Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner"

Transkript

1 Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner 1

2 Sammendrag TOR- Tanker om Rusvaner er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge, lokalisert ved Oppfølgingstjenesten Midtbyen/Østbyen i Trondheim. Siden januar 2011 har to ansatte vært ansatt i 100 prosent stillinger. Det er innvilget totalt 1,75 millioner kroner for første driftsår. 1 mill av dette er Samhandlingsmidler som ble innvilget i 2010 og skal dekke året Øvrige midler er gitt av Rusbehandling Midt-Norge med kr og Trondheim kommune dekker 0,5 % stilling ca kr. Ny søknad om Samhandlingsmidler kan søkes tidligst mars Intensjonen er at tiltaket skal være 3-årig, men det må søkes om og innvilges penger år for år. En betydelig del av de ansattes oppgaver har våren 2011 bestått i å markedsføre tiltaket ut til samarbeidspartnere og allmennheten for å nå brukere. Dette er blant annet gjort gjennom besøk på de fleste fastlegekontorene i Trondheim, besøk og presentasjoner hos en rekke andre instanser, reklame på busser, etablering av nettside og facebook samt annonser i Adresseavisen. TOR inngår i et samarbeid med politiet ved navn SMART- Samarbeid Mot Alkohol og Rus i Trafikken. Personer pågrepet første eller annen gang for kjøring i ruset tilstand får tilbud om frivillig å motta oppfølgingssamtaler hos TOR frem til dom i Tingretten. I sammenheng med markedsføring av Smart har tiltaket vært omtalt på NRK Trøndelag ved to tilfeller våren TOR har utarbeidet en kortfattet samtalemodul basert på Motiverende Intervju som samtaleteknikk for bruk i dialogen med aktuelle brukere. Modulen inneholder et minimum av tema som bør berøres i samtalene. Antall samtaler og hyppighet kan variere og tilpasses den enkelte. Modulen kan benyttes både for personer som selv tar kontakt med TOR og for SMART- deltakerne som etablerer kontakt gjennom politiet. Per juni 2011 har 20 personer kontaktet tiltaket. 9 personer er per juni aktive dvs har gjennomført 2-3 samtaler og skal ha oppfølging videre gjennom sommeren eller nye samtaler etter ferieavvikling for både ansatte og aktuelle personer. 4 av de 9 er SMART- deltakere. 2

3 Ett satsningsområde for høsten er å fullføre informasjonsarbeidet og kontaktetableringa med NAV- kontorene, Barne- og Familietjenesten, Helsesøstre, Videregående skoler og Studenter/ Studentorganisasjoner. Videre vil avklaring og etablering knyttet til samarbeid med randkommunene Melhus, Malvik, Midtre Gauldal og Klæbu stå sentralt. Hva er gjort? Rustiltaket har fått navnet TOR- Tanker om Rusvaner. Det er ansatt to personer i prosjektet i 100 % stillinger. Prosjektleder Karianne Kristensen startet 12.januar og Prosjektmedarbeider Anna Kupper startet 19. Januar. Begge er utdannet sosionom. Prosjektgruppa består av Boel Helgesen; rådgiver hos Rådmannen TK, Elise Solheim: samhandlingsleder RMN, Torbjørg Sandberg: enhetsleder Oppfølging Midtbyen/Østbyen, Bjarne Brubak; Poliklinikken Lade Behandlings Senter, Karianne Kristensen; prosjektleder. Referansegruppe er per d. d to medlemmer av AA, en person fra RiO samt psykolog Nikolaj Kahn fra Voksenavdelinga ved Trondheimsklinikken. Prosjektplan med fremdriftsplan, enkel kommunikasjonsplan samt risikoanalyse er utarbeidet. Kommunikasjonsplanen er utarbeidet i samråd med kommunikasjonsenheten i Trondheim kommune (TK) samt innspill fra kommunikasjonsrådgiver i Rusbehandling Midt-Norge(RMN). Det er utarbeidet plan for fordeling av ansvar for arbeidsoppgaver, kontakt og oppfølging av aktuelle samarbeidspartnere mellom prosjektleder og prosjektmedarbeider. Det er avklart at prosjektet ikke får tilgang til Gerica eller annet datasystem i første omgang. Gjennom dialog med Esikt (TK) ang regler fra Datatilsynet og lovhjemmel for oppbevaring av personopplysninger er det avklart at dette oppbevares i papirformat i låst arkivskap i Oppfølgingstjenestens lokaler. Utarbeidelse av navn, profil/ logo, brosjyremateriale og visittkort er ferdigstilt i samarbeid med Grafisk Senter i TK og distribueres nå til alle vi tidligere har hatt møtet med. Nettside og Facebook er også på plass. TOR er annonsert i tordagsannonsen i Adresseavisen for Trondheim kommune tre ganger. Prosjektet har vært i radio to ganger- en gang gjennom 3

4 morgensendinga på NRK Trøndelag og en gang på ettermiddagssendinga. Norges kreative Fagskole er kontaktet for utarbeidelse av en reklamefilm, men dette har per i dag ikke resultert i konkret avtale. Vi har deltatt i personalsamlinger på Oppfølgingstjenesten, hatt fire møter i Prosjektgruppa samt et møte med Referansegruppa. Økonomi Siden januar 2011 har to ansatte vært ansatt i 100 prosent stillinger. Det er innvilget totalt 1,75 millioner kroner for første driftsår. 1 mill av dette er Samhandlingsmidler som ble innvilget i 2010 og skal dekke året Øvrige midler er gitt av Rusbehandling Midt-Norge med kr og Trondheim kommune dekker 0,5 % stilling ca kr. Ny søknad om Samhandlingsmidler kan søkes tidligst mars Intensjonen er at tiltaket skal være 3-årig, men det må altså søkes om og innvilges midler år for år. Innvilgede midler vil dekke lønn og drift frem til 1. juni i avvente på behandling av ny søknad om midler. Med tanke på avslag fra Helse Midt-Norge på nye Samhandlingsmidler for 2011 er det ønskelig at Samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge kan justeres noe med tanke på overgangen til 2012 samt behovet for å kunne bruke pengene både på drift og stillinger. Det bør også vurderes hvorvidt Trondheim kommune kan søke ytterligere Samhandlingsmidler med frist 1.august Et hovedmål i en slik søknad kan være samhandling mellom kommunene der TOR kan gi tilbud om samtaler også til personer fra de fire randkommunene Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, og Klæbu. Søknad om midler til en evaluering av tiltaket bør også vurderes. Eventuelt kan det sjekkes ut om Fylkesmannen har midler å bidra med til evaluering En ide er å bruke masterstudenter (psykologi, sosialt arbeid, helsefag) for evaluering. 4

5 Smart Det er etablert formalisert samarbeid med SMART (Samarbeid Mot Alkohol og Rus i Trafikken) og prosjektleder er deltaker i denne prosjektgruppa. Det er underskrevet samarbeidsavtale mellom Rustiltaket og Kriminalomsorgen ved Friomsorgskontoret i Sør-Trøndelag vedrørende henvisning av brukere i Smartprosjektet. Det er utarbeidet samtalemodul som også kan brukes på andre personer som har samtaler hos TOR. Overføringsrutiner mellom politi og TOR er på plass og utprøvd i praksis gjennom per i dag 4 aktive SMART- deltakere som får oppfølging frem til dom i Tingretten. KoRus skal gjøre følgeforskning på Smartdeltakerne. Det avventes svar fra REK på å få bruke strafferegisteret for å måle tilbakefall etter enn viss tid for de som er pågrepet for ruskjøring og fått oppfølging hos TOR. Prosedyrer for følgeforskning er under utarbeidelse. Vi har også en avtale vedrørende henvisningsrutiner mellom Rustiltaket og Lade Behandlingssenter Poliklinikken, både for deltakere i SMART og andre brukere. Vi har vært på møte med ansatte i Poliklinikk, Ambulant team og Inntakskontoret på LBS. Andre tiltak som er besøkt En rekke tiltak, enheter, organisasjoner og instanser er aktuelle som samarbeidspartnere/ rekrutteringarenaer. Liste og prioritering har endret seg underveis. Vi har kontinuerlig oppfølging av henvendelser til samarbeidspartnere som ikke har svart på forespørsel om å få besøke for å gi info og vurdere behov og mulighet for samarbeid. TOR har besøkt tiltak organisert under Oppfølging Midtbyen/ Østbyen; Veiskillet, Gryta, Sommerstua. Videre har vi besøkt Barnas Stasjon, TUBA (LBS), Al- Anon, Akan Trondheim kommune (ved 2 anledninger), SAMUR på Stavne, Kirkens SOS Barnevernsvakta og Ungdomsenheten i Trondheim kommune.. I tillegg har vi hatt møter med Legevakta, AA, RiO, FMS, SMART, Friomsorgen, LBS Poliklinikk, Norges kreative fagskole, Esikt, Grafisk senter og Kommunikasjonsavdelinga Trondheim Kommune. Familievernkontor, 5

