Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer."

Transkript

1 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Refill Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) en kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. Dokumentnr.: Versjonsnr.: 3.01 Utgitt: 13/01/2012 Erstatter: 09/12/2011 Versjonsnr. transport: 1.00 (17/06/2011) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Refill 3M Id-nummer Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller stoffblandingen samt anvendelser som frarådes Dentalprodukt Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse: 3M Norge AS, Hvamveien 6, Postboks 100, 2026 Skjetten. Tlf: E-post: Nettside: Nødnummer Giftssentralen: Dette produktet er et kit, og består av flere separate bestanddeler. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for hver av de ulike bestanddelene der dette er aktuelt. De respektive sikkerhetsdatabladene følger vedlagt. Vennligst oppbevar disse samlet. Aktuelle dokumentnummer for kit-bestanddeler er: , TRANSPORTOPPLYSNINGER , , Ikke transportfarlig gods MERKEETIKETT FOR KIT 2.2. Etikettelementer Side: 1 av 2

2 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Refill FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier Symboler: Xn Xn Helseskadelig Inneholder: For opplysninger om innholdsstoffer, se merkeetiketter for kit-bestanddelene. R-setninger: R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. S-setninger: S23A S24 S37 S45 Unngå innånding av damp. Unngå hudkontakt. Bruk egnede vernehansker. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandlig nødvendig; vis etiketten om mulig. Øvrige opplysninger om merkeetiketten: For opplysninger om innholdsstoffer, se merkeetiketter for kit-bestanddelene. Informasjon om endringer: Endringer i forhold til forrige versjon: Avsnitt 1: 3M Id-nummer ble endret. Opphavsrett ble endret. Side: 2 av 2

3 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) en kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. Dokumentnr.: Versjonsnr.: 3.03 Utgitt: 10/01/2013 Erstatter: 18/12/2012 Versjonsnr. transport: 1.00 (17/06/2011) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller stoffblandingen samt anvendelser som frarådes Identifiserte bruksområder Dentalprodukt. Dental-sement 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse: 3M Norge AS, Hvamveien 6, Postboks 100, 2026 Skjetten. Tlf: E-post: Nettside: Nødnummer Giftssentralen: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisering: Dette produktet er unntatt faremerking iht Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier Identifikasjon av relevante farer: Allergifremkallende; R43 For fullstendig tekst på R-setninger, se avsnitt Etikettelementer CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Side: 1 av 13

4 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier Symbol(er) Irriterende Inneholder: 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12-dodekandiyl ester R-setninger: R43 S-setninger: S24 S37 Kan gi allergi ved hudkontakt. Unngå hudkontakt. Bruk egnede vernehansker. Øvrige opplysninger om merkeetiketten: Produktet er unntatt merking i henhold til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (FOR nr 1139) da det er definert som medisinsk utstyr, herunder materiale, som innføres i menneskekroppen (invasivt) eller brukes i direkte kontakt med kroppen, regulert i lov av 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr Andre farer Ingen kjente AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Bestanddeler CAS-nr EC-nr. Vekt% Klassifisering Silanbehandlet glasspulver Ingen Bisfenol A bis(3-metakryloyloksypropyl) EINECS eter substituert dimetakrylat Benzyl-5-fenyl-barbitursyre, kalsiumsalt Ingen < 5 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12-dodekandiyl ester EINECS < 5 Xi:R ; R43 (Leverandør) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 (Leverandør) Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, EINECS 272- < 5 hydrolyseprodukter med silika Natrium p-toluensulfinat EINECS 212- < Kalsiumhydroksid EINECS < 2 Xi:R41 (Leverandør) Eye Dam. 1, H318 (Leverandør) Titandioksid EINECS 236- < 0, Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle R-setninger og H-setninger listet i dette avsnittet. Se avsnitt 15 for eventuelle Merknader som angir referanse til spesielle regler og anmerkinger knyttet til stoffene ovenfor For om bestanddelenes administrative norm eller PBT eller vpvb status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet. Side: 2 av 13

5 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Øyekontakt: Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege. Hudkontakt: Vask umiddelbart med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Dersom tegn/symptomer utvikles må lege kontaktes. Innånding: Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag. Svelging: Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig Ikke aktuelt AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Slukk med slukkemiddel egnet for vanlig brennbart materiale, som vann eller skum Særlige farer i forbindelse med stoffet eller stoffblandingen Ingen for dette produktet. Farlige nedbrytnings- eller biprodukter Stoff Karbonmonoksid Karbondioksid Irriterende damper eller gasser Betingelse Under forbrenning Under forbrenning Under forbrenning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Uvanlig brann- eller eksplosjonsfare forventes ikke. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Evakuer området. Ventiler området med frisk luft Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp til miljøet Metoder og utstyr til oppdemning og opprensing Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Rengjør området. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig Henvisning til andre avsnitt Side: 3 av 13

6 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering No-touch technique anbefales. Hvis hudkontakt forekommer, vask huden med såpe og vann. Akrylater kan penetrere vanlig brukte hanskematerialer. Hvis produktet kommer i kontakt med hansken, fjern hansken og kast den, vask straks hendene med såpe og vann og ta i bruk en ny hanske. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuell uforenlighet Beskyttes mot sollys. Må ikke lagres varmt Særlige anvendelser Se i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametre Administrative normer Bestanddeler CAS-nr Detaljer Grense Anmerkninger Kalsiumhydroksid Adm. norm Gj.sn (8 timer): 5 mg/m3 Titandioksid Adm. norm Gj.sn (8 timer): 5 mg/m3 Adm. norm : Administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfære Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode KTN: Kortidsnorm ppm: parts per million mg/m3: milligram per kubikkmeter T: Takverdi 8.2. Eksponeringskontroll Egnede foranstaltninger til eksponeringskontroll Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under administrative normer og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern Personlig verneutstyr Øyevern Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene: Vernebriller med sideskjold Hud- og håndvern Annet hudvern er ikke nødvendig. Åndedrettsvern Under normale bruksforhold forventes ikke luftbåren eksponering å være av en slik betydning at åndedrettsvern er nødvendig. Side: 4 av 13

7 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Fysisk tilstand Fast stoff Spesifikk fysisk form: Pasta Utseende/Lukt tannfarget pasta med svak akryllukt ph Ikke aktuelt Kokepunkt/kokeområde Ingen Smeltepunkt Ingen Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke klassifisert Eksplosjonsegenskaper: Ikke klassifisert Oksidasjonsegenskaper: Ikke klassifisert Flammepunkt Ingen flammepunkt Selvantennelsestemperatur Ingen Nedre eksplosjonsgrense (LEL) Ingen Øvre eksplosjonsgrense (UEL) Ingen Damptrykk Ingen Relativ tetthet 2-2,2 [Std. ref.:vann = 1] Vannløselighet Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Fordamping: Damptetthet Viskositet Tetthet 9.2. Andre opplysninger Andel flyktige Uløselig Ingen Ingen Ingen Ingen 2-2,2 g/cm3 Ingen AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktet kan være reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se gitt under andre overskrifter i dette avsnittet Kjemisk stabilitet Stabil Risiko for farlige reaksjoner Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme Forhold som skal unngås Varme Materialer som skal unngås Ingen kjente Farlige nedbrytningsprodukter Stoff Ingen kjente. Betingelse Side: 5 av 13

8 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke en under med kjemikaliets klassifisering angitt i Avsnitt 2. I tillegg kan det være at de toksikologiske dataene for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets klassifisering og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet Informasjon om toksikologiske virkninger Tegn og symptomer på eksponering Basert på testdata og/eller om bestanddeler, kan dette produktet gi følgende helseeffekter: Øyekontakt: Kontakt med øynene under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning. Hudkontakt: Kontakt med huden under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning. Allergisk hudreaksjon (ikke fotoinitiert): tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, blemmer og kløe. Innånding: Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Svelging: Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè. Toksikologiske data Akutt giftighet Navn Eksponeringsvei Art Verdi Produkt Svelging Ingen testdata. Beregnet ATE >5 000 mg/kg Bisfenol A bis(3- Svelging Rotte LD50 > mg/kg metakryloyloksypropyl) eter substituert dimetakrylat 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12- dodekandiyl ester Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Dermal Kanin LD50 > mg/kg Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Innånding - støv/tåke (4 timer) Rotte LC50 > 0,691 mg/l Svelging Rotte LD50 > mg/kg Natrium p-toluensulfinat Kalsiumhydroksid Svelging Rotte LD mg/kg Titandioksid Dermal Kanin LD50 > mg/kg Titandioksid Innånding - støv/tåke Rotte LC50 > 6,8 mg/l (4 timer) Titandioksid Svelging Rotte LD50 > mg/kg ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate) Etsende eller irriterende for huden Side: 6 av 13

9 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst Navn Art Verdi Bisfenol A bis(3-metakryloyloksypropyl) eter Ingen vesentlig irritasjon substituert dimetakrylat 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12-dodekandiyl ester Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, Kanin Ingen vesentlig irritasjon hydrolyseprodukter med silika Natrium p-toluensulfinat Kalsiumhydroksid Titandioksid Ingen vesentlig irritasjon Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon Navn Art Verdi Bisfenol A bis(3-metakryloyloksypropyl) eter Svakt irriterende substituert dimetakrylat 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12-dodekandiyl ester Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, Kanin Ingen vesentlig irritasjon hydrolyseprodukter med silika Natrium p-toluensulfinat Kalsiumhydroksid Titandioksid Svakt irriterende Sensibiliserende ved hudkontakt Navn Art Verdi Bisfenol A bis(3-metakryloyloksypropyl) eter Ikke sensibiliserende substituert dimetakrylat 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12-dodekandiyl ester Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, Menneske og dyr Ikke sensibiliserende hydrolyseprodukter med silika Natrium p-toluensulfinat Kalsiumhydroksid Titandioksid Ikke sensibiliserende Sensibiliserende ved innånding Navn Art Verdi Bisfenol A bis(3-metakryloyloksypropyl) eter substituert dimetakrylat 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12-dodekandiyl ester Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Natrium p-toluensulfinat Kalsiumhydroksid Titandioksid Kjønnscellemutagenitet Navn Eksponeringsvei Verdi Bisfenol A bis(3-metakryloyloksypropyl) eter In vitro Ikke mutagent substituert dimetakrylat 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12-dodekandiyl ester Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, In vitro Ikke mutagent hydrolyseprodukter med silika Natrium p-toluensulfinat Kalsiumhydroksid Titandioksid In vitro Ikke mutagent Titandioksid Svelging Ikke mutagent Kreftfremkallende egenskaper Navn Eksponeringsvei Art Verdi Bisfenol A bis(3- metakryloyloksypropyl) eter Side: 7 av 13

10 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst substituert dimetakrylat 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12- dodekandiyl ester Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Natrium p-toluensulfinat Ikke spesifisert Mus Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Kalsiumhydroksid Titandioksid Svelging Ikke kreftfremkallende Titandioksid Innånding Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Reproduksjonstoksisitet Effekter på reproduksjon og/eller utvikling Navn Eksponeringsvei Verdi Art Testresultat Eksponeringstid Bisfenol A bis(3- metakryloyloksyprop yl) eter substituert dimetakrylat 2-Propensyre, 2- metyl-, 1,12- dodekandiyl ester Silanamin, 1,1,1- trimetyl-n- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Svelging Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Rotte NOAEL 509 mg/kg/day 1 generasjon Silanamin, 1,1,1- trimetyl-n- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Silanamin, 1,1,1- trimetyl-n- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Natrium p- toluensulfinat Kalsiumhydroksid Titandioksid Målorgan(er) Svelging Svelging Ikke giftig for mannlig reproduksjon Ikke giftig for utvikling Rotte NOAEL 497 mg/kg/day Rotte NOAEL mg/kg/day 1 generasjon ved organogenese Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering Navn Eksponeringsv ei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponeringstid Bisfenol A bis(3- metakryloylo ksypropyl) eter substituert dimetakrylat 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12- dodekandiyl ester Side: 8 av 13

11 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst Silanamin, 1,1,1- trimetyl-n- (trimetylsilyl) -, hydrolyseprod ukter med silika Natrium p- toluensulfinat Kalsiumhydro ksid Titandioksid Innånding irritasjon av luftveiene Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Irritasjon Positiv Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Navn Eksponeringsv ei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponeringsti d Bisfenol A bis(3- metakryloylo ksypropyl) eter substituert dimetakrylat 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12- dodekandiyl ester Silanamin, 1,1,1- trimetyl-n- (trimetylsilyl) -, hydrolyseprod ukter med silika Innånding luftveiene silikose Alle data er negative Natrium p- toluensulfinat Kalsiumhydro ksid Titandioksid Innånding luftveiene Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Titandioksid Innånding lungefibrose Alle data er negative Menneske NOAEL Ikke NOEL 10 mg/m3 NOAEL I/A yrkeseksponerin g Aspirasjonsfare Navn Bisfenol A bis(3-metakryloyloksypropyl) eter substituert dimetakrylat 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12-dodekandiyl ester Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Natrium p-toluensulfinat Kalsiumhydroksid Titandioksid Verdi Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Side: 9 av 13

12 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst Bruk kontakten på første side av dette sikkerhetsdatabladet for ytterligere toksikologisk om produktet og/eller bestanddelene. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke en under med kjemikaliets klassifisering angitt i Avsnitt 2. Ytterligere angående klassifiseringen er på forespørsel. I tillegg kan det være at data om miljøpåvirkning for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets klassifisering og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet Toksisitet Akutt fare for vannmiljøet: Ikke klassifisert etter GHS kriterier for akutt giftighet. Kronisk fare for vannmiljøet: Ikke klassifisert etter GHS kriterier for kronisk giftighet. Ingen testdata for produkt Stoff CAS-nr Organisme Type Eksponering Test sluttpunkt 2-Propensyre, Ingen 2-metyl-, 1,12- dodekandiyl ester Bisfenol A bis(3- metakryloyloks ypropyl) eter substituert dimetakrylat Silanamin, 1,1,1-trimetyl- N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprod ukter med silika Ingen Testresultat Alge Eksperiment 72 timer EC50 >= mg/l Natrium p Grønnalge Tilsvarende 96 timer EC mg/l toluensulfinat forbindelse Natrium p Daphnia Tilsvarende 48 timer EC50 >400 mg/l toluensulfinat forbindelse Natrium p Fathead Tilsvarende 96 timer LC50 >400 mg/l toluensulfinat Minnow forbindelse Kalsiumhydrok Daphnia Eksperiment 48 timer EC mg/l sid Kalsiumhydrok Western Eksperiment 96 timer LC mg/l sid Mosquitofish Titandioksid Crustecea Eksperiment 96 timer EC50 >300 mg/l andre Titandioksid Daphnia Eksperiment 48 timer EC50 >100 mg/l Titandioksid Sheepshead Eksperiment 96 timer LC50 >240 mg/l Side: 10 av 13

13 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst Minnow Titandioksid Fisk Eksperiment 30 dager NOEC >=1 000 mg/l Titandioksid Daphnia Eksperiment 30 dager NOEC 3 mg/l Persistens og nedbrytbarhet Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll 2-Propensyre, Estimert Fotolytisk 7.13 timer (t Andre metoder 2-metyl-, 1,12- dodekandiyl ester Fotolyse halveringstid (i 1/2) luft) Natrium p- toluensulfinat Bisfenol A bis(3- metakryloyloks ypropyl) eter substituert dimetakrylat Silanamin, 1,1,1-trimetyl- N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprod ukter med silika 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12- dodekandiyl ester Natrium p- toluensulfinat Kalsiumhydrok sid Estimert Fotolyse Ingen Ingen Estimert Biodegradering Eksperiment Biodegradering Ingen Titandioksid Ingen Bioakkumuleringspotensiale Fotolytisk halveringstid (i luft) 26 dager (t 1/2) Andre metoder N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 28 dager Biologisk oksygenforbru k 90 vekt% OECD 301C - MITI (I) 28 dager Biologisk oksygenforbru k 69 vekt% OECD 301C - MITI (I) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Bisfenol A bis(3- metakryloyloks ypropyl) eter substituert dimetakrylat Ingen N/A N/A N/A N/A 2-Propensyre, 2-metyl-, 1,12- dodekandiyl ester Estimert Biokonsentrasj on Bioakkumulasj onsfaktor 1230 Andre metoder Silanamin, Ingen N/A N/A N/A N/A Side: 11 av 13

14 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst 1,1,1-trimetyl- N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprod ukter med silika Natrium p- toluensulfinat Kalsiumhydrok sid Tilsvarende forbindelse BCF-Karpe Ingen Titandioksid Eksperiment BCF - Andre 42 dager Bioakkumulasj onsfaktor <2.3 OECD 305E-Bioaccum Fl-thru fis N/A N/A N/A N/A 42 dager Bioakkumulasj onsfaktor 9.6 Andre metoder Mobilitet i jord Kontakt 3M for mer Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ingen på nåværende tidspunkt. Kontakt 3M for mer Andre skadelige virkninger Ingen AVSNITT 13: Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk. Brennes i et godkjent forbrenningsanlegg. Fullstendig destruksjon kan kreve bruk av ekstra drivstoff under forbrenningsprosessen. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater klassifisert som farlig i henhold til gjeldende forskrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsforskrift. Rådfør med respektive myndigheter for å bestemme e behandlings- og disponeringsfasiliteter. Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending. EAL-kode (som solgt produkt): * kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer Avfallsstoffnummer 7152 Organisk avfall uten halogen AVSNITT 14: Transportopplysninger ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods. AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger Side: 12 av 13

15 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Catalyst Lover og forskrifter spesifikke for bestanddelen eller produktet, mht helse, miljø og sikkerhet Kreftfremkallende egenskaper Bestanddeler CAS-nr Klassifisering Regelverk Titandioksid Kreftfremkallende egenskaper, kategori 2B IARC - International Agency for Research on Cancer Status i globale kjemikalieregistre Kontakt 3M for ytterligere Rapport om kjemikaliesikkerhet Ikke aktuelt AVSNITT 16: Andre opplysninger Liste over relevante H-setninger H315 H317 H318 H319 H335 Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Liste over relevante R-setninger R36 Irriterer øynene. R37 Irriterer luftveiene. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. Informasjon om endringer: Endringer i forhold til forrige versjon: Avsnitt 12: Informasjon ble endret. Opphavsrett ble endret. Avsnitt 5: Informasjon ble endret. Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende "). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende en som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende en er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt vår oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normale forhold. Vi skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende en, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende en, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formål enn som et sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser. Se for 3M Norge AS sine sikkerhetsdatablader. Side: 13 av 13

16 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) en kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. Dokumentnr.: Versjonsnr.: 3.03 Utgitt: 10/01/2013 Erstatter: 21/11/2012 Versjonsnr. transport: 1.00 (17/06/2011) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller stoffblandingen samt anvendelser som frarådes Identifiserte bruksområder Dentalprodukt. Dental-sement 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse: 3M Norge AS, Hvamveien 6, Postboks 100, 2026 Skjetten. Tlf: E-post: Nettside: Nødnummer Giftssentralen: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisering: Dette produktet er unntatt faremerking iht Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier Identifikasjon av relevante farer: Allergifremkallende; R42/43 For fullstendig tekst på R-setninger, se avsnitt Etikettelementer CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Side: 1 av 15

17 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier Symbol(er) Helseskadelig Inneholder: 1,1'-[1-(hydroksymetyl)-1,2-etandiyl]metakrylat, reaksjonsprodukt med 2-hydroksy-1,3-propandiyldimetakrylat og fosforoksid; Natriumpersulfat (EC-nr: ); Trietylenglykoldimetakrylat (EC-nr: ) R-setninger: R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. S-setninger: S23A S24 S37 S45 Unngå innånding av damp. Unngå hudkontakt. Bruk egnede vernehansker. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandlig nødvendig; vis etiketten om mulig. Øvrige opplysninger om merkeetiketten: Produktet er unntatt merking i henhold til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (FOR nr 1139) da det er definert som medisinsk utstyr, herunder materiale, som innføres i menneskekroppen (invasivt) eller brukes i direkte kontakt med kroppen, regulert i lov av 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr. R41 er ikke påkrevd på grunnlag av negative resultat fra okularirritasjonsstudier Andre farer Ingen kjente AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Bestanddeler CAS-nr EC-nr. Vekt% Klassifisering Silanbehandlet glasspulver Ingen ,1'-[1-(hydroksymetyl)-1,2- etandiyl]metakrylat, reaksjonsprodukt med 2-hydroksy-1,3-propandiyldimetakrylat og fosforoksid Xi:R41; R43 (Egenklassifisering) Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, Trietylenglykoldimetakrylat EINECS Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, EINECS 272- hydrolyseprodukter med silika Oksidglass kjemikalier EINECS Natriumpersulfat EINECS H317 (Egenklassifisering) R43 (Egenklassifisering) Skin Sens. 1, H317 (Egenklassifisering) < 5 < 3 < 2 O:R8; Xn:R22; Xi:R ; R42-43 (Leverandør) Ox. Sol. 3, H272; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Side: 2 av 15

18 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste Tert-butyl peroksy-3,5,5-trimetylheksanoat EINECS Irrit. 2, H319; Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 (Leverandør) < 0,5 O:R7; Xi:R38; N:R50/53; R43 (Leverandør) Org. Perox. CD, H242; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 (Leverandør) Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle R-setninger og H-setninger listet i dette avsnittet. Se avsnitt 15 for eventuelle Merknader som angir referanse til spesielle regler og anmerkinger knyttet til stoffene ovenfor For om bestanddelenes administrative norm eller PBT eller vpvb status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Øyekontakt: Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege. Hudkontakt: Vask umiddelbart med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Dersom tegn/symptomer utvikles må lege kontaktes. Innånding: Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag. Svelging: Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig Ikke aktuelt AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Slukk med slukkemiddel egnet for vanlig brennbart materiale, som vann eller skum Særlige farer i forbindelse med stoffet eller stoffblandingen Ingen for dette produktet. Farlige nedbrytnings- eller biprodukter Stoff Karbonmonoksid Karbondioksid Irriterende damper eller gasser Betingelse Under forbrenning Under forbrenning Under forbrenning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Side: 3 av 15

19 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste Uvanlig brann- eller eksplosjonsfare forventes ikke. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Ventiler området med frisk luft. Se forholdregler under andre avsnitt i dette sikkerhetsdatabladet Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp til miljøet Metoder og utstyr til oppdemning og opprensing Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Rengjør området. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering No-touch technique anbefales. Hvis hudkontakt forekommer, vask huden med såpe og vann. Akrylater kan penetrere vanlig brukte hanskematerialer. Hvis produktet kommer i kontakt med hansken, fjern hansken og kast den, vask straks hendene med såpe og vann og ta i bruk en ny hanske. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuell uforenlighet Beskyttes mot sollys. Må ikke lagres varmt. Må ikke lagres i områder hvor produktet kan komme i kontakt med mat eller legemidler Særlige anvendelser Se i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametre Administrative normer Bestanddeler CAS-nr Detaljer Grense Anmerkninger Glassfilamenter Adm. norm Gj.sn(som fiber)(8 timer): 0,5 Kreftfremkallende (K) fiber/cc Glassfiber/polyester, totalstøv Adm. norm Gj.sn (totalstøv)(8 timer): 5 mg/m3 Oksidglass kjemikalier Fastsatt av produsent Gj.sn (8 timer) (som støv): 10 mg/m3 Persulfater Adm. norm Gj.sn (8 timer): 2 mg/m3 Allergifremkallende (A) Adm. norm : Administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfære Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode KTN: Kortidsnorm ppm: parts per million mg/m3: milligram per kubikkmeter T: Takverdi 8.2. Eksponeringskontroll Side: 4 av 15

20 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste Egnede foranstaltninger til eksponeringskontroll Ikke relevant Personlig verneutstyr Øyevern Benytt vernebriller/ansiktsskjerm. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene: Vernebriller med sideskjold Hud- og håndvern For å unngå hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklær basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Konferer med din leverandør av hansker og/eller verneklær for valg av egnede materialer. Åndedrettsvern Under normale bruksforhold forventes ikke luftbåren eksponering å være av en slik betydning at åndedrettsvern er nødvendig. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Fysisk tilstand Fast stoff Spesifikk fysisk form: Pasta Utseende/Lukt tannfarget pasta med svak akrylatlukt. ph Ikke aktuelt Kokepunkt/kokeområde Ingen Smeltepunkt Ingen Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke klassifisert Eksplosjonsegenskaper: Ikke klassifisert Oksidasjonsegenskaper: Ikke klassifisert Flammepunkt Ingen flammepunkt Selvantennelsestemperatur Ingen Nedre eksplosjonsgrense (LEL) Ingen Øvre eksplosjonsgrense (UEL) Ingen Damptrykk Ingen Relativ tetthet 2-2,2 [Std. ref.:vann = 1] Vannløselighet Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Fordamping: Damptetthet Viskositet Tetthet 9.2. Andre opplysninger Andel flyktige Ubetydelig Ingen Ingen Ingen Ingen 2-2,2 g/cm3 Ingen AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Side: 5 av 15

21 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste Reaktivitet Produktet kan være reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se gitt under andre overskrifter i dette avsnittet Kjemisk stabilitet Stabil Risiko for farlige reaksjoner Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme Forhold som skal unngås Varme Materialer som skal unngås Ingen kjente Farlige nedbrytningsprodukter Stoff Ingen kjente. Betingelse AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke en under med kjemikaliets klassifisering angitt i Avsnitt 2. I tillegg kan det være at de toksikologiske dataene for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets klassifisering og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet Informasjon om toksikologiske virkninger Tegn og symptomer på eksponering Basert på testdata og/eller om bestanddeler, kan dette produktet gi følgende helseeffekter: Øyekontakt: Kontakt med øynene under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning. Hudkontakt: Moderat hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte lokal rødhet, hevelse, kløe og tørrhet. Allergisk hudreaksjon (ikke foto-initiert): tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, blemmer og kløe. Innånding: Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Allergisk reaksjon i luftveiene: tegn/symptomer kan innbefatte pustebesvær, gisping, hosting og sammensnøring i brystet. Svelging: Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè. Toksikologiske data Akutt giftighet Navn Eksponeringsvei Art Verdi 1,1'-[1-(hydroksymetyl)-1,2- Svelging Rotte LD50 > mg/kg Side: 6 av 15

22 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste etandiyl]metakrylat, reaksjonsprodukt med 2-hydroksy- 1,3-propandiyldimetakrylat og fosforoksid Trietylenglykoldimetakrylat Svelging Rotte LD mg/kg Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter Dermal Kanin LD50 > mg/kg med silika Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Innånding - støv/tåke (4 timer) Rotte LC50 > 0,691 mg/l Svelging Rotte LD50 > mg/kg Oksidglass kjemikalier Dermal LD50 beregnet til > mg/kg Oksidglass kjemikalier Svelging LD50 anslått til å være mg/kg Natriumpersulfat Tert-butyl peroksy-3,5,5- trimetylheksanoat ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate) Etsende eller irriterende for huden Navn Art Verdi 1,1'-[1-(hydroksymetyl)-1,2-etandiyl]metakrylat, Kanin Minimalt irriterende reaksjonsprodukt med 2-hydroksy-1,3- propandiyldimetakrylat og fosforoksid Trietylenglykoldimetakrylat Svakt irriterende Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, Kanin Ingen vesentlig irritasjon hydrolyseprodukter med silika Oksidglass kjemikalier Natriumpersulfat Tert-butyl peroksy-3,5,5-trimetylheksanoat Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon Navn Art Verdi 1,1'-[1-(hydroksymetyl)-1,2-etandiyl]metakrylat, Kanin Etsende reaksjonsprodukt med 2-hydroksy-1,3- propandiyldimetakrylat og fosforoksid Trietylenglykoldimetakrylat Moderat irriterende Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, Kanin Ingen vesentlig irritasjon hydrolyseprodukter med silika Oksidglass kjemikalier Natriumpersulfat Tert-butyl peroksy-3,5,5-trimetylheksanoat Sensibiliserende ved hudkontakt Navn Art Verdi 1,1'-[1-(hydroksymetyl)-1,2-etandiyl]metakrylat, Marsvin Ikke sensibiliserende reaksjonsprodukt med 2-hydroksy-1,3- propandiyldimetakrylat og fosforoksid Trietylenglykoldimetakrylat Sensibiliserende Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, Menneske og dyr Ikke sensibiliserende hydrolyseprodukter med silika Oksidglass kjemikalier Natriumpersulfat Tert-butyl peroksy-3,5,5-trimetylheksanoat Sensibiliserende ved innånding Navn Art Verdi Side: 7 av 15

23 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste 1,1'-[1-(hydroksymetyl)-1,2-etandiyl]metakrylat, reaksjonsprodukt med 2-hydroksy-1,3- propandiyldimetakrylat og fosforoksid Trietylenglykoldimetakrylat Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Oksidglass kjemikalier Natriumpersulfat Tert-butyl peroksy-3,5,5-trimetylheksanoat Kjønnscellemutagenitet Navn Eksponeringsvei Verdi 1,1'-[1-(hydroksymetyl)-1,2-etandiyl]metakrylat, In vitro Ikke mutagent reaksjonsprodukt med 2-hydroksy-1,3- propandiyldimetakrylat og fosforoksid Trietylenglykoldimetakrylat In vitro Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, In vitro Ikke mutagent hydrolyseprodukter med silika Oksidglass kjemikalier In vitro Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Natriumpersulfat Tert-butyl peroksy-3,5,5-trimetylheksanoat Kreftfremkallende egenskaper Navn Eksponeringsvei Art Verdi 1,1'-[1-(hydroksymetyl)-1,2- etandiyl]metakrylat, reaksjonsprodukt med 2-hydroksy- 1,3-propandiyldimetakrylat og fosforoksid Trietylenglykoldimetakrylat Dermal Ikke kreftfremkallende Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter Ikke spesifisert Mus Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering med silika Oksidglass kjemikalier Innånding Kreftfremkallende Natriumpersulfat Tert-butyl peroksy-3,5,5- trimetylheksanoat Reproduksjonstoksisitet Effekter på reproduksjon og/eller utvikling Navn Eksponeringsvei Verdi Art Testresultat Eksponeringstid 1,1'-[1- (hydroksymetyl)-1,2- etandiyl]metakrylat, reaksjonsprodukt med 2-hydroksy-1,3- propandiyldimetakryl at og fosforoksid Trietylenglykoldimet akrylat Svelging Ikke giftig for reproduksjon og / NOAEL 1 mg/kg/day Trietylenglykoldimet akrylat Svelging eller utvikling Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Mus NOAEL 1 mg/kg/day 1 generasjon Trietylenglykoldimet Svelging Ikke giftig for Mus NOAEL 1 1 generasjon akrylat mannlig reproduksjon mg/kg/day Trietylenglykoldimet Svelging Ikke giftig for Mus NOAEL 1 1 generasjon Side: 8 av 15

24 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste akrylat utvikling mg/kg/day Silanamin, 1,1,1- trimetyl-n- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Svelging Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Rotte NOAEL 509 mg/kg/day Silanamin, 1,1,1- trimetyl-n- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Silanamin, 1,1,1- trimetyl-n- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Oksidglass kjemikalier Natriumpersulfat Tert-butyl peroksy- 3,5,5- trimetylheksanoat Svelging Svelging Ikke giftig for mannlig reproduksjon Ikke giftig for utvikling Rotte NOAEL 497 mg/kg/day Rotte NOAEL mg/kg/day 1 generasjon 1 generasjon ved organogenese Målorgan(er) Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering Navn Eksponeringsv ei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponeringstid 1,1'-[1- (hydroksymet yl)-1,2- etandiyl]meta krylat, reaksjonsprod ukt med 2- hydroksy-1,3- propandiyldi metakrylat og fosforoksid Trietylenglyk oldimetakryla t Silanamin, 1,1,1- trimetyl-n- (trimetylsilyl) -, hydrolyseprod ukter med silika Oksidglass kjemikalier Natriumpersul fat Tert-butyl peroksy- 3,5,5- trimetylheksa noat Dermal blod Alle data er negative Innånding irritasjon av luftveiene Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering NOAEL I/A Irritasjon Positiv Side: 9 av 15

25 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Navn Eksponeringsv ei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponeringsti d 1,1'-[1- (hydroksymet yl)-1,2- etandiyl]meta krylat, reaksjonsprod ukt med 2- hydroksy-1,3- propandiyldi metakrylat og fosforoksid Trietylenglyk oldimetakryla t Trietylenglyk oldimetakryla t Silanamin, 1,1,1- trimetyl-n- (trimetylsilyl) -, hydrolyseprod ukter med silika Oksidglass kjemikalier Natriumpersul fat Tert-butyl peroksy- 3,5,5- trimetylheksa noat Dermal nyre og/eller blære Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Dermal blod Alle data er negative Innånding luftveiene silikose Alle data er negative Innånding luftveiene Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering NOAEL I/A Mus NOAEL 833 mg/kg/day Menneske NOAEL Ikke NOEL I/A 78 uker yrkeseksponerin g Aspirasjonsfare Navn 1,1'-[1-(hydroksymetyl)-1,2-etandiyl]metakrylat, reaksjonsprodukt med 2- hydroksy-1,3-propandiyldimetakrylat og fosforoksid Trietylenglykoldimetakrylat Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silika Oksidglass kjemikalier Natriumpersulfat Tert-butyl peroksy-3,5,5-trimetylheksanoat Verdi Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Bruk kontakten på første side av dette sikkerhetsdatabladet for ytterligere toksikologisk om produktet og/eller bestanddelene. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke en Side: 10 av 15

26 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste under med kjemikaliets klassifisering angitt i Avsnitt 2. Ytterligere angående klassifiseringen er på forespørsel. I tillegg kan det være at data om miljøpåvirkning for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets klassifisering og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet Toksisitet Akutt fare for vannmiljøet: Ikke klassifisert etter GHS kriterier for akutt giftighet. Kronisk fare for vannmiljøet: Ikke klassifisert etter GHS kriterier for kronisk giftighet. Ingen testdata for produkt Stoff CAS-nr Organisme Type Eksponering Test Testresultat sluttpunkt Silanamin, Alge Eksperiment 72 timer EC50 >= mg/l 1,1,1-trimetyl- N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprod ukter med silika 1,1'-[1- (hydroksymety l)-1,2- etandiyl]metak rylat, reaksjonsprodu kt med 2- hydroksy-1,3- propandiyldim etakrylat og fosforoksid Ingen Oksidglass kjemikalier Natriumpersulf at Tert-butyl peroksy-3,5,5- trimetylheksan oat Trietylenglykol dimetakrylat Ingen Ingen Ingen Ingen Persistens og nedbrytbarhet Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Oksidglass kjemikalier Ingen N/A N/A N/A N/A Side: 11 av 15

27 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste 1,1'-[1- (hydroksymety l)-1,2- etandiyl]metak rylat, reaksjonsprodu kt med 2- hydroksy-1,3- propandiyldim etakrylat og fosforoksid Natriumpersulf at Silanamin, 1,1,1-trimetyl- N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprod ukter med silika Tert-butyl peroksy-3,5,5- trimetylheksan oat Trietylenglykol dimetakrylat Trietylenglykol dimetakrylat Ingen Ingen Ingen Ingen Beregnet. Fotolyse Tilsvarende forbindelse Biodegradering Bioakkumuleringspotensiale N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Fotolytisk halveringstid (i luft) 28 dager Biologisk oksygenforbru k 5.67 timer (t 1/2) Andre metoder 60 vekt% Andre metoder Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Oksidglass Ingen N/A N/A N/A N/A kjemikalier Tert-butyl peroksy-3,5,5- trimetylheksan oat Natriumpersulf at 1,1'-[1- (hydroksymety l)-1,2- etandiyl]metak rylat, reaksjonsprodu kt med 2- hydroksy-1,3- propandiyldim etakrylat og Ingen Ingen Ingen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Side: 12 av 15

28 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste fosforoksid Silanamin, 1,1,1-trimetyl- N- (trimetylsilyl)-, hydrolyseprod ukter med silika Trietylenglykol dimetakrylat Ingen Laboratorium Bioakkumuleri ng N/A N/A N/A N/A log Pow 1.88 Andre metoder Mobilitet i jord Kontakt 3M for mer Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ingen på nåværende tidspunkt. Kontakt 3M for mer Andre skadelige virkninger Ingen AVSNITT 13: Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk. Brennes i et godkjent forbrenningsanlegg. Fullstendig destruksjon kan kreve bruk av ekstra drivstoff under forbrenningsprosessen. Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending. EAL-kode (som solgt produkt): * kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer Avfallsstoffnummer 7152 Organisk avfall uten halogen AVSNITT 14: Transportopplysninger ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods. AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger Lover og forskrifter spesifikke for bestanddelen eller produktet, mht helse, miljø og sikkerhet Status i globale kjemikalieregistre Kontakt 3M for ytterligere Rapport om kjemikaliesikkerhet Side: 13 av 15

29 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Base Paste Ikke aktuelt AVSNITT 16: Andre opplysninger Liste over relevante H-setninger H242 H272 H302 H315 H317 H318 H319 H334 H335 Brannfarlig ved oppvarming. Kan forsterke brann; oksiderende. Farlig ved svelging. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Liste over relevante R-setninger R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. R37 Irriterer luftveiene. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R42 Kan gi allergi ved innånding. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R7 Kan forårsake brann. R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. Informasjon om endringer: Endringer i forhold til forrige versjon: Opphavsrett ble endret. Avsnitt 3: Referanse til avsnitt 15 for om merknad ble endret. Avsnitt 1: Informasjon om bruk ble endret. Avsnitt 5: Informasjon ble endret. Tabell for H-setninger ble endret. R-setning ble tilføyd. S-setning ble tilføyd. Avsnitt 2: Informasjon ble tilføyd. Avsnitt 3: Tabell ble tilføyd. Avsnitt 2: Identifikasjon av relevante farer ble tilføyd. Avsnitt 12: Informasjon ble tilføyd. Avsnitt 12: Overskrift ble tilføyd. Avsnitt 2: Overskrift ble tilføyd. Etikett: Piktogram ble tilføyd. Etikett: Symboltekst ble tilføyd. Avsnitt 12: Informasjon ble slettet. Avsnitt 2: S-setninger ble slettet. Avsnitt 2: R-setninger ble slettet. Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler ble slettet. Avsnitt 15: Informasjon om bestanddel ble slettet. Avsnitt 2: Identifikasjon av relevante farer ble slettet. Etikett: Symboltekst ble slettet. Etikett: Piktogram ble slettet. Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre Side: 14 av 15

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe(TM) Imprint Bite 36850, 36890 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Penta H Refill Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac Cem Maxicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ramitec Penta Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint II Quickstep Regular Viscosity Wash Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe (TM) 3505 Relyx Luting Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac Fil Plus Aplicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 4910P/ 4911P/ 5914P/ 5915P 3M ESPE Filtek Supreme XTE Universal Restorative Professional Kit Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 7540S 3M ESPE Adper Scotchbond Multi-purpose Adhesive System Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint II Regular Body 9379 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Heavy Body Impression Material Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 6020/6021 3M ESPE Filtek Z250 Universal Restorative Intro Kits Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe Clinpro Sealant Intro Kit, Syringes Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, Meguiar's, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av Meguiar's, Inc. produkter er tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Putty Quick Refill Pack 36841 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE KETAC-BOND APLICAP Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Vitrebond Plus Liner A/B Kit Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac-Bond Aplicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint 4 Preliminary Penta Value Pack Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint 4 Penta Heavy Refill 71484 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta H DuoSoft Quick Refill 31768 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 7312 3M Espe Express Standard Putty Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta H Duosoft Quick Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE RelyX Ultimate Trial kit Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe Adper Prompt L-Pop Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Penta Putty Refill 36816 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint II Tray Material Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ramitec Penta Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint 4 Super Quick Regular Refill (Art. Nr. 71489) Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint II Quick Step Tray Material Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta / Impregum Penta L Duosoft/ Impregum Soft LB Plus Adhesive Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE RelyX Ultimate Trial kit Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Revidert den: 20-03-2009/ JST Erstatter den: 30-09-2008 Bruk av produktet Ardex 880, A46, K75: Gulvsparkelmasse Ardex

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta Soft Quick Intro Kit Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Dimension Penta L Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M 55045 Superfast Plastic Adhesive Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer