Meløy kommuneplan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av kommunestyret , sak 30/05

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy kommuneplan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2005-2008. Vedtatt av kommunestyret 23.06.2005, sak 30/05"

Transkript

1 plan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av kommunestyret , sak 30/05

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Lovgivning Kommunens arbeide med planen BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN Utvikling av alkohol- og narkotikaforbruket i Norge Utvikling av alkohol- og narkotikaforbruket i kommunen Oversikt over alkoholomsetningen for salgs- og skjenkesteder i kommunen VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN I KOMMUNEN Generell vurdering Rusmiddelbruk som problem i kommunen RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER Nasjonale mål og strategier Rusreformen Kommunens mål TILTAK FOR Å NÅ KOMMUNALE MÅL Forebyggende tiltak Tiltak for regulere tilgjengeligheten for alkohol Forebygging overfor spesielle grupper Tiltak for å hjelpe og behandle rusmisbrukere Kompetanseheving Personellressurser Oppfølging og kontroll - alkoholbevillinger Evaluering og rullering av planen HANDLINGSPLAN Hovedmål 1 - med delmål og tiltak Hovedmål 2 - med delmål og tiltak Hovedmål 3 - med delmål og tiltak Hovedmål 4 - med delmål og tiltak Prioriterte tiltak , plan- og utviklingsavdelingen, pb. 214, 8151 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: steher juni 2005 Flere eksemplarer av planen kan fås ved henvendelse til, Servicetorget, pb. 214, 8151 Ørnes, tlf Planen kan også lastes ned som pdf-fil på s internettsted. 1

3 1. INNLEDNING 1.1 Lovgivning Etter alkohollovens 1-7d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Denne planen som her utarbeides skal gi rammen for en helhetlig ruspolitisk handlingsplan, hvor de alkoholpolitiske retningslinjene som eget dokument (vedlegg) inngår. vil omfatte målgrupper og tiltak som også omtales i andre planer i kommunen, f.eks barne og ungdomsplan, psykiatriplan, plan for (re)habilitering m.v. Følgende lover pålegger kommunen å løse oppgaver på rusmiddelfeltet:! Lov av 2. Juni 1989 om omsetting av alkoholholdige drikke! Lov av 13. Desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v.! Lov av 19. November 1982 nr 6 om helsetjenester i kommunene! Lov av 17. Juli 1992 om barneverntjenester! Lov av 5. August 1994 om vern mot smittsomme sykdommer! Lov av 28. April 1961 om psykisk helsevern. 1.2 Kommunens arbeide med planen I tillegg til det generelle pålegg i loven om utarbeiding/ revidering av ruspolitisk handlingsplan i tilknytning til ny bevillingsperiode, har dette arbeidet bakgrunn i bl.a kommunestyrets vedtak , sak 4/03: 1. Kommunestyret ønsker ingen endring av kommunens bevillingspolitikk i inneværende periode Før endring kan skje i bevillingspolitikken, må den alkoholpolitiske handlingsplanen og den ruspolitiske handlingsplanen være framlagt for revisjon og vedtak fattet før I tillegg til gjeldende ruspolitisk handlingsplan for Meløy (vedtatt ), er Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblem , veiledende mal for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan, tilgjengelig offentlig statistikk og ungdomsundersøkelsen Ung i Meløy lagt til grunn for arbeidet. Det har også vært kontakt med aktuelle offentlige enheter for innhenting av opplysninger om situasjonen og eventuelle utviklingstendenser. 2. BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN 2.1 Utvikling av alkohol- og narkotikaforbruket i Norge Gjennom de siste 15 årene har staten årlig presentert statistiske oppgaver om omsetningen av alkohol og andre rusmidler i Norge. Generelt viser disse at den registrerte omsetningen av alkoholholdige drikkevarer har endret seg vesentlig etter Brennevinsomsetningen har gått ned mens vinomsetningen har økt og var i 1995 for første gang høyere enn brennevinsomsetningen. Ølomsetningen har hatt jevn økning fram til ca 1980, men har siden flatet ut og vært stabil gjennom 1980 og årene. I årene fra 2001 har imidlertid omsetningen både av øl og brennevin økt noe. Omsetningen av sterk- øl er redusert kraftig etter at salget bare ble tillatt gjennom Vinmonopolet. Total omsetning målt i liter ren alkohol pr. innbygger nærmer seg nå nivået med opp mot 5 liter, men er blant de klart laveste i Europa. 2

4 I tillegg til det registrerte salget antas det uregistrerte forbruket i Norge å være relativt høyt, anslagsvis % av totalforbruket. Selv med dette påslaget er totalforbruket noe under europeisk gjennomsnitt % av unge i alderen år har noen gang drukket alkohol. ca 11 % av denne aldersgruppen oppgir å ha drukket mer enn 10 ganger siste år. Generelt for befolkningen over 15 år oppgir 40 % å ha vært beruset mer enn 10 ganger siste år mens tilsvarende tall for ungdomsgruppen er 11 %. Introduksjon av rusbrus synes å ha kommet som et tillegg. Spesielt etter at det ble åpnet for omsetning i dagligvarehandelen har produktet bidratt til økt totalt forbruk av alkohol hos ungdom. Antall skjenkesteder med kommunal bevilling har økt sterkt de siste årene, fra ca 4500 i 1990 til over 6800 i Antall salgssteder har variert noe, rundt 4500 de siste 10 år. Salg av øl skjer i hovedsak fra dagligvarebutikker, kun 4 % skjer fra egne utsalg eller tilsvarende ordninger. Det er ingen kommuner nå uten salgs- eller skjenkesteder for alkohol, og antall vinmonopolutsalg er økt fra 109 i 1992 til 176 i Av andre rusmidler/narkotiske stoff er tallgrunnlaget og utvikling i forbruk basert på studier og spørreundersøkelser. Fram til 1995 var det under 10 % av aldersgruppen år som oppgav noen gang å ha brukt cannabis. Etter dette har %-tallet steget betydelig til å være mellom 15 og 19% de siste fem årene. Sniffing har hatt en avtakende tendens, mens bruk av amfetamin, kokain og ecstasy har økt. Bruk av heroin har variert noe, men har etter år 2000 vært brukt av 0,4-0,9 % av ungdomsgruppen. 2.2 Utvikling av alkohol- og narkotikaforbruket i kommunen Fram til 1996 var det ett utsalg for øl i Meløy (Ørnes). I tillegg har det en årrekke vært drevet salg på kommisjonsbasis fra en forretning i Glomfjord. Nærmeste vinmonopolutsalg var i Bodø. Alminnelig bevilling for skjenking var knyttet til hotellenes restauranter og barer i Glomfjord og på Ørnes, men ble omkring 1990 også gitt til gjestegårder, kroer og spisesteder. må kunne betegnes å ha ført en svært restriktiv bevillingspolitikk fram til dette tidspunkt. Etter en rekke enkeltsøknader og debatter ble det 26. mars 1996, i samsvar med ny alkohollov, vedtatt generelle retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikke. Det ble også formalisert ordning med kontrollutvalg og engasjert faste kontrollører. Kurs / opplæring i alkoholloven for bevillingshavere, kontrollører og medlemmer av kontrollutvalget ble gjennomført. Med virkning fra 1. juli 1996 ble det åpnet for totalt 8 utsalg for øl - ett i hver grend, unntatt Neverdal og Reipå som fikk sine utsalg i løpet av 1997, slik at det totale antallet kom opp i 10. Taket på antall utsalgssteder ble samtidig økt fra 8 til 10. Dette antallet holdt seg stabilt frem til Skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ble tillatt gitt til bevertningssteder som har serveringsvirksomhet / selskapsarrangementer som fast del av sin næringsvirksomhet. I tillegg ble ordningen med engangsbevilling og ambulerende bevilling etter særskilt søknad for enkelte anledninger / sluttede selskaper videreført. Vi har ingen systematisk registrering eller oppfølging av omfanget av smugling eller annen form for ulovlig innførsel eller omsetning av rusmidler. Med den store skipstrafikken fra utenlandske havner, åpne kommunikasjoner og utenlandsreiser til og fra vår kommune, er det ingen forhold som tilsier at tilgangen på rusmidler via slike kanaler er mindre i Meløy enn gjennomsnittet for landet. 3

5 Rusmiddelundersøkelsen blant ungdom i Meløy i 1991 konkluderte med at 60% av de spurte mente at det var lett tilgjengelighet til alkohol, mens omsetning og bruk av narkotiske stoffer ikke har representert noe stort problem. Ungdomsundersøkelsen ti år senere konkluderer med at:! 35% av elevene på grunnkurs røyker daglig. (Dette er over landsgjennomsnittet.)! 60% oppgir at de har vært beruset. Kjøp av illegal alkohol forekommer, særlig blant eldre gutter, mens det mest vanlige er at venner kjøper eller skaffer alkohol.! 7% oppgir å ha brukt hasj/ marihuana i løpet av siste år. Kjønnsforskjellene er minimale. 2.3 Oversikt over alkoholomsetningen for salgs- og skjenkebevillinger i kommunen På grunn av endring i systemet for beregning av avgifter, har vi ikke egne direkte sammenlignbare tall for omsetning av alkoholholdig drikke i kommunen fra tiden før og etter økningen i antall salgssteder. I perioden fram til 1997 ble avgiften fastlagt på grunnlag av hvor stor omsetningen var i kr, mens den fra 1998 er beregnet ut fra antall liter solgt vare. I perioden 1988 til 1996 varierte omsetningen av øl fra ett utsalg mellom kr ,- til kr ,- pr. år. Gjennomsnittet i perioden er kr ,-. Den største økningen skjer i begynnelsen av 1990-tallet, for så å stabilisere seg rundt middeltallet, men med en markert økning for toppåret Tilsvarende tall for 8 til 10 skjenkesteder varierer fra kr ,- til kr ,- pr. år. Gjennomsnittet er kr ,- med toppår i Fra og med 1999 til 2003 ble det i gjennomsnitt pr. år solgt liter øl fra ti utsalg. Tallet varierer fra liter til liter i toppåret Selv medregnet antall liter rusbrus er tallet for 2003 nede på gjennomsnittet i Antall liter som blir omsatt av øl, vin, rusbrus og brennevin fra 10 til 12 skjenkesteder i samme periode, er gjennomsnittlig liter pr. år, varierende fra liter til liter og med år 2000 som toppår. Selv om det i perioden fra 1988 til 2003 har vært en økning i omsetningen av alkohol, har vi ikke grunnlag for å påvise en direkte eller entydig sammenheng med endring av bevillingspolitikken, da omsetningen enkeltår før 1996 var like høg eller høgere enn gjennomsnittet etter endringen. Brennevinsomsetningen fra skjenkestedene varierer fra år til år, men med en økende tendens i perioden Det kan synes som om vin og rusbrus overtar noe av øl- omsetningen, da disse øker mens øl har en klar reduksjon (fra liter i 2000 til liter i 2003). Fra Vinmonopolets utsalg på Ørnes oppgis følgende salgstall for 2003( første hele driftsår): Sterk øl liter Svak vin liter Sterk vin liter Brennevin liter I hvilken grad dette avløser tidligere innkjøp fra Bodø/ Fauske, erstatter anskaffelser gjennom andre kanaler eller har medført økt forbruk, har vi ikke grunnlag for å vurdere. 4

6 Omsetning av øl fra utsalg (1000 liter vare) År * Inkl. rusbrus * Omsetning fra skjenkesteder (1000 liter vare) År Øl Vin Br.vin Rusbrus ,8 1,6 0, ,6 1,5 1, ,5 3,5 0, ,3 3,6 1, ,1 4,3 1, ,7 6,8 1, ,9 3,8 1,4 4, ,5 2,0 1,3 2,7 har i dag avtale med Securitas om kontroll av salgs- og skjenkesteder. Det gjennomføres tre kontroller i året. 3. VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN I KOMMUNEN 3.1 Generell vurdering Tilgjengeligheten til alkohol både gjennom utsalg og skjenkesteder må kunne sies å være lett, da omtrent alle kretser i kommunen har utsalg for øl, og utvidet til alle dagligvarebutikkene som har søkt fra høsten Ved årsskiftet 2004/2005 var det 13 skjenkesteder (herav 2 båter) og 15 utsalgssteder for øl i kommunen. I nesten alle kretser er det etablert skjenkesteder for øl og vin. De fleste skjenkestedene har også bevilling for brennevin. Vinmonopolet har siden november 2002 hatt utsalg på Ørnes. Ut fra det statistiske materiale må vi gå ut fra at tilgjengeligheten på alkohol og narkotiske stoffer gjennom illegale eller ikke registrerte kanaler er på nivå med gjennomsnittet for landet Dette betyr at også Meløy har sin andel av rusrelaterte dødsfall, sosiale og psykiske vansker, lovovertredelser og kriminalitet som resten av landet. Vi har ingen samlet tilgjengelig registrering som konkret kan tallfestes til de enkelte problemområder over tid hos oss, men kan slå fast at enkelte av de registrerte tilfeller i Oslo, Bodø og andre større byer gjelder personer som har hatt Meløy som heimkommune. På landsbasis oppgis følgende tall pr. år:! Dødsfall som følge av alkoholbruk: ca 400. (Tallet er svakt nedadgående)! Dødsfall som følge av narkotikabruk: ca 400. (Tallet er fordoblet siden 1996) De siste par årene er det registrert en nedgang i antall dødsfall knyttet til narkotikabruk. Dette kan ha flere årsaker, men noe av forklaringen kan være mer effektiv inngripen og behandling (f.eks. metadon), tilbud og oppfølging om bruk av rene sprøyter og lignende. 3.2 Rusmiddelbruk som problem i kommunen Rusmiddelproblem forekommer både i ungdomsgruppen, blant småbarnsforeldre, generelt i befolkningen og viser seg som oppgaver og problem i hjelpeapparatet innenfor skole, helse/ psykiatri, sosial- og barneverntjenesten, politi og i arbeidslivet. 5

7 Politiets registrering/ oppfatning bekrefter at tilgangen på alkohol for ungdom under 18 år er stor, og at det i stor grad er hjemmebrent som benyttes ut fra pris og lett tilgjengelighet. Alle kjente stoff eller narkotiske rusmidler er registrert brukt i Meløy, men dokumentasjon på merkbar endring kan ikke framlegges. Antall brukere anslås til å være over 50 personer. Politiet har ingen registrerte dødsfall de siste årene som direkte kan knyttes til rusbruk, men tilnærmet alle tilfeller av vold, husbråk og en del tilfeller av personskader skjer i påvirket tilstand. Innbrudd, tyveri av lett omsettelige varer er ofte motivert ut fra behov for å finansiere rusmidler eller for å skaffe medikamenter. Situasjonen innenfor sosial- og barnevernstjenesten kan beskrives på tilsvarende måte. Hos en betydelig andel av personer som har behov for sosialhjelp er rusbruk klart bekreftet som en medvirkende del av problemene. En ny og økende tendens er rusbruk blant unge menn som har vansker med å komme i gang med arbeid eller utdanning. Innenfor barnevernstjenesten er ikke bildet like entydig, men en ny og økende utfordring er at småbarnsforeldre også bruker eller har brukt stoff/ narkotiske rusmidler. Alkoholbruk og rus har lenge vært tilstede som et problem i flere barnefamilier. Dette medvirker til økt usikkerhet om omsorgssituasjonen for barna er trygg eller stabil nok. En del meldinger til barnevernet er begrunnet i bekymring om foreldres bruk/ misbruk av rusmidler. Både innenfor helsetjenesten, skoleverket og kultur er det observert alkoholbruk og bruk av andre rusmidler. Særlig fra ungdomstrinnet og oppover kan problemet vise seg i enkelttilfeller og i tilknytning til arrangement. En tendens har vært at brukere/ selgere oppsøker miljøet rundt ungdomsklubber og andre ungdomsarrangement for å rekruttere nye kunder. Utfordringene på disse sektorene er mer knyttet til engasjement og motivering i det rusforebyggende arbeidet enn direkte arbeid med personer som har rusproblemer. Innenfor psykiatri og legetjenesten forekommer rusrelaterte problem oftere. Personer som har behov for legemiddelassistert rehabilitering forekommer. Tiltak for rusavhengige er igangsatt, og enkelte venter på slik behandling. 4. RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER 4.1 Nasjonale mål og strategier Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer ( ) har som hovedmål: En betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk. Selv om alkohol, i motsetning til narkotika, er og skal være en legal og tilgjengelig vare, er visjonen: Frihet fra rusmiddelproblemer. Som strategiske mål for alkoholpolitikken står følgende:! redusere totalforbruket av alkohol! endre skadelige drikkemønstre! redusere ulovlig omsetning av alkohol! heve debutalderen for alkohol! øke oppslutningen om alkoholfrie soner, som under graviditet, i trafikken, i samvær med barn og ungdom, i arbeidslivet og i organisert fritid. 6

8 Strategiske mål for narkotikapolitikken:! redusere tilbudet av ulovlige narkotiske stoffer! motvirke narkotikamisbruk, eksperimentering og rekruttering, særlig blant barn og unge under 18 år! øke andelen misbrukere som ved hjelp av legemiddelassistert rehabilitering og medikamentfri behandling kommer seg ut av misbruket eller får betydelig bedret livskvalitet! etablere fullgode alternativer som gjør det mulig å fjerne og motvirke åpne salgs- og samlingssteder for narkotikamisbrukere! redusere kriminaliteten som følge av narkotikamisbruk Regjeringen vil sørge for en helhetlig tilnærming til de sosiale og helsemessige problemer som befolkningen opplever i forbindelse med alkohol, tobakk, doping og andre beslektede forhold. En sektorovergripende tilnærmingsmåte på alle nivåer, også internasjonalt, skal sikre en bærekraftig og mer virkningsfull politikk. Regjeringens strategi er å legge særlig vekt på:! helhet: forebygging, behandling og skadereduksjon! prioritere: de yngste og de tyngste! tiltakskjede - satse på hele kjeden! økt tiltakskompetanse! samordning - sentralt og lokalt! mulighet til å både velge og å ta ansvar! frivillige organisasjoner! kunnskap: årsak, atferd, effekt! ekspertkomitéer! evaluering: for å velge effektive virkemidler! oppfølgingssystem For å klargjøre begrepsbruken og lette arbeidet med oppfølgingssystemet, har Regjeringen valgt følgende kategorisering av tiltakene: Forebygging og helsefremmende arbeid:! Tilbudsreduksjon! Etterspørselsreduksjon (Re)habilitering og omsorg:! Behandling! Skadereduksjon Regjeringen peker på følgende aktuelle tiltak for å endre skadelige drikkemønstre:! mobilisere til ansvarlig vertskap på skjenkesteder og på private tilstelninger! stimulere til skjerpet kontroll med salgs- og skjenkebevillinger! tidlig hjelp og støtte i familien, på skolen og i arbeidslivet for å motvirke rusmiddelmisbruk! langsiktig informasjonspåvirkning for å endre drikkeskikkene Når det gjelder narkotikapolitikken har tiltakene grunnlag i at majoriteten av befolkningen fortsatt er mot all bruk av narkotiske stoffer. Et særlig problem representerer likevel omsetning og misbruk av legalt foreskrevne legemidler. Generelt vil tiltakene fortsatt omhandle opprettholdelse av forbud mot produksjon, innførsel, omsetning og salg av ulovlige narkotiske stoff, samt styrke kontrollarbeidet mot smugling. 7

9 Kunnskap og holdningsskapende arbeid vil være den andre hoveddimensjonen i arbeidet mot bruk og misbruk av narkotiske stoff. Tidlig hjelp, behandling og oppfølging til unge i risikosonen og deres pårørende skal prioriteres. Det pekes også på den nære sammenhengen det ofte er mellom psykiske lidelser og misbruk av rusmidler. Dette betyr at forebyggende arbeid, tiltak og oppfølging må samordnes og utføres over et svært bredt innsatsområde. 4.2 Rusreformen Innføring av ny rusreform og lovendring innebærer at fylkeskommunens ansvar for rusmiddelbrukere er overført til stat og kommune fra Institusjoner under spesialisthelsetjenesteloven er fra samme tidspunkt lagt inn under statlige regionale helseforetak, og for vårt område, til Helse Nord. All henvisning til denne type institusjoner skal skje via lege og sosialtjenesten. Helse Nord RHF har nylig også utarbeidet en egen plan for rusfeltet for perioden som nå har vært på høring bl.a ute i kommunene. De rusmisbrukere som vil ha behov for institusjonsopphold som tilbyr mer sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, ofte av langvarig karakter, skal etter henvises og innsøkes fra kommunens sosialtjeneste. Ansvaret for denne type behandling er nå tillagt kommunene. Det medfører at den enkelte kommune har ansvaret for selv for å drive denne denne type institusjon/kollektiv, eller inngå samarbeide med andre kommuner. 4.3 Kommunens mål Kommunens mål og tiltak bygger på de overordnede retningslinjer som Regjering og Storting har gitt, tilpasset behov og muligheter på lokalt nivå. Hovedmål: 1. Gi barn og unge oppvekstmiljøer med god tilhørighet, stabilitet og trygghet. 2. Skape økt bevissthet for foreldreansvar og kontrollen med barn og unge. 3. Begrense tilgang og etterspørsel av alkohol og andre rusmidler. 4. Gi rusmisbrukere et godt behandlingstilbud 8

10 5. TILTAK FOR Å NÅ KOMMUNALE MÅL Tiltakene kan deles inn i to hovedområder, det ene å forebygge og hindre utvikling av rusmiddelbruk, og det andre er hjelpe- og rehabiliteringstiltak for misbrukere. 5.1 Forebyggende tiltak Skal samfunnet lykkes i å unngå de problemer som rusmiddelbruk kan forårsake, må forebygging skje på alle de ulike arenaene som befolkningen deltar i, som hjemmet, skolen, fritiden, arbeidsplassen m.v. Alle kommunale tjenesteområder, frivillige lag og foreninger samt de bevilgende myndigheter har her et ansvar. Det forebyggende arbeidet i kommunen må bestå av en kombinasjon av tiltak for å begrense/redusere tilgjengeligheten av rusmidler, og av tiltak som fører til reduksjon i etterspørselen. 5.2 Tiltak for regulere tilgjengeligheten for alkohol Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 2. juni 1989 nr. 27 (alkoholloven) har som formål å regulere tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk, bl.a. gjennom:! bevillingsordningen (myndighet tillagt kommunen)! fastsettelse av vilkår for hvordan salg og skjenking skal skje! kontroll med at vilkårene blir overholdt Alkoholloven er dermed et godt utgangspunkt og et vertøy for kommunen til å ha styring med tilgjengelighet og omsetning av alkoholholdige drikkevarer som bevillingsmyndighet, og lovhjemlet grunnlag (pålegg) for utarbeidelse av handlingsplaner som skal bidra til å redusere skadevirkningene av alkoholkonsumet. En ruspolitisk handlingsplan vil være et hensiktsmessig hjelpemiddel for kommunen til å bl.a. legge konkrete føringer for sin alkoholpolitikk ved å innta og vedta retningslinjer for alkoholpolitikken. Slike interne retningslinjer har kommunen vedtatt og etablert siden 1996 ( justert flere ganger siden) og er retningsgivende for forvaltningsorganet som har og ivaretar bevillingsmyndigheten i kommunen - og gir direktiver som angir hvilke hensyn og avveininger forvaltningsskjønnet skal bygge på. 5.3 Forebygging overfor spesielle grupper Forebygging overfor spesielle grupper i faresonen vil omfatte både tiltak som grenser mot allmennforebygging og tiltak som grenser mot behandling. I følge sosialtjenesteloven og helsetjenesteloven har kommunen ansvaret for at arbeidet med rusmiddelbrukere. Dett gjelder både forebygging og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer. Flere kommunale instanser har et ansvar for arbeid rettet mot rusmisbrukere, men det er sosialtjenesten som etter sosilatjenesteloven har samordningsansvaret. 5.4 Tiltak for å hjelpe og behandle rusmisbrukere Behandlingsorienterte tiltak retter seg mot personer som allerede har utviklet rusmiddelproblemer. Slike tiltak skal være individuelt tilpasset og ha som mål å hjelpe misbrukeren ut av misbruket. I noen tilfeller er det aktuelt med omsorgstiltak for å hindre forverring eller lindre tilsynelatende kroniske tilstander. 9

11 Ansvaret for at personer som er misbrukere får adekvat behandling ligger både hos kommunen og andrelinjetjenesten/spesialisttjenesten hos de statlige helseforetakene. Selve behandlingstilbudet vil normalt ivaretas av andrelinjetjenesten hos de statlige helseforetakene/spesialisttjenesten, etter henvisning fra kommunens faginstans som vil være sosialtjenesten og helsetjenesten. Behandling omfatter etter sosialtjenesteloven en lang rekke tiltak som inkluderer identifikasjon, kartlegging, vurdering, rådgivning, behandling, omsorg og oppfølging av personer med rusmiddleproblemer. Ved legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er det regionsentrene (for oss i Tromsø) som har ansvar for å godkjenne behandlingsopplegget for den enkelte klient, samt foreta eventuelle utskrivninger i henhold til utskrivingskriteriene. Regionsentrene skal innenfor sin region utvikle og veilede det lokale hjelpeapparat som har oppfølgingsansvar. Sosialtjenesten har ansvaret for å koordinere rehabiliteringsplanen for den enkelte klient. Legen i førstelinjetjenesten (primærhelsetjenesten) har ansvaret for den medisinsk-faglige oppfølgingen av rehabiliteringsopplegget etter at klienten er overført til lokal oppfølging. Sosialtjenesten, helsetjenesten, eventuelt spesialisthelsetjenesten og andre involverte instanser skal inngå et forpliktende samarbeid rundt den enkelte klient, som deltar i legemiddelassistert rehabilitering, om det helhetlige rehabiliteringsopplegget, herunder delta i ansvarsgrupper. 5.5 Kompetanseheving Selv om kommunens tjenestepersonell både innenfor saksbehandling, opplæring/ undervisning og behandling har en generell grunnkompetanse, er rusmiddelbruk, forebygging og behandling av misbruk saksområder som krever spesiell kompetanse. Kunnskaper om rusmidler og konsekvenser av rusmisbruk bør økes ved å intensivere og systematisere informasjon til foreldre/pårørende og befolkningen for øvrig og gjennomføre spesielle opplæringsprogram i skolene - og innta slik informasjon i den ordinære undervisningsplanen - og senest fra 7. klassetrinn. 5.6 Personellressurser Rusproblemene blant ungdom og voksne har hatt en økning de siste årene også i vår kommune, og det kan forventes en ytterligere økning i årene fremover. For å kunne møte denne utviklingen vil det være nødvendig å øke kommunens arbeids- og ressursinnsats på området. For å kunne styrke og øke innsatsen innenfor rusomsorgen og kunne nå planens målsetninger og gjennomføre de vedtatte tiltak i tilstrekkelig grad, ser man det nødvendig å styrke bemanningen, kunnskapsnivået og arbeidsinnsatsen på området - og ikke minst for kunne utføre de aktuelle tjenester overfor befolkningen som kommunene er pålagt etter gjeldende lov. Det kreves først og fremst ressurser til koordinering av det rusforebyggende arbeidet, informasjon-/ opplysningsarbeidet, et kontaktledd mellom målgruppen og tjenesteenhetene, - være deres forlengede arm ut blant brukerne - og i samarbeide med de aktuelle fagenhetene planlegge og stå for konkrete rehabiliteringsopplegg for dem som allerede er blitt misbrukere. Her bør det opprettes en ny stilling som øremerkes for rusarbeidet i kommunen. 10

12 5.7 Oppfølging og kontroll - alkoholbevillinger Nåværende kontrollordning videreføres. Kontrollordningen underlegges en kontinuerlig evaluering for avdekking av potensiale for forbedring og utvikling.! Kommunen bør sette tilstrekkelige tidsfrister for søknad og behandling av enkeltbevillinger og ambulerende bevillinger, slik at forsvarlig saksbehandling kan ivaretas.! Støtte til rusfrie arrangement bør prioriteres. Arrangement hvor barn og unge er målgruppe, skal være rusfrie.! Ved åpne konserter og kulturarrangement hvor det foregår skjenking, bør det tas aktsom hensyn til at skjenkingen ikke forstyrrer, eller fører til forstyrrelser for publikum og de utøvende artister umiddelbart før og under selve forestillingen.! Ved kulturarrangementer/konserter under Sommerdagen bør det legges til grunn at et visst antall av arrangementene skal være rusfrie (arrangementer uten skjenkebevilling).! Kommunen må være sitt ansvar bevist som bevillingsmyndighet ved å ikke nøle med å ta i bruk lovverkets virkemidler ved å inndra en bevilling for kortere eller lengre tid ved brudd på alkoholloven og bevillingsvilkårene. 5.8 Evaluering og rullering av planen Planen bør evalueres i hver kommunestyreperiode. Evaluerings- og revisjonsarbeidet bør oppstartes senest i februar sist i bevillingsperioden (inneværende bevillingsperiode utgår ). 11

13 6. HANDLINGSPLAN 6.1 Hovedmål 1 - med delmål og tiltak Gi barn og unge oppvekstmiljøer med god tilhørighet, stabilitet og trygghet. Delmål:! Idretts- og fritidstilbud for barn og unge skal være rusfrie soner på linje med trafikken og arbeidslivet.! Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid må formaliseres og økes.! Oppvekstmiljøet må også være utfordrende og stimulerende.! Selvbildet og mestringsevnen hos barn og unge må styrkes. TILTAK Allsidig og utfordrene fritidstilbud/aktiviteter, som f.eks.scating, klatrevegg, bowling, motorcross, MC-klubb.aktivt. (krever egnede lokaliteter/områder) Gi ungdom et sted å være ; ungdomsklubb(er), bruk av skolebygg o.l. etter skoletid, etablere allaktivitetshus (prioritert ønske fra ungdomsrådet), osv. Rusfrie arrangementer for ungdom, diskotek, alkoholfri 16. mai - konsert,o.l. Kommunal støtte til frivillige lag og foreninger. Fritidsaktiviteter rettet mot barn og unge prioriteres. Opprettholde og utvide ungdomsjobber/ feriejobber (Ungjobb) Natteravner - opprettholde og utvide ordningen Utrede/planlegge utekontaktordning med ruskonsulent/ miljøarbeider som koordinator Her kan eventuelt samarbeid med frivillighetssentralen vurderes, men bør knyttes opp mot kommunal rus-/sosialforvaltning. Ruskonsulent/miljøarbeider rus. Opprette som ny fast stilling eller som prosjektstilling - rus over f.eks. 2-3 år. Skal koordinere rusarbeidet i kommunen, drive forebyggende arbeid, info, kontaktperson mot aktuelle kommunale tjenesteenheter, politi, organisasjoner, samt behandlingsapparat og stå for konkrete rehabiliteringsopplegg i samarbeide med det øvrige hjelpeapparat. Videreutvikle samarbeidet med ungdomsrådet - trekke dette nærmere med i arbeidet med planlegging og igangsettelse av nye aktiviter for barn og unge. Kultur / ungdomsråd Kommunestyret/ kulturenheten Kommunestyret/ lønnsog personalavd. Foreldre/ frivillighetssentralen Komm.styret Sosial og barnevernsenheten HOVED- ANSVARLIG Kultur Kultur - skole Viderg. skole Kommunestyret/ sosialog barnevernsenheten Kommstyret/ kulturenheten TIDSPUNKT Årlig Årlig Juli 2005 el. Fra og med 2006 MÅLGRUPPE Barn/ungdom Barn/ungdom Ungdom Lag/forening Ungdom Barn/ungdom Ungdom/barn og voksne Barn/unge Rusm.brukere Barn og unge KOSTNAD Må utredes nærmere. Må utredes og budsjetteres Eksist.budsj. Årlig (minst) (minst) Basert på friv.. Må utredes nærmere og busjetteres ,- Må utredes nærmere 12