6 Konfliktrådet, Natteravner, Røde Kors Døråpner, Kirkens Bymisjon OBU, Mot, KIA, Wayback, Kirkens SOS og 22b også informert om tiltaket. Bedrifter vi har besøkt er; Atea, Tine, Nidar og Reinertsen. Siemens og Asko har fått informasjon via e-post og brosjyrer. Andre informasjonstiltak Pensjonistenes fellesorganisasjon er informert og annonse i bladet Aktiv Pensjonist er bestilt, samt et infoskriv til ledere i pensjonistforeninger skal sendes ut. Mangfoldsrådet er kontaktet og TOR skal få komme på temamøte i november. Det er levert brosjyrer til: Kirkens Bymisjon, Kirkens SOS, Konfliktrådet, Mental Helse, Røde Kors, Utekontakten sommerprosjektet, INN, Familievernkontoret, Barnas stasjon, PUT, Samur (Stavne), Smiso, Prima, Fretex, Stavne, Biblioteket. Fritidsklubber/ Buranhus/ Koncept/ Trikkestallen: ledere og medarbeidere i fritidsklubber er informert ved møter. Ungdommens Bystyre: TOR har vært inne på møte og informert TOR har hatt et møte med fagkonsulent ved Stavne for å se på mulig samarbeid, det er avtalt at lederteam informeres og ser på mulighet for at de som angir å ha et rusproblem(rundt 52 %) skal kunne benytte seg av TOR. 6

7 Busskampanjen Uke Fastleger i Trondheim kommune Det har vært dialog med leder for Fastlegene i Trondheim for avklaring av samhandling med legene. Det er gitt kort info om Tor på legenes allmøte. Tor har innen utgangen av juni besøkt 26 av totalt 38 fastlegekontor. 1 legekontor har utsatt besøket, to avventes svar fra. 10 legekontor ønsket ikke besøk av TOR. De som har takket nei til besøk, har vi avtalt med Sonja Handberg Nielsen, leder for fastleger i Trondheim kommune, at hun kontakter via e-post og gir mer informasjon om TOR. Dialogen med Fastlegene har vært svært positiv og mange leger ønsker en faglig diskusjon vedrørende mennesker med rusproblemer. Vi opplever at TOR gjennom sine besøk på fastlegekontorene er med på å sette fokus på dette temaet. Fastlegene gir generelt uttrykk for at det er svært positivt at det nå eksisterer et tiltak uten henvisningskrav, som er gratis og med kort ventetid. Det har vært møte med Legevakta på St. Olav for å undersøke om dette kunne være en rekruteringsarena. Leder på legevakta avviser at de kan klare å henvise personer til Rustiltaket. De har kun fokus på skade/ 7

8 somatisk. Det kan være mulig at de per telefon kan gi tips og råd om Rustiltaket, men anser det som vanskelig siden tiltaket pr i dag ikke opererer med vakttelefon på kveldstid. Det er også tatt kontakt med Akuttavdeling på St. Olav. De kontakter oss på starten av høsten og inviterer TOR samt andre instanser til felles foredrag/informasjonsmøte. Sentrale samarbeidspartnere og etater vi ønsker å etablere og videreutvikle kontakt med NAV anses å være en sentral samarbeidspartner vi ønsker å etablere god kontakt og samarbeid med. Som et første initierende tiltak er rådgiver hos Fylkesmannen orientert om prosjektet. TOR har vært på presentasjonsbesøk på NAV Heimdal ved ledergruppe samt kontormøte. Vi har også hatt møter ble avholdt med 4 NAV Loser, NAV Lar - koordinator, Fylkeskoordinator Arbeidsrådgivning NAV, Fylkeskoordinator Arbeid og psykisk helse NAV samt ledere ved NAV Kvalifiseringsprogram Østbyen. TOR har bidratt med foredrag og informasjon på konferanse vedrørende Vilje Viser Vei der tiltaksarrangører/arbeidsgivere i NAV -systemet deltok. I møte med Nav Aktiv Start på Lademoen Bydelshus ble vi enige om at TOR får mulighet til å komme inn til kursene som de har for ungdom som har droppet ut av skole eller arbeid. TOR gir mulighet for dialog rundt positive og negative konsekvenser av rusbruk, samt får presentere seg. Det vil også gis mulighet for 1 til 1 samtale. Når det gjelder de tre andre NAV- kontorene; Lerkendal, Østbyen og Midtbyen så har vi forsøkt å invitere oss inn samt sendt påminnelser uten å ha lykkes å få konkrete avtaler. Dette arbeidet fortsetter gjennom sommeren og høsten. Det er viktig at alle fire NAV- kontorene har god kjennskap til TOR gjennom personlige møter. Barne- og familietjenesten er også en sentral etat hvor ansatte bør ha kjennskap til TOR.; TOR har vært på presentasjonsbesøk på BFT Tiltak Midtbyen. Østbyen har fått brosjyrer gjennom en helsesøster. Vi har ikke lyktes å få avtale et konkret møte med leder og ansatte på BFT Østbyen. 8

9 Vi har kontaktet de 4 BFT Forvaltningskontorene ved ledere men per dags dato har vi ikke fått respons. Arbeidet med å konkretisere avtaler og få gitt god informasjon til ansatte i Barne- og Familietjenesten i alle bydeler samt forsterkede helsestasjoner fortsetter videre utover høsten. Helsesøstre; En del helsesøstre i Midtbyen har hørt oss ved foredrag til BFT Tiltak. Når det gjelder Østbyen har Helsesøstre blitt informert gjennom en helsesøster som er engasjert i tema rus og tok på seg å dele ut brosjyrer og spre informasjon til andre helsesøstre knyttet til Østbyen. Lerkendal: Strinda videregående skole besøktes i juni ved ruskontakt og denne videreformidler informasjon til Helsesøster ved denne skolen. Heimdal: det avventes møte med BFT, hvor alle helsesøstre er samlet. Helse og Velferdskontorene; De har fellesmøter for alle bydeler en gang i måneden og TOR skal få mulighet til å presentere ved et slikt møte på høsten. Videregående skoler; OT rådgivere og rådgivere ved alle videregående skoler vil TOR presentere for på høsten (kontakt gjennom Fylkeskommunen) Studenter; En del av kontaktetableringa i forhold til å nå ut med informasjon om TOR til en større mengde studenter er påbegynt og vil være et satsingsområde utover høsten Dette blant annet gjennom kontakt med Sit Råd, frivilligkoordinator og helsesøstre, Studier med Støtte, Sit Bolig angående husverter, Studenttinget, Fadderutvalg, HIST Studensparlament, velferdstinget, NTNU Studentservice, Baksidekontakter på Samfundet, evt. kampanje/stand på Gløshaugen og Dragvoll. Studentrådene ved NTNU/ Studentråd Trondheim Kommune er kontaktet per e-post med informasjon, men ikke gjennom konkrete møte. Samhandling med andre kommuner Når det gjelder samhandling med randkommuner ble det i styringsgruppa for Interkommunalt samarbeid vedtatt, i slutten av februar 2011, at TOR i første omgang kan ta imot personer fra Malvik, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Det er ikke utarbeidet en formalisert avtale. Det er ikke nødvendig med spesielle henvisningsrutiner. Aktuelle personer tar kontakt på telefon. 9

10 Så vurderer TOR etter ca 6 måneder om hvor mange personer som faktisk har benyttet seg av Rustiltaket, og evt. kostnader. Det kommunene må bidra med er markedsføring/informasjonsarbeid til ansatte og sine beboere. Når brosjyremateriell er på plass kan hver kommune bidra til å spre disse til aktuelle samarbeidspartnere i kommunen. Per i dag har ingen personer fra de fire randkommunene tatt kontakt, men tre fastleger har etterspurt om det er mulig å ta imot fra andre kommuner. Det har vært møte med Arbeidsgruppa for Interkommunalt samarbeid ( )der Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Malvik og Trondheim var representert. De er alle interessert i å gå videre ang samarbeid med Tor. Det etterspørres avklaring vedrørende dokumentasjonsplikt for tiltaket samt ansvarsforhold når en person fra annen kommune mottar samtaler hos Tor i Trondheim kommune. Spørsmålet er hvem som står ansvarlig dersom det skulle hende noe alvorlig med personen i etterkant. Det er enighet i Arbeidsgruppa for IKS at vi parallelt med avklaring av disse spørsmålene kan invitere ruskontakter fra de fire kommunene til et felles infomøte hos TOR. Samtalemodul Både prosjektleder og prosjektmedarbeider gir tilbud om individualsamtaler. Det er utarbeidet Registreringsskjema og Samtykkeerklæring for rustiltaket. Som kartleggingsverktøy vedrørende bruk av rusmidler benyttes DUDIT og AUDIT som støtte i individuelle samtaler. I tillegg intervjues personene generelt om livssituasjon, familie, sysselsetting, tidligere behandling. De videre samtalene vedrørende bekymringer rundt rusbruk, motivasjon og ambivalens i forhold til å gjøre endringer gjennomføres i størst mulig grad med Motiverende Intervju(MI) som metode. Se Vedlegg 1: Samtalemodul for SMART- deltakere. Denne samtalemodulen kan brukes uavhengig om personen er deltaker i SMART - prosjektet eller har etablert kontakt med TOR på annen måte. Brukerkontakt Totalt har 20 personer vært i kontakt med TOR. 11 er menn og 9 er kvinner. 4 personer, (3 menn og 1 kvinne)er SMART- deltakere som får oppfølging fram til dom i Tingretten. 10

11 9 personer regnes per juni som aktive, dvs. har allerede hatt 2-3 samtaler og skal ha videre samtaler gjennom sommer/ høst. Den yngste av de 20 som har tatt kontakt er 18 den eldste er 83. Smart deltakerne er 23, 49 og 29 år. En kvinne har voksne barn. En av mennene har daglig samvær med sine 2 barn og en mann har samvær med barnet sitt annenhver helg, en mann har 3 voksne barn som er flyttet hjemmefra. Henvendelser er fra Trondheim og en fra Melhus. Gjennomsnittsalder på deltakere er 29 år. TOR har fått noen henvendelser fra bedrift, lege, pårørende som ønsker å drøfte saker anonymt. Hovedtyngde av rusmidler er alkohol. De fleste av dem som henvender seg tar kontakt selv. 7 er i jobb og 4 er under utdanning, en er pensjonist, en er arbeidsledig, en er under AAP gjennom Nav, en får dagpenger. 4 personer som vi har hatt telefonkontakt med har vi ikke kjennskap til sysselsetting. Det er 4 foreldre som har kontaktet TOR vedrørende sine respektive sønner. En av disse sønnene har vi hatt telefonkontakt med tre ganger. Han ønsker å komme til samtale men er i en turbulent situasjon med kriminalitet og angst. Ikke fått til å møte opp enda. Mor har også hatt samtaler gjennom oppmøte hos TOR. To av de 20 som har tatt kontakt har avtale senere i juni. Den ene er henvist privat til TOR via kollega i Oppfølgingstjenesten, den andre er henvist fra helsesøster i videregående skole. 4 kvinner har vært i kontakt med TOR pr telefon og mottatt råd og veiledning. 1 av disse fant etter tre telefonsamtaler ut at hun ikke ønsket å møte opp hos Tor pga bekymret for å miste førerkort, tiltross for god informasjon. 3 stk fikk avklaring på at TOR ikke er rett instans for videre kontakt. Årsaken var enten at de allerede var henvist til tverrfaglig spesialisert behandling, allerede etablert kontakt med Oppfølger gjennom vedtak hos Helse og Velferd eller nylig ferdig med døgnopphold på Trondheimsklinikken. 11

12 1 kvinne er gjennom arbeidsgiver informert om tiltaket men har ikke fått konkret dato for samtale. Arbeidsgiver jobber videre med motivering for at hun selv skal ta kontakt. Det varierer vedrørende behov for antall samtaler. Noen trenger 2-3 avklaringssamtaler, mens andre ser for seg 5-6 samtaler. Av de 20 personene som har vært i kontakt med TOR har 2 fått kjennskap til TOR via fastlege, 1 via helsesøster, 2 via Helse- overdoseteamet, 1 via NA, 4 foreldre, 1 via arbeidsgiver, 2 via nettside, 1 via bussplakat, 1 via ansatt i oppfølgingstjenesten privat, 1 ukjent, 4 gjennom Smart. Personalressurser Den ene prosjektarbeideren ansatt i TOR har nylig valgt å si opp sin stilling for å etablere egen bedrift privat. Prosessen med å ansette ny person er godt i gang og målet er å ha denne på plass 1.august Fra samtale med bruker; Du tenker at du kanskje bør gjøre endringer i alkoholmønsteret, men er usikker på om det er nødvendig. Nei, jeg vet at det er nødvendig jeg må få bukt med denne drikkingen. Karianne Kristensen, Prosjektleder TOR Tanker om Rusvaner Trondheim

13 Vedlegg 1: Annonser i Adresseavisen TOR- Tanker om Rusvaner Snart ferietid - tenker du på dine Rusvaner og lurer på om du vil forandre dem? Ferietid kan være en vanskelig tid i parforhold, særlig dersom en av partene sliter med begynnende rusproblem. Ønsker du å prate med noen om dine rusvaner? Hos TOR kan du snakke om din livssituasjon, ditt forhold til rusmidler, nettverk/familie, behov og motivasjon for endring av rusvaner. TOR er for voksne over 18 år som er i ferd med å utvikle et rusproblem. Alle kontakter er kostnadsfrie og du trenger ikke henvisning. Du kan være anonym i telefonsamtalen. Vi kan også ringe deg opp igjen eller besvare SMS. Mobil: ( ) E-post: Besøksadresse: Olav Trygvassons gate 40 13

14 Vedlegg 2: Informasjon om Tor på Facebookside Informasjon For personer over 18 år som er i ferd med å utvikle et rusproblem (alkohol, Hos TOR kan du få: samtaler om livssituasjon, om familie/ nettverk, forståelse av rusens virkninger, kartlegging av rusbruk. Sentrale tema videre vil være motivasjon og ambivalens i forhold til endring av rusvaner. De to-tre første samtaler vil følge ganske tett på hverandre tidsmessig og har til hensikt å bli kjent og kartlegge rusvanene systematisk. Adresse Olav Tryggvassonsgate 40, 7011 Trondheim, Norway Få veibeskrivelse Telefon Hjemmeside man - Åpningstider 08:30-15:30 fre: Om Tanker om Rusvaner TOR Tanker om Rusvaner er et samarbeid mellom Rusbehandling Midt-Norge og Trondheim kommune. Generell informasjon VIKTIG: Veggen på denne siden overvåkes av administratorer fra TOR. Det vil bli gitt svar på alle innlegg. Upassende eller irrelevante innlegg vil bli slettet, og brukere kan bli utestengt ved gjentatte brudd på dette. Oppdrag medikamenter, hasj, amfetamin andre rusmidler). Som ønsker å prate med noen om sine bekymringer rundt bruken av rusmidler og sin livssituasjon. Priser Kostnadsfritt Iingen henvisning kreves E-post 14

15 Vedlegg 3: Brukerkontakt i skjematisk form Kjennskap til TOR Saksnr. lege pårøre nde Smart Oppf Helse søster NA avis Interne tt Plakat overdo seteam 1 x 2 x 3 x 4 5 x 6 S7 x x 8 9 S10 x 11 x x 12 x 13 x S14 x x S17 x 18 x 19 x 20 15

16 Sivils tand Sysse lsetti ng Saks nr. Man n Kvinn e Alder barn samb oer ensli g jobb AAP ledig dagp elev stud pensj 1 x 2 x 20 x x 3 x 28 4 x 5 x 83 x 6 x 48 x x x S7 x 29 x 8 x 19 9 x 19 x S10 x 30 x 11 x x x x 12 x 18 x 13 x 20 x x x S14 x 23 x x 15 x x 16 x 22 x S17 x 49 x x x 18 x x x x x 20 x 19 x 16

17 Vedlegg 4: Samtalemodul for SMART- deltagere hos TOR En forutsetning er at vi ikke vet eksakt hvor lang tid det vil ta før straffesaken kommer opp i retten og dom felles og dermed ikke hvor mange samtaler personen rekker å gjennomføre. Valgte tema er det vi vurderer er viktigst å få berørt for at personen skal ha mulighet til å tenke igjennom sitt forhold til rus som har ledet til kjøring i ruspåvirket tilstand samt motivasjon for endring. Tidsaspekt/Antall samtaler: Smart deltagere følges opp til dom er falt. Eventuelt noen uker etter dette frem til programmet på Sør-Trøndelag Friomsorgskontoret starter. En samtale hver 14.dag, ca samtaler før dom, de tre første hyppigere Samtalemodulen kan i store grad med fordel også gjennomføres for andre personer som kontakter TOR. Tema og intervensjoner som bør være gjennomgått; Kartlegging av bruk av rusmidler med bruk av skjemaene Audit, Dudit Forskningsdel 1 og 2 for SMART- deltakerne. Bakgrunnsinformasjon/ Livssituasjon, aktuell situasjon, opplevelse av å bli pågrepet for kjøring i ruset tilstand (Narrativ tilnærming mulighet til å fortelle uten moralisering) Nettverk/ Familie Tidligere hjelp og behandling Positive/ Negativ opplevelser og konsekvenser av å bruke rusmidler, Rusens funksjon, Bekymringer vedrørende rusbruk: for seg selv og andre Ønske om og motivasjon for endring - ambivalens, diskrepans Vurdere behov av Henvisning videre, Samtykkeerklæring, avtale om videre kontakt med TOR. 17

18 Forslag til hvor/når/ hvordan tema kan tas opp og de ulike intervensjonene kan brukes - Hvordan bruke MI; En MI samtale handler fremfor alt om motivasjonsaspektene ved endring. Ikke først og fremst om hvordan endringen skal skje, men om den skal skje hvorfor eller hvorfor ikke. (Barth, 2007) Målet er å hjelpe personen med å begynne å reflektere over seg selv, utforske og løfte frem egen motivasjon og ta stilling til eventuell endring. Samtaletema er klientens vilje, tro og beredskap for forandring, eventuell ambivalens, vurderinger rundt nåværende situasjon, nettverk, egne ressurser for forandring, fremtidsplaner. De samme temaene vil gå igjen gjennom alle samtaler. Poenget er å la klienten høre seg selv si det. Gjennomføring av de ulike tema kan ikke være for statisk. En del tema vil det være nødvendig å bruke flere samtaler på og noen tema vil være en rød tråd i hele oppfølgingstiden hos TOR. Nedenfor følger et forslag til hvordan et samtaleforløp hos Tor kan se ut. Det viktige er at de over nevnte tema blir tatt opp og brukt tid på samt at spørsmålsformulering, refleksjoner, oppsummering gjøres med Motiverende Intervju som samtalemetode. Det vurderes individuelt om ruskartleggingsskjema tas i bruk ved første eller andre møte. Samtalens fem faser: 1. Kontakt og relasjonsskapende fase: skape trygghet slik at brukeren er i stand til å ta imot den hjelpen som tilbys 2. Nøytralt utforskende fase: - nøytral utforskning av klientens opplevelse for å kartlegge saken og skape en felles oppfatning av utgangspunkt for endring 3. Perspektivutvidende fase: - utforske andre og andres perspektiver på saken. Sentrale begrep: diskrepans, ambivalens, motstand 4. Motivasjonsbyggende fase: - fokus på brukerens endringsmotivasjon. Oppmerksom på endringstanker, blikket mer framover mot beslutning og endring. 5. Beslutnings og forpliktelsesfasen: - utforske klientens beslutning og underbygge beslutningen. Brukeren blir stadig mer bevisst på beslutningen 18

19 og jobber med å underbygge sitt eget ansvar for beslutningen. Det øker sannsynligheten for at endringen vil bli gjennomført. Samtale 1 til 3 Forskningsdel 1 for SMART; Følges opp/ ønsker ikke å påvirke brukeren som informant, forklare skjema, tilgjengelig utenfor rommet for spørsmål. Bakgrunnsinformasjon: informasjon om tiltaket, formål med Smart (forebygge/ minske risiko for gjentakelse) og TOR, gi et tidlig tilbud forebygge ny kjøring i ruset tilstand, rammer, lovverk: barnevernloven, sosialtjenesteloven, opplysningsplikt som offentlig ansatt alvorlig handling, men gjennom å møte hos TOR er det muligheter, hva får du ikke, rettsaken går sin gang. TOR kan gi en forklaring til PU som gjennomføres før rettsaken gjennom Sør Trøndelag Friomsorgskontor mulighet spesialisthelsetjeneste hva skjer fremover - skape forutsigbarhet Klargjør forventninger fra deltaker: Hvorfor er han/hun her/ har sagt ja til å være med i SMART. Hvorfor har personen tatt kontakt med TOR? Hva er bekymringa til personen? Er det andre i nettverket som er bekymret for bruken av rusmidler? Aktuell situasjon eksempelvis opplevelse av å bli pågrepet for kjøring i ruset tilstand, vært veldig beruset, fått kommentarer fra andre, egen bekymring for hukommelsestap. Livssituasjon Nettverk/ Familie Bekymringer vedrørende rusbruk Audit/ Dudit (kartlegging av omfang av bruk) (brukes som et semistrukturert intervju) Ønske/Forpliktelse til å komme igjen forberedt på hva som kommer ( Ansattstøtte: kvalitetssikring gjennom å lære av hverandre, kurs, lydopptak med samtykke (nedtegnet, anonymisert) fellesopplevelse om det er greit for brukeren) 19

20 Åpne spørsmål: Hvordan har den seneste tiden vært for deg/ Hvordan har du hatt det? Fortell. Kan du fortelle litt om hvordan dagen (da du ble tatt) var for deg? / Hva skjedde på fredag? Kunne du tenke deg å fortelle? Hva er det som gjør deg mest urolig? Hva er det verste som kan hende? Hva mener du skal til for at du skal kunne holde på jobben? Samtale 4 og 5 Tidligere hjelp og behandling Positive/ Negative opplevelser og konsekvenser av å bruke rusmidler Innledende spørsmål: Hva er det du liker ved og ruse deg? Rusens funksjon (nevrologisk: hvorfor det er bekymring i forhold til det/ kunnskap om helsekonsekvens/ rus som mestringsarena) Motstand å be om lov når man ønsker å ta opp sensitive ting: Er det greit for deg at vi snakker litt mer om dette som legen har sagt om alkoholforbruket ditt? Dette med sovetabletter og tilvenningsfare kan jeg få informere litt om det? K: Har du egentlig erfaring med å hjelpe slike som meg R: Du tenker at ditt problem krever en del kompetanse for å kunne løses. Hva har tidligere vært til hjelp for deg? Utforskning (s.127, Tom Barth Motiverende Intervju): Bekymringer vedrørende rusbruk - en spørrende, utforskende og støttende strategi som kan hjelpe personen med å avdekke, forstå, akseptere, bearbeide og etter hvert finne løsninger på sin ambivalens. Brukeren må støttes slik at han orker å møte seg selv, berører alltid følsomme spørsmål for brukeren. Han må møtes uten fordømmelse og med full respekt. Utforskning av praktiske fremgangsmåter Hva tror du vil hjelpe? Hvordan vil du gå frem? Hva har hjulpet tidligere? Kan jeg komme med noen ideer? Hva synes du om disse? 20

21 Signaler: men, på den ene siden / på den andre siden : Jeg vet at jeg burde ta tak i dette, men det er for krevende. Oppfølging: Så noen ting taler for og andre imot Kanskje ville det vært en ide å sortere litt de tankene du har først Hadde det vært greit for deg? Om det er utydelig kan empatisk speiling som Du tviler på, Du har blandete følelser bidra til å lede i riktig retning. Åpne spørsmål: Hva tenker du nå? Hvordan ser du på dette? Hva blir helheten for deg? Samtale 6 til 8 Tema; Ønske om endring, Målsetting, Motivasjon, ambivalens, Avdekke problemomfang konkrete behov til for eksempel spesialisthelsetjeneste Empati; Rådgiveren skal vise reel interesse ved å være oppmerksom, reflektere, et ønske om at personen utvikler seg. Ta perspektiv uten å dømme eller legitimere, med en reflekterende distanse. Refleksjon Ja fastlegen min er opptatt av alkoholforbruket mitt. Fastlegen din er opptatt av det. Oppsummering (s.53) Så du har mange forskjellige slags vanskeligheter og du har prøvd flere ting for at forholdene skal bedre seg og du synes ikke alltid at legens råd har vært til hjelp og av og til føler du deg motløs. Oppsummeringer skal være påstander, konstateringer. Hjelperen sier hvordan det er og hun skal ikke spørre om det er slik. Ambivalens: I need to but I don t want to. 21