EOP840. NO Dampovn Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EOP840. NO Dampovn Bruksanvisning"

Transkript

1 EOP840 NO Dampovn Bruksanvisning

2 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON SIKKERHETSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE BETJENINGSPANEL FØR FØRSTE GANGS BRUK DAGLIG BRUK KLOKKEFUNKSJONER AUTOMATISKE PROGRAMMER BRUKE TILBEHØRET TILLEGGSFUNKSJONER RÅD OG TIPS STELL OG RENGJØRING FEILSØKING MONTERING ENERGIEFFEKTIV...45 VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den. Velkommen til Electrolux. Gå inn på vårt nettsted for å finne: Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon: Registrer produktet ditt for å få bedre service: Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt: KUNDESTØTTE OG SERVICE Bruk alltid originale reservedeler. Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer. Informasjonen finner du på typeskiltet. Advarsel/Forsiktig Sikkerhetsinformasjon Generell informasjon og tips Miljøinformasjon Med forbehold om endringer.

3 1. SIKKERHETSINFORMASJON Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk. 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Ikke la barn leke med produktet. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme. Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn. Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes unna produktet. 1.2 Generelt om sikkerhet NORSK 3 Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut dette produktet. Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr. Før vedlikehold kutt strømforsyningen. Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt. Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.

4 4 Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt. Om strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå skader. Overflødig søl må fjernes og innerglasset må vaskes før pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler fra ovnen. For å fjerner ovnsstigene, må du først trekke de ut i front og siden i bakkant. Bruk omvendt rekkefølge for å montere ovnsstigene. Bruk bare steketermometeret som anbefales for dette produktet. 2. SIKKERHETSANVISNINGER 2.1 Installasjon ADVARSEL! Bare en kvalifisert person må montere dette produktet. Fjern all emballasje. Ikke monter eller bruk et skadet produkt. Følg monteringsanvisningene som følger med produktet. Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket. Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter. Pass på at produktet er montert under og ved siden av stabile konstruksjoner. Sidene på produktet må være på høyde med apparater eller enheter av samme høyde. 2.2 Elektrisk tilkopling ADVARSEL! Fare for brann og elektrisk støt. Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker. Produktet må være jordet. Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt. Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter. Ikke la nettkablene berøre eller komme nær produkt døren, spesielt når døren er varm. Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy. Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til strømpluggen.

5 NORSK 5 Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet. Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer. Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm. Lukk døren til produktet helt, før du setter støpselet i stikkontakten. Dette produktet er i overensstemmelse med EØSdirektivene. 2.3 Bruk ADVARSEL! Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon. Bare bruk dette produktet i en husholdning. Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert. Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk. Slå av produktet etter hver bruk. Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når produktet er i bruk. Varm damp kan strømme ut. Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann. Ikke belast døren når den er åpen. Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate. Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft. Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren. Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet. ADVARSEL! Fare for skade på produktet. For å unngå skade eller misfarging på emaljen: sett ikke kokekar eller andre gjenstander i produktet direkte på bunnen. legg ikke aluminiumsfolie direkte på bunnen i produktet. ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet. ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig. vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret. Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen. Dette er ikke en defekt som omfattes av garantilovene. Bruk en grill - /stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente flekker. Dette produktet skal kun brukes til matlaging. Det må ikke brukes til andre formål, f.eks. oppvarming av rommet. Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er på. Hvis produktet er montert bak et møbelpanel (f.eks. en dør), må du sørge for at døren aldri er lukket når produktet er i drift. Varme og fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket møbelpanel og dermed forårsake skade på produktet, dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet før apparatet er helt avkjølt etter bruk. 2.4 Dampkoking ADVARSEL! Brannfare eller skade på produktet. Frigitt damp kan føre til brannskader: Ikke åpne produktets dør i løpet av dampkoking. Åpne forsiktig produktets dør etter en dampkoking.

6 Stell og rengjøring ADVARSEL! Risiko for skade, brann eller skade på produktet. Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold. Påse at produktet er kaldt. Fare for at dørglassene kan knuses. Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene om disse har blitt skadet. Kontakt det autoriserte servicesenteret. Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung! Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten. Gjenværende fett eller mat i produktet kan forårsake brann. Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander. Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis du bruker ovnsspray. Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis aktuelt) med noen form for vaskemiddel. 2.6 Pyrolytisk rengjøring Fare for skade / Brann / Kjemiske utslipp (damp) i pyrolytisk modus. Før du utfører en «pyrolytisk selvrensing»-funksjon eller «første gangs bruk»-funksjon må du fjerne følgende fra ovnsrommet: eventuelle overflødige matrester, olje eller fettsøl/-avleiringer. alle objekter som kan fjernes (inkludert hyller, sideskinner osv. som ble levert med produktet) og særlig superclean-gryter, panner, brett, redskaper osv. Les alle instruksjoner for pyrolytisk rengjøring nøye. Hold barn unna produktet når den pyrolytiske rengjøring er i bruk. Produktet blir svært varmt og varm luft slippes ut av kjøleventilene i fronten. Pyrolytisk selvrensing er en operasjon med høy temperatur som kan frigjøre røyk fra matlagingsrester og konstruksjonsmaterialer, derfor anbefales forbrukere på det sterkeste å: sørg for god ventilasjon under og etter hver pyrolytiske rengjøring. sørg for god ventilasjon under og etter første gangs bruk ved maksimum temperaturdrift. I motsetning til alle mennesker, kan noen fugler og krypdyr være ekstremt følsomme for potensiell røyk som frigis under rengjøringen av pyrolytiske ovner. Hold alle kjæledyr (spesielt fugler) borte fra produktet under og etter hver pyrolytiske rengjøring, og bruk først maksimal temperatur mot et godt ventilert område. Små kjæledyr kan også være svært følsomme for temperaturendringer i nærheten av pyrolytiske ovner når det pyrolytiske selvrengjøringsprogrammet brukes. Superclean-overflater på gryter, panner, brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades av den høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske ovner og kan også være en kilde for et lavt nivå skadelige gasser. Røyk som frigis fra alle pyrolytiske ovner / matrester, er ikke skadelig for mennesker, inkludert spedbarn eller personer med medisinske tilstander. 2.7 Innvendig belysning Typen lyspære eller halogenlampe som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Ikke bruk det som vanlig belysning. ADVARSEL! Fare for elektrisk støt. Koble strømmen fra produktet før du skifter lyspære. Bruk bare lyspærer med tilsvarende spesifikasjon.

7 2.8 Avfallsbehandling ADVARSEL! Fare for skade og kvelning. Koble produktet fra strømmen. Kutt av strømkabelen og kast den. Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet. 3. PRODUKTBESKRIVELSE 3.1 Generell oversikt 2.9 Service NORSK 7 Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler Betjeningspanel Elektronisk programmering 3 Vannskuff 4 Kontakt til steketermometer 5 Varmeelement 6 Ovnslampe 7 Vifte 8 Uttakbare brettstiger 9 Avløpsrør 10 Vannutløpsventil 11 Brettplasseringer 12 Damptilførsel 3.2 Tilbehør Rist Til kokekar, kakeformer, steker. Stekebrett Til kaker og kjeks. Grill-/stekepanne Til baking og steking eller for å samle opp fett. 4. BETJENINGSPANEL 4.1 Elektronisk programmering Kakebrett For rundstykker, saltkringler og småbakst. Steketermometer For å måle hvor langt maten har kommet i stekeprosessen

8 8 Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. 1 Sensorfelt Funksjon PÅ/AV Beskrivelse For å slå produktet av og på Ovnsfunksjoner eller Tilberedningshjelp Tilbake-tast Velge temperatur Favoritter Berør sensorfeltet én gang for å velge en varmefunksjon eller menyen: Tilberedningshjelp. Berør sensorfeltet igjen for å veksle mellom menyene: Ovnsfunksjoner, Tilberedningshjelp. Berør sensorfeltet i 3 sekunder for å skru ovnslyset av eller på. Gå ett nivå tilbake på menyen. Berør sensorfeltet i tre sekunder for å gå tilbake til hovedmenyen. For å velge temperatur eller for å vise produktets gjeldende temperatur. Berør feltet i 3 sekunder for å aktivere eller deaktivere funksjonen: Hurtigoppvarming. For å lagre og få tilgang til favorittprogrammene dine. 6 Display Viser de gjeldende innstillingene for produktet. 7 Opp-tast For å flytte opp i menyen Ned-tast Klokke og tilleggsfunksjoner Varselur OK For å flytte ned i menyen. For å velge ulike funksjoner. Når en varmefunksjon er i bruk må du berøre sensorfeltet for å angi tid eller funksjonene: Tastesperre Favoritter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan også endre innstillingene for steketermometeret. For å angi funksjonen: Varselur. For å bekrefte valget eller innstillingen. 4.2 Display A B C A) Varmefunksjon B) Klokkeslett C) Oppvarmingsindikator D) Temperatur E) Varighet for steketid eller ferdigtid for en funksjon E D

9 NORSK 9 Andre indikatorer på displayet: Symbol Varselur Klokkeslett Steketid Ferdigtid Temperatur Tidsangivelse Beregning Oppvarmingsindikator Displayet viser produktets temperatur. Hurtigoppvarmings-indikator Vektautomatikk Heat+Hold Funksjon Funksjonen er aktivert. Displayet viser klokkeslettet. Displayet viser nødvendig tilberedningstid. Displayet vises når tilberedningstiden er ferdig. Displayet viser temperaturen. Den viser hvor lenge varmefunksjonen er i bruk. Trykk og samtidig, for å tilbakestille tiden. Produktet beregner tilberedningstiden. Funksjonen er på. Den reduserer oppvarmingstiden. Displayet viser at det automatiske vektsystemet er på eller at vekten kan endres. Funksjonen er på. 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. 5.1 Første gangs rengjøring Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger fra produktet. Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring". 5.2 Første tilkopling Første gang du kopler produktet til strømnettet eller etter et strømbrudd, må du stille inn språk, kontrast for display, lysstyrke for display og klokken. 1. Trykk eller for å stille inn verdien. 2. Trykk på for å bekrefte. Rengjør produktet før første gangs bruk. Sett tilbehøret og den avtagbare hyllestøtten tilbake i den opprinnelige posisjonen.

10 Forvarming Forvarm det tomme produktet før første gangs bruk. 1. Velg ovnsfunksjon: Overvarme og maksimal temperatur. 2. La produktet være i bruk i 1 time. 3. Velg ovnsfunksjon: Ekte varmluft og maksimal temperatur. 6. DAGLIG BRUK ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. 6.1 Navigere gjennom menyene 1. Slå på produktet. 4. La produktet være i bruk i 15 minutter. Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet. 2. Trykk på eller for å stille inn menyalternativet. 3. Trykk for å gå til undermenyen eller akseptere innstillingen. Du kan alltid gå tilbake til hovedmenyen med. 6.2 Oversikt over menyene Hovedmeny Symbol Menyvalg Ovnsfunksjoner Tilberedningshjelp Favoritter Pyrolyse Standardoppsett Spesialiteter Bruksområde Inneholder en liste over ovnsfunksjoner. Den har en liste over automatiske programmer. Inneholder en liste over brukerens egne favorittprogrammer. Pyrolytisk rengjøring. Inneholder en liste over ekstra ovnsfunksjoner. Undermeny for: Standardoppsett Denne funksjonen brukes til å velge andre innstillinger. Symbol Undermeny Innstilling av klokken Tidsangivelse Hurtigoppvarming Beskrivelse Stiller inn klokkeslettet. Når den er PÅ, viser displayet det gjeldende klokkeslettet når du slår av produktet. Funksjonen reduserer oppvarmingstiden når den er PÅ.

11 NORSK 11 Symbol Undermeny Set + Go Heat+Hold Øke tiden Kontrast for display Lysstyrke for display Valg av språk Lydnivå Valg av tastelyd Alarm-/feiltoner Rengjøringshjelp Husk å rengjøre! Beskrivelse Når den er PÅ kan du i vinduet Velg tilvalg velge funksjonen: Set + Go. Når den er PÅ kan du i vinduet Velg tilvalg velge funksjonen: Heat+Hold. Aktiverer og deaktiverer tidsforlengelsesfunksjonen. Justerer kontrast for display etter grader. Justerer lysstyrke for display etter grader. Angir hvilket språk som skal brukes i displayet. Justerer trykketonenes volum og signal etter grader. Aktiverer og deaktiverer tastelyden til sensorfeltene. Det er ikke mulig å slå av tonen i PÅ/AV-berøringsfeltet. Slår av og på alarmtonene. Hjelper deg gjennom rengjøringsprosedyren. Minner deg på at produktet må rengjøres. Demofunksjon Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468 Service Fabrikkinnstillinger Viser programvareversjon og konfigurasjon. Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger. 6.3 Ovnsfunksjoner Varmefunksjon Ekte varmluft Ekte varmluft + Damp Pizzafunksjon Bruksområde For å bake på opptil 3 brettplasseringer samtidig og for å tørke mat.still inn temperaturen C lavere enn for funksjonen: Overvarme. For å dampe retter. Bruk denne funksjonen til å redusere lengden på steketiden, og for å bevare vitaminer og næringsstoffer i maten. Velg funksjonen og sett temperaturen til mellom 130 C til 230 C. For å lage pizza, quiche eller pai med damp.

12 12 Varmefunksjon Overvarme Lavtemperatursteking Bruksområde For å bake eller steke retter på én brettplassering. For å tilberede møre, saftige steker. Undervarme Varmluft med fukt ECO steking Frossen mat Min. Grill For å bake kaker med sprø bunn og for å hermetisere. For å spare energi når du baker eller tilbereder bakverk. Også for å bake bakverk i form på 1 brettplassering. Denne funksjonen brukes til å definere energiklasse iht. EN Først må du angi tilberedningstiden. For å få mer informasjon om de anbefalte innstillingene, se tilberedningstabellene. Med ØKO-funksjonen får du maksimalt utbytte av energiforbruket når du lager mat. Først må du angi tilberedningstiden. For å få mer informasjon om de anbefalte innstillingene, se tilberedningstabellene med tilsvarende funksjon. For å lage halvfabrikata og hurtigmat som f.eks. pommes frites, kiler og sprø vårruller. For å grille flate matvarer og riste brød. Max. Grill Gratinering med vifte Oppvarming For å grille større mengder flate matvarer og for å riste brød. For å steke store steker eller fjærkre på én brettplassering. Også for å gratinere og brune. Mat som varmes opp på nytt med damp forebygger tørking av overflaten og fordeler varme jevnt og godt. Dette gjør smak og lukt akkurat som da maten først ble tilberedt. Denne funksjonen kan brukes for å varme opp mat direkte på tallerkenen. Du kan varme opp mer enn én tallerken samtidig ved å bruke ulike hylleplasseringer. 6.4 Spesialiteter Varmefunksjon Bake brød Bruksområde Til å bake brød.

13 NORSK 13 Varmefunksjon Grateng Heve deig Bruksområde For retter som lasagne eller potetgrateng. Også for å gratinere og brune. For kontrollert heving av gjærdeig før steking. Varming av tallerkener For å varme tallerkenen før servering. Hermetisering Tørking Hold varm For å hermetisere grønnsaker som sylteagurker. For å tørke skiver av frukt, (f.eks. eple, plomme og fersken), og skiver av grønnsaker, (f.eks. tomat, squash og sopp). For å holde mat varm. Tine Denne funksjonen kan brukes for å tine frossen mat, slik som grønnsaker og frukt. Tiden det tar å tine avhenger av mengden og størrelsen på den frosne maten. 6.5 Aktivere en varmefunksjon 1. Slå på produktet. 2. Velg menyen: Ovnsfunksjoner. 3. Trykk på for å bekrefte. 4. Velg en varmefunksjon. 5. Trykk på for å bekrefte. 6. Angi temperaturen. 7. Trykk på for å bekrefte. 6.6 Dampkoking Vannskuffens deksel finnes på betjeningspanelet. ADVARSEL! Bare bruk vann. Ikke bruk filtrert (demineralisert) eller destillert vann. Ikke bruk andre væsker. Ikke legg brennbare eller alkoholholdige væske i vannskuffen. 1. Tilbered maten i riktig kokekar. 2. Trykk på dekselet på vannskuffen for å åpne den. 3. Fyll vannskuffen med ca. 900 ml vann. Vannmengden holder til ca minutter. 4. Skyv vannskuffen til opprinnelig posisjon. 5. Aktiver produktet. 6. Velg en dampvarmingsfunksjon og temperaturen. 7. Velg, hvis nødvendig, funksjonen Steketid eller Ferdigtid. Når dampgeneratoren er tom vil det høres et lydsignal. Lydsignalet høres ved slutten av tilberedningstiden. 8. Slå av produktet. 9. Tøm vanntanken etter at dampkokingen er fullført. Se "Tømming av vanntanken". OBS! Produktet er varmt. Fare for brannskader. Vær forsiktig når du tømmer vanntanken.

14 14 La produktet tørke helt med åpen dør. ADVARSEL! Vent minst 60 minutter etter hver bruk av damptilberedning for å hindre varmt vann fra å slippe ut fra vannutløpsventilen. 6.7 Tom tank-indikator Displayet viser: Trenger vann. Vanntanken må og det høres et lydsignal når tanken er tom og må etterfylles. Se etter i "Dampkoking" for mer informasjon. 6.8 Full tank-indikator Når displayet viser: Vanntanken er full., du kan bruke dampkoking. Et lydsignalet høres når beholderen er full. Hvis du heller for mye vann i beholderen, vil sikkerhetsavløpet føre det overflødige vannet tilbake til bunnen av ovnen. Fjern vannet med en svamp eller klut. 6.9 Tømme vanntanken OBS! Pass på at produktet er avkjølt før du begynner å tømme vanntanken. Tøm vanntanken hver gang du har brukt dampkoking. 1. Klargjør avløpsrøret (C) som kom i samme pakke som bruksanvisningen. Sett tilkoblingen (B) på en av endene av avløpsrøret. A B C 2. Plasser den andre enden av avløpsrøret (C) i en beholder. Sett denne lavere enn utløpsventilen (A). 3. Åpne ovnsdøren og sett tilkoblingen (B) inn i utløpsventilen (A). 4. Skyv tilkoblingen om og om igjen når du tømmer vanntanken. Tanken kan ha litt vann i seg når displayet viser: Trenger vann. Vanntanken må. Vent til vannet fra vannutløpsventilen slutter å renne. 5. Fjern tilkoblingen fra ventilen når vannet slutter å renne. Ikke bruk avtappet vann til å fylle på vanntanken igjen Oppvarmingsindikator Når du slår på en varmefunksjon, vil linjen på displayet vise seg. Feltet viser at temperaturen øker Hurtigoppvarmingsindikator Denne funksjonen reduserer oppvarmingstiden. For å aktivere funksjonen, hold i 3 sekunder. Oppvarmingsindikatoren endres.

15 6.12 Restvarme Når du slår av produktet, viser displayet restvarmen. Du kan bruke varmen til å holde maten varm. 7. KLOKKEFUNKSJONER 7.1 Tabell over klokkefunksjoner NORSK 15 Klokkefunksjon Bruksområde Varselur For å stille inn nedtelling (maks. 2 t 30 minutter). Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruken av produktet. Steketid Ferdigtid Bruk for å aktivere funksjonen. Trykk eller for å angi minutter og for å starte. Slik angir du lengden på en operasjon (maks. 23 t 59 min). For å angi utkoplingstid for en ovnsfunksjon (maks 23 t 59 min). Hvis du angir en tid for en klokkefunksjon, begynner den å telle ned etter 5 sekunder. Hvis du bruker klokkefunksjonene: Steketid, Ferdigtid, produktet deaktiverer varmeelementene etter 90 % av den innstilte tiden. Produktet bruker restvarmen til å fortsette stekeprosessen resten av den angitte tiden (3 20 minutter). 7.2 Stille inn klokkefunksjonene Før du bruker funksjonene: Steketid, Ferdigtid, må du angi en varmefunksjon og temperatur først. Produktet slår seg automatisk av. Du kan bruke funksjonene: Steketid og Ferdigtid samtidig, hvis du vil at produktet skal slås automatisk på og av på et senere, gitt tidspunkt. Funksjonene: Steketid og Ferdigtid fungerer ikke når du bruker steketermometeret. 1. Velg en varmefunksjon. 2. Trykk på gjentatte ganger til displayet viser ønsket klokkefunksjon og tilhørende symbol. 3. Trykk på eller for å stille inn den nødvendige tiden.

16 Trykk på for å bekrefte. Når tiden er utløpt, høres et lydsignal. Produktet slås av. Displayet viser en melding. 5. Trykk på et vilkårlig symbol for å stoppe lydsignalet. 7.3 Heat+Hold Forutsetninger for bruk av funksjonen: Angitt en temperatur som er høyere enn 80 C. Funksjonen: Steketid er innstilt. Funksjonen: Heat+Hold holder ferdiglaget mat varm ved 80 C i 30 minutter. Den aktiveres etter at bakingen eller stekingen er ferdig. Du kan aktivere eller deaktivere funksjonen i menyen: Standardoppsett. 1. Slå på produktet. 2. Velg varmefunksjon. 3. Velg en temperatur over 80 C. 4. Trykk gjentatte ganger til displayet viser: Heat+Hold. 8. AUTOMATISKE PROGRAMMER 5. Trykk på for å bekrefte. Når funksjonen er ferdig høres et lyssignal. Funksjonen forblir aktiv hvis du endrer varmefunksjoner. 7.4 Øke tiden Funksjonen:Øke tiden gjør at ovnsfunksjonen fortsetter etter at Steketid er ferdig. Gjelder alle ovnsfunksjoner med Steketid eller Vektautomatikk. Gjelder ikke for ovnsfunksjoner med steketermometer. 1. Når steketiden er utløpt høres et signal. Trykk på et vilkårlig symbol. Displayet viser meldingen. 2. Trykk på for å aktivere eller for å avbryte. 3. Angi lengde for funksjonen. 4. Trykk. ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. 8.1 Automatiske programmer De automatiske programmene gir de riktige innstillingene for alle typer kjøtt eller andre retter. Kjøttprogrammer med funksjonen: Vektautomatikk (meny: Tilberedningshjelp) Denne funksjonen beregner steketiden automatisk. For å bruke denne må du angi matvekt. Kjøttprogrammer med funksjonen: Steketerm.automatikk / Automatikk med steketermometer (meny: Tilberedningshjelp) Denne funksjonen beregner steketiden automatisk. For å bruke denne må du angi kjernetemperatur. Når programmet er ferdig, høres et lydsignal. Oppskriftprogrammer (meny: Tilberedningshjelp) Denne funksjonen bruker forhåndsinnstilte verdier for en rett. Klargjør retten i henhold til oppskriften i denne boken. Boller med funksjonen: Vektautomatikk Svinestek Kalvestek Stuet kjøtt Viltstek Lammestek Hel kylling Hel kalkun Hel and Hel gås

17 Boller med funksjonen: Steketerm.automatikk / Automatikk med steketermometer Kam av svin Roastbiff Skandinav. Roast Beef Kam av vilt Lammestek, Rosa File't av fjærkre Hel fisk 8.2 Tilberedningshjelp med Oppskriftprogrammer Dette produktet har et sett med oppskrifter du kan bruke. Oppskriftene er faste og du kan ikke endre dem. 1. Slå på produktet. 2. Velg menyen: Tilberedningshjelp. Trykk for å bekrefte. 3. Velg kategori og rett. Trykk på for å bekrefte. 4. Velg en oppskrift. Trykk på for å bekrefte. Når du bruker funksjonen: Manuelt, produktet bruker de automatiske innstillingene. Du kan endre dem på samme måte som med andre funksjoner. 9. BRUKE TILBEHØRET ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. 9.1 Steketermometer To temperaturer må stilles inn: ovnstemperaturen og kjernetemperaturen. Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet 8.3 Tilberedningshjelp med Vektautomatikk Denne funksjonen regner automatisk ut steketiden. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du oppgi hva maten veier. 1. Aktiver produktet. 2. Velg menyen: Tilberedningshjelp. Trykk på for å bekrefte. 3. Velg kategori og rett. Trykk på for å bekrefte. 4. Velg funksjonen: Vektautomatikk. Trykk på for å bekrefte. 5. Berør eller for å angi matens vekt. Trykk på for å bekrefte. Det automatiske programmet starter. 6. Du kan når som helst endre vekten. Trykk på eller for å endre vekten. 7. Når tiden er utløpt, høres et lydsignal. Trykk på et vilkårlig symbol for å slå av lydsignalet. Med noen programmer bør maten snus etter 30 minutter. Displayet viser en påminnelse. har nådd innstilt temperatur, slår produktet seg av. OBS! Bruk bare steketermometeret som følger med eller originale reservedeler. NORSK 17

18 18 Steketermometeret må sitte i kjøttet og i stikkontakten under tilberedningen. 1. Aktiver produktet. 2. Sett spissen på steketermometeret inn i midten av kjøttet. 3. Sett pluggen til steketermometeret i kontakten på toppen av ovnsrommet. 9.2 Tilbehør for dampkoking Tilbehøret til dampkoking følger ikke med produktet. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon. Diettform for dampkokingsfunksjoner Fatet består av en glasskål, et lokk med et hull til injektorslangen (C) og en stålgrill som settes på bunnen av kokekaret. Glassbolle (A) Displayet viser symbolet for steketermometeret. 4. Trykk på eller innen 5 sekunder for å angi kjernetemperaturen. 5. Angi varmefunksjon og, om nødvendig, ovnstemperatur. Produktet regner ut en omtrentlig ferdigtid. Ferdigtiden er forskjellig for forskjellige mengder mat, ovnstemperaturen som er stilt inn (minimum 120 C) og modusen som er i bruk. Etter ca 30 minutter har produktet beregnet ferdigtiden. 6. Trykk på for å endre kjernetemperaturen. Når kjøttet når den angitte kjernetemperaturen, høres et lydsignal. Produktet slår seg automatisk av. 7. Trykk på et vilkårlig symbol for å stoppe lydsignalet. 8. Ta steketermometeret ut av kontakten og ta kjøttet ut av ovnen. ADVARSEL! Steketermometeret er varmt. Fare for brannskader. Vær forsiktig når du fjerner spissen og pluggen til steketermometeret. Lokk (B) Injektoren og injektorslangen C D "C" er injektorslangen for dampkoking, "D" er injektoren for dampkoking.

19 NORSK 19 Injektorslange (C) Injektor for direkte dampkoking (D) Ikke bruk kokekaret på en varm platetopp. Ikke rengjør kokekaret med slipemidler, avfettingsmidler og pulver. Stålgrill (E) Ikke legg det varme kokekaret på kalde/våte overflater. 9.3 Dampkoking i diettform Sette inn maten i stålgrillen i ildfast form og legg lokk på den. 1. Sett injektorslangen inn i det spesielle hullet i lokket til diettformen. Ikke ha i kalde væsker i den ildfaste formen når den er varmt.

20 20 C 2. Sett stekebrettet på andre brettplassering fra bunnen. 3. Sett den andre enden av injektorslangen inn i damptilførselen. ADVARSEL! Vær forsiktig når du bruker injektoren når ovnen er i bruk. Bruk alltid grytekluter hvis du tar på injektoren når ovnen er varm. Fjern alltid injektoren fra ovnen når du ikke bruker en dampfunksjon. Injektorslangen er spesielt laget for matlaging og inneholder ingen farlige materialer. 1. Sett injektoren (D) inn i injektorslangen (C). Koble den andre enden i damptilførselen. Pass på så du ikke klemmer injektorslangen eller lar den berøre et varmeelement på toppen av ovnen. 4. Still inn ovnen for dampkoking. 9.4 Direkte dampkoking Sett maten på stålgrillen i formen. Tilsett litt vann. OBS! Ikke bruk lokket til formen. 2. Sett stekebrettet på første eller andre brettplassering fra bunnen. Pass på så du ikke klemmer injektorslangen eller lar den berøre et varmeelement på toppen av ovnen. 3. Still inn ovnen for dampkoking. Når du tilbereder mat som kylling, and, kalkun eller stor fisk, plasserer du injektoren (D) direkte inn i den tomme delen av kjøttet. Pass på at du ikke blokkerer hullene.

21 NORSK 21 For mer informasjon om dampkoking, henviser vi til tilberedningstabellene for dampkoking i kapittelet "Råd og tips". 10. TILLEGGSFUNKSJONER 10.1 Favoritter Du kan lagre favorittinnstillinger som steketid, temperatur eller oppvarmingsfunksjon. De er tilgjengelige i menyen: Favoritter. Du kan lagre 20 programmer. Lagre et program 1. Slå på maskinen. 2. Velg en varmefunksjon. 3. Berør gjentatte ganger til displayet viser: LAGRE. 4. Trykk på for å bekrefte. Displayet viser den første ledige minneposisjonen. 5. Trykk på for å bekrefte. 6. Legg inn navnet på programmet. Den første bokstaven blinker. 7. Berør eller for å endre bokstaven. 8. Trykk på. Neste bokstav blinker. 9. Gjenta trinn 7 etter behov. 10. Trykk og hold for å lagre. Du kan overskrive en full minneposisjon. Når displayet viser den første ledige minneposisjonen, berør eller og trykk for å overskrive et eksisterende program. Du kan endre navnet på et program i menyen: Skriv oppskriftens navn. Bruke programmet 1. Slå på produktet. 2. Velg menyen: Favoritter. 3. Trykk på for å bekrefte. 4. Velg navn på favoritter. 5. Trykk på for å bekrefte. Trykk for å gå direkte til meny: Favoritter Bruke barnesikringen Barnesikringen forhindrer at produktet slås på ved et uhell. Hvis pyrolysefunksjonen er i drift låses døren automatisk. En melding vil vises i displayet når du berører en tast. 1. Aktiver produktet. 2. Berør og samtidig til displayet viser en melding. Gjenta trinn 2 for å deaktivere barnesikringen.

22 Tastesperre Denne funksjonen forhindrer en utilsiktet endring av varmefunksjonen. Du kan kun aktivere den mens produktet er i bruk. 1. Slå på produktet. 2. Angi en varmefunksjon eller innstilling. 3. Trykk gjentatte ganger til displayet viser: Tastesperre. 4. Trykk på for å bekrefte. Hvis pyrolysefunksjonen er i drift er døren låst og et tastesymbol lyser på displayet. For å deaktivere funksjonen, trykk. Displayet viser en melding. Trykk igjen og deretter for å bekrefte. Når du slår av produktet, deaktiveres også funksjonen Set + Go Funksjonen lar deg angi en varmefunksjon (eller et program) og bruke den senere med en enkelt berøring på et vilkårlig symbol. 1. Aktiver produktet. 2. Velg en varmefunksjon. 3. Trykk på gjentatte ganger, til displayet viser: Steketid. 4. Angi tid. 5. Trykk på gjentatte ganger, til displayet viser: Set + Go. 6. Trykk på for å bekrefte. Trykk på et hvilket som helst symbol (unntatt ) for å starte funksjonen: Set + Go. Den valgte varmefunksjonen starter. Når varmefunksjonen er ferdig, høres et lyssignal. Tastesperre er i drift når ovnsfunksjonen er på. Menyen: Standardoppsett lar deg aktivere og deaktivere funksjonen: Set + Go Slår seg av automatisk Av sikkerhetsgrunner slår produktet seg av automatisk etter en tid om en varmefunksjon er i drift og du ikke endrer noen innstillinger. Temperatur , , ,5 250 maksimum 1,5 Utkoblingstid (t) Automatisk utkobling virker ikke med funksjonene: Ovnslys, steketermometer,ferdigtid, Steketid Lysstyrke for displayet Det er to lysstyrker for displayet: Lysstyrke for natten når produktet er av, er lysstyrken på displayet lavere mellom 22:00 og 06:00. Lysstyrke for dagtid: når produktet er slått på. hvis du berører et symbol under lysstyrken på natten (bortsett fra PÅ/AV), går displayet tilbake til lysstyrke for dagtid de neste 10 sekundene. hvis produktet er slått av og du stiller inn funksjonen: Varselur. Når funksjonen slutter, går displayet tilbake til lysstyrke for natten Kjølevifte Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Når du slår av

23 NORSK 23 produktet, er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned Sikkerhetstermostat Feil bruk av produktet eller ødelagte komponenter, kan medføre alvorlig 11. RÅD OG TIPS ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskrift, samt mengde og kvalitet på ingrediensene som brukes Generell informasjon Produktet har fem brettplasseringer. Tell hylleposisjonene fra bunnen av produktet. Produktet har et spesielt system som gjør at luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer dampen. Dette systemet gjør det mulig å tilberede maten med damp, slik at den blir myk inni og sprø utenpå. Tilberedningstiden og strømforbruket reduseres til et minimum. Fuktighet kan kondensere inne i produktet eller på glasspanelene på døren. Dette er normalt. Hold alltid litt avstand fra produktet når du åpner produktets dør under tilberedning. For å redusere kondensen, kan du la produktet stå på i 10 minutter før du setter inn maten. Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert bruk av produktet. Ikke sett gjenstander rett på bunnen av produktet og ikke dekk til komponenter med aluminiumsfolie under tilberedningen. Det kan endre overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen en sikkerhetstermostat som avbryter strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på igjen når temperaturen faller. stekeresultatene og skade emaljebelegget Bake kaker Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er gått. Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du la et nivå skille dem. Funksjonen Overvarme ved standardtemperatur er ideell for brødbaking Tilberedning av fisk og kjøtt Bruk en grill - /stekepanne som er beregnet på svært fet mat for å forhindre at ovnen får permanente flekker. La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du skjærer, slik at kraften ikke siver ut. For å unngå for mye røyk i ovnen under steking, tilsetter du litt vann i grill - /stekepannen. For å unngå røykkondens, tilsett vann hver gang vannet tørker opp Steketider Steketider er avhengig av typen mat, konsistens og mengde. I begynnelsen, må du følge med på maten du tilbereder. Finn de beste innstillingene (varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for kokekar, oppskriftene og mengdene du bruker sammen med dette produktet.

24 Steke- og grilltabell Kaker Matvarer Overvarme Ekte varmluft Tid (min) Kommentarer Temperatur Tempera tur Oppskrifter med sammenviskede ingredienser (2 og 4) I en kakeform Mørdeig (2 og 4) I en kakeform Buttermilkostekake I en kakeform på 26 cm Eplekake (venstre (eplepai) 1) og høyre) I to kakeformer på 20 cm på en rist Strudel På et stekebrett Syltetøyterte (venstre og høyre) I en kakeform på 26 cm Formkake I en kakeform på 26 cm Julekake/ fruktkake 1) I en kakeform på 20 cm Plommekake I en 1) brødform Småkaker ett nivå 1) Småkaker to nivåer 1) Småkaker tre nivåer 1) På et stekebrett og På et stekebrett , 3 og På et stekebrett

25 NORSK 25 Matvarer Overvarme Ekte varmluft Tid (min) Kommentarer Temperatur Tempera tur Kjeks/ gjærbakst ett nivå Kjeks/ gjærbakst to nivåer Kjeks/ gjærbakst tre nivåer Marengs ett nivå På et stekebrett og På et stekebrett , 3 og På et stekebrett På et stekebrett Marengs og På et stekebrett to nivåer 1) Boller1) På et stekebrett Eclairs ett nivå Eclairs- to nivåer På et stekebrett og På et stekebrett Terter I en kakeform på 20 cm Fruktkake I en kakeform på 24 cm Victoriasandwich 1) (venstre og høyre) 1) Forvarm ovnen i 10 minutter I en kakeform på 20 cm

26 26 Brød og pizza Matvarer Overvarme Ekte varmluft Tid (min) Kommentarer Temperatur Tempera tur Formbrø stykker á 500 d 1) gr. per stk. Rugbrød I en brødform Rundstykker 1) dstykker (2 og 4) run på et stekebrett Pizza1) I et stekebrett eller en grill / stekepanne Scones1) På et stekebrett 1) Forvarm ovnen i 10 minutter. Gratenger Matvarer Overvarme Ekte varmluft Tid (min) Kommentarer Temperatur Tempera tur Pasta-flan I en form I en form Quiche1) I en form Lasagne1) I en form Grønnsakspudding Cannelloni I en form 1) 1) Forvarm ovnen i 10 minutter.

27 Kjøtt Matvarer Overvarme Ekte varmluft Tid (min) Kommentarer Temperatur Tempera tur Storfekjøtt På en rist Svinekjøtt På en rist Kalvekjøtt På en rist Engelsk roastbiff, lett stekt rød Engelsk roastbiff, medium rosa Engelsk roastbiff, godt stekt grå På en rist På en rist På en rist Svinebog Med skorpe Svineskank Lammekjøtt stk Lår Kylling Hel Kalkun Hel And Hel Gås Hel Kanin Skåret i skiver Vill kanin Skåret i skiver Fasan Hel NORSK 27

28 28 Fisk Matvarer Overvarme Ekte varmluft Tid (min) Kommentarer Temperatur Tempera tur Ørret/ brasme Tunfisk/ laks fisk fileter 11.6 Min. Grill Forvarm den tomme ovnen i 3 minutter før tilberedning. Matvarer Antall Temperatur Tid (min) Stykker (g) 1. side 2. side Fileter maks Biffer maks Pølser 8 - maks Kylling (delt i to) maks maks Spyd 4 - maks Svinekoteletter Kyllingbryst Hamburger maks maks Fiskefilet maks Grillsmørb rød Ristet brød maks maks

29 11.7 Gratinering med vifte Storfekjøtt Matvarer Antall Temperatur Roastbiff eller filet, lettstekt 1) Roastbiff eller filet, medium 1) Roastbiff eller filet, godt stekt 1) 1) Forvarm ovnen. Svinekjøtt per cm tykkelse per cm tykkelse Matvarer Mengde (kg) Temperatur Skulder, nakke, skinke Tid (min) eller eller eller 2 Tid (min) eller 2 Kotelett, ribbe eller 2 Kjøttpudding eller 2 Svineknoke (kokt på forhånd) Kalvekjøtt eller 2 Matvarer Mengde (kg) Temperatur Tid (min) Kalvestek eller 2 Kalveskanker eller 2 Lammekjøtt Matvarer Mengde (kg) Temperatur Tid (min) per cm tykkelse eller 2 Lammerygg eller 2 Fjærkre Matvarer Mengde (kg) Temperatur Stykker av fjærkre Tid (min) Lammestek med ben, lammestek hver eller 2 NORSK 29

30 30 Matvarer Mengde (kg) Temperatur Tid (min) Kylling, delt i to hver eller 2 Kylling, høns eller 2 And eller 2 Gås eller 2 Kalkun eller 2 Kalkun eller 2 Fisk Matvarer Mengde (kg) Temperatur Tid (min) Hel fisk eller Varmluft med fukt Under matlaging, bare åpne produktets døren når det er nødvendig. Matvarer Temperatur Tid (min) Pastagrateng Potetgrateng Moussaka Lasagne Cannelloni Brødpudding Rispudding Eplepai Formbrød Lavtemperatursteking Bruk denne funksjonen for å tilberede magre, møre stykker av kjøtt og fisk med en kjernetemperatur på maksimalt 65 C. Denne funksjonen egner seg ikke til oppskrifter som grytestek eller fete svinesteker. Du kan bruke steketermometeret for å forsikre deg om at kjøttet har riktig kjernetemperatur (se tabell for steketermometeret). I løpet av de første 10 minuttene kan du stille inn ovnen på en temperatur på mellom 80 C og 150 C, standard er 90 C. Etter at temperaturen er valgt vil ovnen fortsette tilberedningen ved 80 C. Ikke bruk denne funksjonen til fjærfe.

31 NORSK 31 Tilbered alltid uten lokk når du bruker denne funksjonen. 1. Brun kjøttet i en panne på komfyrtoppen på en veldig høy varmeinnstilling i 1 2 minutter på hver side. 2. Legg kjøttet i den varme langpannen i ovnen på risten. 3. Sett steketermometeret inn i kjøttet. 4. Velg funksjonen: Lavtemperatursteking og still inn korrekt kjernetemperatur. Matvarer Antall Temperatur Tid (min) Roastbiff g Oksefilet g Kalvestek g Steker g Tine Matvarer Mengde (g) Opptiningstid (min) Ettertiningstid (min) Kommentarer Kylling Legg kyllingen på et omvendt tefat på en stor tallerken. Snu etter halve steketiden. Kjøtt Snu etter halve steketiden. Kjøtt Snu etter halve steketiden. Ørret Jordbær Smør Fløte 2 x Kremfløten kan piskes når den fremdeles er en tanke frossen. Bløtkake Hermetisering Bruk kun konserveringsglass med samme størrelse. Ikke bruk glass med skrulokk eller bajonettlokk eller metallbokser. Bruk nederste spor for denne funksjonen. Ikke sett mer enn seks en liters konserveringsglass på stekebrettet. Fyll krukkene like mye og lukk med en klemme. Glassene skal ikke berøre hverandre. Fyll ca. 1/2 liter vann på stekebrettet slik at det dannes tilstrekkelig med fuktighet i stekeovnen. Når væsken i krukkene så vidt begynner å koke (etter ca minutter for enliterskrukker), slår du

32 32 av stekeovnen eller reduserer temperaturen til 100 C (se tabellen). Myk frukt Matvarer Temperatur Koketid til småkoking begynner (min) Jordbær/blåbær/ bringebær/modne stikkelsbær Steinfrukt Matvarer Temperatur Koketid til småkoking begynner (min) Pærer/kveder/plommer Grønnsaker Matvarer Temperatur Koketid til småkoking begynner (min) Gulrøtter1) Agurker Blandede grønnsaker 1) La stå i ovnen etter at den er slått av Fortsette å koke ved 100 C (min) Fortsette å koke ved 100 C (min) Fortsette å koke ved 100 C (min) Tørking Bruk brett som er belagt med matpapir eller stekepapir. For et bedre resultat, stopp ovnen halvveis i tørketiden, åpne døren og la den kjøle seg ned en natt for å fullføre tørkingen. Grønnsaker Matvarer Temperatur Tid (t) 1 posisjon 2 posisjoner Bønner / 4 Paprika / 4 Kålrot/erter/asparges Suppegrønnsaker / 4

33 NORSK 33 Matvarer Temperatur Tid (t) 1 posisjon 2 posisjoner Sjampinjonger / 4 Urter / 4 Frukt Matvarer Temperatur Tid (t) 1 posisjon 2 posisjoner Plommer / 4 Aprikoser / 4 Epleskiver / 4 Pærer / Ekte varmluft + Damp Kaker og bakverk Matvarer Temperatur Tid (min) Kommentarer Eplekake1) I en kakeform på 20 cm Terter I en kakeform på 26 cm Fruktkake I en kakeform på 26 cm Formkake I en kakeform på 26 cm Panettone1) I en kakeform på 20 cm Plommekake1) I en brødform Småkaker (2 og 4) På et stekebrett Kjeks (2 og 4) På et stekebrett Søte boller1) På et stekebrett Brioche1) (2 og 4) På et stekebrett 1) Forvarm ovnen i 10 minutter. Gratenger Matvarer Temperatur Tid (min) Kommentarer Fylte grønnsaker I en form Lasagne I en form

34 34 Matvarer Temperatur Tid (min) Kommentarer Potetgrateng (2 og 4) I en form Kjøtt Matvarer Mengde (g) Temperatur Tid (min) Kommentarer Svinestek På en rist Kalvekjøtt På en rist Roastbiff, lett stekt rød Roastbiff, medium rosa Roastbiff, godt stekt grå På en rist På en rist På en rist Lammekjøtt Lår Kylling Hel Kalkun And Gås Hel 2 Hel 1 Hel Hare Skåret i skiver Fisk Matvarer Mengd e (g) Temperatur Tid (min) Kommentarer Ørret fisk Tunfisk fileter Lysing Tilberedning i diettformen Bruk funksjonen: Ekte varmluft + Damp.

35 Grønnsaker Matvarer Temperatur Brokkolitopper Aubergine Blomkåltopper Tomater Hvit asparges Grønn asparges Squash i skiver Gulrøtter Fennikel Kålrabi Strimlet paprika Selleriskiver Kjøtt Matvarer Temperatur Tid (min) Kokt skinke Posjert kyllingbryst Kasseler (saltet kam av svin) Fisk Matvarer Temperatur Tid (min) Ørret Laksefilet Mellomrett Matvarer Temperatur Tid (min) Ris Uskrellede poteter, middels Kokte poteter, delt i båter Polenta NORSK 35

36 Pizzafunksjon Forvarm tom ovn i 10 minutter før steking. Matvarer Temperatur Tid (min) Kommentarer Pizza (tynn bunn) Pizza (med mye fyll) På et stekebrett På et stekebrett Minipizza På et stekebrett Eplepai I en kakeform på 20 cm Terte I en kakeform på 26 cm Urtefylte piroger På et stekebrett Oppvarming Forvarm tom ovn i 10 minutter før steking. Matvarer Temperatur Tid (min) Gryterett/grateng Pasta og saus Mellomrett (f.eks. ris, poteter, pasta) Porsjonsretter Kjøtt Grønnsaker Bake brød Forvarm tom ovn i 10 minutter før steking.

37 NORSK 37 Matvarer Antall Temperatur Tid (min) Kommentarer Formbrød g stykker á 500 g per stk. Små gjærbakst 500 g (2 og 4) 6-8 rundstykker på et stekebrett Rugbrød g stykker á 500 g per stk. Focaccia På et stekebrett Tabell for steketermometer Matvarer Kalvestek Kalveknoker Engelsk roastbiff, Lett stekt Rød Engelsk roastbiff, Medium Rosa Engelsk roastbiff, godt stekt grå Svinebog Svineskank Lammekjøtt Kylling 98 Hare Ørret/brasme Tunfisk/laks Kjernetemperatur for maten 12. STELL OG RENGJØRING ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene Merknader om rengjøring Rengjør produktets forside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel. For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel. Rengjør produktet innvendig etter hvert bruk. Fettoppsamling eller andre

38 38 matrester kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen. Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens. Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel. Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det kan forårsake skade på slippbelegget Produkter i rustfritt stål eller aluminium Rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp. Tørk den en myk klut. Du må aldri bruke stålull, syre eller skurende produkter, da de kan skade overflaten. Rengjør ovnens betjeningspanel på samme måte Fjerne ovnsstigene For å rengjøre ovnen fjerner du ovnsstigene. 1. Trekk den fremre delen av brettstiger ut fra sideveggen. 2. Trekk den bakre delen av brettstigene ut fra veggen og ta den ut. 1 2 Bruk omvendt rekkefølge for å montere hyllestøttene Pyrolyse OBS! Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger. OBS! Før du starter rengjøringsprosedyren, må du sørge for at vanntanken er tom. Se "Tømming av vanntanken". Den pyrolytiske rengjøringsprosedyren starter ikke: hvis du ikke tok steketermometeret ut av kontakten. hvis du ikke har lukket ovnsdøren helt. Fjern det verste smusset manuelt. OBS! Hvis det er andre produkter montert i samme kabinett må du ikke bruke dem samtidig som funksjonen: Pyrolyse. Dette kan skade produktet. 1. Rengjør dørens innside med varmt vann for å unngå at rester brenner seg fast på grunn av den varme luften. 2. Aktiver produktet og velg fra hovedmenyen funksjonen: Pyrolyse. Trykk på for å bekrefte. 3. Velg steketid for rengjøringsprosedyren:

SMAKSAK. Oppskriftsbok

SMAKSAK. Oppskriftsbok NO SMAKSAK Oppskriftsbok NORSK 3 Innhold Råd og tips 3 Med forbehold om endringer. Råd og tips ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. er og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av

Detaljer

EFTERSMAK. Oppskriftsbok

EFTERSMAK. Oppskriftsbok NO EFTERSMAK Oppskriftsbok NORSK 3 Innhold Råd og tips 3 Med forbehold om endringer. Råd og tips ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. er og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av

Detaljer

EOP800. NO Ovn Bruksanvisning

EOP800. NO Ovn Bruksanvisning EOP800 NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...10 6.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB8841WOX

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB8841WOX Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB8841WOX. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX KE8404001M http://no.yourpdfguides.com/dref/4585065

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX KE8404001M http://no.yourpdfguides.com/dref/4585065 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn Combair-Steam N Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet

Detaljer

Bruksanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X

Bruksanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X NO Bruksanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR FØRSTE

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

EOP900. NO Ovn Bruksanvisning

EOP900. NO Ovn Bruksanvisning EOP900 NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...9 6. HURTIGVEILEDNING...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT DAMPOVN

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT DAMPOVN DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT DAMPOVN Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater. Denne detaljerte bruksanvisningen følger med produktet for å forenkle bruken av det. Anvisningene gir

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

EKP840. NO Dampovn Bruksanvisning

EKP840. NO Dampovn Bruksanvisning EKP840 NO Dampovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...9

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

EOP600. NO Ovn Bruksanvisning

EOP600. NO Ovn Bruksanvisning EOP600 NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK...8 5. DAGLIG BRUK... 8 6. KLOKKEFUNKSJONER...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

EOC700. NO Ovn Bruksanvisning

EOC700. NO Ovn Bruksanvisning EOC700 NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 8 6. KLOKKEFUNKSJONER...

Detaljer

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det K J Ø T T P Å Så mye kjøtt skal du beregne Kjøtt uten bein...150-200 g/porsjon Kjøtt med litt bein...200-250 g/porsjon Kjøtt med mye bein...ca. 300 g/porsjon Merk at det er per porsjon og ikke per person.

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN

BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN Varenr 26345 Sikkerhetsinstrukser: Ved bruk av Sous vide maskinen, vennligst følg disse instruksene: - Ikke dypp enheten i vann - Ikke la barn være i nærheten uten tilsyn

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

KULINARISK. Oppskriftsbok

KULINARISK. Oppskriftsbok NO KULINARISK Oppskriftsbok NORSK 3 Innhold Tilberedningstabell 3 Automatiske programmer 17 Oppskrifter Svin/kalv 18 Oppskrifter Okse/vilt/lam 21 Oppskrifter Fjærkre 23 Oppskrifter Fisk 25 Oppskrifter

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning Dampovn BP801271S

Bruksanvisning Dampovn BP801271S NO Bruksanvisning Dampovn BP801271S 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK... 10 6.

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette er faresymbolet,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.whirlpool.eu DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

EKP840X. NO Dampovn Bruksanvisning

EKP840X. NO Dampovn Bruksanvisning EKP840X NO Dampovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTEGANGS BRUK...9

Detaljer

BSK774121M. Bruksanvisning Dampovn USER MANUAL

BSK774121M. Bruksanvisning Dampovn USER MANUAL BSK774121M NO Bruksanvisning Dampovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SE. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SE. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SE Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter Varighet

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning KOMBINERT MIKROBØLGEOVN BO4CM4L1-42 OCM8456S

Installasjons- og bruksanvisning KOMBINERT MIKROBØLGEOVN BO4CM4L1-42 OCM8456S Kjære kunde! Vi vil gjerne takke deg for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper det vil svare til dine forventninger og oppfylle dine behov i mange år fremover. Skandinavisk design kombinerer

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B9971-5-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2625933

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B9971-5-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2625933 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater. Denne detaljerte bruksanvisningen følger med produktet for å forenkle bruken av det. Anvisningene

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN NO DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN www.gorenje.com _no.indd 1 14.3.2016 10:46:29 Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater. Denne detaljerte bruksanvisningen følger med

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Noah Wall Heater Art. Nr:

Noah Wall Heater Art. Nr: Brukermanual Noah Wall Heater Art. Nr: 305030 Takk for at du valgte vår terrassevarmer. Denne brukermanualen vil gi deg nødvendig informasjon for riktig bruk og vedlikehold av din nye terrassevarmer. Vennligst

Detaljer

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1 svart/stål 29990 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 12 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Type stekeovn / stekefunksjon k Ovnsvolum: 67 l k 15 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSLP Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking Innstillingstips Symbolforklaring C A Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd

Detaljer

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon Smoothies-maskin Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater, er det viktig å følge sikkerhetsanvisningene. 1. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. 2. Ikke berør deler i bevegelse.

Detaljer

BPE742220B BPE742220M. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL

BPE742220B BPE742220M. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL BPE742220B BPE742220M NO Bruksanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG BF3Q4T098 http://no.yourpdfguides.com/dref/3584641

Din bruksanvisning SAMSUNG BF3Q4T098 http://no.yourpdfguides.com/dref/3584641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMASJON MONTERE APPARATET APPARATET skal bare brukes når det er riktig innebygget (montert). FØLG DEN VEDLAGTE monteringsanvisningen når du monterer apparatet. MONTERING

Detaljer

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A SCB92MN8 classic 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709149987 5 bluss Venstre bak : 1800 W Venstre fremme: 3000 W Midten: ekstra hurtig 3500 W Høyre bak: 1800 W Høyre

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus 2 pk. kjøttdeig (á 400 g), velg enten karbonade-, kylling- eller svinekjøttdeig 1 pk. fullkornspasta 4 små løk, finhakket 4 fedd hvitløk, finhakket 2 boks hakkede

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN http://no.yourpdfguides.com/dref/2634264

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN http://no.yourpdfguides.com/dref/2634264 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

EOP800X EOP800Z. NO Ovn Bruksanvisning

EOP800X EOP800Z. NO Ovn Bruksanvisning EOP800X EOP800Z NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...10

Detaljer

Instruksjoner for bruk

Instruksjoner for bruk Instruksjoner for bruk NO ELEKTRISK, FRITTSTÅENDE KOMFYR Kjære kunde! Vi takker deg for at du har kjøpt vårt produkt. Vi tror du snart vil finne rikelig bevis på at du virkelig kan stole på våre produkter.

Detaljer

Innbyggingsovn med damptilførsel stål, sort HR 876GDS1S

Innbyggingsovn med damptilførsel stål, sort HR 876GDS1S svart/stål 18490 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 12 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Type stekeovn / stekefunksjon k Ovnsvolum: 71 l k Energiklasse A+ k 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft

Detaljer

BPE742220B. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL

BPE742220B. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL BPE742220B NO Bruksanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Betjeningspanel 4. Varmeskuff 4. Funksjon 4. Valg av temperatur 5. Oppvarmingstider 5. Kapasitet 6. Holde matvarene varme 7. Uttrekking av skuffen 8

Betjeningspanel 4. Varmeskuff 4. Funksjon 4. Valg av temperatur 5. Oppvarmingstider 5. Kapasitet 6. Holde matvarene varme 7. Uttrekking av skuffen 8 Produktskjema Betjeningspanel 4 Varmeskuff 4 Funksjon 4 Valg av temperatur 5 Oppvarmingstider 5 Kapasitet 6 Holde matvarene varme 7 Uttrekking av skuffen 8 Betjeningspanel 1. Temperaturbryter 2. Lysende

Detaljer