Innhold. Forord...14 Gro Harlem Brundtland. Kapittel 1 Introduksjon Lars Mehlum. Del I Selvmord og forebygging hva består utfordringen i?...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord...14 Gro Harlem Brundtland. Kapittel 1 Introduksjon... 16 Lars Mehlum. Del I Selvmord og forebygging hva består utfordringen i?..."

Transkript

1 Innhold Forord Gro Harlem Brundtland Kapittel 1 Introduksjon Del I Selvmord og forebygging hva består utfordringen i? Kapittel 2 Hva er selvmord og hvor hyppig er det? Begrepet selvmord Hvordan defineres selvmord? Hvordan produseres selvmordsstatistikken? Selvmord i Norge Selvmordsraten i et lengre tidsperspektiv Selvmord i ulike aldersgrupper og i forhold til kjønn Selvmordsmetoder Selvmord i ulike deler av landet Selvmord i et internasjonalt perspektiv Selvmordsproblemets omfang et videre perspektiv Kapittel 3 Parasuicid (selvmordsforsøk) epidemiologiske aspekter Heidi Hjelmeland 3.1 Utbredelse Karakteristika ved parasuicidpasienter Intensjoner med den suicidale atferd Gjentak av suicidal atferd prediksjon Kapittel 4 Hva vet vi om årsakene til selvmord? og Karsten Hytten 4.1 Sosiologiske teorier Eilert Sundt Émile Durkheims selvmordsteori Rom for unge liv -studien Selvmord i et kjønnsperspektiv Virksomhetsteorien Psykologisk teori Et psykoanalytisk perspektiv på selvmord

2 6 Innhold 4.9 Selvmord i lys av kognitiv psykologisk teori Biologiske årsaksforhold Psykisk lidelse som årsak til selvmord Tilgjengelighet til selvmordsmetode Livshendelser og påkjenninger Smitteeffekter Seksuell legning Den suicidale prosess Del II Selvmordsforebygging som strategi Kapittel 5 Selvmordsforebyggende arbeid i de siste 100 år, et historisk perspektiv Nils Retterstøl 5.1 Selvmordsforebyggende arbeid i historisk lys Faglige fora for selvmordsforebygging vokser fram Frivillige organisasjoner Suicide Prevention Centres den amerikanske tilnærming Verdens helseorganisasjon strategi for selvmordsforebygging Nasjonale programmer The Adelaide Declaration on Suicide Prevention Hva med framtiden? Kapittel 6 Forebygging av selvmord på ulike arenaer Ulike forebyggingsmodeller De viktigste innsatsområdene for selvmordsforebygging Fornyelse, utvikling og læring Kapittel 7 Handlingsplan mot selvmord Kari H. Holten 7.1 WHO-strategien Helse for alle år Utredningen om Nasjonalt program for forebygging av selvmord i Norge Kritikk av utredningen Bærumsmodellen Handlingsplan mot selvmord ( ) Statens helsetilsyns valg av strategi Handlingsplanens delmål Evaluering Fortsatt forebyggingsinnsats etter handlingsplanen

3 Innhold 7 Del III Kliniske tilnærminger Kapittel 8 Hva alle bør vite om selvmord, selvmordsrisiko og intervensjon ved kriser Alle trenger kunnskap om selvmord Enkle fakta om selvmord og en del misforståelser Hva er faresignalene ved selvmordskriser? Hva kan jeg gjøre for å hindre selvmord? Hvor kan jeg skaffe profesjonell hjelp? Til slutt Kapittel 9 Vurdering av selvmordsfare Møte med det selvmordsnære menneske Seks sentrale spørsmål Hvorfor skjedde selvmordsforsøket? Suicidal hensikt Klarlegging av aktuelle problemer Psykiske problemer Pasientens bakgrunn og tidligere liv Ressurser og mestringspotensial Vurdering av aktuell selvmordsrisiko Avsluttende bemerkninger Kapittel 10 Akutt intervensjon ved suicidalkriser Øivind Ekeberg 10.1 Hva er motivene bak selvmordshandlinger? Psykisk førstehjelp Utfordringer i intervensjon overfor spesielle grupper Psykotiske pasienter Psykoterapeutiske utfordringer Medikamentell behandling Etiske avveininger Kapittel 11 En behandlings- og oppfølgingskjede for suicidale pasienter Georg Schjelderup 11.1 Behandling og oppfølging etter selvmordsforsøk Behandling og oppfølging i Norge Hva kan vi lære av andre? Analyse av behov Forankring

4 8 Innhold 11.6 Teorigrunnlag Målsetting Hovedoppgaver i den pasientrettede virksomheten Kapittel 12 Behandlingstilbud efter selvmordsforsøg i hospitalsregi Merete Nordentoft 12.1 Undersøgelse af behandlingstilbuddet før etablering af specialiseret tilbud Center for Forebyggelse af Selvmord hos unge i København Henvisninger til centret Effekt af behandlingen ved Center for Forebyggelse af Selvmord hos unge i København Selvmord blandt de behandlede Overvejelser vedrørende behandlingstilbud Behandling under indlæggelse på psykiatrisk afdeling Afværgelse af selvmordsfare Behandling af tilgrundliggende lidelse Kapittel 13 Å hjelpe den som vil dø, til å leve Jarl Jørstad 13.1 Forutsetninger for psykoterapi Hva er psykodynamisk psykoterapi? Overføring Noen motoverføringsproblemer Terapeutens narsissisme Vårt forsvar mot motoverføringshat Tolkning av aggressiv atferd Sammendrag Kapittel 14 Etter selvmordet Sjokket Det traumatiske tapet Et sosialt traume Vanlige reaksjoner hos etterlatte Mange søker forgjeves etter en forklaring Patologisk sorg og andre sykelige reaksjoner Hjelp i den tidlige fasen Sorgarbeidet og sorggrupper Barn som sørger Når pasienter tar sitt liv behandlere som etterlatte Selvmordsgjennomgang Avslutning

5 Innhold 9 Del IV Andre arenaer for selvmordsforebygging Kapittel 15 Forebyggelse af selvmord blandt børn? Unni Bille-Brahe 15.1 Hvor stort er problemet? Risikogrupper og risikofaktorer Hvad kan vi gøre ved det? Kapittel 16 Selvmord blant eldre Norman L. Farberow 16.1 Epidemiologi Selvmord blant eldre i internasjonalt perspektiv Internasjonale mønstre for sammenhengen mellom selvmordshyppighet og alder Selvmordshyppigheten i fire nordiske land Selvmordsforsøk i fire nordiske land Selvmord blant eldre i USA Risikofaktorer og viktige forhold ved risikovurdering Psykologiske risikofaktorer Pensjonering Alkoholisme Psykobiologiske faktorer Behandling Psykologisk intervensjon og behandling Behandling ved pleieinstitusjoner Eksempler på programmer Kapittel 17 Forebygging av selvmord blant militært personell Selvmordsatferd i en militær kontekst Risikoutsatte grupper Selvmordsforebyggende program for Forsvaret Hva kjennetegner unge soldater i selvmordskrise? Innsatsområder for forebyggende tiltak Utdanning Det psykososiale miljø risiko og ressurs Ledelse og primærforebygging Helsetjeneste Krisetelefontjeneste Etablering av et selvmordsforebyggende råd Hvordan har programmet blitt mottatt?

6 10 Innhold Kapittel 18 Selvmord, smitteeffekt og massemedia Berit Grøholt 18.1 Hva karakteriserer en selvmordsepidemi? Kunnskapsbase Hvem utsettes for smitte? Forekomst Hvilke prosesser ligger bak epidemiene? Hva kan gjøres? Postvensjon Hvordan skal vi forholde oss til massemedia? Krenkende medieomtale Hva er gunstig medieomtale? Kapittel 19 Hvordan kan skolen bidra i det selvmordsforebyggende arbeidet? Mette Ystgaard 19.1 Noen fakta om selvmord og selvmordsforsøk blant unge Mange blir ikke fanget opp av helsevesenet Hva kjennetegner selvmordstruet ungdom? Den usynlige gruppen Mestring Sårbarhet og beskyttelse Skolen en risiko eller ressurs? Innsatsområder i skolen en undersøkelse Skolens sosiale klima Skolering Mestring av kriser i skolen Etter selvmord Selvmord som tema i undervisningen? Elever i faresonen Skolehelsetjenesten og pp-tjenesten Helhetlig tenkning Kapittel 20 Arbeidsplassen en ny arena for forebygging av selvmord Ingrid Sivesind Mehlum og 20.1 Epidemiologi Omstilling på arbeidsplassen Virkningene av langvarige belastninger Traumatiske opplevelser på arbeidsplassen Forhold utenfor arbeidsplassen Avslutning

7 Innhold 11 Kapittel 21 Utbildning om depression och självmordskunskap till allmänläkare Wolfgang Rutz 21.1 Gotlandsprogrammet Allmänt Indikationer för utbildning Utbildningens uppbyggnad Utbildningens innehåll Lärarna Hur skall utbildningen erbjudas? Effekterna Evaluering Manlig suicidalitet Psykosociala och existentiella samband Omtänkande Offentlighetsarbete Utvidgad diagnostik Uppföljning Utbildningsstöd och destigmatisering Ett internationellt perspektiv Kapittel 22 Kirkens rolle i selvmordsforebygging Elling Erichsen 22.1 Kirken og de etterlatte Kirken og sjelesorgen Kirken i lokalsamfunnet Kirkens virksomhet overfor spesielle grupper Kirken og det tverrfaglige Kirken som et inkluderende fellesskap? Konklusjon Kapittel 23 Krisetelefon et ledd i mangfoldet av selvmordsforebyggende tiltak Øystein Glosli 23.1 Telefonens begrensninger og fordeler Frivillig innsats i møte med medmennesker i krise Er det forsvarlig med frivillige i en slik tjeneste? Resultater av innsatsen

8 12 Innhold Del V Et utvidet perspektiv Kapittel 24 Selvmord og etikk Sigurd Osberg 24.1 Hva er selvmord? Eutanasi Hva er en verdig død? Menneskets autonomi Holdning og handling Hvordan lar et menneske seg forplikte til å leve? Tro og livssyn Mot til å være til Kapittel 25 Selvmordsforebygging i et helhetlig perspektiv Nils-Petter Hauge og Yngve Hammerlin 25.1 Et ytre og atskilt forhold mellom individ og samfunn Samfunn og individ i et indre, gjensidig påvirkende forhold Noe om forebygging som problem Forholdet mellom forståelse og praksis i hverdagslivet Oppsummerende merknader om forebygging Kapittel 26 Forebygging av selvmord hvor går veien videre? Bidragsytere Appendiks Stikkordregister