Øya og Elgeseter meter for meter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øya og Elgeseter meter for meter"

Transkript

1 Øya og Elgeseter meter for meter Laget av: Gruppe 30 Bergmann-Paulsen, Henning Fjeldheim, Henning Olav Haugsand, Magnus Jørstad, Olav Anders Slåttedalen, Kjetil NTNU, Trondheim oktober 2005 Bygg- og miljøteknikk 1 Fysisk miljøplanlegging

2 Sammendrag Øya og Elgeseter meter for meter inneholder en situasjonsanalyse og et planforslag for området Øya/Elgeseter i Trondheim. Rapporten tar for seg temaer som trafikk, visuelle inntrykk, funksjonalitet, servicetilbud, vann og avløp og befolkning. Det er i rapporten lagt vekt på situasjonen for folk som bor i området med spesiell vekt på barn og eldre. I situasjonsanalysen avdekkes problem, mangler, og positive kvaliteter på bakgrunn av registrering og innhenting av informasjon. Her ser en blant annet behovet for: En bedre trafikkløsning i Elgeseter gate Bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter en del steder i området Et bedre fritidstilbud for ungdom og eldre Et bedre sykkelveinett gjennom området mot Trondheim sentrum Mer grøntstruktur og flere parker og lekeplasser En ny reservevannkilde for Trondheim Et redusert vannforbruk og en redusert spillvannsproduksjon Bedre kontroll av aktiviteten i nedslagsfeltet til Jonsvatnet Planforslaget konkluderer med en anbefaling av disse forbedringene i, og i tilknytning til området: E6 i Elgeseter gate blir lagt i tunnel gjennom området og føres videre over Nidelva i en ny bro med to nivåer. Elgeseter gate over tunnelen blir tilrettelagt for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. En ny sykkeltrase fra Marienborg til sentrum gjennom Olav Kyrres gate. Ny barnehage sentralt i området (etter ønske fra Trondheim kommune) denne har også funksjon som fritidsklubb for ungdom. På samme tomt foreslås et nytt eldresenter. En kampanje for å redusere vannforbruket rettet hovedsakelig mot beboerne i området. Omfattende utskifting av gamle og dårlige vann og avløpsledninger. En sammenkobling mellom vannforsyningen til Trondheim og Melhus kommune for å øke forsyningssikkerheten. En rekke forbedringer av eksisterende grøntarealer og enkelte nye. Restriksjoner i forhold til aktiviteten i nedslagsfeltet til Jonsvatnet. 2

3 Forord Gruppen har i høst hatt oppgaven å kartlegge Øya-området. Vi har sett på hvordan bydelen er tilpasset befolkningen i området, og hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre forholdene. Gruppen besto av Henning Bergmann-Paulsen, Henning Olav Fjellheim, Magnus Haugsand, Olav Anders Jørstad og Kjetil Slåttedalen. Studentassistenten har vært Gro Engeskog Nordengen. Vi har hatt samlinger hver torsdag, og hatt møter med studentassistenten for å kontrollere fremgangen med prosjektoppgaven. I tillegg til disse møtene, har vi også møttes enkelte andre ukedager for å jobbe ekstra med oppgaven. Vi startet med å gå gjennom Øya/Elgeseter, for å bli kjent med kjerneområdet. Vi tok en grundig dykk i befolkningsstatistikken, laget kart, og lette etter mer informasjon der vår kunnskap var begrenset. I fase 2 har vi hatt mange diskusjoner for å sammen komme fram til de beste løsningene på problemene. Løsningene er presentert ved hjelp av skisser, kart og en forklaring. Figur 1 Oversiktsbilde over Øya 3

4 Innhold Sammendrag... 2 Forord... 3 Innledning Fase Tema A1 - Arealbruk og befolkning Arealbruk Befolkningsstatistikk for kjerneområdet på Øya Tema A2 - Fellesfunksjoner Private- og offentlige servicefunksjoner Oversikt over servicefunksjoner i og nær oppgaveområdet Befolkningens behov Store og små leke- og rekreasjonsareal Leke- og rekreasjonsareal i og nær oppgaveområdet Standard og behov Det visuelle inntrykket av området Tema B Transport og miljø Transportarbeid Funksjoner/målpunkt Forandringer i trafikksystemet etter utbyggingen av St. Olavs Tilgjengelighet Vurdering av tilgjengelighet Spesielle grupper Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet i området Vurdering av trafikksikkerhet i kryss Tema C Vannforsyning og avløpshåndtering Vannforsyning Vurdering av Jonsvannet Forsyningsikkerhet Beregning av det totale vannforbruket Avløp Vurdering av avløpshåndtering Overvann og spillvann Spillvann fra RIT Forurensing fra Elgesetergate

5 2 Fase 2 Planforslag Oppsummering av kvaliteter, mangler og problemer Oversiktskart planforslag Nye Elgeseter gate Elgeseter tunnel og nye Elgeseter gate generelt Tunneloppkjøring/nedkjøring sør Tunneloppkjøring/nedkjøring nord Tunneloppkjøring/nedkjøring Olav Kyrres gate Rundkjøring i Elgeseter tunnel Nye Elgeseter gate Elgeseter bru Nye sykkelstier Ny barnehage og nytt eldresenter Forlenget turveidrag Utviklet tilbud av lekeplasser og grøntarealer Gater og grøntstrukturer Planforslag forbedringer i vann og avløp Alternativsammenlikning del A Sammenligning med andre planforslag Litteratur Refleksjonsrapport

6 Innledning Formålet med denne oppgaven vår å kartlegge forskjellige forhold, i og i nærheten av, et bestemt område på Øya i Trondheim for så å vurdere kvaliteten av dem. Forhold vi skulle konsentrere oss om var i hovedsak arealbruk, befolkning, fellesfunksjoner, transport, miljø, vannforsyning og avløpshåndtering. Alle disse punktene gav oss til sammen et godt bilde av hvordan øya fungerte. I begynnelsen av fase 1 av prosjektet var vi på befaring i området og kartla arealbruken og noterte det vi mente var kritikkverdig, men også det som vi mente fungerte godt. En god befolkningsstatistikk er nødvendig for å kunne foreta riktige beslutninger og planlegge godt. Befolkningsstatistikken er som arealbruken en viktig del av oppgaven. Videre undersøkte vi fellesfunksjoner. Det vil si servicefunksjoner, grøntarealer, leke- og rekreasjonsareal og det visuelle inntrykket av området. Neste skritt var trafikk og miljø. Vi skulle se på trafikksikkerhet, hvordan veisystemet taklet trafikken og hvordan det var tilrettelagt for ulike grupper av befolkningen. Til slutt så vi på vannforsyning og avløpshåndtering. Forsyningssikkerhet, vurdering av Jonsvatnet som vannkilde, vannforbruk, avløp, overvann og spillvann var punkter som skulle være med. Fase 2 gikk ut på å vurdere punktene fra fase 1 og diskutere problemer vi hadde oppdaget. På bakgrunn av dette skulle vi utarbeide en helhetlig plan for det bestemte området. Alle forandringer skulle begrunnes og sammenliknes med andre alternativer. En viktig side ved denne planen var også å ta vare på de gode kvalitetene. Dette kan være for eksempel grøntområder, vernede bygninger, trafikksystemer som fungerer godt og andre gode løsninger som måtte finnes. Det viser seg gang på gang at byplanlegging er et nødvendig tiltak for at et byområdet skal fungere. Er planleggingen dårlig utført, får det ofte store konsekvenser. Fremtid, fortid, resurser, ønsker og behov må taes med i vurderingene for at resultatet skal bli optimalt. Gjøres det riktig, spares det en masse tid og penger. Byplanlegging er til fordel for alle fordi den har som mål å bevare flest mulige sine interesser. Samtidig er det vanskelig å forutsi hvordan utviklingen vil gå et stykke frem i tid, så ikke sjelden må planene forandres etter hvert. Ofte ligger utfordringen i å bygge videre på det som allerede finnes, og komme med gode løsninger ut ifra det utgangspunktet. 6

7 1 Fase Tema A1 - Arealbruk og befolkning Arealbruk For å kunne analysere og jobbe med oppgaveområdet, må Øya/Elgeseter først kartlegges nøye. Alt fra boliger til næringsvirksomhet og gangstier ble nøye registrert, og et helhetsinntrykk ble dannet. Visuelle detaljer ble fotografert, og bearbeidet i etterkant. Bruken av enkelte bygninger var vanskelig å finne ut av ved første øyekast, og nærmere undersøkelser på nettsidene til gulesider(gulesider.no, 2005, a) og Trondheim kommune(trondheim.kommune.no, 2005, a) ble nødvendig. I tillegg til å være kjent i oppgaveområdet, trengs det også detaljkunnskap om resten av Øya og Elgeseter, samt å vite beliggenheten til en del virksomhet i Midtbyen. For å lage kartene benyttet vi oss av ett sett med ferdige datafiler. Disse hentet vi fra it slearning. Figur 2 Figur 3 7

8 Figur 4 Kart over bygde områder 8

9 Figur 5 Kart over fortau, sykkelvei og kjørevei 9

10 Figur 6 Kart over parkeringsareal 10

11 Figur 7 Kart over grøntområder 11

12 1.1.2 Befolkningsstatistikk for kjerneområdet på Øya Befolkningsstatistikken er basert på tall fra Befolkningsstatistikk for Trondheim 2005 endelige tall (Trondheim kommune, 2005, a). Merknadene inne i statistikken er beskrevet på neste side. Tabell 1 Folkemengden bosatt i kjerneområdet på Øya fordelt på tellekretser Tall pr Tellekrets nr. og navn I alt > 1302 Tilfredshet Sannan (*1) Vangslund Paulinelund Dalsenget Totalt i kjerneområdet ( *3) Tabell 2 Studenter bosatt i kjerneområdet på øya fordelt på tellekretser Tall pr Studenter Tellekrets nr. og navn Stud Andel stud. % 1302 Tilfredshet Sannan (*1 og *2) Vangslund Paulinelund Dalsenget Totalt i kjerneområdet (*4) 421 Merknader: *1: Kjerneområdet er lagt slik at det ikke passer med tellesonene fra statistikkene. Grensen går tvers igjennom sone 1303 og deler den på midten. For å finne et overslag på hvor mange som bodde innenfor den grensen vi skulle forholde oss til, dro vi ut og talte ringeklokker. Vi kom til at det var 242 ringeklokker utenfor grensen mens det var 200 innenfor. Det vil si at ca. 45 % av dem som bor i sone 1303 også bor i kjerneområdet. Tallene i tabellene våre er derfor tilnærmet 45 % av de opprinnelige tallene for sone I statistikken kom de frem til at det totalt bodde 531 personer i sonen. Vi kom frem til at det bodde 240 innenfor den grensen vi forholdt oss til. Det vil si at vi har et avvik på ca. 2 personer. 12

13 *2: Den eneste oversikten vi fant over studenter som bor i området var fra Vi gikk ut ifra at det kan ha skjedd forandringer siden den gang og kom fram til at Bloksberg studentby er bygget etter Vi fikk oppgitt at tallet var 141 (Sivertsvik, Rita, 2005, a). Dette la vi til det antallet studenter vi kom frem til at bodde i sone 1303 innenfor kjerneområdet. *3: Det totale antallet individer i kjerneområdet varierer i tabell 1. Dette kommer av tilnærmingen i området På grunn av at vi brukte tilnærming ved prosent, har avrundingen blitt forskjellig i de to forskjellige aldersfordelingene. *4: Siden tallene i oversikten over antall studenter i kjerneområdet var fra 1996 måtte vi finne en måte å oppdatere dem. Vi fant antall studenter ved universitetet i Trondheim i 1997: og i 2005: (NSD, 2004). Vi fant den prosentvise økningen: 12% og antok at antallet studenter følger denne utviklingen. Vi økte antallet studenter med 12% som gir en tilnærming til dagens verdi. Disse tallene brukte vi i resten av statistikken. 1.2 Tema A2 - Fellesfunksjoner Private og offentlige servicefunksjoner Oversikt over servicefunksjoner i og nær oppgaveområdet Øya/Elgeseter-området ligger i gangavstand fra sentrum, og innbyggerne i området har kort vei til hovedveien Elgeseter gate. I tillegg til eventuell manglende kundemasse, kan den korte avstanden til midtbyen sørge for at sonen mangler småbutikker og kjeder som selger for eksempel musikk, klær eller sko. På grunn av den enorme gjennomkjøringstrafikken i Elgeseter gate, har kommunen som mål at bydelen ikke skal ha servicefunksjoner som generer ekstra biltrafikk (Trondheim kommune, 1997, a): «Bilbasert kjøpesenter/butikk eller annen servicenæring med kundegrunnlag ut over nærområdet bør helt klart ikke anbefales.» Nedenfor er de tjenesteytende næringene delt inn i fire grupper, etter Norges Offisielle Statistikk sin klassifiseringsmodell (Fiskaa, Helge, 2004, e). Avstandsmålingene til 13

14 servicefunksjoner utenfor Øya/Elgeseter beregnes fra Elgeseter gate 20, som er sentralt i området. De fleste aktuelle servicefunksjonene befinner seg innen en radius på 1,5 kilometer. Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Varehandel i oppgaveområdet: Coop Prix Bunnpris stormarked 7-Eleven Mix kiosk Shell Varehandel nær oppgaveområdet: Bunnpris Rema 1000 Spisesteder i oppgaveområdet:: Sesam ved Samfundet Øya gatekjøkken Sams grill Santa Maria Pias Café Transport, lagring, post og telekommunikasjon i oppgaveområdet Post i butikk, Bunnpris stormarked Shell Transport, lagring, post og telekommunikasjon nær oppgaveområdet Postkontor, NTNU Gløshaugen Bank, finansiering, forsikring, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Teknobyen med bedrifter Fokus bank, Teknobyen 14

15 Figur 8 Næringsvirksomhet 15

16 Offentlig sosial og privat tjenesteyting I oppgaveområdet: St. Olavs hospital Apotek Jesu Kristi kirke Tilfredshet kapell Døvekirken Nær oppgaveområdet: Adolf Øien videregående skole Kalvskinnet Barneskole Birralee Internasjonale skole Nidelven privatskole HiST NTNU Gløshaugen E.C. Dahls sykehjem Nidarosdomen Det Mosaiske Trossamfunn Adventistsamfunnet St. Eystein Misjonskirken Trondheim Spektrum Øya stadion Prinsen kinosenter Studentersamfundet Figur 9 Tilfredshet kapell 16

17 Figur 10 Kart over underholdning og kirker 17

18 Figur 11 Kart over humanitært, barnehager og skoler 18

19 Befolkningens behov Som tabell 3 viser, er det flere barn i oppgaveområdet, og et stort flertall personer i studentalder. Det er også mange voksne, og en betydelig andel eldre. Aksjonsradiusen er størst for studenter og voksne, og minst for yngre barn og eldre. Studenter og voksne er derfor minst avhengig av å ha servicefunksjonene i nærområdet, mens det bør tenkes mer på barn og eldre. Avstandene til skolene er akseptable, men barn er også avhengig av kort avstand til lekeområder. I neste del vil det Tabell 3 Statistikk Øya/Elgeseter gate Tallene er hentet fra Tabell 1 Aldersgruppe Folkemengde > 79 gåes nærmere inn på dette. Barn har ikke behov for kort avstand til annen servicevirksomhet, siden foreldrene tar seg av praktiske oppgaver. Det er ingen kjøpesenter på Øya/Elgeseter, men det er mange i Midtbyen, med Trondheim Torg som det nærmeste. De senere årene har også Mercur-senteret og Byhaven blitt oppført. I Trondheim sentrum finnes naturlig nok de fleste butikker, med stort utvalg av klær, musikk og jernvarer. Her er det også en rekke hoteller og restauranter. Større varehus, i form av City Syd, City Lade, Smart Club, Elkjøp og lignende finnes på Tiller og Lade, henholdsvis 6,5 og 5,5 kilometer fra Øya/Elgeseter. I forbindelse med utbyggingen av St. Olavs Hospital, har det blitt oppført et pasienthotell på sykehusområdet. I de ulike sykehusbygningene er det også kafeer, kantiner og et bakeri, men disse er kanskje ikke ment for allmennheten. Det er tvilsomt at innbyggerne på Øya/Elgeseter velger å dra til sykehuset for å spise mat. Teknobyen huser mange bedrifter i hovedsakelig bygg- og IT-relatert virksomhet. Statens Vegvesen - Veg og trafikkfaglig senter, SINTEF Helse, og Elkem ASA Silisiumdivisjonen er blant leietakerne(teknostallen.no, 2005a). Det Øya/Elgeseter mangler av forretningsmessig tjenesteyting finnes i Midtbyen, som har flere banker, forsikringsselskaper og eiendomsmeglere med store, lett tilgjengelige kontorlokaler. 19

20 I kjerneområdet er det 6 barnehager, som dekker behovet til de 44 barna (Tabell 3) fra 0-5 år som bor i det samme området, med en kapasitet på 275,5 barnehageplasser. Det har blitt opprettet noen barnehager i forbindelse med St. Olavs hospital, så de nevnte barnehagene er ikke bare beregnet på innbyggerne i området. Ansatte ved Teknobyen kan også ha barn i barnehager på Øya/Elgeseter, og det samme gjelder ansatte og studenter ved universitetet. Barneskolebarna i oppgaveområdet trenger ikke å krysse Elgeseter gate, fordi skolekretsen har grense langs gaten. Alle barneskoleelevene i vårt utvalgte område går på Kalvskinnet skole, som er på sentrumssida av Nidelva, omtrent 1 km fra midten av området. På den samme skolen finnes også Birralee Internasjonale skole, der all undervisning skjer på engelsk. Avstanden til skolen bør ikke være et problem selv for 6-åringene. Den nærmeste ungdomsskolen er Rosenborg, 2,5 km unna, i god rekkevidde for de 14 elevene fra Øya/Elgeseter, de må derimot krysse Elgeseter gate. Av videregående skoler, så er det blant annet tre i midtbyen: Trondheim katedralskole, Gerhard Schønings skole og Adolf Øiens skole. Disse skolene mangler en del yrkesfaglige tilbud, så for enkelte elever blir kanskje Brundalen videregående skole den mest aktuelle; over 9 km unna. Men, siden det bare bor 18 personer i aldersgruppen år på Øya/Elgeseter, er ikke avstanden til én enkelt skole et stort problem. NTNU Gløshaugen er i umiddelbar nærhet av kjerneområdet, og HiST (Høgskolen i Sør- Trøndelag) har en avdeling i midtbyen. Studenter som bor i området trenger ikke å bruke kollektivtransport og privatbiler for å komme dit, men mange bruker sikkert buss for å komme seg til NTNU Dragvoll. Det diskuteres en samlokalisering av NTNU og HiST, med utbyggingsmuligheter på Marienborg, og flytting av NTNU-studiene fra Dragvoll til Gløshaugen kan også bli aktuelt. Det bor 391 studenter på Øya/Elgeseter, og ved en samlokalisering vil busstrafikken fra området sannsynligvis bli redusert. Ulempen er at trafikken generelt inn mot universitetsområdet vil øke mye Det er få tilbud til ungdom og eldre i oppgaveområdet. Like over Elgeseter bru finnes underholdningstilbud og shoppingmuligheter, men på Øya/Elgeseter finnes lite annet enn Pias Café og Studentersamfundet. Pias Café er bare åpent på kveldstid, og Samfundets har 18-års aldersgrense. 20

21 1.2.2 Store og små leke- og rekreasjonsareal Leke- og rekreasjonsareal i og nær oppgaveområdet I oppgaveområdet Finalebanen Tursti langs Nidelva 6 barnehager 5 mindre oppholdsarealer på rundt 100 m 2 Sykehusparken Tilfredshet kirkegård Nær oppgaveområdet 2 barnehager Bymarka Høyskoleparken Elgeseter kirkegård Fortsettelse på turstien langs Nidelva Marinen Friidrettsanlegg med fotballbane og tennisbane ved Trondheim spektrum Standard og behov Turområder Det nærmeste alternativet kjerneområdet har til et tettstedsnært friluftsområde, annet enn turstien, er Bymarka som ligger 2 km fra øya. Dette er et flott turområde som er enkelt å komme seg til både med sykkel, kollektivt og eventuelt med bil. I tillegg er det muligheter for å drive fiske langs Nidelva. Lekeareal/løkker Lekeareal/løkker er areal med vegetasjon innenfor byen/tettstedet satt av til lek og spill (Fiskaa, Helge, 2004, c). Det er hovedsakelig personer under ungdomsskolealder som benytter seg av slike områder; personer med mindre aksjonsradius. Derfor er det desto viktigere at slike områder ikke ligger langt fra hjemmet. 21

22 I et skriv fra Miljøverndepartementet, Må barns lek ha voksne spilleregler? (Miljøverndepartementet, 1990) fremmes det forslag til regler for videre utbygging. Disse forslagene til kriterier for lekeareal velger vi å legge til grunn i våre vurderinger. Her nevnes det tre ulike typer leke- og friareal. Lekeareal type 1 1. Det skal være satt av et areal på minimum 5 da til plasskrevende aktiviteter som ballek, sykling, aking, skilek, bygglek og skøyter (Miljøverndepartementet, 1990, a). 2. Området må ligge innen en radius av 500 m fra boligene det er ment for (Miljøverndepartementet, 1990, a). 3. Området kan betjene maks 500 boliger (Miljøverndepartementet, 1990, a). Finalebanen er et slikt område. Det ligger innen 500 m fra alle boligene i kjerneområdet som man kan se på figur 12, men har et areal på bare 3,04 da (Rønneberg, 2002). Vi kom frem til dette tallet ved å måle på et kart og bruke målestokken til å finne arealet i m 2. I følge kravene nevnt i skrivet er det da for lite. Figur 12 Kart over finalebanen med avstandsbuffer Det er vanskelig å si om det er for mange hustander som benytter seg av Finalebanen. Vi går ut i fra at en familie har et gjennomsnittlig antall medlemmer på 3. Utregningen blir komplisert fordi det bor 421 studenter i området. For å gjøre et overslag går vi ut ifra at studenter i gjennomsnitt 3 sammen. Ved å dele 1445, det totale antallet beboere på øya, på 3, det gjennomsnittlige antall personer i en husholdning får vi at det er ca. 482 husstander på øya. Dermed er området godkjent av dette kriteriet. 22

23 Selve området er oppdatert og variert. Kupert terreng gjør det mulig å ake om vinteren. På denne årstiden blir også fotballbanen gjort om til skøytebane. I tillegg skaper arealet mulighet for aktivitet på tvers av alderstrinn fordi fotballbanen tiltrekker de eldre barna mens lekeapparatene tiltrekker de yngre. Dette er viktig i følge Miljøverndepartementets skriv Krav til fysisk utforming (Miljøverndepartementet, 1989, a). Lekeplassen ligger også i forbindelse med et grøntareal og er tilgjengelig for funksjonshemmede. Begge de to foregående punktene er viktige i følge 5.3 i skrivet Retningslinjer knyttet til kommuneplanens arealdel fra Trondheim kommune (trondheim.kommune.no, 2003, a). Området ligger med en buffer av busker og et stykke plen mot veien. Derimot ligger området innen 100 m fra Elgesetergate der det passerer rundt biler per dag. Finalebanen er av den grunn uheldig plassert med tanke på forurensning. Figur 13 Parken ved finalebanen Figur 14 Finalebanen Lekeareal type 2 1. Det skal være satt av et areal på minimum 1,5 da der det er mulighet for ball lek, sykling og aking (Miljøverndepartementet, 1990, a). 2. Området må ligge innen en radius av 150 m fra boligene det er ment for (Miljøverndepartementet, 1990, a). 3. Området kan betjene maks 150 boliger (Miljøverndepartementet, 1990, a). Arealer av denne typen satt av til lek og spill er det nærmest ingen av i området. Finalebanen kan fungere som et slikt lekeareal av denne typen, men det trengs flere. Det finnes enkelte barnehager som har et areal på nesten 1,5 da, men disse er ikke beregnet for aktiviteter som sykling. 23

24 Lekeareal type 3 1. Det skal det være satt av et areal på minimum 100 m 2 med mulighet for lek og opphold for barn og voksne (Miljøverndepartementet, 1990, a) 2. Støynivået skal ikke overskride 55 db (A) ekvivalent (Miljøverndepartementet, 1990, a) 3. Området skal ha mulighet for allsidig aktivitet for aldersgruppen 1-7 år (Miljøverndepartementet, 1990, a) 4. Området skal betjene maks 30 boliger (Miljøverndepartementet, 1990, a) Det finnes 4 slike arealer i nærheten av hverandre helt nord i kjerneområdet, i tillegg finnes det ett helt sør. De er sparsomt utstyrt når det gjelder sitteplasser og bord. Ofte er plasseringen også uheldig når det gjelder omgivelsene. De hadde passet bedre på mer åpne plasser eller i forbindelse med parker. I følge kravene for slike oppholdsareal, er det i dag for mange boliger per uteareal av denne typen på Øya. De skulle helst vært mer spredt. Ankomstmulighetene for funksjonshemmede er akseptable. Figur 15 Lekeplasser type 3 24

25 Bruksparker Bruksparker er områder tilrettelagt som parker. De blir hovedsakelig benyttet til opphold, spaserturer lek og mosjon. (Fiskaa, 2004, c). Ved Trondheim spektrum er det et slikt areal med et stort friidrettsannlegg og en fotballbane. Her er det også muligheter for å spille tennis. Finalebanen har også funksjon som en liten park og er et fint tilbud for de med liten aksjonsradius. Høgskoleparken og Elgeseter kirkegård ligger i kort avstand fra området. Disse parkene er store og grønne bostedsnære friluftsområder. Marinen ligger relativt nær Øya og er et godt alternativ til de andre parkene. I tillegg har vi sykehusparken og Tilfredshet kirkegård. 25

26 Turveidrag Turveidrag er bindeledd mellom friluftsområder og bostedsstrøk og binder friluftsområder sammen med andre friluftsområder. Meningen er at de skal fungere som grøntområder mellom grøntområdene. Turveidrag blir ofte benyttet til ferdsel og mosjon. (Fiskaa, 2004, c) I Retningslinjer knyttet til kommuneplanens arealdel (trondheim.kommune.no, 2003, a) stilles det følgende krav til turveger: 1. Turvei bør tilpasses landskapet og gå i turdrag som gir varierte opplevelser med grønne omgivelser, lav trafikkmengde og særlig gode trafikksikkerhetstiltak 2. Turveidraget som turvegen følger bør: Ha en minimum bredde på 30 m. Ha større utvidelser av hensyn til variert aktivitet og opplevelse samt biologisk mangfold. Ha begrenset bredde bare over kortere strekninger. Langs Nidelva går en fin turvei fra Trondheim spektrum. Hele veien er det grønne omgivelser og utsikt til elven. Underlaget varierer mellom grusvei og asfalt. Turveien går gjennom utkanten av et boligstrøk hvor det er mulig å møte enkelte biler, men utenom dette er det ingen trafikk. Ved Elgeseter gate er turveien lagt under Elgeseter bru. Dermed er den meget trafikksikker. Herfra følger turveien på motsatt side av marinen for så å fortsette inn på Bakklandet, et fint boligområde. Dette skaper god variasjon. Turveidraget er forholdsvis bredt, men skal i følge kravene helst være enda bredere. Turveien er godt tilgjengelig for beboerne i området, et godt alternativ eventuelt forlengelse av turveien er å bruke Marinen som også er godt egnet turområde. Det passer både til ferdsel og mosjon Det visuelle inntrykket av området Generelt Elgeseter bru er den innfartsveien inn til Midtbyen med størst trafikk, og er ofte det første en besøkende legger merke til i Øya/Elgeseter-området (Fiskaa, Helge, 2004, f). Elgeseter gate er samtidig den eneste store gjennomfartsveien, etter Klæbuveien ble stengt for gjennomkjøring. Veiene er planlagt slik at det er få utkjøringsmuligheter til Elgeseter gate, og relativt lite 26

27 trafikk i veiene utenfor gaten og St. Olavs hospital. Det gir et bedre inntrykk av område som et rolig og menneskevennlig område, hvor det er lett å ferdes til parker og skoler. Elgeseter/Øya er en grønn bydel, spesielt langs Nidelva og ved Tilfredshet kirkegård. I tillegg finnes det flere alleer, deriblant Olav Kyrres gate, og små grønne lunger rundt Elgeseter gate. Det finnes også en fotballbane og lekeplasser. Begge sider av Elgeseter gate domineres av gamle, verneverdige bygårder. Lengre vest mot Nidelva, ved siden av kirkegården, erstattes bygårdene av eneboliger med hager og parkeringsplasser. I sykehusområdet er det hektisk byggeaktivitet, der høye, moderne bygg har blitt oppført det siste tiåret, mens det ved siden av Elgeseter bru er trehusbebyggelse. Grovt sett kan Øya/Elgeseter-området deles inn i fire deler: Nidelva med grøntområder Boligområder Elgeseter gate med bygårder Sykehusområdet Nidelva med grøntområder Nidelva omkranser Øya-området fra Elgeseter bru i nord til Tilfredshet kirkegård i sør. Langs den er det natur som setter et grønt preg på bydelen. Den representerer et frodig miljø midt inne i et sentralt byområde. Bebyggelsen fra Elgeseter bru til Trondheim spektrum ligger med en avstand fra Figur 17 Bredden langs Nidelva Nidelva som gjør at det er plass til både natur og tursti. Området langs Nidelva fra Trondheim spektrum til Tilfredshet kirkegård er mindre tilgjengelig og lite iøynefallende fra for eksempel Harald Hardrådes gate. Kirkegården er det største grøntområdet og selv om det ligger noe bortgjemt fra visse synsvinkler, virker det som en grønn lunge i bybildet. Kappellet og klokketårnet er av verneverdig verdi, og har siktlinjer rettet mot seg helt fra Klæbuveien. 27

28 Elgeseter gate med bygårder I stor kontrast til de grønne områdene i nord og vest ligger Elgeseter gate i øst og avgrenser Øya-området. Den er omgitt av eldre bygårder, men også nyere boligbebyggelse. Enkelte av bygningene kunne trengt oppussing på grunn av slitasje. Gaten er lite preget av grøntstrukturer, selv om det er plantet enkelte trær og sådd gress på noen midtrabatter. Figur 18 Elgesetergate mot nord Bunnpris i Elgeseter gate og Coop i Klostergata Begge disse butikkene og deres tilhørende områder kan med fordel forbedres. Det er gjort lite for å gjøre byggene og parkeringsplassene fine. Særlig Coop er preget av midlertidige løsninger. Et eksempel er parkeringsskillerne i betong. Foran Bunnpris er det ett stort og flott tre, men utenom dette er tomten lite attraktiv. Store konteinere er plassert i det sørvestre hjørnet av parkeringsplassen uten at det er gjort noe forsøk på å prøve å skjule dem. Enkelte steder på veggene av butikken er det skjemmende tagging som bør fjernes. Boligområder Figur 20 Udbyesgate mot trikkestallen Figur 19 Noen fasader er grå og kjedelige Boligområdene innholder alt fra blokkbebyggelse til eneboliger. De gir stort sett et inntrykk av at de forskjellige boligtypene spiller sammen og at de ikke er skjemmende for hverandre. Mange av boligene er omgitt av større eller mindre hager, eller felles grøntareal for blokkbebyggelsen. Ett av unntakene er Udbyes gate. Fasadene er usammenhengende, lite 28

29 pene og slitte. I nord finnes det noe vegetasjon men det er dårlig med dette i sør mot teknobyen. Mesteparten av trafikken til den nordlige delen av øya går gjennom Mauritz Hansensgate dette gjør at denne gata får en større trafikkbelastning enn resten av veinettet rundt boligbebyggelsen. Flere steder, både i boligområdene og generelt i området, er fortauene og dreneringsrennene slitt og ødelagt. Det blir nødvendig å rette opp disse skadene. Det kan også få alvorlige for personer som er svaksynte og skape problemer for personer i rullestol. Figur 20 Slitte fortauskanter Sykehusområdet Sykehusets kvartalsoppbygging over et stort areal gjør at det blir plass til små grøntareal innimellom. Dette viser seg i form av sykehusparken, små gressplener og en flott grønn allé inn mot sykehuset. Hovedbygningen er stor og skjemmende for hele øya området, da den er i dårlig forfatning. Området kommer til å få et mer helhetlig inntrykk etter at utbyggingen er ferdig. Figur 21 Hovedbygningen på St. Olavs Hospital Tomta mellom Teknobyen og Elgesetergate Området mellom Teknobyen og Elgeseter gate består av en parkeringsplass, noen slitte gårdsbygninger av verneklasse c og b og oppgravd mark. Alt dette er skjult fra veien med et forfallent gjerde. Det er helt nødvendig å få gjort noe med dette området. Figur 22 Tomta mellom Teknobyen og Elgeseter gate 29