STEINKJER LEGEVAKT ULYKKES- OG KATASTROFEPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STEINKJER LEGEVAKT ULYKKES- OG KATASTROFEPLAN"

Transkript

1 STEINKJER LEGEVAKT ULYKKES- OG KATASTROFEPLAN INKLUDERT LEGEVAKTAS ABC-BEREDSKAP REVIDERT FEBRUAR 2010 Utarbeidet av Eivind Steen medisinskfaglig ansvarlig Godkjent av Ingeborg Laugsand avd.leder helse og rehabilitering

2 Innholdsfortegnelse: Punkt Emne Side 1.1 Definisjoner Ulykker i nabokommuner Spesielle skadesituasjoner 2 2 Mottak og formidling av melding Instruks vakthavende sykepleier Ambulanser og vakthavende lege Uttransport av utstyr Varsling av lokalt kriseteam Overflytting av allmennlegevakta til legesenter Klargjøring av lokaler 4 4 Skadested 5 5 Lokalt mottak, inkl. tiltak ved ABC-scenarier 5 6 Forpleining av mannskaper 6 7 Personell/varslingslister 6 8 Forholdet til massemedia 8 9 Ansvars-/ledelsesforhold 8 10 Revisjon av planen 8 Vedlegg 1 Instruks hjemmeværende sykepleier 9 Vedlegg 2 Instruks Fagleder sanitet 10 Vedlegg 3 Personell Inntrøndelag ambulanse 11 Vedlegg 4 Radioprosedyrer 12 Vedlegg 5 Lokalt ABC-team 13 Vedlegg 6 Innsatsplan Eggetunnelen Vedlegg 7 Lokal ressursoversikt

3 1. Innledning: 1.1 Definisjoner Steinkjer legevakt - katastrofeplan 2010 ULYKKES- OG KATASTROFEPLAN ORGANISASJON AMK/113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, fagsentral helse. LVS: Legevaktsentral. NLA: Norsk Luftambulanse (base Trondheim og Brønnøysund) RBO: Radioteknisk enhet for kommunikasjon og varsling/ oppkall av personell fra LVS og AMK (personsøker, radio og tlf). LRS/112: Lokal redningssentral / fagsentral orden (Nord-Trøndelag politidistrikt, Steinkjer). 110: Fagsentral brann/redning (Namsos). SKL: Skadestedsleder (politimann) FIG: Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe 330 skv: Sea-King redningshelikopter (base Ørland). Kommunelegen er ansvarlig for organiseringen av ressursene i kommunehelsetjenesten i et katastrofetilfelle. Han vil i utgangspunktet befinne seg i Politimesterens rådgivende stab i LRS. Hvis kommunelegen er forhindret, vil medisinskfaglig ansvarlig ved Legevakta overta hans funksjoner. 1.2 ULYKKER/ KATASTROFER I NABOKOMMUNENE LRS kan rekvirere ulykkes- og katastrofebistand også utenfor kommunens grenser. Avtalen om legevaktsamarbeid mellom kommunene Snåsa, Steinkjer og Verran regulerer ansvaret innenfor tidsrammen for vaktsamarbeidet. LRS, AMK eller annen kommune kan anmode om bistand utover dette hvis situasjonen tilsier det. Dette er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene SPESIELLE SKADESITUASJONER Ved ulykker med farlig gods, kjemiske/biologiske midler, strålingsfare eller terroranslag følges særskilte prosedyrer angitt i andre planverk. (ABC-perm ved Legevakta, kommunens smittevernplan, redningsplan for politidistriktet eller retningslinjer gitt fra annen offentlig myndighet.) En gjør spesielt oppmerksom på at Ullevaal universitetssykehus har landsfunksjon for pasienter som er utsatt for stråleskade, biologiske eller kjemiske agens. Tlf (hele døgnet). 2 MOTTAK OG FORMIDLING AV MELDING Melding om storulykke/ katastrofe vil enten bli gitt direkte til LVS av publikum eller via AMK. Hvis LVS er første mottaker, skal telefonen videreformidles til AMK. Nødvendige opplysninger i meldingen skal mottas og intern varsling iht. denne plan iverksettes. 2

4 3 LVS FUNKSJONER. 3.1 Vakthavende sykepleier skal: umiddelbart varsle vakthavende lege dersom denne ikke er varslet via AMK. Hvis melding fra annet hold enn AMK, forsikre seg om at AMK er varslet og foretar videre varsling til ambulanse etc. Kontrollere at vakthavende lege har mottatt varsling dersom primær varsling er foretatt fra AMK. åpne "akuttskap" i ambulanseinngangen og sette fram blå bagger med utrustning for lege. varsle hjemmeværende sykepleier som starter varsling etter liste. Hvis to sykepleiere er tilstede på Legevakta besørges varsling etter liste av den ene. Vakthavende lege forutsettes å gi et foreløpig anslag over personellbehov. På dagtid ukedag kan et av legekontorene delegeres oppgaven med videre varsling av kommunens helseressurser. håndapparater påsettes batteri og settes i bærevesker. evt. ikke oppladete batterier settes umiddelbart til lading. når vakthavende lege har fått oversikt over skadested, forutsettes gitt beskjed til Legevakta om videre personellbehov. fremsette suturmateriell/bandasjer på 3 kontorer. være tilgjengelig for å besvare henvendelser på radiokommunikasjonsutstyret. 3

5 3.2 Ambulanser og legevaktlege. Bil 1 henter vaktlege og kjører til skadested. Tar med fra Legevakta 1 ullteppesekk, Thomassekk samt oksygensekk. Lege tar på seg gul vest merket "Fagleder helse" og tar med skulderveske merket Fagleder helse (inneholder hodelykt, skadelapper, skrivesaker og bandasjemateriell) og ved behov håndlykt/hjelm. Hvis vaktlege er langt unna, kjører bil 1 mot skadested med det samme utstyret. Vaktlegen kjører direkte mot skadested. Bil 2 tar med 6 bårer og 2 ullteppesekker som finnes ved ambulansestasjonen. I tillegg tas med bag med Heatpac personvarmesystem 2 sett og ekstra Thomassekk. Kjører direkte til skadested. Bil 3 bemannes etter varslingsliste for ambulansepersonell som finnes ved Legevakta. Tar med fra ambulansestasjonen ekstra infusjonsvæsker og sambandsutstyr. Bil 3 kjører så til Legevakta og tar med ytterligere mannskap og materiell. Husk spesielt radioer/batterier. Ta med ytterligere SORA-sekker, blå bagger fra skap ambulanseinngang samt ullteppesekker fra lager kjeller. 3.3 Klargjøring/uttransport av katastrofeutstyr fra LVS. Utrykkende leger/sykepleiere sørger for å få tatt med resterende katastrofeutstyr og refleksvester til skadested. Husk førstehjelpsvesker fra lager i kjeller. Jfr ressursoversikt. Husk radioer/ekstra batterier. Evt medbringes også reserve bekledning fra Legevakta (kjeledresser, gensere, marsjstøvler, luer, votter, feltjakker). Med mindre utrykningskjøretøy er disponibel for uttransport benyttes private kjøretøy. 3.4 Varsling av lokalt støtteteam. Vakthavende lege kan anmode om bistand fra lokalt støtteteam når det anses nødvendig. Det forutsettes godkjenning av kommuneoverlegen eller medisinskfaglig ansvarlig ved Legevakta før støtteteamet varsles. 3.5 Overflytting av allmennlegevakta til Dampsaga legesenter (eller annet legesenter): Varsle sykepleier som bemanner legekontoret. Denne varsler så lege direkte for å møte på legekontoret. Hvis mulig henter legen først radio og personsøker ved Legevakta. Når legen er framme og melder fra om det, kanaliseres ordinære legevakthenvendelser til dette kontoret. 3.6 Klargjøring av lokaler i Brannstasjonen for mottak av skadde og evt. uskadde involverte. Åpne rom (møterom 2. etg, gymnastikksal, rom kreftsykepleier og enhetsleder, evt andre rom ved behov). Nøkler finnes hos Brannvakta. Framsetting av rikelig med sutur- og bandasjemateriell på 3 kontorer. Bårer og ulltepper framsettes i gangen. Ved ulykker med > 20 behandlingstrengende, vurderes av medisinskfaglig ansvarlig eller kommunelegen om andre lokaler/legekontor bør tas i bruk! 4

