VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019"

Transkript

1 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4 De eldre Side 5 De Funksjonshemmede Psykisk Utviklingshemmede - Psykiatri Side 6 Sosialhjelp Side 7 Rusomsorg Side 8 Flyktninger Innvandrere - Integrering Side 9 Skole Side 10 Barnehage Side 11 Kultur Side 12 Idrett Side 13 Frivillighetsarbeid - Friluftsliv Side 14 Kommunaltekniske Tjenester Side 15 Miljø - Klima Side 16 Samferdsel Reiseliv og Turisme Side 17 Næringslivet Side 18 Bygging av ny kommune Side 19

3 Sandefjord FrP sin grunnleggende ma lsetting er a øke den enkelte innbyggers frihet og trygghet. Sandefjord FrP er opptatt av at kommunen skal ivareta deg som innbygger ved a sørge for en god omsorg, utdanning og muligheter til et godt arbeidsliv. Du skal føle trygghet for liv, helse og eiendom. Den kommunale virksomhet skal utøves innenfor rammen av rettsstaten og demokratiet. Demokratiet bør ha basis i lokalsamfunnet. Sandefjord FrP vil at kommunen skal tjene deg som innbygger, ikke motsatt. Det bør bli enklere for deg a være med pa a bestemme hvordan kommunen skal fungere og videreutvikles. Sandefjord FrP vil være din talsperson overfor det offentlige. Lokale folkeavstemninger, folkemøter, a pne høringer, brukerstyrer og servicekontrakter skal være en naturlig del av en a pen kommunal forvaltning. Som forelder, elev, bruker, pa rørende og innbygger sa bør veien din for a bli hørt være kort. Sandefjord FrP vil at: Sandefjord kommune skal fremsta som en JA-kommune. Sandefjord kommune skal være fremtidsrettet og utvikle seg for a møte fremtidens utfordringer Sandefjord kommune skal tenke og handle forebyggende. Sandefjord kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for a gjennomføre de oppgavene den er satt til a løse for sine innbyggere. Sandefjord kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder pa sine tjenester. 1

4 Kommunens politiske og administrative ledelse SERVICE OG SAKSBEHANDLING Sandefjord FrP vil bedre den kommunale service overfor deg som innbygger. Partiet vil gjøre dette gjennom den positive holdning Fremskrittspartiet har til søknader, ved i flest mulige tilfeller a si: JA søknaden er innvilget. Sandefjord FrP vil gjennom sin innflytelse sentralt forsøke a redusere fylkesmannens og fylkeskommunens adgang til overstyring av kommunale vedtak, slik at det lokale selvstyre opprettholdes. Sandefjord FrP vil beskytte eiendomsretten, og arbeide mot inngrep som konfiskering og sosialisering. Tvang og ekspropriasjon kan kun godtas na r dette er absolutt nødvendig i forbindelse med utbygging av samfunnsviktig infrastruktur. Ekspropriasjon skal bare gjennomføres mot erstatning slik at eiendomsbesitter ikke lider tap, det vil si til markedspris. Ethvert ekspropriasjonsvedtak skal kunne bringes inn for domstolene til overprøvelse, ogsa for a fastsette erstatningens størrelse. Arbeide for en raskere og kvalitetsmessig saksbehandling. Arbeide for at forvaltningslovens intensjoner og tidsfrister overholdes. Prioritere kontroll med at fattede vedtak følges rasjonelt og etter de folkevalgtes intensjoner. At kommunale etaters oppgave skal være a støtte og tjene kommunens innbyggere. KVALITETSSIKRING AV KOMMUNENS TJENESTER Sandefjord FrP tar sin rolle som den største arbeidsgiveren pa største alvor, vi vil derfor jobbe for at alle ansatte i kommunal sektor føler seg ivaretatt. Vi ønsker a se pa alle etaters HR/HMS prosedyrer, og i størst mulig grad samkjøre prosedyrer og IKT systemer. Vi vil gjennom ett styrket HR/HMS arbeide redusere antall sykefraværsdager, og pa denne ma ten spare penger som kan brukes til a styrke tjenestene. FrP ønsker ogsa at brukere av kommunale tjenester skal føle seg trygge pa at de fa r god behandling og som ett minimum den lovpa lagte hjelpen de har krav pa. Vi ønsker derfor kontroller som skal besørge trygghet ba de for bruker og utøver av tjenesten. 2

5 SKATTER OG AVGIFTER Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet. Det a innføre en avgift, er ikke ensbetydende med at utfordringen opphører. Arbeide for et lavt avgiftsniva i kommunen. Arbeide for at dine skattepenger benyttes til nødvendige tjenester som helse, skole og omsorg. Si nei til alle former for kommunal eiendomsskatt. Systemet er urettferdig, og det gjør va re hjem til skatteobjekter. Være din garantist for lavest mulig avgiftsniva, og at grunnlaget for avgiftene er reelt og ser negativt pa moms pa lagt kommunale avgifter. KOMMUNENS ØKONOMI Kommunenes viktigste oppgave er a yte og sikre deg velferdstjenester. Økonomien skal forvaltes slik at tjenestetilbudet blir jevnt godt over tid og tilpasset de økonomiske rammene kommunen har. En bærekraftig økonomi innebærer at ressursbruken i dag ikke skal true velferden i fremtiden. Dette er grunnlaget for kommunens overordnede ma l: a maksimere innbyggernes velferd over tid. Det overordnede ma let kan bare na s ved en effektiv tjenesteproduksjon tilpasset kommunens økonomiske bæreevne. Med andre ord, sette tæring etter næring. Kommunen bruker i dag nesten hele sin andel av de sa kalte frie inntektene pa drift og produksjon av velferdstjenester. Kraftfondets avkastning er i det vesentligste øremerket innvesteringer. Store la neopptak til innvesteringer kan true velferdsproduksjonen i fremtiden. Sandefjord FrP ser fortsatt behov for store innvesteringer ba de innen skole og helse/omsorg pa kort sikt. For a skaffe nødvendig investeringskapital er Sandefjord FrP innstilt pa a selge tomter, eiendommer og bygninger som kommunen ikke har behov for. Være garantist for effektiv bruk av ressurser, organisering og ansatte for a oppna gode tjenester og en god kommuneøkonomi. Gjennomføre rasjonalisering og der det er mulig, benytte konkurranseutsetting for a oppna dette. Selge tomter, eiendommer og bygninger for a reise kapital til nyinvesteringer innen skole, helse og omsorg. Begrense kommunens ressursbruk pa oppgaver det private næringslivet fint kan levere til deg pa en like god, om ikke bedre ma te. 3

6 FOLKEHELSE HELSE OG SOSIAL Sandefjord FrP er skeptisk til politikere som forsøker a skape inntrykk av at de har større innflytelse pa enkeltmennesker og deres holdninger til forebyggende helsearbeid enn det som er sannsynlig at de har. Forebyggende helsearbeid i det offentliges regi bør først være en bærebjelke i skolen, men i voksen alder handler helsearbeid om at politikerne kan tilrettelegge for helseforebygging uten at resultater kan garanteres. Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til a fa utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Individuell plan er et viktig verktøy i behandling og rehabilitering av alvorlig eller langvarig sykdom, og bidrar til a avklare ansvarsforhold mellom ulike instanser. Rehabiliteringen skal i størst mulig grad tilbys der brukeren bor, og ta utgangspunkt i et helhetlig tilbud som omfatter fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov. Arbeide for gode og tilpassede rehabiliteringstilbud. At kommunen ma ha et realistisk folkehelseperspektiv i all sin planlegging og tenkning. Satse videre pa tiltak av typen Frisklivssentralen, men ikke i dagens form hvor kommunen yter gratistjenester til personer som er i stand til a betale for denne type tjenester selv. 4

7 DE ELDRE Sandefjord FrP ser pa pleie- og omsorgstjenestene som noen av kommunens viktigste oppgaver. Sandefjord FrP mener det er en primæroppgave a sikre at de som har behov for pleie- og omsorgstjenester skal fa gode tjenester med høy kvalitet. Sandefjord FrP vil at alle skal kunne bo i sitt eget hjem sa lenge de selv ønsker det. Kommunen ma ha et hjelpe- og serviceapparat som gjør dette mulig. Vi ønsker en hjemmebasert omsorg, kombinert med plasser i institusjon for de med størst pleiebehov. Det er kommunens ansvar at alle fa r tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Diagnosen Demens rammer stadig flere. Sandefjord FrP ønsker derfor snarest mulig a etablere en «demenslandsby» etter modell av «Dementia Village 'De Hogeweyk' in Weesp» i Holland der Lunden sykehjem og en del kommunale boliger holder til i dag. En sentral del av FrPs omsorgspolitikk i Sandefjord er a satse pa sa kalt Omsorg Plussboliger. Det er boliger som har en høyere standard enn vanlige omsorgsboliger, men som ikke kvalifiserer som sykehjem. Et stort antall mennesker med stort omsorgsbehov føler trygghet ved a bo i omsorgsleiligheter hvor det er døgnvakt og andre servicetjenester, men hvor de samtidig ikke bor pa en institusjon, men i egne leiligheter. Leilighetene kan leies av personer som ikke har midler til a betale innskudd eller kjøpe egne leiligheter. Kommunale omsorgsleiligheter skal følge selvkostprinsippet. Sandefjord FrP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyd med det tilbudet de selv velger. Sikre kvaliteten og videreutvikle servicetilbudet innen hjemmesykepleie. Legge til rette for at private aktører kan etablere bygg som kan inneholde Omsorgsboliger Pluss. Øke antall reelle sykehjemsplasser At den enkelte skal kunne velge behandlingssteder og omsorgstjenester, blant offentlige og private. At innbyggerne ma gis mulighet til a kunne velge bort tilbud de er misfornøyd med. Kommunen skal ikke tjene penger pa a leie ut omsorgsleiligheter. Bevare Lunden sykehjem 5

8 DE FUNKSJONSHEMMEDE Sandefjord FrP vil arbeide for at mennesker med funksjonshemminger ikke skal utsettes for diskriminering. Forholdene bør legges til rette ba de i hjemme-, skole og arbeidssituasjon etter den enkeltes behov. Sandefjord FrP vil støtte tilpasninger av adkomst til offentlige bygninger/kontorer for a gjøre disse tilgjengelige for funksjonshemmede, i den grad dette er fysisk mulig i forhold til bygningenes beskaffenhet. Sikre og bedre tilbudet av rehabiliteringsplasser. Arbeide for prinsippet om universell utforming for offentlige bygg. PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Sandefjord FrP mener psykisk utviklingshemmede ma gis de samme mulighetene til a fungere i samfunnet som andre mennesker. Forholdene bør legges til rette og baseres pa den enkeltes behov. Arbeidstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Sandefjord skal opprettholdes og videreutvikles. At familier som selv har ansvaret for psykisk utviklingshemmede, ma gis bedre avlastningsmuligheter. At arbeid utført for den enkelte av støttekontakter og det offentlige, underlegges revisjon PSYKIATRI Sandefjord FrP innser at mennesker med psykiske lidelser utgjør en stor og uensartet gruppe - barn, unge, voksne og eldre - alt fra kortvarige krisereaksjoner i vanskelige livssituasjoner til kroniske tilstander som varer mesteparten av livet. De senere a r har vist en eksplosiv økning innen barne- og ungdomspsykiatrien. Sandefjord FrP ønsker utvikling av nye botilbud, og fortsatt bistand i bolig da dette viser seg a være et vellykket tilbud. At de statlige tilskuddene til det psykiske helsearbeidet i kommunen skal ga til en varig styrking av tilbudet til mennesker med behov for psykisk helsevern. 6

9 SOSIALHJELP Sandefjord FrP vil understreke at hvert enkelt menneske har ansvaret for a sørge for seg og sine nærmeste. Imidlertid ma samfunnet sørge for et sikkerhetsnett for de som ikke er i stand til a klare seg selv. Sandefjord FrP mener at dagens sosialpolitikk er for generell og vidtfavnende. Enkeltmennesker og familier skal ha rett til hjelp fra samfunnet bare dersom de lider sosial nød. Dagens sosialpolitikk definerer hele grupper av befolkningen som støtteberettigede i en eller annen sammenheng, og tar oppmerksomheten, bort fra dem som trenger hjelpen mest. Sandefjord FrP ser det som svært viktig i sosialpolitisk sammenheng a arbeide for at mennesker ma føle større ansvar og omsorg for hverandre. Den ekte ikke-betalte solidariteten mellom mennesker i samfunnet ma gjenreises. Den beste form for bolighjelp er a bidra til at de som trenger en ha ndsrekning fra det offentlige fa r ra d og bistand til a eie egen leilighet eller at de leier hos private. Det er et ma l a effektivisere boligformidlingen og de private utleiere er bedre egnet fordi de har et profittmotiv og vil reagere raskere pa etterspørsel. Kommunen skal overva ke utleievirksomheten nøye og kan sette krav til profittregulering av denne type utleievirksomhet, da det er snakk om skattebetalernes penger. At sosialstønad til livsopphold ikke skal overstige minstepensjonen. At sosialstønad IKKE skal være noen permanent inntektskilde. At ungdom som mottar sosialstønad skal betale for stønaden i form av arbeidsplikt. At frisk, arbeidsfør ungdom i størst mulig grad skal fa hjelp i form av varer og tjenester (sosialtjenestseloven 21) At ungdom som etter sosiallovgivningen har behov for hjelp til bosted ikke nødvendigvis skal fa leiligheter i Sandefjord sentrum, men ogsa kan fa tilbud andre steder der leien er lavere og hvor ungdommen kan bo langt fra da rlige miljøer. At alle statlige overføringer tas med som en del av grunnlaget ved beregning av økonomisk sosialhjelp. At kommunen bare skal eie et minimum antall sosialboliger. 7

10 RUSOMSORG Sandefjord FrP anser at alkoholisme og narkotikamisbruk bør behandles som en sykdom. Sandefjord FrP vil legge til grunn at forebyggende tiltak er avhengig av aksept fra befolkningens side hvis de skal ha ønsket effekt. Sandefjord FrP mener at en god familiepolitikk og en meningsfylt skolegang ogsa her er de viktigste forebyggende elementene. Sandefjord FrP mener at opplysning og holdningsskapning ma være hjørnesteinen i bekjempelsen av rusmiddelmisbruk. Dette gjelder ogsa frivillige organisasjoners arbeid. Forebyggende og holdningsskapende arbeid overfor barn og unge er i første rekke foreldrenes og skolens ansvar. Sandefjord FrP vil bidra til bruk av behandlingstilbud som ogsa styrker ettervernet. Sandefjord FrP setter ikke likhetstegn mellom psykiatri og rus, selv om mange har sa kalt dobbeltdiagnose. Styrke det forebyggende arbeid gjennom opplysnings- og kampanjevirksomhet om rusmidler i skolene og andre barne- og ungdomsmiljøer, herunder bruk av tidligere rusmiddelmisbrukere i opplysningsøyemed. At det i samra d med de foresatte/pa rørende kan benyttes kortere tvangs behandling av narkomane som ikke klarer a frigjøre seg fra narkotiske stoffer ved egen hjelp. Vurdere nye alternative behandlingsmetoder. Stimulere til bruk av private behandlingsinstitusjoner som kan vise til positive resultater. Samt arbeide for at behandling ved slike institusjoner likestilles med behandling ved offentlige institusjoner. Styrke ettervernet for tidligere misbrukere. Arbeide for a etablere en akuttordning for misbrukeren og familien for øvrig. 8

11 FLYKTNINGER, INNVANDERE OG INTEGRERING Med flyktninger forsta r vi personer som tilfredsstiller de krav FNs flyktningkonvensjon stiller for a gi rett til asyl. Innvandrere er personer som fa r oppholdstillatelse pa humanitært grunnlag, eller familiegjenforening. Sandefjord FrP tar sterk avstand fra diskriminering, eller forskjellsbehandling basert pa etnisk eller religiøs tilknytning. Sandefjord FrP vil pa fritt grunnlag vurdere anmodninger om bosetting av flyktninger fra IMDI (Inkluderings og Mangfolds Direktoratet) pa fritt grunnlag ma lt opp mot kapasitet i kommunens mottaksapparat, samt tryggheten og sikkerheten i gode lokalsamfunn. Sandefjord FrP vil være aktive na r det gjelder en god integrering av flyktninger og innvandrere i kommunen. Ma let er a beherske det norske spra ket, a fa en god samfunnsforsta else, og hva som er norsk skikk og bruk. Sandefjord FrP mener den beste ma ten a bli integrert pa, er gjennom arbeid. Spra kopplæring er et virkemiddel for a fa arbeid, men ikke viktigere enn arbeid, derfor skal arbeid og spra kopplæring normalt forega parallelt. Det ma stilles krav til de som bosettes, om at de umiddelbart godtar tilbud om undervisning og arbeid, dersom det er tilgjengelig. En innvandrer uten spra k, sosiale ferdigheter eller arbeid, kan ikke anses som annet enn en passiv ressurs for samfunnet. Vi mener ma let med integreringen er a gi disse ferdighetene og mulighetene, samt hjelpe personen til a bli en verdi for samfunnet. Sandefjord FrP mener at en fremtidig god sameksistens mellom mennesker, er integrasjon basert pa rettigheter og plikter. SANDEFJORD FrP vil: Hovedfokus er a fa alle innvandrere i lønnet arbeid eller jobbtrening Det er et viktig virkemiddel for a komme inn i norsk samfunnsliv og jobb a lære seg norsk. Legge stor vekt pa opplæring om norske samfunnsforhold. Inspirere til skolegang og videre utdannelse. Knytte økonomisk bistand til deltagelse pa opplæringstiltak. 9

12 SKOLER OG BARNEHAGER SKOLE Vi vil ha en fleksibel grunnskole hvor hver enkelt elevs kunnskapsniva skal vektlegges mer. Det offentlige skal ha ansvar for at vi fa r et utdanningssystem i verdensklasse. Alle skal ha lik rett til grunnutdanning og høyere utdanning uavhengig av foreldrenes ressurser. Sandefjord FrP mener at det offentlige skal ha ansvar for at kvaliteten er god og for finansiering av utdanningen. Sandefjord FrP er positive til en større grad av private aktører innen utdanningssystemet. Det ma være a penhet om resultatene i skolen, og det ma tilrettelegges for at skoler kan sammenligne resultater og utveksle erfaringer med sikte pa a bli enda bedre. Sandefjord FrP vil gi den enkelte skole større grad av fleksibilitet til a gjennomføre nye undervisningsmetoder og dyrke sin særegenhet. For at foreldre og elever skal fa reell valgfrihet kan ikke alt være likt. Trygghet i skolehverdagen er en forutsetning for trivsel og læring og for at elevene gleder seg til a ga pa skolen. Systematisk arbeid for et godt skolemiljø og forebygging av krenkende adferd er viktig. Det ma sla s hardt ned pa krenkende adferd og mobbing, og det er viktig at elever og foresatte ikke føler seg maktesløse i slike situasjoner. Hver elev skal ha rett pa tilpasset opplæring, og kontrollorgan ma sørge for at denne retten blir ivaretatt av den enkelte skole. Skolene skal oppfylle elevenes rettigheter, men vi mener at det er mye bedre ressursutnytting at skolene selv fa r sette inn de tiltakene de mener er nødvendige, uten at dette skal ga gjennom tunge byra kratiske kanaler. Sandefjord FrP mener det er viktig at barn med innvandrerbakgrunn fa r et godt tilbud om norskopplæring, noe som gjør det lettere a bli integrert i det norske samfunnet. Derfor ønsker vi a sette ett tak pa 50 prosent andel fremmedspra klige i kommunens skoler og barnehager. 10

13 Fortsette og effektivisere undervisningen med tekniske hjelpemidler. Gi foreldre/foresatte større innflytelse over skolens styring. At det skal bli bedre disiplin i skolen. At alle elever skal fa utvikle sine individuelle ferdigheter. Gi skolens brukere best mulig arbeidsmiljø. At det etableres alternative skoler, for a øke valgmulighetene. Sla hardt ned pa mobbing i skolen og at mobberen ma bytte skole na r skolebytte er eneste utvei ved alvorlig mobbing. Fortsatt gi læreren mulighet til etter- og videreutdanning BARNEHAGER Sandefjord FrP mener at alle deler av familiepolitikken ma ta utgangspunkt i frivillighet og valgfrihet. Dagens barnehagepolitikk gir ikke foreldrene nok valgfrihet, og lovgivningen pa omra det er altfor omfattende. I mange familier er begge foreldre utearbeidende og ofte i skiftarbeid. Det er derfor viktig a legge forholdene til rette for tilstrekkelig utbygging av barnehager samt for at barnehagenes a pningstider blir mer fleksible. Sandefjord FrP vil i perioden se pa hvordan barnehageplasser finansieres, vi mener et tilskudd bør følge barnet. Vi skal ikke skille mellom kommunal og privat drevet barnehage. Legge forholdene til rette for etablering av barnehager opprettet og drevet av private organisasjoner, institusjoner og bedrifter. Se pa tilskuddsordningen til private barnehager Se til at kommunale barnehager drives rasjonelt økonomisk Likestille offentlige og private barnehager. Ha tak pa 50 prosent andel fremmedspra klige i kommunens skoler og barnehager. 11

14 KULTUR OG FRITID KULTUR Sandefjord FrP har som ma lsetting at Sandefjord skal utvikles til en kommune med et fritt og selvstendig kulturliv til beste for innbyggere og tilreisende. Sandefjord FrPs kulturpolitikk bygger pa prinsipper om toleranse og ytringsfrihet. Kultur kan ikke defineres spesifikt, men er et a pent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter som hvert enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene, trenger ikke a være det for en annen. Sandefjord FrP er opptatt av lokal historie. Vi mener at museum og bibliotek er viktige kulturtilbud, som formidlere av dette. Sandefjord FrP ønsker a legge til rette for det brede og frivillige kulturliv. Vi anser det frivillige kulturarbeid som særdeles viktig. Prioritere kulturtilbud til barn, unge, funksjonshemmede og syke. Være positive til etablering av en privat drevet kino Unnga at kommunalt innkjøp av kunst skal fa karakter av støtteordning. I samarbeid med lag og foreninger utvikle arenaer og møteplasser for sosiale og kulturelle aktiviteter. Selge Midta sen, men sikre at omra det rundt kan benyttes av allmenheten. Arbeide for at Vestfoldmuseene IKS følger opp Sandefjord kommunes ønske om et nytt hvalfangstmuseum som pa en god ma te formidler kommunens historie Øke bevilgninger til vedlikehold og oppgradering av lekeapparater 12

15 IDRETT Sandefjord FrP har stor respekt for den dugnadsa nd og innsatsvilje foreldre/foresatte viser i ungdomsarbeidet. Partiet motsetter seg at dette skal regnes som et inntektsgrunnlag som skal skattlegges. Idrettslag, foreninger og frivillige organisasjoner har stor betydning for va rt lokalmiljø. Sandefjord FrP vil ikke ha offentlig innblanding i foreningenes indre organisasjonsliv. Sandefjord FrP vil legge forholdene til rette for idrettsorganisasjonene, slik at de i sa stor grad som mulig baserer sin drift pa egeninntekter fra dugnader og annen frivillig innsats fra medlemmene. Dessuten er det viktig at idretten, sa langt som mulig, kan utnytte sponsorer ved mer utstrakt bruk av reklame. Idrettsanlegg bør i størst mulig grad eies og drives av idrettsorganisasjonene selv, eventuelt i samarbeid med næringsliv og/eller andre institusjoner. Sandefjord FrP ønsker a prioritere barne- og ungdomsidrett. Dette skjer best gjennom et nært samarbeid, praktisk og økonomisk, med idrettens organisasjoner. En bred satsing pa idretten vil ogsa være et viktig element i arbeidet for a oppna en bredere integrering mellom forskjellige befolkningsgrupper. Sandefjord FrP er stolt av idrettsaktiviteten i Sandefjord. Det er stor aktivitet innenfor mange omra der og vi har idrett som holder høyt nasjonalt og internasjonalt niva. Sandefjord FrP anser at eliteidrett er viktig som forbilde og inspirasjon for barn og unge. Legge forholdene til rette for lik behandling av idrettsgrenene. At offentlige midler etter søknad skal ga til investeringer i anlegg og utstyr. Sammen med lag og foreninger stimulere og legge til rette for innbyggernes fysiske aktivitet og friskvern. 13

16 FRIVILLIGHETSARBEID Sandefjord FrP ser pa det frivillige lagarbeidet som en av de viktigste ma lbærerne av va r kulturarv. Dette er et stort og viktig arbeid for at barn og unge skal fa identitet til sitt nærmiljø og kjennskap til norske kulturtradisjoner. Fremskrittspartiet vil ogsa legge til rette for at funksjonshemmede fa r anledning til a delta i dette arbeidet. Sandefjord FrP vil derfor være pa driver inn mot Stortinget for at barneidrettsforeninger, amatørmusikkforeninger og lag, fritas helt for den pa lagte arbeidsgiveravgift pa lønn til dirigenter, instruktører og trenere. Videreføre og utvikle de verdier som et selvstendig foreningsliv representerer. Støtte og samarbeide med frivillige lag og foreninger. FRILUFTSLIV Sandefjord FrP ser pa et aktivt friluftsliv som forebyggende for helse, og som en videreføring av norsk kulturarv. Sandefjord kommune er en attraktiv kystkommune med et utpreget friluftsliv i skjærga rden. Uttrykket Min frihet slutter der din begynner sta r sterkt i Sandefjord FrP. Dette gjelder ogsa den private eiendomsretten. Sandefjord FrP vil ikke kriminalisere de som utøver sin rett til a nyte en privat sone pa sin eiendom innenfor hva som er definert som innmark. Sandefjord FrP er tilhenger av allemannsretten. Allemannsretten gjelder i hovedsak ferdsel i utmark der du kan: Ferdes fritt til fots og pa ski Raste og overnatte Ri eller sykle pa stier og veier Bade, padle, ro og bruke seilba t Sikre grunneiers interesser bedre enn det som er praksis i dag. At det er tilstrekkelig med strandsone tilgjengelig for allmennheten, men med full ivaretakelse av den private eiendomsretten. Benytte sin pa virkningskraft overfor sentrale myndigheter for a fa dette til. 14

17 KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER Sandefjord FrP har som hovedma lsetting at Sandefjord kommune skal opprettholde og videreutvikle en god standard pa de kommunaltekniske tjenester, til lavest mulig pris. BOLIGBYGGING Sandefjord FrP vil aktivt være med pa a legge forholdene best til mulig til rette for bygging av nye boliger. Private grunneiere skal slippe politikernes detaljregulering. I kommuneplanarbeidet vil partiet ga for arealplaner med størst mulig fleksibilitet. Sandefjord FrP mener kommunen bør dekke sin forholdsmessige andel av det fremtidige boligbehov i denne del av Vestfold. Sandefjord FrP vil derfor motsette seg arealdisponeringer som gjør det vanskelig a omregulere arealer til boligforma l. Ved eventuelle intensjonsavtaler skal minst to meglere benyttes til verdifastsettelse, og avtalene skal ha en bundet varighet for begge parter. Praktisere plan- og bygningsloven liberalt. At søknader om byggetillatelse og private forslag til reguleringsplaner godkjennes uten unødig forsinkelse dersom ikke klare, konkrete og tungtveiende grunner taler imot. Presse sentrale myndigheter til a redusere fylkesmannens og fylkeskommunens overstyring av reguleringsvedtak og byggetillatelser i kommunen. Dette for a styrke det lokale selvstyre. Revurdere Høgenhall som et massivt utbyggings omra de. 15

18 MILJØ/KLIMA Sandefjord FrP ønsker en kommune som følger opp forurensningsloven og bruker den for a beskytte sine innbyggere mot forurensning. Svært mye av menneskelig aktivitet forurenser miljøet i større og mindre grad. Vi kan derfor ikke forby all forurensning, men ma overlate til domstolene og faglig ekspertise a fastsette grenser for na r forurensning er uakseptabel og straffbar. Sandefjord FrP mener at frisk luft, rent vann og giftfri jord er hvert enkelt menneskes ansvar a tilstrebe. Sandefjord FrP vil prioritere tiltak innen miljø og klima rundt kommunens egne tiltak framfor pa legg eller restriksjoner mot innbyggerne. Dette er den enkeltes ansvar. At det foretas en rimelig avveining mellom hensynet til arbeidsplasser og miljø. Være miljøbevisste rundt sanering av avløp fra kommunens innbyggere uten at dette skal være prisdrivende. Gjennom interkommunalt samarbeid fa til forpliktende avtaler som reduserer forurensning over kommunegrensene. Ikke innføre egne miljøavgifter i kommunen. Ha aktive miljø- og klimatiltak fremfor passive avgifts tiltak. Være pa driver for styrket oljevernberedskap langs Vestfoldkysten. 16

19 SAMFERDSEL Sandefjord FrP er av den klare oppfatning at forutsetningen for en god transportøkonomi er et godt vedlikeholdt og rasjonelt veinett. Innbyggerne ma sikres mulighet for eget valg av transportmiddel. Privatbilen er ingen luksus, men det viktigste og mest nødvendige transportmiddel i Norge. Uten tilgang til personlig transport til arbeid, skole, innkjøp og til sosial kontakt, vil innbyggernes leveka r forverres. Tidsmessig og rasjonell samferdsel gir et tryggere næringsliv. Sandefjord FrP anser gang og sykkelveier som en del av den offentlige infrastruktur. Dette medfører ogsa et offentlig finansielt ansvar. Sandefjord FrP vil, der det er hensiktsmessig og kostnadseffektivt bygge gang og sykkelvei som sikring av skoleveier. Arbeide for et godt vedlikeholdt kommunalt veinett. Bruke overskuddet fra parkeringsoverva kningen til trafikksikringsforma l. Ga imot alle forslag om bompengefinansiering av kommunale veiprosjekter. Utøve press mot enhver regjering om a fjerne bompengene pa E-18 NÆRING, ARBEID OG SYSSELSETTING REISELIV OG TURISME Sandefjord FrP ser pa reiselivet og turismen til Sandefjord som særdeles viktig for kommunen. De impulser et aktivt reiseliv gir vil være med pa a utvikle kommunen. Va re hoteller, restauranter og øvrige skjenkesteder er viktige partnere for a sikre et godt besøk til byen. Sandefjord FrP er av den oppfatning at disse ma ha stabile og gode vilka r. Sandefjord FrP vil stille seg positivt til tiltak som fremmer muligheter for rimelig overnatting i Sandefjord, det være seg om de tilreisende kommer med fly, tog, ferje, fritidsba t, campingvogn, bobil, sykkel eller til fots. 17

20 Ikke sette tak pa antall steder som fa r lov til a selge/skjenke alkohol i Sandefjord kommune. Arbeide for, gjennom aktiv pa virkning mot sentrale myndigheter, en liberalisering av alkoholloven og blant annet kunne tillate en form for «happy hour» tidlig pa kvelden. Være med pa a utvikle Sandefjord til en attraktiv og spennende by a besøke. Presisere Sandefjord Lufthavn Torp, fergeselskaper, E18 og kollektive reisemuligheter som særdeles viktig for byens muligheter innenfor reiselivet. Revidere lokale retningslinjer og lovverk for a sikre likebehandling, stabile og gode vilka r for hotell og utelivsbransjen. Være positive til tiltak langs sjøen i fra Jotun til Framnæs, som fremmer tilgjengelighet for allmennheten Etablere bystrand eller en form for sjøbasseng ved Stub NÆRINGSLIVET Sandefjord FrP ser pa et aktivt og sunt næringsliv som en styrke for kommunen og dens utvikling. Sandefjord FrP vil derfor utvise en aktiv rolle i forhold til kommunens næringsliv. Sandefjords hovedma l ma etter va rt syn være at kommunen og næringslivet sammen ma skape en attraktiv by for nyetablering og videreutvikling av bedrifter. Vi ønsker at ba de investorer og arbeidstakere skal finne byen va r interessant. For at dette skal kunne oppna s vil Sandefjord FrP ha en pa driverholdning. Dette vil styrke næringslivet og med det kommunens inntekter. Vi vil kunne oppna flere lokale og varierte arbeidsplasser, og dermed mindre utpendling. Arbeide for enda bedre kontakt mellom kommune og investorer, samt god forsta else mellom kommune og næringsliv. I kommuneplanarbeidet prioritere tiltak som fremmer tilbud til økt kompetanse for byens innbyggere. ARBEID OG SYSSELSETTING Sandefjord FrP innser at velstand ikke er et produkt av politiske avgjørelser. Den er heller ikke først og fremst basert pa et lands naturressurser. Den er framfor alt et resultat av enkeltmenneskenes daglige innsats i produktiv virksomhet. Fremtiden skapes, den vedtas ikke Sandefjord FrP ser pa arbeid som et vesentlig grunnlag for allmenn trivsel. Vi mener at det først og fremst er den enkeltes egen oppgave a skaffe seg arbeid, basert pa den enkeltes forutsetninger, utdannelse og markedets behov for hans/hennes kvalifikasjoner. Sandefjord FrP ønsker seg en kommune med et arbeidsmarked der det skal lønne seg a arbeide. 18

21 At Sandefjord kommune skal styrke samarbeidet med næringslivet og næringslivets aktører Regulere næringsarealer etter næringslivets ønsker og behov. Motsette seg politikernes trang til behovsprøving av nyetableringer. Arbeide for a gi næringslivet trygge og stabile rammevilka r. Legge forholdene til rette for økt næringsetablering i kommunen. Legge press pa planlegging av tivolitomta Legge press pa planlegging av det sa kalte Carlsen kvartalet BYGGING AV NY KOMMUNE Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform. Forma let med reformen er a skape robuste kommuner som skal være i stand til a ha ndtere fremtidens velferdsoppgaver pa en god ma te. Kommunene skal fa flere og nye oppgaver. Dette er oppgaver som Stokke, Andebu og Sandefjord ser for utfordrende til a ha ndtere pa egenha nd. Sandefjord FrP har ga tt inn for en ny kommune basert pa dagens kommuner: Stokke, Andebu og Sandefjord. Sandefjord FrP er positive til Stortingets ma l om a styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. Sandefjord FrP vil bidra til en rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon opprettholdes lokalt i den nye kommunen. Sandefjord FrP er opptatt av god og sikker samferdsel og vil at den nye kommunen ma arbeide aktivt med spørsma let om ny fylkesvei 305 fra Kodal til Fokserød. I tillegg til fylkesvei 305 skal fylkesveien Borgeskogen Andebu samt nye veier fra Sandefjord via Torp Øst til Tassebekk og fra Tassebekk til Stokke sentrum prioriteres. Det samme gjelder ny vei fra Stokke sentrum til Torp Øst. 19

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til?

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Program Sørum FrP 2003 2007 Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Nei, ikke så veldig godt, svarer vel de fleste. Fremskrittspartiet har i 16 år i Sørum prøvd å få de andre

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Resolusjon nr. 3 Vedtatt av Høyres landsmøte 2010 SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Høyres landsmøte tror på det lokale selvstyret. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015 FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN Leinesfjord 12. Mai 2015 AGENDA 1) Innledning om reformen 2) Alternativer for Steigen 3) Salten Regionråd, Mulighetsstudier for Salten (BDO) 4) Viktige temaer for Steigen

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2010-2013 Vedtatt i bydelsutvalgets møte 2010 Forord Strategisk plan 2010-2013 er en rullering av Strategisk plan 2005-2008, med de samme satsingsområdene og i alt vesentlig de samme målene

Detaljer

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform, veien videre ET STERKERE LOKALDEMOKRATI 2014: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem,

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer