ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER"

Transkript

1

2 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN

3 FORORD Denne publikasjonen inneholder opplysninger om bevillinger, forbruk, priser og alkoholistomsorg. Fra retts-, sosial- og helsestatistikk er det tatt med en del tabeller som har tilknytning til bruk av alkohol og andre rusmidler. Når ikke annet er nevnt, gjelder tallene for aret Administrasjonssekretær Ragnar Berg har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 5. oktober 1981 Odd Aukrust Jon Holm*

4 PREFACE The publication Alcohol and Drugs 1980 contains data on licences for sale of alcoholic beverages, consumption, prices of alcohol and public care of alcoholics. In addition data in connection with use of alcohol and drugs are drawn from the criminal, the social and the health statistics. When nothing else is mentioned, the figures refer to the year The publication has been prepared under the supervision of Mr. Ragnar Berg. Central Bureau of Statistics, Oslo, 5 October 1981 Odd Aukrust Jon HolmOY

5 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tabelldel 12 Tekstdel 1. Salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdige drikkevarer 2. Tilvirking, utforsel, innførsel og forbruk av alkohol 3. Priser på alkoholholdige drikkevarer, konsumentenes utgifter og statens inntekter på alkoholomsetningen Lovovertredelser Offentlig omsorg for alkohol- og stoffmisbrukere Ungdom og rusmidler Helsemessige folger Vedlegg 1. Definisjon av salgsområder 39 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 40 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 46 Standardtegn i tabeller.. Oppgave mangler - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet Brudd i den loddrette serie r Rettet siden forrige utgave

6 CONTENTS Index of tables 9 Page Tables 12 Text 1. Licences for sale and serving of alcoholic beverages Production, imports, exports and consumption of alcohol Prices of alcoholic beverages, consumers' expenditure and government revenue from the sale of alcohol Offences Public care of alcoholics and drug addicts Young people, alcohol and drugs Health consequences 35 Annex 1. Definition of sales regions 39 Publications Previously issued on the subject 40 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 46 Explanation of Symbols in Tables.. Data not available - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed Break in the homogeneity of a vertical series r Revised since the previous issue

7 7 TABELLREGISTER Side Salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdige drikkevarer 1. Kommuner med og uten bevilling for salg og/eller skjenking av brennevin, vin og juni Folkemengden i kommuner med og uten bevilling for salg og/eller skjenking av brennevin, vin og 01. Absolutte tall og prosent. 15. juni Kommuner med og uten bevilling for omsetning av brennevin, vin og 01. Fylke Kommuner med salg av brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Kommuner med skjenking av brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Salgssteder for brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Skjenkesteder for brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke 18 Tilvirking, utforsel, innforsel og forbruk av alkohol 8. Tilvirking og innforsel av konsumsprit. Anvendelse alkoholliter Tilvirking, innforsel og utforsel av brennevin, vin og 01, etter vareslag liter Forbruket av brennevin og vin til teknisk og medisinsk formal liter Forbruk og A/S Vinmonopolets salg av brennevin liter Forbruk og A/S Vinmonopolets salg av vin liter Forbruket av liter Forbruket av brennevin, vin og 01, etter kjopested. Prosent Forbruket av brennevin, vin og 01, etter måned alkoholliter Forbruket av brennevin, vin og 01. Salgsområde Forbruket av brennevin, vin og 01 pr. innbygger 15 år og over 24 Priser på alkoholholdige drikkevarer, konsumentenes utgifter og statens inntekter på alkoholomsetningen 18. Prisindekser for detaljsalg av alkoholholdige drikkevarer. 1979= Forbrukernes utgifter til brennevin, vin og Forbrukernes gjennomsnittsutgifter pr. liter brennevin, vin og 01. Kr Statens inntekter på omsetningen av brennevin, vin og kr Statens inntekter og forbrukernes utgifter på omsetningen av brennevin, vin og 01. Mill.kr 26 Lovovertredelser 23. Reaksjoner for alkohollovforseelser. Fylke Pågripelser for beruselse. Politidistrikt Reaksjoner for beruselse etter reaksjonens art. Politidistrikt Reaksjoner for promillekjoring. Fylke Siktelser for forbrytelser etter opplysning om siktede var påvirket av alkohol eller annet rusmiddel i gjerningsoyeblikket og lovbruddets art Siktelser for narkotikaforbrytelser etter kjonnialder 31 Offentlig omsorg for alkohol- og stoffmisbrukere 29. Edruskapsnemndene Alkoholmisbrukere meldt til edruskapsnemndene, etter hvem anmodning om inngrep kom fra og kjønn Behandlingstiltak satt i verk av edruskapsnemndene, etter misbrukernes kjonn og tiltakenes art Plasser og innleggelser i offentlige og godkjente private institusjoner for alkoholikere Edruskapsnemndenes regnskap kr 34