6 4. Skadested. Vaktlege vil være Fagleder helse. Hvis vaktlege er turnuslege eller vikar, skal ansvaret snarest overlates til fast lege hvis større ulykke. Han er direkte underlagt Skadestedsleder og har det overordnede medisinskfaglige ansvar for innsatsen på skadestedet. Herunder rekognosering, prioritering av skadde, behandling. Operativ leder helse vil vanligvis være eldste ambulansepersonell på stedet. Leder samleplass er forhåndsutpekt når FIG etablerer samleplass. Han rapporterer direkte til Skadestedsleder og AMK skadeomfang (antall, skadetyper) samt ressursbehov. Etter initialfasen vil Fagleder helse vanligvis oppholde seg på samleplass. Ved skadeantall over 5-6 bør FIG være innkoplet for etablering og drift av samleplass. Fagleder helse fordeler annet helsepersonell som ankommer skadested og tildeler oppgaver på skadested og samleplass. Transport av pasienter ut fra samleplass skjer i samråd med AMK som vil holde oversikt over hvor pasienter skal sendes. Kritisk skadde pasienter skal snarest transporteres til sykehus og ikke ha unødig stopp ved samleplass, kun nødvendig registrering ut fra skadestedet. Registrering av helsepersonell som går inn i skadestedsområdet skjer i prinsippet ved ambulansekontrollpunkt (AKP). Hvis dette ikke er etablert utpeker Fagleder helse en person til å ta seg av denne oppgaven. En benytter da ferdige lister over personell ved Legevakta som ligger i veske "Fagleder helse". 5. Lokalt mottak. Etter at de hardest skadde er evakuert, vil det sannsynligvis være igjen et antall personer med mindre akutte småskader og ikke minst psykiske krisereaksjoner. Disse må registreres og gis tilbud om hjelp. Det synes realistisk å kunne behandle opptil ca 20 av denne kategorien lokalt ved LVS. Er antallet over 20, vil en måtte vurdere å opprette mottak annet sted. Pårørendesenter vil etableres etter retningslinjer fra LRS og kommunens kriseledelse. Oppgaver lokalt: 1. Transport fra skadested i samråd med SKL etter prioritert rekkefølge. LRS rekvirerer nødvendig skyss. 2. Mottak på Brannstasjon/LVS. Personer med lettere skader samt uskadde bringes opp i gymnastikksalen på Brannstasjonen. Det bør her foretas registrering. Skadde prioriteres av lege og følges ned til LVS i prioritert rekkefølge for videre behandling. For pasientbehandling benyttes legekontor, skiftestue, pauserom, legesoverom. Bårer og ulltepper settes fram på venterommet for bruk etter behov. Uskadde samles i møterommet 2. etg hvor de tilbys varm drikke og kaffebrød hvis mulig. Sykepleier er tilstede for støtte og observasjon av reaksjoner inntil mer strukturert krisehjelp kan gis. Lokalt støtteteam tar over så snart det er operativt. Etter ferdigbehanding ved LVS organiseres transport videre. Dette for hjemreise eller til gjenforening med pårørende. Dette organiseres av LRS og kommunens kriseledelse. Pårørendesenter organiseres og ledes av leder sosialtjenesten NAV i samarbeid med lokalt støtteteam og Kirken. Ved utreise fra LVS registreres alle med navn og hvor de drar. 5

7 Ved ABC-hendelser skal forurensede personer ikke tas inn i Legevaktas lokaler før de er renset. Rensestasjon kan etableres i Brannstasjonens vognhall. Dette enten ved hjelp av brannvesenet som benytter oppvarmet vann til rensing av personer etter avkledning, eller ved at Sivilforsvarets renseenhet etableres samme sted. Håndklær og pyjamaser finnes i Legevaktas lager i kjelleren. 6. Forpleining av mannskaper. Ordnes av LRS for alle redningsmannskaper i fellesskap. Dette gjøres evt. i sammenheng med en taktisk debriefing. Varm drikke og evt. en lett servering bør ordnes ved LVS hvis mulig før dette. Behov for videre psykisk debriefing av LVSmannskap vurderes av kommuneoverlege eller medisinskfaglig ansvarlig ved Legevakta. 7. Personell. Leger i Steinkjer kommune pr. oktober 2007: KONTORTID Fyrgata legekontor Dampsaga legesenter Sjøsia legekontor Høvdinggården legekontor Beitstad legekontor Mære legekontor UTENOM ARBEIDSTID Steen, Eivind Setten, Jan O Jordet, Bjørg Langhammer, Arnulf Bache, Bjørn Ole Stokke, Hans Petter Fiskvik, Mari Aune, Ove Gystad, Knut Karlsen, Odd Erik Agdestein, Sjur Kulakowski, Jadwiga & Jan Carlson, Anita Rognerud, Sunniva Sexe, Stein Zerajic, Dragan Hermstad, Jan Fossvik, Kåre priv mobiltlf. 6

8 Sykepleiere Steinmo, Laila Hatling, Anne Katr. Redving, Anne-Brit Sklett, Åse Eriksen, Hanne Austli, Nina Hegdahl, Berit Kalvik, Sissel Nylund, Tone Vada, Ingvild Ovesen, Åshild Overrein, Anne-M Grøttum, Karin Olsen, Hilde Berg Kristiansen, Gunnhild Avdelingsleder helse og rehabilitering, Ingeborg Laugsand, kontor Priv , Sykepleiere/annet personell ved legekontorene: Dampsaga legesenter Dypvik, Anne Elisabeth Tronstad, Mari Fyrgata legekontor Karlsen, Toril Seljelid, Catrine M Moe, Kristin Høvdinggården legekontor Vesterdal, Klara Forås, Anniken Klæth, Reidun Landsem, Hilde Sprauten, Heidi Sjøsia legekontor Utgård, Solveig Værdal, Mari Vanebo, Tone Lyngstad Schiefloe, Bjørg Mære legekontor Snerting, Ingerd Møller, Kari Halmøy, Ann-Helen Steinkjer Sykehjem (-20) (kveld/natt/helg) Egge Helsetun / Betania Sykehjem Nattpatruljen / Skjeftejordet

9 8. Forholdet til massemedia. Informasjon til media skal i et større ulykkes-/katastrofetilfelle ivaretas av LRS eller kommunens kriseledelse. Kommunens helsepersonell skal ikke gi informasjon til media. Deres oppgave vil heller være å beskytte pasienter mot media. Kommunelege eller medisinskfaglig ansvarlig kan ved behov forestå særskilt informasjon på vegne av Legevakta. Kontaktperson fra Støtteteamet opp mot media er psykiatrisk sykepleier Gunnbjørg Westerfjell. 9. Ansvars-/ledelsesforhold. Legevakta har ansvaret for å gi akuttmedisinsk hjelp til de som bor eller oppholder seg i legevaktsdistriktet. I ekstraordinære tilfeller kan ressurser bli rekvirert for bruk utenfor kommunens/legevaktsdistriktets grenser. De fleste oppgaver løses innenfor Legevaktas ordinære drift og ressurser. I spesielle tilfeller må det foretas en styrking av beredskapen eller utkalling av ekstra mannskap for innsats. Enhetsleder legevakt og legetjeneste har det ansvar for ressurser og drift ved Legevakta. Kommuneoverlegen har det overordnete faglige ansvar for bruk av kommunens helseressurser ved større ulykker/kriser. Medisinskfaglig ansvarlig ved Legevakta har det operative ansvar for Legevaktas innsats ved større ulykker/kriser. Vakthavende lege har ansvar for de umiddelbare vurderinger i forhold til innsats og ressursbruk ved større ulykke/krise. Vaktlege, medisinsk ansvarlig og kommunelege har anledning til å utløse bruk av nødvendige personellressurser fra Legevaktas ansatte. Vikarlege/turnuslege skal ved større ulykke/krise snarest avløses av fast lege i kommunen som overtar rollen som fagleder sanitet. Ved større ulykker/kriser varsles alltid: Medisinskfaglig ansvarlig (Eivind Steen) tlf / Kommunoverlegen (Håvard Avelsgård) tlf Enhetsleder (Laila Steinmo) tlf / Disse vurderer så evt. videre varsling til Avdelingsleder helse og rehabilitering som så vurderer evt varsling av kommunens kriseledelse. 10. Revisjon av planen. Ulykkes- og katastrofeplan for Steinkjer Legevakt revideres årlig. 8

10 VEDLEGG 1 INSTRUKS HJEMMEVÆRENDE SYKEPLEIER MELDING OM KATASTROFE MOTTAS FRA LEGEVAKTA HVIS IKKE ANGITT ANTALL PERSONER SOM SKAL VARSLES, VARSLES FØRST 5 LEGER, DERETTER 5 SYKEPLEIERE DET STARTES ØVERST PÅ LEGELISTEN. DET GIS KORT BESKJED OM HVA DET DREIER SEG OM SAMT BESKJED OM Å MØTE PÅ LEGEVAKTA SNAREST NÅR 5 LEGER / 5 SYKEPLEIERE ER VARSLET TAS KONTAKT MED LEGEVAKTA FOR VIDERE INSTRUKS PÅ TLF DERSOM DET IKKE OPPNÅS KONTAKT PÅ DETTE TLF.NR. KAN EN KONTAKTE AMK PÅ TLF 113. AMK KAN TA DIREKTE KONTAKT MED SKADESTED FOR Å SPØRRE OM VIDERE PERSONELLBEHOV DET FORUTSETTES AT ALLE SYKEPLEIERE VED LEGEVAKTA HAR DENNE INSTRUKS SAMT VARSLINGSLISTA OPPBEVART PÅ LETT TILGJENGELIG STED HJEMME. 9

11 VEDLEGG 2 INSTRUKS FAGLEDER HELSE ANSVARSOMRÅDE: Fagleder Helse har det overordnede medisinske ansvar og skal lede den medisinske behandlingen. OPPGAVER: Opprette kontakt med Innsatsleder og Operativ leder Helse Rekognosere antall skadde og deres tilstand Prioritere skadde for videre behandling Rapportere til Innsatsleder samt AMK skadetyper, antall samt ressursbehov Lede den medisinske behandling på skadestedet, og fordele medisinsk personell. Påse at prioriteringen og evakueringen foregår på en forsvarlig måte Være innsatsleders rådgiver i medisinske spørsmål Kommunisere med øvrige fagledere SAMARBEIDSLINJER Fagleder Helse er direkte underlagt Innsatsleder og rapporterer til ham. Nærmeste samarbeidspartnere er Operativ leder Helse og Leder samleplass. Det forutsettes også et nært samarbeid med AMK og legen i LRS. 10

12 VEDLEGG 3 Steinkjer legevakt - katastrofeplan 2010 VARSLING OG ADRESSELISTE FOR PERSONELL I INNTRØNDELAG AMBULANSE NAVN ADRESSE POSTNR/-STED TLF MOBIL NR Fiskum, Bjørnar Grong 7870 Grong Hammer, Sturla Ø. Helgesmark Steinkjer Luther, Anders Nordsihaugen 15 Kalvik, Sissel Snåsa 7760 Snåsa Næss, Uno Vakkerhaugen 7120 Leksvik Rørvik, Thomas Svedjanv Steinkjer Skjei, Per Anders Helgeslia Steinkjer Våg, Svein Ole Langrennshalla Steinkjer Wibe, Bjørn Egil Geilvollen Steinkjer Berg, Øivind P Snåsa 7760 Snåsa Torset, Tove Selbo Brugt Steinkjer Jørås, Lill Beate Kjølstad 7620 Skogn Våg, Ola Snåsa 7760 Snåsa Tangvold, Harald 7790 Malm Aanoli, Einar Snåsa 7760 Snåsa Følstad, Marius Sagav 7716 Steinkjer VAKTROM INNTRØNDELAG AMBULANSE:

13 VEDLEGG 4 Bruk av radio ved felles legevakt Snåsa-Steinkjer-Verran. Radioer som befinner seg i de respektive kommuner er programmert slik at når de slås på så går de automatisk på den kanal som tilsvarer basestasjon som dekker aktuelle kommune (definert som BL-kanal 01). Det er lagt inn BL-kanaler opp til 20 som har sine faste definisjoner. BL-kanalene er egentlig å forstå som programnummer som er tildelt bestemte kanaler i HE-nettet. En skifter kanal på følgende måte: Trykk tast A under Kan i displayet. En kan da gå opp i kanalnummer ved å trykke tast B, eller gå ned ved å trykke tast A.En kan også velge kanal ved å dreie på knappen oppå apparatet. Når en har kommet til ønsket kanal trykkes tast D for å gå over til denne kanalen. Det som ligger inn i apparatene som tilhører legevaktsentralen er følgende: Kanalnr Navn i display HEkanal BL 01 Steinkjer 36 BL 02 Kirkol 21 BL 03 Levanger 24 BL 04 Røde Kors Hjelpekorps BL 05 Redningskanal 1 BL 06 Skogbrannkanal BL 07 Stjørdal 29 BL 08 Verran 35 BL 09 Mosvik 30 BL 10 Redningskanal 2 BL 11 Namdalseid 25 BL 12 Grong 33 BL 13 Trondheim 65 BL 17 Farlig gods BL 18 Namskog BL 19 Namsos 34 BL 20 Snudd kanal 01 Kanalnr. over 20 gir kanal i HE-nettet av samme nr. Ved utrykning til Snåsa kommune må en da gå over til kanal 02 når en passerer Kvam sentrum eller Gusthaugen. Ved utrykning til Verran kan kanal 01 benyttes helt til Malm. Obs dårlig signal mellom Hjellbotn og Malm. En må her evt. øke sendestyrken på apparatet ved å trykke tast M oppå radioen. En veksler da mellom sendestyrke L (lav), M (middels) og H (høy) I Verrabotn kan dekningen være best fra basestasjon Mosvik (BL 09) eller Levanger (BL 03). Ved bortfall av en basestasjon prøves nærmeste basestasjon for å oppnå kontakt. Uansett hvilken basestasjon man benytter vil man ved bruk av kortnummer til egen LV, AMK og Sykehuset Levanger samt St. Olav komme fram til rett adresse. Personsøkere ved legevaktsentralen er programmert slik at de skanner følgende basestasjoner: Steinkjer, Kirkol, Verran, Mosvik, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Namdalseid, Namsos. NB! Overfallsalarm utløses ved å trykke to ganger på rød knapp ved antenna Steinkjer Legevakt mobiltlf: 12

14 VEDLEGG 5 Lokalt ABC-team Steinkjer legevakt / Inntrøndelag Ambulanse. Vi har nå fått etablert et team med helsepersonell som har gjennomgått teoretisk og praktisk opplæring innen ABC. Teamet har øvd med ABC-verneutstyr og anses nå å være operativt. Teamet er tiltenkt funksjon som en selvstendig ressurs for Steinkjer kommune. Det kan også rekvireres for bruk utenfor Steinkjer kommune av Lokal redningssentral (politiet). Da fortrinnsvis i samarbeid med Sivilforsvarets renseenhet og/eller sykehusenes ABC-ressurser. Teamet disponerer 2 vernedrakter type SWEDE butyl og 2 vernedrakter type SWEDE splash. I tillegg er hver deltaker i teamet oppsatt med følgende personlige utstyr i egen bag: vernemaske NM 180 komplett sett filterpatron øving NM 21 vernedraktsett NM 143 komplett feltskjorte feltflaske med overgang til drikkeanordning vernemaske fullers jord 4 enh Følgende personer er med i teamet. Navn Profesjon Tlf privat Mobil-tlf Steen, Eivind Hammer, Sturla Våg, Svein Ole Redving, Anne-Brit Tangvold, Harald Austli, Nina lege ambulansepersonell ambulansepersonell sykepleier sykepleier sykepleier Varsling av teamet skjer via Steinkjer Legevakt på tlf

15 VEDLEGG 6 Steinkjer legevakt - katastrofeplan 2010 Innsatsplan for Eggetunnelen Beskrivelse Eggetunnelen er 590m lang. største stigning 6% forbikjøringsfelt nordgående retning, start ca 40m fra tunnelåpning sør. største bredde 9,5m, kjørebane 7m. totalhøyde 4,80m. ledelys langs banketten begge sider. 4 nødtelefoner montert. 7 brannslukningsapparat utplassert. Vegtrafikksentralen (VTS) blir varslet når apparat fjernes. 4 kummer med tilkobling for brannslange. 4 vifter i øvre del av tunnelen. Disse vanligvis avslått. funksjoner kan styres manuelt fra Teknisk bygg nord eller Nødkiosk sør. utenfor tunnelåpning sør finnes utkjøringslomme i kjøreretning nordover. Prosedyrer fra VTS ved melding om ulykke. Nødetater varsles og samtidig ivreksettes følgende: vifter i tunnel settes på og driver luft mot nord. bom senkes ved rundkjøringer sør og nord for tunnel. skilt omkjøring vises ved rundkjøring Dampsaga. det settes på full belysning i hele tunnelen. Redningstaktiske tilpasninger av tunnelanlegget. forberedt helikopterlandigsplass nord. Lokalisert sør-vest for rundkjøring Egge. døråpning i støyvegg ved tunnelåpning sør på vestsiden (mot Elkjøp) for adkomst til evt. helikopterlandingsplass sør. Også tenkt som adkomst for redningsenheter som parkerer ved Elkjøp. Åpnes fra siden mot tunnelen. Taktiske momenter ved ulykke i Eggetunnelen: redningsenheter møter ved utkjøringslomme tunnelåpning sør. brannvesenet avgjør om mannskaper kan kjøre inn/ gå inn i tunnelen. 14

16 ved brann inne i tunnelen bør en ha helsepersonell i beredskap ved begge tunnelåpninger. Førsteutrykning med ambulanse/legevaktslege møter ved utkjøringslomme tunnelåpning sør. Ambulanse 2 og ekstra utkalt lege møter utenfor tunnelåpning nord. Dette for å kunne ta hånd om tilskadekomne som selv tar seg ut via tunnelåpning nord. Materiellbehov ved ulykke i Eggetunnelen: som ved alle ulykker medbringes akuttmedisinsk utstyr og refleksvest. ta med blå ullteppesekker (2 sekker a 4 ulltepper) ved brann tas med oksygensekk Helikopterlandingsplass 15

17 Vedlegg 7 Materiell akuttmedisin/beredskap Legevakta: SORA-SEKKER, ORANGE LEGE Inneholder følgende moduler: Meis med stol og stativ Sekk Band Infu Med utst Vent Intub I sidelommer finnes: batteri 4,5V for lommelykt, belte med kroker til moduler i sekken 2 stk spyleflaske 600ml engangshansker 100stk papirhåndklær 25stk ventrikkelsonde 2 stk blyant blyant hud enkeltmannspakke liten 4 stk enkeltmannspakke stor 2 stk kompress 10x10cm 3x5 stk redningsfolie sølv/sølv bandasjesaks sikkerhetsnåler 12 stk infusjonssett m/dråpekammer 4 stk venflon 1,0mm 2 stk venflon 1,4mm 4 stk venflon 1,7mm 2 stk kanyle 0,8x40mm 6 stk kompress 10x10cm 5 stk krok for poseoppheng 5 stk våtserviett 5 stk blodtrykksapparat tupfere 2x5 stk blad skalpell 6 stk venehake nåleholder arteriepinsett bøyd 13-16cm 2 stk arteriepinsett rett 13-16cm 2 stk anatomisk pinsett kirurgisk pinsett saks rett skaft skalpell sutur resorberbar stk sutur hud stk emballasje for sårsett kanyle 0,6x25mm 10stk hurtigkopling oksygen bag 500ml bag 1600ml festering nakkereim maske nr 1 eller 2 maske nr 3 eller 4 maske nr 5 nakkereim oksygenreservoar 600ml rundbatteri 1,5V 2 stk sugekateter ch 8 2 stk sugekateter ch 10 2 stk sugekateter ch 16 2 stk arteriepinsett bøyd 14cm 2 stk kompress 10x10cm 5 stk vannkanne sammenleggbar håndlykt hodelykt lommelykt såpe/såpeeske stetoskop hodelykt skadelapper 10stk trekanttørkle 5 stk gasbind 10cm 4 stk kompress 20x30cm 2 stk brannkompress 25x40cm 1 stk nettbandasje ben/hode 4 stk heftplaster 1,25cm overtrykkspumpe m/mansjett heftplaster 1,25cm redningsfolie sølv/sølv bandasjesaks slangelukker 20stk sprøyte 2 ml 2 stk staseslange kanyle 0,8x40mm 5stk kompress 10x10cm 2x5stk blyant blyant hud merkelapper lege/sykepleier/lege/mottak 12stk prioriteringslapp 3 stk skadelapper 10stk heftplaster 1,25cm bandasjesaks sprøyte 2ml 5 stk sprøyte 5 ml 2 stk stetoskop febertermometer vanlig for hypotermi oksygenreservoar 2600ml ventrikkelsonde ch 25 jordmorsug svelgtube nr 0, nr 1, nr 2 og nr 3 ventil oksygenreservoar 2 stk ventil respirasjon voksen ventil respirasjon barn m/trykkbegr. saks 14cm sikkerhetsnåler 6 stk magills tang voksen endotrachealtuber med cuff 2 stk nr 6 2 stk nr 7 16

18 Spjelk Væske Veske enkel reservepære laryngoskop laryngoskop med 2 blader mandreng for endotrachealtube 2mm mm maske respirasjon med munnstykke heftplaster 1,25cm ventrikkelsonde ch 25 sprøyte 10ml jordmorsug elastisk bind 10cm 4 stk kompress 10x10cm 5 stk redningsfolie sølv/sølv 2 stk trekanttørkle 10stk Ringer-acetat 1000ml 2 stk HyperHAES 250ml 1 stk såpe i eske fyrstikker stropp 2 stk nr 8 2 stk nr 9 endotrachealtuber uten cuff 1 stk nr 2 1 stk nr 3 1 stk nr 4 1 stk nr 5 svelgtuber nr stk sikkerhetsnål 18 stk oppblåsbar spjelk 1/1 ben 2 stk /2 ben 1 stk INFUSJON Inneholder følgende moduler Meis med stol og stativ Sekk Infu Termobag I sidelommer finnes: engangshansker 100stk papirhåndklær 25stk infusjonssett m/dråpekammer 4 stk venflon 1,0mm 2 stk venflon 1,4mm 4 stk venflon 1,7mm 2 stk kanyle 0,8x40mm 6 stk kompress 10x10cm 5 stk krok for poseoppheng 5 stk Ringer-acetat 5x1 liter HyperHAES 4x250 ml Veske reserve batteri 4,5V for lommelykt, spyleflaske 600ml fyrstikker såpe/såpeeske vannkanne sammenleggbar håndlykt kullstav 5 stk overtrykkspumpe m/mansjett heftplasetr 1,25cm redningsfolie sølv/sølv bandasjesaks slangelukker 20stk sprøyte 2 ml 2 stk staseslange våtserviett 5 stk sprøyter 20ml 5 stk infusjonssett 5 stk foldekniv hodelykt lommelykt 17

19 THOMASSEKK Sugesonder Antall Plassering Ventrikkelsonde CH 25 Jordmorsug 1 1 Høyre, Sugesonder CH 14 og 16 2 lomme Ekstra tube enhet Endotrachealtube uten cuff 2,5 1 Endotrachealtube uten cuff 3,5 1 Endotrachealtube med cufff 5,0 1 Venstre, utvendig Endotrachealtube med cuff 6,0 1 lomme Endotrachealtube med cuff 7,0 1 Endothracealtube med cuff Teknisk enhet Antall Innholdsfortegnelse 1 Bandasjesaks 1 Hodelykt 1 Ventilasjonsenhet u/oksygen Ventilasjonsbag, voksen, Lærdal, Silikon m tilhørende retningsventil Ventilasjonsmaske, Lærdal nr 5 1 Trykkmansjett for infusjon 1 Plassering utvendig Front, utvendig lomme Antall Plassering 1 Innvendig lokk, Gul enhet Bandasjeenhet Antall Elastiskbind 10 cm 2 Metalinduk (Redningsduk) 220 cm x 150 cm 2 Hansker engangs, par 6 Mesorb 10 x 10 cm steril kompress 5 Mesorb 15 x 23 cm steril kompress 3 Enkelmannspakke stor 2 Enkelmannspakke medium 2 Plastpose 60 x 60 cm hvit 2 Trekanttørkler 2 Selvheftende bind 10 cm 2 Intubasjonsenhet Plassering Utv. lomme, front Magills tang. Stor 1 Laryngoscopskaft 1 Hovedrom, Blå/Orange Laryngoscopblad.4 stk 1 enhet Reservebatteri til Laryngoscop 2 Bendelbånd til tubefiksering 1 Transpore 2,5 cm tape 1 Sprøyte 10 ml 1 Endotrachealtube med cuff 8,0 med mandreng 1 Stetoskop 1 Kanyleboks, Gul 1 Hovedrom Ventilasjon, / BARN Antall Plassering Ventilasjonsmaske, Lærdal no 3 1 Rød del, hovedrom 18

20 Ventilasjonsbag - barn 1 Venstre Svelgtuber Reservoir - barnebag 1 Venevei/Infusjonsenhet Antall Ringer Acetat 1000 ml.l 1 HyperHAES 250ml 1 Infusjonsaggregat 1 Venekanyle, Rosa 1 Venekanyle, Grønn 1 Venekanyle, Hvit 1 Iv. fiksering 1 Transpore, tape, 2,5 cm 1 Plassering Acidosekorrigernedeenhet Antall Plassering Tribonat 250 ml med luftekanyle 1 Hovedrom, grønn enhet Infusjonsaggregat 1 Venekanyler 1,0 Rosa 1 Venekanyler 1,2 Grønn 1 Venekanyler 1,4 Hvit 1 Transpore 2,5 cm tape 1 BT/sug/glucose Antall Plassering HÅNDSUG KOMPLETT 1 Hovedrom, Rød enhet SUGESONDE CH-14 1 Høyre BT-MÅLER - MANUELL 1 BLODSUKKERMÅLER M/STRIPS 1 GLUCOSE 500 mg/ml 1 SPRØYTE 20 ML M/OPPTREKKSSPISS 1 Kanyler / Sprøyter / Spisser / Fiksering Antall Plassering 1 ml Sprøyter 4 2 ml Sprøyter 4 5 ml Sprøyter 3 10 ml Sprøyter 2 Sort del, utvendig 20 ml Sprøyter 1 Iv. fiksering 4 Sprøytespiss, blå 5 Sprøytespisser, grønn 5 Medikamentmodul Thomas-sekk. Medikament Styrke Mengde Adrenalin inj 1mg/ml 10x1ml Afipran inj 5mg/ml 4x2ml Atropin inj 1mg/ml 4x1ml Bricanyl inj 0,5mg/ml 2x1ml Deksklorfeniramin inj 5mg/ml 2x1ml Dispril tabl 300mg 24 tabl Diural inj 10mg/ml 2x4ml Glucagon inj 1mg 1 sett Glucose inj 500mg/ml 50ml Heparin inj 100 IE/ml 2x10ml Morfin inj 10mg/ml 4x1ml 19

21 Narcanti inj 0,4mg/ml 4x1ml Nitrolingual spray 0,4mg/dose 200 doser Petidin inj 50mg/ml 2x1ml Solu-cortef inj 50mg/ml 1x2ml Stesolid inj 5mg/ml 4x2ml Stesolid rektal 5mg/2,5ml 2x2,5ml Stesolid rektal 10mg/2,5ml 2x2,5ml Xylocain m/adrenalin inj 10mg/ml 1x20ml OKSYGENSEKK SORA II, BLÅ Ventilasjonssett voksen/barn bag 500ml bag 1600ml festering nakkereim maske nr 1 eller 2 maske nr 3 eller 4 maske nr 5 nakkereim Oksygenflasker stålflaske 2,5l komposittflaske 5l Annet reduksjonsventil fordeler med 5 uttak fast flow 5l/min (fordeler har også ett uttak for ejektorsug med flow 12l/min) nipler for tilkobling oksygenslange 5 stk nippel for tilkobling ejektorsug oksygenreservoar 600ml oksygenreservoar 2600ml ventrikkelsonde ch 25 svelgtube nr 0, nr 1, og nr 3 ventil oksygenreservoar 2 stk ventil respirasjon voksen ventil respirasjon barn m/trykkbegr. oksygenmaske barn med slange 2m 5 stk oksygenmaske voksen 6 stk oksygenslange 2m 6 stk jordmorsug ANDRE RESSURSER PÅ LEGEVAKTA Beltevesker, 2 sett. Finnes i blå bag/sekk merket "Legesekk liten" skap ambulanseinngang. Belteveske 1 intubasjon Belteveske 2 ventilasjon Belteveske 3 infusjon Belteveske 4 bandasje/ sutur Belteveske 5 medikamenter endotrachealtuber 6 stk str 2,5 8,0 laryngoskop m/ blad nr 2 og 3 sprøyte 20ml 2 stk arteriepinsett krum 13cm arteriepinsett rett 13cm bag for ventilering maske voksen infusjonssett 2 stk staseslange venflon 8 stk str 1,0mm 1,7mm tupfere 10 stk injeksjonstørk/våtserviett 5 stk elastisk bind 10cm 2 stk enkeltmannspakke 17cm 2 stk enkeltmannspakke 12cm 4 stk sterile kompresser 10x10cm 4 stk bandasjesaks engangshansker 10 stk redningsfolie 2 stk xylocain 20mg/ml xylocain m/adrenalin 20mg/ml diural 10mg/ml morfin 10mg/ml nitrlycerin tabl 0,5mg 1x20ml 1x20ml 5x4ml 10x1ml 10 stk 20 svelgtuber 4 stk nr 0-3 mandreng 2 stk bandasjesaks heftplaster stetoskop maske barn svelgtuber 4 stk str 0-3 heftplaster sprøyter 2ml 6 stk Ringer-acetetat 1000ml fiksering venflon 5 stk Ringer-acetat 1000ml nåleholder kirurgisk pinsett arteriepinsett saks sutur stk trekanttørkle 2 stk adrenalin 1mg/ml atropin 1mg/ml solu-cortef 50mg/ml stesolid 5mg/ml aminophyllin 30mg/ml 10x1ml 5x1ml 1x2ml 5x2ml 1x10ml