Midtveisrapport SBApp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtveisrapport SBApp"

Transkript

1 Høst 13 Midtveisrapport SBApp INF5261 Sabina Zytniewska, Christina Haug, Fredrikke Holthe Kvam, Nora S. Aasen og Anniken Jønsson

2 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 PROBLEMSTILLING:... 3 BRUKERGRUPPE:... 3 RELATERT ARBEID... 3 VALYOU APP:... 4 STARBUCKS CARD MOBILE APP... 4 RUTERBILLETT- APP... 4 TEORETISK RAMMEVERK... 4 KONSEPTET OM MOBILITET... 4 ROMLIG MOBILITET:... 5 TIDSAVHENGIG MOBILITET:... 5 KONTEKSTUELL MOBILITET:... 6 METODE... 6 INTERVJU... 6 SPØRRESKJEMA... 7 BRUKERTESTING... 7 FUNN... 7 UTFORDRINGER:... 8 DESIGNPROSESSEN... 8 KONSEPTUEL DESIGN:... 8 KONSEPTUEL MODELL... 8 PROTOTYPING... 9 VEIEN VIDERE KILDEHENVISNING... 11

3 Introduksjon Gruppen vår består av Anniken Jønsson, Christina Haug, Fredrikke Holthe Kvam, Nora S. Aasen og Sabina Zytniewska. Ideen bak vår oppgave stammer fra våre erfaringer rundt bruk av studentbeviset. Mer spesifikt mener vi de utfordringer som kan oppstå dersom beviset for eksempel er glemt hjemme en dag og man møter kontrollør på kollektiv transport eller skal inn i, for eksempel, byggene på UiO utenom ordinær åpningstid. I tillegg har Universitetet i Oslo et semesterkort i papirform, som sendes ut hvert semester og som gjør kortet gyldig for et semester av gangen. Dette må vises sammen med studentbeviset. En lapp i papirform, som til stadighet må vises, har en begrenset levetid og kan være et irritasjonsmoment at alltid må medbringes. Som IT-studenter i 2013 er vi interessert i nye muligheter, som kan forenkle hverdagen til oss selv og andre medstudenter. Problemstilling: Hvordan kan vi effektivisere bruken av studentbeviset ved hjelp av mobile informasjonssystemer? Brukergruppe: Vår målgruppe er studenter som: - er på universitetet hver dag (eller nesten hver dag). - benytter seg av skolens lokaler? både i og utenfor åpningstiden. - bruker kollektivtransport som fremkomstmiddel. Relatert arbeid Vi har latt oss inspirere av ulike prosjekter og vi ønsker i den sammenheng å gi en kort fremstilling av hva de enkelte prosjektene omhandler og i hvilken grad de kan relateres til vår SBapp.

4 Valyou app: Telenor og DNB har samarbeidet om å utvikle en ny betalingsløsning, et virtuelt bankkort på mobilen, kalt Valyou. Ved hjelp av denne mobilapplikasjonen, vil en kunne utføre betalingstransaksjoner uavhengig av det fysiske bankkortet. Valyou vil bli lansert i slutten av 2013, men vil i denne perioden kun være tilgjengelig for et begrenset antall testkunder. Til å begynne med vil appen bli testet på utvalgte steder, hvor det allerede finnes bankterminaler som har en innebygd NFC teknologi. Telenor vil utstyre test kunder med sim kort som støtter NFC, slik at mobil og bankterminal kan kommunisere/korrespondere med hverandre. Starbucks Card Mobile App Starbucks Card Mobile App, er utviklet for at kundene kan betale for kaffe og mat med mobiltelefonen. Appen ble lansert i USA i 2010, og har siden gitt uttrykk for å være svært populær blant Starbucks sine kunder. Appen kan brukes som betalingsmetode ved å koble telefonen opp mot kundenes Starbucks kort, slik at blir i stand til å lese av kortets barkode. RuterBillett- App Den mest sentrale inspirasjonskilden er Ruters nye billettapplikasjon, kalt RuterBillett - app. Selskapet har i (årstall) integrert billettkortet inn i et mobilt informasjonssystem, hvor brukere av kollektivtransport, kan kjøpe billett og reisekort via internett. Samtidig kan de bytte ut plastkortet med et digitalt reisekort på mobilen. De ovennevnte applikasjonene kan sies å ha et felles formål som går ut på å effektivisere samt å forenkle brukernes hverdag. Vi kan derfor trekke paralleller mellom de nevnte prosjektene og vår SBApp, siden vi i stor grad har fokus på forenkling og gode brukeropplevelser. Teoretisk rammeverk Konseptet om mobilitet Kakihara og Sørensen sier i sin artikkel «Expanding the mobility concept», at samfunnsutviklingen vi har vitnet til de siste tiårene, må ses i tråd med utbredelsen av informasjon og kommunikasjons teknologi (Kakihara og Sørensen, 2001: 34). Teknologi har hatt en stor påvirkningskraft og vært med på å transformere samfunnet vi lever i. Forfatterne utdyper at en slik transformasjon skyldes både teknologiens enorme tiltrekningskraft og menneskenes omfattende bruk av den (Kakihara og Sørensen, 2001: 34). Teknologi har i stor

5 grad endret vårt levemønster, ettersom vi lever i et samfunn hvor mobilitet har en fremtredende rolle i vår hverdag. Kakihara og Sørensen er hovedsakelig opptatt av å utvide det «tradisjonelle» konseptet om mobilitet. De argumenterer for at mobilitet omfatter mer enn menneskelig bevegelse og geografisk plassering. I følge Kakihara og Sørensen er det å være mobil nært knyttet til hvordan mennesker interagerer med hverandre. Forfatterne foreslår en ny tilnærming ved å se mobilitet i lys av tre ulike dimensjoner av menneskelig interaksjon, nemlig romlig, tidsavhengig og kontekstuell mobilitet. Romlig mobilitet: Romlig mobilitet refererer i noen grad til den tradisjonelle forståelsen av mobilitet. Teknologi har ført til at vi er mindre stedsavhengige. Eksempler på dette er blant annet økt turisme og ikke minst at stadig flere kan utføre sitt arbeid utenfor selve arbeidsplassen. I følge Kakihara og Sørensen kan ikke romlig mobilitet bare forklares ut fra den nomadiske livsstilen hos mennesker. Den må også ses i forbindelse med objektenes, symbolenes og rommets mobilitet (Kakihara og Sørensen, 2001: 34). Poenget er at symboler, objekter og rom gjør at menneskelig bevegelse inngår i komplekse bevegelsesmønstre ved interaksjon med hverandre. Tidsavhengig mobilitet: Noen viktige aspekter ved utviklingen av teknologi, som gjerne skal benyttes i ulike arbeidssammenhenger eller kontekster, er kostnads og tidseffektivitet. Typografi er for eksempel en moderne trykketeknikk som ble utviklet for å effektivisere produksjon av dokumenter, aviser og bøker i forhold til eksisterende trykkemetoder (Kakihara og Sørensen, 2001: 34). Kakihara og Sørensen refererer også til Barley og hans studie av tidsavhengig orden. I følge Barley handler det også om hvordan ny teknologi påvirker organisering og skaper nye atferdsmønstre. Barley sier videre at for å kunne undersøke den tidsavhengige orden på en arbeidsplass, må en først og fremst skille mellom strukturelle og interpretative aspekter. Strukturelle attributter er målt ved hjelp av objektifiserte parametre, hvor tidsmessig lokasjon og forekomster av tilbakefall er spesielt viktig. I tillegg peker Barley på viktigheten av de interpretive eller fortolkende aspektene av tidsavhengighet. I den forbindelse snakker han

6 om hvordan mennesker på arbeidsplassen fortolker forandringene i disse strukturelle parameterne (Kakihara og Sørensen, 2001: 34). Kontekstuell mobilitet: Menneskelig handling er alltid situert i en bestemt kontekst. En kontekstuell handling er svært kritisk når det gjelder å fange opp mellommenneskelig interaksjon. Informasjonsteknologi har hatt en enorm påvirkningskraft på interaksjonens kontekst, ettersom slik teknologi tilbyr ulike modaliteter av interaksjon. Moderne teknologi spesielt, IKT er med å påvirke interaksjonens kontekst og gir varierte modaliteter av interaksjon. Interaksjonsmobilitet kan deles inn i to dimensjoner: påtrengende og ikke påtrengende. Interaksjon kan være påtrengende i større eller mindre grad, avhengig av hvilke atferdsmønster den påtvinger. En post-it lapp med en beskjed er mindre påtrengende enn f.eks en varsling som tvinger en til å gjøre noe fysisk for at den skal fjernes. Teknologi er med på å tilrettelegge for mobilitet på tvers av ulike kontekster. Metode Vårt mål med datainnsamlingen har vært og er å kartlegge hvordan studentene bruker studentbeviset sitt, og om de møter på noen problemer rundt dette. For å nå vårt mål med undersøkelsen, valgte vi å bruke triangulering (Preece m.fl 2007: 293). Triangulering er nyttig ettersom vi benytter ulike metoder for å styrke undersøkelsens troverdighet. Vi har brukt innsamlingsmetoder som spørreundersøkelse, intervju og brukertesting. Metodene veksler også mellom å være kvalitative og kvantitative. På denne måten får vi et bredt spekter av data og håndtere, noe som vil være nyttig for å kunne trekke eventuelle consensus. Intervju Vi valgte å benytte oss av en semi-strukturert intervjuform (Preece m.fl. 2007: ). Ved å velge denne formen for intervju, gir vi respondentene mulighet til økt frihet i sine besvarelser. Vi hadde på forhånd gjort klart noen spørsmål/temaer som vi ønsket å gå gjennom, og bygde videre på svarene til respondentene. Vi valgte ut et passende antall intervjuobjekter i forhold til hvilke muligheter og tid vi hadde til rådighet. Intervjuobjektene ble plukket ut av oss i gruppa, og kriteriene var at de skulle være fulltidsstudenter på UiO.

7 Spørreskjema Fordelen med å benytte seg av spørreskjema er at man kan nå et større antall mennesker på kort tid uten å selv måtte være tilstede (Preece m.fl. 2007: 309). Spørreskjemaer er også svært selvforklarende og krever lite instruksjon og utstyr (Lazar m.fl. 2010: 101). Vi valgte å lage et elektronisk spørreskjema i Google drive, med både åpne og lukkede spørsmål. Formålet med spørreundersøkelsen var å kartlegge dagens bruk av studentbevis og motta tilbakemeldinger rundt ideen vår. Spørreskjemaene ble sendt ut via facebook til personer som er studenter ved Universitetet i Oslo. De ble gjort oppmerksomme på at de var valgt ut til å besvare spørreskjemaet på grunnlag av nettopp det. Brukertesting Vi har tenkt å gjennomføre en brukertesting av vår low-fidelity prototype. En brukertest vil kunne gi oss svar på hva brukerne syntes om design, hvordan tenkt navigasjon vil fungere og hvilke ting som kan skape problemer. Det vil også være viktig for oss å fange opp de tingene som fungere bra (Lazar m.fl 2010: 252). Brukertesten skal gjennomføres på potensielle brukere av appen, altså studenter ved universitetet i Oslo. Siden prosjektets størrelse er forholdsvis liten, vil vi prøve å innfri Lazars anbefalte antall testpersoner på syv stykker, som ses på som optimalt. Vi vil også være konsekvente på at vi tester representative oppgaver innenfor et representativt miljø, mest sannsynlig her på Institutt for informatikk. (Lazar m.fl 2010: 252) Grunnen til at vi vil gjennomføre en brukertest på et tidlig stadige på vår low-fidelity prototyper er at terskelen for å kommentere feil/dårlig design er lavere enn når man tester med en high-fidelity prototype. Brukerne kommenterer derfor ofte ting som er overfladisk i designet, fremfor hvordan funksjonaliteten er (Preece m.fl 2007: 535). Et ferdig produkt er vanskelig å bryte fra hverandre og listen for å komme med nye ideer og forslag er høyere enn ved high-fidelity. Funn I alt var det 23 stykker som besvarte vår spørreundersøkelse. Disse 24 er representanter fra SV, HF, UV, MatNat (Ifi) og Juridisk fakultet. I dette avsnittet vil vi presentere et sammendrag av de slutningene vi kan trekke fra denne undersøkelsen.

8 Vi ser at flertallet av utvalget tilbringer tid på universitetet utenfor åpningstid og reiser kollektivt. På spørsmålet om hva de hadde lettest tilgjengelig svarte 81 % mobilen mot 19 % som svarte studentbeviset. Dette gir oss en indikasjon på at studentbevis på mobil kan være nyttig og at applikasjonen faktisk kan bli brukt. Det var også mange av våre deltakere som tidligere har irritert seg over at studentbevis må medbringes for å ha gyldig billett på t-banen og at semesterkortet i papirform er en tungvint løsning. Det var i tillegg et flertall som var positive til studentbevis på app. Ytringer angående dette inkluderer bedre tilgjengelighet, mer praktisk, mobilen er like viktig som lommebok og lettere å ha alt på ett sted. Flere av deltakerne satte spørsmålstegn ved hva som vil skje dersom mobilen går tom for strøm. Dette er en av utfordringene vi vil ta for oss i neste avsnitt. Utfordringer: Mobilen går tom for strøm Hva med sikkerheten rundt tilgang til byggene? Designprosessen I design av interaksjonssystemer er det tre fundamentale aktiviteter som er viktige; - Forstå krav fra bruker - Designe et produkt som tilfredsstiller disse kravene - Evaluere designet. Konseptuel design: Ved hjelp av denne typen designform skal man gå fra de kravene som er etablert, til å danne en konseptuel modell. Det vil si at det foreslåtte systemets konsepter stemmer overens med brukerne. For å kunne få en slik oppfatning kan man bruke prototyper, slik at man kan teste ut og gjenta prosessen. Konseptuel modell Konseptuel modell kan også kalles et mentalt bilde av hvordan applikasjonen fungerer. Grunnen for det er at man allerede har en mental modell for hvordan man bruker et studentbevis og man er kanskje kjent med ulike apper. Det er derfor viktig at man

9 videreutvikler det som har fungert bra i disse produktene. Donald Norman laget en modell for hvordan en konseptuel modell kan se ut DeDESIGN MODEL SYSUSER MODEL SYSSYSTEM IMAGE Konseptuel modell(preece m.fl. 2007: 85) 1 - Designmodellen tar for seg hva designeren har tenkt når applikasjonen ble designet. - Brukermodellen sier noe om hvor lett det er for brukeren å forstå hvordan applikasjonen fungerer. - Systemmodellen viser det karakteristiske ved systemet. Prototyping Vi startet med å gjennomføre en spørreundersøkelse og intervjuer for å finne ut hva slags krav brukerne hadde til en slik app. Ut i fra dette startet vi designprosessen. Vi har valgt å lage en low-fidelity prototype fordi det er en enkelt, billig og tidsbesparende å produsere et slikt design (Preece m.fl 2007: 531). Vi definerer det som en low-fidelity prototype, fordi vi ikke har noen fungerende funksjoner enda. Vår low-fidelity prototype er utviklet ved hjelp av bilderedigeringsprogrammet Adobe Photoshop.

10 Veien videre Vi planlegger å gjennomføre brukertesting på den nåværende prototypen og utvikle denne til en high-fidelity prototype.

11 Kildehenvisning - Lazar, Jonathan., Feng, Jinjuan Heidi og Hochheiser, Harry (2010) Research methods in human-computer interaction, 1. Opplag. England: Jhn Wiley & Sons - Masao Kakihara & Carsten Sorensen: Expanding the 'Mobility' Concept, SlGGROUP Bulletin December 2001Nol 22, No.3. - Plos, A., Buisine, S: Universal design for mobile phones: a case study, ACM - Preece, Jenny., Rogers, Yvonne og Sharp, Helen (2007) Interaction design beyond human computer interaction. 2. Opplag. England: John Wiley & Sons Internettkilder: gjor- braksuksess- med- mobil- betaling/22281/, hentet og- dnb- klare- for- mobil- betaling, hentet hentet

Et prosjekt i INF5261. SBApp. Studentbevis på mobil

Et prosjekt i INF5261. SBApp. Studentbevis på mobil Et prosjekt i INF5261 SBApp - Studentbevis på mobil INF5261 Utvikling av mobile informasjonssystemer Anniken Jønsson, Christina Haug, Fredrikke Holthe Kvam, Nora S.Aasen og Sabina Zytniewska 22.11.2013

Detaljer

Daniel Grøtting, Øyvind Pettersen og Guro Johanson

Daniel Grøtting, Øyvind Pettersen og Guro Johanson UNIVERSITETET I OSLO atcampus Midterm rapport Daniel Grøtting, Øyvind Pettersen og Guro Johanson 19.03.2010 Innhold Innledning... 3 Prosjektet... 3 Metode... 4 Prototype... 6 Teknologi... 9 Hva andre har

Detaljer

Midtveisrapport Bibliotek et i lomma Av: Julie Holmøy, Agnethe Stensrud Heggelund, Rebekka Bjørneberg Castro, Rita Johnsen og Lena Lome Risvik.

Midtveisrapport Bibliotek et i lomma Av: Julie Holmøy, Agnethe Stensrud Heggelund, Rebekka Bjørneberg Castro, Rita Johnsen og Lena Lome Risvik. Midtveisrapport Bibliotek et i lomma Av: Julie Holmøy, Agnethe Stensrud Heggelund, Rebekka Bjørneberg Castro, Rita Johnsen og Lena Lome Risvik. 1. Intro 1.1 Forskningsspørsmål 1.2 Mål 1.3 Motivasjon 1.4

Detaljer

Å"skrive"rapport" INF1510"3"Bruksorientert"design,"Marte"Hesvik"Frøyen"(martehfr)" 1"

Åskriverapport INF15103Bruksorientertdesign,MarteHesvikFrøyen(martehfr) 1 Å"skrive"rapport" INF1510"3"Bruksorientert"design,"Marte"Hesvik"Frøyen"(martehfr)" 1" Plan" 3 "OppseF" 3 "Datainnsamling" 3 "Planlegge"rapporten" 3 "Gjennomføring"av"arbeidet" 3 "FerdigsKlling"av"rapporten"

Detaljer

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Utviklingsprosesser & krav og behov

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Utviklingsprosesser & krav og behov INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen Utviklingsprosesser & krav og behov I DAG GENERELT - Generell informasjon - Et par eksempler på dårlig utforming UTVIKLINGSPROSESSER - Fire tilnærminger

Detaljer

Å skrive rapport. NF1510 - Bruksorientert design, Marte Hesvik Frøyen (martehfr)

Å skrive rapport. NF1510 - Bruksorientert design, Marte Hesvik Frøyen (martehfr) Å skrive rapport 1 Plan - OppseE - Datainnsamling - Planlegge rapporten - Gjennomføring av arbeidet - FerdigsJlling av rapporten - OppseE med eksempel 2 OppseE - Framside - Innhaldsliste - Kort introduksjon

Detaljer

- På Farten - Midttermsrapport

- På Farten - Midttermsrapport Prosjektoppgave ved Universitetet i Oslo Institutt for Informatikk Høsten 2007 - På Farten - Reiseplanlegging Midttermsrapport 5.november 2007 Bjørn Rasmussen Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 TEORI...

Detaljer

Geosa. Geolocation based social application. Project report in INF5261 - Development of mobile information systems and services.

Geosa. Geolocation based social application. Project report in INF5261 - Development of mobile information systems and services. Geosa Geolocation based social application Gruppemedlemmer Henrik Glasø Skifjeld henrigs@ifi.uio.no Thor Henning Widlund thorhw@ifi.uio.no Silje Klevstul siljekle@student.matnat.uio.no Truls Skeie trulsske@ifi.uio.no

Detaljer

Sluttrapport Telenorprosjekt. Gruppe 2. Siri Dølvik Sandnes (sirids) Jesper Walberg (jesperbw) Natalia Pineguina (natalpi) Universitetet i Oslo

Sluttrapport Telenorprosjekt. Gruppe 2. Siri Dølvik Sandnes (sirids) Jesper Walberg (jesperbw) Natalia Pineguina (natalpi) Universitetet i Oslo Sluttrapport Telenorprosjekt Gruppe 2 Av Siri Dølvik Sandnes (sirids) Jesper Walberg (jesperbw) Natalia Pineguina (natalpi) Universitetet i Oslo Høst 2011 Innholdsfortegnelse 1.0. Introduksjon s. 2 2.0.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon Eksamensdag: 07. desember 2012 Tid for eksamen: 10:15 14:15 Oppgavesettet er

Detaljer

Prosjektrapport - INF2260 - Høst 2014. Av Bibliotech. Synne Ellefsen, Audun Haglund Norli, Lisa Mjøvik og Christoffer Olsen

Prosjektrapport - INF2260 - Høst 2014. Av Bibliotech. Synne Ellefsen, Audun Haglund Norli, Lisa Mjøvik og Christoffer Olsen Prosjektrapport - INF2260 - Høst 2014 Av Bibliotech Synne Ellefsen, Audun Haglund Norli, Lisa Mjøvik og Christoffer Olsen Side 1 av 18 Innhold Eksamensrapport INF2260 - Høst 2014 av Bibilitotech 1. Introduksjon...

Detaljer

Kvalitetskrav til løsninger

Kvalitetskrav til løsninger Prosjektoppgaven Kvalitetskrav til løsninger Noen retningslinjer for å styre beslutningene deres finnes i form av hva brukere forlanger av software (og hardware): Brukbarhet. - Produktet skal være selvforklarende

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Design, protoyping og konstruksjon. INF 1500; introduksjon 9l design, bruk og interaksjon 4 oktober 2010

Design, protoyping og konstruksjon. INF 1500; introduksjon 9l design, bruk og interaksjon 4 oktober 2010 Design, protoyping og konstruksjon INF 1500; introduksjon 9l design, bruk og interaksjon 4 oktober 2010 Oversikt Prototyping og konstruksjon Konseptuel design Fysisk design Generere protoyper Verktøy støfe

Detaljer

Design, bruk, interaksjon

Design, bruk, interaksjon Design, bruk, interaksjon Magnus Li magl@ifi.uio.no INF1510 23.01.2017 Denne forelesningen 1. Mennesker 2. Informasjonssystemer 3. Områder innen menneske-maskin interaksjon 4. Designe for brukere og brukskontekst:

Detaljer

VELKOMMEN. UKE 1: Introduksjon Plenum IN1050. Julie og Maria

VELKOMMEN. UKE 1: Introduksjon Plenum IN1050. Julie og Maria VELKOMMEN UKE 1: Introduksjon Plenum IN1050 Julie og Maria Hva skjer i dag? Hva er IN1050? Kurset fra A til Å HCI Interaksjon og Interaksjonstyper Grensesnitt Hvem er vi? Hva skjer i plenumstimene egentlig?

Detaljer

Prosjektrapport Biblioteket i lomma

Prosjektrapport Biblioteket i lomma Prosjektrapport Biblioteket i lomma Av: Julie Holmøy, Agnethe Stensrud Heggelund, Rebekka Bjørneberg Castro, Rita Johnsen og Lena Lome Risvik. 1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 1.1 Mål 1.2 Motivasjon

Detaljer

Endelig Rapport INF5261 Høst 2012 Ruter

Endelig Rapport INF5261 Høst 2012 Ruter Endelig Rapport INF5261 Høst 2012 Ruter Linda Katrine Andresen Fredrik Sørensen Martin Myhrstuen Gaute Lyngstad Ida Braaten Therese Drivenes November 23, 2012 1 Contents 1 Introduksjon 3 1.1 Konsept................................

Detaljer

Music Impro Application

Music Impro Application Music Impro Application Joakim Bording Geirr Sethre Jan Ole Skotterud Kjartan Vestvik Tommy Madsen En del av: Hensikt og mål Without music life would be a mistake - Nietzsche 1888! For mange er det å lære

Detaljer

Midtveisrapport. Soppslagsverket. Introduksjon. Espen, Evy, John og Ivar INF Høsten 2013

Midtveisrapport. Soppslagsverket. Introduksjon. Espen, Evy, John og Ivar INF Høsten 2013 Midtveisrapport Soppslagsverket Espen, Evy, John og Ivar INF5261 - Høsten 2013 Introduksjon Målet for vårt prosjekt i faget INF5261- utvikling av mobile informasjonssystemer, er å er å utvikle en prototype

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon Eksamensdag: 10. desember 2015 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring Refleksjonsnotat 1 i studiet Master i IKT-støttet læring v/ Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Innhold Informasjon... 2 Den femte

Detaljer

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Design og prototyping

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Design og prototyping INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen Design og prototyping I DAG GENERELT - Oblig 2 EKSAMENSOPPGAVER KAHOOT PROTOTYPING - Oppløsning - Dimensjoner - Metoder PRAKTISKE EKSEMPLER OBLIG 2

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Brukskvalitetsrapport II. Brukertest av mobilapplikasjon for Realfagsbiblioteket

Brukskvalitetsrapport II. Brukertest av mobilapplikasjon for Realfagsbiblioteket Brukskvalitetsrapport II Brukertest av mobilapplikasjon for Realfagsbiblioteket 1 Oppsummering Formålet med denne studien var å få tilbakemeldinger på gruppens high fidelity prototype av en mobilapplikasjon

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Notater: INF1510. Veronika Heimsbakk 20. mai 2015

Notater: INF1510. Veronika Heimsbakk 20. mai 2015 Notater: INF1510 Veronika Heimsbakk veronahe@ifi.uio.no 20. mai 2015 Innhold 1 Bruk 3 1.1 Begrepet «bruk»......................... 3 1.2 Begrepet «behov»........................ 3 1.2.1 Maslows behovspyramide................

Detaljer

Metodevalg i et tilgjengelighetsperspektiv: erfaringer, fallgruver og anbefalinger

Metodevalg i et tilgjengelighetsperspektiv: erfaringer, fallgruver og anbefalinger www.nr.no Metodevalg i et tilgjengelighetsperspektiv: erfaringer, fallgruver og anbefalinger Workshop om brukerundersøkelser 21. mai 2010, Norsk Regnesentral (NR) Dr. Ivar Solheim Sjefsforsker Kristin

Detaljer

Inf 1510: Bruksorientert design

Inf 1510: Bruksorientert design Inf 1510: Bruksorientert design Gjennomgang av prosjektrapport Rune Rosseland 18.01.2016 Læringsmål Fra emnesiden: Etter emnet skal studentene kunne bruke ulike metoder for bruks-orientert design og design

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning og Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har funnet ut noe

Detaljer

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Mobil Feltdagbok Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Vårt utgangspunkt Interaksjonsdesignere mest web/applikasjoner Ønsket å lære mer om hvordan

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

inf 1510: bruksorientert design

inf 1510: bruksorientert design inf 1510: bruksorientert design våren 2011 Tone Bratteteig design av informasjonssystemer + i:d (informatikk: design, bruk, interaksjon) Roger Antonsen: studielaben & Åpen Sone i dag: velkommen & introduksjon

Detaljer

Betalingssystem for reisende med kollektivtransport i Oslo

Betalingssystem for reisende med kollektivtransport i Oslo UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Betalingssystem for reisende med kollektivtransport i Oslo Midterm INF3260 Line Nøis Ruben Wangberg Håvard Tegelsrud Jørgen Frøysadal 2. november 2007 Innhold

Detaljer

INF5261. Gadgets. Midtveisrapport. Anders Langberget Jan Henrik Øverland

INF5261. Gadgets. Midtveisrapport. Anders Langberget Jan Henrik Øverland INF5261 Gadgets Midtveisrapport Anders Langberget Jan Henrik Øverland 14.03.08 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Om prosjektet... 3 1.3 Brukergruppe... 4 1.4 Problemstilling...

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

UKE 2 Forstå bruk/ datainnsamling. Plenum IN1050 Julie og Maria

UKE 2 Forstå bruk/ datainnsamling. Plenum IN1050 Julie og Maria UKE 2 Forstå bruk/ datainnsamling Plenum IN1050 Julie og Maria Hva skjer i dag? FORSTÅ BRUKER - Kognisjon - Mentale modeller DATAINNSAMLING - 5 key issues - Utvalg og populasjon - Typer data - Metoder

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

inf 1510: bruksorientert design intro våren 2012

inf 1510: bruksorientert design intro våren 2012 inf 1510: bruksorientert design intro våren 2012 i:d (informatikk: design, bruk, interaksjon) Tone Bratteteig + Roger Antonsen hva er bruksorientert design? livsløpet til en ting, produkt, system 1 2 design

Detaljer

INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon Kapittel 10 Identifisere behov og etablere krav

INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon Kapittel 10 Identifisere behov og etablere krav INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon Kapittel 10 Identifisere behov og etablere krav 19. September 2016 Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo johe@ifi.uio.no Behov? Krav? 3 Krav

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Obligatorisk oppgave 3 i INF1510. Prototyper:

Obligatorisk oppgave 3 i INF1510. Prototyper: INF1510 Obligatorisk oppgave 3 Prosjektforslag Gruppe Sn0w Wh1te Obligatorisk oppgave 3 i INF1510 Prototyper: - Det er tid for å kommunisere vår visjon Sn0w Wh1te -Eventyrdesignerne Hanieh Ali-Bakhsh Ingrid

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 29. mai 2009 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

INF Introduksjon til design, bruk, interaksjon Introduksjon

INF Introduksjon til design, bruk, interaksjon Introduksjon INF1500 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon Introduksjon 18. august 2014 Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo joshi@ifi.uio.no INF1500 Introduksjon 1 Dagens forelesning Hvem er involvert

Detaljer

Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid.

Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid. Anne Berit Fuglestad og Barbara Jaworski Anne.B.Fuglestad@hia.no Barbara.Jaworski@hia.no Høgskolen i Agder Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid. En onsdag ettermiddag kommer

Detaljer

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495 Charlotte Sjøthun s180495 Nanna Mjørud s180477 Anette Molund s181083 Kravspesifikasjon Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Bacheloroppgave vår 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Forord Hensikten

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

Landsbynr. 11. IKT og læring

Landsbynr. 11. IKT og læring Landsbynr. 11 IKT og læring IKT og læring omfatter Teknologi Tilgang til Pedagogikk læringsressurser Utdanningssektoren Næringslivet og forvaltningen Dagliglivet IKT - et sentralt element i all utdanning

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 10 Frist: 2014-04-11 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Konsulentbistand på IKT området

Konsulentbistand på IKT området Konsulentbistand på IKT området Dialogkonferanse hos Ruter Endre Angelvik, IT-sjef Innhold Ruter og IT i Ruter Retningen framover Dagens forskjellige rammeavtaler 2 Et administrasjonsselskap Ruter er administrasjonsselskapet

Detaljer

OWGS (Obstacle Warning GPS System)

OWGS (Obstacle Warning GPS System) OWGS (Obstacle Warning GPS System) Enkelt Effektivt Sikkert Fleksibelt Innhold OFU prosjekt VG faksimile Hovedmål Utvikle en arkitektur (verdikjede, organisasjon, teknisk) for OWGS Prosjektet skal utvikle

Detaljer

Iglo-stafetten IGLO-STAFETTEN. - for et arbeidsliv som inkluderer

Iglo-stafetten IGLO-STAFETTEN. - for et arbeidsliv som inkluderer IGLO-STAFETTEN IGLO-stafetten er et spill som skal hjelpe dere å finne løsninger på Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisasjonsnivå. Alle fire nivåer har en viktig rolle i håndteringen av stress. I spillet

Detaljer

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com Testopplegg UiO Juridisk Fakultet Dato for test: 16. og 18. november 2009 Kontaktperson: Jostein Magnussen Tlf: +47 402 26 409 E-post: jostein@netliferesearch.com Adresse: På nett: Firmablogg: Storgata

Detaljer

INF1510: Obligatorisk oppgave 2: prosjektforslag

INF1510: Obligatorisk oppgave 2: prosjektforslag INF1510: Obligatorisk oppgave 2: prosjektforslag Prosjektgruppe: G0Gr33n! Vi er fire jenter og to gutter som har forskjellig bakgrunn i forhold til erfaring og kunnskap. Vi forventer å lære mer om brukerorientert

Detaljer

En enkel modell. Hvorfor?

En enkel modell. Hvorfor? Interaksjonsdesign Hvorfor? Hva er interaksjonsdesign i forhold til menneske-maskin interaksjon og participatory design? Hva er elementene i interaksjonsdesign? En enkel modell Bruker Interaksjonsdesign

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

MobileTicket. - tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon

MobileTicket. - tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon 2008 MobileTicket - tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon Dette er et prosjekt i emnet INF5261 Utvikling av mobile informasjonssystemer ved Institutt for Informatikk, UiO. Lavdim Ahmeti

Detaljer

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017 Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017 I kurset INF3290 er prosjektarbeid en viktig arbeidsform. Prosjektoppgaven vil kreve mye av dere. Samtidig vet vi av erfaring at aktiv deltakelse i prosjektarbeidet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Digitalisert kundenytte og innovasjon i Ruter. Morten Bergsten, Forretningsutvikler Ruter As

Digitalisert kundenytte og innovasjon i Ruter. Morten Bergsten, Forretningsutvikler Ruter As Digitalisert kundenytte og innovasjon i Ruter Morten Bergsten, Forretningsutvikler Ruter As #1. Slutte å lage ting som vi vet ikke funker. #2. Lage ting som funker. 1. Hva bruker kundene? 2. Når bruker

Detaljer

GRUPPE 5 UKE 2 IN1050

GRUPPE 5 UKE 2 IN1050 GRUPPE 5 UKE 2 IN1050 1 Still spørsmål, gi tilbakemeldinger etc https://goo.gl/susrr5 case-sensitive! 2 Planen for i dag Litt om oblig 1 Repetisjon av de sentrale begrepene: HCI, interaksjon, grensesnitt

Detaljer

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31 Kravspesifikasjon Noark 5 grensesnitt Hovedprosjekt informasjonsteknologi Gruppe 31 Forord Denne kravspesifikasjonen inneholder retningslinjer for oss og for det vi skal utvikle. Den inneholder funksjonelle

Detaljer

BuddyTracker. INF5261 Final report Nguyen Cong Nguyen Kennet Vuong Thuc Hoang Martin Dang

BuddyTracker. INF5261 Final report Nguyen Cong Nguyen Kennet Vuong Thuc Hoang Martin Dang BuddyTracker INF5261 Final report Nguyen Cong Nguyen Kennet Vuong Thuc Hoang Martin Dang Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Ordforklaringer... 4 Idé... 4 Problemstilling... 4 Fokusgruppe... 5 Teori...

Detaljer

Midtveisrapport. Thea Snilsberg Søfting - theasof Tina Mordal - tinamor Mariel Herland - mariherl Nabeel Qamar - naqamar. Introduksjon...

Midtveisrapport. Thea Snilsberg Søfting - theasof Tina Mordal - tinamor Mariel Herland - mariherl Nabeel Qamar - naqamar. Introduksjon... Midtveisrapport Thea Snilsberg Søfting - theasof Tina Mordal - tinamor Mariel Herland - mariherl Nabeel Qamar - naqamar Table of Contents Introduksjon... 2 Hovedspørsmålet og problemet... 2 Teori... 3

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012 Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC 6.mars 2012 i Trondheim Bent Bentsen Senior Rådgiver, DNB Bank ASA Presentasjonen tar for seg Tap2Pay - prosjektet - Partnere, organisering og målsetning

Detaljer

Design av eksperiment

Design av eksperiment 1 Innledning Prosjektet vi har valgt gikk ut på å designe en mobil løsning for det nye realfagsbiblioteket i forbindelse med åpningen i Vilhelm Bjerknes hus i mars neste år. Biblioteket ønsket å markedsføre

Detaljer

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Vår løsning på oppgaven er et helhetlig konsept, som vil fungere både i nåtiden og i framtiden. RevELusjonen sitt hovedfokusområde er å forbedre tilbudet som

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Brukergrensesnitt og kognisjon - disposisjon

Brukergrensesnitt og kognisjon - disposisjon Brukergrensesnitt og kognisjon - disposisjon 1. Sentrale begreper: HCI, brukergrensesnitt, usability, kognisjon 2. Universitassaken om falsk datatrygghet ved UiO 3. Universitassaken sett i lys av to ulike

Detaljer

INTERAKSJONSDESIGN. Hva er det? Designprinsipper og begreper Alma Culén

INTERAKSJONSDESIGN. Hva er det? Designprinsipper og begreper Alma Culén INTERAKSJONSDESIGN Hva er det? Designprinsipper og begreper Alma Culén Interaksjonsdesign handler om dialog mellom mennesker, teknologi og tjenester. Hensikten er å lage efektive løsninger som er enkle

Detaljer

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon 24.05.2017 Kravspesifikasjon Gruppe 10 BACHELORPROSJEKT 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON... 3 2 OM BAKGRUNNEN... 3 3 FORORD... 4 4 LESERVEILEDNING... 4 5 KORT SYSTEMBESKRIVELSE... 4 6 RAMMEKRAV...

Detaljer

UNIVERSITET I OSLO. Institutt for informatikk. Prosjekt Oppgave. Prosjekt navn: =IFI

UNIVERSITET I OSLO. Institutt for informatikk. Prosjekt Oppgave. Prosjekt navn: =IFI UNIVERSITET I OSLO Institutt for informatikk Prosjekt Oppgave. Prosjekt navn: =IFI Navn: Andreas Nicolai Røed (andrenro) Jonas Meier Strømme (jonasmst) Dan Truong Le (dantl) Tomas Sæbu (tomasss) Audun

Detaljer

Introduksjon til design, bruk, interaksjon. Litt om fagets historie. Gisle Hannemyr Ifi, høstsemesteret Design, bruk, interaksjon

Introduksjon til design, bruk, interaksjon. Litt om fagets historie. Gisle Hannemyr Ifi, høstsemesteret Design, bruk, interaksjon INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon Litt om fagets historie Gisle Hannemyr Ifi, høstsemesteret 2010 Design, bruk, interaksjon Dette er en kort og svært personlig fortelling om noe av den

Detaljer

Prototyping. Håkon Tolsby. 26.01.2016 Håkon Tolsby

Prototyping. Håkon Tolsby. 26.01.2016 Håkon Tolsby Prototyping Håkon Tolsby 26.01.2016 Håkon Tolsby 1 Til å visualisere brukes prototyper En prototype kan være ulike ting: Low-fidelity En serie med skisser av websider Scenario (i kombinasjon med skisser)

Detaljer

FRITT FLYTENDE POLSTRING TIL RYGGSEKK

FRITT FLYTENDE POLSTRING TIL RYGGSEKK FRITT FLYTENDE POLSTRING TIL RYGGSEKK 10 Analyse av problemet: Ved bæring av sekker uten ramme, så blir bekledning på overkroppen over tid løftet oppover av friksjonen mellom bakstykket på sekken og ryggen

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Nirojah Melina Balagumar Tor-Erik Askildsen Neethi Warman Rasalingam Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Beskrivelse av Mobilt prosjekthåndteringsverktøy...

Detaljer

Studiefrafall og mobilitet

Studiefrafall og mobilitet Studiefrafall og mobilitet Undersøkelse om studentenes opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene Island, november 2009 Torunn Valen Mikalsen Torunn Valen Mikalsen Agenda Bakgrunn Frafallsundersøkelsen

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

MIDTVEISRAPPORT QUIZ UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV QUIZ PARK SPILLET FRA PC TIL EN MOBIL ENHET. TORE DAHL GAUTE HEGSTAD OVE KRISTENSEN

MIDTVEISRAPPORT QUIZ UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV QUIZ PARK SPILLET FRA PC TIL EN MOBIL ENHET. TORE DAHL GAUTE HEGSTAD OVE KRISTENSEN MIDTVEISRAPPORT QUIZ UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV QUIZ PARK SPILLET FRA PC TIL EN MOBIL ENHET. TORE DAHL GAUTE HEGSTAD OVE KRISTENSEN INNLEDNING MOTIVASJON Motivasjonen for prosjektet er at deltagerne

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem

Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle leverandører

Detaljer

OFA-IKT referat (Gruppe 3 / Informasjonssystemer)

OFA-IKT referat (Gruppe 3 / Informasjonssystemer) OFA-IKT referat (Gruppe 3 / Informasjonssystemer) Harald Holone 2010-06-10 1 Tilstede Gunnar Misund (HiØ) Joakim Karlsen (HiØ) Børre Ludvigsen (HiØ) Viggo Holmstedt (HiVe) Håvard Tveite (UMB) Børre Stenseth

Detaljer

Sist oppdatert: 18.november Øvelsesoppgaver til INF1500

Sist oppdatert: 18.november Øvelsesoppgaver til INF1500 Sist oppdatert: 18.november 2015 Øvelsesoppgaver til INF1500 Øvelse 0 Lærebok: Kapittel 1, 3 og 7 Forelesning: 18. august 2015 Joshi og 25. august 2015 Jo Innleveringsfrist: 30. august 2015 1 Human Computer

Detaljer

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Idébank i aktiv omsorg Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Høst 2011 Idébank i aktiv omsorg Elektronisk fagressurs om aktiv omsorg til kompetanseheving og til inspirasjon: Gode eksempler Verktøy og metoder

Detaljer

inf 1510: teoretisk grunnlag

inf 1510: teoretisk grunnlag inf 1510: teoretisk grunnlag Tone Bratteteig Hva er egentlig design og bruk? Hva vet vi om disse ak4vitetene? & Hvordan kan vi beskrive dem? inf1510: 28. januar 2014 ideer livsløp: design + bruk visjon

Detaljer

METODESAMLING TJENESTEDESIGN

METODESAMLING TJENESTEDESIGN METODESAMLING TJENESTEDESIGN Kontaktpunktkart Metodenavn Lar deg få oversikt over alle kontaktpunkter mellom brukeren og tjenesten, og hvordan de henger sammen. Metodens gevinst Kontaktpunktkart Sorteringssymbol

Detaljer

INF Introduksjon til design, bruk, interaksjon Evaluering, del 2

INF Introduksjon til design, bruk, interaksjon Evaluering, del 2 INF1500 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon Evaluering, del 2 Institutt for Informatikk, 7. november 2011 joshi@ifi.uio.no Oversikt Rask oppsummering Tre tilnærminger for evaluering Kombinasjon

Detaljer

Modul nr. 1670 Roboter og matematikk - EV3

Modul nr. 1670 Roboter og matematikk - EV3 Modul nr. 1670 Roboter og matematikk - EV3 Tilknyttet rom: Newton Meløy 1670 Newton håndbok - Roboter og matematikk - EV3 Side 2 Kort om denne modulen I innledningen tar vi kort for oss hva en robot er,

Detaljer

Sluttrapport INF1510. Vår 2013. Skrevet av: Caroline Vegge Simon Oliver Ommundsen Magnus Li Vetle Nordeng Håkon L orange

Sluttrapport INF1510. Vår 2013. Skrevet av: Caroline Vegge Simon Oliver Ommundsen Magnus Li Vetle Nordeng Håkon L orange Sluttrapport INF1510 Vår 2013 Skrevet av: Caroline Vegge Simon Oliver Ommundsen Magnus Li Vetle Nordeng Håkon L orange Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og problemstilling... 2 1.1 Prosjektgruppen...

Detaljer

UIO - Brukersentrert design Astrid Twenebowa Larssen

UIO - Brukersentrert design Astrid Twenebowa Larssen UIO - Brukersentrert design Astrid Twenebowa Larssen 11.05.15 BRUKERSENTRERT DESIGN VEIEN TIL GODE PRODUKTER OG TJENESTER, MEN HVA BIDRAR BRUKERNE MED? OG HVORDAN? Usability testing is like sandpaper:

Detaljer

Introduksjon til friskhjulet

Introduksjon til friskhjulet Introduksjon til friskhjulet Hvor kommer nakkeplagene fra? Og hvorfor forsvinner de ikke? Det er så frustrerende å ikke få svar. Eller, kanskje får du altfor mange svar. Kanskje får du vite at det «sitter

Detaljer

Ord Lærerveiledning Del 3: Om Ord Tekstbok. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no.

Ord Lærerveiledning Del 3: Om Ord Tekstbok. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no. Ord Lærerveiledning Del 3: Om Ord Tekstbok Lesemetoder Instruksjoner og utforming Samtalebilder Ord som inneholder bokstaven Lyttebilder Leseøving Vanskelige lyder Tekster Tekstboka til læreverket Ord

Detaljer

Appen som «ser» for de blinde

Appen som «ser» for de blinde NextSignal og SINTEF har utviklet en veiviser for blinde i lommeformat. Foto: Lisbet Jære. Appen som «ser» for de blinde Av Lisbet Jære Frilanser Publisert 25.04.17 Det er lett å gå seg vill i store komplekse

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg?

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? 27. mai 2015 1 2015 Deloitte AS Agenda 1.Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbank

Detaljer