ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER"

Transkript

1

2 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN

3 FORORD Denne publikasjonen inneholder opplysninger om bevillinger, forbruk, priser og alkoholistomsorg. Fra retts-, sosial- og helsestatistikk er det tatt med en del tabeller som har tilknytning til bruk av alkohol og andre rusmidler. Når ikke annet er nevnt, gjelder tallene for aret Administrasjonssekretær Ragnar Berg har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 5. oktober 1981 Odd Aukrust Jon Holm*

4 PREFACE The publication Alcohol and Drugs 1980 contains data on licences for sale of alcoholic beverages, consumption, prices of alcohol and public care of alcoholics. In addition data in connection with use of alcohol and drugs are drawn from the criminal, the social and the health statistics. When nothing else is mentioned, the figures refer to the year The publication has been prepared under the supervision of Mr. Ragnar Berg. Central Bureau of Statistics, Oslo, 5 October 1981 Odd Aukrust Jon HolmOY

5 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tabelldel 12 Tekstdel 1. Salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdige drikkevarer 2. Tilvirking, utforsel, innførsel og forbruk av alkohol 3. Priser på alkoholholdige drikkevarer, konsumentenes utgifter og statens inntekter på alkoholomsetningen Lovovertredelser Offentlig omsorg for alkohol- og stoffmisbrukere Ungdom og rusmidler Helsemessige folger Vedlegg 1. Definisjon av salgsområder 39 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 40 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 46 Standardtegn i tabeller.. Oppgave mangler - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet Brudd i den loddrette serie r Rettet siden forrige utgave

6 CONTENTS Index of tables 9 Page Tables 12 Text 1. Licences for sale and serving of alcoholic beverages Production, imports, exports and consumption of alcohol Prices of alcoholic beverages, consumers' expenditure and government revenue from the sale of alcohol Offences Public care of alcoholics and drug addicts Young people, alcohol and drugs Health consequences 35 Annex 1. Definition of sales regions 39 Publications Previously issued on the subject 40 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 46 Explanation of Symbols in Tables.. Data not available - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed Break in the homogeneity of a vertical series r Revised since the previous issue

7 7 TABELLREGISTER Side Salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdige drikkevarer 1. Kommuner med og uten bevilling for salg og/eller skjenking av brennevin, vin og juni Folkemengden i kommuner med og uten bevilling for salg og/eller skjenking av brennevin, vin og 01. Absolutte tall og prosent. 15. juni Kommuner med og uten bevilling for omsetning av brennevin, vin og 01. Fylke Kommuner med salg av brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Kommuner med skjenking av brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Salgssteder for brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Skjenkesteder for brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke 18 Tilvirking, utforsel, innforsel og forbruk av alkohol 8. Tilvirking og innforsel av konsumsprit. Anvendelse alkoholliter Tilvirking, innforsel og utforsel av brennevin, vin og 01, etter vareslag liter Forbruket av brennevin og vin til teknisk og medisinsk formal liter Forbruk og A/S Vinmonopolets salg av brennevin liter Forbruk og A/S Vinmonopolets salg av vin liter Forbruket av liter Forbruket av brennevin, vin og 01, etter kjopested. Prosent Forbruket av brennevin, vin og 01, etter måned alkoholliter Forbruket av brennevin, vin og 01. Salgsområde Forbruket av brennevin, vin og 01 pr. innbygger 15 år og over 24 Priser på alkoholholdige drikkevarer, konsumentenes utgifter og statens inntekter på alkoholomsetningen 18. Prisindekser for detaljsalg av alkoholholdige drikkevarer. 1979= Forbrukernes utgifter til brennevin, vin og Forbrukernes gjennomsnittsutgifter pr. liter brennevin, vin og 01. Kr Statens inntekter på omsetningen av brennevin, vin og kr Statens inntekter og forbrukernes utgifter på omsetningen av brennevin, vin og 01. Mill.kr 26 Lovovertredelser 23. Reaksjoner for alkohollovforseelser. Fylke Pågripelser for beruselse. Politidistrikt Reaksjoner for beruselse etter reaksjonens art. Politidistrikt Reaksjoner for promillekjoring. Fylke Siktelser for forbrytelser etter opplysning om siktede var påvirket av alkohol eller annet rusmiddel i gjerningsoyeblikket og lovbruddets art Siktelser for narkotikaforbrytelser etter kjonnialder 31 Offentlig omsorg for alkohol- og stoffmisbrukere 29. Edruskapsnemndene Alkoholmisbrukere meldt til edruskapsnemndene, etter hvem anmodning om inngrep kom fra og kjønn Behandlingstiltak satt i verk av edruskapsnemndene, etter misbrukernes kjonn og tiltakenes art Plasser og innleggelser i offentlige og godkjente private institusjoner for alkoholikere Edruskapsnemndenes regnskap kr 34

8 8 Side Ungdom og rusmidler 34. Personer i Oslo i aldersgruppene år som noen gang har brukt forskjellige arter av rusmidler. Prosent 35 Helsemessige folger 35. Pasienter lagt inn for forste gang på psykiatriske sykehus med diagnose som gjelder bruk av alkohol og medikamenter, etter kjønn/diagnose og alder Pasienter lagt inn for forste gang på psykiatriske sykehus på grunn av alkohol og/eller medikamentbruk, etter ekteskapelig status, kjonn og diagnose Pasienter i alt lagt inn på psykiatriske sykehus på grunn av alkohol og/eller medikamentbruk, etter alder, kjønn og diagnose DOdsfall som skyldes bruk av alkohol og. medikamenter, etter kjonn/årsak 37

9 9 INDEX OF TABLES Page Licences for sale and serving of alcoholic beverages 1. Municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. 15 June Population in municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. Number and per cent. 15 June Municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. County Municipalities with sale of liquor, wine and beer, by type of licence. County Municipalities with serving of liquor, wine and beer, by type of licence. County Establishments licensed for sale of liquor, wine and beer, by type of licence. County Establishments licensed for serving of liquor, wine and beer, by type of licence. County 18 Production, imports, exports and consumption of alcohol 8. Production and imports of spirits for consumption. Use litres pure alcohol Production, imports and exports of liquor, wine and beer, by type of beverage litres Use of liquor and wine for technical and medical purposes litres Consumption and the Norwegian Wine and Spirit Monopoly's sales of liquor litres Consumption and the Norwegian Wine and Spirit Monopoly's sales of wine litres Consumption of beer litres Consumption of liquor, wine and beer, by place of purchasing. Per cent Consumption of liquor, wine and beer, by month litres pure alcohol Consumption of liquor, wine and beer. Sales region Consumption of liquor, wine and beer per capita 15 years and over 24 Prices of alcoholic beverages, consumers' expenditure and government revenue from the sale of alcohol 18. Index numbers of retail prices of alcoholic beverages. 1979= Consumers' expenditure on liquor, wine and beer Consumers' average expenditure per litre of liquor, wine and beer. Kroner Government revenue from the sale of liquor, wine and beer kroner Government revenue from and consumers' expenditure on liquor, wine and beer. Million kroner 26 Offences 23. Sanctions for misdemeanours of the alcohol legislation. County Arrests for intoxication. Police district Sanctions for intoxication by type of sanction. Police district Sanctions for driving under influence of alcohol. County Charges for crimes by information as to whether the persons charged were influenced of alcohol or a drug at time of offence and type of offence Charges for crimes in connection with narcotics by sex/age Public care of alcoholics and drug addicts 29. Temperance boards Persons reported to the temperance boards, by whom request for intervention came from and sex Therapeutic actions effected by the temperance boards, by action taken and by sex Number of beds and admittances to institutions for alcoholics owned or authorized by the Central government Accounts of the temperance boards kroner 34

10 10 Page Young people, alcohol and drugs 34. Persons in Oslo years of age who have ever used different types of drugs and alcohol. Per cent 35 Health consequences 35. First admissions to mental hospitals with diagnosis referring to use of alcohol and drugs, by sex/diagnosis and age First admissions to mental hospitals caused by alcohol and/or use of drugs, by marital status, sex and diagnosis Total admissions to mental hospitals caused by alcohol and/or use of drugs, by age, sex and diagnosis Deaths caused by use of alcohol and drugs, by sex/cause 37

11 li 1. Salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdige drikkevarer Statistikken over bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og 01 bygger pa oppgaver fra kommunene over kommunale helårsbevillinger (medregnet bevillinger gitt til A/S Vinmonopolet) og oppgaver fra Sosialdepartementet over skjenkebevillinger gitt til turist- og høyfjellshoteller. Salgs- og skjenkesteder for 01 med lavere alkoholinnhold enn pilsener- og bayer01 er ikke tatt med i statistikken, idet enhver med handelsrett som kjøpmann eller med rett til a drive bevertningssted kan selge slikt 01 uten bevilling såframt ikke kommunestyret har gjort yedtak om at dette kan skje bare i medhold av bevilling. Det er bare noen få kommuner som har gjort slikt vedtak. Kommuner uten alkoholomsetning vil dermed omfatte kommuner som selger og/eller skjenker bare såkalt alkoholsvakt 01. Ambulerende bevillinger, skjenking ved særskilte hove og agentsalg (kassesalg) av 0l er ikke regnet med. 1. Licences for sale and servinv of alcoholic beverages Statistics relating to licences granted for the sale of liquor, wine and beer are based on returns from the municipalities on annual licences granted by local authorities and returns from the Ministry of social affairs on licences granted by the Ministry to certain categories of hotels. Weak beer may as a rule be sold without a licence, and establishments selling and serving weak beer are not included in the statistics. Ambulating licences, serving on special occasions and engrosssale of beer are not included.

12 Tabell 1. Kommuner med og uten bevilling for salg og/eller skjenking av brennevin, vin og juni 1980 Municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. 15 June Salgsbevilling Licences for sale I alt Total Brennevin, Brennevin, vin og alt vin, pilslags 01 sener- og Liquor, bayer01 wine and Liquor, all kinds wine and of beer lager beer Skjenkebevilling Licences for serving Vin og Vin, pilalt sener- og slags 01 bayer01 Wine and Wine and all kinds lager of beer beer Alt Pilseslags 01 ner- og All bayer01 kinds of Lager beer beer Uten skjenkebevilling Without licences for serving I alt Total Brennevin, vin og alt slags 01 Liquor, wine and all kinds of beer.. 38 Brennevin, vin, pilsener-og bayer01 Liquor, wine and lager beer 11 Brennevin og vin Liquor and wine.. 1 Vin og alt slags 01 Wine and all kinds of beer 2 Vin, pilsener- og bayer01 Wine and lager beer ^ 1 1 Vin Wine Alt slags 01 All kinds of beer 37 Pilsener-og bayer01 Lager beer 150 Uten salgsbevilling Without licences for sale

13 13 Tabell 2. Folkemengden i kommuner med og uten bevilling for salg og/eller skjenking av brennevin, vin og 01. Absolutte tall og prosent. 15. juni 1980 Population in municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. Number and per cent. 15 June 1980 Salgsbevilling Licences for sale I alt Total Skjenkebevilling Licences for serving Vin og Brennevin, Brennevin, Alt alt Vin, pil- vin og alt vin, pil- s1ars slags sener- og - slags 01 sener- og bayer01 Liquor, bayer01 All Wine Wine and wine and Liquor, and all lager kinds all kinds wine and of kinds beer of beer lager beer beer of beer Absolutte tall Number Uten skjenke- Pilsebevilner- og ling bayer01 Lager Without beer licences for serving I alt Total Brennevin, vin og alt slags 01 Liquor, wine and all kinds of beer Brennevin, vin, pilsenerog bayer01 Liquor, wine and lager beer Brennevin og vin Liquor and wine Vin og alt slags 01 Wine 17 and all kinds of beer Vin, pilsener- og bayer01 Wine and lager beer Vin Wine Alt slags 01 All kinds of beer Pilsener- og bayer01 Lager beer Uten salgsbevilling Without licences for sale Prosent Per cent 9,2 I alt 100,0 58,7 4,9 14,4 0,3 2,5 10,0 Brennevin, vin og alt slags 01 42,0 37,2 4,8 Brennevin, vin, pilsenerog bayer01 4,8 3,2 0,9 0,4 0, Brennevin og vin 0,3 0, Vin og alt slags 01 0,4 0,2 0, Vin, pilsener- og bayer01 Vin 0,8 0,4 0,4 Alt slags 01 Pilsener-og bayer01 Uten salgsbevilling 7,5 2,8 23,5 9,2 20,7 5,7 0,9 1,9 0,4 1,4 1,5 1,6 1,7 0,1 0,6 7,9 1,6 1,4 3,9 0,2 0,9 8,0

14 Tabell 3. Kommuner med og uten bevilling for omsetning av brennevin, vin.og 01. Fylke Municipalities with and without establishments licensed for sale or serving of liquor, wine and beer. County Fylke County I alt Kommuner Municipalities Total Innbyggere 1. januar Population 1 January 14 Med alkoholomsetning With sale of alcohol Kommuner Innbyggere 1. januar Uten alkoholomsetning Without sale of alcohol Kommuner Innbyggere 1. januar BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALITIES Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Sr-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sor-Trondelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

15 15 Tabell 4. Kommuner med salg av brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Municipalities with sale of liquor, wine and beer, by type of licence. County Ar og fylke Year and county Kommuner med salg Nunicipalities with sale Brennevin, Brennevin, Vin og Vin, pilsvin og alt vin, pils- alt slags 1 slags 01 ener- og slags 01 ener- og I alt bayer01 Liquor, bayer01 Wine All Total Win e wine and Liquor, and and all kinds all kinds wine and kinds of lager of of beer lager beer beer beer beer Alle kommuner All municipalities Kommuner uten Pilsebayer01 lities salg ner- g Lager beer without sale ) BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALITIES 47 Østfold 4 Oslo 1 Hedmark 2 Oppland 2 Buskerud 3 Vestfold 6 Telemark 3 Aust-Agder 3 Vest-Agder 4 Rogaland 4 Hordaland Sogn og Fjordane. 1 MOre og Romsdal.. 3 Sør-TrOndelag 1 Nord-Trøndelag 2 Nordland 2 Troms 2 Finnmark ^ ^ 3 1 HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES 407 Østfold 21 Akershus 22 Hedmark 21 Oppland 24 Buskerud 18 Vestfold 15 Telemark 15 Aust-Agder 16 Vest-Agder 11 Rogaland 22 Hordaland 33 Sogn og Fjordane. 25 MOre og Romsdal.. 35 Sør-Trøndelag 24 Nord-Trøndelag 22 Nordland 43 Troms 23 Finnmark ) I) Medregnet 1 kommune som ikke har salg av 01. 1) Including 1 municipality without establishments licensed for sale of beer.

16 Tabell 5. Kommuner med skjenking av brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Municipalities with serving of liquor, wine and beer, by type of licence. County 16 Ar og fylke Year and county Kommune med skjenking Municipalities with serving Alle Kommuner Brennevin, Brennevin, Vin og kommuner ener- og skjenking \Tin, pilsvin og alt vin, pilsslags 01 ener- og slags 01 ner- og municipa alt o li tsags uten Pilse- All _ I alt bayer01 Liquor, bayer01 Wine All bayer01 muni- Total Wine and lities wine and Liquor, and cipalities all kinds Lager without kinds of lager all kinds wine and beer of beer serving of beer lager beer beer beer BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALITIES Østfold 4 Oslo 1 Hedmark 2 Oppland 2 Buskerud 3 Vestfold 6 Telemark 3 Aust-Agder 3 Vest-Agder 4 Rogaland 4 Hordaland 1 Sogn og Fjordane 1 MOre og Romsdal 3 Sør-Trøndelag 1 Nord-Trøndelag 2 Nordland 2 Troms 2 Finnmark HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Trams Finnmark

17 Tabell 6. Salgssteder for brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Establishments licensed for sale of liquor, wine and beer, by type of licence. County Ar og fylke Year and county 17 Alt Brennevin slags I alt og vin Bare vin 01 Total Liquor Wine only All and wine kinds of beer Pilsenerog bayer01 Lager beer BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALI- TIES Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane - - MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES Østfold Akershus Hedmark _ Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal SOr-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

18 Tabell 7. Skjenkesteder for brennevin, vin og 01, etter bevillingskombinasjon. Fylke Establishments licensed for serving of liquor, wine and beer, by type of licence. County Bren- Av dette nevin, departevin og mentsalt bevil- Ar og slags linger fylke I alt 01 Of which Year and Total Liquor, licences county wine granted and all by the kinds Ministry of of Social beer Affairs 18 Brennevin, Vin og vin og alt pilse- Av dette slags Av dette ner- og departe- 01 departebayer01 ments- Wine ments- Liquor s bevil- and bevilwine linger all linger and kinds lager of beer beer Vin og pilsenerog bayer- 01 Wine and lager beer Alt Pilsslags ener- 01 og All bayerkinds 01 of Lager beer beer BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALITIES Ostfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 11 1 _ - _ - _ 7-3 Nordland Troms Finnmark _ HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SOr-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

19 lg 2. Tilvirking, utførsel, innførsel og forbruk av alkohol Tilvirking, salg, kjøp og bruk av alkohol er regulert ved en rekke lover og forvaltningsbestemmelser. Dette gir grunnlag for en pålitelig statistikk over lovlig tilvirking og omsetning av alkoholholdige drikkevarer. Oppgaver over tilvirking, innførsel, utførsel og forbruk av alkohol innhentes fra A/S Vinmonopolet, Direktoratet for toll og særavgifter og Den norske bryggeriforening. Oppgavene gis både i form av tallet på liter brennevin, vin og Ol (vareliter) og omregnet til liter rein alkohol (alkoholliter). Når det gjelder Ol, ser man i statistikken bort fra lagerendringer slik at innenlands forbruk regnes å være lik tilvirking justert for innførsel og utførsel. For brennevin og vin vil man finne at tilvirking pluss innførsel ikke er lik forbruk pluss utforsel. Forskjellen skyldes dels lagerendringer, dels det forhold at en del sprit blir undergitt behandling (blandet med utenlandske varer, fortynnet og tilsatt smaksstoffer) uten at dette definisjonsmessig kommer inn under betegnelsen tilvirking. Tilvirking av brennevin og vin er definert som A/S Vinmonopolets salg av norskprodusert brennevin og vin. Innenlandsk forbruk av brennevin og vin som drikkevare er definert som A/S Vinmonopolets samlede salg av disse varer fratrukket avgiftsfritt salg og salg til teknisk og medisinsk bruk. Det blir ikke innhentet oppgaver over tollfrie varer innført av reisende. Oppgaver over privat tilvirking av vin og Ol blir heller ikke innhentet. Det samme gjelder naturlig nok smugling og tilvirking av hjemmelaget sprit. 2. Production, imports, exports and consumption of alcohol Data on production, imports, exports and consumption of alcohol are obtained from the Norwegian Wine and Spirit Monopoly, the Directorate for Customs and Excise and the Norwegian Breweries' Association. The data are given both as number of litres of liquor, wine and beer and converted to litres of pure alcohol. Concerning beer, changes of storages are not taken into account. The domestic consumption is assumed to be equal to production corrected for exports and imports. Concerning spirit, liquor and wine, production plus imports are not equal to consumption plus exports. The difference is due to changes of storages and the circumstances that spirit is blended with foreign products or diluted and added spices without being counted as production. Production of liquor and wine is defined as the sales of the Norwegian Wine and Spirit Monopoly of liquor and wine produced in Norway. Domestic consumption of liquor and wine is defined as the total sales of the Norwegian Wine and Spirit Monopoly except duty-free sales and sales for technical and medical use. Data on imports free from customs duties made by travellers are not obtained. Statistics on private production of wine and beer are not collected. For obvious reasons the same applies to illegal distillation and smuggling.

20 20 Tabell 8. Tilvirking og innførsel av konsumsprit. Anvendelse alkoholliter Production and imports of spirits for consumption. Use. i 000 litres pure alcohol Ar Year Tilvirking Innførsel av potet- av druesprit sprit Production Imports of potato of spirits spirits of wine Anvendelse Use Brennevin- og vintilvirking, blanding med Lagerutenlandske varer endring Production of Change liquor and wine, of store blending with foreign products Tabell 9. Tilvirking, innførsel og utførsel av brennevin, vin og 01, etter vareslag liter Production, imports and exports of liquor, wine and beer, by type of beverage litres Vareslag Type of beverage Vareliter As sold Tilvirking Production Alkoholliter Pure alcohol Innførsel Imports Utførsel Exports Vareliter Alkoholliter Vareliter Alkoholliter Brennevin Liquor Vin Wine 01 Beer Eksport- og bokkol Strong beer Pilsener- og bayer01 Lager beer Brigg Near beer

21 21 Tabell 10. Forbruket av brennevin og vin til teknisk og medisinsk formal liter Use of Liquor and wine for technical and medical purposes litres Ar Year Alkohol- Brennevin LiquorVin Wine liter i alt Vare- Alkohol- Pure liter liter Vare- Alkoholalcohol, As Pure liter liter total sold alcohol ,0 21,7 9,2 22,0 2, ,5 22,4 9,4 24,5 3, ,7 24,1 10,2 27,8 3, ,3 21,4 9,1 16,4 2, ,5 20,1 8,5 7,2 1, ,4 32,2 13,7 5,2 0,7 Tabell 11. Forbruk og A/S Vinmonopolets salg av brennevin liter Consumption and the Norwegian Wine and Spirit Monopoly's sales of liquor litres Ar Year Innenlandsk forbruk av brennevin som drikkevare Vinmonopolets samlede salg Consumption Total sales Vareliter As soldvareliter As sold Levert skjen- Levert Alkohol- Innenlandsk Forskåret Utenlandsk kesteder utsalg I alt liter brennevin Delivered brennevin brennevin Delivered pure Total to establish- t o Domestic Blended Foreign 70 -Ine alcohol liquor ments for and liquor liquor liquor serving shops ) ,2 905, , , , , , ,8 993, , , , , , , , , , , , , ,1 867, , , ,8 921, , , , , , ,2 850, , , , , , ,8 809, ,1 1) Nedgangen i forbruk og salg av brennevin har sammenheng med streiken ved A/S Vinmonopolet høsten Også i perioden januar-august 1978 var det imidlertid en viss nedgang i forbruk/salg av brennevin sammenliknet med tilsvarende periode i ) The reduction in consumption and sales of liquor is related to the strike at the Norwegian Wine and Spirit Monopoly autumn There was, however, a reduction in consumption/sales of liquor even in the period January-August 1978 compared to the same period in 1077.

22 Tabell 12. Forbruk og A/S Vinmonopolets salg av vin liter Consumption and the Norwegian Wine and Spirit Monopoly's sales of wine litres Ar Year Innenlandsk forbruk av vin som drikkevare Consumption 22 Vinmonopolets samlede salg Total sales Vareliter As soldvareliter As sold Levert skjen- Alkohol- Levert kesteder I alt liter Sterk vin Svak vin utsalg Total Delivered to Delive,-c-i Pure Strong wine Light wine establishments to shops alcohol for serving , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 1) Nedgangen i forbruk og salg av vin har sammenheng med streiken ved A/S Vinmonopolet. 1) The reduction in consumption and sales of wine is related to the strike at the Norwegian Wine and Spirit Monopoly autumn Tabell 13. Forbruket av liter Consumption of beer litres Vareliter As sold Alkoholliter Pure alcohol Av dette Of which Eks- Pilse- Ar Levert skjen- Levert for- port- Eksner- og Brigg Pilse- Year I alt kesteder retninger og portbayerol Weak I alt ner- og Brigg Tot=al Delivered to og utsalg bokkol og Lager beer bayer01 establishments Delivered Strong bokkol beer for serving to shops beer Tabell 14. Forbruket av brennevin, vin og 01, etter kjopested. Prosent Consumption of liquor, wine and beer, by place of purchasing. Per cent Vareslag/kjOpested Type of beverage/place of purchasing Brennevin Liquor 100,0 Skjenkested Establishment licensed for serving 5,2 Utsalg Establishment licensed for sale 94,8 Vin Wine 100,0 Skjenkested 18,7 Utsalg 81,3 01 Beer 100,0 Skjenkested 23,1 Utsalg 76,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,6 6,3 5,8 6,6 6,7 94,4 93,7 94,2 93,4 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 18,8 19,5 19,6 19,3 17,6 81,2 80,5 80,4 80,7 82,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 22,3 21,5 21,2 20,5 20,6 77,7 78,5 78,8 79,5 79,4

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 978 ALCOHOL AND DRUGS 978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8570496 ISSN 07965 FORORD Publikasjonen

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 902 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 976 ALCOHOL AND DRUGS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 82-537-0760-6 FORORD Publikasjonen Alkohol

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 736 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1974 ALCOHOL AND DRUGS 1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0509-3 FORORD Publikasjonen

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 205 ALKOHOLSTATISTIKK ALCOHOL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 205 ALKOHOLSTATISTIKK ALCOHOL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 205 ALKOHOLSTATISTIKK 1966 ALCOHOL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Alkoholstatistikk I og II. Forbruk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 187 ALKOHOLSTATISTIKK ALCOHOL STATISTICS 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 187 ALKOHOLSTATISTIKK ALCOHOL STATISTICS 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 187 ALKOHOLSTATISTIKK 1964 ALCOHOL STATISTICS 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 Tidligere utkommet Alkoholstatistikk I og II.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke A

Norges offisielle statistikk, rekke A Norges offisielle statistikk, rekke A Norway's Official Statistics, series A Rekke A Stensilert 96 Nr.30 Folkemengden i herreder og byer. januar 960 Population in rural districts and towns 3 Forbruksundersøkelsen

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1965 Nr. 187 Alkoholstatistikk 1964 Alcohol statistics Rekke XII Boktrykk 1966 Nr. 188 Økonomisk utsyn

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK DOMFELTE, BOTLAGTE OG PÅTALEFRITATTE CRIMINAL STATISTICS. Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution

KRIMINALSTATISTIKK DOMFELTE, BOTLAGTE OG PÅTALEFRITATTE CRIMINAL STATISTICS. Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K A KRIMINALSTATISTIKK DOMFELTE, BOTLAGTE OG PÅTALEFRITATTE 0 CRIMINAL STATISTICS Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK 1956 Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1957 Tidligere utkommet: Alkoholstatistikk I og II.

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Rusmidler i Norge. Statistikk 03. Alcohol and Drugs in Norway. Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research

Rusmidler i Norge. Statistikk 03. Alcohol and Drugs in Norway. Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research Rusmidler i Norge Statistikk 03 Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research Standardtegn i tabellene Standard symbols in the tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable. Data mangler

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 17 KRIMINALSTATISTI KK OVERSIKT 1960-1972 CRIMINAL STATISTICS. Survey 1960-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ

STATISTISKE ANALYSER NR. 17 KRIMINALSTATISTI KK OVERSIKT 1960-1972 CRIMINAL STATISTICS. Survey 1960-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISKE ANALYSER NR. 17 KRIMINALSTATISTI KK OVERSIKT 1960-1972 CRIMINAL STATISTICS Survey 1960-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0545-8 FORORD

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK LOVBRUDD ANMELDT FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER

KRIMINALSTATISTIKK LOVBRUDD ANMELDT FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K C KRIMINALSTATISTIKK LOVBRUDD ANMELDT FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 0 CRIMINAL STATISTICS OFFENCES REPORTED TO THE POLICE CRIMES INVESTIGATED

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOSIAL HJEMMEHJELP 1973 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0426-7 FORORD Sosial hjemmehjelp

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Til salgs has: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs has: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs has: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 7 Postboks 8 Dep 00 Oslo Tlf.: 67 70 Telefax: 05 5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 7 KRIMINALSTATISTIKK LOVBRUDD ANMELDT FORBRYTELSER

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Kommunens forvaltning av alkoholloven

Kommunens forvaltning av alkoholloven Kommunens forvaltning av alkoholloven Kartleggingsundersøkelse Hege Lauritzen Astrid Skretting SIRUS Hva: Kort om undersøkelsen Resultater: Salgs og skjenkebevillinger Bevillingspraksis Kontroll og sanksjoner

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

SOSIALSTATISTIKK 1988

SOSIALSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 900 SOSIALSTATISTIKK 1988 SOCIAL STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2917-0 ISSN 0333-2055 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPSJONSSTATISTIKK 966 ADOPTION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU O F STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Adopsjonsstatistikk 963 A

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978

STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 149 STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978 STATISTICS ON CAR REPAIR SHOPS ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1177-8

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 I forbindelse med at myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjø og vassdrag er blitt samlet hos Direktoratet for

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 518 KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1983 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Fylkesstatistikk 2009. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2009. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2009 Møre og Romsdal 2 Statistisk sett Om ein før sesongen hadde spådd at Molde og Ålesund skulle møtast i Oslo cupfinalehelga, hadde nok dei fleste trudd det her var snakk om ei eller

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse

Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre spørsmål 1. Hva er en kommune? 2. Hvorfor kommunereform? 3. Hva er argumentene

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 193 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1955

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 193 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1955 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 193 ALKOHOLSTATISTIKK 1953 Alcohol Statistics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1955 Norges offisielle statistikk, rekke XL Norway's Official Statistics, series XI. Trykt

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Folkehelsearbeidet i lys av forvaltningsreformen

Folkehelsearbeidet i lys av forvaltningsreformen Folkehelsearbeidet i lys av forvaltningsreformen Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse Molde, torsdag 18.september 2008 Innlegg ved statssekretær Ellen Birgitte Pedersen Mål for folkehelsepolitikken Flere

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer