MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014"

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

2 SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEDER «ALLE» VIL HA NÆRINGSEIENDOM 2014 har for oss i Malling & Co vært et flott jubileumsår. Til tross for et sterkt fokus på vår historie det siste året, glemmer vi aldri å holde blikket rettet fremover. I likhet med vår organisasjon, vokser Oslo raskt. Vi forventer at de neste 50 årene blir enda mer spennende enn de foregående 50, og vi skal fortsette å være med på å forme bransjen. Norsk økonomi har vært preget av relativt moderat vekst i Oljeprisen har falt fra ca. 110 dollar fatet til rundt 80 dollar i skrivende stund. Prognosene for oljenasjonen Norge viser redusert vekst de neste årene, og i eiendomsmarkedet ser vi nå at flere selskaper innen oljebransjen vil fremutleie arealer som de tidligere hadde behov for. I det lange bildet ser det derimot fortsatt ut til at oljeinvesteringene skal stige frem mot 2020, og vi tror at de reduserte vekstforventningene fort kan snu til mer positivitet blant leietakerne i løpet av neste år. Det skjer tross alt mye i Oslo! En relativt lav tilførsel av nye bygg i kontormarkedet kombinert med en potensiell økning i aktivitet frem mot 2016 kan skape et veldig spennende marked fremover. Vi er positive! Til tross for et beskjedent leiemarked i år, ser vi at andre deler av vår forretning har opplevd en formidabel aktivitetsvekst. Det er høy etterspørsel etter god næringseiendom blant både norske og utenlandske investorer. Spesielt sistnevnte aktører, motivert av en solid norsk økonomi og lav avkastning i andre europeiske markeder, har for alvor gjort sitt inntog i markedet. Fallende lange renter, bankenes villighet til å øke eksponering mot næringseiendom og et stort tilbud av kapital har alle bidratt til at transaksjonsmarkedet nå kan sies å være friskmeldt. Vi kan litt sleivete si at alle vil ha næringseiendom om dagen. Vi ser virkelig frem til 2015, og håper på å bidra til et aktivt marked ved å bistå kjøpere og selgere fra både Norge og utlandet til å finne sammen. Som nevnt i vår gjestekommentar er Oslo i ferd med å bli en metropol. Vi har fått en skyline-bebyggelse i Bjørvika, og vi har opplevd en spennende amerikaner som sier han skal transformere handelsområdet i øverste del av Karl Johan til å bli et rendyrket luksusområde. Flere store aktører internasjonalt, både innen mote og servering titter på Norge, og flere vil komme. Ja, dette er nok et tegn på at Oslo er i ferd med å bli en anerkjent metropol. Vi synes det er spennende å se byen utvikle seg, og ser meget lyst på de neste 50 årene som kommer til å føre med seg store endringer. Vi håper vår seneste rapport faller i smak hos våre kjære kunder og forbindelser. God lesning! peter t. malling styreformann eiendomshuset malling & co

3 INNHOLD / MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 SIDE 3 INNHOLD REDAKSJONEN AVSLUTTET 26. november 2014 DESIGN OG LAYOUT Børresen & Co Leder Makro Leiemarkedet Stavanger Drammen Handel Hotell Logistikk Transaksjonsmarkedet Oslo bryter lydmuren Om Malling & Co

4 SIDE 4 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / MAKRO MAKRO NORGE MODERAT VEKST VENTES «medvinden som har vært med oss snur til ingen vind og periodevis motvind». Øystein Thøgersen, Professor ved NHH Over lengre tid har norsk økonomi opprettholdt en høyere vekstrate enn våre naboland. Arbeidsledigheten er lav, og inflasjonen har i senere tid nærmet seg målet på 2,5 %. Siden vår siste markedsrapport er utsiktene til økonomisk vekst noe redusert. Oljesektoren en betydelig vekstimpuls i norsk økonomi er ventet å redusere sine investeringer betraktelig. Isolert sett taler dette for et rentekutt, men hensynet til finansiell stabilitet holder igjen sentralbanken. Statistisk Sentralbyrå (SSB) estimerer at norsk fastlandsøkonomi skal vokse med 2,2 % i år mot 2,0 % i fjor. SSBs prognoser viser at de forventer en vekst på 2,1 % i 2015, 3,0 % i 2016 og 2,8 % i Siden SSBs prognoser ble lagt frem, er forventninger til oljeprisen kraftig nedjustert. DNB markets venter en snittoljepris på 80 dollar i 2015, 20 dollar lavere enn Norges Bank legger til grunn i sine prognoser. Som en følge av dette er vekstanslagene nedjustert: 1,4 % i 2015 og 2,0 % i Arbeidsledigheten (AKU) var i september på 3,7 % opp 0,3 prosentpoeng siden juli. Disse tallene er dog volatile. Årsgjennomsnittet er på 3,5 %, men er ventet å stige fremover. Inflasjonen (KPI-JAE) var 2,5 % i oktober, og er ventet å holde seg under, men nærme målet på 2,5 % fremover. En svekkelse av kronen gjennom 2013 har resultert i høyere importert inflasjon. Denne effekten er ventet å avta i takt med at prisvekten internasjonalt reduseres og kronen stabiliserer seg på et lavt nivå. Mye av de siste års vekst i norsk økonomi er resultatet av et gunstig bytteforhold drevet av en høy oljepris. SSBs telling viser at investeringene i oljesektoren i 2014 blir ca. 220 milliarder NOK nær 10 prosent av fastlands-bnp. Oljeprisen har den siste tiden falt til det noen økonomer omtaler som «normale» nivåer, og nordsjøolje handles nå for rundt 80 dollar fatet. Dersom prisfallet vedvarer, vil færre prosjekter være lønnsomme, og dermed reduseres investeringsvolumet. Dersom dette scenarioet inntreffer, vil konsekvensene etter alt å dømme være tilstrekkelige til å få Norges Bank på banen. Enkelte økonomer har tatt til orde for at styringsrenta i et slikt scenario må halveres. HOVEDTALL NORGE (ÅRSVEKST I PROSENT) E 2015E 2016E 2017E Privat konsum 2,1 2,1 2,9 3,1 3,2 Offentlig konsum 1,8 2,3 2,3 2,4 2,0 Bruttoinvesteringer i fast kap. i alt 8,4-0,4 1,0 5,0 3,7 - bruttoinvesteringer, fastlands-norge 4,4 0,8 3,2 4,6 5,0 - bruttoinvesteringer, olje 17,1-1,3-7,5 6,8 1,2 Eksport -3,3 1,6 1,3 1,8 2,5 - olje og gass -7,7 0,1 0,8 0,5 0,5 - tradisjonelle varer 0,4 2,6 1,1 3,2 5,0 Import 2,9 1,8 3,3 4,1 4,4 BNP 0,6 1,9 1,7 2,4 2,3 BNP fastlands-norge 2,0 2,2 2,1 3,0 2,8 Arbeidsledighet (AKU) 3,5 3,4 3,7 3,6 3,5 Arbeidstilbud 1,0 1,1 0,9 0,9 1,3 Sysselsatte personer 1,2 1,2 0,6 1,0 1,4 Konsumpriser (KPI) - årsvekst 2,1 2,1 1,7 1,7 1,9 Underliggende inflasjons (KPI-JAE) 1,6 2,5 1,7 1,7 1,9 Årslønn inkl. pensjonskostnader - årsvekst 3,9 3,5 3,5 3,5 3,6 Driftsbalanse (mrd.kr.) 333,6 321,0 318,0 307,2 311,7 Driftsbalanse (% av BNP) 11,1 10,3 9,8 9,1 8,8 Kilde: SSB BNP FASTLANDS-NORGE (VEKST I PROSENT) 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Kilde: SSB ARBEIDSMARKEDET SISTE 5 ÅR (AKU) 3,8 % 3,7 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,2 % 3,1 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % sep..09 des..09 mars. mars.10 juni. juni.10 sep..10 des..10 mars. mars.11 juni. juni.11 sep. sep..11 des. des..11 mars.12 juni. juni.12 sep..12 sep.12 des..12 mars.13 juni. juni.13 sep..13 des..13 mars.14 juni. juni.14 sep. sep Kilde: SSB -2,00 % E 2015E 2016E 2017E Arbeidsledighet (V.akse) Arbeidsledighet (V-akse) Arbeidsstyrke ( i personer) (H-akse) Sysselsatte (i personer) Arbeidsstyrke (H-akse)(i 1000 personer)(h.akse) Sysselsatte (i 1000 personer) (H.akse)

5 MAKRO / MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 SIDE 5 Norges Bank forventer en nedgang i oljeinvesteringene på 10 % i 2015, og ytterligere én prosent året etter, før investeringene tar seg opp igjen i påfølgende år. Denne prognosen er basert på en oljepris på rundt 100 dollar fatet 25 prosent høyere enn dagens nivå. Mer ekspansiv finanspolitikk fremover er ikke usannsynlig. Verdien av Statens Pensjonsfond Utland er i skrivende stund rundt milliarder NOK nær to ganger norsk BNP. Reallønnsveksten i 2013 var 3,1 %, og det samme venter SSB for de neste to årene. Svak produktivitetsvekst gjør at norsk industri blir stadig mindre konkurransedyktig, men denne effekten kan bli motvirket av en vedvarende svak krone. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2015 er det lagt opp til å bruke 163,7 milliarder NOK av oljeinntektene 3,0 % av oljefondets verdi. Videre er det foreslått å øke ligningsverdien på næringseiendom fra 60 % til 80 % samtidig som kommandittister ikke lenger skal kunne føre underskudd fra selskapsdeltagelse til fradrag i alminnelig inntekt fra andre kilder. Etter en utflating i 2013, var tolvmånedersveksten i boligprisene på 2,6 % i juli i år. Etter å ha nådd et rekordhøyt nivå i 2013, falt boliginvesteringene med 3,3 % i første kvartal. Det er ventet en svak vekst ut året. SSB venter at boliginvesteringene faller med 2,6 % i år, før de øker årlig med 5,0 % i 2015 og Ordrereserver i bygge- og anleggsvirksomheten har vokst jevnt siden finanskrisen. Etter en sterk svekkelse av kronen gjennom 2013, stabiliserte valutaen seg på et lavt nivå i første halvdel av Den siste tiden har kronen svekket seg kraftig, og det er ventet at kronen holder seg på dette nivået. Swap-renter har falt kraftig det siste året, og er nå på historisk lave nivåer. 10 års swaprente er i medio november på 2,35 %. Husholdningenes sparerate er 9,9 % opp 6 prosentpoeng siden Gjeldsbelastningen i norske husholdninger er på rundt 200 % av inntekten. Denne indikatoren skaper bekymring både hos Norges Bank og hos Finanstilsynet. Finansdepartementet har besluttet at bankene skal holde en motsyklisk kapitalbuffer på én prosent fra 30. juni INFLASJON (TOLVMÅNEDERSENDRING) 4,00 % 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % Kilde: SSB UTVALGTE RENTER SISTE 5 ÅR 5,50 % 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % Kilde: DNB Markets 1,50 % 2,50 % 1,00 % 2,00 % 0,50 % 1,50 % 0,00 % okt..09 jan..10 apr..10 juli.10 okt..10 jan..11 apr..11 juli.11 okt..11 jan..12 apr..12 juli.12 okt..12 jan..13 apr..13 juli.13 okt..13 jan..14 apr..14 juli.14 okt..14 1,00 % nov. Nov-10 Jan-11 jan. mar. Mar-11 mai. May-11 Jul-11 jul. sep. Sep-11 nov. Nov-11 Jan-12 jan. mar. Mar-12 May-12 mai. Jul-12 jul. sep. Sep-12 nov. Nov-12 Jan-13 jan. mar. Mar-13 May-13 mai. Jul-13 jul. sep. Sep-13 nov. Nov-13 Jan-14 jan. mar. Mar-14 May-14 mai. 14 Jul-14 jul. sep. Sep-14 nov. Nov-14 KPI-JAEKPI- JAE KPI KPI Styringsrente Styringsrente 3 mnd Nibor 10 års swap 3 Mnd Nibor 5 års swap Sum Nibor + DNB 10Y Sum Nibor + DNB 5Y BOLIGPRISINDEKSEN (2005 = 100) ORDRERESERVER (2010 = 100) 180 Kilde: SSB 250 Kilde: SSB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Boligbygg Boligbygg Andre bygg Andre bygg Anlegg Anlegg

6 SIDE 6 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / MAKRO MAKRO GLOBALT VEDVARENDE MOTVIND Når vi nå nærmer oss slutten på 2014, viser den globale økonomien noen sunnhetstegn og flere svakhetstegn. Den positive utviklingen i USA og Storbritannia er i stor grad satt i skyggen av usikkerhetsmomentene knyttet til kinesisk økonomi samt eurosonens skjørhet. Videre har Ukraina-krisen og de påfølgende sanksjonene økt den politiske spenningen i Europa. Som en respons på den vedvarende økonomiske motvinden har sentralbanker kuttet styringsrenter, og flere har tatt i bruk kvantitative lettelser. Dette sammen med den økonomiske situasjonen her til lands har resultert i svært lave renter også i Norge. Global vekst i 2014 er anslått til å bli 3,3 % det samme som i Økonomisk vekst i EU og eurosonen er ventet å bli henholdsvis 1,4 % og 0,8 % i Arbeidsledigheten i eurosonen har gått noe ned fra 11,8 % i starten av 2014 til 11,5 % i august. Den Europeiske Sentralbanken agerer på stadig svakere makro-tall: Innskuddsrenta ble i sommer satt til -0,20 %, og sentralbanken har iverksatt kvantitative lettelser som skal øke deres balanser med 50 %. Til tross for disse tiltakene er det sterk motstand fra enkelte spesielt Bundesbank mot å ta steget videre til å kjøpe statsobligasjoner. I slutten av oktober konkluderte det europeiske banktilsynet at 13 banker i eurosonen ikke er tilstrekkelig solide til å møte en ny økonomisk krise. Majoriteten av disse er italienske, portugisiske eller kypriotiske. BNP-vekst (årsvekst i prosent) E 2015E 2016E 2017E Verden 3,3 % 3,3 % 3,8 % 4,0 % 4,1 % USA 2,2 % 2,2 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % EU 28 0,2 % 1,4 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % Eurosonen -0,4 % 0,8 % 1,3 % 1,7 % 1,7 % Industrilandene 1,3 % 1,8 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % Sentral- og Øst Europa 2,6 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % Tyskland 0,5 % 1,4 % 1,5 % 1,8 % 1,6 % Frankrike 0,3 % 0,4 % 1,0 % 1,6 % 1,8 % Kilde: IMF World Economic Outlook Storbritannias økonomi er forventet å vokse med rundt 3 % i år, og BNP er nå over nivået før finanskrisen. Til tross for økonomisk vekst er fraværende produktivitetsvekst en stor utfordring. Boligmarkedet er en annen kime til usikkerhet. September-tall viste at boligprisene i London har steget med 19,1 % på ett år. USAs økonomi er ventet å vokse med rundt 2,2 % i år, 3,1 % i 2015 og 3,0 % i Til tross for sterke BNP-tall, sliter USA med lav arbeidsdeltagelse: Dagens 62,7 % er det laveste nivået siden Sentralbanken har nå avsluttet sitt tredje program med kvantitative lettelser. Av komitéens 17 stemmeberettigede medlemmer, forventer 14 at styringsrenta skal økes i Det er likevel en betydelig nedsiderisiko i økonomien etter at presidentens politiske gjennomføringskraft ble svekket i mellomvalget i høst. Storbritannia 1,7 % 3,2 % 2,7 % 2,4 % 2,4 % Sverige 1,6 % 2,1 % 2,7 % 2,7 % 2,6 % Danmark 0,4 % 1,5 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % Italia -1,9 % -0,2 % 0,9 % 1,3 % 1,3 % Japan 1,5 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % Kina 7,7 % 7,4 % 7,1 % 6,8 % 6,6 % Russland 1,3 % 0,2 % 0,5 % 1,5 % 1,8 % Midtøsten og Nord-Afrika 2,3 % 2,6 % 3,8 % 4,5 % 4,4 % Japan hadde for første gang på over 30 år et underskudd på driftsbalansen i fjor. Dette skyldes en forverring i privat handelsbalanse, og dersom dette vedvarer vil tilgangen på kapital reduseres, noe som vil øke yielden på japanske statsobligasjoner. I kjølvannet av den ekstraordinære pengepolitikken har landet opplevd økonomisk motgang etter en skatteøkning i april, og japanske myndigheter har nå besluttet å utsette neste års planlagte skatteøkning. Videre har Bank of Japan trappet opp sine kvantitative lettelser i høst. Kina, den store vekstmotoren i internasjonal økonomi, vokser tregere enn tidligere. IMF anslår at veksten skal ned fra 7,7 % i 2013 til 7,4 % i 2014, og det er ventet at veksten skal avta videre i årene fremover. Boligprisene har flatet ut, og i september falt de (år/år) for første gang på lang tid. Investeringsklimaet har heller ikke bedret seg etter at studenter i Hong Kong opponerte mot kinesisk innflytelse i deres politiske system. ARBEIDSLEDIGHET I UTVALGTE LAND/OMRÅDER 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Norge Japan Tyskland Island Danmark USA UK Sverige Finland Frankrike EU Eurosonen Irland Italia Portugal Spania Hellas Kilde: Eurostat

7 MAKRO / MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 SIDE 7 GRENSEVEIEN 95, HELSFYR Malling & Co Corporate Real Estate bistår DNB Liv i salget av et attraktivt, nylig rehabilitert kontorbygg på Helsfyr på totalt m 2.

8 SIDE 8 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEIEMARKEDET ETTERSPØRSEL I LEIEMARKEDET SVAK VEKST I SYSSELSETTINGEN DE NÆRMESTE ÅRENE Sysselsettingen har åpenbart en stor påvirkning på kontorleiemarkedet. Statistisk Sentralbyrå sine prognoser tilsier en beskjeden sysselsettingsvekst de nærmeste årene, før en gradvis konjunkturoppgang er ventet fra Moderat vekst i sysselsettingen frem til 2016 Manpower Employment Outlook Survey kartlegger netto forventet bemanning (se definisjon nederst på siden). I følge deres undersøkelse i forkant av Q planlegger mellomstore bedrifter økt bemanning neste kvartal (Q4 2014), mens større bedrifter venter en nedgang i behovet for arbeidskraft. Undersøkelsen viser at flere bedrifter har planer om å øke bemanningen i kommende kvartal fremfor å nedbemanne. Dette har vært tilfelle i samtlige kvartaler siden undersøkelsen begynte i Bedriftenes forventede bemanning har i likhet med utviklingen i sysselsettingsveksten hatt en nedadgående trend siden Statistisk Sentralbyrå venter at veksten skal reduseres ytterligere frem mot En gradvis konjunkturoppgang er ventet fra 2016, noe som vil slå ut i høyere sysselsettingsvekst. NET EMPLOYMENT OUTLOOK UTVIKLING OVER TID (SESONGJUSTERT) 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Kilde: Manpower Employment Outlook Survey (Q4 2014) Stabile forventninger hos bedrifter i Stor-Oslo I likhet med forrige kvartal er bedriftene i Sør- og Vest-Norge samlet sett mer positive til Q enn bedrifter i de andre landsregionene. Hos bedriftene i Stor-Oslo er forventningene relativt stabile, og noe høyere i andre halvdel av 2014 enn starten av året. Svakere sysselsetting innenfor kontor Alle de ni sektorene i undersøkelsen, utenom bedrifter innenfor gass/ elektrisitet/vann og transport/lagring/logistikk, forventer en økning i bemanningen i Q Den mest «kontorbaserte» sektoren finans/ forsikring/eiendom/forretningsmessige tjenester har hatt en nedgang på 9 prosentpoeng siden forrige kvartal. ARBEIDSLEDIGHET OG SYSSELSETTING I NORGE 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % Arbeidsledighetsrate Sysselsettingsvekst Forventet arbeidsledighetsrate E 2016E 2017E Kilde: SSB NET EMPLOYMENT OUTLOOK FORDELT PÅ LANDSREGIONER (SESONGJUSTERT) Stor-Oslo Østlandet Midt-Norge Nord-Norge Sør- og Vest-Norge -5 % NET EMPLOYMENT OUTLOOK FORDELT PÅ BRANSJER (SESONGJUSTERT) Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske Bygg og anlegg Elesktrisitet, gass og vann Finans, forsikring, eiendom og forretningsmessige tjenester Produksjon Gruvedrift og bergverk Offentlig sektor Transport, lagring og annen logistikk Varehandel, hotelldrift og serveringstj. Net Employment Outlook: Andel bedrifter som har planer om å øke bemanningen kommende kvartal minus andel bedrifter som har planer om å nedbemanne i kommende kvartal (Q4 2014). Dersom tallet er større enn 0 %, er det flere bedrifter som skal øke bemanningen enn de som skal nedbemanne. 0 % -4 % 3 % 3 % 2 % 4 % 4 % 5 % 5 % 7 % 10 % 7 % 8 % 0 % 5 % 10 % 12 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % Kilde: Manpower Employment Outlook Survey (Q4 2014) Kilde: Manpower Employment Outlook Survey (Q4 2014)

9 LEIEMARKEDET / MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 SIDE 9 BAYER, DRAMMENSVEIEN 288, LYSAKER Malling & Co Leietakerrådgivning bistod Bayer i søket etter nytt hovedkontor og etablering av leiekontrakten på ca m 2 i Drammensveien 288. Foto: KLP Eiendom

10 SIDE 10 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEIEMARKEDET POSTHUSKVARTALET, KVADRATUREN Malling & Co Corporate Real Estate bistår Søylen Eiendom i salget av kontor- og handelseiendommer på nærmere m 2 sentralt beliggende i Kvadraturen.

11 LEIEMARKEDET / MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 SIDE 11 LEIESØK KONTOR STOR-OSLO SENTRUMSOMRÅDENE ER MEST ETTERSPURT Søkemeglere kartlegger leietakernes krav til beliggenhet og fasiliteter og administrerer selve søket etter nye næringsarealer. Dette gjelder både kontor, kombinasjonslokaler, handel og lager/logistikk. Søkemeglere benyttes som oftest av større leietakere, men det er også en del små og mellomstore bedrifter som får bistand i flytteprosessen. Malling & Co registrer og systematiserer alle søk rettet mot Stor-Oslo. Dette gjør det mulig å analysere en av de viktigste etterspørselskildene i markedet. Våre tall viser at leiesøkene utgjør mellom 17 % og 49 % av totalt signeringsvolum for kontor målt i kvadratmeter for ulike år. Vår analyse av leiesøk går fra 2009 og omfatter frem til i dag mer enn 700 søk, hvorav nesten 500 er rene kontorleiesøk. Flere store søk har økt det totale søkevolumet hittil i år Målt i antall kvadratmeter representerer kontor ca. 70 % av alle leiesøk i perioden fra 2009 og frem til i dag, mens kombinasjonslokaler utgjør mesteparten av den resterende etterspørselen. Gjennomsnittlig antall kvadratmeter som etterspørres i hvert leiesøk for kontor ligger rundt m 2, og noe høyere for kombinasjonslokaler. Hittil i år har gjennomsnittlig antall kvadratmeter i hvert leiesøk for kontor ligget rundt m 2, mens tilsvarende tall for 2013 var kun m og 2013 var preget av få store leiesøk, noe som påvirket det totale søkevolumet. Dette kan ha sammenheng med at få store leiekontrakter har utløp i 2015 til Svært få leietakere som ønsker mindre areal enn m 2 bruker søkemeglere når de skal flytte til nye lokaler, så dermed vil ikke utløpet av mindre leiekontrakter påvirke søkevolumene i like stor grad som større leiekontrakter. Siden flere større leietakere har utløp fra , er det ventet at søkevolumene vil øke fremover. Store leietaker er tidlig ute med sine søk Vi ser at større leietakere er tidligere ute med sine søk etter nye kontorlokaler enn mindre leietakere. I følge våre analyser for perioden fra januar 2013 og frem til i dag er 2 av 3 leietakere større enn m 2 ute to til fire år før innflytting, mens nesten 30 % av leietakere større enn m 2 søker etter kontorlokaler året før ønsket innflytting. Leiesøk mindre enn m 2 er senere ute; over 80 % er ute med søk samme år eller året før ønsket innflytting. Vi ser at stadig færre leiesøk større enn m 2 kommer tidligere enn to år før ønsket innflytting. i antall kvadratmeter. I 2012 og 2013 var det henholdsvis olje/gass og bank/ finans/forsikring som søkte etter flest antall kvadratmeter. Sentrum er mer ettertraktet enn randsonene Malling & Co har i perioden fra 2009 og frem til i dag kartlagt hvilke områder i Stor-Oslo leietakerne etterspør i sine søk. Sentrum er her definert som innenfor Ring 2 (inkluderer også Skøyen). Det kommer frem at mer enn 80 % av alle leiesøk oppgir sentrumsområdene som ønsket beliggenhet for sine kontorlokaler, mens henholdsvis 39 % og 45 % søker seg til randsoneområdene i vest og øst. 35 % av leiesøkene ønsker kun sentrumslokasjoner, mens 18 % er interessert i kun randsoneområdene. 18 % av alle leiesøkene nevner både sentrumsområdene og randsonene i sine leiesøk. Det er imidlertid bare 1 % av alle leiesøkene som ønsker både randsoneområder i vest og øst, men ikke sentrumsområder. Analysen gir en indikasjon på hvor ettertraktet sentralt beliggende kontorbygg er for leietakere som er på jakt etter nye lokaler. Likevel signeres rundt 40 % av det totale volumet i randsonene i følge Arealstatistikk. Dette kan skyldes de høye leienivåene i sentrum. Men vi ser likevel at andelen som signerer i sentrum har økt jevnt siden LEIESØK KONTOR SENTRUM OG RANDSONE Randsone øst Randsone vest 8 % 12 % 1 % 18 % 9 % 17 % Kilde: Malling & Co Offentlig, IT/telekom og olje/gass er størst I våre data utgjør offentlige leietakere 15 % av leiesøkene i antall kvadratmeter og er den største bransjen for leiesøk i perioden 2009 og frem til i dag. Hittil i 2014 har offentlige leietakere stått for 25 % av leiesøkene målt Sentrum 35 % LEIESØK KONTOR FORDELT PÅ SØKEÅR ETTER STØRRELSE Kilde: Malling & Co LEIESØK FORDELT PÅ INNFLYTTINGSÅR ETTER PUBLISERING AV SØK >= Kilde: Malling & Co Samme år Året etter 2. året etter 3. året etter 4. året etter >= *Per 11. nov m 2 > m 2 (Datasett fra januar 2013 november 2014) < m² > m² (Datase' fra januar 2013 oktober 2014)

12 SIDE 12 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEIEMARKEDET NYBYGGAKTIVITET I STOR-OSLO LAVERE BYGGEAKTIVITET ETTER 2015 Målt i antall kvadratmeter har ferdigstillelsen av kontorbygg i 2014 vært en tredjedel av årlig gjennomsnittlig ferdigstillelse siden Neste år ferdigstilles nesten fire ganger så mange kvadratmeter med nytt kontorareal sammenlignet med % av dette arealet har allerede signerte leiekontrakter, som indikerer at det bygges lite på spekulasjon. I 2016 og 2017 er det hittil bare registrert 7 nybyggprosjekter totalt. Med en byggetid på måneder vil det trolig ikke bli realisert flere bygg i løpet av HISTORISK FERDIGSTILLELSE AV NYBYGG I STOR-OSLO (ANTALL M 2 ) ANTALL M 2 KONTOR SOM FERDIGSTILLES I m OSLO YTRE VEST 2007 Årlig gjennomsnitt OSLO YTRE ØST Kilde: Malling & Co/Norsk Eiendomsinformasjon AS Kilde: Malling & Co Størrelsen på boblen representerer et referansepunkt for nybyggvolumet i de forskjellige områdene. YTRE BY VEST YTRE BY ØST Signert OSLO SENTRUM Ledig BÆRUM OSLO YTRE SYD Oslofjorden ASKER

13 LEIEMARKEDET / MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 SIDE 13 Nybyggprosjekter De aller fleste nybyggprosjektene finner vi i utviklingsområdet Økern/ Løren/Risløkka. I dette området har over m 2 kontroarealer signert kontrakt eller venter på leietakere, mens m 2 er i prosjekteringsfasen og ventes i markedet i årene som kommer. De omfattende endringene i veinettet nærmer seg ferdigstillelse. Lørenbanen er under bygging, og ferdigstillelse blir i årsskiftet 2016/2017. På Bryn/Helsfyr er Valle Hovin-området nylig omregulert til m 2 kontor, bolig, skole og idrett, hvor over m 2 er regulert til kontorformål. I Østensjøveien er et helt kvartal omregulert og totalt m 2 nytt næringsareal kan bygges. Alnafossen kontorpark i Brynsengfaret 6 ( m 2 ) og Tvetenveien 8 (8 300 m 2 ) avventer leietakere. Blant de største utviklingsprosjektene i sentrum er Entras prosjekt i Tullinkvartalet, totalt m 2. Entra har i samarbeid med Skanska startet byggingen av Sundtkvartalet, et nybygg på m 2. Skanska flytter hovedkontoret sitt fra Drammensveien 60 til m 2 i dette bygget i årsskiftet 2016/ Det nye hovedkontoret til Statoil Fuel and Retail i Schweigaards gate 16 nærmer seg ferdigstillelse (Q2 2015). Fremdeles er m 2 ledig i bygget. KLP Eiendom planlegger et nybygg på totalt m 2 ( m 2 kontor) i Biskop Gunnerus gate 14 B, rett ved Oslo S. Fremdriften er foreløpig uklar, da prosjektet skal behandles politisk. Hele Aker-konsernet, rundt ansatte, flytter inn i to nybygg på Fornebuporten når de står ferdig i juni 2015 og juni Byggene utgjør til sammen m 2. I Bjørvika utgjør de to prosjektene «Diagonale» ( m 2 kontor) og «Eufemia» ( m 2 kontor) over 80 % av tilbudet i området. Bjørvika begynner å ta form nå som Barcode-rekken nærmer seg ferdigstillelse og trafikken har åpnet i deler av Dronning Eufemias gate. Vi tror at det store volumet med planlagte kontorbygg på Økern/Løren/ Risløkka og Bryn/Helsfyr vil opprettholde det sterke tilbudet i randsonen de kommende årene og dermed begrense prisveksten også i konkurrerende randsoneområder som Bryn/Helsfyr og Nydalen/Sandaker. Økern-området skal utvikles til en ny bydel de neste årene, i likhet med utviklingen vi har sett i Nydalen. Den høye etterspørselen etter kontorbygg med høy standard og sentral beliggenhet gjør at vi tror flere av nybyggprosjektene i indre sentrum og Bjørvika vil realiseres de nærmeste årene. NYBYGGPROSJEKTER I ULIKE KONTOROMRÅDER I STOR-OSLO (ANTALL M 2 ) Økern/Løren/Risløkka Økern/Løren/Risløkka Bryn/Helsfyr Økern/Løren/Risløkka Bryn/Helsfyr Fornebu Indre Bryn/Helsfyr Sentrum Fornebu Indre Sentrum Fornebu Bjørvika Indre Oslo ytre Sentrum Bjørvika vest Oslo ytre Bjørvika vest øst Oslo ytre Skøyen vest øst Oslo ytre Skøyen Asker øst Nydalen/Sandaker Skøyen Asker Nydalen/Sandaker Lysaker Asker Nydalen/Sandaker Oslo ytre Lysaker syd Oslo Sandvika ytre Lysaker syd Oslo Sandvika Sentrum ytre syd Vika/Aker Brygge/Tjuvholmen Oslo Sandvika Sentrum Vika/Aker Brygge/Tjuvholmen Oslo Majorstua Sentrum Vika/Aker Brygge/Tjuvholmen Billingstad Majorstua Ytre Billingstad Majorstua by øst Andre Ytre Billingstad områder by øst Andre Ytre områder by by vest øst Andre Ytre Kvadraturen områder by vest Ytre Kvadraturen by vest Kvadraturen Signert leiekontrakt Avventer leietakere Prosjektert Ikke ferdig regulert Signert leiekontrakt Avventer leietakere Prosjektert Ikke ferdig regulert Signert leiekontrakt Avventer leietakere Prosjektert Ikke ferdig regulert Signert leiekontrakt Entreprisekostnader Avventer leietakere Prosjektert Ikke ferdig regulert ENTREPRISEKOSTNADER* FOR NYBYGG KONTOR (NOK/M 2 ) Tidligere i 2014 så det ut til at entreprisekostnadene var på vei nedover, for første gang siden Den lave aktiviteten i boligmarkedet har siden da tatt seg opp igjen, og vi befinner oss nå på et historisk høyt nivå. Den kraftige økningen vi har sett siden 2009 skyldes blant annet høyere marginer, økte lønnskostnader, høyere materialkostnader og ikke minst større krav til standard Det er fremdeles ventet få nye kontorbygg etter Prosjekterte nybygg ferdigstilles som regel innen måneder etter kontraktsignering, så det er fremdeles mulig at flere bygg vil bli ferdigstilt i løpet av 2016 og Vi venter lav nybyggingsaktivitet frem mot 2019, da få store leietakere har kontraktsutløp i denne perioden Nesten m 2 hvorav ca m 2 ikke er ferdig regulert Kilde: Malling & Co Kilde: Malling & Co *Basert på 80 prosjekter over tidsperioden Gj. snittlig entreprisekostnad pr. år.

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturbildet

Pengepolitikken og konjunkturbildet Pengepolitikken og konjunkturbildet Visesentralbanksjef Jarle Bergo Seminar arrangert av Totens Sparebank Kapp,. november Produksjonsutvikling i Fastlands-Norge Annualisert kvartalsvekst i BNP. Sesongjustert.

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen

Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen 30.11.2011 Innholdsfortegnelse Fra Vulkan til Vulkan Status på Leiemarkedet Volum signering & utløp Ledighet Eksempler fra utleiemarkedet

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6 Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 anslag april anslag april anslag mai anslag mai Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Forskrift om pengepolitikken (1)

Forskrift om pengepolitikken (1) Forskrift om pengepolitikken (1) Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen.

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergen, 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for internasjonal

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

Aktuelle pengepolitiske spørsmål

Aktuelle pengepolitiske spørsmål Aktuelle pengepolitiske spørsmål Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø. september SG Tromsø.9. Hva er pengepolitikk Pengepolitikken utøves av Norges Bank etter retningslinjer (forskrift) fastsatt av Regjeringen.

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer