Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv"

Transkript

1 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv

2 Forsvarssjefens RUSMIDDELDIREKTIV

3 Forord Forsvaret er en del av samfunnet og pålagt viktige samfunnsmessige oppgaver som skal utføres på en forsvarlig måte. Forsvaret er også en arbeidsplass for store personellgrupper. Bekjempelse av rusmidler, aktiv forebygging og tilbud om rask hjelp, er en del av Forsvarets helhetlige personellpolitikk, under Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Dette er også nødvendig for at Forsvaret skal kunne utføre sine oppgaver. I Forsvaret har personellet omgang med våpen, ammunisjon, eksplosiver og en mengde annet materiell. Ved uforsvarlig bruk kan det lett oppstå ulykker som kan forårsake store skader på mennesker og kostbart materiell. Forsvaret har også et overordnet ansvar ved kommunikasjonsknutepunkter. I tillegg vil personellet i sin tjeneste kunne få adgang til informasjon av betydning for rikets sikkerhet eller Norges forhold til fremmede makter. Oversikt og kontroll med rusmiddelsituasjonen i Forsvaret er derfor nødvendig. Bruk av rusmidler fører til svekket kontroll, vurderingsevne og er en fare for sikkerheten. Misbruk av rusmidler virker i tillegg nedbrytende på disiplin og moral, både hos den enkelte og omgivelsene, og kan derfor være en alvorlig trussel til forringelse av arbeidsmiljøet. Det er på alle nivå et sjefsansvar å sørge for at det aktivt arbeides med forebyggende og holdningsskapende arbeid samt at det igangsettes tiltak mht. rusmisbruk innenfor eget ansvarsområde. Det er et sjefsansvar å være oppmerksom på indikasjoner som kan tyde på rusmisbruk, samt reagere umiddelbart og i tråd med de retningslinjer som er beskrevet i dette direktiv når rusmisbruk avdekkes. Sigurd Frisvold forsvarssjef

4 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 3 Dette direktiv erstatter Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv av januar Direktivet gjelder for alle personellgrupper: militært og sivilt ansatte, vervede og vernepliktige,. Direktivet består av følgende 3 deler : Del 1 - Hoveddirektiv 1. Generelt 2. Alkohol 3. Narkotika og Doping. Del 2 - Retningslinjer / instrukser til hoveddirektivet. 1. Generelt 2. Alkohol 3. Narkotika og Doping. Del 3 - Rapporter / Blanketter

5 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 4 Innhold DEL 1 HOVEDDIREKTIV 1.1 Hensikt Grunnleggende retningslinjer for bekjempelse av rusmidler i Forsvaret Hovedorganisering av rusmiddelarbeidet i Forsvaret Forebyggende strategi Rapporter Opplæring Sikkerhetsklarering og rusmisbruk Taushetsplikt i forbindelse med rusmiddelsaker 1.2 Alkohol Forsvarssjefens pålegg om måtehold ved bruk av alkohol Særlige regler for utenlandstjeneste Definisjon alkohol Rapporteringsplikt Lovbestemmelser om alkohol Tiltak ved misbruk 1.3 Narkotika og doping Forsvarets holdning til narkotika og doping Spesielt for ledende personell Forbud mot synliggjøring av liberale holdninger Forbud mot dopingmidler Særlige regler for utenlandsreiser Definisjon narkotika / doping Lovbestemmelser Rapporteringsplikt Kontrolltiltak Kontroll ved inspeksjon DEL 2 RETNINGSLINJER OG INSTRUKSER 2.1 Retningslinjer Forsvarssjefens rusmiddelutvalg (FRMU) Utvalget skal : Sammensetning Rusmiddelkontaktnemnd Sammensetning Ansvarsområde Oppgaver Retningslinjer for avdelingens velferdsoffiser / tilsvarende Retningslinjer for avdelingens feltprest Tiltak, vurdering og konsekvenser - narkotika / doping Indikasjoner på stoffmisbruk Sjef SAE / tilsvarende: Andre stoffer: Avdelingssjef / tilsvarende: side

6 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Tiltak i forbindelse med avdekket overtredelse Innledende etterforskning foretatt av befal og militærpoliti Tiltak etter endt etterforskning Vurderinger og konsekvenser Medisinsk vurdering Sosial vurdering Strafferettslig forføyning Personelladministrative tiltak Sikkerhetsklareringen skal vurderes Kontrolltiltak - Urinprøve Urinprøvekontrakter Gjeldende instrukser Alkohol Tiltaksprosedyre Tiltak A - I Sosialmedisinsk behandling Lovbestemmelser alkohol 2.2 Instrukser Instruks for Forsvarets Narkotikagrupper Vurdering av tjenestedyktighet og tiltak ved rusmisbruk Vurdering av sikkerhetsklarering ved misbruk av rusmidler Ta u s h e t s p l i k t Tiltak alkohol Forbud mot oppbevaring av rusdrikk på militært område Instruks for servering av alkohol ved befalsmessene Instruks for oppbevaring av rusdrikk ved permisjonsstedene Victoria og Sydspissen Midlertidige bestemmelser servering av alkohol permsentra Retningslinjer ved institusjonell behandling Oversikt over gjeldende lovgivning Narkotika Doping - Legemidler Indikasjoner på stoffmisbruk Stoffindeling Stoffindeling, skjematisk oversikt Urinprøvetakning- befalsskoler Retningslinjer Doping Dopingliste DEL 3 RAPPORTER- BLANKETTER 3.1 Rapporter 3.2 Blanketter VEDLEGG side