8 8 Side Ungdom og rusmidler 34. Personer i Oslo i aldersgruppene år som noen gang har brukt forskjellige arter av rusmidler. Prosent 35 Helsemessige folger 35. Pasienter lagt inn for forste gang på psykiatriske sykehus med diagnose som gjelder bruk av alkohol og medikamenter, etter kjønn/diagnose og alder Pasienter lagt inn for forste gang på psykiatriske sykehus på grunn av alkohol og/eller medikamentbruk, etter ekteskapelig status, kjonn og diagnose Pasienter i alt lagt inn på psykiatriske sykehus på grunn av alkohol og/eller medikamentbruk, etter alder, kjønn og diagnose DOdsfall som skyldes bruk av alkohol og. medikamenter, etter kjonn/årsak 37

9 9 INDEX OF TABLES Page Licences for sale and serving of alcoholic beverages 1. Municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. 15 June Population in municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. Number and per cent. 15 June Municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. County Municipalities with sale of liquor, wine and beer, by type of licence. County Municipalities with serving of liquor, wine and beer, by type of licence. County Establishments licensed for sale of liquor, wine and beer, by type of licence. County Establishments licensed for serving of liquor, wine and beer, by type of licence. County 18 Production, imports, exports and consumption of alcohol 8. Production and imports of spirits for consumption. Use litres pure alcohol Production, imports and exports of liquor, wine and beer, by type of beverage litres Use of liquor and wine for technical and medical purposes litres Consumption and the Norwegian Wine and Spirit Monopoly's sales of liquor litres Consumption and the Norwegian Wine and Spirit Monopoly's sales of wine litres Consumption of beer litres Consumption of liquor, wine and beer, by place of purchasing. Per cent Consumption of liquor, wine and beer, by month litres pure alcohol Consumption of liquor, wine and beer. Sales region Consumption of liquor, wine and beer per capita 15 years and over 24 Prices of alcoholic beverages, consumers' expenditure and government revenue from the sale of alcohol 18. Index numbers of retail prices of alcoholic beverages. 1979= Consumers' expenditure on liquor, wine and beer Consumers' average expenditure per litre of liquor, wine and beer. Kroner Government revenue from the sale of liquor, wine and beer kroner Government revenue from and consumers' expenditure on liquor, wine and beer. Million kroner 26 Offences 23. Sanctions for misdemeanours of the alcohol legislation. County Arrests for intoxication. Police district Sanctions for intoxication by type of sanction. Police district Sanctions for driving under influence of alcohol. County Charges for crimes by information as to whether the persons charged were influenced of alcohol or a drug at time of offence and type of offence Charges for crimes in connection with narcotics by sex/age Public care of alcoholics and drug addicts 29. Temperance boards Persons reported to the temperance boards, by whom request for intervention came from and sex Therapeutic actions effected by the temperance boards, by action taken and by sex Number of beds and admittances to institutions for alcoholics owned or authorized by the Central government Accounts of the temperance boards kroner 34

10 10 Page Young people, alcohol and drugs 34. Persons in Oslo years of age who have ever used different types of drugs and alcohol. Per cent 35 Health consequences 35. First admissions to mental hospitals with diagnosis referring to use of alcohol and drugs, by sex/diagnosis and age First admissions to mental hospitals caused by alcohol and/or use of drugs, by marital status, sex and diagnosis Total admissions to mental hospitals caused by alcohol and/or use of drugs, by age, sex and diagnosis Deaths caused by use of alcohol and drugs, by sex/cause 37

11 li 1. Salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdige drikkevarer Statistikken over bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og 01 bygger pa oppgaver fra kommunene over kommunale helårsbevillinger (medregnet bevillinger gitt til A/S Vinmonopolet) og oppgaver fra Sosialdepartementet over skjenkebevillinger gitt til turist- og høyfjellshoteller. Salgs- og skjenkesteder for 01 med lavere alkoholinnhold enn pilsener- og bayer01 er ikke tatt med i statistikken, idet enhver med handelsrett som kjøpmann eller med rett til a drive bevertningssted kan selge slikt 01 uten bevilling såframt ikke kommunestyret har gjort yedtak om at dette kan skje bare i medhold av bevilling. Det er bare noen få kommuner som har gjort slikt vedtak. Kommuner uten alkoholomsetning vil dermed omfatte kommuner som selger og/eller skjenker bare såkalt alkoholsvakt 01. Ambulerende bevillinger, skjenking ved særskilte hove og agentsalg (kassesalg) av 0l er ikke regnet med. 1. Licences for sale and servinv of alcoholic beverages Statistics relating to licences granted for the sale of liquor, wine and beer are based on returns from the municipalities on annual licences granted by local authorities and returns from the Ministry of social affairs on licences granted by the Ministry to certain categories of hotels. Weak beer may as a rule be sold without a licence, and establishments selling and serving weak beer are not included in the statistics. Ambulating licences, serving on special occasions and engrosssale of beer are not included.

12 Tabell 1. Kommuner med og uten bevilling for salg og/eller skjenking av brennevin, vin og juni 1980 Municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. 15 June Salgsbevilling Licences for sale I alt Total Brennevin, Brennevin, vin og alt vin, pilslags 01 sener- og Liquor, bayer01 wine and Liquor, all kinds wine and of beer lager beer Skjenkebevilling Licences for serving Vin og Vin, pilalt sener- og slags 01 bayer01 Wine and Wine and all kinds lager of beer beer Alt Pilseslags 01 ner- og All bayer01 kinds of Lager beer beer Uten skjenkebevilling Without licences for serving I alt Total Brennevin, vin og alt slags 01 Liquor, wine and all kinds of beer.. 38 Brennevin, vin, pilsener-og bayer01 Liquor, wine and lager beer 11 Brennevin og vin Liquor and wine.. 1 Vin og alt slags 01 Wine and all kinds of beer 2 Vin, pilsener- og bayer01 Wine and lager beer ^ 1 1 Vin Wine Alt slags 01 All kinds of beer 37 Pilsener-og bayer01 Lager beer 150 Uten salgsbevilling Without licences for sale

13 13 Tabell 2. Folkemengden i kommuner med og uten bevilling for salg og/eller skjenking av brennevin, vin og 01. Absolutte tall og prosent. 15. juni 1980 Population in municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. Number and per cent. 15 June 1980 Salgsbevilling Licences for sale I alt Total Skjenkebevilling Licences for serving Vin og Brennevin, Brennevin, Alt alt Vin, pil- vin og alt vin, pil- s1ars slags sener- og - slags 01 sener- og bayer01 Liquor, bayer01 All Wine Wine and wine and Liquor, and all lager kinds all kinds wine and of kinds beer of beer lager beer beer of beer Absolutte tall Number Uten skjenke- Pilsebevilner- og ling bayer01 Lager Without beer licences for serving I alt Total Brennevin, vin og alt slags 01 Liquor, wine and all kinds of beer Brennevin, vin, pilsenerog bayer01 Liquor, wine and lager beer Brennevin og vin Liquor and wine Vin og alt slags 01 Wine 17 and all kinds of beer Vin, pilsener- og bayer01 Wine and lager beer Vin Wine Alt slags 01 All kinds of beer Pilsener- og bayer01 Lager beer Uten salgsbevilling Without licences for sale Prosent Per cent 9,2 I alt 100,0 58,7 4,9 14,4 0,3 2,5 10,0 Brennevin, vin og alt slags 01 42,0 37,2 4,8 Brennevin, vin, pilsenerog bayer01 4,8 3,2 0,9 0,4 0, Brennevin og vin 0,3 0, Vin og alt slags 01 0,4 0,2 0, Vin, pilsener- og bayer01 Vin 0,8 0,4 0,4 Alt slags 01 Pilsener-og bayer01 Uten salgsbevilling 7,5 2,8 23,5 9,2 20,7 5,7 0,9 1,9 0,4 1,4 1,5 1,6 1,7 0,1 0,6 7,9 1,6 1,4 3,9 0,2 0,9 8,0

14 Tabell 3. Kommuner med og uten bevilling for omsetning av brennevin, vin.og 01. Fylke Municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. County Fylke County I alt Kommuner Municipalities Total Innbyggere 1. januar Population 1 January 14 Med alkoholomsetning With sale of alcohol Kommuner Innbyggere 1. januar Uten alkoholomsetning Without sale of alcohol Kommuner Innbyggere 1. januar BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALITIES Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Sr-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sor-Trondelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

15 15 Tabell 4. Kommuner med salg av brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Municipalities with sale of liquor, wine and beer, by type of licence. County Ar og fylke Year and county Kommuner med salg Nunicipalities with sale Brennevin, Brennevin, Vin og Vin, pilsvin og alt vin, pils- alt slags 1 slags 01 ener- og slags 01 ener- og I alt bayer01 Liquor, bayer01 Wine All Total Win e wine and Liquor, and and all kinds all kinds wine and kinds of lager of of beer lager beer beer beer beer Alle kommuner All municipalities Kommuner uten Pilsebayer01 lities salg ner- g Lager beer without sale ) BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALITIES 47 Østfold 4 Oslo 1 Hedmark 2 Oppland 2 Buskerud 3 Vestfold 6 Telemark 3 Aust-Agder 3 Vest-Agder 4 Rogaland 4 Hordaland Sogn og Fjordane. 1 MOre og Romsdal.. 3 Sør-TrOndelag 1 Nord-Trøndelag 2 Nordland 2 Troms 2 Finnmark ^ ^ 3 1 HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES 407 Østfold 21 Akershus 22 Hedmark 21 Oppland 24 Buskerud 18 Vestfold 15 Telemark 15 Aust-Agder 16 Vest-Agder 11 Rogaland 22 Hordaland 33 Sogn og Fjordane. 25 MOre og Romsdal.. 35 Sør-Trøndelag 24 Nord-Trøndelag 22 Nordland 43 Troms 23 Finnmark ) I) Medregnet 1 kommune som ikke har salg av 01. 1) Including 1 municipality without establishments licensed for sale of beer.

16 Tabell 5. Kommuner med skjenking av brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Municipalities with serving of liquor, wine and beer, by type of licence. County 16 Ar og fylke Year and county Kommune med skjenking Municipalities with serving Alle Kommuner Brennevin, Brennevin, Vin og kommuner ener- og skjenking \Tin, pilsvin og alt vin, pilsslags 01 ener- og slags 01 ner- og municipa alt o li tsags uten Pilse- All _ I alt bayer01 Liquor, bayer01 Wine All bayer01 muni- Total Wine and lities wine and Liquor, and cipalities all kinds Lager without kinds of lager all kinds wine and beer of beer serving of beer lager beer beer beer BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALITIES Østfold 4 Oslo 1 Hedmark 2 Oppland 2 Buskerud 3 Vestfold 6 Telemark 3 Aust-Agder 3 Vest-Agder 4 Rogaland 4 Hordaland 1 Sogn og Fjordane 1 MOre og Romsdal 3 Sør-Trøndelag 1 Nord-Trøndelag 2 Nordland 2 Troms 2 Finnmark HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Trams Finnmark

17 Tabell 6. Salgssteder for brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Establishments licensed for sale of liquor, wine and beer, by type of licence. County Ar og fylke Year and county 17 Alt Brennevin slags I alt og vin Bare vin 01 Total Liquor Wine only All and wine kinds of beer Pilsenerog bayer01 Lager beer BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALI- TIES Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane - - MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES Østfold Akershus Hedmark _ Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal SOr-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

18 Tabell 7. Skjenkesteder for brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Establishments licensed for serving of liquor, wine and beer, by type of licence. County Bren- Av dette nevin, departevin og mentsalt bevil- Ar og slags linger fylke I alt 01 Of which Year and Total Liquor, licences county wine granted and all by the kinds Ministry of of Social beer Affairs 18 Brennevin, Vin og vin og alt pilse- Av dette slags Av dette ner- og departe- 01 departebayer01 ments- Wine ments- Liquor s bevil- and bevilwine linger all linger and kinds lager of beer beer Vin og pilsenerog bayer- 01 Wine and lager beer Alt Pilsslags ener- 01 og All bayerkinds 01 of Lager beer beer BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALITIES Ostfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 11 1 _ - _ - _ 7-3 Nordland Troms Finnmark _ HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SOr-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

19 lg 2. Tilvirking, utførsel, innførsel og forbruk av alkohol Tilvirking, salg, kjøp og bruk av alkohol er regulert ved en rekke lover og forvaltningsbestemmelser. Dette gir grunnlag for en pålitelig statistikk over lovlig tilvirking og omsetning av alkoholholdige drikkevarer. Oppgaver over tilvirking, innførsel, utførsel og forbruk av alkohol innhentes fra A/S Vinmonopolet, Direktoratet for toll og særavgifter og Den norske bryggeriforening. Oppgavene gis både i form av tallet på liter brennevin, vin og Ol (vareliter) og omregnet til liter rein alkohol (alkoholliter). Når det gjelder Ol, ser man i statistikken bort fra lagerendringer slik at innenlands forbruk regnes å være lik tilvirking justert for innførsel og utførsel. For brennevin og vin vil man finne at tilvirking pluss innførsel ikke er lik forbruk pluss utforsel. Forskjellen skyldes dels lagerendringer, dels det forhold at en del sprit blir undergitt behandling (blandet med utenlandske varer, fortynnet og tilsatt smaksstoffer) uten at dette definisjonsmessig kommer inn under betegnelsen tilvirking. Tilvirking av brennevin og vin er definert som A/S Vinmonopolets salg av norskprodusert brennevin og vin. Innenlandsk forbruk av brennevin og vin som drikkevare er definert som A/S Vinmonopolets samlede salg av disse varer fratrukket avgiftsfritt salg og salg til teknisk og medisinsk bruk. Det blir ikke innhentet oppgaver over tollfrie varer innført av reisende. Oppgaver over privat tilvirking av vin og Ol blir heller ikke innhentet. Det samme gjelder naturlig nok smugling og tilvirking av hjemmelaget sprit. 2. Production, imports, exports and consumption of alcohol Data on production, imports, exports and consumption of alcohol are obtained from the Norwegian Wine and Spirit Monopoly, the Directorate for Customs and Excise and the Norwegian Breweries' Association. The data are given both as number of litres of liquor, wine and beer and converted to litres of pure alcohol. Concerning beer, changes of storages are not taken into account. The domestic consumption is assumed to be equal to production corrected for exports and imports. Concerning spirit, liquor and wine, production plus imports are not equal to consumption plus exports. The difference is due to changes of storages and the circumstances that spirit is blended with foreign products or diluted and added spices without being counted as production. Production of liquor and wine is defined as the sales of the Norwegian Wine and Spirit Monopoly of liquor and wine produced in Norway. Domestic consumption of liquor and wine is defined as the total sales of the Norwegian Wine and Spirit Monopoly except duty-free sales and sales for technical and medical use. Data on imports free from customs duties made by travellers are not obtained. Statistics on private production of wine and beer are not collected. For obvious reasons the same applies to illegal distillation and smuggling.

20 20 Tabell 8. Tilvirking og innførsel av konsumsprit. Anvendelse alkoholliter Production and imports of spirits for consumption. Use. i 000 litres pure alcohol Ar Year Tilvirking Innførsel av potet- av druesprit sprit Production Imports of potato of spirits spirits of wine Anvendelse Use Brennevin- og vintilvirking, blanding med Lagerutenlandske varer endring Production of Change liquor and wine, of store blending with foreign products Tabell 9. Tilvirking, innførsel og utførsel av brennevin, vin og 01, etter vareslag liter Production, imports and exports of liquor, wine and beer, by type of beverage litres Vareslag Type of beverage Vareliter As sold Tilvirking Production Alkoholliter Pure alcohol Innførsel Imports Utførsel Exports Vareliter Alkoholliter Vareliter Alkoholliter Brennevin Liquor Vin Wine 01 Beer Eksport- og bokkol Strong beer Pilsener- og bayer01 Lager beer Brigg Near beer

21 21 Tabell 10. Forbruket av brennevin og vin til teknisk og medisinsk formal liter Use of Liquor and wine for technical and medical purposes litres Ar Year Alkohol- Brennevin LiquorVin Wine liter i alt Vare- Alkohol- Pure liter liter Vare- Alkoholalcohol, As Pure liter liter total sold alcohol ,0 21,7 9,2 22,0 2, ,5 22,4 9,4 24,5 3, ,7 24,1 10,2 27,8 3, ,3 21,4 9,1 16,4 2, ,5 20,1 8,5 7,2 1, ,4 32,2 13,7 5,2 0,7 Tabell 11. Forbruk og A/S Vinmonopolets salg av brennevin liter Consumption and the Norwegian Wine and Spirit Monopoly's sales of liquor litres Ar Year Innenlandsk forbruk av brennevin som drikkevare Vinmonopolets samlede salg Consumption Total sales Vareliter As soldvareliter As sold Levert skjen- Levert Alkohol- Innenlandsk Forskåret Utenlandsk kesteder utsalg I alt liter brennevin Delivered brennevin brennevin Delivered pure Total to establish- t o Domestic Blended Foreign 70 -Ine alcohol liquor ments for and liquor liquor liquor serving shops ) ,2 905, , , , , , ,8 993, , , , , , , , , , , , , ,1 867, , , ,8 921, , , , , , ,2 850, , , , , , ,8 809, ,1 1) Nedgangen i forbruk og salg av brennevin har sammenheng med streiken ved A/S Vinmonopolet høsten Også i perioden januar-august 1978 var det imidlertid en viss nedgang i forbruk/salg av brennevin sammenliknet med tilsvarende periode i ) The reduction in consumption and sales of liquor is related to the strike at the Norwegian Wine and Spirit Monopoly autumn There was, however, a reduction in consumption/sales of liquor even in the period January-August 1978 compared to the same period in 1077.

22 Tabell 12. Forbruk og A/S Vinmonopolets salg av vin liter Consumption and the Norwegian Wine and Spirit Monopoly's sales of wine litres Ar Year Innenlandsk forbruk av vin som drikkevare Consumption 22 Vinmonopolets samlede salg Total sales Vareliter As soldvareliter As sold Levert skjen- Alkohol- Levert kesteder I alt liter Sterk vin Svak vin utsalg Total Delivered to Delive,-c-i Pure Strong wine Light wine establishments to shops alcohol for serving , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 1) Nedgangen i forbruk og salg av vin har sammenheng med streiken ved A/S Vinmonopolet. 1) The reduction in consumption and sales of wine is related to the strike at the Norwegian Wine and Spirit Monopoly autumn Tabell 13. Forbruket av liter Consumption of beer litres Vareliter As sold Alkoholliter Pure alcohol Av dette Of which Eks- Pilse- Ar Levert skjen- Levert for- port- Eksner- og Brigg Pilse- Year I alt kesteder retninger og portbayerol Weak I alt ner- og Brigg Tot=al Delivered to og utsalg bokkol og Lager beer bayer01 establishments Delivered Strong bokkol beer for serving to shops beer Tabell 14. Forbruket av brennevin, vin og 01, etter kjopested. Prosent Consumption of liquor, wine and beer, by place of purchasing. Per cent Vareslag/kjOpested Type of beverage/place of purchasing Brennevin Liquor 100,0 Skjenkested Establishment licensed for serving 5,2 Utsalg Establishment licensed for sale 94,8 Vin Wine 100,0 Skjenkested 18,7 Utsalg 81,3 01 Beer 100,0 Skjenkested 23,1 Utsalg 76,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,6 6,3 5,8 6,6 6,7 94,4 93,7 94,2 93,4 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 18,8 19,5 19,6 19,3 17,6 81,2 80,5 80,4 80,7 82,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 22,3 21,5 21,2 20,5 20,6 77,7 78,5 78,8 79,5 79,4