INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter Kart over butikker Styrets beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter Kart over butikker Styrets beretning Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning Øvrige informasjoner Dette er TRONDOS Driftsorganisasjon Medlemsorganisasjon Medlemsfordeler Faktainformasjon TRONDOS SA (TRONDOS) Du treffer oss på vår hjemmeside Sentralbord Hovedkontor tlf Sentralbord Coop Obs! City Syd tlf Sentralbord Coop Obs! City Lade tlf Postadresse TRONDOS Hovedkontor, Postboks 2425, Sluppen, 7005 Trondheim Gateadresse TRONDOS Hovedkontor, Haakon VII s gt. 9, 7041 Trondheim 2

3 KRETSÅRSMØTER KRETSÅRSMØTER I TRONDOS 2013 Krets Tid Kl. Sted Trondheim Øst Torsdag 7. mars Royal Garden Hotel,Trondheim Malvik Torsdag 7. mars Vihammer Motell, Vikhammer Ranheim Fredag 8. mars Folkets Hus, Ranheim Byneset Lørdag 9. mars Folkvang Ungdomshus, Spongdal Hommelvik Mandag 11. mars Folkets Hus, Hommelvik Stjørdal Tirsdag 12. mars Quality Hotel, Stjørdal Meråker Tirsdag 12. mars Meråker Samfunnshus, Meråker Trondheim Vest Onsdag 13. mars Nova Kurs- og Konferansesenter,Trondheim Klæbu Torsdag 14. mars Gamle Festsal, Klæbu Kolstad Torsdag 14. mars Huseby Ungdomsskole, Kolstad Melhus Fredag 15. mars Sandmoen Kro og Motell, Sandmoen Buvika Lørdag 16. mars Prix-bygget, Buvika Heimdal Lørdag 16. mars Sjetne Grendehus, Sjetnemarka Saksliste 1. Åpning og valg av møteledelse. 2. Styrets årsberetning for Kretsstyrets årsberetning for Regnskap Budsjett Vedtektsendringer TRONDOS * 7. Innkomne forslag. 8. Valg. * Fullstending oversikt over vedteksendringer kan fåes ved henvendelse til TRONDOS Hovedkontor tlf I etterkant av selve årsmøtene blir det bevertning og sosialt samvær. For detaljer i den enkelte krets vises til oppslag i butikkene. 3

4 OMRÅDEKART Kart over vårt markedsområde og hvor butikkene er plassert Meråker Coop Nærkjøp Flora Coop Nærkjøp Forradalen Ila Ranheim Sverresborg Øya Valentinlyst Olderdalen Flatåsen Rognheim Nidarvoll Moholt Kattem 4

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Arten av virksomhet og hvordan den drives TRONDOS SA (heretter benevnt TRONDOS) driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Meråker, Malvik, Melhus, Klæbu og Skaun. TRONDOS driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygg/jernvare, elektrisk, sport/fritid, klær/sko, hus/hjem, møbel/ interiør og drivstoff. TRONDOS eier og driver ved utgangen av 2012 følgende kjedebutikker: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria 2 Coop Byggmix 24 Coop Prix 3 Coop Mega 1 Coop Extra Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i TRON- DOS, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 992,5millioner kroner. Medlemmenes innskudd (lånekapital) og opptjent egenkapital bidrar til at TRONDOS har en samlet fi nanskapital på 2 552,7 millioner kroner pr Det alt vesentligste av dette er plassert i markedsbaserte aksjer/aksjefond (norske og utenlandske), kreditt/rentepapirer, obligasjoner og bankinnskudd. TRONDOS eier 100 % av aksjene i Din Bil AS. Datterselskapet Din Bil AS eier og driver et bilanlegg beliggende på Sluppen i Trondheim. Selskapet er forhandler av Citroen og Ssang Yong person- og varebiler, og driver for øvrig verksteddrift og salg av brukte kjøretøyer, bildeler og rekvisita. Omkring halvparten av anlegget på Sluppen er utleid til andre virksomheter innen bilbransjen. Økonomisk utvikling Globalt bruttonasjonalprodukt (bnp) økte med litt i overkant av 3 % i 2012, og det er omtrent som ventet ved årets begynnelse, men klart svakere enn de to foregående årene. I en situasjon hvor det globalt er betydelig arbeidsledighet og de laveste renter i nyere tid, er en slik vekst meget lavt. Videre eier og driver TRONDOS 1 interiørvarehus (Domus Interiør), 3 anlegg for salg av drivstoff og 2 Coop nærkjøp. TRONDOS eier andelslaget Coop Norge SA sammen med 112 andre samvirkelag i Norge (pr ). Coop Norge SA eier igjen Coop Norge Handel AS, som er konsepteier og varedistributør for de kjedebutikker som TRONDOS i dag eier og driver. Videre eier Coop Norge SA Coop Norge Eiendom AS og Smart Club AS. Kooperasjonene i Norge, Sverige, Danmark og Finland har et felles innkjøpsarbeid gjennom selskapet Coop Trading AB. Selskapet har betydelige innkjøpsvolum, noe som gir sterkere forhandlingsposisjon ved innkjøp av dagligvarer og faghandelsvarer til Coop-butikkene. TRONDOS eier de fl este eiendommer der egen butikkvirksomhet drives, og til sammen eier TRONDOS 36 eiendommer med et samlet areal på om lag kvm. I tillegg til egne butikker, har TRONDOS om lag 125 eksterne utleieforhold med en samlet husleieinntekt på 35,7 millioner kroner i Utbygging på City Lade startet våren Politikerne eller sentralbankene klarte i 2012 ikke å komme opp med noen løsning på den svært vanskelige økonomiske situasjon som verden befi nner seg i, etter at gjeldskrisen i de vestlige landene startet i EU landene fi kk i 2012 sågar nedgang i bnp, mens USA og Japan begge hadde en økning på 2 %. Veksten i de framvoksende markeder i Asia, Øst Europa og Latin Amerika var i 2012 noe lavere enn året før. Oljeprisen (i dollar) holdt seg i 2012 på samme høye nivå som året før, mens det var nedgang i de andre råvareprisene. 5

6 STYRETS BERETNING Lederne i euro landene og i den europeiske sentralbank klarte likevel i 2012 å stabilisere tilliten til sin valutaunion. Effektene av det var at renten på statsobligasjoner til euro landene med størst problemer, gikk markert ned i 2. halvår. Dette hadde også positive virkninger for bankene i disse landene. Bnp for Fastlands-Norge fi kk i 2012 (3,5 %) en klart sterkere vekst enn i 2011 (2,5 %). Det er aktiviteten i oljesektoren som direkte og indirekte var den vesentlige årsaken til den økte veksten. En betydelig arbeidsinnvandring er også en viktig årsak til denne økningen i bnp. Kronekursen var på slutten av 2012 sterkere enn noen gang, og dette bidro til at konsumprisindeksen ikke økte mer enn 0,8 %. Denne svært lave prisstigning sammen med de lave rentene pga. krisen i Europa, gjorde at rentenivået i Norge gikk markert ned i 2012, og ligger på historisk lavt nivå ved utgangen av året. Varehandelen fi kk en omsetningsvekst i 2012 på 3,4 % (hvorav 3,0 % i volum), men utviklingen var noe svakere på slutten av året. Finansmarkedene fi kk i 2012 et år med god verdiøkning både på aksjer og rentepapirer. Årsaken var at tilliten til den europeiske valutaunionen (euro) ble stabilisert i løpet av året, men årets økning framstår i stor grad som en reversering av de verdifall man hadde i 2011 som følge av tillitssvikten rundt euroen. 4 lag. Ved utgangen av 2012 var det medlemmer i norske samvirkelag, en økning på medlemmer (3,7 %) mot på samme tid i fjor. TRONDOS i 2012 Omsetningsutvikling og resultat 2012 Omsetningen i 2012 (før kjøpebonus til medlemmer) endte på 3 279,7 millioner kroner, en økning på 85 millioner kroner eller 2,7 % sammenlignet med året før. Den innfusjonerte virksomheten fra Coop Meråker SA med en Coop Prix, Coop Byggmix og Best-stasjon endte med en omsetning på 78,5 millioner kroner og forklarer stort sett hele veksten alene. Omsetningsveksten i 2012 for sammenlignbare butikker er på 0,3 %. Markedsveksten i Norge i 2012 innenfor våre vareområder viser en økning på 3,4 %. Vi konstaterer dermed at TRONDOS i 2012 har tapt markedsandeler. Dagligvarer som for 2012 utgjør 71,2 % av total omsetning i TRONDOS, økte med 4,5 %, mens den generelle markedsveksten innenfor dagligvarer var på 3,7 % i Av våre butikkprofi ler innen dagligvarer er det Coop Prix og Coop Mega som hadde best utvikling hvor omsetningsveksten for sammenlignbare butikker (4-4,5 %) er høyere enn markedsveksten. Coop Obs! Hypermarkeder (dagligvarer) Omsetningsutvikling (mill. kr) De globale aksjemarkeder steg med om lag 7,9 % (målt i NOK) over året, mens Oslo Børs økte med vel 15 %. Avkastningen i de globale rentemarkedene ble meget god i 2012, og særlig gjaldt det på lån utstedt av banker og av selskaper med høy risiko. Samvirkelagene i Norge ser ut til å få en samlet omsetning i 2012 på omtrent 38,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 3,3 % fra I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS på 1,2 milliarder kroner, som er eid av Coop Norge SA. Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,5 % i 2012, mens markedsveksten var på 3,6 prosent. Det ser derfor ut til at Coop sin markedsandel har gått ned med 0,2 prosentpoeng til 23,2 prosent. Pr er det 113 samvirkelag i Norge som alle er tilknyttet Coop Norge SA. Dette tilsvarer en nedgang i 2012 på har en svakere vekst noe som for så vidt var forventet grunnet stor byggeaktivitet og redusert tilgjengelighet både ved Coop Obs! City Lade (utbygging av senteret) og Coop Obs! City Syd (veiarbeid på E6). Omsetningsveksten i markedet innen faghandel har vært svakere enn ventet i 2012 og spesielt utover i 2. halvår. TRONDOS har imidlertid ut over dette tapt markedsandeler 6

7 STYRETS BERETNING innen fl ere vareområder. Dette refl ekteres naturligvis også i våre tall og da spesielt innen vareområdene sport/fritid, bygg, teko/sko og elektrisk hvor det å opprettholde markedsposisjonen synes utfordrende. Økende konkurranse i markedet fra blant annet Sirkus Shopping og Lade Arena har samtidig med redusert tilgjengelighet til våre 2 Obs!-varehus påvirket utviklingen negativt. Samlet bruttofortjeneste i 2012 endte på 663,2 millioner kroner noe som gir en bruttomargin på 20,2 % av omsetningen, en nedgang på 0,6 % -poeng mot året før. Kjøpebonus til medlemmer (tidligere kjøpeutbytte) på 77,2 millioner kroner er i regnskapet for 2012 presentert som egen post til fradrag i salgsinntektene. Bakgrunnen for dette er ny samvirkelov og avklaringer fra myndighetene om at forhåndsgodkjent kjøpebonus må behandles som en rabatt/ prisavslag for å gi fradrag for merverdiavgift knyttet til kjøpebonusen regnskapet er omarbeidet tilsvarende. Andre driftsinntekter var i 2012 på 96,7 millioner kroner. Hele økningen mot året før skyldes en gevinst på 35,4 millioner kroner fra salget av Haakon Magnussonsgt. 12 på Lade. Husleieinntekter på 35,7 millioner kroner utgjør for øvrig den største posten under andre driftsinntekter. De samlede kostnader til lønn og andre personalkostnader endte på 351,9 millioner kroner, en økning på 21,9 millioner kroner eller 6,6 % sammenlignet med året før. Økningen må sees i sammenheng med fusjonen med Coop Meråker SA hvor lønn og andre personalkostnader alene utgjør 8,7 millioner kroner. Gjennomsnittlig lønnssvekst i TRONDOS i 2012 var på 4,5 %. Pensjonskostnadene utgjorde for året 20,8 millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift og da på samme nivå med tidligere år. Det samlede resultat i TRONDOS i 2012 før skatt (og før resultatbonus) utløser resultatbonus til de ansatte. Det er derfor i regnskapet gjort avsetning på 8,5 millioner kroner (inklusive arbeidsgiveravgift og feriepenger) for opptjent, ikke utbetalt resultatbonus. Det ble for øvrig i 2012 utbetalt resultatbonus til ansatte basert på 2011-resultatet. Avskrivninger på balanseførte investeringer i eiendommer, butikkutstyr/innredninger og annet driftsmateriell endte på 54,4 millioner kroner, en økning på 3,6 millioner kroner sammenlignet med året før. Statsminister Jens Stoltenberg besøker Coop Mega Stjørdal. En betydelig skjerpet konkurranse i vårt markedsområde med sterkt prispress gir lavere bruttofortjeneste både i prosent og kroner. Resultatet etter årets hovedvaretelling viser imidlertid at vi i 2012 har klart å holde svinnet på et akseptabelt nivå selv om vi ikke klarte å opprettholde like gode svinntall som de to foregående år. Annen driftskostnad endte på 197,1 millioner kroner, en økning på 6,1 millioner kroner mot året før. Denne økning skyldes i hovedsak ekstra kostnader knyttet til forberedelser/ fl ytting mv i forkant av oppstart utbygging City Lade med 4 5 millioner kroner. Kostnader til energi/strøm er noe lavere mens kostnader til reparasjoner, vedlikehold på eiendommer og utskiftning av utstyr er litt høyere enn året før. Resultatet av ovenstående inntekts- og kostnadsposter gir et driftsresultat på 79,3 millioner kroner, en økning på 1,2 millioner kroner målt mot driftsresultat året før. Netto finansresultat endte for 2012 på 133,9 millioner kroner, en økning på 114 millioner kroner mot året før. Resultatet kommer som en følge av et godt år i fi nansmarkedene både nasjonalt og internasjonalt. Finansinntekter består av avkastning på fi nanskapital plassert i aksjer, rentepapirer (kreditt), obligasjoner og bankinnskudd. Renteinntektene kom på 107,6 millioner kroner noe som er 3,2 millioner kroner høyere enn året før da rentenivået i 2012 har stort sett har ligget på samme nivå som i

8 STYRETS BERETNING Verdiøkning på norske og utenlandske aksjer i 2012 endte på 54,7 millioner kroner, noe som er vesentlig sterkere enn i 2011 hvor regnskapet viste et tap på 63,2 millioner kroner. Finanskostnadene består i hovedsak av renter på medlemsinnskudd som i 2012 utgjorde 28,4 millioner kroner inklusiv avgift til Garantifondet. Dette er en økning på 4,6 millioner kroner fra I sammenligningen mot året før så bemerkes det at fi nanskostnadene i 2011 var redusert med 2,5 millioner kroner grunnet tilbakeføring av tidligere avsatte renter knyttet til kjøp av aksjene i Tungaveien 26 AS. Viser til avsnittet Finansforvaltningen 2012 for ytterligere kommentarer til fi nanskapital og fi nansavkastning. Varebeholdningene er i regnskapet (etter lagernedskrivninger) bokført til 153,2 millioner kroner, en nedgang på 13,3 millioner kroner sammenlignet med samme tid året før. Det er spesielt innenfor varekategoriene i Obs! som sport/fritid, møbel/interiør, bygg/jernvarer, dagligvarer og noe teko/sko at bokført lager er redusert en del. Innenfor Coop Prix, Coop Mega og Coop Extra (dagligvarer) er det ingen vesentlige endringer. Den innfusjonerte virksomheten i Meråker har samlet en bokført verdi på varelageret på 5 millioner kroner ved utgangen av året. Medlemsinnskudd (mill. kr) Balanse pr. 31. desember 2012 Eiendelene har en bokført verdi pr på 3 755,8 millioner kroner, og dette er 351 millioner kroner eller 10,3 % mer enn året før. Bokført verdi av varige driftsmidler er ved utgangen av året på 788,5 millioner kroner, en økning på 231,3 millioner kroner fra året før. Økningen skyldes at det i løpet av 2012 er investert hele 238 millioner kroner i eiendommen Haakon VII s gt. 9 (City Lade). Årets avskrivninger endte på 54,4 millioner kroner en økning på 3,6 millioner kroner mot året før. Avskrivningene kommer til å øke betraktelig i årene fremover som en konsekvens av betydelig satsning på investering i nye butikkeiendommer. Nye kollegaer fra Meråker. De største investeringene forøvrig i 2012 er knyttet til ny butikkeiendom på Stjørdal (30,5 millioner kroner), utvidelse av ferskvaredelen i Obs! dagligvarer (6,0 millioner kroner) samt kostnader knyttet til planlagt utvidelse og rehabilitering av eiendommen Østre Rosten 64 (Coop Obs! bygg Syd). Finanskapitalen har utviklet seg svært positivt i løpet av året. Ved utgangen av året utgjør verdien av fi nansplasseringer og bankinnskudd 2 552,7 millioner kroner, en økning på 109,4 millioner kroner eller 4,5 % mot på samme tid i fjor. Den klart største del av fi nanskapitalen er plassert i bank-, stats- og kommuneobligasjoner. Pr utgjorde samlet verdi på plasseringer i slike verdipapirer 1 657,5 millioner kroner. Markedsverdien pr av plasseringer i norske og utenlandske aksjer var 494,4 millioner kroner. Verdien utgjør 19,4 % av fi nanskapitalen. Aksjebeholdningen har stor spredning på land og selskaper. Rentebærende gjeld, medlemsinnskuddene, er pr på 992,5 millioner kroner en økning på 67,7 millioner kroner mot på samme tid i fjor. Fusjonen med Coop Meråker SA tilførte 27,4 millioner kroner i medlemsinnskudd. Dette viser at medlemmene samlet sett har tatt ut mindre spareinnskudd enn det som ble tilført medlemskontiene i kjøpebonus, medlemsrabatter og renter i Kjøpebonus og medlemsrabatt for 2012 på 121,2 millioner kroner og renter på medlemsinnskudd på 25,4 millioner kroner er ført som kortsiktig gjeld i balansen ved utgangen av året. Av dette igjen er 91,5 millioner kroner opptjent gjennom TRONDOS medlemmenes kjøp i eget samvirkelag. 8

9 STYRETS BERETNING Pr har TRONDOS medlemmer, som er en økning på medlemmer. I 2011 økte antallet medlemmer med Økningen i innskutt andelskapital utgjør 0,5 millioner kroner siste år. Medlemmenes totalt innbetalte andelskapital utgjør pr dermed 12,2 millioner kroner. Bokført egenkapital pr utgjør 2 215,5 millioner kroner, en økning på 191,8 millioner kroner eller 9,5 % fra samme tid i fjor. Bokført egenkapital utgjør dermed 59,0 % av bokført totalkapital ved utgangen av 2012, noe som er uendret mot fjoråret på samme tid. Egenkapitalutvikling (mill. kr) Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll HMS. TRONDOS har i 2012 gjennomført alle tiltak i vedtatte HMS-plan. Tiltakene sammen med oppfølging av interne IKog rapporteringsrutiner, har bidratt til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS-tilstanden i TRONDOS stadig forbedres. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet arbeid. HMS-arbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er fortløpende blitt oppdaterte. HMS-håndbok (elektronisk) og HMS-avvikssystem er etablert og i aktivt bruk. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har gitt AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMS-tilstanden i virksomheten. TRONDOS har et tett samarbeid med Brattøra Bedriftshelsetjeneste, hvilket også har fungert meget bra i Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten hadde totalt sett et sykefravær i 2012 på 7,23 %. Sammenliknet med 2011 var dette 0,47 % - poeng høyere enn for TRONDOS kan ikke si seg fornøyd med dette resultatet, og vil intensivere arbeidet med de etablerte fraværsgruppene, med målsetting å bedre statistikken for Ett tiltak for å redusere langtidsfraværet og som allerede er igangsatt, er endringer i egenmeldingsordningen i TRONDOS. Gjennom rapporter som er innkommet, løpende dialog med driftsapparatet, verneombud og tillitsvalgte, er det intet som tilsier at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for TRONDOS totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Videre følges sykefraværet opp via etablerte fraværsgrupper. Her deltar foruten representant fra HR-sektor, ledere i drift, hovedtillitsvalgt samt representant fra Brattøra Bedriftshelsetjeneste. TRONDOS har hatt god erfaring med fraværsgruppene også i 2012, men har justert noe på frekvens og innhold. Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere nevnes: Fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, individuell oppfølging av sykemeldte, forbedring av rutiner mht. sykefraværsoppfølging, ergonomisk veiledning i butikk, samt HMS-opplæring av ledere og ansatte. Videre følger TRONDOS opp gjennomføringen av TRONDOS Lille Blå, som er et arbeidsverktøy for ledere og medarbeidere. Eget AKAN-utvalg er etablert samt at egne retningslinjer for AKAN-arbeidet i TRONDOS er utarbeidet. Det har ikke vært alvorlige tilfeller av arbeidsulykker i løpet av året, men butikker har i 2012 opplevd enkeltstående tilfeller av truende kundeadferd, samt 3 tilfeller av ransforsøk. Dette er fulgt opp fortløpende, og der tiltak er gjennomført i tett dialog/samarbeid med politi og Bedriftshelsetjeneste. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Andre miljøaspekter Styret i TRONDOS kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø. 9

10 STYRETS BERETNING Likestilling Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i TRONDOS TRONDOS har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; årsmøtet, kretsstyrer og styret. Tillitsverv Medlemmer i TRONDOS med tillitsverv i andre organer/ selskap i Coop var følgende i 2012 : Lisbeth Bull Husby: styreleder i Coop Norge SA, styreleder i Samvirkelagenes Garantifond AL Børge Tingstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA og vararepresentant til styrene for Advokat Dehlis Fond og Samvirkemuseet Torgeir Svenning: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA Liv Ulstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA, medlem av valgkomiteen for Årsmøtet Coop Norge SA Siri R. Gerhardsen: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA Rolf Michelsen: leder av valgkomiteen Coop Norge Distrikt Midt-Norge og vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Ann Guri Tiller: vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Torbjørn Skei: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA og styremedl. Coop Norge Handel AS Jon Magne Elshaug: styremedlem Coop Frosta SA Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Årsmøtet % 60 % Kretsstyrene (i alt 13) % 50 % Hovedstyret 8 50 % 50 % Kontrollkomité % Adm. ledelse % Ansatte totalt faste/midl.tidig ans % 39 % Fast ansatte heltid % 62 % Fast ansatte deltid % 22 % Midlertidig ansatte (ekstrahj./vikarer) % 40 % Adm. stillinger % 49 % Butikkledere % 79% Nyansatte/skiftet stilling ledere 7 25 % 75 % Sykefravær 7,23 % 8,5 % 6,0% Opplæring og kompetanseheving Ansatte med solid innsats I TRONDOS ble det i 2012 utført timer, noe som tilsvarer 678 årsverk. Det totale resultatet er slik at dette vil utløse resultatbonus til fastansatte i TRONDOS. Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive tegorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompe- stillingskatansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. Spesielle likestillingstiltak Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. TRONDOS har medarbeidere fra mange ulike nasjonaliteter og med ulik etnisk bakgrunn. TRONDOS ivaretar Diskrimineringslovens formålsparagraf, og mener således at bedriften fremmer likestilling i henhold til lovens formål. Ingen spesielle tiltak er derfor iverksatt. Isabell Kozagaci fra Coop Mega Valentinlyst «skar seg» til sølvmedalje under NM i kjøttfag i

11 STYRETS BERETNING Kompetanseutvikling I løpet av året er det satset på kompetanseutvikling innen helse, miljø og sikkerhet og på lederutvikling. Av de største tiltakene kan nevnes coaching, ledertrening og salgsledelse, samt spesifi kke kjedekurs. Videre er det gjennomført fl ere ranskurs og HMS-kurs samt vare/branskjekurs. Flere ledertalenter har deltatt på kursene grunnopplæring butikkledelse og butikkøkonomiutdanning. Sosiale tiltak TRONDOS Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Av tiltakene nevnes: Arrangement for ansatte, tradisjonell juletrefest for ansattes barn og pensjonisttreff. Utvalgsarbeide Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 12 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten, Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Ansattes hovedtillitsvalgt i 2012 har vært Mona K. Bjørn. Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt 3 møter i løpet av året hvor blant annet driftssaker, arbeidsmiljøsaker og utviklings- og eiendomssaker er behandlet. Hovedverneombud i 2012 har vært Lars Erik Sandvik Grunnlaget for fortsatt drift TRONDOS har betryggende likviditet både på kort og lang sikt, og styret mener at kontantstrømoppstillingen gir et riktig bilde av likviditetsutviklingen. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. Datterselskapet Din Bil AS Datterselskapet Din Bil AS har fremlagt et årsregnskap for 2012 som viser et årsresultat etter skatt på minus 3,7 millioner kroner. Omsetningen har falt med hele 15,4 millioner kroner til 53 millioner kroner. Situasjonen har vært vanskelig ved bedriften det siste året med sviktende omsetning innen bilsalg og ettermarked og fallende bruttofortjeneste. Innfasing av nytt bilmerke (Citroen) har vært krevende ressursmessig, men meget verdifullt i forhold til videre eksistens. Ny daglig leder har tatt tak i situasjonen både med hensyn til å skape omsetningsvekst, kostnadstilpasninger og kvalitetssikring av interne kontrollrutiner knyttet til bilsalg, ettermarked/ verksted og delelager. Selskapets har ved utgangen av året en egenkapitalandel på 47,5 % en nedgang på 8,7 % -poeng siste år. TRONDOS har for 2012 med skattemessig virkning gitt tilsagn om et konsernbidrag på 6,0 millioner kroner til datterselskapet Din Bil AS. TRONDOS bidro med 1 million kroner ifm. anskaffelse av Pet-CT-scanner ved St. Olavs Hospital i 2012/

12 STYRETS BERETNING Økonomisk utvikling 2013 Global bnp vekst for 2013 blir av de store internasjonale økonomi organisasjoner (IMF og Verdensbanken) anslått til mellom 3,5 % og 3,75 %, og det er litt bedre enn veksten i For Europa ventes 2013 å bli et nytt år med en liten tilbakegang i bnp, mens USA antas å vokse med om lag 2 %. Dette tilsier at den meget høye statsgjelden i de vestlige land vil øke også i I Europa vil det nok bli fl ere arbeidsledige, og ledigheten ligger nå på nivå som setter selve den sosiale og politiske stabilitet på en kritisk prøve. Europa kan også vente seg en sterk økning av andel eldre de kommende årene, og det vil øke statens utbetalinger og gjeldsforpliktelser. USA, Europa og Japan forsøker å avdempe effektene av gjeldskrisen med en proaktiv pengepolitikk. Renter nær null og tilførsel av likviditet til bankene, og fi nansiering av statens utgifter med nye trykte penger. Denne politikk vil fortsette i 2013, og komme opp i et omfang som kan gi fare for infl asjon og nye bobler i verdien på eiendeler (aksjer, obligasjoner og eiendom), og i siste instans kunne skape tvil til hele pengesystemet. De framvoksende markeder antas å vokse fortsatt (rundt 5 %), men veksten kan bli mer ujevn og usikker pga. politiske og sosiale utfordringer rundt en så rask vekst og samfunnsutvikling. Norsk økonomi antas å få et nytt år med ytterligere økning. Anslagene er på rundt 3 % i bnp vekst for Fastlands Norge, som er noe mindre enn i Norsk økonomi er blitt veldig avhengig av utviklingen i oljesektoren, men utsiktene for 2013 er her gode. Oljeprisen ventes å holde seg på minst 100 dollar pr. fat, og det er allerede sikkert at det blir ytterligere økning i aktiviteten på norsk sokkel de nærmeste årene. Dette gir også sterk stimulans til øvrige sektorer av norsk økonomi, med noen unntak for tradisjonell eksportindustri. Til tross for dette ventes det et nytt år med svært lave renter. Fortsatt sterk kronekurs og stor import av både varer og arbeidstagere vil holde prisveksten lav. Husholdningene vil i 2013 få et nytt år med sterk reallønnsøkning. Arbeidsmarkedet er stramt, men blir antagelig ikke noe strammere i Man vil nok merke noe mindre gunstige lånevilkår pga. nye reguleringskrav overfor bankene. De høye boligprisene ventes å holde seg bra også i 2013, med mindre noe uventet skjer. Endringer i pensjonsreglene, kan bidra til noe høyere sparing i husholdningene i årene framover. Varehandelen vil i 2013 ha et marked med enda større kjøpekraft. Kostnadsveksten er imidlertid utfordrende, med en ventet lønnsvekst (ca. 4 %) som er klart større enn antatt prisvekst på om lag 1 % for varehandelen. Det er også noen strukturelle utfordringer hvor stadig mer av vareomsetningen skjer via internett. Det samme gjelder endring i trafi kkmønsteret i byene, hvor det er økning i andelen av daglige reiser som går via kollektivtrafi kken. TRONDOS i 2013 Omsetningen for 2013 er budsjettert til 3,4 milliarder kroner, resultat før kjøpebonus og skatt til 151 millioner kroner, mens investeringsbudsjettet for TRONDOS i 2013 er på 379 millioner kroner. TRONDOS er inne i en periode med relativt mange nyetableringer, samt mange ut- og ombygginger av eksisterende butikker/eiendommer. Dette vil bidra til å styrke vår vekst og markedsposisjon i årene fremover, men vil også påvirke vårt driftsresultat gjennom økte kostnader og større avskrivninger de første årene. Med henvisning til den befolkningsvekst som forventes i vårt markedsområde, den fi nansielle handlekraft og soliditet TRONDOS innehar, og den posisjon vi har hos våre medlemmer, anser styret nyinvesteringene som kraftfulle og fremtidsrettet. Det er garantert 3 % kjøpebonus i Anvendelse av årets overskudd (1000 kr): Årets overskudd anvendes slik: Renter på andelsinnskudd 559 Overført til annen egenkapital Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Siri Ranheim Gerhardsen Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direktrør) 12

13 STYRET I TRONDOS Lisbeth Bull Husby styreleder Rolf Michelsen nestleder Siri Ranheim Gerhardsen styremedlem Børge Tingstad styremedlem Liv Ulstad styremedlem Torgeir Svenning styremedlem Ann Guri Tiller styremedlem Per Ivar Selbæk styremedlem Britt Simonsen varamedlem Tore Høiem varamedlem 13

14 RESULTATREGNSKAP TRONDOS SA Alle tall i resultatregnskapet er i 1000 kr RESULTATREGNSKAP TRONDOS TRONDOS KONSERN Noter Noter , 6 Salgsinntekter 1, Kjøpebonus til medlemmer Netto salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad ,10 Lønn og andre personalkostnader 9, Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Disponeringer og overføringer: Renter på andelsinnskudd Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer 14

15 BALANSE TRONDOS SA Alle tall i balansen er i 1000 kr BALANSE pr TRONDOS EIENDELER TRONDOS KONSERN Noter Noter ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler , 17 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11, Maskiner, utstyr og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler , 4, 12, 13 Invest. og lån til datter- og tilkn. selskap 2, 4, 12, Investering i andre aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER ,17 Varelager 7, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Finasielle plasseringer , 14 Markedsbaserte aksjer 3, , 14, 15 Markedsbaserte rentepapirer 3, 14, Sum finansielle plasseringer Bankinnskudd og kontanter Plasseringskonto Coop Norge SA Kontanter og bankinnskudd Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

16 BALANSE TRONDOS SA Alle tall i balansen er i 1000 kr BALANSE pr TRONDOS EGENKAPITAL OG GJELD TRONDOS KONSERN Noter Noter EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelsinnskudd Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld , 17 Medlemsinnskudd 3, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Kjøpebonus og medl. rabatter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Siri Ranheim Gerhardsen Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direktrør) 16

17 NOTER TIL REGNSKAP NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Note 1 - Regnskapsprinsipper og sammenligningstall Årsregnskapet til TRONDOS SA (heretter benevnt TRON- DOS) er satt opp i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning og norske regnskapsstandarder. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for selskapene i TRONDOS KONSERN. Resultatregnskap, balanse, noter og kontantstrømsoppstilling viser tilsvarende tall fra foregående år (sammenligningstall). Sammenligningstallene er utifra en vesentlighetsbetraktning ikke omarbeidet som en følge av fusjoner (se note 2). Salgsinntekter og andre driftsinntekter Salgsinntekter presenteres etter fradrag for rabatter og merverdiavgift og resultatføres ved leveringstidspunktet. Kjøpebonus til medlemmene presenteres fra i 2012 som en rabatt og dermed som en reduksjon av netto salgsinntekter. Andre driftsinntekter resultatføres på opptjeningstidspunktet. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifi sert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifi sert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifi sert som omløpsmidler. Ved klassifi sering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved varig verdifall. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Finansielle anleggsmidler Andelsinnskudd i Coop Norge SA og aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig pga verdifall. Varelager Lager av innkjøpte varer for videresalg er verdsatt til faktisk innkjøpspris fratrukket rabatter og er videre nedskrevet til virkelig verdi der hvor denne ansees lavere enn innkjøpspris. Finansielle plasseringer Plasseringer i aksjer/aksjefond og rentepapirer inngår i en handelsportefølje og vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjonskostnader og forpliktelser Pensjonskostnadene er knyttet til de avtaler TRONDOS har inngått med de ansatte og for ytelsesbaserte avtaler så er kostnad og forpliktelser i samsvar med innhentede aktuarberegninger. Netto pensjonsforpliktelse er lik beregnet brutto pensjonsforpliktelser minus beregnet verdi av pensjonsmidler. Beregningene er i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. For innskuddsbaserte avtaler så utgjør kostnaden det som er innbetalt av innskudd til pensjonsordningene i løpet av året. Medlemsinnskudd Medlemsinnskudd er sparebeløp som medlemmene har innestående hos TRONDOS. Det er ingen bindingstid knyttet til disse innskudd og beløpet er derfor i sin helhet ført opp som kortsiktig gjeld. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatter og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet til 28 % av endring i midlertidige forskjeller som eksisterer mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er forskjeller oppstått i èn periode som reverseres i en senere periode. Utsatt skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Likviditetsbeholdningen inkluderer kontanter, bankinnskudd og kortsiktige plasseringer i aksjer og rentepapirer. Note 2 - Konsolidering av datterselskap, regnskapsføring av tilknyttede selskaper, fusjoner mv. Konsernregnskapet omfatter nå morselskapet TRONDOS og datterselskapet Din Bil AS. Det tidligere ANS Østre Rosten 64 ble i 2012 omdannet til aksjeselskapet Østre Rosten 64 AS hvorpå Østre Rosten 64 AS deretter ble innfusjonert i TRONDOS (mor-datterfusjon) med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Egenkapitalen pr. 1. januar 2012 økte med 5,8 millioner kroner som en konsekvens av denne fusjonen (se note 18). Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige transaksjoner, aksjeeie og mellomværende mellom mor- og datterselskap er eliminert. Datterselskapet og de tilknyttede selskaper City Syd AS og Tungaveien 26 AS vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet er derimot tilknyttede selskaper presentert etter egenkapitalmetoden (se note 4). Coop Meråker SA ble i 2012 innfusjonert i TRONDOS og med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Egenkapitalen pr. 1. januar 2012 økte med 24,9 millioner kroner som en konsekvens av denne fusjonen (se note 18). Fusjonen med Coop Meråker SA og Østre Rosten 64 AS er regnskapsført etter kontinuitetsmetoden. 17

18 NOTER TIL REGNSKAP Note 3 - Finansiell markedsrisiko TRONDOS har ved utgangen av året plassering i rentepapirer på 1 657,8 millioner kroner. Verdien av disse plasseringer vil falle/stige i verdi når de lange renter stiger/faller. Plasseringer i norske rentepapirer og fond er i norske kroner (NOK) mens plasseringer i utenlandske fond er valutasikret i NOK. Videre har TRONDOS plasseringer i aksjer/aksjefond som ved utgangan av året er bokført til 494,1 millioner kroner hvorav 230,6 millioner kroner i utenlandske aksjer/aksjefond hvor verdien vil svinge med aksjemarkedene og kursen på NOK. Medlemsinnkuddene på 992,5 millioner kroner har en rente som følger endringene i de korte rentene, men TRONDOS har om lag tilsvarende beløp plassert i pengemarkedet, slik at man ikke er eksponert for endringer i disse renter. TRONDOS har ved årsskiftet 202,9 millioner kroner innestående på plasseringskonto i Coop Norge SA. Pengeplasseringen er et innskudd uten avtalt sikkerhet, men med bindingstid på 1 år frem til 31. desember Note 4 - Sammenslåtte poster i regnskapet Alle tall i 1000 kr Posten investeringer i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap består av: TRONDOS TRONDOS KONSERN Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Sum invest. i og lån til datter- og tilkn. selskap Posten finansinntekter består av: Annen renteinntekt (obligasjoner/rentepapirer/bank) Verdiendring av markedsbaserte verdipapirer Annen fi nansinntekt Sum fi nansinntekter Posten finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen fi nanskostnad Sum fi nanskostnader Posten andre fi nanskostnader ble i 2011 redusert med kr som følge av tilbakeføring av renter avsatt i 2010 knyttet til kjøpet av Tungaveien 26 AS. 18

19 NOTER TIL REGNSKAP Note 5 - Investering i aksjer og andeler I denne posten inngår andelsinnskudd i Coop Norge SA med kr 57,5 millioner kroner. TRONDOS` sin andel av andelskapitalen i Coop Norge SA var på 8,1 % pr , mens egenkapitalen i Coop Norge SA på samme tid var på kr millioner kroner. TRONDOS fi kk utbetalt kr 1,6 millioner kroner i renter av andelsinnskuddet i Datterelskapet Din Bil AS eier aksjer i Trøndelag Lakksenter AS. Aksjene er bokført til kr 0,5 millioner kroner i konsernregnskapet. Note 6 - Salgsinntekter og bruttofortjeneste Alle tall i mill. kr Salgsinntekter fordeler seg slik på de enkelte butikkprofi ler og vare-/tjenesteområder i konsernet: TRONDOS TRONDOS KONSERN Coop Obs! Coop Prix Coop Mega Coop Extra Øvrige butikker Nye og brukte personbiler Verkstedtjenester og delesalg Sum salgsinntekter All omsetning skjer fra utsalgsteder i Trondheim og øvrige kommuner det hvor TRONDOS konsern har sine butikker. TRONDOS Bruttofortjeneste 2012 % 2011 % 2010 % Salgsinntekter fra butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,2 % ,8 % ,6 % TRONDOS KONSERN Bruttofortjeneste 2012 % 2011 % 2010 % Salgsinntekter fra butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,3 % ,8 % ,7 % Note 7 - Varelager Alle tall i 1000 kr TRONDOS TRONDOS KONSERN Innkjøpte handelsvarer for videresalg Brukte biler Nye biler Demonstrasjonsbiler Reservedeler, rekvisita mv Sum varelager Varebeholdningen består i vesentlig grad av innkjøpte handelsvarer for videresalg. Det er foretatt nedskrivning for ukurans innen de ulike vareområder basert på erfaringstall og samme modellbetraktninger som tidligere år. 19

20 NOTER TIL REGNSKAP Note 8 - Andre driftsinntekter Alle tall i 1000 kr Denne posten består av husleieinntekter, provisjon fra Norsk Tipping, inntekter fra Post i Butikk, etableringsrabatter fra Coop Norge SA og gevinst ved salg av eiendom. Salget av eiendommen i Haakon Magnussonsgt. 12 gav en gevinst på kr Note 9 - Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser Alle tall i 1000 kr TRONDOS Lønnskostnader, antall ansatte m.v. TRONDOS KONSERN Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønn og andre personalkostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Administrerende direktør: Lønn Pensjon Annen godtgjørelse Tillitsvalgte: Styret Årsmøtet Administrerende direktør har samme avtale om resultatbonus som alle faste ansatte (annen godtgjørelse). Administrerende direktør har videre avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en pensjon som utgjør 2/3 av lønn. Denne avtalen gir også ektefelle rett på defi nerte ytelser på visse vilkår. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til administrerende direktør, styret, ledende ansatte eller nærstående parter. Styreleder mottar kun ordinært styrehonorar og har ingen særskilte ytelser utover dette fra TRONDOS.. Revisor Honorar ordinær revisjon Honorar for skatte- og avgiftsrådgivning Honorar annen rådgivning Sum honorar til revisor

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2011 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer