Øya og Elgeseter meter for meter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øya og Elgeseter meter for meter"

Transkript

1 Øya og Elgeseter meter for meter Laget av: Gruppe 30 Bergmann-Paulsen, Henning Fjeldheim, Henning Olav Haugsand, Magnus Jørstad, Olav Anders Slåttedalen, Kjetil NTNU, Trondheim oktober 2005 Bygg- og miljøteknikk 1 Fysisk miljøplanlegging

2 Sammendrag Øya og Elgeseter meter for meter inneholder en situasjonsanalyse og et planforslag for området Øya/Elgeseter i Trondheim. Rapporten tar for seg temaer som trafikk, visuelle inntrykk, funksjonalitet, servicetilbud, vann og avløp og befolkning. Det er i rapporten lagt vekt på situasjonen for folk som bor i området med spesiell vekt på barn og eldre. I situasjonsanalysen avdekkes problem, mangler, og positive kvaliteter på bakgrunn av registrering og innhenting av informasjon. Her ser en blant annet behovet for: En bedre trafikkløsning i Elgeseter gate Bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter en del steder i området Et bedre fritidstilbud for ungdom og eldre Et bedre sykkelveinett gjennom området mot Trondheim sentrum Mer grøntstruktur og flere parker og lekeplasser En ny reservevannkilde for Trondheim Et redusert vannforbruk og en redusert spillvannsproduksjon Bedre kontroll av aktiviteten i nedslagsfeltet til Jonsvatnet Planforslaget konkluderer med en anbefaling av disse forbedringene i, og i tilknytning til området: E6 i Elgeseter gate blir lagt i tunnel gjennom området og føres videre over Nidelva i en ny bro med to nivåer. Elgeseter gate over tunnelen blir tilrettelagt for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. En ny sykkeltrase fra Marienborg til sentrum gjennom Olav Kyrres gate. Ny barnehage sentralt i området (etter ønske fra Trondheim kommune) denne har også funksjon som fritidsklubb for ungdom. På samme tomt foreslås et nytt eldresenter. En kampanje for å redusere vannforbruket rettet hovedsakelig mot beboerne i området. Omfattende utskifting av gamle og dårlige vann og avløpsledninger. En sammenkobling mellom vannforsyningen til Trondheim og Melhus kommune for å øke forsyningssikkerheten. En rekke forbedringer av eksisterende grøntarealer og enkelte nye. Restriksjoner i forhold til aktiviteten i nedslagsfeltet til Jonsvatnet. 2

3 Forord Gruppen har i høst hatt oppgaven å kartlegge Øya-området. Vi har sett på hvordan bydelen er tilpasset befolkningen i området, og hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre forholdene. Gruppen besto av Henning Bergmann-Paulsen, Henning Olav Fjellheim, Magnus Haugsand, Olav Anders Jørstad og Kjetil Slåttedalen. Studentassistenten har vært Gro Engeskog Nordengen. Vi har hatt samlinger hver torsdag, og hatt møter med studentassistenten for å kontrollere fremgangen med prosjektoppgaven. I tillegg til disse møtene, har vi også møttes enkelte andre ukedager for å jobbe ekstra med oppgaven. Vi startet med å gå gjennom Øya/Elgeseter, for å bli kjent med kjerneområdet. Vi tok en grundig dykk i befolkningsstatistikken, laget kart, og lette etter mer informasjon der vår kunnskap var begrenset. I fase 2 har vi hatt mange diskusjoner for å sammen komme fram til de beste løsningene på problemene. Løsningene er presentert ved hjelp av skisser, kart og en forklaring. Figur 1 Oversiktsbilde over Øya 3

4 Innhold Sammendrag... 2 Forord... 3 Innledning Fase Tema A1 - Arealbruk og befolkning Arealbruk Befolkningsstatistikk for kjerneområdet på Øya Tema A2 - Fellesfunksjoner Private- og offentlige servicefunksjoner Oversikt over servicefunksjoner i og nær oppgaveområdet Befolkningens behov Store og små leke- og rekreasjonsareal Leke- og rekreasjonsareal i og nær oppgaveområdet Standard og behov Det visuelle inntrykket av området Tema B Transport og miljø Transportarbeid Funksjoner/målpunkt Forandringer i trafikksystemet etter utbyggingen av St. Olavs Tilgjengelighet Vurdering av tilgjengelighet Spesielle grupper Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet i området Vurdering av trafikksikkerhet i kryss Tema C Vannforsyning og avløpshåndtering Vannforsyning Vurdering av Jonsvannet Forsyningsikkerhet Beregning av det totale vannforbruket Avløp Vurdering av avløpshåndtering Overvann og spillvann Spillvann fra RIT Forurensing fra Elgesetergate

5 2 Fase 2 Planforslag Oppsummering av kvaliteter, mangler og problemer Oversiktskart planforslag Nye Elgeseter gate Elgeseter tunnel og nye Elgeseter gate generelt Tunneloppkjøring/nedkjøring sør Tunneloppkjøring/nedkjøring nord Tunneloppkjøring/nedkjøring Olav Kyrres gate Rundkjøring i Elgeseter tunnel Nye Elgeseter gate Elgeseter bru Nye sykkelstier Ny barnehage og nytt eldresenter Forlenget turveidrag Utviklet tilbud av lekeplasser og grøntarealer Gater og grøntstrukturer Planforslag forbedringer i vann og avløp Alternativsammenlikning del A Sammenligning med andre planforslag Litteratur Refleksjonsrapport

6 Innledning Formålet med denne oppgaven vår å kartlegge forskjellige forhold, i og i nærheten av, et bestemt område på Øya i Trondheim for så å vurdere kvaliteten av dem. Forhold vi skulle konsentrere oss om var i hovedsak arealbruk, befolkning, fellesfunksjoner, transport, miljø, vannforsyning og avløpshåndtering. Alle disse punktene gav oss til sammen et godt bilde av hvordan øya fungerte. I begynnelsen av fase 1 av prosjektet var vi på befaring i området og kartla arealbruken og noterte det vi mente var kritikkverdig, men også det som vi mente fungerte godt. En god befolkningsstatistikk er nødvendig for å kunne foreta riktige beslutninger og planlegge godt. Befolkningsstatistikken er som arealbruken en viktig del av oppgaven. Videre undersøkte vi fellesfunksjoner. Det vil si servicefunksjoner, grøntarealer, leke- og rekreasjonsareal og det visuelle inntrykket av området. Neste skritt var trafikk og miljø. Vi skulle se på trafikksikkerhet, hvordan veisystemet taklet trafikken og hvordan det var tilrettelagt for ulike grupper av befolkningen. Til slutt så vi på vannforsyning og avløpshåndtering. Forsyningssikkerhet, vurdering av Jonsvatnet som vannkilde, vannforbruk, avløp, overvann og spillvann var punkter som skulle være med. Fase 2 gikk ut på å vurdere punktene fra fase 1 og diskutere problemer vi hadde oppdaget. På bakgrunn av dette skulle vi utarbeide en helhetlig plan for det bestemte området. Alle forandringer skulle begrunnes og sammenliknes med andre alternativer. En viktig side ved denne planen var også å ta vare på de gode kvalitetene. Dette kan være for eksempel grøntområder, vernede bygninger, trafikksystemer som fungerer godt og andre gode løsninger som måtte finnes. Det viser seg gang på gang at byplanlegging er et nødvendig tiltak for at et byområdet skal fungere. Er planleggingen dårlig utført, får det ofte store konsekvenser. Fremtid, fortid, resurser, ønsker og behov må taes med i vurderingene for at resultatet skal bli optimalt. Gjøres det riktig, spares det en masse tid og penger. Byplanlegging er til fordel for alle fordi den har som mål å bevare flest mulige sine interesser. Samtidig er det vanskelig å forutsi hvordan utviklingen vil gå et stykke frem i tid, så ikke sjelden må planene forandres etter hvert. Ofte ligger utfordringen i å bygge videre på det som allerede finnes, og komme med gode løsninger ut ifra det utgangspunktet. 6

7 1 Fase Tema A1 - Arealbruk og befolkning Arealbruk For å kunne analysere og jobbe med oppgaveområdet, må Øya/Elgeseter først kartlegges nøye. Alt fra boliger til næringsvirksomhet og gangstier ble nøye registrert, og et helhetsinntrykk ble dannet. Visuelle detaljer ble fotografert, og bearbeidet i etterkant. Bruken av enkelte bygninger var vanskelig å finne ut av ved første øyekast, og nærmere undersøkelser på nettsidene til gulesider(gulesider.no, 2005, a) og Trondheim kommune(trondheim.kommune.no, 2005, a) ble nødvendig. I tillegg til å være kjent i oppgaveområdet, trengs det også detaljkunnskap om resten av Øya og Elgeseter, samt å vite beliggenheten til en del virksomhet i Midtbyen. For å lage kartene benyttet vi oss av ett sett med ferdige datafiler. Disse hentet vi fra it slearning. Figur 2 Figur 3 7

8 Figur 4 Kart over bygde områder 8

9 Figur 5 Kart over fortau, sykkelvei og kjørevei 9

10 Figur 6 Kart over parkeringsareal 10

11 Figur 7 Kart over grøntområder 11

12 1.1.2 Befolkningsstatistikk for kjerneområdet på Øya Befolkningsstatistikken er basert på tall fra Befolkningsstatistikk for Trondheim 2005 endelige tall (Trondheim kommune, 2005, a). Merknadene inne i statistikken er beskrevet på neste side. Tabell 1 Folkemengden bosatt i kjerneområdet på Øya fordelt på tellekretser Tall pr Tellekrets nr. og navn I alt > 1302 Tilfredshet Sannan (*1) Vangslund Paulinelund Dalsenget Totalt i kjerneområdet ( *3) Tabell 2 Studenter bosatt i kjerneområdet på øya fordelt på tellekretser Tall pr Studenter Tellekrets nr. og navn Stud Andel stud. % 1302 Tilfredshet Sannan (*1 og *2) Vangslund Paulinelund Dalsenget Totalt i kjerneområdet (*4) 421 Merknader: *1: Kjerneområdet er lagt slik at det ikke passer med tellesonene fra statistikkene. Grensen går tvers igjennom sone 1303 og deler den på midten. For å finne et overslag på hvor mange som bodde innenfor den grensen vi skulle forholde oss til, dro vi ut og talte ringeklokker. Vi kom til at det var 242 ringeklokker utenfor grensen mens det var 200 innenfor. Det vil si at ca. 45 % av dem som bor i sone 1303 også bor i kjerneområdet. Tallene i tabellene våre er derfor tilnærmet 45 % av de opprinnelige tallene for sone I statistikken kom de frem til at det totalt bodde 531 personer i sonen. Vi kom frem til at det bodde 240 innenfor den grensen vi forholdt oss til. Det vil si at vi har et avvik på ca. 2 personer. 12

13 *2: Den eneste oversikten vi fant over studenter som bor i området var fra Vi gikk ut ifra at det kan ha skjedd forandringer siden den gang og kom fram til at Bloksberg studentby er bygget etter Vi fikk oppgitt at tallet var 141 (Sivertsvik, Rita, 2005, a). Dette la vi til det antallet studenter vi kom frem til at bodde i sone 1303 innenfor kjerneområdet. *3: Det totale antallet individer i kjerneområdet varierer i tabell 1. Dette kommer av tilnærmingen i området På grunn av at vi brukte tilnærming ved prosent, har avrundingen blitt forskjellig i de to forskjellige aldersfordelingene. *4: Siden tallene i oversikten over antall studenter i kjerneområdet var fra 1996 måtte vi finne en måte å oppdatere dem. Vi fant antall studenter ved universitetet i Trondheim i 1997: og i 2005: (NSD, 2004). Vi fant den prosentvise økningen: 12% og antok at antallet studenter følger denne utviklingen. Vi økte antallet studenter med 12% som gir en tilnærming til dagens verdi. Disse tallene brukte vi i resten av statistikken. 1.2 Tema A2 - Fellesfunksjoner Private og offentlige servicefunksjoner Oversikt over servicefunksjoner i og nær oppgaveområdet Øya/Elgeseter-området ligger i gangavstand fra sentrum, og innbyggerne i området har kort vei til hovedveien Elgeseter gate. I tillegg til eventuell manglende kundemasse, kan den korte avstanden til midtbyen sørge for at sonen mangler småbutikker og kjeder som selger for eksempel musikk, klær eller sko. På grunn av den enorme gjennomkjøringstrafikken i Elgeseter gate, har kommunen som mål at bydelen ikke skal ha servicefunksjoner som generer ekstra biltrafikk (Trondheim kommune, 1997, a): «Bilbasert kjøpesenter/butikk eller annen servicenæring med kundegrunnlag ut over nærområdet bør helt klart ikke anbefales.» Nedenfor er de tjenesteytende næringene delt inn i fire grupper, etter Norges Offisielle Statistikk sin klassifiseringsmodell (Fiskaa, Helge, 2004, e). Avstandsmålingene til 13

14 servicefunksjoner utenfor Øya/Elgeseter beregnes fra Elgeseter gate 20, som er sentralt i området. De fleste aktuelle servicefunksjonene befinner seg innen en radius på 1,5 kilometer. Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Varehandel i oppgaveområdet: Coop Prix Bunnpris stormarked 7-Eleven Mix kiosk Shell Varehandel nær oppgaveområdet: Bunnpris Rema 1000 Spisesteder i oppgaveområdet:: Sesam ved Samfundet Øya gatekjøkken Sams grill Santa Maria Pias Café Transport, lagring, post og telekommunikasjon i oppgaveområdet Post i butikk, Bunnpris stormarked Shell Transport, lagring, post og telekommunikasjon nær oppgaveområdet Postkontor, NTNU Gløshaugen Bank, finansiering, forsikring, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Teknobyen med bedrifter Fokus bank, Teknobyen 14

15 Figur 8 Næringsvirksomhet 15

16 Offentlig sosial og privat tjenesteyting I oppgaveområdet: St. Olavs hospital Apotek Jesu Kristi kirke Tilfredshet kapell Døvekirken Nær oppgaveområdet: Adolf Øien videregående skole Kalvskinnet Barneskole Birralee Internasjonale skole Nidelven privatskole HiST NTNU Gløshaugen E.C. Dahls sykehjem Nidarosdomen Det Mosaiske Trossamfunn Adventistsamfunnet St. Eystein Misjonskirken Trondheim Spektrum Øya stadion Prinsen kinosenter Studentersamfundet Figur 9 Tilfredshet kapell 16

17 Figur 10 Kart over underholdning og kirker 17

18 Figur 11 Kart over humanitært, barnehager og skoler 18

19 Befolkningens behov Som tabell 3 viser, er det flere barn i oppgaveområdet, og et stort flertall personer i studentalder. Det er også mange voksne, og en betydelig andel eldre. Aksjonsradiusen er størst for studenter og voksne, og minst for yngre barn og eldre. Studenter og voksne er derfor minst avhengig av å ha servicefunksjonene i nærområdet, mens det bør tenkes mer på barn og eldre. Avstandene til skolene er akseptable, men barn er også avhengig av kort avstand til lekeområder. I neste del vil det Tabell 3 Statistikk Øya/Elgeseter gate Tallene er hentet fra Tabell 1 Aldersgruppe Folkemengde > 79 gåes nærmere inn på dette. Barn har ikke behov for kort avstand til annen servicevirksomhet, siden foreldrene tar seg av praktiske oppgaver. Det er ingen kjøpesenter på Øya/Elgeseter, men det er mange i Midtbyen, med Trondheim Torg som det nærmeste. De senere årene har også Mercur-senteret og Byhaven blitt oppført. I Trondheim sentrum finnes naturlig nok de fleste butikker, med stort utvalg av klær, musikk og jernvarer. Her er det også en rekke hoteller og restauranter. Større varehus, i form av City Syd, City Lade, Smart Club, Elkjøp og lignende finnes på Tiller og Lade, henholdsvis 6,5 og 5,5 kilometer fra Øya/Elgeseter. I forbindelse med utbyggingen av St. Olavs Hospital, har det blitt oppført et pasienthotell på sykehusområdet. I de ulike sykehusbygningene er det også kafeer, kantiner og et bakeri, men disse er kanskje ikke ment for allmennheten. Det er tvilsomt at innbyggerne på Øya/Elgeseter velger å dra til sykehuset for å spise mat. Teknobyen huser mange bedrifter i hovedsakelig bygg- og IT-relatert virksomhet. Statens Vegvesen - Veg og trafikkfaglig senter, SINTEF Helse, og Elkem ASA Silisiumdivisjonen er blant leietakerne(teknostallen.no, 2005a). Det Øya/Elgeseter mangler av forretningsmessig tjenesteyting finnes i Midtbyen, som har flere banker, forsikringsselskaper og eiendomsmeglere med store, lett tilgjengelige kontorlokaler. 19

20 I kjerneområdet er det 6 barnehager, som dekker behovet til de 44 barna (Tabell 3) fra 0-5 år som bor i det samme området, med en kapasitet på 275,5 barnehageplasser. Det har blitt opprettet noen barnehager i forbindelse med St. Olavs hospital, så de nevnte barnehagene er ikke bare beregnet på innbyggerne i området. Ansatte ved Teknobyen kan også ha barn i barnehager på Øya/Elgeseter, og det samme gjelder ansatte og studenter ved universitetet. Barneskolebarna i oppgaveområdet trenger ikke å krysse Elgeseter gate, fordi skolekretsen har grense langs gaten. Alle barneskoleelevene i vårt utvalgte område går på Kalvskinnet skole, som er på sentrumssida av Nidelva, omtrent 1 km fra midten av området. På den samme skolen finnes også Birralee Internasjonale skole, der all undervisning skjer på engelsk. Avstanden til skolen bør ikke være et problem selv for 6-åringene. Den nærmeste ungdomsskolen er Rosenborg, 2,5 km unna, i god rekkevidde for de 14 elevene fra Øya/Elgeseter, de må derimot krysse Elgeseter gate. Av videregående skoler, så er det blant annet tre i midtbyen: Trondheim katedralskole, Gerhard Schønings skole og Adolf Øiens skole. Disse skolene mangler en del yrkesfaglige tilbud, så for enkelte elever blir kanskje Brundalen videregående skole den mest aktuelle; over 9 km unna. Men, siden det bare bor 18 personer i aldersgruppen år på Øya/Elgeseter, er ikke avstanden til én enkelt skole et stort problem. NTNU Gløshaugen er i umiddelbar nærhet av kjerneområdet, og HiST (Høgskolen i Sør- Trøndelag) har en avdeling i midtbyen. Studenter som bor i området trenger ikke å bruke kollektivtransport og privatbiler for å komme dit, men mange bruker sikkert buss for å komme seg til NTNU Dragvoll. Det diskuteres en samlokalisering av NTNU og HiST, med utbyggingsmuligheter på Marienborg, og flytting av NTNU-studiene fra Dragvoll til Gløshaugen kan også bli aktuelt. Det bor 391 studenter på Øya/Elgeseter, og ved en samlokalisering vil busstrafikken fra området sannsynligvis bli redusert. Ulempen er at trafikken generelt inn mot universitetsområdet vil øke mye Det er få tilbud til ungdom og eldre i oppgaveområdet. Like over Elgeseter bru finnes underholdningstilbud og shoppingmuligheter, men på Øya/Elgeseter finnes lite annet enn Pias Café og Studentersamfundet. Pias Café er bare åpent på kveldstid, og Samfundets har 18-års aldersgrense. 20

21 1.2.2 Store og små leke- og rekreasjonsareal Leke- og rekreasjonsareal i og nær oppgaveområdet I oppgaveområdet Finalebanen Tursti langs Nidelva 6 barnehager 5 mindre oppholdsarealer på rundt 100 m 2 Sykehusparken Tilfredshet kirkegård Nær oppgaveområdet 2 barnehager Bymarka Høyskoleparken Elgeseter kirkegård Fortsettelse på turstien langs Nidelva Marinen Friidrettsanlegg med fotballbane og tennisbane ved Trondheim spektrum Standard og behov Turområder Det nærmeste alternativet kjerneområdet har til et tettstedsnært friluftsområde, annet enn turstien, er Bymarka som ligger 2 km fra øya. Dette er et flott turområde som er enkelt å komme seg til både med sykkel, kollektivt og eventuelt med bil. I tillegg er det muligheter for å drive fiske langs Nidelva. Lekeareal/løkker Lekeareal/løkker er areal med vegetasjon innenfor byen/tettstedet satt av til lek og spill (Fiskaa, Helge, 2004, c). Det er hovedsakelig personer under ungdomsskolealder som benytter seg av slike områder; personer med mindre aksjonsradius. Derfor er det desto viktigere at slike områder ikke ligger langt fra hjemmet. 21

22 I et skriv fra Miljøverndepartementet, Må barns lek ha voksne spilleregler? (Miljøverndepartementet, 1990) fremmes det forslag til regler for videre utbygging. Disse forslagene til kriterier for lekeareal velger vi å legge til grunn i våre vurderinger. Her nevnes det tre ulike typer leke- og friareal. Lekeareal type 1 1. Det skal være satt av et areal på minimum 5 da til plasskrevende aktiviteter som ballek, sykling, aking, skilek, bygglek og skøyter (Miljøverndepartementet, 1990, a). 2. Området må ligge innen en radius av 500 m fra boligene det er ment for (Miljøverndepartementet, 1990, a). 3. Området kan betjene maks 500 boliger (Miljøverndepartementet, 1990, a). Finalebanen er et slikt område. Det ligger innen 500 m fra alle boligene i kjerneområdet som man kan se på figur 12, men har et areal på bare 3,04 da (Rønneberg, 2002). Vi kom frem til dette tallet ved å måle på et kart og bruke målestokken til å finne arealet i m 2. I følge kravene nevnt i skrivet er det da for lite. Figur 12 Kart over finalebanen med avstandsbuffer Det er vanskelig å si om det er for mange hustander som benytter seg av Finalebanen. Vi går ut i fra at en familie har et gjennomsnittlig antall medlemmer på 3. Utregningen blir komplisert fordi det bor 421 studenter i området. For å gjøre et overslag går vi ut ifra at studenter i gjennomsnitt 3 sammen. Ved å dele 1445, det totale antallet beboere på øya, på 3, det gjennomsnittlige antall personer i en husholdning får vi at det er ca. 482 husstander på øya. Dermed er området godkjent av dette kriteriet. 22

23 Selve området er oppdatert og variert. Kupert terreng gjør det mulig å ake om vinteren. På denne årstiden blir også fotballbanen gjort om til skøytebane. I tillegg skaper arealet mulighet for aktivitet på tvers av alderstrinn fordi fotballbanen tiltrekker de eldre barna mens lekeapparatene tiltrekker de yngre. Dette er viktig i følge Miljøverndepartementets skriv Krav til fysisk utforming (Miljøverndepartementet, 1989, a). Lekeplassen ligger også i forbindelse med et grøntareal og er tilgjengelig for funksjonshemmede. Begge de to foregående punktene er viktige i følge 5.3 i skrivet Retningslinjer knyttet til kommuneplanens arealdel fra Trondheim kommune (trondheim.kommune.no, 2003, a). Området ligger med en buffer av busker og et stykke plen mot veien. Derimot ligger området innen 100 m fra Elgesetergate der det passerer rundt biler per dag. Finalebanen er av den grunn uheldig plassert med tanke på forurensning. Figur 13 Parken ved finalebanen Figur 14 Finalebanen Lekeareal type 2 1. Det skal være satt av et areal på minimum 1,5 da der det er mulighet for ball lek, sykling og aking (Miljøverndepartementet, 1990, a). 2. Området må ligge innen en radius av 150 m fra boligene det er ment for (Miljøverndepartementet, 1990, a). 3. Området kan betjene maks 150 boliger (Miljøverndepartementet, 1990, a). Arealer av denne typen satt av til lek og spill er det nærmest ingen av i området. Finalebanen kan fungere som et slikt lekeareal av denne typen, men det trengs flere. Det finnes enkelte barnehager som har et areal på nesten 1,5 da, men disse er ikke beregnet for aktiviteter som sykling. 23

24 Lekeareal type 3 1. Det skal det være satt av et areal på minimum 100 m 2 med mulighet for lek og opphold for barn og voksne (Miljøverndepartementet, 1990, a) 2. Støynivået skal ikke overskride 55 db (A) ekvivalent (Miljøverndepartementet, 1990, a) 3. Området skal ha mulighet for allsidig aktivitet for aldersgruppen 1-7 år (Miljøverndepartementet, 1990, a) 4. Området skal betjene maks 30 boliger (Miljøverndepartementet, 1990, a) Det finnes 4 slike arealer i nærheten av hverandre helt nord i kjerneområdet, i tillegg finnes det ett helt sør. De er sparsomt utstyrt når det gjelder sitteplasser og bord. Ofte er plasseringen også uheldig når det gjelder omgivelsene. De hadde passet bedre på mer åpne plasser eller i forbindelse med parker. I følge kravene for slike oppholdsareal, er det i dag for mange boliger per uteareal av denne typen på Øya. De skulle helst vært mer spredt. Ankomstmulighetene for funksjonshemmede er akseptable. Figur 15 Lekeplasser type 3 24

25 Bruksparker Bruksparker er områder tilrettelagt som parker. De blir hovedsakelig benyttet til opphold, spaserturer lek og mosjon. (Fiskaa, 2004, c). Ved Trondheim spektrum er det et slikt areal med et stort friidrettsannlegg og en fotballbane. Her er det også muligheter for å spille tennis. Finalebanen har også funksjon som en liten park og er et fint tilbud for de med liten aksjonsradius. Høgskoleparken og Elgeseter kirkegård ligger i kort avstand fra området. Disse parkene er store og grønne bostedsnære friluftsområder. Marinen ligger relativt nær Øya og er et godt alternativ til de andre parkene. I tillegg har vi sykehusparken og Tilfredshet kirkegård. 25

26 Turveidrag Turveidrag er bindeledd mellom friluftsområder og bostedsstrøk og binder friluftsområder sammen med andre friluftsområder. Meningen er at de skal fungere som grøntområder mellom grøntområdene. Turveidrag blir ofte benyttet til ferdsel og mosjon. (Fiskaa, 2004, c) I Retningslinjer knyttet til kommuneplanens arealdel (trondheim.kommune.no, 2003, a) stilles det følgende krav til turveger: 1. Turvei bør tilpasses landskapet og gå i turdrag som gir varierte opplevelser med grønne omgivelser, lav trafikkmengde og særlig gode trafikksikkerhetstiltak 2. Turveidraget som turvegen følger bør: Ha en minimum bredde på 30 m. Ha større utvidelser av hensyn til variert aktivitet og opplevelse samt biologisk mangfold. Ha begrenset bredde bare over kortere strekninger. Langs Nidelva går en fin turvei fra Trondheim spektrum. Hele veien er det grønne omgivelser og utsikt til elven. Underlaget varierer mellom grusvei og asfalt. Turveien går gjennom utkanten av et boligstrøk hvor det er mulig å møte enkelte biler, men utenom dette er det ingen trafikk. Ved Elgeseter gate er turveien lagt under Elgeseter bru. Dermed er den meget trafikksikker. Herfra følger turveien på motsatt side av marinen for så å fortsette inn på Bakklandet, et fint boligområde. Dette skaper god variasjon. Turveidraget er forholdsvis bredt, men skal i følge kravene helst være enda bredere. Turveien er godt tilgjengelig for beboerne i området, et godt alternativ eventuelt forlengelse av turveien er å bruke Marinen som også er godt egnet turområde. Det passer både til ferdsel og mosjon Det visuelle inntrykket av området Generelt Elgeseter bru er den innfartsveien inn til Midtbyen med størst trafikk, og er ofte det første en besøkende legger merke til i Øya/Elgeseter-området (Fiskaa, Helge, 2004, f). Elgeseter gate er samtidig den eneste store gjennomfartsveien, etter Klæbuveien ble stengt for gjennomkjøring. Veiene er planlagt slik at det er få utkjøringsmuligheter til Elgeseter gate, og relativt lite 26

27 trafikk i veiene utenfor gaten og St. Olavs hospital. Det gir et bedre inntrykk av område som et rolig og menneskevennlig område, hvor det er lett å ferdes til parker og skoler. Elgeseter/Øya er en grønn bydel, spesielt langs Nidelva og ved Tilfredshet kirkegård. I tillegg finnes det flere alleer, deriblant Olav Kyrres gate, og små grønne lunger rundt Elgeseter gate. Det finnes også en fotballbane og lekeplasser. Begge sider av Elgeseter gate domineres av gamle, verneverdige bygårder. Lengre vest mot Nidelva, ved siden av kirkegården, erstattes bygårdene av eneboliger med hager og parkeringsplasser. I sykehusområdet er det hektisk byggeaktivitet, der høye, moderne bygg har blitt oppført det siste tiåret, mens det ved siden av Elgeseter bru er trehusbebyggelse. Grovt sett kan Øya/Elgeseter-området deles inn i fire deler: Nidelva med grøntområder Boligområder Elgeseter gate med bygårder Sykehusområdet Nidelva med grøntområder Nidelva omkranser Øya-området fra Elgeseter bru i nord til Tilfredshet kirkegård i sør. Langs den er det natur som setter et grønt preg på bydelen. Den representerer et frodig miljø midt inne i et sentralt byområde. Bebyggelsen fra Elgeseter bru til Trondheim spektrum ligger med en avstand fra Figur 17 Bredden langs Nidelva Nidelva som gjør at det er plass til både natur og tursti. Området langs Nidelva fra Trondheim spektrum til Tilfredshet kirkegård er mindre tilgjengelig og lite iøynefallende fra for eksempel Harald Hardrådes gate. Kirkegården er det største grøntområdet og selv om det ligger noe bortgjemt fra visse synsvinkler, virker det som en grønn lunge i bybildet. Kappellet og klokketårnet er av verneverdig verdi, og har siktlinjer rettet mot seg helt fra Klæbuveien. 27

28 Elgeseter gate med bygårder I stor kontrast til de grønne områdene i nord og vest ligger Elgeseter gate i øst og avgrenser Øya-området. Den er omgitt av eldre bygårder, men også nyere boligbebyggelse. Enkelte av bygningene kunne trengt oppussing på grunn av slitasje. Gaten er lite preget av grøntstrukturer, selv om det er plantet enkelte trær og sådd gress på noen midtrabatter. Figur 18 Elgesetergate mot nord Bunnpris i Elgeseter gate og Coop i Klostergata Begge disse butikkene og deres tilhørende områder kan med fordel forbedres. Det er gjort lite for å gjøre byggene og parkeringsplassene fine. Særlig Coop er preget av midlertidige løsninger. Et eksempel er parkeringsskillerne i betong. Foran Bunnpris er det ett stort og flott tre, men utenom dette er tomten lite attraktiv. Store konteinere er plassert i det sørvestre hjørnet av parkeringsplassen uten at det er gjort noe forsøk på å prøve å skjule dem. Enkelte steder på veggene av butikken er det skjemmende tagging som bør fjernes. Boligområder Figur 20 Udbyesgate mot trikkestallen Figur 19 Noen fasader er grå og kjedelige Boligområdene innholder alt fra blokkbebyggelse til eneboliger. De gir stort sett et inntrykk av at de forskjellige boligtypene spiller sammen og at de ikke er skjemmende for hverandre. Mange av boligene er omgitt av større eller mindre hager, eller felles grøntareal for blokkbebyggelsen. Ett av unntakene er Udbyes gate. Fasadene er usammenhengende, lite 28

29 pene og slitte. I nord finnes det noe vegetasjon men det er dårlig med dette i sør mot teknobyen. Mesteparten av trafikken til den nordlige delen av øya går gjennom Mauritz Hansensgate dette gjør at denne gata får en større trafikkbelastning enn resten av veinettet rundt boligbebyggelsen. Flere steder, både i boligområdene og generelt i området, er fortauene og dreneringsrennene slitt og ødelagt. Det blir nødvendig å rette opp disse skadene. Det kan også få alvorlige for personer som er svaksynte og skape problemer for personer i rullestol. Figur 20 Slitte fortauskanter Sykehusområdet Sykehusets kvartalsoppbygging over et stort areal gjør at det blir plass til små grøntareal innimellom. Dette viser seg i form av sykehusparken, små gressplener og en flott grønn allé inn mot sykehuset. Hovedbygningen er stor og skjemmende for hele øya området, da den er i dårlig forfatning. Området kommer til å få et mer helhetlig inntrykk etter at utbyggingen er ferdig. Figur 21 Hovedbygningen på St. Olavs Hospital Tomta mellom Teknobyen og Elgesetergate Området mellom Teknobyen og Elgeseter gate består av en parkeringsplass, noen slitte gårdsbygninger av verneklasse c og b og oppgravd mark. Alt dette er skjult fra veien med et forfallent gjerde. Det er helt nødvendig å få gjort noe med dette området. Figur 22 Tomta mellom Teknobyen og Elgeseter gate 29

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Helsevakt Mauritz Hansensgate 4 DOKUMENTKODE 417001-RIT-NOT-001- rev002 EMNE Trafikk TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON - SAKSBEH

Detaljer

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole Kartlagte veivalg Samle elevene utenfor skolen. Fortell dem hvor vi skal Hvordan vi forventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, og gjerne

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig

Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig Trondheim, 6. desember 2010 Syklistenes Landsforening i Trondheim (SLF) er svært kritisk til konsekvensutredningen

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 20. april 2017 IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE IDD SKOLE Revisjon 0 Dato 20.04.2017 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent av Magne Fjeld Beskrivelse Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Hvorfor har vi ikke lykkes enda? Seks europeiske byer er undersøkt.

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Mai 2010 Kristian Sandvik, Byplankontoret Trondheim kommune kristian.sandvik@trondheim.kommune.no Innledning Her følger en beskrivelse

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer HØYT OG LAVT urbane boliger for store og små registreringer valg av tomter Registreringer Våren 2014 Stine Glennås Hovedveileder: Gro Rødne Biveileder: Eli Støa aktuelle tomter kriterier for valg av tomter

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg.

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg. Forklaring knappene til nettside Navn Ikon Beskrivelse Krysse vei Knappen skal brukes der du skal gå over veien. Du kan krysse veien i gangfelt med lyskryss, merket gangfelt eller utenfor gangfelt. Før

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen Lysbilde 1 Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen 11. Januar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Byplanen skal revideres: Kommunedelplan for sentrum Leiret Kommunedelplan

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon

Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Informasjon og tips Presentasjonen inneholder noe fakta om ulykkesstatistikk og årsaker, og aktiviteter innenfor

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark NVF Stipend Rapport Tittel: Sykkelstudietur til Danmark Danmark / 2.9. - 7.9.2006 Ingve Lygre Undheim Forord I forbindelse med prosjektoppgaven som inngår i 9. semester av mastergradstudiet på NTNU i Trondheim

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Trondheim Kommune Trafikksikkerhet ved Bispehaugen skole farlig og vanskelig skolevei Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Bispehaugen

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Sammendrag: Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Forfattere: Aslak Fyhri Randi Hjorthol Oslo 6, 97 sider Kunnskap om barns reisevaner og fysisk aktivitet har vært meget mangelfull i Norge.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892. Saksbehandler: Kristian Sandvik

Saksframlegg. Trondheim kommune. Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892. Saksbehandler: Kristian Sandvik Saksframlegg Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar lysregulering av kryssene Torbjørn Bratts veg/ Nardobakken

Detaljer

Middels kompleksitet. Lav kompleksitet. Tre felts gate uten holdeplass. To felts gate

Middels kompleksitet. Lav kompleksitet. Tre felts gate uten holdeplass. To felts gate 27 29 30 31 20 22 23 10 26 11 25 28 17 18 19 21 24 36 35 34 33 32 12 9 8 7 13 14 15 16 6 5 4 Høy kompleksitet med midtstilt løsning 3 Middels kompleksitet 2 Lav kompleksitet 1 Tre felts gate uten holdeplass

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

TEKNOFORBINDELSEN FRIOMRÅDE VED NIDELVA PARKSKRÅNING VED NTNU GLØSHAUGEN. en blå tråd

TEKNOFORBINDELSEN FRIOMRÅDE VED NIDELVA PARKSKRÅNING VED NTNU GLØSHAUGEN. en blå tråd TEKNOFORBINDELSEN FRIOMRÅDE VED NIDELVA PARKSKRÅNING VED NTNU GLØSHAUGEN en blå tråd Beliggenhet og bakgrunn Den såkalte Teknoforbindelsen er en tverrforbindelse mellom Gløshaugenplatået og Nidelva og

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak:

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak: Saksframlegg BYÅSEN SKOLE, FORESPØRSEL VEDRØRENDE SIKRING AV SKOLEVEG: - REDUSERTE FARTSGRENSER I SELSBAKKVEGEN OG BØCKMANNS VEG Arkivsaksnr.: 02/27057 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Kolsås Vel Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Ref.: Referat fra styremøte 19. Mai 2016. Sak: Trafikksikkerheten rundt Kolsås Stasjon. Innhold Rapport fra befaring med Bærum kommune, Plan og Sikkerhet....

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

ATP-analyser for sykkelplanlegging

ATP-analyser for sykkelplanlegging ATP-analyser for sykkelplanlegging med eksempler fra Bergen, Oppegård og Horten 23.02.09 01.12.2009 Sykkelstrategi for Bergen Strategi for hovedruter mot sentrum og mellom bydelene Fokus på Bergen sentrum

Detaljer

Veg og gateutforming, trafikkflyt

Veg og gateutforming, trafikkflyt Veg og gateutforming, trafikkflyt Bruk av gater og gang-og sykkelveier Vegnettet vist ved svært viktige veier i rødt, viktige veier i blått, og andre relevante veier i grønt. Hovedveiene er Sentrumsvegen,

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen NOTAT Oppdrag 1350000733 Rammeavtale Bjugn kommune Kunde Bjugn kommune Notat nr. 0 rev 2 Dato 2015/11/12 Til Fra Kopi Ingjerd Astad Tor Lunde Eirik Gerhard Lind Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Storbysamling i Sykkelbynettverket 28. 29. mars 2017 Marit Synnes Lindseth 1 Formålet med utviklingsprosjektet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar utredningen om gangvegsmuligheter langs Fjellseterveien til etterretning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE LIBAKK

TRAFIKKANALYSE LIBAKK Beregnet til Sameiet Libakk Dokument type Rapport Dato 2015-03-04 TRAFIKKANALYSE LIBAKK TRAFIKKANALYSE LIBAKK Revisjon [xx] Dato 2015/03/27 Utført av Helge Wetterstad Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017 Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken Rita Ottervik, 23. mars 2017 2008: Byen og køene vokser - 0 kr fra staten til transport i Trondheim 2017: 0 kr fra staten har blitt 7200 millioner Slik startet

Detaljer

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 609047-01 Sjetnan Nedre B7 og B8, reguleringsplan Tiller Dato: 07.03.2017 Skrevet av: Jorun Gjære Kvalitetskontroll: - TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE INNHOLD Innledning... 1 Beskrivelse

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon Sykkelparkering og -trasé gjennom ny trafikkforplass Drammen stasjon Mye sykkelparkering er fjernet som følge av ombygging av trafikkforplassen på Drammen stasjon. I dette arealet vil sykkeltraseen forlenges

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka April 2016 Hvorfor Bypakke Tønsberg-regionen? Bypakka ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM

KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM B5 KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM Et sykkelsenter i Trondheim sentrum må være med å bidra til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel. Strategisk plassering i forhold til innfartsårer og arbeidsplasser

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport Guro Berge ! Perspektiver bak miljøvennlig transport! Befolkningens transportmiddelbruk! Prinsipper for tilrettelegging! Valg som

Detaljer