INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter Kart over butikker Styrets beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter Kart over butikker Styrets beretning Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning Øvrige informasjoner Dette er TRONDOS Driftsorganisasjon Medlemsorganisasjon Medlemsfordeler Faktainformasjon TRONDOS SA (TRONDOS) Du treffer oss på vår hjemmeside Sentralbord Hovedkontor tlf Sentralbord Coop Obs! City Syd tlf Sentralbord Coop Obs! City Lade tlf Postadresse TRONDOS Hovedkontor, Postboks 2425, Sluppen, 7005 Trondheim Gateadresse TRONDOS Hovedkontor, Haakon VII s gt. 9, 7041 Trondheim 2

3 KRETSÅRSMØTER KRETSÅRSMØTER I TRONDOS 2013 Krets Tid Kl. Sted Trondheim Øst Torsdag 7. mars Royal Garden Hotel,Trondheim Malvik Torsdag 7. mars Vihammer Motell, Vikhammer Ranheim Fredag 8. mars Folkets Hus, Ranheim Byneset Lørdag 9. mars Folkvang Ungdomshus, Spongdal Hommelvik Mandag 11. mars Folkets Hus, Hommelvik Stjørdal Tirsdag 12. mars Quality Hotel, Stjørdal Meråker Tirsdag 12. mars Meråker Samfunnshus, Meråker Trondheim Vest Onsdag 13. mars Nova Kurs- og Konferansesenter,Trondheim Klæbu Torsdag 14. mars Gamle Festsal, Klæbu Kolstad Torsdag 14. mars Huseby Ungdomsskole, Kolstad Melhus Fredag 15. mars Sandmoen Kro og Motell, Sandmoen Buvika Lørdag 16. mars Prix-bygget, Buvika Heimdal Lørdag 16. mars Sjetne Grendehus, Sjetnemarka Saksliste 1. Åpning og valg av møteledelse. 2. Styrets årsberetning for Kretsstyrets årsberetning for Regnskap Budsjett Vedtektsendringer TRONDOS * 7. Innkomne forslag. 8. Valg. * Fullstending oversikt over vedteksendringer kan fåes ved henvendelse til TRONDOS Hovedkontor tlf I etterkant av selve årsmøtene blir det bevertning og sosialt samvær. For detaljer i den enkelte krets vises til oppslag i butikkene. 3

4 OMRÅDEKART Kart over vårt markedsområde og hvor butikkene er plassert Meråker Coop Nærkjøp Flora Coop Nærkjøp Forradalen Ila Ranheim Sverresborg Øya Valentinlyst Olderdalen Flatåsen Rognheim Nidarvoll Moholt Kattem 4

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Arten av virksomhet og hvordan den drives TRONDOS SA (heretter benevnt TRONDOS) driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Meråker, Malvik, Melhus, Klæbu og Skaun. TRONDOS driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygg/jernvare, elektrisk, sport/fritid, klær/sko, hus/hjem, møbel/ interiør og drivstoff. TRONDOS eier og driver ved utgangen av 2012 følgende kjedebutikker: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria 2 Coop Byggmix 24 Coop Prix 3 Coop Mega 1 Coop Extra Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i TRON- DOS, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 992,5millioner kroner. Medlemmenes innskudd (lånekapital) og opptjent egenkapital bidrar til at TRONDOS har en samlet fi nanskapital på 2 552,7 millioner kroner pr Det alt vesentligste av dette er plassert i markedsbaserte aksjer/aksjefond (norske og utenlandske), kreditt/rentepapirer, obligasjoner og bankinnskudd. TRONDOS eier 100 % av aksjene i Din Bil AS. Datterselskapet Din Bil AS eier og driver et bilanlegg beliggende på Sluppen i Trondheim. Selskapet er forhandler av Citroen og Ssang Yong person- og varebiler, og driver for øvrig verksteddrift og salg av brukte kjøretøyer, bildeler og rekvisita. Omkring halvparten av anlegget på Sluppen er utleid til andre virksomheter innen bilbransjen. Økonomisk utvikling Globalt bruttonasjonalprodukt (bnp) økte med litt i overkant av 3 % i 2012, og det er omtrent som ventet ved årets begynnelse, men klart svakere enn de to foregående årene. I en situasjon hvor det globalt er betydelig arbeidsledighet og de laveste renter i nyere tid, er en slik vekst meget lavt. Videre eier og driver TRONDOS 1 interiørvarehus (Domus Interiør), 3 anlegg for salg av drivstoff og 2 Coop nærkjøp. TRONDOS eier andelslaget Coop Norge SA sammen med 112 andre samvirkelag i Norge (pr ). Coop Norge SA eier igjen Coop Norge Handel AS, som er konsepteier og varedistributør for de kjedebutikker som TRONDOS i dag eier og driver. Videre eier Coop Norge SA Coop Norge Eiendom AS og Smart Club AS. Kooperasjonene i Norge, Sverige, Danmark og Finland har et felles innkjøpsarbeid gjennom selskapet Coop Trading AB. Selskapet har betydelige innkjøpsvolum, noe som gir sterkere forhandlingsposisjon ved innkjøp av dagligvarer og faghandelsvarer til Coop-butikkene. TRONDOS eier de fl este eiendommer der egen butikkvirksomhet drives, og til sammen eier TRONDOS 36 eiendommer med et samlet areal på om lag kvm. I tillegg til egne butikker, har TRONDOS om lag 125 eksterne utleieforhold med en samlet husleieinntekt på 35,7 millioner kroner i Utbygging på City Lade startet våren Politikerne eller sentralbankene klarte i 2012 ikke å komme opp med noen løsning på den svært vanskelige økonomiske situasjon som verden befi nner seg i, etter at gjeldskrisen i de vestlige landene startet i EU landene fi kk i 2012 sågar nedgang i bnp, mens USA og Japan begge hadde en økning på 2 %. Veksten i de framvoksende markeder i Asia, Øst Europa og Latin Amerika var i 2012 noe lavere enn året før. Oljeprisen (i dollar) holdt seg i 2012 på samme høye nivå som året før, mens det var nedgang i de andre råvareprisene. 5

6 STYRETS BERETNING Lederne i euro landene og i den europeiske sentralbank klarte likevel i 2012 å stabilisere tilliten til sin valutaunion. Effektene av det var at renten på statsobligasjoner til euro landene med størst problemer, gikk markert ned i 2. halvår. Dette hadde også positive virkninger for bankene i disse landene. Bnp for Fastlands-Norge fi kk i 2012 (3,5 %) en klart sterkere vekst enn i 2011 (2,5 %). Det er aktiviteten i oljesektoren som direkte og indirekte var den vesentlige årsaken til den økte veksten. En betydelig arbeidsinnvandring er også en viktig årsak til denne økningen i bnp. Kronekursen var på slutten av 2012 sterkere enn noen gang, og dette bidro til at konsumprisindeksen ikke økte mer enn 0,8 %. Denne svært lave prisstigning sammen med de lave rentene pga. krisen i Europa, gjorde at rentenivået i Norge gikk markert ned i 2012, og ligger på historisk lavt nivå ved utgangen av året. Varehandelen fi kk en omsetningsvekst i 2012 på 3,4 % (hvorav 3,0 % i volum), men utviklingen var noe svakere på slutten av året. Finansmarkedene fi kk i 2012 et år med god verdiøkning både på aksjer og rentepapirer. Årsaken var at tilliten til den europeiske valutaunionen (euro) ble stabilisert i løpet av året, men årets økning framstår i stor grad som en reversering av de verdifall man hadde i 2011 som følge av tillitssvikten rundt euroen. 4 lag. Ved utgangen av 2012 var det medlemmer i norske samvirkelag, en økning på medlemmer (3,7 %) mot på samme tid i fjor. TRONDOS i 2012 Omsetningsutvikling og resultat 2012 Omsetningen i 2012 (før kjøpebonus til medlemmer) endte på 3 279,7 millioner kroner, en økning på 85 millioner kroner eller 2,7 % sammenlignet med året før. Den innfusjonerte virksomheten fra Coop Meråker SA med en Coop Prix, Coop Byggmix og Best-stasjon endte med en omsetning på 78,5 millioner kroner og forklarer stort sett hele veksten alene. Omsetningsveksten i 2012 for sammenlignbare butikker er på 0,3 %. Markedsveksten i Norge i 2012 innenfor våre vareområder viser en økning på 3,4 %. Vi konstaterer dermed at TRONDOS i 2012 har tapt markedsandeler. Dagligvarer som for 2012 utgjør 71,2 % av total omsetning i TRONDOS, økte med 4,5 %, mens den generelle markedsveksten innenfor dagligvarer var på 3,7 % i Av våre butikkprofi ler innen dagligvarer er det Coop Prix og Coop Mega som hadde best utvikling hvor omsetningsveksten for sammenlignbare butikker (4-4,5 %) er høyere enn markedsveksten. Coop Obs! Hypermarkeder (dagligvarer) Omsetningsutvikling (mill. kr) De globale aksjemarkeder steg med om lag 7,9 % (målt i NOK) over året, mens Oslo Børs økte med vel 15 %. Avkastningen i de globale rentemarkedene ble meget god i 2012, og særlig gjaldt det på lån utstedt av banker og av selskaper med høy risiko. Samvirkelagene i Norge ser ut til å få en samlet omsetning i 2012 på omtrent 38,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 3,3 % fra I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS på 1,2 milliarder kroner, som er eid av Coop Norge SA. Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,5 % i 2012, mens markedsveksten var på 3,6 prosent. Det ser derfor ut til at Coop sin markedsandel har gått ned med 0,2 prosentpoeng til 23,2 prosent. Pr er det 113 samvirkelag i Norge som alle er tilknyttet Coop Norge SA. Dette tilsvarer en nedgang i 2012 på har en svakere vekst noe som for så vidt var forventet grunnet stor byggeaktivitet og redusert tilgjengelighet både ved Coop Obs! City Lade (utbygging av senteret) og Coop Obs! City Syd (veiarbeid på E6). Omsetningsveksten i markedet innen faghandel har vært svakere enn ventet i 2012 og spesielt utover i 2. halvår. TRONDOS har imidlertid ut over dette tapt markedsandeler 6

7 STYRETS BERETNING innen fl ere vareområder. Dette refl ekteres naturligvis også i våre tall og da spesielt innen vareområdene sport/fritid, bygg, teko/sko og elektrisk hvor det å opprettholde markedsposisjonen synes utfordrende. Økende konkurranse i markedet fra blant annet Sirkus Shopping og Lade Arena har samtidig med redusert tilgjengelighet til våre 2 Obs!-varehus påvirket utviklingen negativt. Samlet bruttofortjeneste i 2012 endte på 663,2 millioner kroner noe som gir en bruttomargin på 20,2 % av omsetningen, en nedgang på 0,6 % -poeng mot året før. Kjøpebonus til medlemmer (tidligere kjøpeutbytte) på 77,2 millioner kroner er i regnskapet for 2012 presentert som egen post til fradrag i salgsinntektene. Bakgrunnen for dette er ny samvirkelov og avklaringer fra myndighetene om at forhåndsgodkjent kjøpebonus må behandles som en rabatt/ prisavslag for å gi fradrag for merverdiavgift knyttet til kjøpebonusen regnskapet er omarbeidet tilsvarende. Andre driftsinntekter var i 2012 på 96,7 millioner kroner. Hele økningen mot året før skyldes en gevinst på 35,4 millioner kroner fra salget av Haakon Magnussonsgt. 12 på Lade. Husleieinntekter på 35,7 millioner kroner utgjør for øvrig den største posten under andre driftsinntekter. De samlede kostnader til lønn og andre personalkostnader endte på 351,9 millioner kroner, en økning på 21,9 millioner kroner eller 6,6 % sammenlignet med året før. Økningen må sees i sammenheng med fusjonen med Coop Meråker SA hvor lønn og andre personalkostnader alene utgjør 8,7 millioner kroner. Gjennomsnittlig lønnssvekst i TRONDOS i 2012 var på 4,5 %. Pensjonskostnadene utgjorde for året 20,8 millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift og da på samme nivå med tidligere år. Det samlede resultat i TRONDOS i 2012 før skatt (og før resultatbonus) utløser resultatbonus til de ansatte. Det er derfor i regnskapet gjort avsetning på 8,5 millioner kroner (inklusive arbeidsgiveravgift og feriepenger) for opptjent, ikke utbetalt resultatbonus. Det ble for øvrig i 2012 utbetalt resultatbonus til ansatte basert på 2011-resultatet. Avskrivninger på balanseførte investeringer i eiendommer, butikkutstyr/innredninger og annet driftsmateriell endte på 54,4 millioner kroner, en økning på 3,6 millioner kroner sammenlignet med året før. Statsminister Jens Stoltenberg besøker Coop Mega Stjørdal. En betydelig skjerpet konkurranse i vårt markedsområde med sterkt prispress gir lavere bruttofortjeneste både i prosent og kroner. Resultatet etter årets hovedvaretelling viser imidlertid at vi i 2012 har klart å holde svinnet på et akseptabelt nivå selv om vi ikke klarte å opprettholde like gode svinntall som de to foregående år. Annen driftskostnad endte på 197,1 millioner kroner, en økning på 6,1 millioner kroner mot året før. Denne økning skyldes i hovedsak ekstra kostnader knyttet til forberedelser/ fl ytting mv i forkant av oppstart utbygging City Lade med 4 5 millioner kroner. Kostnader til energi/strøm er noe lavere mens kostnader til reparasjoner, vedlikehold på eiendommer og utskiftning av utstyr er litt høyere enn året før. Resultatet av ovenstående inntekts- og kostnadsposter gir et driftsresultat på 79,3 millioner kroner, en økning på 1,2 millioner kroner målt mot driftsresultat året før. Netto finansresultat endte for 2012 på 133,9 millioner kroner, en økning på 114 millioner kroner mot året før. Resultatet kommer som en følge av et godt år i fi nansmarkedene både nasjonalt og internasjonalt. Finansinntekter består av avkastning på fi nanskapital plassert i aksjer, rentepapirer (kreditt), obligasjoner og bankinnskudd. Renteinntektene kom på 107,6 millioner kroner noe som er 3,2 millioner kroner høyere enn året før da rentenivået i 2012 har stort sett har ligget på samme nivå som i

8 STYRETS BERETNING Verdiøkning på norske og utenlandske aksjer i 2012 endte på 54,7 millioner kroner, noe som er vesentlig sterkere enn i 2011 hvor regnskapet viste et tap på 63,2 millioner kroner. Finanskostnadene består i hovedsak av renter på medlemsinnskudd som i 2012 utgjorde 28,4 millioner kroner inklusiv avgift til Garantifondet. Dette er en økning på 4,6 millioner kroner fra I sammenligningen mot året før så bemerkes det at fi nanskostnadene i 2011 var redusert med 2,5 millioner kroner grunnet tilbakeføring av tidligere avsatte renter knyttet til kjøp av aksjene i Tungaveien 26 AS. Viser til avsnittet Finansforvaltningen 2012 for ytterligere kommentarer til fi nanskapital og fi nansavkastning. Varebeholdningene er i regnskapet (etter lagernedskrivninger) bokført til 153,2 millioner kroner, en nedgang på 13,3 millioner kroner sammenlignet med samme tid året før. Det er spesielt innenfor varekategoriene i Obs! som sport/fritid, møbel/interiør, bygg/jernvarer, dagligvarer og noe teko/sko at bokført lager er redusert en del. Innenfor Coop Prix, Coop Mega og Coop Extra (dagligvarer) er det ingen vesentlige endringer. Den innfusjonerte virksomheten i Meråker har samlet en bokført verdi på varelageret på 5 millioner kroner ved utgangen av året. Medlemsinnskudd (mill. kr) Balanse pr. 31. desember 2012 Eiendelene har en bokført verdi pr på 3 755,8 millioner kroner, og dette er 351 millioner kroner eller 10,3 % mer enn året før. Bokført verdi av varige driftsmidler er ved utgangen av året på 788,5 millioner kroner, en økning på 231,3 millioner kroner fra året før. Økningen skyldes at det i løpet av 2012 er investert hele 238 millioner kroner i eiendommen Haakon VII s gt. 9 (City Lade). Årets avskrivninger endte på 54,4 millioner kroner en økning på 3,6 millioner kroner mot året før. Avskrivningene kommer til å øke betraktelig i årene fremover som en konsekvens av betydelig satsning på investering i nye butikkeiendommer. Nye kollegaer fra Meråker. De største investeringene forøvrig i 2012 er knyttet til ny butikkeiendom på Stjørdal (30,5 millioner kroner), utvidelse av ferskvaredelen i Obs! dagligvarer (6,0 millioner kroner) samt kostnader knyttet til planlagt utvidelse og rehabilitering av eiendommen Østre Rosten 64 (Coop Obs! bygg Syd). Finanskapitalen har utviklet seg svært positivt i løpet av året. Ved utgangen av året utgjør verdien av fi nansplasseringer og bankinnskudd 2 552,7 millioner kroner, en økning på 109,4 millioner kroner eller 4,5 % mot på samme tid i fjor. Den klart største del av fi nanskapitalen er plassert i bank-, stats- og kommuneobligasjoner. Pr utgjorde samlet verdi på plasseringer i slike verdipapirer 1 657,5 millioner kroner. Markedsverdien pr av plasseringer i norske og utenlandske aksjer var 494,4 millioner kroner. Verdien utgjør 19,4 % av fi nanskapitalen. Aksjebeholdningen har stor spredning på land og selskaper. Rentebærende gjeld, medlemsinnskuddene, er pr på 992,5 millioner kroner en økning på 67,7 millioner kroner mot på samme tid i fjor. Fusjonen med Coop Meråker SA tilførte 27,4 millioner kroner i medlemsinnskudd. Dette viser at medlemmene samlet sett har tatt ut mindre spareinnskudd enn det som ble tilført medlemskontiene i kjøpebonus, medlemsrabatter og renter i Kjøpebonus og medlemsrabatt for 2012 på 121,2 millioner kroner og renter på medlemsinnskudd på 25,4 millioner kroner er ført som kortsiktig gjeld i balansen ved utgangen av året. Av dette igjen er 91,5 millioner kroner opptjent gjennom TRONDOS medlemmenes kjøp i eget samvirkelag. 8

9 STYRETS BERETNING Pr har TRONDOS medlemmer, som er en økning på medlemmer. I 2011 økte antallet medlemmer med Økningen i innskutt andelskapital utgjør 0,5 millioner kroner siste år. Medlemmenes totalt innbetalte andelskapital utgjør pr dermed 12,2 millioner kroner. Bokført egenkapital pr utgjør 2 215,5 millioner kroner, en økning på 191,8 millioner kroner eller 9,5 % fra samme tid i fjor. Bokført egenkapital utgjør dermed 59,0 % av bokført totalkapital ved utgangen av 2012, noe som er uendret mot fjoråret på samme tid. Egenkapitalutvikling (mill. kr) Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll HMS. TRONDOS har i 2012 gjennomført alle tiltak i vedtatte HMS-plan. Tiltakene sammen med oppfølging av interne IKog rapporteringsrutiner, har bidratt til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS-tilstanden i TRONDOS stadig forbedres. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet arbeid. HMS-arbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er fortløpende blitt oppdaterte. HMS-håndbok (elektronisk) og HMS-avvikssystem er etablert og i aktivt bruk. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har gitt AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMS-tilstanden i virksomheten. TRONDOS har et tett samarbeid med Brattøra Bedriftshelsetjeneste, hvilket også har fungert meget bra i Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten hadde totalt sett et sykefravær i 2012 på 7,23 %. Sammenliknet med 2011 var dette 0,47 % - poeng høyere enn for TRONDOS kan ikke si seg fornøyd med dette resultatet, og vil intensivere arbeidet med de etablerte fraværsgruppene, med målsetting å bedre statistikken for Ett tiltak for å redusere langtidsfraværet og som allerede er igangsatt, er endringer i egenmeldingsordningen i TRONDOS. Gjennom rapporter som er innkommet, løpende dialog med driftsapparatet, verneombud og tillitsvalgte, er det intet som tilsier at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for TRONDOS totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Videre følges sykefraværet opp via etablerte fraværsgrupper. Her deltar foruten representant fra HR-sektor, ledere i drift, hovedtillitsvalgt samt representant fra Brattøra Bedriftshelsetjeneste. TRONDOS har hatt god erfaring med fraværsgruppene også i 2012, men har justert noe på frekvens og innhold. Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere nevnes: Fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, individuell oppfølging av sykemeldte, forbedring av rutiner mht. sykefraværsoppfølging, ergonomisk veiledning i butikk, samt HMS-opplæring av ledere og ansatte. Videre følger TRONDOS opp gjennomføringen av TRONDOS Lille Blå, som er et arbeidsverktøy for ledere og medarbeidere. Eget AKAN-utvalg er etablert samt at egne retningslinjer for AKAN-arbeidet i TRONDOS er utarbeidet. Det har ikke vært alvorlige tilfeller av arbeidsulykker i løpet av året, men butikker har i 2012 opplevd enkeltstående tilfeller av truende kundeadferd, samt 3 tilfeller av ransforsøk. Dette er fulgt opp fortløpende, og der tiltak er gjennomført i tett dialog/samarbeid med politi og Bedriftshelsetjeneste. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Andre miljøaspekter Styret i TRONDOS kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø. 9

10 STYRETS BERETNING Likestilling Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i TRONDOS TRONDOS har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; årsmøtet, kretsstyrer og styret. Tillitsverv Medlemmer i TRONDOS med tillitsverv i andre organer/ selskap i Coop var følgende i 2012 : Lisbeth Bull Husby: styreleder i Coop Norge SA, styreleder i Samvirkelagenes Garantifond AL Børge Tingstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA og vararepresentant til styrene for Advokat Dehlis Fond og Samvirkemuseet Torgeir Svenning: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA Liv Ulstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA, medlem av valgkomiteen for Årsmøtet Coop Norge SA Siri R. Gerhardsen: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA Rolf Michelsen: leder av valgkomiteen Coop Norge Distrikt Midt-Norge og vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Ann Guri Tiller: vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Torbjørn Skei: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA og styremedl. Coop Norge Handel AS Jon Magne Elshaug: styremedlem Coop Frosta SA Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Årsmøtet % 60 % Kretsstyrene (i alt 13) % 50 % Hovedstyret 8 50 % 50 % Kontrollkomité % Adm. ledelse % Ansatte totalt faste/midl.tidig ans % 39 % Fast ansatte heltid % 62 % Fast ansatte deltid % 22 % Midlertidig ansatte (ekstrahj./vikarer) % 40 % Adm. stillinger % 49 % Butikkledere % 79% Nyansatte/skiftet stilling ledere 7 25 % 75 % Sykefravær 7,23 % 8,5 % 6,0% Opplæring og kompetanseheving Ansatte med solid innsats I TRONDOS ble det i 2012 utført timer, noe som tilsvarer 678 årsverk. Det totale resultatet er slik at dette vil utløse resultatbonus til fastansatte i TRONDOS. Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive tegorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompe- stillingskatansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. Spesielle likestillingstiltak Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. TRONDOS har medarbeidere fra mange ulike nasjonaliteter og med ulik etnisk bakgrunn. TRONDOS ivaretar Diskrimineringslovens formålsparagraf, og mener således at bedriften fremmer likestilling i henhold til lovens formål. Ingen spesielle tiltak er derfor iverksatt. Isabell Kozagaci fra Coop Mega Valentinlyst «skar seg» til sølvmedalje under NM i kjøttfag i

11 STYRETS BERETNING Kompetanseutvikling I løpet av året er det satset på kompetanseutvikling innen helse, miljø og sikkerhet og på lederutvikling. Av de største tiltakene kan nevnes coaching, ledertrening og salgsledelse, samt spesifi kke kjedekurs. Videre er det gjennomført fl ere ranskurs og HMS-kurs samt vare/branskjekurs. Flere ledertalenter har deltatt på kursene grunnopplæring butikkledelse og butikkøkonomiutdanning. Sosiale tiltak TRONDOS Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Av tiltakene nevnes: Arrangement for ansatte, tradisjonell juletrefest for ansattes barn og pensjonisttreff. Utvalgsarbeide Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 12 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten, Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Ansattes hovedtillitsvalgt i 2012 har vært Mona K. Bjørn. Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt 3 møter i løpet av året hvor blant annet driftssaker, arbeidsmiljøsaker og utviklings- og eiendomssaker er behandlet. Hovedverneombud i 2012 har vært Lars Erik Sandvik Grunnlaget for fortsatt drift TRONDOS har betryggende likviditet både på kort og lang sikt, og styret mener at kontantstrømoppstillingen gir et riktig bilde av likviditetsutviklingen. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. Datterselskapet Din Bil AS Datterselskapet Din Bil AS har fremlagt et årsregnskap for 2012 som viser et årsresultat etter skatt på minus 3,7 millioner kroner. Omsetningen har falt med hele 15,4 millioner kroner til 53 millioner kroner. Situasjonen har vært vanskelig ved bedriften det siste året med sviktende omsetning innen bilsalg og ettermarked og fallende bruttofortjeneste. Innfasing av nytt bilmerke (Citroen) har vært krevende ressursmessig, men meget verdifullt i forhold til videre eksistens. Ny daglig leder har tatt tak i situasjonen både med hensyn til å skape omsetningsvekst, kostnadstilpasninger og kvalitetssikring av interne kontrollrutiner knyttet til bilsalg, ettermarked/ verksted og delelager. Selskapets har ved utgangen av året en egenkapitalandel på 47,5 % en nedgang på 8,7 % -poeng siste år. TRONDOS har for 2012 med skattemessig virkning gitt tilsagn om et konsernbidrag på 6,0 millioner kroner til datterselskapet Din Bil AS. TRONDOS bidro med 1 million kroner ifm. anskaffelse av Pet-CT-scanner ved St. Olavs Hospital i 2012/

12 STYRETS BERETNING Økonomisk utvikling 2013 Global bnp vekst for 2013 blir av de store internasjonale økonomi organisasjoner (IMF og Verdensbanken) anslått til mellom 3,5 % og 3,75 %, og det er litt bedre enn veksten i For Europa ventes 2013 å bli et nytt år med en liten tilbakegang i bnp, mens USA antas å vokse med om lag 2 %. Dette tilsier at den meget høye statsgjelden i de vestlige land vil øke også i I Europa vil det nok bli fl ere arbeidsledige, og ledigheten ligger nå på nivå som setter selve den sosiale og politiske stabilitet på en kritisk prøve. Europa kan også vente seg en sterk økning av andel eldre de kommende årene, og det vil øke statens utbetalinger og gjeldsforpliktelser. USA, Europa og Japan forsøker å avdempe effektene av gjeldskrisen med en proaktiv pengepolitikk. Renter nær null og tilførsel av likviditet til bankene, og fi nansiering av statens utgifter med nye trykte penger. Denne politikk vil fortsette i 2013, og komme opp i et omfang som kan gi fare for infl asjon og nye bobler i verdien på eiendeler (aksjer, obligasjoner og eiendom), og i siste instans kunne skape tvil til hele pengesystemet. De framvoksende markeder antas å vokse fortsatt (rundt 5 %), men veksten kan bli mer ujevn og usikker pga. politiske og sosiale utfordringer rundt en så rask vekst og samfunnsutvikling. Norsk økonomi antas å få et nytt år med ytterligere økning. Anslagene er på rundt 3 % i bnp vekst for Fastlands Norge, som er noe mindre enn i Norsk økonomi er blitt veldig avhengig av utviklingen i oljesektoren, men utsiktene for 2013 er her gode. Oljeprisen ventes å holde seg på minst 100 dollar pr. fat, og det er allerede sikkert at det blir ytterligere økning i aktiviteten på norsk sokkel de nærmeste årene. Dette gir også sterk stimulans til øvrige sektorer av norsk økonomi, med noen unntak for tradisjonell eksportindustri. Til tross for dette ventes det et nytt år med svært lave renter. Fortsatt sterk kronekurs og stor import av både varer og arbeidstagere vil holde prisveksten lav. Husholdningene vil i 2013 få et nytt år med sterk reallønnsøkning. Arbeidsmarkedet er stramt, men blir antagelig ikke noe strammere i Man vil nok merke noe mindre gunstige lånevilkår pga. nye reguleringskrav overfor bankene. De høye boligprisene ventes å holde seg bra også i 2013, med mindre noe uventet skjer. Endringer i pensjonsreglene, kan bidra til noe høyere sparing i husholdningene i årene framover. Varehandelen vil i 2013 ha et marked med enda større kjøpekraft. Kostnadsveksten er imidlertid utfordrende, med en ventet lønnsvekst (ca. 4 %) som er klart større enn antatt prisvekst på om lag 1 % for varehandelen. Det er også noen strukturelle utfordringer hvor stadig mer av vareomsetningen skjer via internett. Det samme gjelder endring i trafi kkmønsteret i byene, hvor det er økning i andelen av daglige reiser som går via kollektivtrafi kken. TRONDOS i 2013 Omsetningen for 2013 er budsjettert til 3,4 milliarder kroner, resultat før kjøpebonus og skatt til 151 millioner kroner, mens investeringsbudsjettet for TRONDOS i 2013 er på 379 millioner kroner. TRONDOS er inne i en periode med relativt mange nyetableringer, samt mange ut- og ombygginger av eksisterende butikker/eiendommer. Dette vil bidra til å styrke vår vekst og markedsposisjon i årene fremover, men vil også påvirke vårt driftsresultat gjennom økte kostnader og større avskrivninger de første årene. Med henvisning til den befolkningsvekst som forventes i vårt markedsområde, den fi nansielle handlekraft og soliditet TRONDOS innehar, og den posisjon vi har hos våre medlemmer, anser styret nyinvesteringene som kraftfulle og fremtidsrettet. Det er garantert 3 % kjøpebonus i Anvendelse av årets overskudd (1000 kr): Årets overskudd anvendes slik: Renter på andelsinnskudd 559 Overført til annen egenkapital Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Siri Ranheim Gerhardsen Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direktrør) 12