismen viser at de borgerlige og sosialdemokratiet grunnleggende står for en politikk der arbeiderklassen og andre vanlige folk må betale prisen for ei krise skapt av kapitalen. Rødts oppgave er å skape en forståelse av krisa, og mobilisere til kamp mot krisa basert på en marxistisk analyse av kapitalismen, en analyse som har vist seg mer aktuell enn på lenge. Er det noe den økonomiske krisa understreker er det at de borgerliges økonomiske politikk er uansvarlig. For å få dette fram med troverdighet må vi ha regnestykker som holder vann selv. Økonomi er et område det er helt nødvendig å beherske for et sosialistisk parti. Vi må også vise at vi har forslag som er realistiske og gjennomførbare. Hvis vi lager konkrete finansieringsplaner for de forslagene vi stiller kan det gi oss større troverdighet, og dessuten en mulighet til å peke på forskjellene i dagens samfunn, hvordan vi kan ta fra de rike og gi til fellesskapet og vise hva som er 3

5 mulig å få til hvis vi gjør dette. Dette er ikke ensbetydende med å alltid ha fokus på bunnlinja og budsjettbalanse, ofte er det feil å akseptere rammene innenfor kapitalismen. Når profitt og budsjettrammer kommer foran å dekke folks behov må Rødt være de første til å protestere, men det er ikke det samme som å ikke kunne gjøre økonomiske prioriteringer, tvert i mot vil økonomisk troverdighet gi oss større kraft til også å protestere mot usosiale kutt. For å få til dette er vi helt avhengig av økonomiske studier og diskusjoner blant medlemmene i partiet. gjennomføre et større studie- og diskusjonsopplegg om ressursforvaltning og fordeling hvordan fungerer kapitalismen i Norge? studere radikal økonomi og eksempler fra praksis rundt om i verden. utvikle og konkretisere Rødts økonomiske politikk. 3. Et reelt demokrati Demokratiet er under press. Alt settes en pris på, retten til faste ansettelser svekkes og dermed også fagforeningene, det er konsensus blant de store partiene på Stortinget for en autoritær asylpolitikk og økt overvåking. Mange oppfatter Rødt som et udemokratisk og autoritært parti. Vi må tydeliggjøre at vi er et frigjørende og demokratisk parti, som ikke vil ha mest mulig overstyrende stat slik mange tror om oss. Vi støtter folkevalgt styring framfor at noen få, mektige enkeltpersoner som ikke er valgt av noen skal kontrollere viktige samfunnsressurser eller folks arbeidsplasser. Rødt vil ha mer direkte styring til dem avgjørelsene angår og øke kommunene og fylkenes andel av skatteinntektene. Vi er i i opposisjon til både staten og kapitalen, og må være et politisk uttrykk for de 99 %. Vi må være uttrykket for en folkelig systemkritikk, men ikke på en måte som bygger opp under avmakt hos folk eller i hvordan Rødt framstår. Vi vil ha innflytelse og makt, men ikke for egen vinning. Rødt søker innflytelse, men for å få gjennomslag for folks krav og rettigheter. Arbeid sammen med folk i politiske bevegelser og organisasjoner er avgjørende for politiske resultater. Det vil både kunne ha betydning når vi ikke er representert på Stortinget, men også være avgjørende for i hvilken grad Rødt kan få politisk gjennomslag i parlamentariske organer. Det er en viktig oppgave for Rødt å bidra til å bygge alternative maktbaser som kan utfordre regjering, kapitalmakt og andre makthavere på viktige spørsmål. Politiske seiere vi oppnår, må aktivt framheves der vi har anledning til det. Vi har gjennomført en større velgerundersøkelse blant Rødts omland som viser at de viktigste grunnene til at folk ikke stemmer på oss er at: 1. de ikke er enige med Rødts politikk 2. de ikke vil kaste bort stemmen sin, fordi Rødt risikerer å ikke komme inn på Stortinget/Rødt ikke har innflytelse Begge disse grunnene er det mulige å gjøre noe med. Hvis vi får bort misoppfatningene om politikken vår, og synliggjør at Rødt er et resultatorientert parti som jobber for å få makt og politisk gjennomslag, sammen med folk og i folkelige bevegelser, kan det gi framgang for Rødt. Dette krever et strategisk arbeid også med kommunikasjon. En del av dette arbeidet vil være å tydeliggjøre sammenhengen mellom ideologi og spissaker, slik at spissakene får mer tyngde og 4

6 ideologien avmystifiseres. Dette kan brukes både i lengre tekster og når vi blir utfordra på ideologien vår i utspørringer både til å løfte enkeltsaker og framstille ideologien vår på en jordnær måte. utarbeide en kommunikasjonsstrategi med formål å fjerne misoppfatninger om Rødt. synliggjøre lokalpolitiske og nasjonale gjennombrudd for Rødts politikk, med basis i en kommunalpolitisk resultatlogg og bruk av partiets publikasjoner. utforme helhetlige ideologiske resonnementer som peker på sammenhengen mellom spissaker og ideologi. Holdning til regjeringsspørsmål Vi må også være tydelig på at vi vil jobbe for å gjøre mest mulig politisk forskjell når vi kommer inn på Stortinget, det krever også at vi er tydelig på hvilke regjeringsalternativ vi foretrekker. For det første er dette nokså eller svært viktig for over fire av fem spurte i SSBs velgerundersøkelse, i tillegg gir det oss større rom til å fokusere på politikk, framfor regjeringsspørsmålet. Mangel på en krystallklar uttalt linje kan gi oss mindre oppslutning og negative reaksjoner fra fagbevegelsen og krever at vi bruker mer tid på å diskutere regjeringsalternativer enn hvilke politiske krav Rødt faktisk vil stille til en regjering. En tydelig holdning til regjeringsspørsmålet gir større handlingsrom for å distansere seg på enkeltsaker og systemkritikk. På sikt jobber vi for et regjeringsalternativ som bryter fullstendig med nyliberalismen og er basert på folkelige bevegelser. Rødt slår fast at: 1. Vi foretrekker den regjeringa som er nærmest oss politisk dette gjør oss til den fremste garantisten mot borgerlig regjering, dominert av av Høyre og FrP 2. Vi går til valg på vår egen politikk, ikke på plattformen til et regjeringsalternativ dette gjør oss til den fremste garantisten mot borgerlig politikk. B) Et handlekraftig parti For å realisere en strategi krever det en anerkjennelse av at tid og ressurser er knapphetsgoder for oss, og at vi må jobbe resultatorientert. Rødt skal sette kortsiktige gjennomførbare politiske mål innafor våre hovedsaker. Politiske mål er viktige både for å få ut vår politikk og for at vi skal kunne oppsummere og evaluere. I dag har Rødt for liten evne til å få satt politikken og planene våre ut i livet, selv om vi sitter på mye erfaringer om hvordan man jobber politisk for å få gjennomslag, fra EU-kamp til kommunestyrer og annet arbeid. Vårt viktigste verktøy for å få til dette er organisasjon vanlig folks kapital. Rødt har i dag alt for svak organisasjon. Denne delen handler om hva slags organisasjon vi trenger for å realisere vår strategi, og består av tre stolper: 1. Et samla parti 2. Et lavterskel-parti 3. Et framtidsretta parti 1. Et samla parti Rødt er et parti som samlet sett har mye erfaring og kunnskap. Vi har også mange lokale suksesshistorier å vise til. Samtidig har vi ikke klart å overføre dette til nasjonalt plan. For å få til dette må det stilles krav begge veier i partiet. Før det første må lokalleddene få mer ansvar og for det andre må sentralleddet levere. Beslutningsmyndigheten i partiet må konkretiseres slik at organisasjonen kan pålegges felles oppgaver og prosjekter, og i større grad dra i samme retning som et samla parti. Det krever at arbeid og rutiner som skal standardiseres og gjennomføres ute i landet er basert på de erfaringene partiet besitter, og slik er kvalitetssikret. 5

7 Bygg fylkesorganisasjon For at Rødt skal lykkes med strategien om å bli et reelt landsdekkende parti, er det et sterkt behov for at fylkesleddet får en økt betydning i organisasjonen. I stor grad fungerer Rødt lokalt og Rødt nasjonalt som to forskjellige partier med lite kontakt seg i mellom. For at Rødt skal kunne bli et slagkraftig parti må kommunikasjonen mellom sentralt og lokalt forbedres. Organisasjonsstrukturen må bli tydeligere, og hvert organ må ha tydelige definerte funksjoner, oppgaver og mandater. Lokallaga er våre viktigste arenaer for diskusjon og politisk aktivitet. Derfor må lokallagene styrkes. Avstanden mellom lokallag og sentralt må bli kortere, derfor trengs det et sterkere bindeledd mellom disse to. Dette gjøres ved at fylkesstyrene både får mer ansvar for koordinering av partibygginga lokalt, blant annet muliggjør det at man i større grad utnytter sterke kommuner i lokal partibygging og mentorvirksomhet, men også mer innflytelse gjennom representasjon i landsstyret. Landsstyrevirksomheten må tilpasses dette ved at man arrangerer færre landsstyremøter årlig, noe som tillater at fylkeslederne innhenter kunnskap og innspill i sine respektive fylkesorganisasjoner før landsstyremøter, og også har tid og mulighet til å iverksette tiltak i etterkant. Dette krever, og gir også muligheten til, bedre forberedte møter. Slik sikrer man et mer demokratisk og handlekraftig landsstyre som i større grad ser partibygging som sin oppgave. gi fylkesstyret ansvar for å planlegge og å følge opp framdriften av partibygginga lokalt og ha kontakt med den sentrale ledelsen gjennom Arbeidsutvalget. Ansvar for partibygging innebærer et overordna ansvar for å støtte opp om eksisterende lokallag, og å sørge for dannelsen av nye. avholde tre LS-møter i året. etablere møtesteder minst fire steder i landet hvert år der man lærer om lokallagsarbeid, diskuterer politikk og lokallaga og partiledelsen utveksler erfaringer. Politisk arbeid og skolering For at partiet skal kunne nyttiggjøre seg av enkeltmedlemmer og samarbeidspartnere sin politiske kompetanse må vi drive med aktiv politikkutvikling, det krever en politisk ledelse. Ledelsen må, også mellom landsstyremøter, være en aktiv pådriver for politikkutviklinga i partiet, følge de prioriterte saksområdene for å styrke partiet politisk og sørge for å se ulike politikkområder i sammenheng. Det krever et tydeligere skille mellom administrasjon og politikk, mellom dagligledelsen og arbeidsutvalget, enn i dag. skille tydeligere mellom dagligledelsen og AU. AU skal møtes ca én gang i måneden. sørge for at AU er representert i alle utvalg. Et samla parti trenger felles politikkutvikling og studier. En viktig del av AUs ansvarsområde bør derfor være å følge opp utvalgenes arbeid og sørge for at dette blir en del av partiets felles eiendom, i tillegg til å legge til rette for skoleringsopplegg for lokallagene. bygge ut måten man har jobba med Fornybar Framtid til å gjelde andre utvalgsområder og trekke inn organisasjoner, lokallag og medlemmer gjennom innspill, informasjons- og diskusjonsopplegg og konferanser. Tidsskriftet Rødt! skal i større grad benyttes som kanal for politikkutvikling og utgangspunkt for studieopplegg til lokallaga. Videreføre og utvikle Rødt Nytt som verktøy for felles utadretta virksomhet. 6

8 Et lavterskel-parti Et parti med mål om å organisere folk med vanlige jobber og som regel travle hverdager, må tilrettelegge partivirksomheten til dette. Da må vi gjøre terskelen lavere både for å drive og for å delta på Rødt-aktiviteter. I sammenheng med dette må også partiledelsen se det som sin oppgave å sette i gang et arbeid for å bedre partikulturen, og sørge for at gamle og nye medlemmer, sympatisører og utenforstående blir tatt imot av et Rødt med lav terskel, stor takhøyde og en åpen og inkluderende partikultur. Dette er også metoden for å få opp aktivitetsnivået slik at flest mulig kan være mest mulig aktive. Den sentrale ledelsens oppgave må være å ta initiativ til å etablere tilbud til nye medlemmer, eksempelvis partiskolen, samt lage en aktivitetsmeny med aktiviteter og opplegg som lokallaga sjøl kan gjennomføre overfor medlemmer slik at nye medlemmer føler seg velkomne og ivaretatt i partiet. utvikle organisasjonskurs basert på organisasjonshåndboka, og vellykka erfaringer fra Rødtland. basere seg på åpne møter i lokaler folk kjenner til. ha egne vervetiltak for å rekruttere arbeidere, og spesielt innvandrere, i sammenheng med lokale klasseanalyser. utvikle «Rødt på kurs» for nye medlemmer. utvikle sentralleddet som et serviceorgan for lokalleddene: Bidra med materiell, innledere, organisasjonsbygging osv., samle ting som er lagd lokalt og andre kan nyttiggjøre seg, og ha lokale aktivitetstilbud knyttet til sentrale kampanjer. 3. Et framtidsretta parti Både i medlemsmasse og valgoppslutning er det to aldersgrupper som peker seg ut for Rødt, man kan si at vi har to spisser i partiet. Den ene er «partistiftergenerasjonen», og den andre er ungdom. Den første gruppa er desidert størst i partiet. For at Rødt ikke skal ende opp med å bli et generasjonsfenomen, er det avgjørende at man bygger bro mellom generasjonene, og forynger partiet. I samarbeid med Rød Ungdom må det utvikles gode metoder for samarbeid mellom RU og Rødt lokalt. Rødt har en stor politisk mulighet blant ungdom fordi ungdom tradisjonelt er en mer radikal gruppe, og Rød Ungdom er i vekst. Gjennom Rød Ungdoms dekning av skoledebatter i valgkampen når Rødts politikk ut til omtrent alle vgs-elever i hele landet. prioritere arbeidet med å forynge partiet. få unge folk til å gå aktivt inn i fagbevegelsen, og knytte unge faglige miljøer til Rødt. etablere og videreutvikle studentlag for å skape sterke studentmiljøer knytta til Rødt. ha særegne tiltak for å nå ut til ungdom i valgkamp. styrke den økonomiske og praktiske hjelpa med å gjennomføre Rød Ungdoms skolevalgkamp. For å lette overgangen mellom Rød Ungdom og Rødt, og for å styrke den politiske skoleringa av unge og nye medlemmer, bør det satses ekstra på å bygge opp en partiskole som prioriteres økonomisk for å gjøres attraktiv for unge på vei inn i Rødt. Dette kan bli en viktig arena for overlapping og videreføring av partiets kompetanse og ideologi. 7

9 sette ned ei egen gruppe med ansvar for partiskolen. Partiskolen skal gjøre den ideologiske skoleringa til et nyttig verktøy for å kunne sette seg grundig inn i det daglige politiske arbeidet og belyse temaer fra flere sider. En ansatt eller frikjøpt på kontoret skal knyttes til gruppa som sekretær. C) Strategi for et sosialistisk samfunn Rødt jobber for et sosialistisk folkestyre, med mål om at utbyttinga; grunnlaget for klasser og klassemotsetninger, forsvinner og muligheten for likeverd mellom individene åpner seg. Et klasseløst samfunn, det Karl Marx kalte kommunisme. En strategi for sosialisme må innebære: 1. Å styrke arbeidsfolks posisjon i samfunnet og jobbe for at arbeiderklassen får en ledende posisjon i klassekampen og gjennom politisk aksjon settes i stand til å styre. 2. At motsetningene skjerpes mellom arbeid og kapital. Mellom de som jobber og mellom de som styrer. 3. Internasjonal solidaritet. En organisert arbeiderklasse i Norge er det beste vi kan bidra med for sterkest mulig solidaritet med den internasjonale arbeiderklassen og andre undertrykte. For at Rødt som parti skal være et nyttig redskap i en sosialistisk strategi er vi helt avhengige av å nå målene om sterkere oppslutning blant arbeidsfolk, oppslutning over sperregrensa og et organisasjonsløft. Denne strategien er ment å gjøre noe med dette. jobbe for å utvikle vårt alternativ til kapitalismen gjennom studier, diskusjon og politisk praksis. Første steg: Stortinget I Rødts prinsipprogram kan vi lese at «vi trenger et parti som jobber både i de folkevalgte organene, i folkelige bevegelser og på hele den politiske arenaen i det norske samfunnet.» I dag er det et sted vi ikke er, nemlig på Stortinget. Framover er det en hovedoppgave å komme inn på Stortinget. Stortingsplass er viktig for å kunne oppnå politisk synlighet og gjennomslag for Rødts saker nasjonalt. Gjennom Stortingsrepresentasjon kan Rødt spille en viktigere rolle for fagbevegelsen, miljøbevegelsen og andre bevegelser vi samarbeider med. Oslo er i en strategisk særstilling for partiet, både når gjelder mandatsjanser og størrelse på organisasjonen. Samtidig er mandatet herfra på ingen måte noe som kommer av seg selv eller noe som eventuelt beholdes av seg selv. Derfor må Oslopartiet styrkes organisatorisk og politisk i de kommende årene. Det må etableres en sterkere kommunikasjonskanal mellom sentralledelsen i partiet gjennom at AU inviteres til Oslostyrets møter. For å nå målet om oppslutning over sperregrensa er vi derimot avhengig av å ta hele landet i bruk. i perioden : Prioritere Oslo økonomisk med fokus fra partiledelsen og pressearbeid. Samtidig skal det settes i gang et langsiktig arbeid med våre andre sterkeste fylker (Hordaland, Sør- Trøndelag, Nordland og Troms) gjennom særlig fokus fra partisekretær. i perioden : Satse på å sikre Oslo-mandatet, og på å oppnå direktemandater fra de fire andre fylkene der sjansene anses som størst for å oppnå Stortingsmandat. Rødt

10 I 2018 er Rødt: partiet som folk tenker på når det snakkes om våre kjernesaker. Fordommer og manglende kjennskap til partiet hindrer ikke lenger folk i å stemme på oss. et viktigere parti for og i fagbevegelsen. Vi evner å sette arbeidsfolks kamper på dagsorden og oppfattes som et jordnært, feministisk og sosialistisk parti. et parti med en tydelig og sterk ledelse som sørger for at partiet er et levende politisk verksted, har god skolering og gode systemer for politikkutvikling. et parti der lokallaga har gode aktivitetstilbud for medlemmer og omland. Det er en jevn medlemsvekst og et organisasjonsapparat som bygger opp under veksten. Vi er i alle fylker, og er reelt landsdekkende. et revolusjonært parti over sperregrensa som har innflytelse her og nå, men som er utålmodige etter å kaste kapitalismen. Hvordan strategien skal følges opp Det skal jobbes systematisk med de prioriterte områdene og sakene for å kunne konkretisere Rødts særegne rolle og merkesaker. Det innebærer medieovervåking og reaksjonsbaserte og sjølinitierte utspill, politikkutvikling og halvårlige strategidiskusjoner. Gjennom handlingsplanen skal det prioriteres 3 til 4 hovedsaker for hver periode og settes konkrete mål, delmål og tiltak for hvordan strategien skal settes ut i praksis. Handlingsplanen vedtas på hvert landsmøte og følges opp av LS og Arbeidsutvalget. Underveis i periodene skal det rapporteres om grad av måloppnåelse. Arbeidsutvalget har ansvaret for å følge opp at årlig statusrapportering blir gjort i landsstyret. Ved hvert landsmøte skal det gjøres evaluering og korrigering av strategiarbeidet. Dette gjøres gjennom beretning for perioden som har vært og handlingsplan for perioden som kommer. Før landsmøtet i 2018 må det settes igang et arbeid med å lage ny strategi for Rødt. 9

Strategi for Rødt

Strategi for Rødt STRATEGI FOR RØDT 2012-2018 Strategi for Rødt 2012-2018 Verden er i en periode hvor de rådende politiske og økonomiske systemene er ridd av kriser og konflikter. Ute i verden er det store folkelige bevegelser

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Rødts

Detaljer

ANDRE- UTKAST TIL NY HANDLINGS- PLAN

ANDRE- UTKAST TIL NY HANDLINGS- PLAN LANDSMØTET 2017 ANDRE- UTKAST TIL NY HANDLINGS- PLAN HANDLINGSPLAN INNHOLD 1. Hva er en handlingsplan... s. 3 2. Valg 2017... s. 3 3. Partibygging... s. 3 4. Politiske prioriteringer... s. 4 Kamp mot forskjells-norge...

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

2. Valg 2017: Kamp mot Forskjells-Norge! Hovedramme for Rødts stortingsvalgkamp i 2017 er kamp mot forskjells-norge.

2. Valg 2017: Kamp mot Forskjells-Norge! Hovedramme for Rødts stortingsvalgkamp i 2017 er kamp mot forskjells-norge. HANDLINGSPLAN FOR RØDT 2017-2019 Handlingsplan for Rødt 2017 2019 1. Hva er en handlingsplan? Handlingsplanen er Rødts styringsdokument. Den angir partiets viktigste arbeidsområder og prioriteringer for

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 1 Innhold Fordeler og ulemper ved lokaldemokratiet i små og store kommuner Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger Norge

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Norges Bondelag på hugget. Rapport fra Fornyingsutvalget

Norges Bondelag på hugget. Rapport fra Fornyingsutvalget Norges Bondelag på hugget Rapport fra Fornyingsutvalget Mandat Komme fram til gode arbeidsmåter og strategier som gir økt politisk gjennomslag og bidrar til å sikre landbruket gode rammebetingelser framover.

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Rødts handlingsplan

Rødts handlingsplan Rødts handlingsplan 2017-2019 Handlingsplan Handlingsplan for Rødt 1. Hva er en handlingsplan? Handlingsplanen er Rødts styringsdokument. Den angir partiets viktigste arbeidsområder og prioriteringer for

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2017-2019 3 Innledning 4 5 6 Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for Hedmark

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord!

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord! Søknad Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn Aktiv ungdom for en ren fjord! Kort beskrivelse 30. juli - 4. august skal Natur

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo.

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. SV er et sosialistisk, feministisk, miljøpolitisk og antirasistisk parti som ønsker et samfunn hvor frihet og trygghet garanteres av et sterkt

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT

ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT LANDSMØTET 2017 ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT KOMITEENS INNSTILLING Den forberedende komiteen har bestått av Magnhild Nilsen, Finn Olav Rolijordet, Gyro Fjordheim Fjermedal, Stian Nicolajsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Langtidsplan

Langtidsplan Vedtatt av landsmøtet i 2015. 2015 Hovedfokus: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og ideologi: Visjon og prinsipprogram er godt

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Etablering av et Grunnlovsutvalg

Etablering av et Grunnlovsutvalg Etablering av et Grunnlovsutvalg Norgespartiet vil sterkt gå inn for å få etablert et offentlig oppnevnt Grunnlovsutvalg som bl.a. skal ha som oppgave å kontrollere at det ikke vedtas lover, som strider

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

STRATEGIKOMITEENS RAPPORT

STRATEGIKOMITEENS RAPPORT STrategikoMiteens Rapport 2 STRATEGIKOMITEENS RAPPORT 3 4 Innledning Rødts mål er å oppheve klasseskillene i samfunnet gjennom at arbeiderklassen, flertallet av folket, frigjør seg sjøl og overtar styringa

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

1) Innflytelse og medvirkning i politikk og samfunnsliv

1) Innflytelse og medvirkning i politikk og samfunnsliv Høringsinnspill fra Ungdomsråd og elevråd på NOU 2001: 20 Ungdom, makt og medvirkning Sammendrag av kapittel 1: Perspektiver, konklusjoner og tiltak Hva er en NOU (Norges offentlige utredninger)? En NOU

Detaljer

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925.

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925. Manus, med forbehold om endringer under fremføring. Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva vil med forsøket? Statssekretær Jardar Jensen Oppstartsseminar for forsøk med nedsatt stemmerettsalder

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2016-2017

Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2016-2017 Mental Helse Telemark har som mål å være i takt med organisasjonen nasjonalt og legger sin Handlingsplan ut fra Handlingsplan 2016 for Mental Helse. Det er gjort tilpasninger slik at den samsvarer med

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING LANDSMØTET 2017 STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING STORTINGSVALGET 2017 Forslagsnummer: S0100 Linjenummer: 1 Forslagstiller: Mariette Lobo Lokallag: Bjerke, Oslo Dette er et forslag om å endre

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer