Meløy kommuneplan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av kommunestyret , sak 30/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy kommuneplan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2005-2008. Vedtatt av kommunestyret 23.06.2005, sak 30/05"

Transkript

1 plan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av kommunestyret , sak 30/05

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Lovgivning Kommunens arbeide med planen BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN Utvikling av alkohol- og narkotikaforbruket i Norge Utvikling av alkohol- og narkotikaforbruket i kommunen Oversikt over alkoholomsetningen for salgs- og skjenkesteder i kommunen VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN I KOMMUNEN Generell vurdering Rusmiddelbruk som problem i kommunen RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER Nasjonale mål og strategier Rusreformen Kommunens mål TILTAK FOR Å NÅ KOMMUNALE MÅL Forebyggende tiltak Tiltak for regulere tilgjengeligheten for alkohol Forebygging overfor spesielle grupper Tiltak for å hjelpe og behandle rusmisbrukere Kompetanseheving Personellressurser Oppfølging og kontroll - alkoholbevillinger Evaluering og rullering av planen HANDLINGSPLAN Hovedmål 1 - med delmål og tiltak Hovedmål 2 - med delmål og tiltak Hovedmål 3 - med delmål og tiltak Hovedmål 4 - med delmål og tiltak Prioriterte tiltak , plan- og utviklingsavdelingen, pb. 214, 8151 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: steher juni 2005 Flere eksemplarer av planen kan fås ved henvendelse til, Servicetorget, pb. 214, 8151 Ørnes, tlf Planen kan også lastes ned som pdf-fil på s internettsted. 1

3 1. INNLEDNING 1.1 Lovgivning Etter alkohollovens 1-7d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Denne planen som her utarbeides skal gi rammen for en helhetlig ruspolitisk handlingsplan, hvor de alkoholpolitiske retningslinjene som eget dokument (vedlegg) inngår. vil omfatte målgrupper og tiltak som også omtales i andre planer i kommunen, f.eks barne og ungdomsplan, psykiatriplan, plan for (re)habilitering m.v. Følgende lover pålegger kommunen å løse oppgaver på rusmiddelfeltet:! Lov av 2. Juni 1989 om omsetting av alkoholholdige drikke! Lov av 13. Desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v.! Lov av 19. November 1982 nr 6 om helsetjenester i kommunene! Lov av 17. Juli 1992 om barneverntjenester! Lov av 5. August 1994 om vern mot smittsomme sykdommer! Lov av 28. April 1961 om psykisk helsevern. 1.2 Kommunens arbeide med planen I tillegg til det generelle pålegg i loven om utarbeiding/ revidering av ruspolitisk handlingsplan i tilknytning til ny bevillingsperiode, har dette arbeidet bakgrunn i bl.a kommunestyrets vedtak , sak 4/03: 1. Kommunestyret ønsker ingen endring av kommunens bevillingspolitikk i inneværende periode Før endring kan skje i bevillingspolitikken, må den alkoholpolitiske handlingsplanen og den ruspolitiske handlingsplanen være framlagt for revisjon og vedtak fattet før I tillegg til gjeldende ruspolitisk handlingsplan for Meløy (vedtatt ), er Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblem , veiledende mal for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan, tilgjengelig offentlig statistikk og ungdomsundersøkelsen Ung i Meløy lagt til grunn for arbeidet. Det har også vært kontakt med aktuelle offentlige enheter for innhenting av opplysninger om situasjonen og eventuelle utviklingstendenser. 2. BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN 2.1 Utvikling av alkohol- og narkotikaforbruket i Norge Gjennom de siste 15 årene har staten årlig presentert statistiske oppgaver om omsetningen av alkohol og andre rusmidler i Norge. Generelt viser disse at den registrerte omsetningen av alkoholholdige drikkevarer har endret seg vesentlig etter Brennevinsomsetningen har gått ned mens vinomsetningen har økt og var i 1995 for første gang høyere enn brennevinsomsetningen. Ølomsetningen har hatt jevn økning fram til ca 1980, men har siden flatet ut og vært stabil gjennom 1980 og årene. I årene fra 2001 har imidlertid omsetningen både av øl og brennevin økt noe. Omsetningen av sterk- øl er redusert kraftig etter at salget bare ble tillatt gjennom Vinmonopolet. Total omsetning målt i liter ren alkohol pr. innbygger nærmer seg nå nivået med opp mot 5 liter, men er blant de klart laveste i Europa. 2

4 I tillegg til det registrerte salget antas det uregistrerte forbruket i Norge å være relativt høyt, anslagsvis % av totalforbruket. Selv med dette påslaget er totalforbruket noe under europeisk gjennomsnitt % av unge i alderen år har noen gang drukket alkohol. ca 11 % av denne aldersgruppen oppgir å ha drukket mer enn 10 ganger siste år. Generelt for befolkningen over 15 år oppgir 40 % å ha vært beruset mer enn 10 ganger siste år mens tilsvarende tall for ungdomsgruppen er 11 %. Introduksjon av rusbrus synes å ha kommet som et tillegg. Spesielt etter at det ble åpnet for omsetning i dagligvarehandelen har produktet bidratt til økt totalt forbruk av alkohol hos ungdom. Antall skjenkesteder med kommunal bevilling har økt sterkt de siste årene, fra ca 4500 i 1990 til over 6800 i Antall salgssteder har variert noe, rundt 4500 de siste 10 år. Salg av øl skjer i hovedsak fra dagligvarebutikker, kun 4 % skjer fra egne utsalg eller tilsvarende ordninger. Det er ingen kommuner nå uten salgs- eller skjenkesteder for alkohol, og antall vinmonopolutsalg er økt fra 109 i 1992 til 176 i Av andre rusmidler/narkotiske stoff er tallgrunnlaget og utvikling i forbruk basert på studier og spørreundersøkelser. Fram til 1995 var det under 10 % av aldersgruppen år som oppgav noen gang å ha brukt cannabis. Etter dette har %-tallet steget betydelig til å være mellom 15 og 19% de siste fem årene. Sniffing har hatt en avtakende tendens, mens bruk av amfetamin, kokain og ecstasy har økt. Bruk av heroin har variert noe, men har etter år 2000 vært brukt av 0,4-0,9 % av ungdomsgruppen. 2.2 Utvikling av alkohol- og narkotikaforbruket i kommunen Fram til 1996 var det ett utsalg for øl i Meløy (Ørnes). I tillegg har det en årrekke vært drevet salg på kommisjonsbasis fra en forretning i Glomfjord. Nærmeste vinmonopolutsalg var i Bodø. Alminnelig bevilling for skjenking var knyttet til hotellenes restauranter og barer i Glomfjord og på Ørnes, men ble omkring 1990 også gitt til gjestegårder, kroer og spisesteder. må kunne betegnes å ha ført en svært restriktiv bevillingspolitikk fram til dette tidspunkt. Etter en rekke enkeltsøknader og debatter ble det 26. mars 1996, i samsvar med ny alkohollov, vedtatt generelle retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikke. Det ble også formalisert ordning med kontrollutvalg og engasjert faste kontrollører. Kurs / opplæring i alkoholloven for bevillingshavere, kontrollører og medlemmer av kontrollutvalget ble gjennomført. Med virkning fra 1. juli 1996 ble det åpnet for totalt 8 utsalg for øl - ett i hver grend, unntatt Neverdal og Reipå som fikk sine utsalg i løpet av 1997, slik at det totale antallet kom opp i 10. Taket på antall utsalgssteder ble samtidig økt fra 8 til 10. Dette antallet holdt seg stabilt frem til Skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ble tillatt gitt til bevertningssteder som har serveringsvirksomhet / selskapsarrangementer som fast del av sin næringsvirksomhet. I tillegg ble ordningen med engangsbevilling og ambulerende bevilling etter særskilt søknad for enkelte anledninger / sluttede selskaper videreført. Vi har ingen systematisk registrering eller oppfølging av omfanget av smugling eller annen form for ulovlig innførsel eller omsetning av rusmidler. Med den store skipstrafikken fra utenlandske havner, åpne kommunikasjoner og utenlandsreiser til og fra vår kommune, er det ingen forhold som tilsier at tilgangen på rusmidler via slike kanaler er mindre i Meløy enn gjennomsnittet for landet. 3

5 Rusmiddelundersøkelsen blant ungdom i Meløy i 1991 konkluderte med at 60% av de spurte mente at det var lett tilgjengelighet til alkohol, mens omsetning og bruk av narkotiske stoffer ikke har representert noe stort problem. Ungdomsundersøkelsen ti år senere konkluderer med at:! 35% av elevene på grunnkurs røyker daglig. (Dette er over landsgjennomsnittet.)! 60% oppgir at de har vært beruset. Kjøp av illegal alkohol forekommer, særlig blant eldre gutter, mens det mest vanlige er at venner kjøper eller skaffer alkohol.! 7% oppgir å ha brukt hasj/ marihuana i løpet av siste år. Kjønnsforskjellene er minimale. 2.3 Oversikt over alkoholomsetningen for salgs- og skjenkebevillinger i kommunen På grunn av endring i systemet for beregning av avgifter, har vi ikke egne direkte sammenlignbare tall for omsetning av alkoholholdig drikke i kommunen fra tiden før og etter økningen i antall salgssteder. I perioden fram til 1997 ble avgiften fastlagt på grunnlag av hvor stor omsetningen var i kr, mens den fra 1998 er beregnet ut fra antall liter solgt vare. I perioden 1988 til 1996 varierte omsetningen av øl fra ett utsalg mellom kr ,- til kr ,- pr. år. Gjennomsnittet i perioden er kr ,-. Den største økningen skjer i begynnelsen av 1990-tallet, for så å stabilisere seg rundt middeltallet, men med en markert økning for toppåret Tilsvarende tall for 8 til 10 skjenkesteder varierer fra kr ,- til kr ,- pr. år. Gjennomsnittet er kr ,- med toppår i Fra og med 1999 til 2003 ble det i gjennomsnitt pr. år solgt liter øl fra ti utsalg. Tallet varierer fra liter til liter i toppåret Selv medregnet antall liter rusbrus er tallet for 2003 nede på gjennomsnittet i Antall liter som blir omsatt av øl, vin, rusbrus og brennevin fra 10 til 12 skjenkesteder i samme periode, er gjennomsnittlig liter pr. år, varierende fra liter til liter og med år 2000 som toppår. Selv om det i perioden fra 1988 til 2003 har vært en økning i omsetningen av alkohol, har vi ikke grunnlag for å påvise en direkte eller entydig sammenheng med endring av bevillingspolitikken, da omsetningen enkeltår før 1996 var like høg eller høgere enn gjennomsnittet etter endringen. Brennevinsomsetningen fra skjenkestedene varierer fra år til år, men med en økende tendens i perioden Det kan synes som om vin og rusbrus overtar noe av øl- omsetningen, da disse øker mens øl har en klar reduksjon (fra liter i 2000 til liter i 2003). Fra Vinmonopolets utsalg på Ørnes oppgis følgende salgstall for 2003( første hele driftsår): Sterk øl liter Svak vin liter Sterk vin liter Brennevin liter I hvilken grad dette avløser tidligere innkjøp fra Bodø/ Fauske, erstatter anskaffelser gjennom andre kanaler eller har medført økt forbruk, har vi ikke grunnlag for å vurdere. 4

6 Omsetning av øl fra utsalg (1000 liter vare) År * Inkl. rusbrus * Omsetning fra skjenkesteder (1000 liter vare) År Øl Vin Br.vin Rusbrus ,8 1,6 0, ,6 1,5 1, ,5 3,5 0, ,3 3,6 1, ,1 4,3 1, ,7 6,8 1, ,9 3,8 1,4 4, ,5 2,0 1,3 2,7 har i dag avtale med Securitas om kontroll av salgs- og skjenkesteder. Det gjennomføres tre kontroller i året. 3. VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN I KOMMUNEN 3.1 Generell vurdering Tilgjengeligheten til alkohol både gjennom utsalg og skjenkesteder må kunne sies å være lett, da omtrent alle kretser i kommunen har utsalg for øl, og utvidet til alle dagligvarebutikkene som har søkt fra høsten Ved årsskiftet 2004/2005 var det 13 skjenkesteder (herav 2 båter) og 15 utsalgssteder for øl i kommunen. I nesten alle kretser er det etablert skjenkesteder for øl og vin. De fleste skjenkestedene har også bevilling for brennevin. Vinmonopolet har siden november 2002 hatt utsalg på Ørnes. Ut fra det statistiske materiale må vi gå ut fra at tilgjengeligheten på alkohol og narkotiske stoffer gjennom illegale eller ikke registrerte kanaler er på nivå med gjennomsnittet for landet Dette betyr at også Meløy har sin andel av rusrelaterte dødsfall, sosiale og psykiske vansker, lovovertredelser og kriminalitet som resten av landet. Vi har ingen samlet tilgjengelig registrering som konkret kan tallfestes til de enkelte problemområder over tid hos oss, men kan slå fast at enkelte av de registrerte tilfeller i Oslo, Bodø og andre større byer gjelder personer som har hatt Meløy som heimkommune. På landsbasis oppgis følgende tall pr. år:! Dødsfall som følge av alkoholbruk: ca 400. (Tallet er svakt nedadgående)! Dødsfall som følge av narkotikabruk: ca 400. (Tallet er fordoblet siden 1996) De siste par årene er det registrert en nedgang i antall dødsfall knyttet til narkotikabruk. Dette kan ha flere årsaker, men noe av forklaringen kan være mer effektiv inngripen og behandling (f.eks. metadon), tilbud og oppfølging om bruk av rene sprøyter og lignende. 3.2 Rusmiddelbruk som problem i kommunen Rusmiddelproblem forekommer både i ungdomsgruppen, blant småbarnsforeldre, generelt i befolkningen og viser seg som oppgaver og problem i hjelpeapparatet innenfor skole, helse/ psykiatri, sosial- og barneverntjenesten, politi og i arbeidslivet. 5

7 Politiets registrering/ oppfatning bekrefter at tilgangen på alkohol for ungdom under 18 år er stor, og at det i stor grad er hjemmebrent som benyttes ut fra pris og lett tilgjengelighet. Alle kjente stoff eller narkotiske rusmidler er registrert brukt i Meløy, men dokumentasjon på merkbar endring kan ikke framlegges. Antall brukere anslås til å være over 50 personer. Politiet har ingen registrerte dødsfall de siste årene som direkte kan knyttes til rusbruk, men tilnærmet alle tilfeller av vold, husbråk og en del tilfeller av personskader skjer i påvirket tilstand. Innbrudd, tyveri av lett omsettelige varer er ofte motivert ut fra behov for å finansiere rusmidler eller for å skaffe medikamenter. Situasjonen innenfor sosial- og barnevernstjenesten kan beskrives på tilsvarende måte. Hos en betydelig andel av personer som har behov for sosialhjelp er rusbruk klart bekreftet som en medvirkende del av problemene. En ny og økende tendens er rusbruk blant unge menn som har vansker med å komme i gang med arbeid eller utdanning. Innenfor barnevernstjenesten er ikke bildet like entydig, men en ny og økende utfordring er at småbarnsforeldre også bruker eller har brukt stoff/ narkotiske rusmidler. Alkoholbruk og rus har lenge vært tilstede som et problem i flere barnefamilier. Dette medvirker til økt usikkerhet om omsorgssituasjonen for barna er trygg eller stabil nok. En del meldinger til barnevernet er begrunnet i bekymring om foreldres bruk/ misbruk av rusmidler. Både innenfor helsetjenesten, skoleverket og kultur er det observert alkoholbruk og bruk av andre rusmidler. Særlig fra ungdomstrinnet og oppover kan problemet vise seg i enkelttilfeller og i tilknytning til arrangement. En tendens har vært at brukere/ selgere oppsøker miljøet rundt ungdomsklubber og andre ungdomsarrangement for å rekruttere nye kunder. Utfordringene på disse sektorene er mer knyttet til engasjement og motivering i det rusforebyggende arbeidet enn direkte arbeid med personer som har rusproblemer. Innenfor psykiatri og legetjenesten forekommer rusrelaterte problem oftere. Personer som har behov for legemiddelassistert rehabilitering forekommer. Tiltak for rusavhengige er igangsatt, og enkelte venter på slik behandling. 4. RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER 4.1 Nasjonale mål og strategier Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer ( ) har som hovedmål: En betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk. Selv om alkohol, i motsetning til narkotika, er og skal være en legal og tilgjengelig vare, er visjonen: Frihet fra rusmiddelproblemer. Som strategiske mål for alkoholpolitikken står følgende:! redusere totalforbruket av alkohol! endre skadelige drikkemønstre! redusere ulovlig omsetning av alkohol! heve debutalderen for alkohol! øke oppslutningen om alkoholfrie soner, som under graviditet, i trafikken, i samvær med barn og ungdom, i arbeidslivet og i organisert fritid. 6

8 Strategiske mål for narkotikapolitikken:! redusere tilbudet av ulovlige narkotiske stoffer! motvirke narkotikamisbruk, eksperimentering og rekruttering, særlig blant barn og unge under 18 år! øke andelen misbrukere som ved hjelp av legemiddelassistert rehabilitering og medikamentfri behandling kommer seg ut av misbruket eller får betydelig bedret livskvalitet! etablere fullgode alternativer som gjør det mulig å fjerne og motvirke åpne salgs- og samlingssteder for narkotikamisbrukere! redusere kriminaliteten som følge av narkotikamisbruk Regjeringen vil sørge for en helhetlig tilnærming til de sosiale og helsemessige problemer som befolkningen opplever i forbindelse med alkohol, tobakk, doping og andre beslektede forhold. En sektorovergripende tilnærmingsmåte på alle nivåer, også internasjonalt, skal sikre en bærekraftig og mer virkningsfull politikk. Regjeringens strategi er å legge særlig vekt på:! helhet: forebygging, behandling og skadereduksjon! prioritere: de yngste og de tyngste! tiltakskjede - satse på hele kjeden! økt tiltakskompetanse! samordning - sentralt og lokalt! mulighet til å både velge og å ta ansvar! frivillige organisasjoner! kunnskap: årsak, atferd, effekt! ekspertkomitéer! evaluering: for å velge effektive virkemidler! oppfølgingssystem For å klargjøre begrepsbruken og lette arbeidet med oppfølgingssystemet, har Regjeringen valgt følgende kategorisering av tiltakene: Forebygging og helsefremmende arbeid:! Tilbudsreduksjon! Etterspørselsreduksjon (Re)habilitering og omsorg:! Behandling! Skadereduksjon Regjeringen peker på følgende aktuelle tiltak for å endre skadelige drikkemønstre:! mobilisere til ansvarlig vertskap på skjenkesteder og på private tilstelninger! stimulere til skjerpet kontroll med salgs- og skjenkebevillinger! tidlig hjelp og støtte i familien, på skolen og i arbeidslivet for å motvirke rusmiddelmisbruk! langsiktig informasjonspåvirkning for å endre drikkeskikkene Når det gjelder narkotikapolitikken har tiltakene grunnlag i at majoriteten av befolkningen fortsatt er mot all bruk av narkotiske stoffer. Et særlig problem representerer likevel omsetning og misbruk av legalt foreskrevne legemidler. Generelt vil tiltakene fortsatt omhandle opprettholdelse av forbud mot produksjon, innførsel, omsetning og salg av ulovlige narkotiske stoff, samt styrke kontrollarbeidet mot smugling. 7

9 Kunnskap og holdningsskapende arbeid vil være den andre hoveddimensjonen i arbeidet mot bruk og misbruk av narkotiske stoff. Tidlig hjelp, behandling og oppfølging til unge i risikosonen og deres pårørende skal prioriteres. Det pekes også på den nære sammenhengen det ofte er mellom psykiske lidelser og misbruk av rusmidler. Dette betyr at forebyggende arbeid, tiltak og oppfølging må samordnes og utføres over et svært bredt innsatsområde. 4.2 Rusreformen Innføring av ny rusreform og lovendring innebærer at fylkeskommunens ansvar for rusmiddelbrukere er overført til stat og kommune fra Institusjoner under spesialisthelsetjenesteloven er fra samme tidspunkt lagt inn under statlige regionale helseforetak, og for vårt område, til Helse Nord. All henvisning til denne type institusjoner skal skje via lege og sosialtjenesten. Helse Nord RHF har nylig også utarbeidet en egen plan for rusfeltet for perioden som nå har vært på høring bl.a ute i kommunene. De rusmisbrukere som vil ha behov for institusjonsopphold som tilbyr mer sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, ofte av langvarig karakter, skal etter henvises og innsøkes fra kommunens sosialtjeneste. Ansvaret for denne type behandling er nå tillagt kommunene. Det medfører at den enkelte kommune har ansvaret for selv for å drive denne denne type institusjon/kollektiv, eller inngå samarbeide med andre kommuner. 4.3 Kommunens mål Kommunens mål og tiltak bygger på de overordnede retningslinjer som Regjering og Storting har gitt, tilpasset behov og muligheter på lokalt nivå. Hovedmål: 1. Gi barn og unge oppvekstmiljøer med god tilhørighet, stabilitet og trygghet. 2. Skape økt bevissthet for foreldreansvar og kontrollen med barn og unge. 3. Begrense tilgang og etterspørsel av alkohol og andre rusmidler. 4. Gi rusmisbrukere et godt behandlingstilbud 8

10 5. TILTAK FOR Å NÅ KOMMUNALE MÅL Tiltakene kan deles inn i to hovedområder, det ene å forebygge og hindre utvikling av rusmiddelbruk, og det andre er hjelpe- og rehabiliteringstiltak for misbrukere. 5.1 Forebyggende tiltak Skal samfunnet lykkes i å unngå de problemer som rusmiddelbruk kan forårsake, må forebygging skje på alle de ulike arenaene som befolkningen deltar i, som hjemmet, skolen, fritiden, arbeidsplassen m.v. Alle kommunale tjenesteområder, frivillige lag og foreninger samt de bevilgende myndigheter har her et ansvar. Det forebyggende arbeidet i kommunen må bestå av en kombinasjon av tiltak for å begrense/redusere tilgjengeligheten av rusmidler, og av tiltak som fører til reduksjon i etterspørselen. 5.2 Tiltak for regulere tilgjengeligheten for alkohol Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 2. juni 1989 nr. 27 (alkoholloven) har som formål å regulere tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk, bl.a. gjennom:! bevillingsordningen (myndighet tillagt kommunen)! fastsettelse av vilkår for hvordan salg og skjenking skal skje! kontroll med at vilkårene blir overholdt Alkoholloven er dermed et godt utgangspunkt og et vertøy for kommunen til å ha styring med tilgjengelighet og omsetning av alkoholholdige drikkevarer som bevillingsmyndighet, og lovhjemlet grunnlag (pålegg) for utarbeidelse av handlingsplaner som skal bidra til å redusere skadevirkningene av alkoholkonsumet. En ruspolitisk handlingsplan vil være et hensiktsmessig hjelpemiddel for kommunen til å bl.a. legge konkrete føringer for sin alkoholpolitikk ved å innta og vedta retningslinjer for alkoholpolitikken. Slike interne retningslinjer har kommunen vedtatt og etablert siden 1996 ( justert flere ganger siden) og er retningsgivende for forvaltningsorganet som har og ivaretar bevillingsmyndigheten i kommunen - og gir direktiver som angir hvilke hensyn og avveininger forvaltningsskjønnet skal bygge på. 5.3 Forebygging overfor spesielle grupper Forebygging overfor spesielle grupper i faresonen vil omfatte både tiltak som grenser mot allmennforebygging og tiltak som grenser mot behandling. I følge sosialtjenesteloven og helsetjenesteloven har kommunen ansvaret for at arbeidet med rusmiddelbrukere. Dett gjelder både forebygging og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer. Flere kommunale instanser har et ansvar for arbeid rettet mot rusmisbrukere, men det er sosialtjenesten som etter sosilatjenesteloven har samordningsansvaret. 5.4 Tiltak for å hjelpe og behandle rusmisbrukere Behandlingsorienterte tiltak retter seg mot personer som allerede har utviklet rusmiddelproblemer. Slike tiltak skal være individuelt tilpasset og ha som mål å hjelpe misbrukeren ut av misbruket. I noen tilfeller er det aktuelt med omsorgstiltak for å hindre forverring eller lindre tilsynelatende kroniske tilstander. 9

11 Ansvaret for at personer som er misbrukere får adekvat behandling ligger både hos kommunen og andrelinjetjenesten/spesialisttjenesten hos de statlige helseforetakene. Selve behandlingstilbudet vil normalt ivaretas av andrelinjetjenesten hos de statlige helseforetakene/spesialisttjenesten, etter henvisning fra kommunens faginstans som vil være sosialtjenesten og helsetjenesten. Behandling omfatter etter sosialtjenesteloven en lang rekke tiltak som inkluderer identifikasjon, kartlegging, vurdering, rådgivning, behandling, omsorg og oppfølging av personer med rusmiddleproblemer. Ved legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er det regionsentrene (for oss i Tromsø) som har ansvar for å godkjenne behandlingsopplegget for den enkelte klient, samt foreta eventuelle utskrivninger i henhold til utskrivingskriteriene. Regionsentrene skal innenfor sin region utvikle og veilede det lokale hjelpeapparat som har oppfølgingsansvar. Sosialtjenesten har ansvaret for å koordinere rehabiliteringsplanen for den enkelte klient. Legen i førstelinjetjenesten (primærhelsetjenesten) har ansvaret for den medisinsk-faglige oppfølgingen av rehabiliteringsopplegget etter at klienten er overført til lokal oppfølging. Sosialtjenesten, helsetjenesten, eventuelt spesialisthelsetjenesten og andre involverte instanser skal inngå et forpliktende samarbeid rundt den enkelte klient, som deltar i legemiddelassistert rehabilitering, om det helhetlige rehabiliteringsopplegget, herunder delta i ansvarsgrupper. 5.5 Kompetanseheving Selv om kommunens tjenestepersonell både innenfor saksbehandling, opplæring/ undervisning og behandling har en generell grunnkompetanse, er rusmiddelbruk, forebygging og behandling av misbruk saksområder som krever spesiell kompetanse. Kunnskaper om rusmidler og konsekvenser av rusmisbruk bør økes ved å intensivere og systematisere informasjon til foreldre/pårørende og befolkningen for øvrig og gjennomføre spesielle opplæringsprogram i skolene - og innta slik informasjon i den ordinære undervisningsplanen - og senest fra 7. klassetrinn. 5.6 Personellressurser Rusproblemene blant ungdom og voksne har hatt en økning de siste årene også i vår kommune, og det kan forventes en ytterligere økning i årene fremover. For å kunne møte denne utviklingen vil det være nødvendig å øke kommunens arbeids- og ressursinnsats på området. For å kunne styrke og øke innsatsen innenfor rusomsorgen og kunne nå planens målsetninger og gjennomføre de vedtatte tiltak i tilstrekkelig grad, ser man det nødvendig å styrke bemanningen, kunnskapsnivået og arbeidsinnsatsen på området - og ikke minst for kunne utføre de aktuelle tjenester overfor befolkningen som kommunene er pålagt etter gjeldende lov. Det kreves først og fremst ressurser til koordinering av det rusforebyggende arbeidet, informasjon-/ opplysningsarbeidet, et kontaktledd mellom målgruppen og tjenesteenhetene, - være deres forlengede arm ut blant brukerne - og i samarbeide med de aktuelle fagenhetene planlegge og stå for konkrete rehabiliteringsopplegg for dem som allerede er blitt misbrukere. Her bør det opprettes en ny stilling som øremerkes for rusarbeidet i kommunen. 10

12 5.7 Oppfølging og kontroll - alkoholbevillinger Nåværende kontrollordning videreføres. Kontrollordningen underlegges en kontinuerlig evaluering for avdekking av potensiale for forbedring og utvikling.! Kommunen bør sette tilstrekkelige tidsfrister for søknad og behandling av enkeltbevillinger og ambulerende bevillinger, slik at forsvarlig saksbehandling kan ivaretas.! Støtte til rusfrie arrangement bør prioriteres. Arrangement hvor barn og unge er målgruppe, skal være rusfrie.! Ved åpne konserter og kulturarrangement hvor det foregår skjenking, bør det tas aktsom hensyn til at skjenkingen ikke forstyrrer, eller fører til forstyrrelser for publikum og de utøvende artister umiddelbart før og under selve forestillingen.! Ved kulturarrangementer/konserter under Sommerdagen bør det legges til grunn at et visst antall av arrangementene skal være rusfrie (arrangementer uten skjenkebevilling).! Kommunen må være sitt ansvar bevist som bevillingsmyndighet ved å ikke nøle med å ta i bruk lovverkets virkemidler ved å inndra en bevilling for kortere eller lengre tid ved brudd på alkoholloven og bevillingsvilkårene. 5.8 Evaluering og rullering av planen Planen bør evalueres i hver kommunestyreperiode. Evaluerings- og revisjonsarbeidet bør oppstartes senest i februar sist i bevillingsperioden (inneværende bevillingsperiode utgår ). 11

13 6. HANDLINGSPLAN 6.1 Hovedmål 1 - med delmål og tiltak Gi barn og unge oppvekstmiljøer med god tilhørighet, stabilitet og trygghet. Delmål:! Idretts- og fritidstilbud for barn og unge skal være rusfrie soner på linje med trafikken og arbeidslivet.! Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid må formaliseres og økes.! Oppvekstmiljøet må også være utfordrende og stimulerende.! Selvbildet og mestringsevnen hos barn og unge må styrkes. TILTAK Allsidig og utfordrene fritidstilbud/aktiviteter, som f.eks.scating, klatrevegg, bowling, motorcross, MC-klubb.aktivt. (krever egnede lokaliteter/områder) Gi ungdom et sted å være ; ungdomsklubb(er), bruk av skolebygg o.l. etter skoletid, etablere allaktivitetshus (prioritert ønske fra ungdomsrådet), osv. Rusfrie arrangementer for ungdom, diskotek, alkoholfri 16. mai - konsert,o.l. Kommunal støtte til frivillige lag og foreninger. Fritidsaktiviteter rettet mot barn og unge prioriteres. Opprettholde og utvide ungdomsjobber/ feriejobber (Ungjobb) Natteravner - opprettholde og utvide ordningen Utrede/planlegge utekontaktordning med ruskonsulent/ miljøarbeider som koordinator Her kan eventuelt samarbeid med frivillighetssentralen vurderes, men bør knyttes opp mot kommunal rus-/sosialforvaltning. Ruskonsulent/miljøarbeider rus. Opprette som ny fast stilling eller som prosjektstilling - rus over f.eks. 2-3 år. Skal koordinere rusarbeidet i kommunen, drive forebyggende arbeid, info, kontaktperson mot aktuelle kommunale tjenesteenheter, politi, organisasjoner, samt behandlingsapparat og stå for konkrete rehabiliteringsopplegg i samarbeide med det øvrige hjelpeapparat. Videreutvikle samarbeidet med ungdomsrådet - trekke dette nærmere med i arbeidet med planlegging og igangsettelse av nye aktiviter for barn og unge. Kultur / ungdomsråd Kommunestyret/ kulturenheten Kommunestyret/ lønnsog personalavd. Foreldre/ frivillighetssentralen Komm.styret Sosial og barnevernsenheten HOVED- ANSVARLIG Kultur Kultur - skole Viderg. skole Kommunestyret/ sosialog barnevernsenheten Kommstyret/ kulturenheten TIDSPUNKT Årlig Årlig Juli 2005 el. Fra og med 2006 MÅLGRUPPE Barn/ungdom Barn/ungdom Ungdom Lag/forening Ungdom Barn/ungdom Ungdom/barn og voksne Barn/unge Rusm.brukere Barn og unge KOSTNAD Må utredes nærmere. Må utredes og budsjetteres Eksist.budsj. Årlig (minst) (minst) Basert på friv.. Må utredes nærmere og busjetteres ,- Må utredes nærmere 12

14 6.2 Hovedmål 2 - med delmål og tiltak Skape økt bevissthet for foreldreansvar og kontrollen med barn og unge Delmål:! Informasjon og opplysning til foreldre og foresatte.! Videreutvikle samarbeide mellom hjem/skole og mellom foreldre.! Det må rettes spesiell oppmerksomhet på foreldres/voksnes drikking der barn og ungdom er til stede, f.eks. i hjemmet.! Det må settes fokus på voksnes holdning til produksjon og omsetning av HB og andre rusmidler. TILTAK Foreldreveiledning/informasjon om rusmidler/foreldremøter med temaet rus Engasjere flere foreldre/voksne i fritidsaktiviteter Viderutvikle et godt samarbeide hjem/skole (foreldremøter) Stimulere til samarbeid mellom foreldre/ naboer (etablere foreldre-/ nabonettverk) Temamøter i skoler og barnehager om barneoppdragelse og forhold som berører foreldrerollen Utvikle et godt samarbeide mellom foreldre/ foresatte og kulturenheten Etablere familiesenter (for å styrke foreldregruppa og familien) HOVED- ANSVARLIG Skoler/ barnehager/ helsestasjon/ politi/ POM-gruppa Foreldre/ frivillige org./ kulturenh. Skoler/ FAU Sosialtjenesten/ foreldre Skoler/ helsesøster/ barnehager Kulturenheten Helsetj/sosialtj. TIDSPUNKT MÅLGRUPPE Forelder/barn/ unge/fagfolk Foreldre voksne Skole/hjem/ foreldre Barn/unge/ foeldre Foreldre Foreldre/fores. Barn/unge/ voksne KOSTNAD Må utredes nærmere 13

15 6.3 Hovedmål 3 - med delmål og tiltak Begrense tilgang og etterspørsel av alkohol og andre rusmidler Delmål:! Økt oppmerksomhet på og kontroll av rusbruk på arenaer der barn og unge ferdes (skole, hjem, fritid).! Utsettelse av debutalderen.! Et synlig politi.! Gi informasjon om rusmidlers skadevirkninger og konsekvenser av omsetning av ulovlige rusmidler. TILTAK Spre kunnskap om og konsekvenser av bruk og omsetning av ulovlige rusmidler Gi foreldre og ungdom informasjon om rusmidler og deres skadevirkning Tettere samarbeide mellom politi o.a. aktuelle off. myndigheter (herunder toll) om kontroll med ulovlig omsetning av rusmidler Informasjon og tiltak overfor beolkningen om å redusere eller å avstå fra produksjon og salg av hjemmebrent Tiltak for tidlige lovbrytere(barn/unge) som er tatt for ulovlig bruk av rusmidler Opprettholde god og streng kontroll av salgs- og skjenkesteder, jfr. Alkoholpolitiske retningslinjer *Ved arr./konserter under Sommerdagan bør det tilstrebes at minst et arrangement/konsert skal være alkoholfri - og for ungdom under 18 år. Samle opplysninger om rusbruk og rusrelaterte hendelser Hjemmebrennere/ selgere/ foreldre Barn og unge HOVED- ANSVARLIG Politiet/ skolene Skolene/ helsesøster/ sosialtjenesten Politiet Politiet Økonomisk kompensasjon for tapt innt. kr ,- Politiet/ sosialtjenesten Kommunen/ politi/salgs- og skjenkesteder Bevillingsmyndigheten/ kulturenheten. Sosial og barnevernsenheten / politiet TIDSPUNKT Årlig Årlig Fra 2006 MÅLGRUPPE Voksne/unge Foreldre/ungd. Smuglere/ langere m.fl. Befolkningen Publikum/ barn og unge Rusmisbrukere KOSTNAD Budsjettert 14

16 6.4 Hovedmål 4 - med delmål og tiltak Gi misbrukere et godt behandlingstilbud Delmål:! Sosialtjenesten/helsetjenesten skal være et lett tilgjengelig tilbud.! Styrke personellressursene for habilitering og rehabilitering på rusområdet (ta sikte på å bygge opp en egen rusenhet med spisskompetanse).! Tidlig inngripen.! Kontinuitet i oppfølgingen fra soasialtjenesten/helsetjenesten - inklusive ettervern. TILTAK Utarbeidelse av individuelle planer for rehabilitering og behandling/samordnet mellom de aktuelle fagenheter (jfr. egen habilitering- og rehabiliteringsplan) Formidle behandlingsopplegg og institusjonsplasser Etablere miljøtjeneste/hjemmetjeneste (oppsøkende virksomhet) Videreutvikle tverrfaglig og tverrsektoriellt samarbeid (bl.a. gjennom POM) Tilrettelegging og opplæring for arbeidstilbud Sosiale treff/nettverk (eks. etablere møteplass for rusmisbrukere) AKAN ( Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) Opprette en ny stilling som ruskonsulent/ miljøarbeider rus, evt. prosjektleder. Kompetansehevende kurs for aktuelle fagenheter Interkommunalt samarbeid om kompetanseheving Sosial-/ helsetjenesten Sosial-/ omsorgstjenesten Kommunalsjef drift HOVED- ANSVARLIG Sosial-/ helse-/ omsorgstjenesten Sosial/ aetat/ MATS Sosial/ kultur/ familiene Ledere/ HKA/ BHT Kommunestyret / kommunalsjef drift Kommunalsjef drift Kommunestyret / kommunalsjef drift TIDSPUNKT Årlig 07/05 Ved behov I løpet av 2005 eller fra 2006 Fra 2006 MÅLGRUPPE Klienter Tjenestebruker Tjenestebruker Tjenestebruker Tjenestebruker Tjenestebruker Kommunalt ansatte Barn/ungdom/ voksne/ - innbyggerne For eget fagpersonell Kommunens fagpersonell KOSTNAD Økn.budsj.ra ,- Må utredes nærmere. Økt budsjettramme 15

17 6.5 Prioriterte tiltak Nedenfor er tiltakene satt opp i prioritert rekkefølge med anslag av kostnad og tid for realisering - med h.h.v. sannsynlige kapitalkrevende investeringer i den første tabellen og med driftsmessige og organisatoriske tiltak i den andre. Investeringstiltak i prioritert rekkefølge/ nye prosjekter Prioritet Nr Ungdommens kulturhus/allaktivitetshus. Vurdere gymsal Ørnes skole. Utredes. Bowling-hall lokaler? (Må utredes nærmere) Scating-bane (Må utredes nærmere) Vurdere lokaler i Fiskklipp-bygget. Annet? Etablere møteplass for rusmisbrukere (Må utredes nærmere) Motorcross-bane. (Må utredes nærmere) Sum Tiltak Hovedansv. Gjennomføring Kulturenheten/ eiendomsseksjonen Kulturenheten/ eiendomsseksjonen Kulturenheten/ eiendomsseksjonen Sosial og barnevernenheten Kommunestyret/ kulturenheten Planlegging / Tidspunkt Oppstart / Kostnad/anslag Kr. i hele 1000 Planl.: 70 Bygging: Planl.: 80 Bygging: Planl.: 50 Bygging: Planl.: 70 Etabl.: 600 Planl.: 50 Bev./ budsj. invest. Kr. i hele : : : : : : : : : 300 Driftstiltak i prioritert rekkefølge Prioritet Nr Tiltak Rusmiddelkonsulent 100 % Kultur (klubb)- medarb.sørbygda 30 % Utekontaktordning (må utredes nærmere) Utarbeidelse av individuelle planer for rehabilit. og beh. av rusmisbr. jfr. egen pl. Miljøtjeneste/ oppsøkende virksomhet Etablere familiesenter/ sentral Sum Hovedansvarlig Gjennomføring Kommunestyret/ sosialtjenesten Kommunestyret/ kulturenheten Sosial/ barnevern i samarbeid med frivillighetssentr. Sosial/barnevern og legetjenesten Sosial/barnevern Kommunestyret/ sosialtjenesten Tidspunkt Planlegging Oppstart / / Kostnad/ anslag Kr. i hele Driftsutg. pr. år: 100 Søkes utført av eksist. fagpers. Må utredes Må utredes Bev./ budsj./dr. Kr. i hele : 70 Dekkes av gitte budsjettrammer Fra 2007 Fra

18 plansystem består av: Handlingsprogrammet er kommunens viktigste plan. Den skal fastlegge mål og viktige tiltak, samt være økonomiplan for de første 4 årene. I tillegg skal kommunens langsiktige visjoner stakes ut her. Årsbudsjettet skal vise forventede inntekter og gi økonomiske rammer for kommunens virksomhet det nærmeste året. Arbeidsprogrammene skal gi oversikter over hovedutvalgenes og formannskapets tiltak det første året. Årsevaluering skal utføres systematisk av hovedutvalgenes, formannskapets og kommunestyrets vedtak og arbeidsprogram. Det skal komme fram hvordan avvik skal følges opp. Regnskap skal utarbeides. Til slutt skal det utgis en årsmelding som er et sammendrag av kommunens årsevalueringer. Delplaner kan utarbeides for en større eller mindre del av kommunens virksomhet. Utredninger kan utarbeides som grunnlag for behandling av andre kommunale planer. Utredningene kan foreslå endringer i visjoner, mål og tiltak, samt klargjøre virkninger og vise alternative løsninger. Selve utredningene skal ikke vedtas politisk Ørnes Tlf Fax Internett: Epost: 17

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av:

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av: Vedtatt i kommunestyret den 25.05.2004 1. MÅL Handlingsplanen skal være retningsgivende for rusmiddelpolitikken i Gjemnes. Planen skal være et virkemiddel til å forebygge rusmiddelskader og å redusere

Detaljer

Ruspolitisk plan - med alkoholpolitisk handlingsplan

Ruspolitisk plan - med alkoholpolitisk handlingsplan 2017 2020 Ruspolitisk plan - med alkoholpolitisk handlingsplan Sist revidert 04.10.16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Rullering av planen... 2 2. Ruspolitiske mål og strategier...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune 2008 2012 Vedtatt av Hamarøy kommunestyre 29.04.2008 Side 2 av 8 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsettinger.. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål 3

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE 2012-2016 Innhold 1. OPPNEVNING OG MANDAT 2. INNLEDNING 3. LOVGRUNNLAG OG DEFINISJONER 4. SITUASJONSBESKRIVELSE Salgs- og skjenkebevillinger Bruk/misbruk

Detaljer

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy Del 1- folkehelsearbeid og rusmiddelpolitikk Legane -Delta i planarbeid - Samtaler om rusmiddelbruk med pasienter Politiet - Ansvarlig for å overholde

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan

Ruspolitisk handlingsplan 05/00334-011 Ruspolitisk handlingsplan 2006-2009 Vedtatt av kommunestyret den 20.06.6 i sak 38/06 2 Forord Utvalg for livsløp har valgt forebyggende arbeid i forhold til barn og unge som planens hovedfokus.

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden.

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune 2012-2016 Handlingsplanen godkjent i kommunestyret 3.5.2012 sak 36/12 Innhold 1. Lovgivning... 2 2. Målsetninger... 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2 Kommunale

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK OG RUSFOREBYGGENDE HANDLINGSPLAN FOR ENGERDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK OG RUSFOREBYGGENDE HANDLINGSPLAN FOR ENGERDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK OG RUSFOREBYGGENDE HANDLINGSPLAN FOR ENGERDAL KOMMUNE 2016 2020 Forslag til ny plan ikke behandlet i kommunestyret Handlingsplan -alkoholpolitisk del 1. Innledning Handlingsplanen bygger

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk.

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR GJEMENS KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR GJEMENS KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR GJEMENS KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 22.05.12, sak 38 Innholdsfortegnelse: 1.MÅL 3 2. ANSVAR. 4 3.PROBLEMER KNYTTET TIL RUSMISBRUK. 4 4. RØYK OG SNUS 5

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner Alkoholloven i forebyggingsperspektiv 21.11.12 Nina Sterner Alkoholforbruk I 1993 var totalomsetningen på 4,55 liter per innbygger fra 15 år og oppover, og i dag på ca 7 liter. Ølkonsumet har vært relativt

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Ruspolitisk plan 2010-2014

Ruspolitisk plan 2010-2014 Ruspolitisk plan 2010-2014 Holtålen kommune Røros kommune Vedtatt i Røros kommunestyre, møte den 27.05.2010, saksnr. 20/10. Arkivsak 10/415 Vedtatt i Holtålen kommunestyre, møte den 24.06.2010, saksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholloven 1-7d Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. ALTA KOMMUNE

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 09.05.2007 kl. 16.30. HHS inviteres til dialog fra kl. 17.00

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 09.05.2007 kl. 16.30. HHS inviteres til dialog fra kl. 17.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 09.05.2007 kl. 16.30 HHS inviteres til dialog fra kl. 17.00 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan for Steigen Kommune

Ruspolitisk Handlingsplan for Steigen Kommune Ruspolitisk Handlingsplan for Steigen Kommune 2006 2009 Vedtatt av kommunestyret 09.11.05 INNHOLD Forord 1. Innledning 1.1. Lovgiving 1.2 Kommunens arbeid med planen 2. Beskrivelse av rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 1. mars 2012 ESA 10/2122

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 1. mars 2012 ESA 10/2122 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 1. mars 2012 ESA 10/2122 Innhold Forord... 3 Arbeidsmetode for plangruppa... 4 Nåsituasjonen... 5 Nåsituasjonen i Norge... 5 Nåsituasjonen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjon av rusmisbruk 3 1.2 Rusmiddelpolitiske nasjonale mål 3 1.3 Helse og omsorgsplan 4 2.0 Lovverket

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE 2009 2012 Vedtatt i kommunestyret 18.12.2008 INNHOLDSLISTE 1. INNLEDNING 1.1 Lovverket 4 1.2 Politisk ansvar 5 1.3 Administrativt ansvar 5 1.4 Arbeidet med

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan OVERHALLA KOMMUNE Rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret 26.03.2001 (Evaluert og endret i kommunestyret 21.06.2004) Innhold INNLEDNING 1.1 Lovgivning 3 1.2 Kommunens arbeid med planen

Detaljer

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Ruskonferansen 2013, Trondheim 5. mars 2013 Regjeringens mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk Å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner,

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken Utskrift av møtebok Dato: 02.05.2016 Arkivsak: 2012/1245-28 Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken 61700745 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 51/16 Formannskapet 10.05.2016 32/16 Kommunestyret 30.05.2016 Alkoholpolitiske

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan (Med endringer etter vedtak i kommunestyret sak 4/14) 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Nye tiltak iverksatt i perioden

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Saksnr./Arkivkode 13/693 140 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - VEDTATT I KOMMUNESTYRET DEN 10.12.14

Saksnr./Arkivkode 13/693 140 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - VEDTATT I KOMMUNESTYRET DEN 10.12.14 Saksnr./Arkivkode 13/693 140 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - VEDTATT I KOMMUNESTYRET DEN 10.12.14 Innhold 1. INNLEDNING... 2 3.1 På landsbasis.... 4 3.3 Kartlegging blant ungdom i kommunen.... 6 4.1

Detaljer

MOTTATT P l: ", Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF

MOTTATT P l: , Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF Kristiansund kommune MOTTATT P l: ", 2009!* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommun e og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBF:II)SAV'IALE VEDRØRENDE INTE(:RERIN(:STII.TAKET

Detaljer

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk. Forebygging begrense

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 27.11.2016 Ordliste Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av rusmidler som i dag er illegale. Produksjon og omsetning

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012.

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. HOLE KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 2016 Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 22.02.2016 Referanse: 4074/2016 Arkiv: 144 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post:

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post: HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: 52 74 30 00 E-post: postmottak@haugesund.kommune.no ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPERIODEN

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN. Vedtatt i Kommunestyret 13.11.14. Ruspolitisk handlingsplan Rømskog kommune 1

RØMSKOG KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN. Vedtatt i Kommunestyret 13.11.14. Ruspolitisk handlingsplan Rømskog kommune 1 RØMSKOG KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt i Kommunestyret 13.11.14 1 1 Innledning... 4 2 Nasjonale mål og strategier... 5 3. Oppfølging av rusmiddelsituasjonen... 5 3.1 Lovgrunnlag:... 5 4 Utviklingen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: Tid: Kl.

Møteinnkalling. Sakliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: Tid: Kl. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: 06.12.2016 Tid: Kl. 18:30 Forfall meldes på tlf 69810500 eller epost til post@marker.kommune.no, som

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan 2010-2013

Ruspolitisk handlingsplan 2010-2013 Ruspolitisk handlingsplan 2010-2013 Vedtatt av kommunestyret den 22.06.2010, sak 10/282. 1 Forord VISJON Hemne skal være en trygg og god kommune å bo i. Gjennom respekt for miljø og aktiv kultur- og næringssatsing,

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Forslag til endring av aldersgrense på offentlig fest, fra 15 til 16 år

Forslag til endring av aldersgrense på offentlig fest, fra 15 til 16 år HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: C00 Saksmappe: 2010/3129-4 Saksbehandler: Marianne Wold Granum Dato: 07.12.2011 Forslag til endring av aldersgrense på offentlig fest, fra 15 til 16 år Utvalg Møtedato

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN -2020 Rusmiddelpolitisk handlingsplan -2020 Vedtatt i Kommunestyret 10. mai Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Nasjonale retningslinjer og lovgrunnlag... 3 1.2 Kommunale føringer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

ALKOHOLFORSKRIFTEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av Kommunestyret Sak 16/894. Rådmann med stab

ALKOHOLFORSKRIFTEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av Kommunestyret Sak 16/894. Rådmann med stab Rådmann med stab RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020 ALKOHOLFORSKRIFTEN Vedtatt av Kommunestyret 21.6.16 Sak 16/894 Gjeldende i Røros og Holtålen kommuner. Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 16/894-12

Detaljer

Søknadsbehandling og innvilgelsespraksis for å forebygge overskjenking

Søknadsbehandling og innvilgelsespraksis for å forebygge overskjenking Søknadsbehandling og innvilgelsespraksis for å forebygge overskjenking Hvorfor har vi fokus på overskjenking? Bakgrunn Alkohollovens formål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

VADSØ KOMMUNE Rev.dato: Gyldig til 31.12.2011 Dok.nr.: 07/3406-8 RÅDMANNEN. Vadsø kommune. Rusmiddelplan 2008-2011 Vadsø kommune

VADSØ KOMMUNE Rev.dato: Gyldig til 31.12.2011 Dok.nr.: 07/3406-8 RÅDMANNEN. Vadsø kommune. Rusmiddelplan 2008-2011 Vadsø kommune Vadsø kommune Rusmiddelplan 2008-2011 Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 18.12.2008 1 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. BESKRIVELSE/VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN 2.1 Kort om rusmiddelsituasjonen i Norge

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RENDALEN KOMMUNE 2012 2016 Vedtatt av kommunestyret 28.06.2012 sak 40/12 Siste endret av rådmannen i pkt. 4.2 «Salgstider» og pkt 5 Gebyrer, delegert vedtak FS 332/15, 28.08.2015

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN. Informasjon i komite for mennesker og livskvalitet

REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN. Informasjon i komite for mennesker og livskvalitet REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Informasjon i komite for mennesker og livskvalitet 19.03.14 1 PROSESSEN Kartlagt: Russituasjonen i kommunen Eksisterende tiltak på rusfeltet i kommunen Samhandling

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Røyken kommune implementeres altså fra nå av i den helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplanen.

Alkoholpolitiske retningslinjer for Røyken kommune implementeres altså fra nå av i den helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplanen. 1 FORORD Dette er den 2. rusmiddelpolitiske handlingsplanen som fremlegges kommunestyret i Røyken. Den forrige planen omfattet perioden 2004 2008. Svært få av de vedtatte tiltakene i den eksisterende planen

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

Oppdal Kommune. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Høringsutkast datert 01.03.2012 med høringsfrist: fredag 23.03.2012

Oppdal Kommune. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Høringsutkast datert 01.03.2012 med høringsfrist: fredag 23.03.2012 Oppdal Kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Høringsutkast datert 01.03.2012 med høringsfrist: fredag 23.03.2012 1 2 Disposisjon: 1 INNLEDNING 2 KOMMUNENS ARBEID MED RULLERING AV PLANEN 3 LOVGRUNNLAG

Detaljer