7 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 6 DEL 1 HOVEDDIREKTIV Direktivet skal gjennomgås i sin helhet, evalueres og oppdateres hvert 4. år. Ansvaret for koordinering av arbeidsoppgavene tilknyttet evaluering/oppdatering av rusmiddeldirektivet legges til Forsvarets rusmiddelutvalg (FRMU), sekretariatet Hensikt Hensikten med direktivet er å gi retningslinjer for håndtering av rusmiddelproblematikken i Forsvaret både ved nasjonal og internasjonal tjeneste. Grunnleggende retningslinjer for bekjempelse av rusmidler i Forsvaret Forsvaret skal aktivt bidra til forebyggende og holdningsskapende arbeid med henblikk på rusmidler. Det skal herunder sentralt og lokalt lages handlingsplan for bekjempelse av rusmidler, som innarbeides i den sentrale/lokale handlingsplan for HMS og revideres årlig. Alt personell i Forsvaret skal gis en klar forståelse av de skadevirkninger misbruk av rusmidler fører med seg, både for den enkelte og for Forsvaret. Alt personell i Forsvarets pålegges måtehold ved bruk av alkohol etter de retningslinjer som er beskrevet i kapittel 2 Alkohol Bruk av narkotika, dopingmidler og misbruk av legemidler som inneholder narkotika aksepteres ikke og skal aktivt bekjempes etter de retningslinjer som er beskrevet i kapittel 3 - Narkotika. Ulovlig bruk av narkotika medfører at vedkommende må regne med å kunne bli vurdert som uskikket for tjeneste i Forsvaret. Det er generelt forbud mot oppbevaring av rusdrikk på militært område. Nærmere retningslinjer samt unntak er gitt i DEL 2- Kapittel 2, Alkohol. Det kreves bevilling for servering av alkohol ved Forsvarets fritidsmesser. Nærmere retningslinjer for oppbevaring og servering er gitt i supplerende bestemmelser om servering av alkohol i befalsmesser i Forsvaret side 38. Det er forbudt å skjenke alkohol til vernepliktige mannskaper på militært område. Det er fastsatt som militær tjenesteplikt for norsk personell på tjenesteoppdrag i utlandet å etterleve norsk lov vedrørende alkohol, narkotika og dopingmidler. Det samme gjelder Forsvarssjefens pålegg om måtehold ved bruk av alkohol. Det er et sjefsansvar (linjen) å være oppmerksom på indikasjoner på rusmisbruk og å reagere på et tidligst mulig tidspunkt. Unnlatelse av reaksjon/igangsetting av hjelpetiltak etter at det er oppdaget rusmisbruk vurderes som tjenesteforsømmelse. Alt personell har plikt til å rapportere bruk av narkotika og doping samt misbruk av alkohol, etter de retningslinjer som er gitt i rusmiddeldirektivet, så fremt stillingens lovpålagte taushetsplikt ikke er til hinder for dette. Personell som misbruker rusmidler skal fanges opp på et tidligst mulig stadium

8 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 7 og tilbys hjelp. Det hører ikke til Forsvarets oppgaver å behandle misbrukere, dette er en oppgave for andre samfunnsinstitusjoner. Forsvaret plikter imidlertid å vurdere et passende behandlingstilbud. Nærmere beskrivelse av tiltak og behandlingstilbud er tatt inn i DEL 2- side 44. Misbruk/ulovlig bruk av rusmidler er i de aller fleste tilfeller uforenlig med sikkerhetsklarering Hovedorganisering av rusmiddelarbeidet i Forsvaret Forsvarets organisasjon for bekjempelse av rusmidler i Forsvaret er sammensatt av følgende enheter og utvalg: Forsvarets rusmiddelutvalg FRMU. Nærmere instruks m/mandat og sammensetning er tatt inn i DEL 2. - Kapittel 1. s 13 Lokal rusmiddelkontaktnemnd. Nærmere instruks m/mandat, ansvar og oppgaver er tatt inn i DEL 2. - Kapittel 1. s Forsvarets narkotikagrupper; Narkotika-gruppe Nord (Narko-Nord) og Narkotikagruppe Sør (Narko-Sør) Nærmere instruks for narkotikagruppenes arbeid er tatt inn i DEL 2, side 26. Forebyggende strategi Forsvarets forebyggende strategi er bygget opp etter følgende hovedinndeling: Forebyggende tiltak rettet mot hele Forsvaret Forebyggende tiltak rettet mot grupper i Forsvaret som befinner seg i risikosoner (ikke begått lov/regelbrudd) Forebyggende tiltak rettet mot personer i Forsvaret som har misbrukt rusmidler, begått lov/regelbrudd og tiltak for å forhindre tilbakefall. Nærmere beskrivelse av tiltakstyper er tatt med i DEL 2, side 23. Rapporter For å gi Forsvarets ledelse et entydig og korrekt bilde av utbredelse og bruk av rusmidler ved Forsvarets avdelinger utarbeides følgende rapporter (eventuelle underlagte avdelinger tas med i rapporten): Kvartalsrapport fra rusmiddelkontaktnemndene Kvartalsrapport fra Narko-Sør og Narko-Nord Årsrapport fra Narko-Sør og Narko-Nord Årsrapport om rusmiddelsituasjonen i Forsvaret Rapportenes innhold og adressater er nærmere beskrevet i DEL 3, side 62 Rapporter. Rapporteringskjemaene er tatt inn i DEL 3.

9 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Opplæring Informasjon og kunnskap om skadevirkninger ved bruk av rusmidler er en viktig del i kampen mot misbruk av rusmidler. Et opplæringsprogram om rusmidler og deres skadevirkninger skal inngå i undervisningen ved alle rekrutt og skoleavdelinger. Et videreført opplæringsprogram skal inngå i den rutinemessige oppdatering til øvrige ledere og ansatte i Forsvaret. Opplæring i bruk av dette direktiv skal gis til alle rusmiddelkontaktnemnder, alle befalsskoler, krigsskoler, stabsskole I og II. Samtlige ledere med utvidet personellansvar skal ha inngående kunnskaper om bruken av dette direktiv. Sikkerhetsklarering og rusmisbruk Sikkerhetsklarering skal bare gis eller opprettholdes dersom det ikke foreligger rimelig tvil om vedkommendes sikkerhetsmessige skikkethet. Av forhold som kan tillegges betydning i denne sammenheng er misbruk av alkohol eller andre rusmidler (ref Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 20 mars 1998 nr 10 21). Nærmere detaljer om autorisasjon og sikkerhetsklarering er tatt med i DEL 2, side 31 Taushetsplikt i forbindelse med rusmiddelsaker Enhver som har rapportert om overtredelser i forbindelse med rusmidler har plikt til å hindre at uvedkommende får kjennskap til saken. Alt helsepersonell, prester, velferdspersonell og sosialarbeidere har taushetsplikt etter loven. Medlemmer av rusmiddelkontaktnemnda og annet personell har taushetsplikt i tilknytning til sitt arbeid med rusmisbruker. Nærmere detaljer om taushetsplikt er tatt med i DEL 2. side Alkohol Hensikten er å gi bestemmelser angående misbruk av alkohol i Forsvaret, samt å gi de generelle prinsipper og retningslinjer for oppbevaring, servering og omsetning av alkohol i Forsvarets etablissementer. Forsvarssjefens pålegg om måtehold ved bruk av alkohol Forsvarssjefen pålegger alle krigsmenn måtehold ved nytelse av alkohol, også når de bærer sivilt antrekk. Dette pålegg omfatter forbud mot å opptre synlig beruset innenfor militært område eller på offentlig sted. Som offentlig sted regnes i denne forbindelse: offentlige transportmidler sted/område bestemt for alminnelig ferdsel sted/område som er synlig fra alminnelig beferdet sted Mannskaper som på permisjon bærer sivilt antrekk er å betrakte som krigsmenn i den militære straffelovs forstand, og er undergitt de bestemmelser som gjelder for krigsmenn. I samsvar med dette kan brudd på Forsvarssjefens pålegg om måtehold ved bruk av alkohol refses militært som overtredelse av militært tjenesteplikter også når vedkommende var iført sivilt antrekk.

10 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Særlige regler for utenlandstjeneste Pålegget om måtehold gjelder også for tjeneste i utlandet. Ved norske avdelinger i utlandet kan kontingentsjef/tilsvarende tillate oppbevaring, skjenking og nytelse av alkohol på militært område når de tjenestelige forhold tillater det. Kontingentsjef/ tilsvarende kan foreta innstramninger eller andre tilpasninger når de stedlige forhold tilsier det. Dette kan gjelde: på hvilke steder (messer/tilsvarende) alkoholservering tillates tidspunkter for når det kan serveres alkohol i messer antall drinker/tilsvarende som man tillates servert i løpet av en kveld helt eller delvis alkoholforbud for visse personer eller avdelinger for en viss tid når det er påkrevet av disiplinære eller andre tjenestelige grunner andre innstramminger eller forbud når operasjonenes art eller forholdene for øvrig tilsier det, generelt, eller for en viss tidsperiode. Det gis ikke adgang til å nyte alkohol under utførelse av tjenesteplikter, herunder vakt, tjenesteberedskap eller der det åpenbart er snakk om årvåkenhet, skarpe oppdrag osv, jamfør stående ordre for avdelingen. Sjef SAE/NCC skal regulere dette i sitt regelverk i tråd med intensjonen i dette direktiv. Lik med overtredelse regnes at man under utførelse av kjøreoppdrag har større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,2 promille eller tilsvarende konsentrasjon i utåndingsluft i henhold til vegtrafikkloven. Personell som er avgitt til tjeneste ved et annet lands avdeling følger vedkommende avdelings lover og regler om bruk av alkohol. Fører av motorvogn pålegges som militær tjenesteplikt å rette seg etter norsk vegtrafikklovs regler om alkoholpåvirkning av vognførere, eller tilsvarende regler i misjons- eller transittland dersom disse er strengere enn de norske. Vognførere plikter videre å underkaste seg utåndings og blodprøver etter Vegtrafikklovens regler. Definisjon Med misbruk av alkohol menes: Alt inntak av alkohol under tjeneste/arbeid i strid med gjeldende bestemmelser Inntak av alkohol utenfor tjenesten i den grad at den enten fører til tjenestefravær eller går utover tjenesten på annen måte. Rapportering av misbruk Alt personell har plikt til å underrette/ orientere sine foresatte om misbruk av alkohol. Personell med alkoholproblemer har selv plikt til å kontakte nærmeste foresatte, lege eller en av kontaktpersonene i rusmiddelkontaktnemda. Alle som har et rusmiddelproblem bør gis tilbud om adekvat hjelp. Det må aldri oppfattes som ukollegialt eller uetisk å melde fra om kollegers alkoholmisbruk. Jo tidligere hjelpetiltak kan iverksettes, jo bedre er sjansene for gode resultater.

11 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Lovbestemmelser om alkohol Lov om pliktmessig avhold. Lov av 16 juli 1936 nr 2 samt forskrift av 20 juli 1962 nr 4119 Vegtrafikkloven. Lov av 18 juni 1965 nr 4. Alkoholloven. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 2 juni 1989 Nr. 27 Militær straffelov 72 Tollbestemmelser om alkohol finnes i Lov av 10 juni Nr , samt forskrifter. Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 20 mars 1998 nr For detaljerte retningslinjer mht oppbevaring, skjenking, omsetning mv se eget punkt om dette i DEL 2. side Tiltak ved misbruk Sjefen skal gjennom sin rusmiddelkontaktnemnd aktivt gjennomføre tiltak ved avdelingen. Tiltak mot alkoholmisbruk iverksettes etter behov. Tiltakene vil bestå av: Forebyggende rusmiddelarbeid Hjelp til misbrukere Ettervern Utdypende retningslinjer for tiltaksprosedyre er tatt med i DEL 2, side 23. Alkohol, pkt Søknad om sosial stønad/lån til behandling er tatt med i DEL 2, side 44, samt del 3 blanketter. Narkotika og doping Generelt Mange i samfunnet benytter ulovlige rusmidler. Forsvarets personell er intet unntak fra dette. Viktigheten av å ta narkotika- og dopingovertredelser og misbruk av legemidler med innhold av narkotika på alvor må imidlertid ansees som større i Forsvaret enn i samfunnet for øvrig. Forsvarets holdning til narkotika og doping Nulltoleransegrense for narkotika/doping vil si at: Brudd på sivil og/eller militær narkotika- og dopinglovgivning tolereres ikke og vil få konsekvenser for den enkelte. Brudd vil føre til: Medisinsk vurdering: Kan etter medisinsk vurdering ansees som udyktig til tjeneste. Sosial vurdering: Kan etter sosial vurdering/ på sosial grunnlag ansees som uskikket til tjeneste. Strafferettslig forføyning: Overtredelse av narkotika/dopinglovgivningen anmeldes alltid til sivil politimyndighet Vurdering av sikkerhetsklarering: Suspensjon, nedsettelse eller tap av klarering må påregnes. Personelladministrative tiltak: Sak om suspensjon, oppsigelse, avskjed eller fradømmelse av stillingen evt andre reaksjoner vurderes av ansettelsesmyndighetene. Nærmere detaljer er beskrevet i del 2. side 29.

12 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Spesielt for ledende personell Forsvaret er særegent på flere områder. Det er derfor grunn til å stille store krav til ledende personell når det gjelder forhold til narkotika og andre rusmidler. Av samme årsak er det heller ikke aktuelt at personell som misbruker narkotika skal få ansettelse i Forsvaret som befal. Av særegne sikkerhetsmessige områder kan blant annet nevnes: Omgang med våpen og sprengstoff, samt militære kjøretøy, fartøy og fly. Lederansvar med stor påvirkning. Særlige krav til presisjon og generell funksjonsdyktighet i strid eller tilsvarende presset situasjon. Særlige krav til selvkontroll og disiplin. Personellet vil i sin tjeneste kunne få adgang til informasjon av meget stor betydning for rikets sikkerhet dersom denne kommer på avveie. Forbud mot synliggjøring av liberale holdninger Forsvaret aksepterer ikke reklamering/signalisering av liberale holdninger til narkotika, i form av gjenstander, klær, smykker, tegninger, plakater osv med symboler som brukes innen narkotikakulturen, i tjenestetid eller innenfor militært område. Forbud mot dopingmidler Erverv, bruk og besittelse av dopingmidler er forbudt for Forsvarets personell. Militært personell som erverver, bruker eller besitter dopingmidler kan refses disiplinært, hvis ikke saken er av en slik karakter at den skal oversendes til politiet. Særlige regler for utenlandsreiser Forsvarets personell på tjenesteoppdrag i utlandet pålegges som tjenesteplikt å rette seg etter norsk lovgivning vedrørende narkotika og dopingmidler, eller de tilsvarende nasjonale regler i misjons- eller transittland dersom disse er strengere enn de norske. Definisjoner Narkotika: Med narkotika forstår vi alle de stoffer som til enhver tid står oppført på Helsetilsynets Narkotikaliste. Narkotikalisten er tatt med i DEL 3. Oppdatert liste, Doping: Med doping forstår vi alle de stoffer som til enhver tid står oppført på Helsetilsynets liste over dopingpreparater. Dopinglisten er tatt med i DEL 2 side 60 Nærmere utdyping av punktene er tatt med i DEL 2, side 17, Tiltak, konsekvenser og vurderinger narkotika/doping.

13 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Lovbestemmelser Alminnelig borgerlig straffelov. Lov av 22. mai 1902 nr 10. Legemiddelloven. Lov av 4. desember 1992 nr 132. Vegtrafikkloven. Lov av 18. juni 1965 nr 4. Militær straffelov. Lov av 22. mai 1902 nr Pliktavholdsloven. Lov av 16. juli 1936 nr 2. Nærmere informasjon om lovbestemmelsene finnes i DEL 2. Rapporteringsplikt Alt personell som oppdager eller som på annen måte får kjennskap til personell i Forsvaret som har eller har hatt befatning (erverv, overdragelse, besittelse, bruk mm) med narkotika, doping, eller misbruk av legemidler som inneholder narkotika, har rapporteringsplikt. Unntak er de som er fritatt for denne rapporteringsplikt med bakgrunn i lovpålagt taushetsplikt. Melding gis til nærmeste overordnede eller Forsvarets narkotikagruppe for gjeldende landsdel. Narkotikagruppene har døgnbemanning. Overtredelse av denne rapporteringsplikt kan medføre disiplinær forføyning. Kontrolltiltak Kontroll ved urintesting Urinprøver skal i strafferettslig sammenheng tas med hjemmel i Str.pr.l 157. Ut over dette kan urinprøver tas etter inngått forhåndssamtykke eller villighet i enkelttilfeller. Erklæring om forhåndssamtykke som dekker ansettelsesforholdets varighet gjøres til en del av kontrakten/ansettelsesvilkår for alt tilgående personell. Vernepliktige plikter etter ordre å avgi urinprøve for påvisning av bruk av narkotika eller medikamenter som kan ha betydning for vedkommendes skikkethet for militær tjeneste. Plikten gjelder også for vernepliktig og utskrevet befal. Prøven skal ikke brukes som bevis i straffesaker. Se også Vernepliktsloven 41. Nærmere detaljer (Skjema - erklæring/kontrakt urintesting ) finnes i DEL 3, Rapporter/blanketter. Kontroll ved inspeksjon Militære bygninger og rom, herunder befalsforlegninger på militært område, kan i etterforskningsøyemed ransakes iht Str.pr.l 193, og inspiseres med hjemmel i sjefens militære inspeksjonsrett. Inspeksjonsretten omfatter også kjøretøyer på militært område og i umiddelbar nærhet. Ransaking i etterforskningsøyemed foretas når det foreligger mistanke om straffbart forhold. Det må vises varsomhet ved ransaking av militære boliger.

14 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 13 DEL 2 RETNINGSLINJER OG INSTRUKSER Retningslinjer Forsvarssjefens rusmiddelutvalg (FRMU) Mandat Utvalget skal være et kontakt-, informasjons,- og rådgivnings organ for Forsvaret på alle områder som er forbundet med rusmidler. (alkohol, narkotika,doping og andre avhengighetsskapende stoffer) Utvalget skal : Overveie og fremme forslag om Forsvarets deltakelse i det generelle arbeid mot misbruk av alkohol og narkotika i samfunnet. Fremme forslag om hvilke undersøkelser og /eller forskningsarbeider Forsvaret kan initiere eller delta i på dette området. Vurdere og fremme forslag til hvilke retningslinjer Forsvaret bør følge overfor bruk av alkohol innenfor Forsvarets etablissementer. Vurdere og fremme forslag til hvilke tiltak Forsvaret bør iverksette overfor misbruk av alkohol og narkotika i Forsvaret. Utvalget stilles for øvrig fritt til selv å definere sine nærmeste oppgaver og sin arbeidsmåte. Det kan søke å etablere det samarbeid med andre myndigheter og institusjoner som det finner hensiktsmessig for sitt arbeid. Utvalget kan tilkalle andre embets-, og tjenestemenn i og utenfor Forsvaret til sine møter etter eget skjønn og initiativ. Sammensetning FRMU skal være et sammensatt råd bestående av fagpersonell fra områder som dette direktiv omhandler. Rådet skal forankres ved FO/P som skal være pådriver i dette arbeid og samtidig ha rådssekreteriat. Oppnevning av medlemmer til FRMU kommer i egne ekspedisjoner. Rusmiddelkontaktnemnd Etablering og oppnevning Det skal etableres rusmiddelkontaktnemnd ved alle Forsvarets SAEer og fellesinstitusjoner. Nemnda opprettes av avdelingens sjef i samråd med organisasjonene. Avdelingssjef skal meddele videre, via linjen til FRMU : nemndas sammensetning, samt navn på oppnevnte leder. Alle avdelinger i Forsvaret skal ha tilknytning til en rusmiddelkontaktnemnd. Generalinspektør kan for små avdelinger. slå disse sammen og opprette en felles rusmiddelkontaktnemnd legge dem inn under andre avdelinger som er tilknyttet en rusmiddelkontaktnemnd legge avdelingen direkte inn under en eksisterende rusmiddelkontaktnemnd. Små fellesinstitusjoner som ønsker å opprette en felles kontaktnemnd tar dette opp med FO/P. Små avdelinger som er underlagt andre avdelinger skal alltid ha en egen kontaktperson.

15 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv Sammensetning Det anbefales at SAE sjef gir nemnda følgende sammensetning: Personelloffiseren / tilsvarende personellansvarlig (leder) Avdelingens velferdsoffiser / tilsvarende (sekretær) Lege Feltpresten Etter behov: -Kontaktperson for befalet -Kontaktperson for sivilt ansatte -Kontaktperson for de vervede -Kontaktperson for de vernepliktige -Sikkerhetsoffiser -Andre sakkyndige personer SAE sjef kan hvis han finner det mer hensiktsmessig endre/justere eller sette opp en annen personsammensetting av nemnda enn anbefalt. Annen sammensetning bør vurderes med bakgrunn i hvordan avdelingen er organisert og for å oppnå best mulig resultat i bekjempelse av rusmiddelmisbruk. Nye/andre nemndmedlemmer bør i tillegg være særlig skikket/ha spesiell interesse av denne type arbeid. Avhengig av avdelingens størrelse kan nemnda bestå av ned til 2-3 medlemmer. Navnene på rusmiddelkontaktnemndas medlemmer slås opp på et synlig sted i avdelingen Ansvarsområde Nemnda er avdelingssjefs rådgivings- og støtte organ i saker vedrørende rusmiddelmisbruk for alt personell i avdelingen. Sjefen skal gjennom sin rusmiddelkontaktnemnd planlegge og gjennomføre tiltak i form av forebyggende arbeid, hjelp til misbrukerne og ettervern. Sjefen er ansvarlig for at rusmiddelkontaktnemnda får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre sitt arbeid. Nemnda skal planlegge og gjennomføre et aktivt forebyggende arbeid mot rusmisbruk i samarbeid med øvrig personell i avdelingen. I denne sammenheng er nemnda: Avdelingens kontaktorgan overfor stedlige instanser i stat og kommune innen tilsvarende områder, for eksempel edruskapsnemnd og sosialdepartementet. Formannen må herunder søke nær kontakt med den lokale/regionale politiembedseller tjenestemann som behandler narkotikasaker for vedkommende område. Avdelingens kontaktorgan overfor kommunal/fylkes eller statlige behandlingsinstitusjoner innen narkotika og alkoholisme. Avdelingens kontaktorgan overfor arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani (AKAN)

16 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 15 Nemnda skal sørge for å holde seg ajour med, og informere avdelingssjef om den generelle rusmiddelsituasjonen og generelle problemer i og omkring avdelingen vedrørende narkotika og alkoholsituasjonen, slik at nødvendige tiltak kan igangsettes. Nemnda er avdelingens støtteorgan for personell med rusmiddelproblemer. Medlemmene i nemnda skal søke tilgang til informasjon om rusmidler og sørge for å holde seg oppdatert gjennom interne og eksterne kurs/ opplæring (eks AKAN), slik at de på best mulig måte kan yte den nødvendige hjelp og veiledning som er nødvendig til personell som har rusproblemer. Oppgaver I det forebyggende arbeidet skal nemnda: Som pådriver sørge for at det utarbeides handlingsplan for det forebyggende rusarbeidet i avdelingen. Handlingsplanen legges inn som en del av den årlige handlingsplan for Helse, miljø sikkerhet (HMS) og bør inneholde generelle opp læringstiltak for personellet i forbindelse med rusmidler, samt øvrige tiltak som avdelingen ønsker gjennomført kommende år. Påse at alt personell ved avdelingen gjennomfører Forsvarets opplæringsprogram om farene ved rusmisbruk. Gjennomføre holdningskampanjer, møter mv og gi saklig informasjon om aktuelle problemer i tilknytning til rusmiddelmisbruk, samt gi generell informasjon om nemdas arbeid og de hjelpetiltak som er tilgjengelige. Foreta risikovurdering av rusmiddelsituasjonen i avdelingen (sørge for oversikt) og på bakgrunn av vurderingen utarbeide forebyggende strategier generelt rettet mot personell som ikke har misbrukt rusmidler eller personell som er i risikosoner. Elementene i strategien vil kunne danne et godt grunnlag for utarbeidelse av tiltak til handlingsplanen og kan til eksempel være: - spesielle opplæringstiltak rettet mot risikogrupper - tilrettelegging av forhold i risikosoner - arbeidstiltak - tilrettelegging for konstruktiv bruk av fritid - etablering av positive sosiale nettverk - oppbrytning av uheldige sosiale grupper - risikovurdere / evt flytte eller fjerne installasjoner og steder som er særlig fristende mht rusmisbruk (uønskede sosiale møteplasser) - eventuelt utarbeide spesifikk informasjon om hvordan en beskytter særlig utsatte og informasjon til den enkelte om hvordan en kan unngå risikofylte situasjoner/områder. - utarbeide tiltak for personer/grupper som har vært utsatt for misbrukerproblematikk / vold osv. - holde nødvendig kontakt med sivile og militære myndigheter om alkoholog narkotikaproblemer ved avdelingen

17 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 16 Nemnda skal som avdelingens støtteorgan for personell med rusproblemer: Være tilgjengelig for personell som trenger hjelp og støtte i forbindelse med rusmisbruk. For øvrig vises til avdelingens stående ordre og innstruksverk. Gi personell med rusproblemer råd og hjelp hurtigst mulig og samordne de aktuelle og tilgjengelige tiltak. Gjennom samarbeid med andre militære og sivile legge forholdene til rette for en best mulig medisinsk, sosial og evt militær rehabilitering av individuelt trengende og være behjelpelige ved søknad om lån/ økonomisk støtte til behandling hvis dette er aktuelt. Muligheten til råd/veiledning og hjelpetiltak skal også gis når oppsigelse, avskjed, dimisjon osv er under vurdering. Nemnda skal ikke behandle personell med rusproblemer eller saksbehandle personellsaker men gi råd,- og veiledning til rusmisbruker samt om mulig tilrettelegge og samordne de aktuelle tiltak. Søke kontakt med sivile organer for å etablere mest mulig hensiktsmessig hjelp,- støtte og behandlingstiltak for vernepliktige som kjennes udyktige eller midlertidig udyktige på grunn av alkohol og narkotikamisbruk. Innhente all lovlig hjemlede opplysninger (under samtykke fra pasient) fra avdeling, trygdekontor, sosialkontor og andre sosiale eller medisinske institusjoner om avdelingens personell som har særlig behov for sosialmedisinsk støtte i det militære miljø. Rapportere til avdelingen når hjelp ikke lykkes eller misbruket går ut over tjenesten. Alle saker som angår personell skal behandles i fortrolighet, og det skal føres egen fortrolig protokoll over nemndas tiltak, forslag og avgjørelser som angår personellet. Retningslinjer ved behandling av rusmiddelsaker Retningslinjer for avdelingens velferdsoffiser / tilsvarende Velferdsoffiser og/eller sosionom skal sammen med annet fagpersonell delta i arbeidet for bekjempelse av rusmiddelmisbruk. Vedkommende er medlem av kontakt nemnda ved sin avdeling. Velferdsoffiser/tilsvarende har et særlig ansvar for at det treffes tiltak av opplysningsmessig- og generell forebyggende art, samt så langt det er mulig yte praktisk sosialhjelp. Retningslinjer for avdelingens feltprest Feltpresten skal: yte praktisk og sjelesørgerisk hjelp til den enkelte misbruker og hans familie. Feltpresten bør så tidlig som mulig komme inn i bildet for å etablere tillit mellom prest og misbruker, slik at han best mulig kan yte hjelp og støtte. Ved oppsigelse/dimisjon samarbeider presten med berørte instanser ved avdelingen for å kunne tilby hjelp eller behandling ved sivile instanser. Der den berørte selv ønsker det, skal presten foreta besøk i hjemmet, eller ved narkotikasaker som har medført fengsling søke om besøkstillatelse i fengselet. være sjefens rådgiver i etiske spørsmål som rusmiddelmisbruket reiser. For å ha en best mulig bakgrunn for sine vurderinger, er det viktig at feltpresten

18 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 17 kjenner til den generelle medisinske vurdering av rusmiddelbruk og spesielt militære sikkerhetsmessige aspekter. Feltpresten kan inngå i avdelingens rusmiddelkontaktnemd, og samarbeider ellers, alt etter tilfellets art, med avdelingsjef, lege, HMS, personelloffiser, velferdsoffiser og annet fagbefal. delta i den undervisning i rusmiddelspørsmål som inngår i det integrerte program om rusmiddelinformasjon. Han skal bidra til utformingen av en ansvarlig strategi for bekjempelse rusmiddelproblemene ved avdelingen. Presten er underlagt streng taushetsplikt. Derfor vil han bare i begrenset grad, og på generelt grunnlag, kunne samarbeide med de nevnte eller andre instanser uten samtykke fra den berørte. For utfyllende retningslinjer for feltpresttjenesten henvises til BFPK Tiltak, vurdering og konsekvenser - narkotika / doping Generelt Narkotika/doping problematikken dekker over et svært komplekst område og fanger opp mange forskjellige situasjoner, både med hensyn til sakenes omfang og det juridiske aspektet. Av etterforskningsmessige og andre årsaker vil det derfor kunne oppstå situasjoner som avviker fra følgende beskrevne retningslinjer. Indikasjoner på stoffmisbruk De ulike narkotiske stoffene kan gi utslag i forskjellig adferd hos det enkelte individ. Det vil likevel være fellestrekk for den enkelte stofftype. For å kunne avsløre narkotikamisbruk er det viktig å kunne merke seg FORANDRINGEN i den adferd som oppstår. Mennesker utvikler seg forskjellig opp gjennom livet. Det kan være vanskelig å se hva som skyldes narkotikamisbruk og hva som skyldes livsløpet. Det er ofte et sammensatt bilde som må avdekkes før det kan sies noe mere sikkert med tanke på narkotikamisbruk. Indikasjonene på narkotikamisbruk kan inndeles i fire hovedgrupper: - brå forandring av oppførsel og vaner - fysiske tegn og forandringer - funn av gjenstander i klær og rom - sosiale problemer Nærmere beskrivelse av indikasjoner se: del 2 Narkotika Kontinuerlige tiltak - ansvar Sjef SAE / tilsvarende: skal sørge for at det planlegges og kontinuerlig drives forebyggende virksomhet, rettet mot alt personell i avdelingen, for å bekjempe bruk av narkotika og doping. har ansvar for at befalet i avdelingen har grunnleggende kunnskaper om det å bekjempe narkotika. Ved behov skal han anmode narkotikagruppen om undervisning. Bruk av militærpoliti: Militærpoliti får særlig opplæring i narkotikabekjempelse og samarbeider med narkotikagruppene. Av denne grunn bør sjef SAE i lokalt ordre-/ instruksverk gjøre daghavende / vakthavende offiser eller tilsvarende, oppmerksom

19 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 18 på muligheten av å anmode militærpolitiet om bistand i inspeksjonssammenheng. Dette ved de avdelinger der militærpoliti er tilgjengelig. Skal samarbeide med de ansattes Tjenestemansorganisasjoner og tillitsvalgte for de vernepliktige i arbeidet med handlingsplan for bekjempelse av rusmiddelmisbruk Andre stoffer: SAE sjef kan nedlegge forbud mot oppbevaring, besittelse og bruk av stoffer som det er ulovlig å selge i Norge eller som av andre grunner ikke er tillattt. Eksempel på slike stoffer kan være: energidrikker, koffeintabletter, kosttilskudd mv som er ulovlig iht Statens Helsetilsyn. Avdelingssjef / tilsvarende: Avdelingssjef er ansvarlig for at det gjennomføres aktivt forebyggende arbeid og at det fokuseres på narkotikabekjempelse i egen avdeling, herunder skal han: På orienteringsmøter, befalsmøter osv med jevne mellomrom orientere om status for det holdnigsskapende arbeid som utføres, samt indikasjoner personellet skal være oppmerksom på, herunder understreke viktigheten av at troppsbefalet er oppmerksom på indikasjoner i den daglige tjenesten. I samråd med respektive narkotikagruppe gjennomføre inspeksjoner og foreta stikkprøver rettet mot narkotika, dette være seg inspeksjon på forlegninger eller personell under retur fra permisjoner. I denne sammenheng skal avdelingssjef også på forhånd varsle respektive narkotikagruppe om tidspunkt for mottak av nytt personell ved avdelingen. Være oppmerksom på personer som er eller kan være i faresonen for å misbruke narkotika, og i størst mulig grad adskille disse ved for eksempel å fordele dem på ulike avdelinger og forlegge dem på ulike forlegningsrom. Avdelingssjef skal kontakte narkotikagruppen for å få informasjon om slike personer. Være oppmerksom på personer som man kjenner til har misbrukt narkotika, om disse søker sammen, eventuelt søker sammen med nye medsoldater / annet personell. Være oppmerksom på personer som har flere disiplinære forhold på seg, og vurdere om dette kan settes i sammenheng med misbruk av narkotika. Avdelingssjef har ansvar for fortløpende å informere respektive narkotikagruppe om forhold som kan være av betydning, jfr rapporteringsplikten. (Observasjonsskjema finnes i Del 3, blanketter. ) Tiltak i forbindelse med avdekket overtredelse Det er narkotikagruppenes ansvar å etterforske brudd på narkotika- og dopinglovgivningen iht instruks og i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Ved mistanke om/avdekking av overtredelse, skal den respektive narkotikagruppe varsles umiddelbart. Militær sjef skal bistå narkotikagruppene bla ved å stille til disposisjon transportmidler, arrestlokale, befal/vaktmannskaper og nødvendige personopplysninger om involvert personell.

20 Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv 19 Ved etterforskning, og eller mistanke ved en avdeling om straffbare forhold i narkosaker, skal det varsles til vedkommendes lokale sjef og våpeninspektorat, som vurderer videre melding til høyere personellmyndighet Innledende etterforskning foretatt av befal og militærpoliti I tilfeller der det ikke er tid til å varsle respektive narkotikagruppe, og det er nødvendig å sikre at den senere etterforskning ikke blir skadelidende på grunn av forspilte bevis eller andre forhold, skal militærpoliti, befal eller militære vakter på stedet, foreta de inngrep som anses nødvendige. Dette kan være å ta beslag, foreta pågripelser og ransake pågrepne personer. For bruk av militær politimyndighet - se instruks for militærpoliti, befal og militære vakter, TFF gruppe 56. Narkotikagruppene skal snarest gi tilbakemelding til avdelingssjef om hva som er avdekket. I alvorlige tilfeller også til sjef SAE. Avdelingssjef skal gjøre rusmiddelkontaktnemda kjent med innholdet i tilbakemeldingen. Tillitsvalgte for de ansatte og vernepliktige bør i etterkant av narkotikainspeksjoner informeres om den generelle situasjonen i avdelingen. Det informeres ikke om mistenkte personer, konkrete forhold, åsted osv. Avdelingssjef kan informere tillitsvalgte direkte på sak etter samråd med respektiv narkotikagruppe og hvis ikke andre grunner taler i mot dette. Tiltak etter endt etterforskning Narkotikagruppene skal underrette avdelingen skriftlig om personer det er innledet etterforskning mot. Kopi av denne underretning skal likeledes gå til vedkommendes vernepliktsverk og Sikkerhetsstaben i Forsvarets overkommando. Hensikten med underretningen er å revurdere vedkommendes sikkerhetsklarering/autorisasjon. Avdelingen bør etter å ha konferert med narkotikagruppen bekjentgjøre på dageller ukeseddel, eller på egne informasjonsmøter, antall personer som det er innledet etterforskning mot. Vurderinger og konsekvenser Brudd på sivil og/eller militær narkotika og dopinglovgivning tolereres ikke og vil få konsekvenser for den enkelte. Medisinsk vurdering Alt bruk av narkotika skal vurderes medisinsk med henblikk på : - tjenestdyktighet, begrenset tjenestedyktighet og behov for ny legekjennelse. - tilbud om behandling og ettervern. Vurderingen skjer på grunnlag av faglige direktiver utarbeidet av Forsvarets sanitet. Ref legebedømmelse DEL 2, side 29.

Direktiv for Forsvarets rusforebyggende arbeid

Direktiv for Forsvarets rusforebyggende arbeid Direktiv for Forsvarets rusforebyggende arbeid Forsvarssjefen fastsetter Direktiv for Forsvarets rusforebyggende arbeid til bruk i Forsvaret. Oslo, 09. september 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef

Detaljer

RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE Vedlegg 1 RETNINGSLINJER OG BEHANDLINGSMÅTER NÅR DET GJELDER BRUK AV ALKOHOL ELLER ANDRE BERUSENDE MIDLER I LUNNER KOMMUNE 1. Kommunens politikk (grunnsyn) Bruk av alkohol eller andre berusende midler

Detaljer

VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING. Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008

VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING. Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008 VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008 1. Innledning. Militær inspeksjon av militære bygninger og rom, effekter m.v. har vært praktisert så langt tilbake

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE Side 2 For å få en mest mulig ensartet behandling av slike saker, og som en støtte til foresatte som støter på problemet,

Detaljer

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret AKAN I SØRFOLD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014. AKANs FORMÅL OG OPPGAVER AKANs formål er å forebygge rusmiddelproblemer,

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid Retningslinjer om rusforebyggende ID UTS.F.2.5 Versjon 1.00 Gyldig fra 06.08.2014 Forfatter Tone Vangen Verifisert Godkjent Øystein Johannessen Side 1 av5 Retningslinjer om rusforebyggende og håndtering

Detaljer

RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1. v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF

RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1. v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF RUS OM BORD? Rusmiddelforebyggende tiltak i Fjord1 v/ Kurt Werner Holsæter personalsjef Fjord1 MRF Et av tilfellene i vårt rederi, som satte spor Mannskapet avga promilleprøve da ferja la til kai i Molde

Detaljer

AKAN. Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani. Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani. Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer) AKAN Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning Arbeidslivets komité mot alkoholisme og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

098 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for reaksjonsformer pa helikopterterminalene. pa virkning eller besittelse av rusmidler

098 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for reaksjonsformer pa helikopterterminalene. pa virkning eller besittelse av rusmidler 098 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for reaksjonsformer pa helikopterterminalene ved mistanke om pa virkning eller besittelse av rusmidler Nr: 098 Etablert: 03.09.2004 Revisjon nr: 2 Rev. dato:

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

GENERALADVOKATEN Postboks 651 Sentrum, 0106 OSLO Telefon Mil Telefax

GENERALADVOKATEN Postboks 651 Sentrum, 0106 OSLO Telefon Mil Telefax GENERALADVOKATEN Postboks 651 Sentrum, 0106 OSLO Telefon 22 70 87 50 - Mil 510 5681 - Telefax 22 41 94 E-mail: ARKBET: http://www. generaladvokaten.no KASSERES 5 KASSE FC)RSVAFiS OEPARTEh'f Ef4TET SAKNR.:

Detaljer

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN Retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune 1 INNLEDNING... 1 2 GRUNNSYN OG KJØREREGLER I AKAN-ARBEIDET... 1 2.1 Grunnsyn...

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Retningslinjer for AKAN arbeidet

Retningslinjer for AKAN arbeidet Retningslinjer for AKAN arbeidet Hustadvika kommune Hustadvika kommune, HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN ARBEIDET VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG

Detaljer

Forbud mot doping og bruk av rusmidler

Forbud mot doping og bruk av rusmidler Forbud mot doping og bruk av rusmidler 9-1 Formål Bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av rusmidler har som formål å ivareta utøvernes sikkerhet og helse, og travsportens anseelse. Bestemmelsene

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR

098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR 098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR REAKSJONSFORMER PÅ HELIKOPTER- TERMINALENE VED MISTANKE OM PÅVIRKNING ELLER BESITTELSE AV RUSMIDLER Originalversjon Nr.: 098 Etablert: 03.09.04 Revisjon

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2007 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER VEDRØRENDE ANSATTE MED RUSPROBLEMER I MANDAL

Detaljer

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Lov om universiteter og høyskoler 4-8, 4-9 og 4-10 Lov om helsepersonell

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

AKAN (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)

AKAN (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) AKAN (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I RINGEBU KOMMUNE Målet med arbeidet mot rusmisbruk blant ansatte i Ringebu kommune, er å kunne

Detaljer

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Strgjfl. 36. Fastsettelse

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14.

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Bakgrunn Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Lund kommune. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Lund kommune. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. AKAN i Lund kommune AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Arbeidsmiløutvalget i Lund kommune opprettet 16. mai 2001 AKAN-utvalg. AKAN-utvalget har til oppgave

Detaljer

DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE!

DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE! HANDLINGSPLAN MOT RUS DEN SOM IKKE VIL SE ELLER HANDLE, GJØR EN ELEV EN BJØRNETJENESTE! Innledning Samisk videregående skole og reindriftsskole/sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla SVSRS vil vektlegge

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER Nr 97 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: 03.09.04 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 08 07 Side: 2 Innhold 1 Formål og bakgrunn...3 1.1 Gyldighetsområde...3 1.2

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner)

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) I I forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt foreslås følgende endringer:

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet

Rusmiddeltesting i arbeidslivet Rusmiddeltesting i arbeidslivet Adgang og begrensninger til generell rusmiddeltesting Advokat Nina Melsom, NHO 20. september 2007 Bruk av rusmidler. Bruk av rusmidler i arbeidslivet kan representere risiko

Detaljer

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) Vedlegg 3 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning AKAN

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 2 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler) AKAN hovedkontakt i 50% stilling Egen erfaring fra arbeidsplass

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 24.03.1995 Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 24.03.1995 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring 1. Forskriftens virkeområde Reglene i denne forskriften gjelder for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven 31 jf. 22 første ledd og der retten

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Nordisk tilsynskonferanse Island

Nordisk tilsynskonferanse Island Nordisk tilsynskonferanse Island 27. til 29. september 2017 Helsepersonell som misbruker rusmidler mandag 16. oktober 2017 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Helsepersonelloven Regulerer helsepersonells

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10

Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10 Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10 Kapittel 3. Fastsettelse av tap av førerett som følge

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Alta kommune Fagområde Tema Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Kvalitetssystem Utstedt av/ dato HMS AKAN Felles IK-HMS KITO 13.05.13 Versjon

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Tingrett - Lagmanssretter/Høyesterett Påtalemyndighetens kontor Riksadvokaten Nr. Vår ref. Dato G - 13/2003-4

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Vedlegg til sikkerhetsgraderte anskaffelser Innhold 1 Generelt... 2 2 Sikkerhetsavtale... 2 2.1.1 Generelt...

Detaljer

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Grunnprinsipper Det skal praktiseres null-toleranse for økonomiske misligheter for alle

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no Internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-2/2017 Erstatter

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret

Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Oslo, 18. desember 2007 Sverre Diesen General Forsvarssjef

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Undersøkelse av personer og gjenstander

Undersøkelse av personer og gjenstander Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Undersøkelse av personer og gjenstander Strgjfl. 27. Undersøkelse av

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Narkotikautvalget Rusfritt arbeidsmiljø Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen Narkotikautvalget 2003-2004 I august 1999 gjennomførte Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

AKAN ved Hydro i Årdal (1) 2007-10-09

AKAN ved Hydro i Årdal (1) 2007-10-09 AKAN ved Hydro i Årdal (1) 2007-10-09 Innerst i Sognefjorden, ved foten av Jotunheimen ligger Årdal. (2) 2008-10-21 Hydro i Årdal Årdalstangen Øvre Årdal Hydro har 2 fabrikkområder i Årdal, avstand mellom

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR VOLDGIFTSPANELETS SAKSBEHANDLING I dette vedlegg menes med Artikkel

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

HumaNovas Etiske Regler. Diplomerte Samtalecoacher Diplomerte Mentale Trenere Diplomerte Mentorer

HumaNovas Etiske Regler. Diplomerte Samtalecoacher Diplomerte Mentale Trenere Diplomerte Mentorer s Etiske Regler Diplomerte Samtalecoacher Diplomerte Mentale Trenere Diplomerte Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våre Etiske Regler s grunnleggende prinsipp er alle menneskers likeverd, rett til personlig

Detaljer

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy DRØMME, VÅGE, SKAPE VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy Innledning Alkolås er en teknisk innretning som sørger for at et motorkjøretøy ikke kan startes eller settes i bevegelse

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt:

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt: DIREKTIV FOR ERVERV AV HALVAUTOMATISKE VÅPEN GJENNOM NROF 1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justisog Politidepartement av 21/8-1986

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet ved Norges Idrettshøgskole

Reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet ved Norges Idrettshøgskole Reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet ved Norges Idrettshøgskole 1. Etikkutvalget ved NIH; ansvars - og virksomhetsområde Etikkutvalget er NIHs rådgivende organ for forskningsetikk. Utvalget

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Taushetsplikt og konfidensialitet

Taushetsplikt og konfidensialitet Taushetsplikt og konfidensialitet 1. TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt er forbud mot å gi ut opplysninger. Konfidensialitet er å sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang. Ansatte

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer