Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv"

Transkript

1 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv

2 Forsvarssjefens RUSMIDDELDIREKTIV

3 Forord Forsvaret er en del av samfunnet og pålagt viktige samfunnsmessige oppgaver som skal utføres på en forsvarlig måte. Forsvaret er også en arbeidsplass for store personellgrupper. Bekjempelse av rusmidler, aktiv forebygging og tilbud om rask hjelp, er en del av Forsvarets helhetlige personellpolitikk, under Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Dette er også nødvendig for at Forsvaret skal kunne utføre sine oppgaver. I Forsvaret har personellet omgang med våpen, ammunisjon, eksplosiver og en mengde annet materiell. Ved uforsvarlig bruk kan det lett oppstå ulykker som kan forårsake store skader på mennesker og kostbart materiell. Forsvaret har også et overordnet ansvar ved kommunikasjonsknutepunkter. I tillegg vil personellet i sin tjeneste kunne få adgang til informasjon av betydning for rikets sikkerhet eller Norges forhold til fremmede makter. Oversikt og kontroll med rusmiddelsituasjonen i Forsvaret er derfor nødvendig. Bruk av rusmidler fører til svekket kontroll, vurderingsevne og er en fare for sikkerheten. Misbruk av rusmidler virker i tillegg nedbrytende på disiplin og moral, både hos den enkelte og omgivelsene, og kan derfor være en alvorlig trussel til forringelse av arbeidsmiljøet. Det er på alle nivå et sjefsansvar å sørge for at det aktivt arbeides med forebyggende og holdningsskapende arbeid samt at det igangsettes tiltak mht. rusmisbruk innenfor eget ansvarsområde. Det er et sjefsansvar å være oppmerksom på indikasjoner som kan tyde på rusmisbruk, samt reagere umiddelbart og i tråd med de retningslinjer som er beskrevet i dette direktiv når rusmisbruk avdekkes. Sigurd Frisvold forsvarssjef

4 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 3 Dette direktiv erstatter Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv av januar Direktivet gjelder for alle personellgrupper: militært og sivilt ansatte, vervede og vernepliktige,. Direktivet består av følgende 3 deler : Del 1 - Hoveddirektiv 1. Generelt 2. Alkohol 3. Narkotika og Doping. Del 2 - Retningslinjer / instrukser til hoveddirektivet. 1. Generelt 2. Alkohol 3. Narkotika og Doping. Del 3 - Rapporter / Blanketter

5 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 4 Innhold DEL 1 HOVEDDIREKTIV 1.1 Hensikt Grunnleggende retningslinjer for bekjempelse av rusmidler i Forsvaret Hovedorganisering av rusmiddelarbeidet i Forsvaret Forebyggende strategi Rapporter Opplæring Sikkerhetsklarering og rusmisbruk Taushetsplikt i forbindelse med rusmiddelsaker 1.2 Alkohol Forsvarssjefens pålegg om måtehold ved bruk av alkohol Særlige regler for utenlandstjeneste Definisjon alkohol Rapporteringsplikt Lovbestemmelser om alkohol Tiltak ved misbruk 1.3 Narkotika og doping Forsvarets holdning til narkotika og doping Spesielt for ledende personell Forbud mot synliggjøring av liberale holdninger Forbud mot dopingmidler Særlige regler for utenlandsreiser Definisjon narkotika / doping Lovbestemmelser Rapporteringsplikt Kontrolltiltak Kontroll ved inspeksjon DEL 2 RETNINGSLINJER OG INSTRUKSER 2.1 Retningslinjer Forsvarssjefens rusmiddelutvalg (FRMU) Utvalget skal : Sammensetning Rusmiddelkontaktnemnd Sammensetning Ansvarsområde Oppgaver Retningslinjer for avdelingens velferdsoffiser / tilsvarende Retningslinjer for avdelingens feltprest Tiltak, vurdering og konsekvenser - narkotika / doping Indikasjoner på stoffmisbruk Sjef SAE / tilsvarende: Andre stoffer: Avdelingssjef / tilsvarende: side

6 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Tiltak i forbindelse med avdekket overtredelse Innledende etterforskning foretatt av befal og militærpoliti Tiltak etter endt etterforskning Vurderinger og konsekvenser Medisinsk vurdering Sosial vurdering Strafferettslig forføyning Personelladministrative tiltak Sikkerhetsklareringen skal vurderes Kontrolltiltak - Urinprøve Urinprøvekontrakter Gjeldende instrukser Alkohol Tiltaksprosedyre Tiltak A - I Sosialmedisinsk behandling Lovbestemmelser alkohol 2.2 Instrukser Instruks for Forsvarets Narkotikagrupper Vurdering av tjenestedyktighet og tiltak ved rusmisbruk Vurdering av sikkerhetsklarering ved misbruk av rusmidler Ta u s h e t s p l i k t Tiltak alkohol Forbud mot oppbevaring av rusdrikk på militært område Instruks for servering av alkohol ved befalsmessene Instruks for oppbevaring av rusdrikk ved permisjonsstedene Victoria og Sydspissen Midlertidige bestemmelser servering av alkohol permsentra Retningslinjer ved institusjonell behandling Oversikt over gjeldende lovgivning Narkotika Doping - Legemidler Indikasjoner på stoffmisbruk Stoffindeling Stoffindeling, skjematisk oversikt Urinprøvetakning- befalsskoler Retningslinjer Doping Dopingliste DEL 3 RAPPORTER- BLANKETTER 3.1 Rapporter 3.2 Blanketter VEDLEGG side

7 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 6 DEL 1 HOVEDDIREKTIV Direktivet skal gjennomgås i sin helhet, evalueres og oppdateres hvert 4. år. Ansvaret for koordinering av arbeidsoppgavene tilknyttet evaluering/oppdatering av rusmiddeldirektivet legges til Forsvarets rusmiddelutvalg (FRMU), sekretariatet Hensikt Hensikten med direktivet er å gi retningslinjer for håndtering av rusmiddelproblematikken i Forsvaret både ved nasjonal og internasjonal tjeneste. Grunnleggende retningslinjer for bekjempelse av rusmidler i Forsvaret Forsvaret skal aktivt bidra til forebyggende og holdningsskapende arbeid med henblikk på rusmidler. Det skal herunder sentralt og lokalt lages handlingsplan for bekjempelse av rusmidler, som innarbeides i den sentrale/lokale handlingsplan for HMS og revideres årlig. Alt personell i Forsvaret skal gis en klar forståelse av de skadevirkninger misbruk av rusmidler fører med seg, både for den enkelte og for Forsvaret. Alt personell i Forsvarets pålegges måtehold ved bruk av alkohol etter de retningslinjer som er beskrevet i kapittel 2 Alkohol Bruk av narkotika, dopingmidler og misbruk av legemidler som inneholder narkotika aksepteres ikke og skal aktivt bekjempes etter de retningslinjer som er beskrevet i kapittel 3 - Narkotika. Ulovlig bruk av narkotika medfører at vedkommende må regne med å kunne bli vurdert som uskikket for tjeneste i Forsvaret. Det er generelt forbud mot oppbevaring av rusdrikk på militært område. Nærmere retningslinjer samt unntak er gitt i DEL 2- Kapittel 2, Alkohol. Det kreves bevilling for servering av alkohol ved Forsvarets fritidsmesser. Nærmere retningslinjer for oppbevaring og servering er gitt i supplerende bestemmelser om servering av alkohol i befalsmesser i Forsvaret side 38. Det er forbudt å skjenke alkohol til vernepliktige mannskaper på militært område. Det er fastsatt som militær tjenesteplikt for norsk personell på tjenesteoppdrag i utlandet å etterleve norsk lov vedrørende alkohol, narkotika og dopingmidler. Det samme gjelder Forsvarssjefens pålegg om måtehold ved bruk av alkohol. Det er et sjefsansvar (linjen) å være oppmerksom på indikasjoner på rusmisbruk og å reagere på et tidligst mulig tidspunkt. Unnlatelse av reaksjon/igangsetting av hjelpetiltak etter at det er oppdaget rusmisbruk vurderes som tjenesteforsømmelse. Alt personell har plikt til å rapportere bruk av narkotika og doping samt misbruk av alkohol, etter de retningslinjer som er gitt i rusmiddeldirektivet, så fremt stillingens lovpålagte taushetsplikt ikke er til hinder for dette. Personell som misbruker rusmidler skal fanges opp på et tidligst mulig stadium

8 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 7 og tilbys hjelp. Det hører ikke til Forsvarets oppgaver å behandle misbrukere, dette er en oppgave for andre samfunnsinstitusjoner. Forsvaret plikter imidlertid å vurdere et passende behandlingstilbud. Nærmere beskrivelse av tiltak og behandlingstilbud er tatt inn i DEL 2- side 44. Misbruk/ulovlig bruk av rusmidler er i de aller fleste tilfeller uforenlig med sikkerhetsklarering Hovedorganisering av rusmiddelarbeidet i Forsvaret Forsvarets organisasjon for bekjempelse av rusmidler i Forsvaret er sammensatt av følgende enheter og utvalg: Forsvarets rusmiddelutvalg FRMU. Nærmere instruks m/mandat og sammensetning er tatt inn i DEL 2. - Kapittel 1. s 13 Lokal rusmiddelkontaktnemnd. Nærmere instruks m/mandat, ansvar og oppgaver er tatt inn i DEL 2. - Kapittel 1. s Forsvarets narkotikagrupper; Narkotika-gruppe Nord (Narko-Nord) og Narkotikagruppe Sør (Narko-Sør) Nærmere instruks for narkotikagruppenes arbeid er tatt inn i DEL 2, side 26. Forebyggende strategi Forsvarets forebyggende strategi er bygget opp etter følgende hovedinndeling: Forebyggende tiltak rettet mot hele Forsvaret Forebyggende tiltak rettet mot grupper i Forsvaret som befinner seg i risikosoner (ikke begått lov/regelbrudd) Forebyggende tiltak rettet mot personer i Forsvaret som har misbrukt rusmidler, begått lov/regelbrudd og tiltak for å forhindre tilbakefall. Nærmere beskrivelse av tiltakstyper er tatt med i DEL 2, side 23. Rapporter For å gi Forsvarets ledelse et entydig og korrekt bilde av utbredelse og bruk av rusmidler ved Forsvarets avdelinger utarbeides følgende rapporter (eventuelle underlagte avdelinger tas med i rapporten): Kvartalsrapport fra rusmiddelkontaktnemndene Kvartalsrapport fra Narko-Sør og Narko-Nord Årsrapport fra Narko-Sør og Narko-Nord Årsrapport om rusmiddelsituasjonen i Forsvaret Rapportenes innhold og adressater er nærmere beskrevet i DEL 3, side 62 Rapporter. Rapporteringskjemaene er tatt inn i DEL 3.

9 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Opplæring Informasjon og kunnskap om skadevirkninger ved bruk av rusmidler er en viktig del i kampen mot misbruk av rusmidler. Et opplæringsprogram om rusmidler og deres skadevirkninger skal inngå i undervisningen ved alle rekrutt og skoleavdelinger. Et videreført opplæringsprogram skal inngå i den rutinemessige oppdatering til øvrige ledere og ansatte i Forsvaret. Opplæring i bruk av dette direktiv skal gis til alle rusmiddelkontaktnemnder, alle befalsskoler, krigsskoler, stabsskole I og II. Samtlige ledere med utvidet personellansvar skal ha inngående kunnskaper om bruken av dette direktiv. Sikkerhetsklarering og rusmisbruk Sikkerhetsklarering skal bare gis eller opprettholdes dersom det ikke foreligger rimelig tvil om vedkommendes sikkerhetsmessige skikkethet. Av forhold som kan tillegges betydning i denne sammenheng er misbruk av alkohol eller andre rusmidler (ref Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 20 mars 1998 nr 10 21). Nærmere detaljer om autorisasjon og sikkerhetsklarering er tatt med i DEL 2, side 31 Taushetsplikt i forbindelse med rusmiddelsaker Enhver som har rapportert om overtredelser i forbindelse med rusmidler har plikt til å hindre at uvedkommende får kjennskap til saken. Alt helsepersonell, prester, velferdspersonell og sosialarbeidere har taushetsplikt etter loven. Medlemmer av rusmiddelkontaktnemnda og annet personell har taushetsplikt i tilknytning til sitt arbeid med rusmisbruker. Nærmere detaljer om taushetsplikt er tatt med i DEL 2. side Alkohol Hensikten er å gi bestemmelser angående misbruk av alkohol i Forsvaret, samt å gi de generelle prinsipper og retningslinjer for oppbevaring, servering og omsetning av alkohol i Forsvarets etablissementer. Forsvarssjefens pålegg om måtehold ved bruk av alkohol Forsvarssjefen pålegger alle krigsmenn måtehold ved nytelse av alkohol, også når de bærer sivilt antrekk. Dette pålegg omfatter forbud mot å opptre synlig beruset innenfor militært område eller på offentlig sted. Som offentlig sted regnes i denne forbindelse: offentlige transportmidler sted/område bestemt for alminnelig ferdsel sted/område som er synlig fra alminnelig beferdet sted Mannskaper som på permisjon bærer sivilt antrekk er å betrakte som krigsmenn i den militære straffelovs forstand, og er undergitt de bestemmelser som gjelder for krigsmenn. I samsvar med dette kan brudd på Forsvarssjefens pålegg om måtehold ved bruk av alkohol refses militært som overtredelse av militært tjenesteplikter også når vedkommende var iført sivilt antrekk.

10 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Særlige regler for utenlandstjeneste Pålegget om måtehold gjelder også for tjeneste i utlandet. Ved norske avdelinger i utlandet kan kontingentsjef/tilsvarende tillate oppbevaring, skjenking og nytelse av alkohol på militært område når de tjenestelige forhold tillater det. Kontingentsjef/ tilsvarende kan foreta innstramninger eller andre tilpasninger når de stedlige forhold tilsier det. Dette kan gjelde: på hvilke steder (messer/tilsvarende) alkoholservering tillates tidspunkter for når det kan serveres alkohol i messer antall drinker/tilsvarende som man tillates servert i løpet av en kveld helt eller delvis alkoholforbud for visse personer eller avdelinger for en viss tid når det er påkrevet av disiplinære eller andre tjenestelige grunner andre innstramminger eller forbud når operasjonenes art eller forholdene for øvrig tilsier det, generelt, eller for en viss tidsperiode. Det gis ikke adgang til å nyte alkohol under utførelse av tjenesteplikter, herunder vakt, tjenesteberedskap eller der det åpenbart er snakk om årvåkenhet, skarpe oppdrag osv, jamfør stående ordre for avdelingen. Sjef SAE/NCC skal regulere dette i sitt regelverk i tråd med intensjonen i dette direktiv. Lik med overtredelse regnes at man under utførelse av kjøreoppdrag har større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,2 promille eller tilsvarende konsentrasjon i utåndingsluft i henhold til vegtrafikkloven. Personell som er avgitt til tjeneste ved et annet lands avdeling følger vedkommende avdelings lover og regler om bruk av alkohol. Fører av motorvogn pålegges som militær tjenesteplikt å rette seg etter norsk vegtrafikklovs regler om alkoholpåvirkning av vognførere, eller tilsvarende regler i misjons- eller transittland dersom disse er strengere enn de norske. Vognførere plikter videre å underkaste seg utåndings og blodprøver etter Vegtrafikklovens regler. Definisjon Med misbruk av alkohol menes: Alt inntak av alkohol under tjeneste/arbeid i strid med gjeldende bestemmelser Inntak av alkohol utenfor tjenesten i den grad at den enten fører til tjenestefravær eller går utover tjenesten på annen måte. Rapportering av misbruk Alt personell har plikt til å underrette/ orientere sine foresatte om misbruk av alkohol. Personell med alkoholproblemer har selv plikt til å kontakte nærmeste foresatte, lege eller en av kontaktpersonene i rusmiddelkontaktnemda. Alle som har et rusmiddelproblem bør gis tilbud om adekvat hjelp. Det må aldri oppfattes som ukollegialt eller uetisk å melde fra om kollegers alkoholmisbruk. Jo tidligere hjelpetiltak kan iverksettes, jo bedre er sjansene for gode resultater.

11 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Lovbestemmelser om alkohol Lov om pliktmessig avhold. Lov av 16 juli 1936 nr 2 samt forskrift av 20 juli 1962 nr 4119 Vegtrafikkloven. Lov av 18 juni 1965 nr 4. Alkoholloven. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 2 juni 1989 Nr. 27 Militær straffelov 72 Tollbestemmelser om alkohol finnes i Lov av 10 juni Nr , samt forskrifter. Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 20 mars 1998 nr For detaljerte retningslinjer mht oppbevaring, skjenking, omsetning mv se eget punkt om dette i DEL 2. side Tiltak ved misbruk Sjefen skal gjennom sin rusmiddelkontaktnemnd aktivt gjennomføre tiltak ved avdelingen. Tiltak mot alkoholmisbruk iverksettes etter behov. Tiltakene vil bestå av: Forebyggende rusmiddelarbeid Hjelp til misbrukere Ettervern Utdypende retningslinjer for tiltaksprosedyre er tatt med i DEL 2, side 23. Alkohol, pkt Søknad om sosial stønad/lån til behandling er tatt med i DEL 2, side 44, samt del 3 blanketter. Narkotika og doping Generelt Mange i samfunnet benytter ulovlige rusmidler. Forsvarets personell er intet unntak fra dette. Viktigheten av å ta narkotika- og dopingovertredelser og misbruk av legemidler med innhold av narkotika på alvor må imidlertid ansees som større i Forsvaret enn i samfunnet for øvrig. Forsvarets holdning til narkotika og doping Nulltoleransegrense for narkotika/doping vil si at: Brudd på sivil og/eller militær narkotika- og dopinglovgivning tolereres ikke og vil få konsekvenser for den enkelte. Brudd vil føre til: Medisinsk vurdering: Kan etter medisinsk vurdering ansees som udyktig til tjeneste. Sosial vurdering: Kan etter sosial vurdering/ på sosial grunnlag ansees som uskikket til tjeneste. Strafferettslig forføyning: Overtredelse av narkotika/dopinglovgivningen anmeldes alltid til sivil politimyndighet Vurdering av sikkerhetsklarering: Suspensjon, nedsettelse eller tap av klarering må påregnes. Personelladministrative tiltak: Sak om suspensjon, oppsigelse, avskjed eller fradømmelse av stillingen evt andre reaksjoner vurderes av ansettelsesmyndighetene. Nærmere detaljer er beskrevet i del 2. side 29.

12 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Spesielt for ledende personell Forsvaret er særegent på flere områder. Det er derfor grunn til å stille store krav til ledende personell når det gjelder forhold til narkotika og andre rusmidler. Av samme årsak er det heller ikke aktuelt at personell som misbruker narkotika skal få ansettelse i Forsvaret som befal. Av særegne sikkerhetsmessige områder kan blant annet nevnes: Omgang med våpen og sprengstoff, samt militære kjøretøy, fartøy og fly. Lederansvar med stor påvirkning. Særlige krav til presisjon og generell funksjonsdyktighet i strid eller tilsvarende presset situasjon. Særlige krav til selvkontroll og disiplin. Personellet vil i sin tjeneste kunne få adgang til informasjon av meget stor betydning for rikets sikkerhet dersom denne kommer på avveie. Forbud mot synliggjøring av liberale holdninger Forsvaret aksepterer ikke reklamering/signalisering av liberale holdninger til narkotika, i form av gjenstander, klær, smykker, tegninger, plakater osv med symboler som brukes innen narkotikakulturen, i tjenestetid eller innenfor militært område. Forbud mot dopingmidler Erverv, bruk og besittelse av dopingmidler er forbudt for Forsvarets personell. Militært personell som erverver, bruker eller besitter dopingmidler kan refses disiplinært, hvis ikke saken er av en slik karakter at den skal oversendes til politiet. Særlige regler for utenlandsreiser Forsvarets personell på tjenesteoppdrag i utlandet pålegges som tjenesteplikt å rette seg etter norsk lovgivning vedrørende narkotika og dopingmidler, eller de tilsvarende nasjonale regler i misjons- eller transittland dersom disse er strengere enn de norske. Definisjoner Narkotika: Med narkotika forstår vi alle de stoffer som til enhver tid står oppført på Helsetilsynets Narkotikaliste. Narkotikalisten er tatt med i DEL 3. Oppdatert liste, Doping: Med doping forstår vi alle de stoffer som til enhver tid står oppført på Helsetilsynets liste over dopingpreparater. Dopinglisten er tatt med i DEL 2 side 60 Nærmere utdyping av punktene er tatt med i DEL 2, side 17, Tiltak, konsekvenser og vurderinger narkotika/doping.

13 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Lovbestemmelser Alminnelig borgerlig straffelov. Lov av 22. mai 1902 nr 10. Legemiddelloven. Lov av 4. desember 1992 nr 132. Vegtrafikkloven. Lov av 18. juni 1965 nr 4. Militær straffelov. Lov av 22. mai 1902 nr Pliktavholdsloven. Lov av 16. juli 1936 nr 2. Nærmere informasjon om lovbestemmelsene finnes i DEL 2. Rapporteringsplikt Alt personell som oppdager eller som på annen måte får kjennskap til personell i Forsvaret som har eller har hatt befatning (erverv, overdragelse, besittelse, bruk mm) med narkotika, doping, eller misbruk av legemidler som inneholder narkotika, har rapporteringsplikt. Unntak er de som er fritatt for denne rapporteringsplikt med bakgrunn i lovpålagt taushetsplikt. Melding gis til nærmeste overordnede eller Forsvarets narkotikagruppe for gjeldende landsdel. Narkotikagruppene har døgnbemanning. Overtredelse av denne rapporteringsplikt kan medføre disiplinær forføyning. Kontrolltiltak Kontroll ved urintesting Urinprøver skal i strafferettslig sammenheng tas med hjemmel i Str.pr.l 157. Ut over dette kan urinprøver tas etter inngått forhåndssamtykke eller villighet i enkelttilfeller. Erklæring om forhåndssamtykke som dekker ansettelsesforholdets varighet gjøres til en del av kontrakten/ansettelsesvilkår for alt tilgående personell. Vernepliktige plikter etter ordre å avgi urinprøve for påvisning av bruk av narkotika eller medikamenter som kan ha betydning for vedkommendes skikkethet for militær tjeneste. Plikten gjelder også for vernepliktig og utskrevet befal. Prøven skal ikke brukes som bevis i straffesaker. Se også Vernepliktsloven 41. Nærmere detaljer (Skjema - erklæring/kontrakt urintesting ) finnes i DEL 3, Rapporter/blanketter. Kontroll ved inspeksjon Militære bygninger og rom, herunder befalsforlegninger på militært område, kan i etterforskningsøyemed ransakes iht Str.pr.l 193, og inspiseres med hjemmel i sjefens militære inspeksjonsrett. Inspeksjonsretten omfatter også kjøretøyer på militært område og i umiddelbar nærhet. Ransaking i etterforskningsøyemed foretas når det foreligger mistanke om straffbart forhold. Det må vises varsomhet ved ransaking av militære boliger.

14 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 13 DEL 2 RETNINGSLINJER OG INSTRUKSER Retningslinjer Forsvarssjefens rusmiddelutvalg (FRMU) Mandat Utvalget skal være et kontakt-, informasjons,- og rådgivnings organ for Forsvaret på alle områder som er forbundet med rusmidler. (alkohol, narkotika,doping og andre avhengighetsskapende stoffer) Utvalget skal : Overveie og fremme forslag om Forsvarets deltakelse i det generelle arbeid mot misbruk av alkohol og narkotika i samfunnet. Fremme forslag om hvilke undersøkelser og /eller forskningsarbeider Forsvaret kan initiere eller delta i på dette området. Vurdere og fremme forslag til hvilke retningslinjer Forsvaret bør følge overfor bruk av alkohol innenfor Forsvarets etablissementer. Vurdere og fremme forslag til hvilke tiltak Forsvaret bør iverksette overfor misbruk av alkohol og narkotika i Forsvaret. Utvalget stilles for øvrig fritt til selv å definere sine nærmeste oppgaver og sin arbeidsmåte. Det kan søke å etablere det samarbeid med andre myndigheter og institusjoner som det finner hensiktsmessig for sitt arbeid. Utvalget kan tilkalle andre embets-, og tjenestemenn i og utenfor Forsvaret til sine møter etter eget skjønn og initiativ. Sammensetning FRMU skal være et sammensatt råd bestående av fagpersonell fra områder som dette direktiv omhandler. Rådet skal forankres ved FO/P som skal være pådriver i dette arbeid og samtidig ha rådssekreteriat. Oppnevning av medlemmer til FRMU kommer i egne ekspedisjoner. Rusmiddelkontaktnemnd Etablering og oppnevning Det skal etableres rusmiddelkontaktnemnd ved alle Forsvarets SAEer og fellesinstitusjoner. Nemnda opprettes av avdelingens sjef i samråd med organisasjonene. Avdelingssjef skal meddele videre, via linjen til FRMU : nemndas sammensetning, samt navn på oppnevnte leder. Alle avdelinger i Forsvaret skal ha tilknytning til en rusmiddelkontaktnemnd. Generalinspektør kan for små avdelinger. slå disse sammen og opprette en felles rusmiddelkontaktnemnd legge dem inn under andre avdelinger som er tilknyttet en rusmiddelkontaktnemnd legge avdelingen direkte inn under en eksisterende rusmiddelkontaktnemnd. Små fellesinstitusjoner som ønsker å opprette en felles kontaktnemnd tar dette opp med FO/P. Små avdelinger som er underlagt andre avdelinger skal alltid ha en egen kontaktperson.

15 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Sammensetning Det anbefales at SAE sjef gir nemnda følgende sammensetning: Personelloffiseren / tilsvarende personellansvarlig (leder) Avdelingens velferdsoffiser / tilsvarende (sekretær) Lege Feltpresten Etter behov: -Kontaktperson for befalet -Kontaktperson for sivilt ansatte -Kontaktperson for de vervede -Kontaktperson for de vernepliktige -Sikkerhetsoffiser -Andre sakkyndige personer SAE sjef kan hvis han finner det mer hensiktsmessig endre/justere eller sette opp en annen personsammensetting av nemnda enn anbefalt. Annen sammensetning bør vurderes med bakgrunn i hvordan avdelingen er organisert og for å oppnå best mulig resultat i bekjempelse av rusmiddelmisbruk. Nye/andre nemndmedlemmer bør i tillegg være særlig skikket/ha spesiell interesse av denne type arbeid. Avhengig av avdelingens størrelse kan nemnda bestå av ned til 2-3 medlemmer. Navnene på rusmiddelkontaktnemndas medlemmer slås opp på et synlig sted i avdelingen Ansvarsområde Nemnda er avdelingssjefs rådgivings- og støtte organ i saker vedrørende rusmiddelmisbruk for alt personell i avdelingen. Sjefen skal gjennom sin rusmiddelkontaktnemnd planlegge og gjennomføre tiltak i form av forebyggende arbeid, hjelp til misbrukerne og ettervern. Sjefen er ansvarlig for at rusmiddelkontaktnemnda får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre sitt arbeid. Nemnda skal planlegge og gjennomføre et aktivt forebyggende arbeid mot rusmisbruk i samarbeid med øvrig personell i avdelingen. I denne sammenheng er nemnda: Avdelingens kontaktorgan overfor stedlige instanser i stat og kommune innen tilsvarende områder, for eksempel edruskapsnemnd og sosialdepartementet. Formannen må herunder søke nær kontakt med den lokale/regionale politiembedseller tjenestemann som behandler narkotikasaker for vedkommende område. Avdelingens kontaktorgan overfor kommunal/fylkes eller statlige behandlingsinstitusjoner innen narkotika og alkoholisme. Avdelingens kontaktorgan overfor arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani (AKAN)

16 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 15 Nemnda skal sørge for å holde seg ajour med, og informere avdelingssjef om den generelle rusmiddelsituasjonen og generelle problemer i og omkring avdelingen vedrørende narkotika og alkoholsituasjonen, slik at nødvendige tiltak kan igangsettes. Nemnda er avdelingens støtteorgan for personell med rusmiddelproblemer. Medlemmene i nemnda skal søke tilgang til informasjon om rusmidler og sørge for å holde seg oppdatert gjennom interne og eksterne kurs/ opplæring (eks AKAN), slik at de på best mulig måte kan yte den nødvendige hjelp og veiledning som er nødvendig til personell som har rusproblemer. Oppgaver I det forebyggende arbeidet skal nemnda: Som pådriver sørge for at det utarbeides handlingsplan for det forebyggende rusarbeidet i avdelingen. Handlingsplanen legges inn som en del av den årlige handlingsplan for Helse, miljø sikkerhet (HMS) og bør inneholde generelle opp læringstiltak for personellet i forbindelse med rusmidler, samt øvrige tiltak som avdelingen ønsker gjennomført kommende år. Påse at alt personell ved avdelingen gjennomfører Forsvarets opplæringsprogram om farene ved rusmisbruk. Gjennomføre holdningskampanjer, møter mv og gi saklig informasjon om aktuelle problemer i tilknytning til rusmiddelmisbruk, samt gi generell informasjon om nemdas arbeid og de hjelpetiltak som er tilgjengelige. Foreta risikovurdering av rusmiddelsituasjonen i avdelingen (sørge for oversikt) og på bakgrunn av vurderingen utarbeide forebyggende strategier generelt rettet mot personell som ikke har misbrukt rusmidler eller personell som er i risikosoner. Elementene i strategien vil kunne danne et godt grunnlag for utarbeidelse av tiltak til handlingsplanen og kan til eksempel være: - spesielle opplæringstiltak rettet mot risikogrupper - tilrettelegging av forhold i risikosoner - arbeidstiltak - tilrettelegging for konstruktiv bruk av fritid - etablering av positive sosiale nettverk - oppbrytning av uheldige sosiale grupper - risikovurdere / evt flytte eller fjerne installasjoner og steder som er særlig fristende mht rusmisbruk (uønskede sosiale møteplasser) - eventuelt utarbeide spesifikk informasjon om hvordan en beskytter særlig utsatte og informasjon til den enkelte om hvordan en kan unngå risikofylte situasjoner/områder. - utarbeide tiltak for personer/grupper som har vært utsatt for misbrukerproblematikk / vold osv. - holde nødvendig kontakt med sivile og militære myndigheter om alkoholog narkotikaproblemer ved avdelingen

17 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 16 Nemnda skal som avdelingens støtteorgan for personell med rusproblemer: Være tilgjengelig for personell som trenger hjelp og støtte i forbindelse med rusmisbruk. For øvrig vises til avdelingens stående ordre og innstruksverk. Gi personell med rusproblemer råd og hjelp hurtigst mulig og samordne de aktuelle og tilgjengelige tiltak. Gjennom samarbeid med andre militære og sivile legge forholdene til rette for en best mulig medisinsk, sosial og evt militær rehabilitering av individuelt trengende og være behjelpelige ved søknad om lån/ økonomisk støtte til behandling hvis dette er aktuelt. Muligheten til råd/veiledning og hjelpetiltak skal også gis når oppsigelse, avskjed, dimisjon osv er under vurdering. Nemnda skal ikke behandle personell med rusproblemer eller saksbehandle personellsaker men gi råd,- og veiledning til rusmisbruker samt om mulig tilrettelegge og samordne de aktuelle tiltak. Søke kontakt med sivile organer for å etablere mest mulig hensiktsmessig hjelp,- støtte og behandlingstiltak for vernepliktige som kjennes udyktige eller midlertidig udyktige på grunn av alkohol og narkotikamisbruk. Innhente all lovlig hjemlede opplysninger (under samtykke fra pasient) fra avdeling, trygdekontor, sosialkontor og andre sosiale eller medisinske institusjoner om avdelingens personell som har særlig behov for sosialmedisinsk støtte i det militære miljø. Rapportere til avdelingen når hjelp ikke lykkes eller misbruket går ut over tjenesten. Alle saker som angår personell skal behandles i fortrolighet, og det skal føres egen fortrolig protokoll over nemndas tiltak, forslag og avgjørelser som angår personellet. Retningslinjer ved behandling av rusmiddelsaker Retningslinjer for avdelingens velferdsoffiser / tilsvarende Velferdsoffiser og/eller sosionom skal sammen med annet fagpersonell delta i arbeidet for bekjempelse av rusmiddelmisbruk. Vedkommende er medlem av kontakt nemnda ved sin avdeling. Velferdsoffiser/tilsvarende har et særlig ansvar for at det treffes tiltak av opplysningsmessig- og generell forebyggende art, samt så langt det er mulig yte praktisk sosialhjelp. Retningslinjer for avdelingens feltprest Feltpresten skal: yte praktisk og sjelesørgerisk hjelp til den enkelte misbruker og hans familie. Feltpresten bør så tidlig som mulig komme inn i bildet for å etablere tillit mellom prest og misbruker, slik at han best mulig kan yte hjelp og støtte. Ved oppsigelse/dimisjon samarbeider presten med berørte instanser ved avdelingen for å kunne tilby hjelp eller behandling ved sivile instanser. Der den berørte selv ønsker det, skal presten foreta besøk i hjemmet, eller ved narkotikasaker som har medført fengsling søke om besøkstillatelse i fengselet. være sjefens rådgiver i etiske spørsmål som rusmiddelmisbruket reiser. For å ha en best mulig bakgrunn for sine vurderinger, er det viktig at feltpresten

18 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 17 kjenner til den generelle medisinske vurdering av rusmiddelbruk og spesielt militære sikkerhetsmessige aspekter. Feltpresten kan inngå i avdelingens rusmiddelkontaktnemd, og samarbeider ellers, alt etter tilfellets art, med avdelingsjef, lege, HMS, personelloffiser, velferdsoffiser og annet fagbefal. delta i den undervisning i rusmiddelspørsmål som inngår i det integrerte program om rusmiddelinformasjon. Han skal bidra til utformingen av en ansvarlig strategi for bekjempelse rusmiddelproblemene ved avdelingen. Presten er underlagt streng taushetsplikt. Derfor vil han bare i begrenset grad, og på generelt grunnlag, kunne samarbeide med de nevnte eller andre instanser uten samtykke fra den berørte. For utfyllende retningslinjer for feltpresttjenesten henvises til BFPK Tiltak, vurdering og konsekvenser - narkotika / doping Generelt Narkotika/doping problematikken dekker over et svært komplekst område og fanger opp mange forskjellige situasjoner, både med hensyn til sakenes omfang og det juridiske aspektet. Av etterforskningsmessige og andre årsaker vil det derfor kunne oppstå situasjoner som avviker fra følgende beskrevne retningslinjer. Indikasjoner på stoffmisbruk De ulike narkotiske stoffene kan gi utslag i forskjellig adferd hos det enkelte individ. Det vil likevel være fellestrekk for den enkelte stofftype. For å kunne avsløre narkotikamisbruk er det viktig å kunne merke seg FORANDRINGEN i den adferd som oppstår. Mennesker utvikler seg forskjellig opp gjennom livet. Det kan være vanskelig å se hva som skyldes narkotikamisbruk og hva som skyldes livsløpet. Det er ofte et sammensatt bilde som må avdekkes før det kan sies noe mere sikkert med tanke på narkotikamisbruk. Indikasjonene på narkotikamisbruk kan inndeles i fire hovedgrupper: - brå forandring av oppførsel og vaner - fysiske tegn og forandringer - funn av gjenstander i klær og rom - sosiale problemer Nærmere beskrivelse av indikasjoner se: del 2 Narkotika Kontinuerlige tiltak - ansvar Sjef SAE / tilsvarende: skal sørge for at det planlegges og kontinuerlig drives forebyggende virksomhet, rettet mot alt personell i avdelingen, for å bekjempe bruk av narkotika og doping. har ansvar for at befalet i avdelingen har grunnleggende kunnskaper om det å bekjempe narkotika. Ved behov skal han anmode narkotikagruppen om undervisning. Bruk av militærpoliti: Militærpoliti får særlig opplæring i narkotikabekjempelse og samarbeider med narkotikagruppene. Av denne grunn bør sjef SAE i lokalt ordre-/ instruksverk gjøre daghavende / vakthavende offiser eller tilsvarende, oppmerksom

19 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 18 på muligheten av å anmode militærpolitiet om bistand i inspeksjonssammenheng. Dette ved de avdelinger der militærpoliti er tilgjengelig. Skal samarbeide med de ansattes Tjenestemansorganisasjoner og tillitsvalgte for de vernepliktige i arbeidet med handlingsplan for bekjempelse av rusmiddelmisbruk Andre stoffer: SAE sjef kan nedlegge forbud mot oppbevaring, besittelse og bruk av stoffer som det er ulovlig å selge i Norge eller som av andre grunner ikke er tillattt. Eksempel på slike stoffer kan være: energidrikker, koffeintabletter, kosttilskudd mv som er ulovlig iht Statens Helsetilsyn. Avdelingssjef / tilsvarende: Avdelingssjef er ansvarlig for at det gjennomføres aktivt forebyggende arbeid og at det fokuseres på narkotikabekjempelse i egen avdeling, herunder skal han: På orienteringsmøter, befalsmøter osv med jevne mellomrom orientere om status for det holdnigsskapende arbeid som utføres, samt indikasjoner personellet skal være oppmerksom på, herunder understreke viktigheten av at troppsbefalet er oppmerksom på indikasjoner i den daglige tjenesten. I samråd med respektive narkotikagruppe gjennomføre inspeksjoner og foreta stikkprøver rettet mot narkotika, dette være seg inspeksjon på forlegninger eller personell under retur fra permisjoner. I denne sammenheng skal avdelingssjef også på forhånd varsle respektive narkotikagruppe om tidspunkt for mottak av nytt personell ved avdelingen. Være oppmerksom på personer som er eller kan være i faresonen for å misbruke narkotika, og i størst mulig grad adskille disse ved for eksempel å fordele dem på ulike avdelinger og forlegge dem på ulike forlegningsrom. Avdelingssjef skal kontakte narkotikagruppen for å få informasjon om slike personer. Være oppmerksom på personer som man kjenner til har misbrukt narkotika, om disse søker sammen, eventuelt søker sammen med nye medsoldater / annet personell. Være oppmerksom på personer som har flere disiplinære forhold på seg, og vurdere om dette kan settes i sammenheng med misbruk av narkotika. Avdelingssjef har ansvar for fortløpende å informere respektive narkotikagruppe om forhold som kan være av betydning, jfr rapporteringsplikten. (Observasjonsskjema finnes i Del 3, blanketter. ) Tiltak i forbindelse med avdekket overtredelse Det er narkotikagruppenes ansvar å etterforske brudd på narkotika- og dopinglovgivningen iht instruks og i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Ved mistanke om/avdekking av overtredelse, skal den respektive narkotikagruppe varsles umiddelbart. Militær sjef skal bistå narkotikagruppene bla ved å stille til disposisjon transportmidler, arrestlokale, befal/vaktmannskaper og nødvendige personopplysninger om involvert personell.

20 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 19 Ved etterforskning, og eller mistanke ved en avdeling om straffbare forhold i narkosaker, skal det varsles til vedkommendes lokale sjef og våpeninspektorat, som vurderer videre melding til høyere personellmyndighet Innledende etterforskning foretatt av befal og militærpoliti I tilfeller der det ikke er tid til å varsle respektive narkotikagruppe, og det er nødvendig å sikre at den senere etterforskning ikke blir skadelidende på grunn av forspilte bevis eller andre forhold, skal militærpoliti, befal eller militære vakter på stedet, foreta de inngrep som anses nødvendige. Dette kan være å ta beslag, foreta pågripelser og ransake pågrepne personer. For bruk av militær politimyndighet - se instruks for militærpoliti, befal og militære vakter, TFF gruppe 56. Narkotikagruppene skal snarest gi tilbakemelding til avdelingssjef om hva som er avdekket. I alvorlige tilfeller også til sjef SAE. Avdelingssjef skal gjøre rusmiddelkontaktnemda kjent med innholdet i tilbakemeldingen. Tillitsvalgte for de ansatte og vernepliktige bør i etterkant av narkotikainspeksjoner informeres om den generelle situasjonen i avdelingen. Det informeres ikke om mistenkte personer, konkrete forhold, åsted osv. Avdelingssjef kan informere tillitsvalgte direkte på sak etter samråd med respektiv narkotikagruppe og hvis ikke andre grunner taler i mot dette. Tiltak etter endt etterforskning Narkotikagruppene skal underrette avdelingen skriftlig om personer det er innledet etterforskning mot. Kopi av denne underretning skal likeledes gå til vedkommendes vernepliktsverk og Sikkerhetsstaben i Forsvarets overkommando. Hensikten med underretningen er å revurdere vedkommendes sikkerhetsklarering/autorisasjon. Avdelingen bør etter å ha konferert med narkotikagruppen bekjentgjøre på dageller ukeseddel, eller på egne informasjonsmøter, antall personer som det er innledet etterforskning mot. Vurderinger og konsekvenser Brudd på sivil og/eller militær narkotika og dopinglovgivning tolereres ikke og vil få konsekvenser for den enkelte. Medisinsk vurdering Alt bruk av narkotika skal vurderes medisinsk med henblikk på : - tjenestdyktighet, begrenset tjenestedyktighet og behov for ny legekjennelse. - tilbud om behandling og ettervern. Vurderingen skjer på grunnlag av faglige direktiver utarbeidet av Forsvarets sanitet. Ref legebedømmelse DEL 2, side 29.