Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner"

Transkript

1 Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner 1

2 Sammendrag TOR- Tanker om Rusvaner er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge, lokalisert ved Oppfølgingstjenesten Midtbyen/Østbyen i Trondheim. Siden januar 2011 har to ansatte vært ansatt i 100 prosent stillinger. Det er innvilget totalt 1,75 millioner kroner for første driftsår. 1 mill av dette er Samhandlingsmidler som ble innvilget i 2010 og skal dekke året Øvrige midler er gitt av Rusbehandling Midt-Norge med kr og Trondheim kommune dekker 0,5 % stilling ca kr. Ny søknad om Samhandlingsmidler kan søkes tidligst mars Intensjonen er at tiltaket skal være 3-årig, men det må søkes om og innvilges penger år for år. En betydelig del av de ansattes oppgaver har våren 2011 bestått i å markedsføre tiltaket ut til samarbeidspartnere og allmennheten for å nå brukere. Dette er blant annet gjort gjennom besøk på de fleste fastlegekontorene i Trondheim, besøk og presentasjoner hos en rekke andre instanser, reklame på busser, etablering av nettside og facebook samt annonser i Adresseavisen. TOR inngår i et samarbeid med politiet ved navn SMART- Samarbeid Mot Alkohol og Rus i Trafikken. Personer pågrepet første eller annen gang for kjøring i ruset tilstand får tilbud om frivillig å motta oppfølgingssamtaler hos TOR frem til dom i Tingretten. I sammenheng med markedsføring av Smart har tiltaket vært omtalt på NRK Trøndelag ved to tilfeller våren TOR har utarbeidet en kortfattet samtalemodul basert på Motiverende Intervju som samtaleteknikk for bruk i dialogen med aktuelle brukere. Modulen inneholder et minimum av tema som bør berøres i samtalene. Antall samtaler og hyppighet kan variere og tilpasses den enkelte. Modulen kan benyttes både for personer som selv tar kontakt med TOR og for SMART- deltakerne som etablerer kontakt gjennom politiet. Per juni 2011 har 20 personer kontaktet tiltaket. 9 personer er per juni aktive dvs har gjennomført 2-3 samtaler og skal ha oppfølging videre gjennom sommeren eller nye samtaler etter ferieavvikling for både ansatte og aktuelle personer. 4 av de 9 er SMART- deltakere. 2

3 Ett satsningsområde for høsten er å fullføre informasjonsarbeidet og kontaktetableringa med NAV- kontorene, Barne- og Familietjenesten, Helsesøstre, Videregående skoler og Studenter/ Studentorganisasjoner. Videre vil avklaring og etablering knyttet til samarbeid med randkommunene Melhus, Malvik, Midtre Gauldal og Klæbu stå sentralt. Hva er gjort? Rustiltaket har fått navnet TOR- Tanker om Rusvaner. Det er ansatt to personer i prosjektet i 100 % stillinger. Prosjektleder Karianne Kristensen startet 12.januar og Prosjektmedarbeider Anna Kupper startet 19. Januar. Begge er utdannet sosionom. Prosjektgruppa består av Boel Helgesen; rådgiver hos Rådmannen TK, Elise Solheim: samhandlingsleder RMN, Torbjørg Sandberg: enhetsleder Oppfølging Midtbyen/Østbyen, Bjarne Brubak; Poliklinikken Lade Behandlings Senter, Karianne Kristensen; prosjektleder. Referansegruppe er per d. d to medlemmer av AA, en person fra RiO samt psykolog Nikolaj Kahn fra Voksenavdelinga ved Trondheimsklinikken. Prosjektplan med fremdriftsplan, enkel kommunikasjonsplan samt risikoanalyse er utarbeidet. Kommunikasjonsplanen er utarbeidet i samråd med kommunikasjonsenheten i Trondheim kommune (TK) samt innspill fra kommunikasjonsrådgiver i Rusbehandling Midt-Norge(RMN). Det er utarbeidet plan for fordeling av ansvar for arbeidsoppgaver, kontakt og oppfølging av aktuelle samarbeidspartnere mellom prosjektleder og prosjektmedarbeider. Det er avklart at prosjektet ikke får tilgang til Gerica eller annet datasystem i første omgang. Gjennom dialog med Esikt (TK) ang regler fra Datatilsynet og lovhjemmel for oppbevaring av personopplysninger er det avklart at dette oppbevares i papirformat i låst arkivskap i Oppfølgingstjenestens lokaler. Utarbeidelse av navn, profil/ logo, brosjyremateriale og visittkort er ferdigstilt i samarbeid med Grafisk Senter i TK og distribueres nå til alle vi tidligere har hatt møtet med. Nettside og Facebook er også på plass. TOR er annonsert i tordagsannonsen i Adresseavisen for Trondheim kommune tre ganger. Prosjektet har vært i radio to ganger- en gang gjennom 3

4 morgensendinga på NRK Trøndelag og en gang på ettermiddagssendinga. Norges kreative Fagskole er kontaktet for utarbeidelse av en reklamefilm, men dette har per i dag ikke resultert i konkret avtale. Vi har deltatt i personalsamlinger på Oppfølgingstjenesten, hatt fire møter i Prosjektgruppa samt et møte med Referansegruppa. Økonomi Siden januar 2011 har to ansatte vært ansatt i 100 prosent stillinger. Det er innvilget totalt 1,75 millioner kroner for første driftsår. 1 mill av dette er Samhandlingsmidler som ble innvilget i 2010 og skal dekke året Øvrige midler er gitt av Rusbehandling Midt-Norge med kr og Trondheim kommune dekker 0,5 % stilling ca kr. Ny søknad om Samhandlingsmidler kan søkes tidligst mars Intensjonen er at tiltaket skal være 3-årig, men det må altså søkes om og innvilges midler år for år. Innvilgede midler vil dekke lønn og drift frem til 1. juni i avvente på behandling av ny søknad om midler. Med tanke på avslag fra Helse Midt-Norge på nye Samhandlingsmidler for 2011 er det ønskelig at Samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge kan justeres noe med tanke på overgangen til 2012 samt behovet for å kunne bruke pengene både på drift og stillinger. Det bør også vurderes hvorvidt Trondheim kommune kan søke ytterligere Samhandlingsmidler med frist 1.august Et hovedmål i en slik søknad kan være samhandling mellom kommunene der TOR kan gi tilbud om samtaler også til personer fra de fire randkommunene Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, og Klæbu. Søknad om midler til en evaluering av tiltaket bør også vurderes. Eventuelt kan det sjekkes ut om Fylkesmannen har midler å bidra med til evaluering En ide er å bruke masterstudenter (psykologi, sosialt arbeid, helsefag) for evaluering. 4

5 Smart Det er etablert formalisert samarbeid med SMART (Samarbeid Mot Alkohol og Rus i Trafikken) og prosjektleder er deltaker i denne prosjektgruppa. Det er underskrevet samarbeidsavtale mellom Rustiltaket og Kriminalomsorgen ved Friomsorgskontoret i Sør-Trøndelag vedrørende henvisning av brukere i Smartprosjektet. Det er utarbeidet samtalemodul som også kan brukes på andre personer som har samtaler hos TOR. Overføringsrutiner mellom politi og TOR er på plass og utprøvd i praksis gjennom per i dag 4 aktive SMART- deltakere som får oppfølging frem til dom i Tingretten. KoRus skal gjøre følgeforskning på Smartdeltakerne. Det avventes svar fra REK på å få bruke strafferegisteret for å måle tilbakefall etter enn viss tid for de som er pågrepet for ruskjøring og fått oppfølging hos TOR. Prosedyrer for følgeforskning er under utarbeidelse. Vi har også en avtale vedrørende henvisningsrutiner mellom Rustiltaket og Lade Behandlingssenter Poliklinikken, både for deltakere i SMART og andre brukere. Vi har vært på møte med ansatte i Poliklinikk, Ambulant team og Inntakskontoret på LBS. Andre tiltak som er besøkt En rekke tiltak, enheter, organisasjoner og instanser er aktuelle som samarbeidspartnere/ rekrutteringarenaer. Liste og prioritering har endret seg underveis. Vi har kontinuerlig oppfølging av henvendelser til samarbeidspartnere som ikke har svart på forespørsel om å få besøke for å gi info og vurdere behov og mulighet for samarbeid. TOR har besøkt tiltak organisert under Oppfølging Midtbyen/ Østbyen; Veiskillet, Gryta, Sommerstua. Videre har vi besøkt Barnas Stasjon, TUBA (LBS), Al- Anon, Akan Trondheim kommune (ved 2 anledninger), SAMUR på Stavne, Kirkens SOS Barnevernsvakta og Ungdomsenheten i Trondheim kommune.. I tillegg har vi hatt møter med Legevakta, AA, RiO, FMS, SMART, Friomsorgen, LBS Poliklinikk, Norges kreative fagskole, Esikt, Grafisk senter og Kommunikasjonsavdelinga Trondheim Kommune. Familievernkontor, 5

6 Konfliktrådet, Natteravner, Røde Kors Døråpner, Kirkens Bymisjon OBU, Mot, KIA, Wayback, Kirkens SOS og 22b også informert om tiltaket. Bedrifter vi har besøkt er; Atea, Tine, Nidar og Reinertsen. Siemens og Asko har fått informasjon via e-post og brosjyrer. Andre informasjonstiltak Pensjonistenes fellesorganisasjon er informert og annonse i bladet Aktiv Pensjonist er bestilt, samt et infoskriv til ledere i pensjonistforeninger skal sendes ut. Mangfoldsrådet er kontaktet og TOR skal få komme på temamøte i november. Det er levert brosjyrer til: Kirkens Bymisjon, Kirkens SOS, Konfliktrådet, Mental Helse, Røde Kors, Utekontakten sommerprosjektet, INN, Familievernkontoret, Barnas stasjon, PUT, Samur (Stavne), Smiso, Prima, Fretex, Stavne, Biblioteket. Fritidsklubber/ Buranhus/ Koncept/ Trikkestallen: ledere og medarbeidere i fritidsklubber er informert ved møter. Ungdommens Bystyre: TOR har vært inne på møte og informert TOR har hatt et møte med fagkonsulent ved Stavne for å se på mulig samarbeid, det er avtalt at lederteam informeres og ser på mulighet for at de som angir å ha et rusproblem(rundt 52 %) skal kunne benytte seg av TOR. 6

7 Busskampanjen Uke Fastleger i Trondheim kommune Det har vært dialog med leder for Fastlegene i Trondheim for avklaring av samhandling med legene. Det er gitt kort info om Tor på legenes allmøte. Tor har innen utgangen av juni besøkt 26 av totalt 38 fastlegekontor. 1 legekontor har utsatt besøket, to avventes svar fra. 10 legekontor ønsket ikke besøk av TOR. De som har takket nei til besøk, har vi avtalt med Sonja Handberg Nielsen, leder for fastleger i Trondheim kommune, at hun kontakter via e-post og gir mer informasjon om TOR. Dialogen med Fastlegene har vært svært positiv og mange leger ønsker en faglig diskusjon vedrørende mennesker med rusproblemer. Vi opplever at TOR gjennom sine besøk på fastlegekontorene er med på å sette fokus på dette temaet. Fastlegene gir generelt uttrykk for at det er svært positivt at det nå eksisterer et tiltak uten henvisningskrav, som er gratis og med kort ventetid. Det har vært møte med Legevakta på St. Olav for å undersøke om dette kunne være en rekruteringsarena. Leder på legevakta avviser at de kan klare å henvise personer til Rustiltaket. De har kun fokus på skade/ 7

8 somatisk. Det kan være mulig at de per telefon kan gi tips og råd om Rustiltaket, men anser det som vanskelig siden tiltaket pr i dag ikke opererer med vakttelefon på kveldstid. Det er også tatt kontakt med Akuttavdeling på St. Olav. De kontakter oss på starten av høsten og inviterer TOR samt andre instanser til felles foredrag/informasjonsmøte. Sentrale samarbeidspartnere og etater vi ønsker å etablere og videreutvikle kontakt med NAV anses å være en sentral samarbeidspartner vi ønsker å etablere god kontakt og samarbeid med. Som et første initierende tiltak er rådgiver hos Fylkesmannen orientert om prosjektet. TOR har vært på presentasjonsbesøk på NAV Heimdal ved ledergruppe samt kontormøte. Vi har også hatt møter ble avholdt med 4 NAV Loser, NAV Lar - koordinator, Fylkeskoordinator Arbeidsrådgivning NAV, Fylkeskoordinator Arbeid og psykisk helse NAV samt ledere ved NAV Kvalifiseringsprogram Østbyen. TOR har bidratt med foredrag og informasjon på konferanse vedrørende Vilje Viser Vei der tiltaksarrangører/arbeidsgivere i NAV -systemet deltok. I møte med Nav Aktiv Start på Lademoen Bydelshus ble vi enige om at TOR får mulighet til å komme inn til kursene som de har for ungdom som har droppet ut av skole eller arbeid. TOR gir mulighet for dialog rundt positive og negative konsekvenser av rusbruk, samt får presentere seg. Det vil også gis mulighet for 1 til 1 samtale. Når det gjelder de tre andre NAV- kontorene; Lerkendal, Østbyen og Midtbyen så har vi forsøkt å invitere oss inn samt sendt påminnelser uten å ha lykkes å få konkrete avtaler. Dette arbeidet fortsetter gjennom sommeren og høsten. Det er viktig at alle fire NAV- kontorene har god kjennskap til TOR gjennom personlige møter. Barne- og familietjenesten er også en sentral etat hvor ansatte bør ha kjennskap til TOR.; TOR har vært på presentasjonsbesøk på BFT Tiltak Midtbyen. Østbyen har fått brosjyrer gjennom en helsesøster. Vi har ikke lyktes å få avtale et konkret møte med leder og ansatte på BFT Østbyen. 8

9 Vi har kontaktet de 4 BFT Forvaltningskontorene ved ledere men per dags dato har vi ikke fått respons. Arbeidet med å konkretisere avtaler og få gitt god informasjon til ansatte i Barne- og Familietjenesten i alle bydeler samt forsterkede helsestasjoner fortsetter videre utover høsten. Helsesøstre; En del helsesøstre i Midtbyen har hørt oss ved foredrag til BFT Tiltak. Når det gjelder Østbyen har Helsesøstre blitt informert gjennom en helsesøster som er engasjert i tema rus og tok på seg å dele ut brosjyrer og spre informasjon til andre helsesøstre knyttet til Østbyen. Lerkendal: Strinda videregående skole besøktes i juni ved ruskontakt og denne videreformidler informasjon til Helsesøster ved denne skolen. Heimdal: det avventes møte med BFT, hvor alle helsesøstre er samlet. Helse og Velferdskontorene; De har fellesmøter for alle bydeler en gang i måneden og TOR skal få mulighet til å presentere ved et slikt møte på høsten. Videregående skoler; OT rådgivere og rådgivere ved alle videregående skoler vil TOR presentere for på høsten (kontakt gjennom Fylkeskommunen) Studenter; En del av kontaktetableringa i forhold til å nå ut med informasjon om TOR til en større mengde studenter er påbegynt og vil være et satsingsområde utover høsten Dette blant annet gjennom kontakt med Sit Råd, frivilligkoordinator og helsesøstre, Studier med Støtte, Sit Bolig angående husverter, Studenttinget, Fadderutvalg, HIST Studensparlament, velferdstinget, NTNU Studentservice, Baksidekontakter på Samfundet, evt. kampanje/stand på Gløshaugen og Dragvoll. Studentrådene ved NTNU/ Studentråd Trondheim Kommune er kontaktet per e-post med informasjon, men ikke gjennom konkrete møte. Samhandling med andre kommuner Når det gjelder samhandling med randkommuner ble det i styringsgruppa for Interkommunalt samarbeid vedtatt, i slutten av februar 2011, at TOR i første omgang kan ta imot personer fra Malvik, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Det er ikke utarbeidet en formalisert avtale. Det er ikke nødvendig med spesielle henvisningsrutiner. Aktuelle personer tar kontakt på telefon. 9

10 Så vurderer TOR etter ca 6 måneder om hvor mange personer som faktisk har benyttet seg av Rustiltaket, og evt. kostnader. Det kommunene må bidra med er markedsføring/informasjonsarbeid til ansatte og sine beboere. Når brosjyremateriell er på plass kan hver kommune bidra til å spre disse til aktuelle samarbeidspartnere i kommunen. Per i dag har ingen personer fra de fire randkommunene tatt kontakt, men tre fastleger har etterspurt om det er mulig å ta imot fra andre kommuner. Det har vært møte med Arbeidsgruppa for Interkommunalt samarbeid ( )der Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Malvik og Trondheim var representert. De er alle interessert i å gå videre ang samarbeid med Tor. Det etterspørres avklaring vedrørende dokumentasjonsplikt for tiltaket samt ansvarsforhold når en person fra annen kommune mottar samtaler hos Tor i Trondheim kommune. Spørsmålet er hvem som står ansvarlig dersom det skulle hende noe alvorlig med personen i etterkant. Det er enighet i Arbeidsgruppa for IKS at vi parallelt med avklaring av disse spørsmålene kan invitere ruskontakter fra de fire kommunene til et felles infomøte hos TOR. Samtalemodul Både prosjektleder og prosjektmedarbeider gir tilbud om individualsamtaler. Det er utarbeidet Registreringsskjema og Samtykkeerklæring for rustiltaket. Som kartleggingsverktøy vedrørende bruk av rusmidler benyttes DUDIT og AUDIT som støtte i individuelle samtaler. I tillegg intervjues personene generelt om livssituasjon, familie, sysselsetting, tidligere behandling. De videre samtalene vedrørende bekymringer rundt rusbruk, motivasjon og ambivalens i forhold til å gjøre endringer gjennomføres i størst mulig grad med Motiverende Intervju(MI) som metode. Se Vedlegg 1: Samtalemodul for SMART- deltakere. Denne samtalemodulen kan brukes uavhengig om personen er deltaker i SMART - prosjektet eller har etablert kontakt med TOR på annen måte. Brukerkontakt Totalt har 20 personer vært i kontakt med TOR. 11 er menn og 9 er kvinner. 4 personer, (3 menn og 1 kvinne)er SMART- deltakere som får oppfølging fram til dom i Tingretten. 10

11 9 personer regnes per juni som aktive, dvs. har allerede hatt 2-3 samtaler og skal ha videre samtaler gjennom sommer/ høst. Den yngste av de 20 som har tatt kontakt er 18 den eldste er 83. Smart deltakerne er 23, 49 og 29 år. En kvinne har voksne barn. En av mennene har daglig samvær med sine 2 barn og en mann har samvær med barnet sitt annenhver helg, en mann har 3 voksne barn som er flyttet hjemmefra. Henvendelser er fra Trondheim og en fra Melhus. Gjennomsnittsalder på deltakere er 29 år. TOR har fått noen henvendelser fra bedrift, lege, pårørende som ønsker å drøfte saker anonymt. Hovedtyngde av rusmidler er alkohol. De fleste av dem som henvender seg tar kontakt selv. 7 er i jobb og 4 er under utdanning, en er pensjonist, en er arbeidsledig, en er under AAP gjennom Nav, en får dagpenger. 4 personer som vi har hatt telefonkontakt med har vi ikke kjennskap til sysselsetting. Det er 4 foreldre som har kontaktet TOR vedrørende sine respektive sønner. En av disse sønnene har vi hatt telefonkontakt med tre ganger. Han ønsker å komme til samtale men er i en turbulent situasjon med kriminalitet og angst. Ikke fått til å møte opp enda. Mor har også hatt samtaler gjennom oppmøte hos TOR. To av de 20 som har tatt kontakt har avtale senere i juni. Den ene er henvist privat til TOR via kollega i Oppfølgingstjenesten, den andre er henvist fra helsesøster i videregående skole. 4 kvinner har vært i kontakt med TOR pr telefon og mottatt råd og veiledning. 1 av disse fant etter tre telefonsamtaler ut at hun ikke ønsket å møte opp hos Tor pga bekymret for å miste førerkort, tiltross for god informasjon. 3 stk fikk avklaring på at TOR ikke er rett instans for videre kontakt. Årsaken var enten at de allerede var henvist til tverrfaglig spesialisert behandling, allerede etablert kontakt med Oppfølger gjennom vedtak hos Helse og Velferd eller nylig ferdig med døgnopphold på Trondheimsklinikken. 11

12 1 kvinne er gjennom arbeidsgiver informert om tiltaket men har ikke fått konkret dato for samtale. Arbeidsgiver jobber videre med motivering for at hun selv skal ta kontakt. Det varierer vedrørende behov for antall samtaler. Noen trenger 2-3 avklaringssamtaler, mens andre ser for seg 5-6 samtaler. Av de 20 personene som har vært i kontakt med TOR har 2 fått kjennskap til TOR via fastlege, 1 via helsesøster, 2 via Helse- overdoseteamet, 1 via NA, 4 foreldre, 1 via arbeidsgiver, 2 via nettside, 1 via bussplakat, 1 via ansatt i oppfølgingstjenesten privat, 1 ukjent, 4 gjennom Smart. Personalressurser Den ene prosjektarbeideren ansatt i TOR har nylig valgt å si opp sin stilling for å etablere egen bedrift privat. Prosessen med å ansette ny person er godt i gang og målet er å ha denne på plass 1.august Fra samtale med bruker; Du tenker at du kanskje bør gjøre endringer i alkoholmønsteret, men er usikker på om det er nødvendig. Nei, jeg vet at det er nødvendig jeg må få bukt med denne drikkingen. Karianne Kristensen, Prosjektleder TOR Tanker om Rusvaner Trondheim

13 Vedlegg 1: Annonser i Adresseavisen TOR- Tanker om Rusvaner Snart ferietid - tenker du på dine Rusvaner og lurer på om du vil forandre dem? Ferietid kan være en vanskelig tid i parforhold, særlig dersom en av partene sliter med begynnende rusproblem. Ønsker du å prate med noen om dine rusvaner? Hos TOR kan du snakke om din livssituasjon, ditt forhold til rusmidler, nettverk/familie, behov og motivasjon for endring av rusvaner. TOR er for voksne over 18 år som er i ferd med å utvikle et rusproblem. Alle kontakter er kostnadsfrie og du trenger ikke henvisning. Du kan være anonym i telefonsamtalen. Vi kan også ringe deg opp igjen eller besvare SMS. Mobil: ( ) E-post: Besøksadresse: Olav Trygvassons gate 40 13

14 Vedlegg 2: Informasjon om Tor på Facebookside Informasjon For personer over 18 år som er i ferd med å utvikle et rusproblem (alkohol, Hos TOR kan du få: samtaler om livssituasjon, om familie/ nettverk, forståelse av rusens virkninger, kartlegging av rusbruk. Sentrale tema videre vil være motivasjon og ambivalens i forhold til endring av rusvaner. De to-tre første samtaler vil følge ganske tett på hverandre tidsmessig og har til hensikt å bli kjent og kartlegge rusvanene systematisk. Adresse Olav Tryggvassonsgate 40, 7011 Trondheim, Norway Få veibeskrivelse Telefon Hjemmeside man - Åpningstider 08:30-15:30 fre: Om Tanker om Rusvaner TOR Tanker om Rusvaner er et samarbeid mellom Rusbehandling Midt-Norge og Trondheim kommune. Generell informasjon VIKTIG: Veggen på denne siden overvåkes av administratorer fra TOR. Det vil bli gitt svar på alle innlegg. Upassende eller irrelevante innlegg vil bli slettet, og brukere kan bli utestengt ved gjentatte brudd på dette. Oppdrag medikamenter, hasj, amfetamin andre rusmidler). Som ønsker å prate med noen om sine bekymringer rundt bruken av rusmidler og sin livssituasjon. Priser Kostnadsfritt Iingen henvisning kreves E-post 14

15 Vedlegg 3: Brukerkontakt i skjematisk form Kjennskap til TOR Saksnr. lege pårøre nde Smart Oppf Helse søster NA avis Interne tt Plakat overdo seteam 1 x 2 x 3 x 4 5 x 6 S7 x x 8 9 S10 x 11 x x 12 x 13 x S14 x x S17 x 18 x 19 x 20 15

16 Sivils tand Sysse lsetti ng Saks nr. Man n Kvinn e Alder barn samb oer ensli g jobb AAP ledig dagp elev stud pensj 1 x 2 x 20 x x 3 x 28 4 x 5 x 83 x 6 x 48 x x x S7 x 29 x 8 x 19 9 x 19 x S10 x 30 x 11 x x x x 12 x 18 x 13 x 20 x x x S14 x 23 x x 15 x x 16 x 22 x S17 x 49 x x x 18 x x x x x 20 x 19 x 16

17 Vedlegg 4: Samtalemodul for SMART- deltagere hos TOR En forutsetning er at vi ikke vet eksakt hvor lang tid det vil ta før straffesaken kommer opp i retten og dom felles og dermed ikke hvor mange samtaler personen rekker å gjennomføre. Valgte tema er det vi vurderer er viktigst å få berørt for at personen skal ha mulighet til å tenke igjennom sitt forhold til rus som har ledet til kjøring i ruspåvirket tilstand samt motivasjon for endring. Tidsaspekt/Antall samtaler: Smart deltagere følges opp til dom er falt. Eventuelt noen uker etter dette frem til programmet på Sør-Trøndelag Friomsorgskontoret starter. En samtale hver 14.dag, ca samtaler før dom, de tre første hyppigere Samtalemodulen kan i store grad med fordel også gjennomføres for andre personer som kontakter TOR. Tema og intervensjoner som bør være gjennomgått; Kartlegging av bruk av rusmidler med bruk av skjemaene Audit, Dudit Forskningsdel 1 og 2 for SMART- deltakerne. Bakgrunnsinformasjon/ Livssituasjon, aktuell situasjon, opplevelse av å bli pågrepet for kjøring i ruset tilstand (Narrativ tilnærming mulighet til å fortelle uten moralisering) Nettverk/ Familie Tidligere hjelp og behandling Positive/ Negativ opplevelser og konsekvenser av å bruke rusmidler, Rusens funksjon, Bekymringer vedrørende rusbruk: for seg selv og andre Ønske om og motivasjon for endring - ambivalens, diskrepans Vurdere behov av Henvisning videre, Samtykkeerklæring, avtale om videre kontakt med TOR. 17

18 Forslag til hvor/når/ hvordan tema kan tas opp og de ulike intervensjonene kan brukes - Hvordan bruke MI; En MI samtale handler fremfor alt om motivasjonsaspektene ved endring. Ikke først og fremst om hvordan endringen skal skje, men om den skal skje hvorfor eller hvorfor ikke. (Barth, 2007) Målet er å hjelpe personen med å begynne å reflektere over seg selv, utforske og løfte frem egen motivasjon og ta stilling til eventuell endring. Samtaletema er klientens vilje, tro og beredskap for forandring, eventuell ambivalens, vurderinger rundt nåværende situasjon, nettverk, egne ressurser for forandring, fremtidsplaner. De samme temaene vil gå igjen gjennom alle samtaler. Poenget er å la klienten høre seg selv si det. Gjennomføring av de ulike tema kan ikke være for statisk. En del tema vil det være nødvendig å bruke flere samtaler på og noen tema vil være en rød tråd i hele oppfølgingstiden hos TOR. Nedenfor følger et forslag til hvordan et samtaleforløp hos Tor kan se ut. Det viktige er at de over nevnte tema blir tatt opp og brukt tid på samt at spørsmålsformulering, refleksjoner, oppsummering gjøres med Motiverende Intervju som samtalemetode. Det vurderes individuelt om ruskartleggingsskjema tas i bruk ved første eller andre møte. Samtalens fem faser: 1. Kontakt og relasjonsskapende fase: skape trygghet slik at brukeren er i stand til å ta imot den hjelpen som tilbys 2. Nøytralt utforskende fase: - nøytral utforskning av klientens opplevelse for å kartlegge saken og skape en felles oppfatning av utgangspunkt for endring 3. Perspektivutvidende fase: - utforske andre og andres perspektiver på saken. Sentrale begrep: diskrepans, ambivalens, motstand 4. Motivasjonsbyggende fase: - fokus på brukerens endringsmotivasjon. Oppmerksom på endringstanker, blikket mer framover mot beslutning og endring. 5. Beslutnings og forpliktelsesfasen: - utforske klientens beslutning og underbygge beslutningen. Brukeren blir stadig mer bevisst på beslutningen 18

19 og jobber med å underbygge sitt eget ansvar for beslutningen. Det øker sannsynligheten for at endringen vil bli gjennomført. Samtale 1 til 3 Forskningsdel 1 for SMART; Følges opp/ ønsker ikke å påvirke brukeren som informant, forklare skjema, tilgjengelig utenfor rommet for spørsmål. Bakgrunnsinformasjon: informasjon om tiltaket, formål med Smart (forebygge/ minske risiko for gjentakelse) og TOR, gi et tidlig tilbud forebygge ny kjøring i ruset tilstand, rammer, lovverk: barnevernloven, sosialtjenesteloven, opplysningsplikt som offentlig ansatt alvorlig handling, men gjennom å møte hos TOR er det muligheter, hva får du ikke, rettsaken går sin gang. TOR kan gi en forklaring til PU som gjennomføres før rettsaken gjennom Sør Trøndelag Friomsorgskontor mulighet spesialisthelsetjeneste hva skjer fremover - skape forutsigbarhet Klargjør forventninger fra deltaker: Hvorfor er han/hun her/ har sagt ja til å være med i SMART. Hvorfor har personen tatt kontakt med TOR? Hva er bekymringa til personen? Er det andre i nettverket som er bekymret for bruken av rusmidler? Aktuell situasjon eksempelvis opplevelse av å bli pågrepet for kjøring i ruset tilstand, vært veldig beruset, fått kommentarer fra andre, egen bekymring for hukommelsestap. Livssituasjon Nettverk/ Familie Bekymringer vedrørende rusbruk Audit/ Dudit (kartlegging av omfang av bruk) (brukes som et semistrukturert intervju) Ønske/Forpliktelse til å komme igjen forberedt på hva som kommer ( Ansattstøtte: kvalitetssikring gjennom å lære av hverandre, kurs, lydopptak med samtykke (nedtegnet, anonymisert) fellesopplevelse om det er greit for brukeren) 19

20 Åpne spørsmål: Hvordan har den seneste tiden vært for deg/ Hvordan har du hatt det? Fortell. Kan du fortelle litt om hvordan dagen (da du ble tatt) var for deg? / Hva skjedde på fredag? Kunne du tenke deg å fortelle? Hva er det som gjør deg mest urolig? Hva er det verste som kan hende? Hva mener du skal til for at du skal kunne holde på jobben? Samtale 4 og 5 Tidligere hjelp og behandling Positive/ Negative opplevelser og konsekvenser av å bruke rusmidler Innledende spørsmål: Hva er det du liker ved og ruse deg? Rusens funksjon (nevrologisk: hvorfor det er bekymring i forhold til det/ kunnskap om helsekonsekvens/ rus som mestringsarena) Motstand å be om lov når man ønsker å ta opp sensitive ting: Er det greit for deg at vi snakker litt mer om dette som legen har sagt om alkoholforbruket ditt? Dette med sovetabletter og tilvenningsfare kan jeg få informere litt om det? K: Har du egentlig erfaring med å hjelpe slike som meg R: Du tenker at ditt problem krever en del kompetanse for å kunne løses. Hva har tidligere vært til hjelp for deg? Utforskning (s.127, Tom Barth Motiverende Intervju): Bekymringer vedrørende rusbruk - en spørrende, utforskende og støttende strategi som kan hjelpe personen med å avdekke, forstå, akseptere, bearbeide og etter hvert finne løsninger på sin ambivalens. Brukeren må støttes slik at han orker å møte seg selv, berører alltid følsomme spørsmål for brukeren. Han må møtes uten fordømmelse og med full respekt. Utforskning av praktiske fremgangsmåter Hva tror du vil hjelpe? Hvordan vil du gå frem? Hva har hjulpet tidligere? Kan jeg komme med noen ideer? Hva synes du om disse? 20

21 Signaler: men, på den ene siden / på den andre siden : Jeg vet at jeg burde ta tak i dette, men det er for krevende. Oppfølging: Så noen ting taler for og andre imot Kanskje ville det vært en ide å sortere litt de tankene du har først Hadde det vært greit for deg? Om det er utydelig kan empatisk speiling som Du tviler på, Du har blandete følelser bidra til å lede i riktig retning. Åpne spørsmål: Hva tenker du nå? Hvordan ser du på dette? Hva blir helheten for deg? Samtale 6 til 8 Tema; Ønske om endring, Målsetting, Motivasjon, ambivalens, Avdekke problemomfang konkrete behov til for eksempel spesialisthelsetjeneste Empati; Rådgiveren skal vise reel interesse ved å være oppmerksom, reflektere, et ønske om at personen utvikler seg. Ta perspektiv uten å dømme eller legitimere, med en reflekterende distanse. Refleksjon Ja fastlegen min er opptatt av alkoholforbruket mitt. Fastlegen din er opptatt av det. Oppsummering (s.53) Så du har mange forskjellige slags vanskeligheter og du har prøvd flere ting for at forholdene skal bedre seg og du synes ikke alltid at legens råd har vært til hjelp og av og til føler du deg motløs. Oppsummeringer skal være påstander, konstateringer. Hjelperen sier hvordan det er og hun skal ikke spørre om det er slik. Ambivalens: I need to but I don t want to. 21

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Erfaringer fra opplæring av hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen Lena Müller, Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus- Oslo Actis konferanse 25. og 26.

Detaljer

Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Pårørendeseminar Stjørdal 13.03.14 med Blåkorsfarerne Åse Prestvik og Ingebjørg Flatås 15.00: Undervurder aldri ein lykkeleg

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold 1 Hva er Motiverende Samtale? Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Å bryte gjennom den usynlige muren

Å bryte gjennom den usynlige muren Å bryte gjennom den usynlige muren - om betydningen av å involvere pårørende i rusbehandling Barnet og rusen 2015 med Blåkorsfarerne Åse Prestvik og Ingebjørg Flatås Undervurder aldri ein lykkeleg mann

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering 1. Historikk RUStelefonen skal inngå avtale om kjøp av kommunikasjons-, og markedsføringstjenester

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre?

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Røros, 3. sept 2013, Ingjerd Woldstad rådgiver, Korus Midt-Norge 1 Befolkningsutvikling Del av

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Innledning: Det er en glidende overgang mellom normalbruk og problemfylt bruk av rusmidler. Folkehelseperspektivet kan være utgangspunktet for å

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Motiverende samtaler (MI)

Motiverende samtaler (MI) Motiverende samtaler (MI) En introduksjon om MI på BI konferansen den 19.09.2013 Silje Lill Rimstad Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Korusvest Stavanger Ett av syv regionale kompetansesentre innen rusmiddelspørsmål

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Rusmestringsenheten Trondheim fengsel, Leira avdeling Presentasjonen vil inneholde Hvilke utfordringer har vi Hva har vi lykkes med Hvilket tilbud

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) MARiT LAR-Midt HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS AV ASSISTERENDE AVDELINGS SYKEPLEIER SUSANNAH SKJØLINGSTAD & AVDELINGS SYKEPLEIER GRITH RAARUP OBSERVASJONS OG BEHANDLINGS AVDELING OBA Starten 2004 startet

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Den motiverende samtalen

Den motiverende samtalen Motiverende samtale 2014 v/kristin P Faxvaag og Tone Husby Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabiliteringverende samtalen et verktøy i hverdagsrehabilitering. MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale 22.01.15 MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer bevisst på hvordan MI kan

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Hva har vi gjort i Møre og Romsdal så langt? Folkehelsekonferansen,

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Te ka slags nøtte 18.09. Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no

Te ka slags nøtte 18.09. Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no Te ka slags nøtte 18.09 Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no Man skulle tro At et hjerteinfarkt vil være nok til å få en mann til å slutte å røyke, forandre dietten, trene mer og ta sine medisiner

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Ergoterapeut Mari Aanensen Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Sørlandet sykehus Kristiansand HVORFOR KAN DETTE VÆRE NYTTIG FOR DERE? Større innsikt

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud og samarbeidet mellom Bydel Alna og Ahus ved BUP Furuset Behandlet og godkjent av Dato Merknad

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam)

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Klinisk sosionom Anne Marie Willesen Spesialsykepleier Karen Reinholtsen Øidne PUT (Psykiatrisk Ungdomsteam) Etablert i midten

Detaljer

Status oppfølging av tiltak i ruspolitisk handlingsplan 2010 2013

Status oppfølging av tiltak i ruspolitisk handlingsplan 2010 2013 Status oppfølging av tiltak i ruspolitisk handlingsplan 2010 2013 Tiltak Beskrivelse av tiltaket Frist Status Merknader 4.1 Alle klienter innlagt i behandlingsinstitusjon samt klienter under legemiddelassistert

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS HANDLINGSPLAN MOT RUS Sjekkliste ved mistanke om rus Politiet aksjonerer Eleven ber om hjelp Mistanke om oppbevaring og salg Forebyggende arbeid mot rus Eleven er ruset på skolen Andre bekymrer seg for

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Empatisk kommunikasjon

Empatisk kommunikasjon . Empatisk kommunikasjon D A G 1 D E L TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Støtte og bekrefte

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis?

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis? ØVELSER 3 personer i hver gruppe Øvelsene kan gjøres i rekkefølge (dersom det er tid) eller gruppen velger de øvelsene som virker interessante. Plansjene som ligger ved kan være til hjelp under øvelsene

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2008

Årsrapport indviduell plan 2008 Vedtak / saksbehandling i 2008 Det ble i løpet av 2008 fattet ca 55 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 70 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

FRIDA. Livstilsamtale med gravide

FRIDA. Livstilsamtale med gravide FRIDA Livstilsamtale med gravide FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner samarbeid mellom Helsedirektoratet, KoRus vest - Stavanger og prosjektkommunene i Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes,

Detaljer

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal?

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? ..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? Erfaringer fra samarbeid rundt barn av psykisk syke foreldre i kommune og spesialisthelsetjeneste v / psyk. sykepleiere Ragnhild Smistad og Nina

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan RUSPROSJEKT 2012-2014 Prosjektplan Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Målsettinger... 4 Målgruppe... 4 Omfang og evaluering... 4 Organisering... 4 Økonomi og budsjett... 5 Møter og rapportering... 6 Informasjon

Detaljer

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever.

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. SYSTEMDOKUMENT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Tema: Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. Godkjent av: Magne Nesvik Gyldig Januar 2012 januar 2014 fra til: Ansvarlig Arne-Petter Gjørøy Saks- Arne-Petter Gjørøy

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale KS 25.08.2015 ved Kristin Pelle Faxvaag og Tone Mathisen Husby MÅLSETTING

Detaljer

Habilitet-Ansvar-Velvære

Habilitet-Ansvar-Velvære Intervju - stikkordsliste Presentasjon av deltakerne Si litt generelt om BPA-ordningen HAV er arbeidsgiver, står for lønn, ansettelser o Arbeidsleder tjenestemottaker o Arbeidssted hjemme hos bruker/arbeidsleder,

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet Skjermet enhet Enhet for gravide rusmiddelsmisbrukere Tilbakeholdes etter 6-2a i LOST 7 plasser; 4 plasser til Helse SørS 3 plasser til andre regioner Ragnhild Myrholt 30.05.07 MÅL..hindre eller begrense

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende intervju Bakgrunn i amerikansk misbruksbehandling (alkohol) Millers sabbatsår i Bergen 1982 Første publikasjon

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer