STEINKJER LEGEVAKT ULYKKES- OG KATASTROFEPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STEINKJER LEGEVAKT ULYKKES- OG KATASTROFEPLAN"

Transkript

1 STEINKJER LEGEVAKT ULYKKES- OG KATASTROFEPLAN INKLUDERT LEGEVAKTAS ABC-BEREDSKAP REVIDERT FEBRUAR 2010 Utarbeidet av Eivind Steen medisinskfaglig ansvarlig Godkjent av Ingeborg Laugsand avd.leder helse og rehabilitering

2 Innholdsfortegnelse: Punkt Emne Side 1.1 Definisjoner Ulykker i nabokommuner Spesielle skadesituasjoner 2 2 Mottak og formidling av melding Instruks vakthavende sykepleier Ambulanser og vakthavende lege Uttransport av utstyr Varsling av lokalt kriseteam Overflytting av allmennlegevakta til legesenter Klargjøring av lokaler 4 4 Skadested 5 5 Lokalt mottak, inkl. tiltak ved ABC-scenarier 5 6 Forpleining av mannskaper 6 7 Personell/varslingslister 6 8 Forholdet til massemedia 8 9 Ansvars-/ledelsesforhold 8 10 Revisjon av planen 8 Vedlegg 1 Instruks hjemmeværende sykepleier 9 Vedlegg 2 Instruks Fagleder sanitet 10 Vedlegg 3 Personell Inntrøndelag ambulanse 11 Vedlegg 4 Radioprosedyrer 12 Vedlegg 5 Lokalt ABC-team 13 Vedlegg 6 Innsatsplan Eggetunnelen Vedlegg 7 Lokal ressursoversikt

3 1. Innledning: 1.1 Definisjoner Steinkjer legevakt - katastrofeplan 2010 ULYKKES- OG KATASTROFEPLAN ORGANISASJON AMK/113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, fagsentral helse. LVS: Legevaktsentral. NLA: Norsk Luftambulanse (base Trondheim og Brønnøysund) RBO: Radioteknisk enhet for kommunikasjon og varsling/ oppkall av personell fra LVS og AMK (personsøker, radio og tlf). LRS/112: Lokal redningssentral / fagsentral orden (Nord-Trøndelag politidistrikt, Steinkjer). 110: Fagsentral brann/redning (Namsos). SKL: Skadestedsleder (politimann) FIG: Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe 330 skv: Sea-King redningshelikopter (base Ørland). Kommunelegen er ansvarlig for organiseringen av ressursene i kommunehelsetjenesten i et katastrofetilfelle. Han vil i utgangspunktet befinne seg i Politimesterens rådgivende stab i LRS. Hvis kommunelegen er forhindret, vil medisinskfaglig ansvarlig ved Legevakta overta hans funksjoner. 1.2 ULYKKER/ KATASTROFER I NABOKOMMUNENE LRS kan rekvirere ulykkes- og katastrofebistand også utenfor kommunens grenser. Avtalen om legevaktsamarbeid mellom kommunene Snåsa, Steinkjer og Verran regulerer ansvaret innenfor tidsrammen for vaktsamarbeidet. LRS, AMK eller annen kommune kan anmode om bistand utover dette hvis situasjonen tilsier det. Dette er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene SPESIELLE SKADESITUASJONER Ved ulykker med farlig gods, kjemiske/biologiske midler, strålingsfare eller terroranslag følges særskilte prosedyrer angitt i andre planverk. (ABC-perm ved Legevakta, kommunens smittevernplan, redningsplan for politidistriktet eller retningslinjer gitt fra annen offentlig myndighet.) En gjør spesielt oppmerksom på at Ullevaal universitetssykehus har landsfunksjon for pasienter som er utsatt for stråleskade, biologiske eller kjemiske agens. Tlf (hele døgnet). 2 MOTTAK OG FORMIDLING AV MELDING Melding om storulykke/ katastrofe vil enten bli gitt direkte til LVS av publikum eller via AMK. Hvis LVS er første mottaker, skal telefonen videreformidles til AMK. Nødvendige opplysninger i meldingen skal mottas og intern varsling iht. denne plan iverksettes. 2

4 3 LVS FUNKSJONER. 3.1 Vakthavende sykepleier skal: umiddelbart varsle vakthavende lege dersom denne ikke er varslet via AMK. Hvis melding fra annet hold enn AMK, forsikre seg om at AMK er varslet og foretar videre varsling til ambulanse etc. Kontrollere at vakthavende lege har mottatt varsling dersom primær varsling er foretatt fra AMK. åpne "akuttskap" i ambulanseinngangen og sette fram blå bagger med utrustning for lege. varsle hjemmeværende sykepleier som starter varsling etter liste. Hvis to sykepleiere er tilstede på Legevakta besørges varsling etter liste av den ene. Vakthavende lege forutsettes å gi et foreløpig anslag over personellbehov. På dagtid ukedag kan et av legekontorene delegeres oppgaven med videre varsling av kommunens helseressurser. håndapparater påsettes batteri og settes i bærevesker. evt. ikke oppladete batterier settes umiddelbart til lading. når vakthavende lege har fått oversikt over skadested, forutsettes gitt beskjed til Legevakta om videre personellbehov. fremsette suturmateriell/bandasjer på 3 kontorer. være tilgjengelig for å besvare henvendelser på radiokommunikasjonsutstyret. 3

5 3.2 Ambulanser og legevaktlege. Bil 1 henter vaktlege og kjører til skadested. Tar med fra Legevakta 1 ullteppesekk, Thomassekk samt oksygensekk. Lege tar på seg gul vest merket "Fagleder helse" og tar med skulderveske merket Fagleder helse (inneholder hodelykt, skadelapper, skrivesaker og bandasjemateriell) og ved behov håndlykt/hjelm. Hvis vaktlege er langt unna, kjører bil 1 mot skadested med det samme utstyret. Vaktlegen kjører direkte mot skadested. Bil 2 tar med 6 bårer og 2 ullteppesekker som finnes ved ambulansestasjonen. I tillegg tas med bag med Heatpac personvarmesystem 2 sett og ekstra Thomassekk. Kjører direkte til skadested. Bil 3 bemannes etter varslingsliste for ambulansepersonell som finnes ved Legevakta. Tar med fra ambulansestasjonen ekstra infusjonsvæsker og sambandsutstyr. Bil 3 kjører så til Legevakta og tar med ytterligere mannskap og materiell. Husk spesielt radioer/batterier. Ta med ytterligere SORA-sekker, blå bagger fra skap ambulanseinngang samt ullteppesekker fra lager kjeller. 3.3 Klargjøring/uttransport av katastrofeutstyr fra LVS. Utrykkende leger/sykepleiere sørger for å få tatt med resterende katastrofeutstyr og refleksvester til skadested. Husk førstehjelpsvesker fra lager i kjeller. Jfr ressursoversikt. Husk radioer/ekstra batterier. Evt medbringes også reserve bekledning fra Legevakta (kjeledresser, gensere, marsjstøvler, luer, votter, feltjakker). Med mindre utrykningskjøretøy er disponibel for uttransport benyttes private kjøretøy. 3.4 Varsling av lokalt støtteteam. Vakthavende lege kan anmode om bistand fra lokalt støtteteam når det anses nødvendig. Det forutsettes godkjenning av kommuneoverlegen eller medisinskfaglig ansvarlig ved Legevakta før støtteteamet varsles. 3.5 Overflytting av allmennlegevakta til Dampsaga legesenter (eller annet legesenter): Varsle sykepleier som bemanner legekontoret. Denne varsler så lege direkte for å møte på legekontoret. Hvis mulig henter legen først radio og personsøker ved Legevakta. Når legen er framme og melder fra om det, kanaliseres ordinære legevakthenvendelser til dette kontoret. 3.6 Klargjøring av lokaler i Brannstasjonen for mottak av skadde og evt. uskadde involverte. Åpne rom (møterom 2. etg, gymnastikksal, rom kreftsykepleier og enhetsleder, evt andre rom ved behov). Nøkler finnes hos Brannvakta. Framsetting av rikelig med sutur- og bandasjemateriell på 3 kontorer. Bårer og ulltepper framsettes i gangen. Ved ulykker med > 20 behandlingstrengende, vurderes av medisinskfaglig ansvarlig eller kommunelegen om andre lokaler/legekontor bør tas i bruk! 4

6 4. Skadested. Vaktlege vil være Fagleder helse. Hvis vaktlege er turnuslege eller vikar, skal ansvaret snarest overlates til fast lege hvis større ulykke. Han er direkte underlagt Skadestedsleder og har det overordnede medisinskfaglige ansvar for innsatsen på skadestedet. Herunder rekognosering, prioritering av skadde, behandling. Operativ leder helse vil vanligvis være eldste ambulansepersonell på stedet. Leder samleplass er forhåndsutpekt når FIG etablerer samleplass. Han rapporterer direkte til Skadestedsleder og AMK skadeomfang (antall, skadetyper) samt ressursbehov. Etter initialfasen vil Fagleder helse vanligvis oppholde seg på samleplass. Ved skadeantall over 5-6 bør FIG være innkoplet for etablering og drift av samleplass. Fagleder helse fordeler annet helsepersonell som ankommer skadested og tildeler oppgaver på skadested og samleplass. Transport av pasienter ut fra samleplass skjer i samråd med AMK som vil holde oversikt over hvor pasienter skal sendes. Kritisk skadde pasienter skal snarest transporteres til sykehus og ikke ha unødig stopp ved samleplass, kun nødvendig registrering ut fra skadestedet. Registrering av helsepersonell som går inn i skadestedsområdet skjer i prinsippet ved ambulansekontrollpunkt (AKP). Hvis dette ikke er etablert utpeker Fagleder helse en person til å ta seg av denne oppgaven. En benytter da ferdige lister over personell ved Legevakta som ligger i veske "Fagleder helse". 5. Lokalt mottak. Etter at de hardest skadde er evakuert, vil det sannsynligvis være igjen et antall personer med mindre akutte småskader og ikke minst psykiske krisereaksjoner. Disse må registreres og gis tilbud om hjelp. Det synes realistisk å kunne behandle opptil ca 20 av denne kategorien lokalt ved LVS. Er antallet over 20, vil en måtte vurdere å opprette mottak annet sted. Pårørendesenter vil etableres etter retningslinjer fra LRS og kommunens kriseledelse. Oppgaver lokalt: 1. Transport fra skadested i samråd med SKL etter prioritert rekkefølge. LRS rekvirerer nødvendig skyss. 2. Mottak på Brannstasjon/LVS. Personer med lettere skader samt uskadde bringes opp i gymnastikksalen på Brannstasjonen. Det bør her foretas registrering. Skadde prioriteres av lege og følges ned til LVS i prioritert rekkefølge for videre behandling. For pasientbehandling benyttes legekontor, skiftestue, pauserom, legesoverom. Bårer og ulltepper settes fram på venterommet for bruk etter behov. Uskadde samles i møterommet 2. etg hvor de tilbys varm drikke og kaffebrød hvis mulig. Sykepleier er tilstede for støtte og observasjon av reaksjoner inntil mer strukturert krisehjelp kan gis. Lokalt støtteteam tar over så snart det er operativt. Etter ferdigbehanding ved LVS organiseres transport videre. Dette for hjemreise eller til gjenforening med pårørende. Dette organiseres av LRS og kommunens kriseledelse. Pårørendesenter organiseres og ledes av leder sosialtjenesten NAV i samarbeid med lokalt støtteteam og Kirken. Ved utreise fra LVS registreres alle med navn og hvor de drar. 5

7 Ved ABC-hendelser skal forurensede personer ikke tas inn i Legevaktas lokaler før de er renset. Rensestasjon kan etableres i Brannstasjonens vognhall. Dette enten ved hjelp av brannvesenet som benytter oppvarmet vann til rensing av personer etter avkledning, eller ved at Sivilforsvarets renseenhet etableres samme sted. Håndklær og pyjamaser finnes i Legevaktas lager i kjelleren. 6. Forpleining av mannskaper. Ordnes av LRS for alle redningsmannskaper i fellesskap. Dette gjøres evt. i sammenheng med en taktisk debriefing. Varm drikke og evt. en lett servering bør ordnes ved LVS hvis mulig før dette. Behov for videre psykisk debriefing av LVSmannskap vurderes av kommuneoverlege eller medisinskfaglig ansvarlig ved Legevakta. 7. Personell. Leger i Steinkjer kommune pr. oktober 2007: KONTORTID Fyrgata legekontor Dampsaga legesenter Sjøsia legekontor Høvdinggården legekontor Beitstad legekontor Mære legekontor UTENOM ARBEIDSTID Steen, Eivind Setten, Jan O Jordet, Bjørg Langhammer, Arnulf Bache, Bjørn Ole Stokke, Hans Petter Fiskvik, Mari Aune, Ove Gystad, Knut Karlsen, Odd Erik Agdestein, Sjur Kulakowski, Jadwiga & Jan Carlson, Anita Rognerud, Sunniva Sexe, Stein Zerajic, Dragan Hermstad, Jan Fossvik, Kåre priv mobiltlf. 6

8 Sykepleiere Steinmo, Laila Hatling, Anne Katr. Redving, Anne-Brit Sklett, Åse Eriksen, Hanne Austli, Nina Hegdahl, Berit Kalvik, Sissel Nylund, Tone Vada, Ingvild Ovesen, Åshild Overrein, Anne-M Grøttum, Karin Olsen, Hilde Berg Kristiansen, Gunnhild Avdelingsleder helse og rehabilitering, Ingeborg Laugsand, kontor Priv , Sykepleiere/annet personell ved legekontorene: Dampsaga legesenter Dypvik, Anne Elisabeth Tronstad, Mari Fyrgata legekontor Karlsen, Toril Seljelid, Catrine M Moe, Kristin Høvdinggården legekontor Vesterdal, Klara Forås, Anniken Klæth, Reidun Landsem, Hilde Sprauten, Heidi Sjøsia legekontor Utgård, Solveig Værdal, Mari Vanebo, Tone Lyngstad Schiefloe, Bjørg Mære legekontor Snerting, Ingerd Møller, Kari Halmøy, Ann-Helen Steinkjer Sykehjem (-20) (kveld/natt/helg) Egge Helsetun / Betania Sykehjem Nattpatruljen / Skjeftejordet

9 8. Forholdet til massemedia. Informasjon til media skal i et større ulykkes-/katastrofetilfelle ivaretas av LRS eller kommunens kriseledelse. Kommunens helsepersonell skal ikke gi informasjon til media. Deres oppgave vil heller være å beskytte pasienter mot media. Kommunelege eller medisinskfaglig ansvarlig kan ved behov forestå særskilt informasjon på vegne av Legevakta. Kontaktperson fra Støtteteamet opp mot media er psykiatrisk sykepleier Gunnbjørg Westerfjell. 9. Ansvars-/ledelsesforhold. Legevakta har ansvaret for å gi akuttmedisinsk hjelp til de som bor eller oppholder seg i legevaktsdistriktet. I ekstraordinære tilfeller kan ressurser bli rekvirert for bruk utenfor kommunens/legevaktsdistriktets grenser. De fleste oppgaver løses innenfor Legevaktas ordinære drift og ressurser. I spesielle tilfeller må det foretas en styrking av beredskapen eller utkalling av ekstra mannskap for innsats. Enhetsleder legevakt og legetjeneste har det ansvar for ressurser og drift ved Legevakta. Kommuneoverlegen har det overordnete faglige ansvar for bruk av kommunens helseressurser ved større ulykker/kriser. Medisinskfaglig ansvarlig ved Legevakta har det operative ansvar for Legevaktas innsats ved større ulykker/kriser. Vakthavende lege har ansvar for de umiddelbare vurderinger i forhold til innsats og ressursbruk ved større ulykke/krise. Vaktlege, medisinsk ansvarlig og kommunelege har anledning til å utløse bruk av nødvendige personellressurser fra Legevaktas ansatte. Vikarlege/turnuslege skal ved større ulykke/krise snarest avløses av fast lege i kommunen som overtar rollen som fagleder sanitet. Ved større ulykker/kriser varsles alltid: Medisinskfaglig ansvarlig (Eivind Steen) tlf / Kommunoverlegen (Håvard Avelsgård) tlf Enhetsleder (Laila Steinmo) tlf / Disse vurderer så evt. videre varsling til Avdelingsleder helse og rehabilitering som så vurderer evt varsling av kommunens kriseledelse. 10. Revisjon av planen. Ulykkes- og katastrofeplan for Steinkjer Legevakt revideres årlig. 8

10 VEDLEGG 1 INSTRUKS HJEMMEVÆRENDE SYKEPLEIER MELDING OM KATASTROFE MOTTAS FRA LEGEVAKTA HVIS IKKE ANGITT ANTALL PERSONER SOM SKAL VARSLES, VARSLES FØRST 5 LEGER, DERETTER 5 SYKEPLEIERE DET STARTES ØVERST PÅ LEGELISTEN. DET GIS KORT BESKJED OM HVA DET DREIER SEG OM SAMT BESKJED OM Å MØTE PÅ LEGEVAKTA SNAREST NÅR 5 LEGER / 5 SYKEPLEIERE ER VARSLET TAS KONTAKT MED LEGEVAKTA FOR VIDERE INSTRUKS PÅ TLF DERSOM DET IKKE OPPNÅS KONTAKT PÅ DETTE TLF.NR. KAN EN KONTAKTE AMK PÅ TLF 113. AMK KAN TA DIREKTE KONTAKT MED SKADESTED FOR Å SPØRRE OM VIDERE PERSONELLBEHOV DET FORUTSETTES AT ALLE SYKEPLEIERE VED LEGEVAKTA HAR DENNE INSTRUKS SAMT VARSLINGSLISTA OPPBEVART PÅ LETT TILGJENGELIG STED HJEMME. 9

11 VEDLEGG 2 INSTRUKS FAGLEDER HELSE ANSVARSOMRÅDE: Fagleder Helse har det overordnede medisinske ansvar og skal lede den medisinske behandlingen. OPPGAVER: Opprette kontakt med Innsatsleder og Operativ leder Helse Rekognosere antall skadde og deres tilstand Prioritere skadde for videre behandling Rapportere til Innsatsleder samt AMK skadetyper, antall samt ressursbehov Lede den medisinske behandling på skadestedet, og fordele medisinsk personell. Påse at prioriteringen og evakueringen foregår på en forsvarlig måte Være innsatsleders rådgiver i medisinske spørsmål Kommunisere med øvrige fagledere SAMARBEIDSLINJER Fagleder Helse er direkte underlagt Innsatsleder og rapporterer til ham. Nærmeste samarbeidspartnere er Operativ leder Helse og Leder samleplass. Det forutsettes også et nært samarbeid med AMK og legen i LRS. 10

12 VEDLEGG 3 Steinkjer legevakt - katastrofeplan 2010 VARSLING OG ADRESSELISTE FOR PERSONELL I INNTRØNDELAG AMBULANSE NAVN ADRESSE POSTNR/-STED TLF MOBIL NR Fiskum, Bjørnar Grong 7870 Grong Hammer, Sturla Ø. Helgesmark Steinkjer Luther, Anders Nordsihaugen 15 Kalvik, Sissel Snåsa 7760 Snåsa Næss, Uno Vakkerhaugen 7120 Leksvik Rørvik, Thomas Svedjanv Steinkjer Skjei, Per Anders Helgeslia Steinkjer Våg, Svein Ole Langrennshalla Steinkjer Wibe, Bjørn Egil Geilvollen Steinkjer Berg, Øivind P Snåsa 7760 Snåsa Torset, Tove Selbo Brugt Steinkjer Jørås, Lill Beate Kjølstad 7620 Skogn Våg, Ola Snåsa 7760 Snåsa Tangvold, Harald 7790 Malm Aanoli, Einar Snåsa 7760 Snåsa Følstad, Marius Sagav 7716 Steinkjer VAKTROM INNTRØNDELAG AMBULANSE:

13 VEDLEGG 4 Bruk av radio ved felles legevakt Snåsa-Steinkjer-Verran. Radioer som befinner seg i de respektive kommuner er programmert slik at når de slås på så går de automatisk på den kanal som tilsvarer basestasjon som dekker aktuelle kommune (definert som BL-kanal 01). Det er lagt inn BL-kanaler opp til 20 som har sine faste definisjoner. BL-kanalene er egentlig å forstå som programnummer som er tildelt bestemte kanaler i HE-nettet. En skifter kanal på følgende måte: Trykk tast A under Kan i displayet. En kan da gå opp i kanalnummer ved å trykke tast B, eller gå ned ved å trykke tast A.En kan også velge kanal ved å dreie på knappen oppå apparatet. Når en har kommet til ønsket kanal trykkes tast D for å gå over til denne kanalen. Det som ligger inn i apparatene som tilhører legevaktsentralen er følgende: Kanalnr Navn i display HEkanal BL 01 Steinkjer 36 BL 02 Kirkol 21 BL 03 Levanger 24 BL 04 Røde Kors Hjelpekorps BL 05 Redningskanal 1 BL 06 Skogbrannkanal BL 07 Stjørdal 29 BL 08 Verran 35 BL 09 Mosvik 30 BL 10 Redningskanal 2 BL 11 Namdalseid 25 BL 12 Grong 33 BL 13 Trondheim 65 BL 17 Farlig gods BL 18 Namskog BL 19 Namsos 34 BL 20 Snudd kanal 01 Kanalnr. over 20 gir kanal i HE-nettet av samme nr. Ved utrykning til Snåsa kommune må en da gå over til kanal 02 når en passerer Kvam sentrum eller Gusthaugen. Ved utrykning til Verran kan kanal 01 benyttes helt til Malm. Obs dårlig signal mellom Hjellbotn og Malm. En må her evt. øke sendestyrken på apparatet ved å trykke tast M oppå radioen. En veksler da mellom sendestyrke L (lav), M (middels) og H (høy) I Verrabotn kan dekningen være best fra basestasjon Mosvik (BL 09) eller Levanger (BL 03). Ved bortfall av en basestasjon prøves nærmeste basestasjon for å oppnå kontakt. Uansett hvilken basestasjon man benytter vil man ved bruk av kortnummer til egen LV, AMK og Sykehuset Levanger samt St. Olav komme fram til rett adresse. Personsøkere ved legevaktsentralen er programmert slik at de skanner følgende basestasjoner: Steinkjer, Kirkol, Verran, Mosvik, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Namdalseid, Namsos. NB! Overfallsalarm utløses ved å trykke to ganger på rød knapp ved antenna Steinkjer Legevakt mobiltlf: 12

14 VEDLEGG 5 Lokalt ABC-team Steinkjer legevakt / Inntrøndelag Ambulanse. Vi har nå fått etablert et team med helsepersonell som har gjennomgått teoretisk og praktisk opplæring innen ABC. Teamet har øvd med ABC-verneutstyr og anses nå å være operativt. Teamet er tiltenkt funksjon som en selvstendig ressurs for Steinkjer kommune. Det kan også rekvireres for bruk utenfor Steinkjer kommune av Lokal redningssentral (politiet). Da fortrinnsvis i samarbeid med Sivilforsvarets renseenhet og/eller sykehusenes ABC-ressurser. Teamet disponerer 2 vernedrakter type SWEDE butyl og 2 vernedrakter type SWEDE splash. I tillegg er hver deltaker i teamet oppsatt med følgende personlige utstyr i egen bag: vernemaske NM 180 komplett sett filterpatron øving NM 21 vernedraktsett NM 143 komplett feltskjorte feltflaske med overgang til drikkeanordning vernemaske fullers jord 4 enh Følgende personer er med i teamet. Navn Profesjon Tlf privat Mobil-tlf Steen, Eivind Hammer, Sturla Våg, Svein Ole Redving, Anne-Brit Tangvold, Harald Austli, Nina lege ambulansepersonell ambulansepersonell sykepleier sykepleier sykepleier Varsling av teamet skjer via Steinkjer Legevakt på tlf

15 VEDLEGG 6 Steinkjer legevakt - katastrofeplan 2010 Innsatsplan for Eggetunnelen Beskrivelse Eggetunnelen er 590m lang. største stigning 6% forbikjøringsfelt nordgående retning, start ca 40m fra tunnelåpning sør. største bredde 9,5m, kjørebane 7m. totalhøyde 4,80m. ledelys langs banketten begge sider. 4 nødtelefoner montert. 7 brannslukningsapparat utplassert. Vegtrafikksentralen (VTS) blir varslet når apparat fjernes. 4 kummer med tilkobling for brannslange. 4 vifter i øvre del av tunnelen. Disse vanligvis avslått. funksjoner kan styres manuelt fra Teknisk bygg nord eller Nødkiosk sør. utenfor tunnelåpning sør finnes utkjøringslomme i kjøreretning nordover. Prosedyrer fra VTS ved melding om ulykke. Nødetater varsles og samtidig ivreksettes følgende: vifter i tunnel settes på og driver luft mot nord. bom senkes ved rundkjøringer sør og nord for tunnel. skilt omkjøring vises ved rundkjøring Dampsaga. det settes på full belysning i hele tunnelen. Redningstaktiske tilpasninger av tunnelanlegget. forberedt helikopterlandigsplass nord. Lokalisert sør-vest for rundkjøring Egge. døråpning i støyvegg ved tunnelåpning sør på vestsiden (mot Elkjøp) for adkomst til evt. helikopterlandingsplass sør. Også tenkt som adkomst for redningsenheter som parkerer ved Elkjøp. Åpnes fra siden mot tunnelen. Taktiske momenter ved ulykke i Eggetunnelen: redningsenheter møter ved utkjøringslomme tunnelåpning sør. brannvesenet avgjør om mannskaper kan kjøre inn/ gå inn i tunnelen. 14

16 ved brann inne i tunnelen bør en ha helsepersonell i beredskap ved begge tunnelåpninger. Førsteutrykning med ambulanse/legevaktslege møter ved utkjøringslomme tunnelåpning sør. Ambulanse 2 og ekstra utkalt lege møter utenfor tunnelåpning nord. Dette for å kunne ta hånd om tilskadekomne som selv tar seg ut via tunnelåpning nord. Materiellbehov ved ulykke i Eggetunnelen: som ved alle ulykker medbringes akuttmedisinsk utstyr og refleksvest. ta med blå ullteppesekker (2 sekker a 4 ulltepper) ved brann tas med oksygensekk Helikopterlandingsplass 15

17 Vedlegg 7 Materiell akuttmedisin/beredskap Legevakta: SORA-SEKKER, ORANGE LEGE Inneholder følgende moduler: Meis med stol og stativ Sekk Band Infu Med utst Vent Intub I sidelommer finnes: batteri 4,5V for lommelykt, belte med kroker til moduler i sekken 2 stk spyleflaske 600ml engangshansker 100stk papirhåndklær 25stk ventrikkelsonde 2 stk blyant blyant hud enkeltmannspakke liten 4 stk enkeltmannspakke stor 2 stk kompress 10x10cm 3x5 stk redningsfolie sølv/sølv bandasjesaks sikkerhetsnåler 12 stk infusjonssett m/dråpekammer 4 stk venflon 1,0mm 2 stk venflon 1,4mm 4 stk venflon 1,7mm 2 stk kanyle 0,8x40mm 6 stk kompress 10x10cm 5 stk krok for poseoppheng 5 stk våtserviett 5 stk blodtrykksapparat tupfere 2x5 stk blad skalpell 6 stk venehake nåleholder arteriepinsett bøyd 13-16cm 2 stk arteriepinsett rett 13-16cm 2 stk anatomisk pinsett kirurgisk pinsett saks rett skaft skalpell sutur resorberbar stk sutur hud stk emballasje for sårsett kanyle 0,6x25mm 10stk hurtigkopling oksygen bag 500ml bag 1600ml festering nakkereim maske nr 1 eller 2 maske nr 3 eller 4 maske nr 5 nakkereim oksygenreservoar 600ml rundbatteri 1,5V 2 stk sugekateter ch 8 2 stk sugekateter ch 10 2 stk sugekateter ch 16 2 stk arteriepinsett bøyd 14cm 2 stk kompress 10x10cm 5 stk vannkanne sammenleggbar håndlykt hodelykt lommelykt såpe/såpeeske stetoskop hodelykt skadelapper 10stk trekanttørkle 5 stk gasbind 10cm 4 stk kompress 20x30cm 2 stk brannkompress 25x40cm 1 stk nettbandasje ben/hode 4 stk heftplaster 1,25cm overtrykkspumpe m/mansjett heftplaster 1,25cm redningsfolie sølv/sølv bandasjesaks slangelukker 20stk sprøyte 2 ml 2 stk staseslange kanyle 0,8x40mm 5stk kompress 10x10cm 2x5stk blyant blyant hud merkelapper lege/sykepleier/lege/mottak 12stk prioriteringslapp 3 stk skadelapper 10stk heftplaster 1,25cm bandasjesaks sprøyte 2ml 5 stk sprøyte 5 ml 2 stk stetoskop febertermometer vanlig for hypotermi oksygenreservoar 2600ml ventrikkelsonde ch 25 jordmorsug svelgtube nr 0, nr 1, nr 2 og nr 3 ventil oksygenreservoar 2 stk ventil respirasjon voksen ventil respirasjon barn m/trykkbegr. saks 14cm sikkerhetsnåler 6 stk magills tang voksen endotrachealtuber med cuff 2 stk nr 6 2 stk nr 7 16

18 Spjelk Væske Veske enkel reservepære laryngoskop laryngoskop med 2 blader mandreng for endotrachealtube 2mm mm maske respirasjon med munnstykke heftplaster 1,25cm ventrikkelsonde ch 25 sprøyte 10ml jordmorsug elastisk bind 10cm 4 stk kompress 10x10cm 5 stk redningsfolie sølv/sølv 2 stk trekanttørkle 10stk Ringer-acetat 1000ml 2 stk HyperHAES 250ml 1 stk såpe i eske fyrstikker stropp 2 stk nr 8 2 stk nr 9 endotrachealtuber uten cuff 1 stk nr 2 1 stk nr 3 1 stk nr 4 1 stk nr 5 svelgtuber nr stk sikkerhetsnål 18 stk oppblåsbar spjelk 1/1 ben 2 stk /2 ben 1 stk INFUSJON Inneholder følgende moduler Meis med stol og stativ Sekk Infu Termobag I sidelommer finnes: engangshansker 100stk papirhåndklær 25stk infusjonssett m/dråpekammer 4 stk venflon 1,0mm 2 stk venflon 1,4mm 4 stk venflon 1,7mm 2 stk kanyle 0,8x40mm 6 stk kompress 10x10cm 5 stk krok for poseoppheng 5 stk Ringer-acetat 5x1 liter HyperHAES 4x250 ml Veske reserve batteri 4,5V for lommelykt, spyleflaske 600ml fyrstikker såpe/såpeeske vannkanne sammenleggbar håndlykt kullstav 5 stk overtrykkspumpe m/mansjett heftplasetr 1,25cm redningsfolie sølv/sølv bandasjesaks slangelukker 20stk sprøyte 2 ml 2 stk staseslange våtserviett 5 stk sprøyter 20ml 5 stk infusjonssett 5 stk foldekniv hodelykt lommelykt 17

19 THOMASSEKK Sugesonder Antall Plassering Ventrikkelsonde CH 25 Jordmorsug 1 1 Høyre, Sugesonder CH 14 og 16 2 lomme Ekstra tube enhet Endotrachealtube uten cuff 2,5 1 Endotrachealtube uten cuff 3,5 1 Endotrachealtube med cufff 5,0 1 Venstre, utvendig Endotrachealtube med cuff 6,0 1 lomme Endotrachealtube med cuff 7,0 1 Endothracealtube med cuff Teknisk enhet Antall Innholdsfortegnelse 1 Bandasjesaks 1 Hodelykt 1 Ventilasjonsenhet u/oksygen Ventilasjonsbag, voksen, Lærdal, Silikon m tilhørende retningsventil Ventilasjonsmaske, Lærdal nr 5 1 Trykkmansjett for infusjon 1 Plassering utvendig Front, utvendig lomme Antall Plassering 1 Innvendig lokk, Gul enhet Bandasjeenhet Antall Elastiskbind 10 cm 2 Metalinduk (Redningsduk) 220 cm x 150 cm 2 Hansker engangs, par 6 Mesorb 10 x 10 cm steril kompress 5 Mesorb 15 x 23 cm steril kompress 3 Enkelmannspakke stor 2 Enkelmannspakke medium 2 Plastpose 60 x 60 cm hvit 2 Trekanttørkler 2 Selvheftende bind 10 cm 2 Intubasjonsenhet Plassering Utv. lomme, front Magills tang. Stor 1 Laryngoscopskaft 1 Hovedrom, Blå/Orange Laryngoscopblad.4 stk 1 enhet Reservebatteri til Laryngoscop 2 Bendelbånd til tubefiksering 1 Transpore 2,5 cm tape 1 Sprøyte 10 ml 1 Endotrachealtube med cuff 8,0 med mandreng 1 Stetoskop 1 Kanyleboks, Gul 1 Hovedrom Ventilasjon, / BARN Antall Plassering Ventilasjonsmaske, Lærdal no 3 1 Rød del, hovedrom 18

20 Ventilasjonsbag - barn 1 Venstre Svelgtuber Reservoir - barnebag 1 Venevei/Infusjonsenhet Antall Ringer Acetat 1000 ml.l 1 HyperHAES 250ml 1 Infusjonsaggregat 1 Venekanyle, Rosa 1 Venekanyle, Grønn 1 Venekanyle, Hvit 1 Iv. fiksering 1 Transpore, tape, 2,5 cm 1 Plassering Acidosekorrigernedeenhet Antall Plassering Tribonat 250 ml med luftekanyle 1 Hovedrom, grønn enhet Infusjonsaggregat 1 Venekanyler 1,0 Rosa 1 Venekanyler 1,2 Grønn 1 Venekanyler 1,4 Hvit 1 Transpore 2,5 cm tape 1 BT/sug/glucose Antall Plassering HÅNDSUG KOMPLETT 1 Hovedrom, Rød enhet SUGESONDE CH-14 1 Høyre BT-MÅLER - MANUELL 1 BLODSUKKERMÅLER M/STRIPS 1 GLUCOSE 500 mg/ml 1 SPRØYTE 20 ML M/OPPTREKKSSPISS 1 Kanyler / Sprøyter / Spisser / Fiksering Antall Plassering 1 ml Sprøyter 4 2 ml Sprøyter 4 5 ml Sprøyter 3 10 ml Sprøyter 2 Sort del, utvendig 20 ml Sprøyter 1 Iv. fiksering 4 Sprøytespiss, blå 5 Sprøytespisser, grønn 5 Medikamentmodul Thomas-sekk. Medikament Styrke Mengde Adrenalin inj 1mg/ml 10x1ml Afipran inj 5mg/ml 4x2ml Atropin inj 1mg/ml 4x1ml Bricanyl inj 0,5mg/ml 2x1ml Deksklorfeniramin inj 5mg/ml 2x1ml Dispril tabl 300mg 24 tabl Diural inj 10mg/ml 2x4ml Glucagon inj 1mg 1 sett Glucose inj 500mg/ml 50ml Heparin inj 100 IE/ml 2x10ml Morfin inj 10mg/ml 4x1ml 19

21 Narcanti inj 0,4mg/ml 4x1ml Nitrolingual spray 0,4mg/dose 200 doser Petidin inj 50mg/ml 2x1ml Solu-cortef inj 50mg/ml 1x2ml Stesolid inj 5mg/ml 4x2ml Stesolid rektal 5mg/2,5ml 2x2,5ml Stesolid rektal 10mg/2,5ml 2x2,5ml Xylocain m/adrenalin inj 10mg/ml 1x20ml OKSYGENSEKK SORA II, BLÅ Ventilasjonssett voksen/barn bag 500ml bag 1600ml festering nakkereim maske nr 1 eller 2 maske nr 3 eller 4 maske nr 5 nakkereim Oksygenflasker stålflaske 2,5l komposittflaske 5l Annet reduksjonsventil fordeler med 5 uttak fast flow 5l/min (fordeler har også ett uttak for ejektorsug med flow 12l/min) nipler for tilkobling oksygenslange 5 stk nippel for tilkobling ejektorsug oksygenreservoar 600ml oksygenreservoar 2600ml ventrikkelsonde ch 25 svelgtube nr 0, nr 1, og nr 3 ventil oksygenreservoar 2 stk ventil respirasjon voksen ventil respirasjon barn m/trykkbegr. oksygenmaske barn med slange 2m 5 stk oksygenmaske voksen 6 stk oksygenslange 2m 6 stk jordmorsug ANDRE RESSURSER PÅ LEGEVAKTA Beltevesker, 2 sett. Finnes i blå bag/sekk merket "Legesekk liten" skap ambulanseinngang. Belteveske 1 intubasjon Belteveske 2 ventilasjon Belteveske 3 infusjon Belteveske 4 bandasje/ sutur Belteveske 5 medikamenter endotrachealtuber 6 stk str 2,5 8,0 laryngoskop m/ blad nr 2 og 3 sprøyte 20ml 2 stk arteriepinsett krum 13cm arteriepinsett rett 13cm bag for ventilering maske voksen infusjonssett 2 stk staseslange venflon 8 stk str 1,0mm 1,7mm tupfere 10 stk injeksjonstørk/våtserviett 5 stk elastisk bind 10cm 2 stk enkeltmannspakke 17cm 2 stk enkeltmannspakke 12cm 4 stk sterile kompresser 10x10cm 4 stk bandasjesaks engangshansker 10 stk redningsfolie 2 stk xylocain 20mg/ml xylocain m/adrenalin 20mg/ml diural 10mg/ml morfin 10mg/ml nitrlycerin tabl 0,5mg 1x20ml 1x20ml 5x4ml 10x1ml 10 stk 20 svelgtuber 4 stk nr 0-3 mandreng 2 stk bandasjesaks heftplaster stetoskop maske barn svelgtuber 4 stk str 0-3 heftplaster sprøyter 2ml 6 stk Ringer-acetetat 1000ml fiksering venflon 5 stk Ringer-acetat 1000ml nåleholder kirurgisk pinsett arteriepinsett saks sutur stk trekanttørkle 2 stk adrenalin 1mg/ml atropin 1mg/ml solu-cortef 50mg/ml stesolid 5mg/ml aminophyllin 30mg/ml 10x1ml 5x1ml 1x2ml 5x2ml 1x10ml

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

ABC-BEREDSKAP I HELSEVESENET ET PROSJEKT I STEINKJER. Eivind Steen, medisinsk ansvarlig Steinkjer legevakt

ABC-BEREDSKAP I HELSEVESENET ET PROSJEKT I STEINKJER. Eivind Steen, medisinsk ansvarlig Steinkjer legevakt ABC-BEREDSKAP I HELSEVESENET ET PROSJEKT I STEINKJER Eivind Steen, medisinsk ansvarlig Steinkjer legevakt Statlige føringer Lovgrunnlag: lov om kommunehelsetjenesten lov om spesialisthelsetjenesten lov

Detaljer

Forskrift om skipsmedisinen - ref. www.lovdata.no

Forskrift om skipsmedisinen - ref. www.lovdata.no Forskrift om skipsmedisin Side 1 av 5 Forskrift om skipsmedisinen - ref. www.lovdata.no Fartøygruppe Redningsmidler Snøgg Apos Snøgg Tekst ifølge forskrift Best.nr. Nummer A B C A/B C Varetekst Gjenopplivningsutstyr

Detaljer

Lunner kommune KATASTROFEPLAN FOR LUNNER KOMMUNE ROA, NOVEMBER 2006 MESRACK WORKU LEGE

Lunner kommune KATASTROFEPLAN FOR LUNNER KOMMUNE ROA, NOVEMBER 2006 MESRACK WORKU LEGE Lunner kommune KATASTROFEPLAN FOR LUNNER KOMMUNE ROA, NOVEMBER 2006 MESRACK WORKU LEGE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 2 MELDING OM STØRRE ULYKKE/KATASTROFE 3 ETABLERING AV AKSJONSSAMBAND 4 INNKALLING

Detaljer

PLAN FOR SOSIAL BEREDSKAP

PLAN FOR SOSIAL BEREDSKAP PLAN FOR SOSIAL BEREDSKAP Med vedlegg Plan for organisering av mottakssenter for pårørende Utarbeidet av Gunlaug Rønsberg i samarbeid med tjenestenhetsleder for sosialkontoret, Oddveig Hegdahl Godkjent

Detaljer

KATASTROFEPLAN FOR HELSETJENESTEN I HATTFJELLDAL KOMMUNE

KATASTROFEPLAN FOR HELSETJENESTEN I HATTFJELLDAL KOMMUNE KATASTROFEPLAN FOR HELSETJENESTEN I HATTFJELLDAL KOMMUNE fredstid Versjon 1.3 Utarbeidet: 2002 av medstud Hildegunn Dalane, i samarbeide med Kommuneoverlege Britt Blaunfeldt Petersen. Godkjent: for 2012-2015

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

Legevakta, en arena for samhandling

Legevakta, en arena for samhandling Legevakta, en arena for Hvordan gjør vi hverandre dyktigere? Strategien ved Steinkjer legevakt Enhetsleder legevakt og legetjenesten Laila Steinmo Steinkjer legevaktsentral - 30 år i 2008!! Sentralt beliggende

Detaljer

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Formålet med beredskapsplan? Formålet er å beskrive: Hvem, gjør hva,

Detaljer

Pakningsplan ambulanse

Pakningsplan ambulanse Pakningsplan ambulanse Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 21.06.2010 Versjon: 1.05 I sykekupè Hovedbåre stk 1 m/ akuttmadrass Akuttsekk stk 1 se pakningsplan Immobiliseringssett stk 1 se

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

PLAN FOR DET PSYKOSOSIALE STØTTETEAMET

PLAN FOR DET PSYKOSOSIALE STØTTETEAMET STEINKJER KOMMUNE PLAN FOR DET PSYKOSOSIALE STØTTETEAMET VED ULYKKER, KRISER OG KATASTROFER (POSOM -TEAMET) Revidert 02.02.10 Utarbeidet av Laila Steinmo Tjenesteenhetsleder legevakt og legetjenesten Godkjent

Detaljer

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland.

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Sivilforsvarets fredsinnsatsgrupper (FIG) har en reaksjonstid på inntil 60 minutter etter mottatt varsel, og det

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

LISTE OVER BEREDSKAPSUTSTYR I BEDRIFTER SOM ER MED I DEN DAGLIGE BEREDSKAP. CELSA ARMERINGSSTÅL

LISTE OVER BEREDSKAPSUTSTYR I BEDRIFTER SOM ER MED I DEN DAGLIGE BEREDSKAP. CELSA ARMERINGSSTÅL 02.4 Ressursoversikt ved bedriftene i Mo Industripark LISTE OVER BEREDSKAPSUTSTYR I BEDRIFTER SOM ER MED I DEN DAGLIGE BEREDSKAP. CELSA ARMERINGSSTÅL RØYKDYKKERUTSTYR: 6 KOMPLETTE APPARAT, RØYKDYKKERKOMMUNIKASJON

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Masseskadesituasjoner i utkantstrøk. Kari Schrøder Hansen

Masseskadesituasjoner i utkantstrøk. Kari Schrøder Hansen Masseskadesituasjoner i utkantstrøk Kari Schrøder Hansen Konklusjon Masseskader i utkantstrøk kommer til å skje Vi vet ikke når eller hvor. Planer og basiskunnskaper må være på plass Stikkord: Enkelt,

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER Intensivsykepleier Ove Andre Minsås 6. september 2011 HVORFOR PVK? intravenøs væsketilførsel intravenøs smertebehandling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut?

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Erik Zakariassen Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse

Detaljer

HVA ER MEST SANNSYNLIG?

HVA ER MEST SANNSYNLIG? EN DAGLIG TRUSSEL? HVA ER MEST SANNSYNLIG? ELLER? Lillestrøm Forbredhet FORBREDTHET Erfaring Kunnskap Trening og øvelser Planlegging ROS Samvirke Ta 2!!! NBC senteret, OUS Ullevål Samvirke Utdanning Planlegging

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING Modul 1 Læremål Kjenne varslingsrutiner og beredskapsplan Beskrive oppbyggingen av Statoils akuttmedisinske behandlingsprotokoller

Detaljer

Plaster. Lommeforpakning/Belteveske

Plaster. Lommeforpakning/Belteveske Plaster Plasterkassett Inneholder 100 stk. puter, 2,0 x 2,5 cm, og 10 meter plastertape 95492 plasterkassett med standard plaster 95490 standard refill Med plasterkassetten kan brukeren selv bestemme lengden

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

Øvelse TYR 2010. Bjørnfjell 3. november 2010. NRRL: Harstadgruppa Narvikgruppa Midt-Tromsgruppa Tromsøgruppa

Øvelse TYR 2010. Bjørnfjell 3. november 2010. NRRL: Harstadgruppa Narvikgruppa Midt-Tromsgruppa Tromsøgruppa Øvelse TYR 2010 Bjørnfjell 3. november 2010 NRRL: Harstadgruppa Narvikgruppa Midt-Tromsgruppa Tromsøgruppa 1 Rikgsgrenseen mot Sverige Øvelsesområdet 2 Bjørnfjell stasjon Sambandssentral for Narvikgruppa

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM)

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Søndre Land kommune Side 1 21.11.2007 Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Funksjonsbeskrivelse: Enheten er en selvstendig ressurs med kompetanse på områdene

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Levanger kommune. Kommunens helseberedskap i akutte og/eller ekstraordinære. situasjoner Kontrollert av fch juni 2005 Godkjent av

Levanger kommune. Kommunens helseberedskap i akutte og/eller ekstraordinære. situasjoner Kontrollert av fch juni 2005 Godkjent av Levanger kommune I alt 16 sider Filnavn: 12 Kommunens helseberedskap i akutte og/eller ekstraordinære Initialer Dato Skrevet av Msj/kari mai 2005 situasjoner Kontrollert av fch juni 2005 Godkjent av adm.

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

Nordland fylkesting 8. April 2013

Nordland fylkesting 8. April 2013 Nordland fylkesting 8. April 2013 Politiets ansvar i kriser og styrking av lokal beredskap Salten politidistrikt Beredskapsplanlegger Rune Danielsen Politiets beredskapsansvar St meld nr 42 (2004-2005)

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Bakgrunn/vedtak - MNS Samkommunestyrevedtak fra 14.11.2014: «Gjennomføre en konsekvensanalyse for den interkommunale legevakten

Detaljer

Dekontaminering. Dekontaminering. Dekontaminering. Når skal man rense? Når skal man rense? (II)

Dekontaminering. Dekontaminering. Dekontaminering. Når skal man rense? Når skal man rense? (II) Hvorfor? Hindre at skadelige agens fortseler å skade pasienten Hindre at skadelige agens fra pasienten forårsaker sekundær skade av andre Når skal man rense? Pasienter som er kontaminerte med Væske aerosoler

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT

NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT Klikk på boksene i kartet for å finne informasjon om avdelingene og hva slags utstyr de har. Eventuelt klikk direkte på utstyrskategori i tabellen

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten)

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten) Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Det kongelige justis- og politidepartement

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE?

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? Ø-hjelp i Rakkestad kommune Hva er Rakkestad prosjektet? FAKTA: Tanker om gjennomføring fra 2008 Det har vært gjennomført

Detaljer

Hva slags utdanning finnes Større hendelser. Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS

Hva slags utdanning finnes Større hendelser. Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS Hva slags utdanning finnes Større hendelser Jan-Einar Andersen. Paramedic - Prosjektleder TAS Historie i operativ/taktisk ledelse Redningsdirektivet gitt ved kgl. res. 4. juli 1980 er den overordnede

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDS SVK VOKSEN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK voksne To ulike

Detaljer

Etablering av skadested Farlige stoffer

Etablering av skadested Farlige stoffer Etablering av skadested Farlige stoffer Fareklasser og bekledning 8. Etsende 9. Andre 1. Eksplosiver 6.2 Infeksjon 6.1 Giftig 7. Radioaktiv 5.2 organiske peroksider 6. Helseskadelig 5. Brannfrem mende

Detaljer

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom.

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom. EGNE NOTATER 1. Forord Samhandling i akuttmedisinske situasjoner blir utført av helsepersonell i et nært og tett samarbeid. Det er nødvendig at du og dine kolleger kjenner egne og andres ansvar og oppgaver

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Filnavn: 12. Godkjent av. Rev... Klikk på innholdsfortegnelsen, - du kommer rett på angitt punkt.

Filnavn: 12. Godkjent av. Rev... Klikk på innholdsfortegnelsen, - du kommer rett på angitt punkt. Verdal kommune I alt 16 sider Filnavn: 12 Kommunens helseberedskap i Initialer Dato akutte og/eller ekstraordinære Skrevet av Msj/kari mai 2005 situasjoner Kontrollert av rho/hmy juni 2005 C - RESSURSER,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX 1:MEDIKAMENTER VED ANAFYLAKSI/ALLERGISK SJOKK DEL 1 OG 2 2:MEDIKAMENTER VED ASTMA-ANFALL 3:ASTMA VURDERING OG INHALASJONSBEHANDLING 4:MEDIKAMENTER VED HJERTEINFARKT 5:MEDIKAMENTER

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

KATASTROFEPLAN FOR HELSETENESTA I HAREID

KATASTROFEPLAN FOR HELSETENESTA I HAREID KATASTROFEPLAN FOR HELSETENESTA I HAREID Vedlegg til Beredskapsplan for helse- og sosialtenesta i Hareid Vedteke av Hareid kommunestyre 28. mai 2009 Side 1 av 9 Innhald: Melding om ulukke/katastrofe...

Detaljer

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER Obligatorisk bekledning ved aksjoner: 1. Gul synlighetsvest (T-skjortemodell), jakke eller overall 2. Sort NRO hundeførervest (innhold,

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

Stor katastrofe -Liten legevakt. Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Karin Møller

Stor katastrofe -Liten legevakt. Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Karin Møller Stor katastrofe -Liten legevakt Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Et tidlig innlegg om: Den lille legevakt i den store katastrofe EN LÆRINGS- og ERFARINGSOPPLEVELSE av

Detaljer

OPERATIV LEDER HELSE

OPERATIV LEDER HELSE Nasjonal Paramedic Utdanning Pilotkullet Høgskolen i Lillehammer 2003-2005 OPERATIV LEDER HELSE Problemformulering: Hvordan kan jeg som utdannet Nasjonal Paramedic drive veiledning og undervising i Operativ

Detaljer

Læring for bedre beredskap

Læring for bedre beredskap Læring for bedre beredskap Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Inggard lereim,leder helsedirektorates 22.prosjekt Prof.dr.med.NTNU Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene

Detaljer

22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten

22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten 22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten Bjørn-Inge Larsen, helsedirektør DSBs beredskaps- og øvingskonferanse 16.-17. februar 2012 1 Helsetjenestens innsats 22. juli - Oslo Varsling formelle og uformelle

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1 Beredskapsplan Hårfagreritt Versjon 1 2014 Ritt trase... 3 Sikkerhet og Beredskap... 3 Beredskaps organisasjon... 3 Ritt leder... 3 Leder sikkerhet... 3 Definert person som skal være bekjentgjort for alle

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Evakueringsplan for Steinkjer sentrum

Evakueringsplan for Steinkjer sentrum Evakueringsplan for Steinkjer sentrum Roald Steinmo 23.5.2012 Innhold 1. Oppdrag/forankring... 4 2. Hensikten med evakueringsplanen... 4 3. Organisering av arbeidet... 4 4. Scenario:... 5 5. Hvem og hva

Detaljer

Hamar Lufthavn Stafsberg HAVARIPLAN HAMAR LUFTHAVN STAFSBERG. Havariplan. Revisjon nr. 8 Dato 01.06.2012 InDesign CS3

Hamar Lufthavn Stafsberg HAVARIPLAN HAMAR LUFTHAVN STAFSBERG. Havariplan. Revisjon nr. 8 Dato 01.06.2012 InDesign CS3 HAVARIPLAN HAMAR LUFTHAVN STAFSBERG INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. Innledning. DEL 2. Generelt. DEL 3. Bestemmelser om første innsats. DEL 4. Havarikart. DEL 5. Innsatsskjema - Redningsstyrken. DEL 6. Varslingsplan.

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN Akutt klinikken ved Stavanger universitetssykehus inviterer til ukeshospitering 1 uke gir 25 poeng til videre og etterutdanning. En lege ved akuttklinikken

Detaljer

Informasjon om at AM K Tromsø tar over AM K Harstad 1.itmi:2(}1-5

Informasjon om at AM K Tromsø tar over AM K Harstad 1.itmi:2(}1-5 U NI VERSI TETSSYKE H U SETN ORD-N ORGE DAVV1-NORGGAUNIVERM EHTABU OMCCEVIESSU 12-Ld kev FT,t,\unn srinict Kr, F JOHD KU Samarbeidspartnere Trrnsø 13.05.2015 28 M AI 2015 416 (-10 3- Informasjon om at

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Beredskapssamling 9. mai 2014 LOGG; KRISELEDELSEN Kl. 22:18 Fullalarm 10 min Flatanger brannvesen setter resurs på lokal brannstasjon 37 min FB varsler operativ

Detaljer

6451 Plutect Care Håndkrem til før, under og etter arbeidet

6451 Plutect Care Håndkrem til før, under og etter arbeidet 800249 Øyenskyll 200ml Steril fosfatløsning 4,9% 6367 Brannskadegelè 125ml Pumpeflaske 6451 Plutect Care Håndkrem til før, under og etter arbeidet 6301 Plaster Stoff 150 stk 6350 Desinfiserende Spray 150ml.

Detaljer

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Den norske legeforening Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Postboks

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING Modul 7 Læremål Beskrive farer og symptomer på mild, moderat og alvorlig hypotermi Kunne

Detaljer

Würth Førstehjelpsutstyr

Würth Førstehjelpsutstyr Würth Førstehjelpsutstyr Førstehjelpskoffert Produktinformasjon vedrørende Würth førstehjelpskofferter Stor type Art. nr. 8899 300 Würth førstehjelpskoffert, stor, er en førstehjelpsenhet beregnet på arbeidsplasser

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer