Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner"

Transkript

1 Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner 1

2 Sammendrag TOR- Tanker om Rusvaner er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge, lokalisert ved Oppfølgingstjenesten Midtbyen/Østbyen i Trondheim. Siden januar 2011 har to ansatte vært ansatt i 100 prosent stillinger. Det er innvilget totalt 1,75 millioner kroner for første driftsår. 1 mill av dette er Samhandlingsmidler som ble innvilget i 2010 og skal dekke året Øvrige midler er gitt av Rusbehandling Midt-Norge med kr og Trondheim kommune dekker 0,5 % stilling ca kr. Ny søknad om Samhandlingsmidler kan søkes tidligst mars Intensjonen er at tiltaket skal være 3-årig, men det må søkes om og innvilges penger år for år. En betydelig del av de ansattes oppgaver har våren 2011 bestått i å markedsføre tiltaket ut til samarbeidspartnere og allmennheten for å nå brukere. Dette er blant annet gjort gjennom besøk på de fleste fastlegekontorene i Trondheim, besøk og presentasjoner hos en rekke andre instanser, reklame på busser, etablering av nettside og facebook samt annonser i Adresseavisen. TOR inngår i et samarbeid med politiet ved navn SMART- Samarbeid Mot Alkohol og Rus i Trafikken. Personer pågrepet første eller annen gang for kjøring i ruset tilstand får tilbud om frivillig å motta oppfølgingssamtaler hos TOR frem til dom i Tingretten. I sammenheng med markedsføring av Smart har tiltaket vært omtalt på NRK Trøndelag ved to tilfeller våren TOR har utarbeidet en kortfattet samtalemodul basert på Motiverende Intervju som samtaleteknikk for bruk i dialogen med aktuelle brukere. Modulen inneholder et minimum av tema som bør berøres i samtalene. Antall samtaler og hyppighet kan variere og tilpasses den enkelte. Modulen kan benyttes både for personer som selv tar kontakt med TOR og for SMART- deltakerne som etablerer kontakt gjennom politiet. Per juni 2011 har 20 personer kontaktet tiltaket. 9 personer er per juni aktive dvs har gjennomført 2-3 samtaler og skal ha oppfølging videre gjennom sommeren eller nye samtaler etter ferieavvikling for både ansatte og aktuelle personer. 4 av de 9 er SMART- deltakere. 2

3 Ett satsningsområde for høsten er å fullføre informasjonsarbeidet og kontaktetableringa med NAV- kontorene, Barne- og Familietjenesten, Helsesøstre, Videregående skoler og Studenter/ Studentorganisasjoner. Videre vil avklaring og etablering knyttet til samarbeid med randkommunene Melhus, Malvik, Midtre Gauldal og Klæbu stå sentralt. Hva er gjort? Rustiltaket har fått navnet TOR- Tanker om Rusvaner. Det er ansatt to personer i prosjektet i 100 % stillinger. Prosjektleder Karianne Kristensen startet 12.januar og Prosjektmedarbeider Anna Kupper startet 19. Januar. Begge er utdannet sosionom. Prosjektgruppa består av Boel Helgesen; rådgiver hos Rådmannen TK, Elise Solheim: samhandlingsleder RMN, Torbjørg Sandberg: enhetsleder Oppfølging Midtbyen/Østbyen, Bjarne Brubak; Poliklinikken Lade Behandlings Senter, Karianne Kristensen; prosjektleder. Referansegruppe er per d. d to medlemmer av AA, en person fra RiO samt psykolog Nikolaj Kahn fra Voksenavdelinga ved Trondheimsklinikken. Prosjektplan med fremdriftsplan, enkel kommunikasjonsplan samt risikoanalyse er utarbeidet. Kommunikasjonsplanen er utarbeidet i samråd med kommunikasjonsenheten i Trondheim kommune (TK) samt innspill fra kommunikasjonsrådgiver i Rusbehandling Midt-Norge(RMN). Det er utarbeidet plan for fordeling av ansvar for arbeidsoppgaver, kontakt og oppfølging av aktuelle samarbeidspartnere mellom prosjektleder og prosjektmedarbeider. Det er avklart at prosjektet ikke får tilgang til Gerica eller annet datasystem i første omgang. Gjennom dialog med Esikt (TK) ang regler fra Datatilsynet og lovhjemmel for oppbevaring av personopplysninger er det avklart at dette oppbevares i papirformat i låst arkivskap i Oppfølgingstjenestens lokaler. Utarbeidelse av navn, profil/ logo, brosjyremateriale og visittkort er ferdigstilt i samarbeid med Grafisk Senter i TK og distribueres nå til alle vi tidligere har hatt møtet med. Nettside og Facebook er også på plass. TOR er annonsert i tordagsannonsen i Adresseavisen for Trondheim kommune tre ganger. Prosjektet har vært i radio to ganger- en gang gjennom 3

4 morgensendinga på NRK Trøndelag og en gang på ettermiddagssendinga. Norges kreative Fagskole er kontaktet for utarbeidelse av en reklamefilm, men dette har per i dag ikke resultert i konkret avtale. Vi har deltatt i personalsamlinger på Oppfølgingstjenesten, hatt fire møter i Prosjektgruppa samt et møte med Referansegruppa. Økonomi Siden januar 2011 har to ansatte vært ansatt i 100 prosent stillinger. Det er innvilget totalt 1,75 millioner kroner for første driftsår. 1 mill av dette er Samhandlingsmidler som ble innvilget i 2010 og skal dekke året Øvrige midler er gitt av Rusbehandling Midt-Norge med kr og Trondheim kommune dekker 0,5 % stilling ca kr. Ny søknad om Samhandlingsmidler kan søkes tidligst mars Intensjonen er at tiltaket skal være 3-årig, men det må altså søkes om og innvilges midler år for år. Innvilgede midler vil dekke lønn og drift frem til 1. juni i avvente på behandling av ny søknad om midler. Med tanke på avslag fra Helse Midt-Norge på nye Samhandlingsmidler for 2011 er det ønskelig at Samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge kan justeres noe med tanke på overgangen til 2012 samt behovet for å kunne bruke pengene både på drift og stillinger. Det bør også vurderes hvorvidt Trondheim kommune kan søke ytterligere Samhandlingsmidler med frist 1.august Et hovedmål i en slik søknad kan være samhandling mellom kommunene der TOR kan gi tilbud om samtaler også til personer fra de fire randkommunene Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, og Klæbu. Søknad om midler til en evaluering av tiltaket bør også vurderes. Eventuelt kan det sjekkes ut om Fylkesmannen har midler å bidra med til evaluering En ide er å bruke masterstudenter (psykologi, sosialt arbeid, helsefag) for evaluering. 4

5 Smart Det er etablert formalisert samarbeid med SMART (Samarbeid Mot Alkohol og Rus i Trafikken) og prosjektleder er deltaker i denne prosjektgruppa. Det er underskrevet samarbeidsavtale mellom Rustiltaket og Kriminalomsorgen ved Friomsorgskontoret i Sør-Trøndelag vedrørende henvisning av brukere i Smartprosjektet. Det er utarbeidet samtalemodul som også kan brukes på andre personer som har samtaler hos TOR. Overføringsrutiner mellom politi og TOR er på plass og utprøvd i praksis gjennom per i dag 4 aktive SMART- deltakere som får oppfølging frem til dom i Tingretten. KoRus skal gjøre følgeforskning på Smartdeltakerne. Det avventes svar fra REK på å få bruke strafferegisteret for å måle tilbakefall etter enn viss tid for de som er pågrepet for ruskjøring og fått oppfølging hos TOR. Prosedyrer for følgeforskning er under utarbeidelse. Vi har også en avtale vedrørende henvisningsrutiner mellom Rustiltaket og Lade Behandlingssenter Poliklinikken, både for deltakere i SMART og andre brukere. Vi har vært på møte med ansatte i Poliklinikk, Ambulant team og Inntakskontoret på LBS. Andre tiltak som er besøkt En rekke tiltak, enheter, organisasjoner og instanser er aktuelle som samarbeidspartnere/ rekrutteringarenaer. Liste og prioritering har endret seg underveis. Vi har kontinuerlig oppfølging av henvendelser til samarbeidspartnere som ikke har svart på forespørsel om å få besøke for å gi info og vurdere behov og mulighet for samarbeid. TOR har besøkt tiltak organisert under Oppfølging Midtbyen/ Østbyen; Veiskillet, Gryta, Sommerstua. Videre har vi besøkt Barnas Stasjon, TUBA (LBS), Al- Anon, Akan Trondheim kommune (ved 2 anledninger), SAMUR på Stavne, Kirkens SOS Barnevernsvakta og Ungdomsenheten i Trondheim kommune.. I tillegg har vi hatt møter med Legevakta, AA, RiO, FMS, SMART, Friomsorgen, LBS Poliklinikk, Norges kreative fagskole, Esikt, Grafisk senter og Kommunikasjonsavdelinga Trondheim Kommune. Familievernkontor, 5

6 Konfliktrådet, Natteravner, Røde Kors Døråpner, Kirkens Bymisjon OBU, Mot, KIA, Wayback, Kirkens SOS og 22b også informert om tiltaket. Bedrifter vi har besøkt er; Atea, Tine, Nidar og Reinertsen. Siemens og Asko har fått informasjon via e-post og brosjyrer. Andre informasjonstiltak Pensjonistenes fellesorganisasjon er informert og annonse i bladet Aktiv Pensjonist er bestilt, samt et infoskriv til ledere i pensjonistforeninger skal sendes ut. Mangfoldsrådet er kontaktet og TOR skal få komme på temamøte i november. Det er levert brosjyrer til: Kirkens Bymisjon, Kirkens SOS, Konfliktrådet, Mental Helse, Røde Kors, Utekontakten sommerprosjektet, INN, Familievernkontoret, Barnas stasjon, PUT, Samur (Stavne), Smiso, Prima, Fretex, Stavne, Biblioteket. Fritidsklubber/ Buranhus/ Koncept/ Trikkestallen: ledere og medarbeidere i fritidsklubber er informert ved møter. Ungdommens Bystyre: TOR har vært inne på møte og informert TOR har hatt et møte med fagkonsulent ved Stavne for å se på mulig samarbeid, det er avtalt at lederteam informeres og ser på mulighet for at de som angir å ha et rusproblem(rundt 52 %) skal kunne benytte seg av TOR. 6

7 Busskampanjen Uke Fastleger i Trondheim kommune Det har vært dialog med leder for Fastlegene i Trondheim for avklaring av samhandling med legene. Det er gitt kort info om Tor på legenes allmøte. Tor har innen utgangen av juni besøkt 26 av totalt 38 fastlegekontor. 1 legekontor har utsatt besøket, to avventes svar fra. 10 legekontor ønsket ikke besøk av TOR. De som har takket nei til besøk, har vi avtalt med Sonja Handberg Nielsen, leder for fastleger i Trondheim kommune, at hun kontakter via e-post og gir mer informasjon om TOR. Dialogen med Fastlegene har vært svært positiv og mange leger ønsker en faglig diskusjon vedrørende mennesker med rusproblemer. Vi opplever at TOR gjennom sine besøk på fastlegekontorene er med på å sette fokus på dette temaet. Fastlegene gir generelt uttrykk for at det er svært positivt at det nå eksisterer et tiltak uten henvisningskrav, som er gratis og med kort ventetid. Det har vært møte med Legevakta på St. Olav for å undersøke om dette kunne være en rekruteringsarena. Leder på legevakta avviser at de kan klare å henvise personer til Rustiltaket. De har kun fokus på skade/ 7

8 somatisk. Det kan være mulig at de per telefon kan gi tips og råd om Rustiltaket, men anser det som vanskelig siden tiltaket pr i dag ikke opererer med vakttelefon på kveldstid. Det er også tatt kontakt med Akuttavdeling på St. Olav. De kontakter oss på starten av høsten og inviterer TOR samt andre instanser til felles foredrag/informasjonsmøte. Sentrale samarbeidspartnere og etater vi ønsker å etablere og videreutvikle kontakt med NAV anses å være en sentral samarbeidspartner vi ønsker å etablere god kontakt og samarbeid med. Som et første initierende tiltak er rådgiver hos Fylkesmannen orientert om prosjektet. TOR har vært på presentasjonsbesøk på NAV Heimdal ved ledergruppe samt kontormøte. Vi har også hatt møter ble avholdt med 4 NAV Loser, NAV Lar - koordinator, Fylkeskoordinator Arbeidsrådgivning NAV, Fylkeskoordinator Arbeid og psykisk helse NAV samt ledere ved NAV Kvalifiseringsprogram Østbyen. TOR har bidratt med foredrag og informasjon på konferanse vedrørende Vilje Viser Vei der tiltaksarrangører/arbeidsgivere i NAV -systemet deltok. I møte med Nav Aktiv Start på Lademoen Bydelshus ble vi enige om at TOR får mulighet til å komme inn til kursene som de har for ungdom som har droppet ut av skole eller arbeid. TOR gir mulighet for dialog rundt positive og negative konsekvenser av rusbruk, samt får presentere seg. Det vil også gis mulighet for 1 til 1 samtale. Når det gjelder de tre andre NAV- kontorene; Lerkendal, Østbyen og Midtbyen så har vi forsøkt å invitere oss inn samt sendt påminnelser uten å ha lykkes å få konkrete avtaler. Dette arbeidet fortsetter gjennom sommeren og høsten. Det er viktig at alle fire NAV- kontorene har god kjennskap til TOR gjennom personlige møter. Barne- og familietjenesten er også en sentral etat hvor ansatte bør ha kjennskap til TOR.; TOR har vært på presentasjonsbesøk på BFT Tiltak Midtbyen. Østbyen har fått brosjyrer gjennom en helsesøster. Vi har ikke lyktes å få avtale et konkret møte med leder og ansatte på BFT Østbyen. 8

9 Vi har kontaktet de 4 BFT Forvaltningskontorene ved ledere men per dags dato har vi ikke fått respons. Arbeidet med å konkretisere avtaler og få gitt god informasjon til ansatte i Barne- og Familietjenesten i alle bydeler samt forsterkede helsestasjoner fortsetter videre utover høsten. Helsesøstre; En del helsesøstre i Midtbyen har hørt oss ved foredrag til BFT Tiltak. Når det gjelder Østbyen har Helsesøstre blitt informert gjennom en helsesøster som er engasjert i tema rus og tok på seg å dele ut brosjyrer og spre informasjon til andre helsesøstre knyttet til Østbyen. Lerkendal: Strinda videregående skole besøktes i juni ved ruskontakt og denne videreformidler informasjon til Helsesøster ved denne skolen. Heimdal: det avventes møte med BFT, hvor alle helsesøstre er samlet. Helse og Velferdskontorene; De har fellesmøter for alle bydeler en gang i måneden og TOR skal få mulighet til å presentere ved et slikt møte på høsten. Videregående skoler; OT rådgivere og rådgivere ved alle videregående skoler vil TOR presentere for på høsten (kontakt gjennom Fylkeskommunen) Studenter; En del av kontaktetableringa i forhold til å nå ut med informasjon om TOR til en større mengde studenter er påbegynt og vil være et satsingsområde utover høsten Dette blant annet gjennom kontakt med Sit Råd, frivilligkoordinator og helsesøstre, Studier med Støtte, Sit Bolig angående husverter, Studenttinget, Fadderutvalg, HIST Studensparlament, velferdstinget, NTNU Studentservice, Baksidekontakter på Samfundet, evt. kampanje/stand på Gløshaugen og Dragvoll. Studentrådene ved NTNU/ Studentråd Trondheim Kommune er kontaktet per e-post med informasjon, men ikke gjennom konkrete møte. Samhandling med andre kommuner Når det gjelder samhandling med randkommuner ble det i styringsgruppa for Interkommunalt samarbeid vedtatt, i slutten av februar 2011, at TOR i første omgang kan ta imot personer fra Malvik, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Det er ikke utarbeidet en formalisert avtale. Det er ikke nødvendig med spesielle henvisningsrutiner. Aktuelle personer tar kontakt på telefon. 9

10 Så vurderer TOR etter ca 6 måneder om hvor mange personer som faktisk har benyttet seg av Rustiltaket, og evt. kostnader. Det kommunene må bidra med er markedsføring/informasjonsarbeid til ansatte og sine beboere. Når brosjyremateriell er på plass kan hver kommune bidra til å spre disse til aktuelle samarbeidspartnere i kommunen. Per i dag har ingen personer fra de fire randkommunene tatt kontakt, men tre fastleger har etterspurt om det er mulig å ta imot fra andre kommuner. Det har vært møte med Arbeidsgruppa for Interkommunalt samarbeid ( )der Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Malvik og Trondheim var representert. De er alle interessert i å gå videre ang samarbeid med Tor. Det etterspørres avklaring vedrørende dokumentasjonsplikt for tiltaket samt ansvarsforhold når en person fra annen kommune mottar samtaler hos Tor i Trondheim kommune. Spørsmålet er hvem som står ansvarlig dersom det skulle hende noe alvorlig med personen i etterkant. Det er enighet i Arbeidsgruppa for IKS at vi parallelt med avklaring av disse spørsmålene kan invitere ruskontakter fra de fire kommunene til et felles infomøte hos TOR. Samtalemodul Både prosjektleder og prosjektmedarbeider gir tilbud om individualsamtaler. Det er utarbeidet Registreringsskjema og Samtykkeerklæring for rustiltaket. Som kartleggingsverktøy vedrørende bruk av rusmidler benyttes DUDIT og AUDIT som støtte i individuelle samtaler. I tillegg intervjues personene generelt om livssituasjon, familie, sysselsetting, tidligere behandling. De videre samtalene vedrørende bekymringer rundt rusbruk, motivasjon og ambivalens i forhold til å gjøre endringer gjennomføres i størst mulig grad med Motiverende Intervju(MI) som metode. Se Vedlegg 1: Samtalemodul for SMART- deltakere. Denne samtalemodulen kan brukes uavhengig om personen er deltaker i SMART - prosjektet eller har etablert kontakt med TOR på annen måte. Brukerkontakt Totalt har 20 personer vært i kontakt med TOR. 11 er menn og 9 er kvinner. 4 personer, (3 menn og 1 kvinne)er SMART- deltakere som får oppfølging fram til dom i Tingretten. 10

11 9 personer regnes per juni som aktive, dvs. har allerede hatt 2-3 samtaler og skal ha videre samtaler gjennom sommer/ høst. Den yngste av de 20 som har tatt kontakt er 18 den eldste er 83. Smart deltakerne er 23, 49 og 29 år. En kvinne har voksne barn. En av mennene har daglig samvær med sine 2 barn og en mann har samvær med barnet sitt annenhver helg, en mann har 3 voksne barn som er flyttet hjemmefra. Henvendelser er fra Trondheim og en fra Melhus. Gjennomsnittsalder på deltakere er 29 år. TOR har fått noen henvendelser fra bedrift, lege, pårørende som ønsker å drøfte saker anonymt. Hovedtyngde av rusmidler er alkohol. De fleste av dem som henvender seg tar kontakt selv. 7 er i jobb og 4 er under utdanning, en er pensjonist, en er arbeidsledig, en er under AAP gjennom Nav, en får dagpenger. 4 personer som vi har hatt telefonkontakt med har vi ikke kjennskap til sysselsetting. Det er 4 foreldre som har kontaktet TOR vedrørende sine respektive sønner. En av disse sønnene har vi hatt telefonkontakt med tre ganger. Han ønsker å komme til samtale men er i en turbulent situasjon med kriminalitet og angst. Ikke fått til å møte opp enda. Mor har også hatt samtaler gjennom oppmøte hos TOR. To av de 20 som har tatt kontakt har avtale senere i juni. Den ene er henvist privat til TOR via kollega i Oppfølgingstjenesten, den andre er henvist fra helsesøster i videregående skole. 4 kvinner har vært i kontakt med TOR pr telefon og mottatt råd og veiledning. 1 av disse fant etter tre telefonsamtaler ut at hun ikke ønsket å møte opp hos Tor pga bekymret for å miste førerkort, tiltross for god informasjon. 3 stk fikk avklaring på at TOR ikke er rett instans for videre kontakt. Årsaken var enten at de allerede var henvist til tverrfaglig spesialisert behandling, allerede etablert kontakt med Oppfølger gjennom vedtak hos Helse og Velferd eller nylig ferdig med døgnopphold på Trondheimsklinikken. 11

12 1 kvinne er gjennom arbeidsgiver informert om tiltaket men har ikke fått konkret dato for samtale. Arbeidsgiver jobber videre med motivering for at hun selv skal ta kontakt. Det varierer vedrørende behov for antall samtaler. Noen trenger 2-3 avklaringssamtaler, mens andre ser for seg 5-6 samtaler. Av de 20 personene som har vært i kontakt med TOR har 2 fått kjennskap til TOR via fastlege, 1 via helsesøster, 2 via Helse- overdoseteamet, 1 via NA, 4 foreldre, 1 via arbeidsgiver, 2 via nettside, 1 via bussplakat, 1 via ansatt i oppfølgingstjenesten privat, 1 ukjent, 4 gjennom Smart. Personalressurser Den ene prosjektarbeideren ansatt i TOR har nylig valgt å si opp sin stilling for å etablere egen bedrift privat. Prosessen med å ansette ny person er godt i gang og målet er å ha denne på plass 1.august Fra samtale med bruker; Du tenker at du kanskje bør gjøre endringer i alkoholmønsteret, men er usikker på om det er nødvendig. Nei, jeg vet at det er nødvendig jeg må få bukt med denne drikkingen. Karianne Kristensen, Prosjektleder TOR Tanker om Rusvaner Trondheim

13 Vedlegg 1: Annonser i Adresseavisen TOR- Tanker om Rusvaner Snart ferietid - tenker du på dine Rusvaner og lurer på om du vil forandre dem? Ferietid kan være en vanskelig tid i parforhold, særlig dersom en av partene sliter med begynnende rusproblem. Ønsker du å prate med noen om dine rusvaner? Hos TOR kan du snakke om din livssituasjon, ditt forhold til rusmidler, nettverk/familie, behov og motivasjon for endring av rusvaner. TOR er for voksne over 18 år som er i ferd med å utvikle et rusproblem. Alle kontakter er kostnadsfrie og du trenger ikke henvisning. Du kan være anonym i telefonsamtalen. Vi kan også ringe deg opp igjen eller besvare SMS. Mobil: ( ) E-post: Besøksadresse: Olav Trygvassons gate 40 13

14 Vedlegg 2: Informasjon om Tor på Facebookside Informasjon For personer over 18 år som er i ferd med å utvikle et rusproblem (alkohol, Hos TOR kan du få: samtaler om livssituasjon, om familie/ nettverk, forståelse av rusens virkninger, kartlegging av rusbruk. Sentrale tema videre vil være motivasjon og ambivalens i forhold til endring av rusvaner. De to-tre første samtaler vil følge ganske tett på hverandre tidsmessig og har til hensikt å bli kjent og kartlegge rusvanene systematisk. Adresse Olav Tryggvassonsgate 40, 7011 Trondheim, Norway Få veibeskrivelse Telefon Hjemmeside man - Åpningstider 08:30-15:30 fre: Om Tanker om Rusvaner TOR Tanker om Rusvaner er et samarbeid mellom Rusbehandling Midt-Norge og Trondheim kommune. Generell informasjon VIKTIG: Veggen på denne siden overvåkes av administratorer fra TOR. Det vil bli gitt svar på alle innlegg. Upassende eller irrelevante innlegg vil bli slettet, og brukere kan bli utestengt ved gjentatte brudd på dette. Oppdrag medikamenter, hasj, amfetamin andre rusmidler). Som ønsker å prate med noen om sine bekymringer rundt bruken av rusmidler og sin livssituasjon. Priser Kostnadsfritt Iingen henvisning kreves E-post 14

15 Vedlegg 3: Brukerkontakt i skjematisk form Kjennskap til TOR Saksnr. lege pårøre nde Smart Oppf Helse søster NA avis Interne tt Plakat overdo seteam 1 x 2 x 3 x 4 5 x 6 S7 x x 8 9 S10 x 11 x x 12 x 13 x S14 x x S17 x 18 x 19 x 20 15

16 Sivils tand Sysse lsetti ng Saks nr. Man n Kvinn e Alder barn samb oer ensli g jobb AAP ledig dagp elev stud pensj 1 x 2 x 20 x x 3 x 28 4 x 5 x 83 x 6 x 48 x x x S7 x 29 x 8 x 19 9 x 19 x S10 x 30 x 11 x x x x 12 x 18 x 13 x 20 x x x S14 x 23 x x 15 x x 16 x 22 x S17 x 49 x x x 18 x x x x x 20 x 19 x 16

17 Vedlegg 4: Samtalemodul for SMART- deltagere hos TOR En forutsetning er at vi ikke vet eksakt hvor lang tid det vil ta før straffesaken kommer opp i retten og dom felles og dermed ikke hvor mange samtaler personen rekker å gjennomføre. Valgte tema er det vi vurderer er viktigst å få berørt for at personen skal ha mulighet til å tenke igjennom sitt forhold til rus som har ledet til kjøring i ruspåvirket tilstand samt motivasjon for endring. Tidsaspekt/Antall samtaler: Smart deltagere følges opp til dom er falt. Eventuelt noen uker etter dette frem til programmet på Sør-Trøndelag Friomsorgskontoret starter. En samtale hver 14.dag, ca samtaler før dom, de tre første hyppigere Samtalemodulen kan i store grad med fordel også gjennomføres for andre personer som kontakter TOR. Tema og intervensjoner som bør være gjennomgått; Kartlegging av bruk av rusmidler med bruk av skjemaene Audit, Dudit Forskningsdel 1 og 2 for SMART- deltakerne. Bakgrunnsinformasjon/ Livssituasjon, aktuell situasjon, opplevelse av å bli pågrepet for kjøring i ruset tilstand (Narrativ tilnærming mulighet til å fortelle uten moralisering) Nettverk/ Familie Tidligere hjelp og behandling Positive/ Negativ opplevelser og konsekvenser av å bruke rusmidler, Rusens funksjon, Bekymringer vedrørende rusbruk: for seg selv og andre Ønske om og motivasjon for endring - ambivalens, diskrepans Vurdere behov av Henvisning videre, Samtykkeerklæring, avtale om videre kontakt med TOR. 17

18 Forslag til hvor/når/ hvordan tema kan tas opp og de ulike intervensjonene kan brukes - Hvordan bruke MI; En MI samtale handler fremfor alt om motivasjonsaspektene ved endring. Ikke først og fremst om hvordan endringen skal skje, men om den skal skje hvorfor eller hvorfor ikke. (Barth, 2007) Målet er å hjelpe personen med å begynne å reflektere over seg selv, utforske og løfte frem egen motivasjon og ta stilling til eventuell endring. Samtaletema er klientens vilje, tro og beredskap for forandring, eventuell ambivalens, vurderinger rundt nåværende situasjon, nettverk, egne ressurser for forandring, fremtidsplaner. De samme temaene vil gå igjen gjennom alle samtaler. Poenget er å la klienten høre seg selv si det. Gjennomføring av de ulike tema kan ikke være for statisk. En del tema vil det være nødvendig å bruke flere samtaler på og noen tema vil være en rød tråd i hele oppfølgingstiden hos TOR. Nedenfor følger et forslag til hvordan et samtaleforløp hos Tor kan se ut. Det viktige er at de over nevnte tema blir tatt opp og brukt tid på samt at spørsmålsformulering, refleksjoner, oppsummering gjøres med Motiverende Intervju som samtalemetode. Det vurderes individuelt om ruskartleggingsskjema tas i bruk ved første eller andre møte. Samtalens fem faser: 1. Kontakt og relasjonsskapende fase: skape trygghet slik at brukeren er i stand til å ta imot den hjelpen som tilbys 2. Nøytralt utforskende fase: - nøytral utforskning av klientens opplevelse for å kartlegge saken og skape en felles oppfatning av utgangspunkt for endring 3. Perspektivutvidende fase: - utforske andre og andres perspektiver på saken. Sentrale begrep: diskrepans, ambivalens, motstand 4. Motivasjonsbyggende fase: - fokus på brukerens endringsmotivasjon. Oppmerksom på endringstanker, blikket mer framover mot beslutning og endring. 5. Beslutnings og forpliktelsesfasen: - utforske klientens beslutning og underbygge beslutningen. Brukeren blir stadig mer bevisst på beslutningen 18

19 og jobber med å underbygge sitt eget ansvar for beslutningen. Det øker sannsynligheten for at endringen vil bli gjennomført. Samtale 1 til 3 Forskningsdel 1 for SMART; Følges opp/ ønsker ikke å påvirke brukeren som informant, forklare skjema, tilgjengelig utenfor rommet for spørsmål. Bakgrunnsinformasjon: informasjon om tiltaket, formål med Smart (forebygge/ minske risiko for gjentakelse) og TOR, gi et tidlig tilbud forebygge ny kjøring i ruset tilstand, rammer, lovverk: barnevernloven, sosialtjenesteloven, opplysningsplikt som offentlig ansatt alvorlig handling, men gjennom å møte hos TOR er det muligheter, hva får du ikke, rettsaken går sin gang. TOR kan gi en forklaring til PU som gjennomføres før rettsaken gjennom Sør Trøndelag Friomsorgskontor mulighet spesialisthelsetjeneste hva skjer fremover - skape forutsigbarhet Klargjør forventninger fra deltaker: Hvorfor er han/hun her/ har sagt ja til å være med i SMART. Hvorfor har personen tatt kontakt med TOR? Hva er bekymringa til personen? Er det andre i nettverket som er bekymret for bruken av rusmidler? Aktuell situasjon eksempelvis opplevelse av å bli pågrepet for kjøring i ruset tilstand, vært veldig beruset, fått kommentarer fra andre, egen bekymring for hukommelsestap. Livssituasjon Nettverk/ Familie Bekymringer vedrørende rusbruk Audit/ Dudit (kartlegging av omfang av bruk) (brukes som et semistrukturert intervju) Ønske/Forpliktelse til å komme igjen forberedt på hva som kommer ( Ansattstøtte: kvalitetssikring gjennom å lære av hverandre, kurs, lydopptak med samtykke (nedtegnet, anonymisert) fellesopplevelse om det er greit for brukeren) 19

20 Åpne spørsmål: Hvordan har den seneste tiden vært for deg/ Hvordan har du hatt det? Fortell. Kan du fortelle litt om hvordan dagen (da du ble tatt) var for deg? / Hva skjedde på fredag? Kunne du tenke deg å fortelle? Hva er det som gjør deg mest urolig? Hva er det verste som kan hende? Hva mener du skal til for at du skal kunne holde på jobben? Samtale 4 og 5 Tidligere hjelp og behandling Positive/ Negative opplevelser og konsekvenser av å bruke rusmidler Innledende spørsmål: Hva er det du liker ved og ruse deg? Rusens funksjon (nevrologisk: hvorfor det er bekymring i forhold til det/ kunnskap om helsekonsekvens/ rus som mestringsarena) Motstand å be om lov når man ønsker å ta opp sensitive ting: Er det greit for deg at vi snakker litt mer om dette som legen har sagt om alkoholforbruket ditt? Dette med sovetabletter og tilvenningsfare kan jeg få informere litt om det? K: Har du egentlig erfaring med å hjelpe slike som meg R: Du tenker at ditt problem krever en del kompetanse for å kunne løses. Hva har tidligere vært til hjelp for deg? Utforskning (s.127, Tom Barth Motiverende Intervju): Bekymringer vedrørende rusbruk - en spørrende, utforskende og støttende strategi som kan hjelpe personen med å avdekke, forstå, akseptere, bearbeide og etter hvert finne løsninger på sin ambivalens. Brukeren må støttes slik at han orker å møte seg selv, berører alltid følsomme spørsmål for brukeren. Han må møtes uten fordømmelse og med full respekt. Utforskning av praktiske fremgangsmåter Hva tror du vil hjelpe? Hvordan vil du gå frem? Hva har hjulpet tidligere? Kan jeg komme med noen ideer? Hva synes du om disse? 20

21 Signaler: men, på den ene siden / på den andre siden : Jeg vet at jeg burde ta tak i dette, men det er for krevende. Oppfølging: Så noen ting taler for og andre imot Kanskje ville det vært en ide å sortere litt de tankene du har først Hadde det vært greit for deg? Om det er utydelig kan empatisk speiling som Du tviler på, Du har blandete følelser bidra til å lede i riktig retning. Åpne spørsmål: Hva tenker du nå? Hvordan ser du på dette? Hva blir helheten for deg? Samtale 6 til 8 Tema; Ønske om endring, Målsetting, Motivasjon, ambivalens, Avdekke problemomfang konkrete behov til for eksempel spesialisthelsetjeneste Empati; Rådgiveren skal vise reel interesse ved å være oppmerksom, reflektere, et ønske om at personen utvikler seg. Ta perspektiv uten å dømme eller legitimere, med en reflekterende distanse. Refleksjon Ja fastlegen min er opptatt av alkoholforbruket mitt. Fastlegen din er opptatt av det. Oppsummering (s.53) Så du har mange forskjellige slags vanskeligheter og du har prøvd flere ting for at forholdene skal bedre seg og du synes ikke alltid at legens råd har vært til hjelp og av og til føler du deg motløs. Oppsummeringer skal være påstander, konstateringer. Hjelperen sier hvordan det er og hun skal ikke spørre om det er slik. Ambivalens: I need to but I don t want to. 21

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene?

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? ROS Rusforum 2016 Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Planleggingsfasen Oppstartfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? Nå. Midtfasen Hva skjer med ROS fremover? Tjuvtitt ROS er et arbeidende

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Erfaringer fra opplæring av hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen Lena Müller, Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus- Oslo Actis konferanse 25. og 26.

Detaljer

Den motiverende samtalen

Den motiverende samtalen Motiverende samtale 2014 v/kristin P Faxvaag og Tone Husby Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabiliteringverende samtalen et verktøy i hverdagsrehabilitering. MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Motiverende samtaler (MI)

Motiverende samtaler (MI) Motiverende samtaler (MI) En introduksjon om MI på BI konferansen den 19.09.2013 Silje Lill Rimstad Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Korusvest Stavanger Ett av syv regionale kompetansesentre innen rusmiddelspørsmål

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale 22.01.15 MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer bevisst på hvordan MI kan

Detaljer

Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet;

Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet; Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet; Avd.overlege Reidar Høifødt, Psykisk helse og rusklinikken, UNN, mars -16 Problemstilling og idé Vi antar

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Pårørendeseminar Stjørdal 13.03.14 med Blåkorsfarerne Åse Prestvik og Ingebjørg Flatås 15.00: Undervurder aldri ein lykkeleg

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Innledning: Det er en glidende overgang mellom normalbruk og problemfylt bruk av rusmidler. Folkehelseperspektivet kan være utgangspunktet for å

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING

FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING Lade Behandlingssenter Blå Kors: Tverrfaglig spesialisert

Detaljer

Te ka slags nøtte 18.09. Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no

Te ka slags nøtte 18.09. Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no Te ka slags nøtte 18.09 Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no Man skulle tro At et hjerteinfarkt vil være nok til å få en mann til å slutte å røyke, forandre dietten, trene mer og ta sine medisiner

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale KS 25.08.2015 ved Kristin Pelle Faxvaag og Tone Mathisen Husby MÅLSETTING

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Å bryte gjennom den usynlige muren

Å bryte gjennom den usynlige muren Å bryte gjennom den usynlige muren - om betydningen av å involvere pårørende i rusbehandling Barnet og rusen 2015 med Blåkorsfarerne Åse Prestvik og Ingebjørg Flatås Undervurder aldri ein lykkeleg mann

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering 1. Historikk RUStelefonen skal inngå avtale om kjøp av kommunikasjons-, og markedsføringstjenester

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam)

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Klinisk sosionom Anne Marie Willesen Spesialsykepleier Karen Reinholtsen Øidne PUT (Psykiatrisk Ungdomsteam) Etablert i midten

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold 1 Hva er Motiverende Samtale? Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Trondheim kommune Omsorgstrappa Hjemmetjenester 4 bydeler Helsehus

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Veileder i nulltoleranse - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø Akan på 1 2 3 1 Lage kjøreregler for rus og spill som passer din bedrift. Involver de ansatte og

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede

Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede Personer med utviklingshemming har oftere helsesvikt enn resten av befolkningen De får sjeldnere hjelp til sin helsesvikt

Detaljer

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) MARiT LAR-Midt HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Helse og Velferdskontor Heimdal 71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Foto: Geir Hageskal Til barn og unges beste. Ingunn Egtvedt og Line Fischer Østlyng Oversikt Kort presentasjon av

Detaljer

Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013

Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013 Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013 1 NAV 55 55 33 33 AAP 2 Jeg liker veldig godt å jobbe med ME-pasienter! 3 Fordi: Troverdighet Når de ikke trenger å forsvare seg blir det veldig fort

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Resultat fra Questback utsendt i forbindelse med samhandlingsmøtet Psykiatri 03.06.15

Resultat fra Questback utsendt i forbindelse med samhandlingsmøtet Psykiatri 03.06.15 Resultat fra Questback utsendt i forbindelse med samhandlingsmøtet Psykiatri 03.06.15 Questback utsendt til 65 deltakere, 42 har besvart. En svarprosent på 64. Arr. komite, kafebordverter og forelesere

Detaljer

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Rusmestringsenheten Trondheim fengsel, Leira avdeling Presentasjonen vil inneholde Hvilke utfordringer har vi Hva har vi lykkes med Hvilket tilbud

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen 1 Akan kompetansesenter 2013 400 oppdrag 30 åpne kurs 800 veiledningssamtaler 4 400 besøkende/mnd 85 mediesaker Alkohol Illegale rusmidler

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Etisk refleksjon Forskjellige metoder Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Hva er moral deliberation / etisk refleksjon En reell kasuistikk Et etisk spørsmål: hva er god behandling/omsorg/praksis

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Gode spørsmål for å avklare rusproblem og Bente Sikveland 1

Gode spørsmål for å avklare rusproblem og Bente Sikveland 1 Gode spørsmål for å avklare rusproblem Bente Sikveland 1 Gode spørsmål for å avklare rusproblemer Avklare noe annet enn å avsløre, avdekke eller fånoen til åerkjenne noe.. Bente Sikveland 2 Gode spørsmål

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende.

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Polikinikk_folder.indd 1 19.12.2016 09.23 VÅRT BEHANDLINGS-

Detaljer

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Konferanse om aktivitetstilbudet Onsdag 26 april 2017 1 Hva er spesielt for Hverdagssamtalen? Hovedfokus på: Spirit - (væremåte/verdigrunnlag) De personsentrerte

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE Marit Kristiansen, spesialsosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter Blå Kors Fra første henvendelse - til vedtak etter

Detaljer

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Ergoterapeut Mari Aanensen Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Sørlandet sykehus Kristiansand HVORFOR KAN DETTE VÆRE NYTTIG FOR DERE? Større innsikt

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende intervju Bakgrunn i amerikansk misbruksbehandling (alkohol) Millers sabbatsår i Bergen 1982 Første publikasjon

Detaljer

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Forslag over mulige fokusområder for praksiskonsulentarbeidet ved DPS og BUP Dette prosjektet med avlønning av praksiskonsulent

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn

Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn Disponering av innlegget: Hvorfor Akutt-team? Spesialisthelsetjenesten i Universitets sykehuset

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer