Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010"

Transkript

1 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Innehaver: Cantine Giorgio Lungarotti S.r.l, Perugia, Italia WIPO fullmektig: Marietti, Gilson e Trupiano S.r.l, Milano, Italia Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085, 0306 Oslo Innsiger: Miguel Torres S.A., Barcelona, Spania Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 11. november 2008, hvorved tidligere beslutning om å føre det internasjonalt registrerte ordmerket TORRE DI GIANO inn i det norske varemerkeregisteret, og dermed gi merket virkning i Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes fullmektiger samme dag. * * * Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) av 5. januar 2006 om at Norge, med virkning fra 21. oktober 2005, er blitt utpekt som land det internasjonalt registrerte merket ønskes vernet i, omfattet alle varer merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 33: "Wines, spirits and liqueurs". Merket ble besluttet innført i varemerkeregisteret den 20. september 2006, med ovennevnte varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 39/06, med publiseringsdato mandag den 25. september Innsigelse innkom til Patentstyret den 24. november 2006, innen innsigelsesperiodens utløp.

2 Annen avd. sak nr Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket "TORRE DI GIANO" er egnet til å forveksles med innsigers nasjonale varemerkeregistreringer: reg. nr (119476), det kombinerte merket "TORRES" (gjengitt nedenfor), registrert for varene "vin og spirituosa" i klasse 33, reg. nr ( ), ordmerket "MIGUEL TORRES", registrert for varene "alkoholhodlige drikker (unntatt øl), brennevin, likører og vin" i klasse 33, reg. nr ( ), det kombinerte merket "TORRES VIÑA SOL" (gjengitt nedenfor), registrert for varene "viner" i klasse 33, reg. nr ( ), det kombinerte merket "TORRES CORONAS" (gjengitt nedenfor), registrert for varene "viner" i klasse 33,

3 Annen avd. sak nr reg. nr ( ), det kombinerte merket "TORRES" (gjengitt nedenfor), registrert for varene "alkoholholdige drikker (unntatt øl)" i klasse 33, reg. nr ( ), ordmerket "TORRES 10", registrert for varene "alkoholholdige drikker (unntatt øl)" i klasse 33, samt egnet til å forveksles med innsigers internasjonale varemerkeregistreringer (som har virkning i Norge): int. reg. nr ( ), det kombinerte merket "TORRES 20 HORS D AGE" (gjengitt nedenfor), registrert for varene "alcoholic beverages (except beers)" i klasse 33, int. reg. nr ( ), det kombinerte merket "TORRES" (gjengitt nedenfor), registrert for varene "alcoholic beverages (except beers)" i klasse 33,

4 Annen avd. sak nr int. reg. nr ( ), ordmerket "TORRES" (avbildning gjengitt nedenfor), registrert for varene "wines and vermouths of all types; aperitifs; distilled goods, alcohols, eaude-vie, brandys and liqueurs" i klasse 33, int. reg. nr ( ), ordmerket "GRAN TORRES" (avbildning gjengitt nedenfor), registrert for varene "distillation products, alcohols, eaux-de-vie, brandies and liqueurs" i klasse 33, samt innsigers varemerker "TORRES GRAN CORONAS" og "TORRES SANGRE DE TORO", som må anses innarbeidet som kjennetegn for varen "vin", og at merket "TORRE DI GIANO" således er blitt godtatt og innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 og 8, jf. 2, 4 og 6, jf. 49 annet ledd og 50. Innsiger har endelig anført at det internasjonalt registrerte ordmerket "TORRE DI GIANO" er egnet til å oppfattes som inneholdende eller egnet til å forveksles med innsigers sekundære forretningskjennetegn "TORRES", og at merket "TORRE DI GIANO" således også er blitt innført i varemerkeregisteret i strid med varemerkeloven 14 første ledd nr. 4, jf. Pariskonvensjonens artikkel 8, jf. varemerkelovens 4 og 6, jf. 49 annet ledd og 50.

5 Annen avd. sak nr Med hensyn til innsigers og registreringsinnehavers argumentasjon under sakens behandling for Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. I sin avgjørelse av 11. november 2008 uttaler Patentstyrets første avdeling følgende: "Vi anser at kjennetegnslikheten er størst i forhold til internasjonal registrering nr , ordmerket TORRES, og legger denne til grunn for den videre vurderingen. Denne er registrert for følgende varer i klasse 33: Klasse 33: Wines and vermouths of all types; aperitifs; distilled goods, alcohols, eau-de-vie, brandys and liqueurs. [...] Patentstyrets vurderinger: Vi behandler først spørsmålet om forvekselbarhet, så om den internasjonale registreringen er forvekselbart med eller egnet til å oppfattes som innsigers sekundære forretningskjennetegn. Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-251/97, Sabel v. Puma, premiss 16, og Høyesteretts avgjørelse Superlek i Rt s Det internasjonalt registrerte merket omfatter vin, sprit og likører i klasse 33, mens internasjonal registrering nr blant annet omfatter vin, vermut, og destillerte varer i klasse 33. Det foreligger dermed både identitet og vareoverlapping for varene i klasse 33, og det må foretas en streng forvekselbarhetsvurdering. Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 33 vil være en alminnelig sluttbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende i saken blir dermed om det foreligger kjennetegnslikhet, og graden av denne. Innsigers fullmektig har anført at TORRES er et sterkt innarbeidet merke for innsiger som nyter et utvidet vern, og at det foreligger slike visuelle, fonetiske og betydningsmessige likheter mellom innsigers merker og den internasjonale registreringen til at det er fare for forveksling. Varemerkeinnehavers fullmektig har svart med at TORRE og TORRES er meget svakt for viner. Betegnelsene er mye brukt som navn på spanske og italienske viner, og må anses å være utpreget

6 Annen avd. sak nr svake. Varemerkeinnehavers fullmektig anser ikke at TORRES er innarbeidet på en slik måte at det er oppnådd enerett til enhver sammenstilling av ordet TORRE/S. Patentstyret har følgende bemerkninger til kjennetegnslikheten. Varemerkeinnehavers merke TORRE DI GIANO betyr Janustårn på italiensk. Janus er navnet på en romersk gud. TORRE DI GIANO vil også kunne oppfattes som en typisk italiensk stedsangivelse. Innsigers merke TORRES er flertallsformen av ordet TORRE, som betyr tårn, landsted og gårdsbruk på spansk. TORRES har ingen tilsvarende betydning på italiensk. Et sentralt moment ved vurdering av kjennetegnslikheten i denne saken er om innsigers merke TORRES er sterkt eller ikke. Varemerkeinnehavers fullmektig argumenterer for at uttrykket TORRE/TORRES benyttes på italienske og spanske viner på samme måte som ordet chateau benyttes på franske viner. I den anledning viser de til en rekke produktnavn for vin med ordet TORRE. Et søk på Vinmonopolets hjemmesider viser at det pr. tiden finnes 10 italienske viner fra ulike produsenter med ordet TORRE i navnet. Tilsvarende finnes det 8 viner fra Spania med ordet TORRE, og 6 hvor ordet TORRES inngår i navnet. Sistnevnte merker tilhører innsiger. Det synes dermed å fremgå av dette at betegnelsen TORRE er noe vanlig for vin, noe som igjen kan påvirke omfanget av vernet for ordet TORRES for vin. Samtidig er det atskillig flere treff på ordet chateau på Vinmonopolets hjemmeside enn for TORRE, noe som igjen viser at disse betegnelsene ikke er helt sammenlignbare. Innsigers fullmektig har innlevert dokumentasjon i form av salgstall, fakturakopier relatert til Norge i perioden samt et utvalg kopier av brosjyrer, avertissementer og artikler publisert i Norge og andre land for å vise at TORRES er sterkt innarbeidet som innsigers kjennetegn i Norge. Dokumentasjonen er såpass omfattende og entydig, at det fremstår som klart at TORRES er et sterkt innarbeidet merke for innsiger. Dette ble også lagt til grunn av Patentstyrets 2. avdeling i avgjørelse nr Baron de la Torre/Torres og i 1. avdelings innsigelsesavgjørelse om internasjonal registrering nr Torre Abalde/Torres. Et sentralt tema mellom partene har vært graden av merkebevissthet for de aktuelle varene i klasse 33. Innsigers fullmektig har vist til 2. avdelings avgjørelse av 22. januar 2001, nr Baron de la Torre/Torres, hvor 2. avdeling uttaler at merkebevisstheten ikke er spesielt høy for omsetningskretsen i sin helhet eller den alt overveiende del av den. Varemerkeinnehavers fullmektig har på sin side vist til en avgjørelse fra Oslo tingrett inntatt i RG 2005 s. 499 El Torro/Torres. Retten konkluderer her med at det foreligger en viss merkebevissthet for de aktuelle varene, og at denne har økt de senere årene på bakgrunn av flere faktorer, slik som økt kjennetegnsbevissthet om vin som følge av velstandsøking, økt vareutvalg og flere selvbetjeningsutsalg med påfølgende mindre veiledning av forbrukeren. Motstriden mellom 2. avdelings avgjørelse og tingrettens dom er berørt i en nylig avsagt dom av 22. oktober 2008 fra Oslo tingrett, Allegrini/Allegro. Avgjørelsen er ikke rettskraftig. Retten legger til grunn at merkebevisstheten har økt ytterligere siden avgjørelsen i RG 2005 s. 499 fra Denne vurderingen av merkebevisstheten taler i retning av at det skal noe til for at gjennomsnittsforbrukeren tar feil av kjennetegn for vin. Når det gjelder den konkrete kjennetegnslikheten, har det en viss betydning som innsigers fullmektig påpeker at innsigers merke består av ordet TORRES, mens den internasjonale registreringen begynner med ordet TORRE. Gjennomsnittsforbrukeren vil ofte feste seg til det innledende ordelement. Imidlertid må TORRE DI GIANO vurderes helhetlig. Merket består av tre ord fordelt på 12 bokstaver, mens innsigers merke består av ett ord på seks bokstaver. Sett i lys av dette og at TORRE er forholdsvis vanlig for vin, er vi ikke enig i at TORRE er det fremtredende elementet i TORRE DI GIANO. Merket fremstår som et fullstendig uttrykk, hvor ingen av enkeltelementene skiller seg nevneverdig ut. TORRE DI GIANO er et atskillig lengre

7 Annen avd. sak nr merke enn TORRES, og på tross av at de fem først bokstavene er identiske, fremstår merket helhetlig som forskjellig fra innsigers merke. TORRES uttales rett frem i to stavelser som [tårr ess], mens TORRE DI GIANO vil uttales i seks stavelser som [tårr e di dji an-o]. De første to stavelsene av varemerkeinnehavers merke er veldig lik innsigers merke, men vi er ikke enig i at ordet TORRE fonetisk er svært fremtredende. Fonetisk fremstår TORRE DI GIANO som et fullstendig uttrykk noe som medfører at helhetsinntrykket skiller seg fra TORRES. Betydningsmessig har TORRE DI GIANO et annet og mer konkret betydningsinnehold enn innsigers merke. Den betydningsmessige forskjellen mellom merkene forsterkers også noe av at flertallsformen TORRES er spansk, mens TORRE DI GIANO er italiensk. I den grad den norske gjennomsnittsforbrukeren av vin kan spansk eller italiensk, vil dette være et moment. Vi anser dermed merkene er betydningsmessig forskjellige. * * * Innsigers fullmektig har anført at innsigers sekundære forettningskjennetegn TORRES i henhold til Pariskonvensjonens artikkel 8 må anses som vernet i Norge på lik linje med firma som er registrert i det norske foretaksregistret, og at varemerket TORRE DI GIANO inneholder noe som er egnet til å oppfattes som innsigers foretaksnavn, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. Det vises til bruk av det sekundære forretningskjennetegnet TORRES i Norge. Vi har følgende bemerkninger. Det fremstår som klart at innsigers foretaksnavn MIGUEL TORRES SA er brukt i Norge. Vi viser blant annet til bruk av foretaksnavnet på innsigers fakturaer til den norske importøren. Foretaksnavnet har dermed vern som følge av bruk, jf. foretaksnavneloven 1-1 og 3-1. På grunn av bestemmelsene i foretaksnavneloven, har Pariskonvensjonens artikkel 8 i norsk rett kun selvstendig betydning når et foretaksnavn ikke er tatt i bruk i riket. Siden den anførte bruken av det sekundære forretningskjennetegnet TORRES er begrenset til Norge, tar vi ikke stilling til om TORRES har vern som innsigers sekundære forretningskjennetegn på bakgrunn av bruk utenfor Norge. Spørsmålet videre er om TORRES er innarbeidet som innsigers sekundære forretningskjennetegn i Norge. Vi anser ikke at det er nødvendig å gå inn på dette. Selv om TORRES skulle være innarbeidet som innsigers sekundære forretningskjennetegn, finner vi etter en helhetsvurdering at TORRE DI GIANO ikke inneholder elementer som er egnet til å oppfattes som innsigers sekundære forretningskjennetegn. Vi viser til Lassen s. 134: For så vidt angår foretaksnavn, er det viktig å ha i minne at ikke alt som er foretaksnavn er egnet til å oppfattes som foretaksnavn, når det forekommer som del av et varemerke. For øvrig viser vi til den foregående drøftelsen av likheten mellom TORRE DI GIANO og TORRES. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at den internasjonale registreringen ikke er egnet til å forveksles med innsigers merke i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 jf. varemerkeloven 49 annet ledd, eller inneholder noe som er egnet til å oppfattes som innsigers sekundære forretningskjennetegn jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21a annet ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen opprettholdes besluttet gjeldende, jf. varemerkeloven 21 a andre ledd."

8 Annen avd. sak nr Innsigers klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 12. januar Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 28. januar Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører innsigers fullmektig: "I medhold av Varemerkelovens 22 påklages herved Patentstyrets Første avdelings beslutning vedrørende den norske del av ovennevnte internasjonale registrering inn for Annen avdeling. Første avdelings meddelelse av avgjørelsen ble oversendt 11. november 2008 og da 11. januar 2009 falt på en søndag, er klagen rettidig. Sakens faktiske forhold Cantine Giorgio Lungarotti SrL, Perugia, Italia, innleverte søknad til WIPO om internasjonal registrering av sitt ordmerke TORRE DI GIANO den 21. oktober Denne søknaden innbefattet Norge, og ble tildelt internasjonalt registreringsnummer Registreringen ble besluttet gjeldende i Norge den 20. september 2006 med følgende varefortegnelse: Class 33: Wines, spirits and liqueurs. Beslutningen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 39/06 den 25. september Vedlegg 1: Kopi av norsk publisering av internasjonal registrering nr I innsigelsesperioden ble det innlevert innsigelse fra Miguel Torres S.A., Barcelona, Spania med Onsagers AS, Oslo som fullmektig. Innsigelsen ble begrunnet med at det søkte merket er egnet til å forveksles med en rekke av innsigers norske og internasjonale registreringer som er gjeldende i Norge, herunder: Internasjonal registrering nr for ordmerket TORRES Internasjonal registrering nr for kombinertmerket TORRES Internasjonal registrering nr for kombinertmerket TORRES 20 HORS D AGE Internasjonal registrering nr for ordmerket GRAN TORRES Norsk registrering nr for ordmerket TORRES 10 Norsk registrering nr for kombinertmerket TORRES Norsk registrering nr for kombinertmerket TORRES Norsk registrering nr for ordmerket MIGUEL TORRES Norsk registrering nr for kombinertmerket TORRES CORONAS Norsk registrering nr for kombinertmerket TORRES VIÑA SOL

9 Annen avd. sak nr Videre ble innsigelsen basert på innsigers innarbeidede varemerkerettigheter, herunder til: TORRES GRAN CORONAS TORRES SANGRE DE TORO, og på innsigers sekundære forretningskjennetegn TORRES. Dette iht. varemerkelovens 14 første ledd nr. 4, 6 og 8, jfr. 6 og Pariskonvensjonens artikkel 8. Vedlegg 2: Utskrift av internasjonal registrering nr , , og samt av norsk registrering nr , 92685, nr , nr , nr og nr Patentstyrets Første avdelings avgjørelse Første avdeling forkastet innsigelsen etter å ha kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers merke, eller inneholder noe som er egnet til å forveksles med innsigers sekundære forretningskjennetegn. Vedlegg 3: Patentstyrets avgjørelse i Første avdeling Ankens juridiske grunnlag Innsiger mener at Patentstyrets Første avdelings avgjørelse er feil, idet man er av den oppfatning at merket TORRE DI GIANO er egnet til å forveksles med innsigers tidligere registerte og innarbeidede varemerkerettigheter og inneholder noe som er egnet til å forveksles med innsigers sekundære forretningskjennetegn, iht. Varemerkelovens 14, første ledd, nr. 4, 6 og 8, jfr. 6 og Pariskonvensjonens artikkel 8. Vareslagslikhet Det er et ubestridt faktum at det foreligger full vareidentitet og -overlapping. Merket TORRE DI GIANO er søkt registrert for Wines, spirits and liqueurs i klasse 33, og alle innsigers registreringer omfatter alkoholholdige drikker i samme klasse. Spesielt kan nevnes at innsigers internasjonale registrering nr for ordmerket TORRES omfatter Wines and vermouths of all types; aperitifs; distilled goods, alcohols, eau-de-vie, brandies and liqueurs. Kjennetegnslikhet Siden det foreligger full vareidentitet, skal det foretas en streng kjennetegnsforvekselbarhetsvurdering. Det må kreves en klar forskjell mellom kjennetegnene dersom det anmeldte merket skal godtas til registrering.

10 Annen avd. sak nr Som anført overfor Patentstyrets Første avdeling, er TORRES svært godt innarbeidet for innsiger både som varemerke og sekundært forretningskjennetegn i relasjon til vin og alkoholholdige drikker i klasse 33. Dette gjelder både internasjonalt og i Norge. Vi viser til den innarbeidelsesdokumentasjon som allerede er innlevert til Patentstyrets Første avdeling. Innsigers sterke posisjon i det norske markedet underbygges også gjennom det faktum at innsiger har 102 varemerkeregistreringer i klasse 33 som er gjeldende i Norge. Videre har innsiger i denne klasse i alt 18 gjeldende registreringer i vårt land for ordet TORRES alene, eller for merker inneholdende ordet TORRES. Vedlegg 4: Utskrifter av søk i Patentstyrets database. At innarbeidelsen ikke bare gjelder TORRES som varemerke, men også som sekundært forretningskjennetegn for innsiger, kommer til uttrykk ved at dennes viner generelt omtales som TORRES viner dette også av søkers fullmektig i dennes argumentasjon overfor Første avdeling. Det skal hevdes at denne innarbeidelsen av TORRES er så vidt sterk at innsiger har krav på et utvidet vern iht. varemerkelovens 6, annet ledd. Søkers fullmektigs påstand om at TORRE(S) er svakt for viner medfører etter vårt syn ikke riktighet. Søker begrunner sin påstand med at navnet TORRE er mye brukt på spanske og italienske viner. Det er her nødvendig å påpeke at graden av særpreg for TORRE(S) skal vurderes ut fra hvordan dette oppfattes av den norske gjennomsnittsforbruker. Første avdeling har ved søk på Vinmonopolets hjemmesider funnet 10 italienske og 8 spanske viner med TORRE i navnet, og synes av dette å trekke den konklusjon at TORRE er forholdsvis vanlig for vin og at vernet for kjennetegnet TORRES er blitt svekket. Dette er etter vår oppfatning en feilaktig slutning. Av Vinmonopolets hjemmesider fremgår det at de per dato har et varesortiment på over produkter, hvorav over 7000 er vinprodukter, herunder for eksempel 4597 rødviner, 2746 hvitviner, 624 musserende viner og 218 roséviner. Bare av for eksempel rødvinene er det igjen 1665 italienske og 558 spanske, og av hvitvinene er det 434 italienske og 103 spanske. Vedlegg 5: Utskrifter fra Vinmonopolets hjemmesider Det ovennevnte tatt i betraktning, kan det ut fra det faktum at det i Vinmonopolets store vinsortiment finnes 10 italienske viner og 8 spanske som har TORRE i navnet, vanskelig sluttes at TORRE er et svakt merkeelement i alle fall sett i relasjon til den norske omsetningskrets. Det skal påpekes at flere av de 18 viner, som Første avdeling referer til, i alle fall per dato, kun er bestillingsvare eller bare er til salgs i et fåtall vinmonopol i landet, eller ikke i noen i det hele tatt. Det er riktig at Oslo Tingrett i El TORRO / TORRES saken la til grunn at det i relasjon til den aktuelle type produkter er skjedd en viss økning i merkebevisstheten de senere årene, og at dette er gjentatt av Oslo Tingrett i den nylige avgjørelse av 22. oktober 2008 i ALLEGRO/ALLEGRINI saken. Imidlertid må begge disse uttalelser ses på bakgrunn av Patentstyrets Annen avdelings tidligere uttalelse, blant annet i BARON DE LA TORRE / TORRES saken, om at det kunne ikke legges til grunn at merkebevisstheten i noen vesentlig grad vil bidra til å forebygge forveksling. Det bør dermed utvises forsiktighet med å ilegge den påpekte økning i merkebevisstheten et for sterkt betydningsinnhold.

11 Annen avd. sak nr Når det gjelder den betydningsmessige kjennetegnslikheten mellom TORRES og TORRE DI GIANO, synes det som Patentstyrets Første avdeling har lagt en viss vekt på at TORRE DI GIANO betyr Janustårn på italiensk, og at Janus er en romerk gud. Vi betviler meget sterkt at den norske gjennomsnittsforbruker vil kjenne betydningen av ordet GIANO, eller i det hele tatt vil assosiere ordet med den romerske gud. På samme måte vil nok heller ikke gjennomsnittsforbrukeren assosiere ordet TORRE med landsted eller gårdsbruk. Etter vårt skjønn vil den norske gjennomsnittsforbruker, hvis kjennskap til italiensk og spansk i beste fall er svært begrenset, ha store vansker med å skille mellom disse språk. I høyden er det betydningen av ordet TORRE i det søkte merket som vil oppfattes. Videre vil gjennomsnittsforbrukeren neppe oppfatte om teksten er spansk- eller italienskspråklig. På samme måte må det antas at i den grad TORRES vil oppfattes som spanskspråklig (og ikke italiensk), så vil det kun ha sin årsak i innsigers solide innarbeidelse av sine varemerker og sitt sekundære forretningskjennetegn, og at man på denne bakgrunn faktisk vet at innsiger er spansk. Da ordene DI GIANO i det søkte merket ikke vil forstås av den norske gjennomsnittsforbrukeren, kan den betydningsmessige forskjell mellom merkene ikke kan tillegges vekt. Tvert imot vil det kun være den betydningmessige likhet mellom merkene som vil oppfattes. Når det gjelder det visuelle og fonetiske, fastholder vi at elementet TORRE i det søkte merket er dominerende. Visuelt er det fremtredende i kraft av sin posisjon i merket, og fonetisk preges det av sine markante sterke konsonanter, spesielt den doble RR. TORRE i likhet med TORRES fremstår som et kraftfullt ord. Likheten merkene mellom kan vanskelig bortforklares. I den grad den manglende avsluttende S en i det søkte merket TORRE skulle forhindre forveksling, vil det kun ha sin årsak i innsigers ry i sine varemerker og sekundære forretningskjennetegn. Solid innarbeidelse av et varemerke med den følge at det blir godt kjent i omsetningskretsen, vil som man vil vite, kunne redusere en forvekslingsrisiko med et annet merke. Imidlertid skal en slik innarbeidelse av et kjennetegn slett ikke medføre et redusert vern for innehaveren men tvert i mot. Når det gjelder det visuelle, skal det påpekes at innsigers internasjonale registrering nr gjelder ordmerket TORRES. Da det søkte merket også er et rent ordmerke, foreligger det her ingen figurative elementer som innvirker på helhetsinntrykkene av merkene og bevirker forskjelligartede erindringsbilder i hukommelsen. Den manglende S en i det søkte merket vil lett kunne gå umerket hen, på samme måte som den eksisterende S en i innsigers kjennetegn ville kunne det var det ikke for TORRES sterke innarbeidelse i markedet som altså ikke skal redusere vernet for dennes kjennetegn. I vurderingen av kjennetegnslikhet blir det for øvrig for snevert å vurdere det søkte merket TORRE DI GIANO opp mot innsigers merke TORRES alene. Et fokus på forskjell i antall bokstaver og stavelser, etc. mellom disse merker blir dermed for snevert. Det må her igjen tas i betraktning at innsiger er innehaver av en rekke TORRES varemerker og at TORRES også er innsigers sekundære forretningskjennetegn. Som nevnt ovenfor, vil innsigers produkter lett omtales som TORRES viner. Vernet av ordelementet TORRES er styrket ved at det går igjen i mange av innsigers registrerte og uregistrert merker sammen med øvrige ord- og eller figurelementer. Dette vil ytterligere bidra til at omsetningskretsen lett vil trekke den forfeilede konklusjon at TORRE DI GIANO og TORRES produktene har samme eller beslektet kommersiell opprinnelse. Dette på samme måte

12 Annen avd. sak nr som TORRES har samme kommersielle opprinnelse som TORRES 20 HORS D AGE, TORRES CORONAS, TORRES VIÑA SOL eller TORRES GRAN CORONAS. Vi henviser for øvrig til Høyesteretts avgjørelse av 2. oktober 2008 SØTT + SALT dommen. Dommen gjaldt en inngreps- og ugyldighetssak mot bruk og registrering av varemerket PASCAL søtt & salt, basert på tidligere registrering av merket søtt + salt, begge som vist nedenfor. Flertallet fant at det forelå indirekte forvekslingsfare mellom merkene selv om PASCAL ble ansett for det dominerende merkeelement. I dommen henvises til EF-domstolens sak C120/04 Thomson Lifepremiss 32-37, hvor det ble fremholdt at et eldre merke ikke kan frarøves vern ved at det settes sammen med et mer dominerende merkeelement i et yngre, sammensatt merke, såfremt det eldre merket fortsatt har en uavhengig og særpreget rolle i det yngre, sammensatte merket. Høyesterett uttaler på denne bakgrunn at selv om det er den andre del av merket her pascal - som utgjør det dominerende trekket, så vil forvekslingsfare kunne foreligge dersom den andre delen på grunn av sitt særpreg likevel kan gi forbrukeren grunn til å tro at det består en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene. Vedlegg 6: Høyesteretts avgjørelse av 2.oktober 2008 Ovennevnte høyesterettssak er ikke analog med herværende sak. TORRES er på ingen måte et svakt element, og ordene TORRE og TORRES er ikke helt identiske, da de er entalls- og flertallsformen av samme ord. Imidlertid skal det påpekes at heller ikke de i beste fall meget svake elementene søtt + salt og søtt & salt er identiske. Hva man enn måtte mene om denne høyesterettsdommen, blir det, denne avgjørelsen tatt i betraktning, etter vårt skjønn direkte urimelig hvis Patentstyrets Første avdelings foreløpige avgjørelse i herværende sak skulle bli stående. Oppsummering Samlet sett kan det basert på det ovenstående ikke være tvil om at innsigers varemerker, herunder ordmerket og det sekundære forretningskjennetegnet TORRES, og merket TORRE DI GIANO, er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning. Vi ber på denne bakgrunn om at Første avdelings avgjørelse oppheves og at det søkte merket blir nektet vern i Norge." I sin imøtegåelse av 13. mars 2009, innkommet med diverse vedlegg, uttaler innehaver / innehavers fullmektig:

13 Annen avd. sak nr "Det vises til Annen Avdelings skriv av med vedlagt klage datert fra innsigers fullmektig. Saken har vært gjenstand for grundig behandling i Første Avdeling og vi er i det alt vesentlige enige i Første Avdelings vurdering. Vi har tidligere redegjort for vårt syn i saken i skriv av og til Første Avdeling. Vi kan ikke se at det av klagen fremkommer opplysninger eller momenter av vesentlig betydning som ikke var kjent av Første Avdeling på det tidspunkt vedtak ble fattet der. Som fremholdt av Første Avdeling er spørsmålet om hvorvidt TORRES i innsigers merke er å anse som et sterkt element eller ikke, et viktig moment i vurderingen. Vi vil i det følgende knytte noen kommentarer til dette. Første Avdeling er av den oppfatning at TORRE er noe vanlig brukt for vin og viser til at Vinmonopolets hjemmesider for tiden viser 10 italienske viner og 8 spanske viner hvor TORRE inngår i navnet og at dette påvirker omfanget av vernet for klagers vin. Til dette kan opplyses at også TORRES benyttes for vin av andre produsenter enn klager og vi viser i denne forbindelse til følgende viner: TORRES DE ANGUIX CRIANZA, TORRES DE ARANTEI, BODEGAS TORRES BURGOS, NEGRA TORRES BURGOS, TORRES DE SANUI, BODEGAS TORRES FILOSOFO, BODEGAS RUIZ TORRES, TORRES DE EMELO i tillegg til foretaksnavnene CELLER TORRES SANUI SL, TORRES IMPORT SA, se vedlegg. Ingen av de nevnte viner tilhører klager. Vedlagt følger også utskrift vedrørende vinen TORRE ORIA i tillegg til TORRE viner som er nevnt i vårt brev av til Første Avdeling. Av dette fremgår at TORRE/TORRES muligens kan sies å være vanlig brukt i enda større grad enn det som er lagt til grunn av Første Avdeling. At det også finnes en rekke viner fra Italia og Spania der disse elementene ikke inngår, kan selvfølgelig ikke tas til inntekt for at TORRES ikke er svakt, slik klagers fullmektig later til å mene (jf klagen s. 3), da det er et uomtvistelig faktum at TORRE/TORRES faktisk benyttes av en rekke ulike produsenter ved markedsføring av sine varer og i en slik grad at disse elementene ikke på noen måte kan sies å være uvanlig brukt for vin. Som tidligere nevnt er vi av den oppfatning at svært mange innen den aktuelle omsetningskrets vil oppfatte det slik at TORRE/TORRES har et bestemt betydningsinnhold og at disse ordene derfor ikke framstår som rene fantasiord, slik klager later til å mene. Som tidligere nevnt, er det dessuten slik at ordene TORRE/TORRES er vanlig brukt av flere vinprodusenter i kombinasjon med andre elementer for å angi en bestemt kommersiell opprinnelse, særlig når det gjelder italienske viner og viner fra spansktalende land. Dette gjøres på samme måte som chateau i kombinasjon med andre elementer benyttes for å angi kommersiell opprinnelse i forbindelse med franske viner, om enn i en noe større utstrekning. På grunn av den økte kjennskapen til vin blant befolkningen, antas dette å være kjent blant store deler av omsetningskretsen. Elementene TORRE/TORRES antas av mange å bli assosiert med nettopp vinprodukter. Første Avdeling legger til grunn at klagers merke TORRES har oppnådd særpreg gjennom bruk. Vi minner om at det skal mye til for at en produsent på bakgrunn av innarbeidelse, skal kunne hevde enerett til et element som i utgangspunktet er svakt. Selv om TORRES skulle ha oppnådd et visst særpreg gjennom bruk, slik Første Avdeling legger til grunn, fastholder vi at dette ikke kan innebære at det er oppnådd enerett for enhver sammenstilling av TORRE/S. Etter en konkret helhetsvurdering kommer da også Første Avdeling til det resultat at det i dette tilfellet ikke foreligger forvekslingsfare med søkers merke TORRE DI GIANO, jf avgjørelsens s. 4, 1., 2. og 3. avsnitt. Vi er enige i den vurdering Første Avdeling her foretar der så vel

14 Annen avd. sak nr visuelle, fonetiske som betydningsmessige forskjeller mellom merkene er gjenstand for inngående drøftelse. Vi er videre enige med Første Avdeling i at DI GIANO i dette tilfellet fremtrer som de dominerende elementene i søkers merke, enten disse ordene oppfattes med eller uten betydningsmessig innhold. Ordene DI GIANO sammen med det forhold at TORRE skrives uten S, vil være tilstrekkelig til at merkene ikke er forvekslbare. Vi slutter oss derfor helt til den vurdering av dette som kommer til uttrykk i Første Avdelings avgjørelse s. 3 og 4. Det er fastslått gjennom praksis at merkebevisstheten for vin i omsetningskretsen må anses som høy, noe også Første Avdeling legger til grunn. Dette forhold er utvilsomt et vesentlig moment ved vurdering av forvekslingsfaren, selv om det kan se ut som om klagers fullmektig er av en annen oppfatning (jf. klagen s. 3 nederst). Betydningen av høy merkebevissthet hos den alminnelige forbruker er tillagt stor vekt i Oslo Tingretts dom vedrørende merkene ALLEGRO/ ALLEGRINI for vin, der dette momentet drøftes over 2 av dommens i alt 9 sider. Retten konkluderer med at merkebevisstheten for vin er høy og at den har økt ytterligere i løpet av de siste årene, det vil siden dommen vedrørende EL TORRO i 2005 der også den økte merkebevisstheten for vin ble tillagt vek, se dommen s. 9. Når klager viser til det som fremkommer om merkebevissthet i Annen Avdelings sak 7026 fra 2001 vedrørende varemerket BARON DE LA TORRE (se klagens s. 3, nest siste avsnitt) som gjeldende rett, gis det med dette etter vår oppfatning, uttrykk for et nokså foreldet syn på dette spørsmålet. Vi kan vanskelig se at den av klager anførte dom fra Høyesterett som ble avsagt under dissens, vedrørende merkene PASCAL Søtt & salt og Søtt og Salt er direkte relevant for vår sak. Flertallet la der til grunn at det forelå en fare for indirekte forveksling mellom merkene og la bl.a. vekt på at søtt og salt ble ansett for ikke å ha karakter av å være et bransjeuttrykk med et klart og entydig innhold og uttrykket ble derfor ansett for å ha tilstrekkelig særpreg. Mindretallet var på den annen side av den oppfatning at det forelå et friholdeslesbehov for begrepet søtt og salt for de aktuelle produkter, noe som begrenset rekkevidden av vernet i slik grad at det ikke forelå forvekslingsfare. I vår sak må det anses som uomtvistelig at TORRE/TORRES i kombinasjon med andre elementer er vanlig brukt i bransjen for vin for å angi kommersiell opprinnelse. Det kan ikke se at TORRES er innarbeidet i en slik grad at klager kan anses å ha oppnadd enerett til merket i enhver sammenstilling. Det er alminnelig kjent i bransjen at TORRE/TORRES i kombinasjon med andre elementer, angir vinens kommersielle opprinnelse og at det er de andre elementene som vil ha adskillelsesevne og bli vektlagt i en kjøpssituasjon, slik vi har redegjort for på s. 2, 3. avsnitt ovenfor. På bakgrunn av det ovenstående, er det etter vår oppfatning klart at det i dette tilfellet ikke foreligger noen forvekslingsfare mellom klagers og søkers merke og at vml. 14 første ledd således ikke kommer til anvendelse. Vi ber på denne bakgrunn om at utpekingen av IR TORRE DI GIANO i Norge opprettholdes og at klagen ikke tas til følge." I tilsvar av 20. mai 2009 uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til Annen avdelings brev av 13. mars 2009 og 15. april 2009 vedlagt innehaverens fullmektigs brev av 13. mars 2009 og 7. april 2009 med vedlegg.

15 Annen avd. sak nr Det kan ikke herske tvil om at TORRES, som blant annet er registrert som ordmerke for de angjeldende varer, er et sterkt varemerke, jfr. den årelange innarbeidelse og sterke posisjon innsigers varemerke og sekundære forretningskjennetegn har hatt og har i Norge. Vi fastholder at innsiger gjennom denne innarbeidelse har krav på et utvidet vern iht. varemerkelovens 6, annet ledd. Forskjellen mellom TORRE og TORRES er relativt ubetydelig og ville lett gå ubemerket hen hos den norske gjennomsnittsforbruker, om ikke innsigers varemerke var så sterkt innarbeidet. Det kan ikke feies under teppet at vi her står overfor det samme spanske ordet i entalls- og flertallsform. Alternativt vil en nordmann lett oppfatte en S på slutten av et ord som en genitivsform, jfr. at man omtaler innsigers viner som TORRES viner. Dette tatt i betraktning skal det hevdes at den solide innarbeidelse av det sekundære forretningskjennetegnet og varemerket TORRES uvegerlig også får innflytelse på oppfatningen av den tilnærmet like entallsformen av det samme ordet, og bevirker at både TORRE og TORRES blir oppfattet som sterke merker/merkeelementer. Den annen part viser til visse navn der TORRE/TORRES inngår, og utskrifter fra internett, som understøttelse for at bruken av TORRE/TORRES er vanlig i større grad enn det som er lagt til grunn av Første Avdeling. Vi vil for ordens skyld påpeke at den fremlagte dokumentasjon ikke relaterer til Norge. Vi kan heller ikke se at den viser noen bruk av TORRES som varemerke eller varemerkeelement. Derimot fremtrer varemerkene TB, CEPA og TRAMPAL på noen av avbildningene. Det skal også påpekes at Torres Import S.A., som den annen part anfører, i realiteten er innsigers selskap. Det vesentlige er imidlertid at bruk og registrering av varemerker i andre land ikke har relevans for herværende sak. Den norske gjennomsnittsforbruker, som tross alt ikke er noen utpreget vinkjenner (selv om kunnskapen er større enn før), tilbringer en liten del av et gjennomsnittsår i utlandet, og en marginal del i Italia og Spania. I løpet av så vidt korte perioder, må det antas at den norske gjennomsnittsforbruker svært sjelden vil påtreffe viner som selges under varemerker der TORRE inngår som merkeelement, når man tar i betraktning de 10-talls tusen viner som der forhandles. Dette vil uansett skje så vidt sjelden at det på ingen måte vil oppfattes som vanlig. Det skal dermed hevdes at bruken av TORRE på viner i utlandet blir uten betydning for den vurdering som her skal foretas. Søk på Torres på Vinmonopolets hjemmesider har kun avdekket innsigers egne viner. Når det gjelder de 18 viner med TORRE i navnet, som Patentstyrets Første Avdeling viser til, er vi fortsatt av den oppfatning at dette er et svært beskjedent antall, hvorav det blir feilaktig å konkludere at TORRE er et vanlig merkeelement som må anses svakt for den angjeldende type varer. Vi viser til våre tidligere søk på Vinmonopolets hjemmesider som avdekket at de 18 vinene var bestillingsvare, eller bare til salgs i et fåtall av landets vinmonopoler, eller ikke i det hele tatt. Dette tilsier at omsetningen av produkter solgt under varemerker med TORRE som merkeelement, er svært beskjeden. Det er da heller ikke fremlagt dokumentasjon for noe annet. Vi fastholder for øvrig at det totale antall på godt over viner som forhandles i Norge er svært relevant for vurderingen av hvorvidt de 18 viner som Patentstyrets Første Avdeling viser til, er et tilstrekkelig antall for å kunne konkludere at TORRE er vanlig brukt som merkeelement i varemerker for vin. Hvorvidt et antall på 18 forholder seg til et totalt antall på 70 eller har selvfølgelig betydning for vurderingen av vanlighet.

16 Annen avd. sak nr Det skulle også ha relevans at flere av de 18 viner Første Avdeling viser til har samme kommersielle opprinnelse. Det vesentlige er imidlertid at man ut fra en relativt beskjeden omsetning av viner solgt under varemerker hvori TORRE inngår som element, ikke kan trekke den konklusjon at TORRE er et svakt element. Dette desto mindre når TORRE er entallsformen av, og svært likt vår klients godt innarbeidede og velrenommerte varemerke TORRES, hvis styrke nødvendigvis også innvirker på styrken til elementet TORRE, der kun den avsluttende S er fjernet, og bidrar ekstra til å motvirke at TORRE vil oppfattes som et svakt merkeelement. Sannsynligheten taler for at den norske gjennomsnittsforbruker vil oppfatte TORRE som et fantasiord som umiddelbart vil assosieres med innsigers TORRES. Selv for den del av den norske omsetningskretsen som skulle ha kjennskap til at TORRE/TORRES egentlige betydning er tårn, vil merkeelementet/merket ikke oppfattes som beskrivende i relasjon til de angjeldende varer, og den naturlige assosiasjon mellom TORRE og TORRES står fast. Vi vil ikke benekte at TORRE/TORRES vil bli assosiert med vin, men dette nettopp på grunn av innsigers sterke innarbeidelse av sitt merke og eventuelt også fordi merkene assosieres med tårn. Sammenligningen med ordet CHATEAU faller imidlertid etter vår oppfatning på sin egen urimelighet. Den norske omsetningskrets vil nok kunne assosiere både TORRE/TORRES og CHATEAU med vin, men i førstnevnte tilfelle kun med vin av én spesiell kommersiell opprinnelse. Vi fastholder at det helhetsinntrykk merket TORRE DI GIANO etterlater i erindringsbildet, i den alt vesentligste grad vil være preget av ordet TORRE, og dette særlig på grunn av ordets fremtredende plassering og den naturlige og etter vårt syn uunngåelige assosiasjon med innsigers sterkt innarbeidede og velkjente TORRES varemerker. Betydningen av DI GIANO vil være ukjent for den norske omsetningskrets og da disse ord heller ikke vil gi noen naturlige assosiasjoner, vil dette tilleggselementet lett bli glemt og ha liten innvirkning på det erindringsbildet merket etterlater hos gjennomsnittsforbrukeren. Det er nærliggende å tro at man lett kun vil huske at vinen het TORRE et eller annet. Under enhver omstendighet vil det være nærliggende for gjennomsnittsforbrukeren å oppfatte vinen TORRE DI GIANO som nok et TORRES produkt. I forholdet mellom TORRES og TORRE DI GIANO er det ingen figurative elementer som bidrar til å unngå forveksling i omsetningskretsen. Betydningen av TORRE/TORRES bidrar, i den grad den er kjent av omsetningskretsen, til å gi de samme konseptuelle assosiasjoner. Forøvrig vil tillegget DI GIANO ikke bidra til at noen konseptuel forskjell mellom merkene oppfattes, i og med at betydningen av disse ordene vil være ukjent for den norske gjennomsnittsforbruker. Som tidligere nevnt er elementet TORRE, på samme måte som TORRES, svært markant i sin eksplosive og harde uttale, og blir dermed også sett fra en fonetisk synsvinkel det dominerende element i TORRE DI GIANO. Det vanskelig kan benektes at TORRES og TORRE er tilnærmet identiske elementer. Det faktum at merket TORRE DI GIANO skiller seg fra innsigers merke ved at TORRE står i entall og at det foreligger et tilleggselement kan etter vår oppfatning vanskelig anses tilstrekkelig til å forhindre at merket TORRE DI GIANO vil assosieres med det velkjente, sterke varemerket TORRES.

17 Annen avd. sak nr En opprettholdelse av registreringen av merket TORRE DI GIANO vil etter vårt skjønn innebære en urettmessig tilsidesettelse av det sterke vern innsiger har ervervet ved registrering og gjennom mange års sterke innarbeidelse av sitt varemerke / merkeelement / sekundære forretnings-kjennetegn TORRES, og de øvrige varemerker i dennes merkefamilie. Når det gjelder avgjørelsene i EU-rettens første instans, som den annen part viser til, og som er omtalt i Alicante News, kan disse etter vårt skjønn ikke ha noen avgjørende betydning for herværende sak. Det skal for eksempel påpekes at det i Norge i motsetning til det som var tilfellet i EU, dreier seg om en forvekselbarhetsvurdering opp mot ordmerket TORRES alene (i tillegg til de øvrige merker). I Norge vil det videre være bruk og rettigheter i vårt land som er avgjørende, mens man i vurderingen i EU måtte ta hensyn til den hyppigere bruk og registrering av TORRE som merkeelement også i Italia og Spania. Vi viser for øvrig til vår tidligere argumentasjon i saken. " I et siste innlegg av 26. august 2009 uttaler innehavers fullmektig: "Det vises til Annen Avdelings oversendelsesskriv av 22. mai 2009 med vedlagt uttalelse fra innsigers fullmektig datert 20. mai Vi fastholder at Torre/Torres ikke er uvanlig brukt av andre vinprodusenter og at dette har betydning for vurderingen av forvekselbarheten mellom merkene slik vi tidligere har redegjort for. Innsigers vern av elementet TORRES kan ikke på noen måte også omfatte enerett til bruk av elementet TORRE slik dette inngår i søkers merke, selv om det skulle være slik at TORRES har et visst innarbeidelsesvern. Dette følger da også ettertrykkelig av avgjørelser avsagt av Førsteinstansretten i EU som gjelder behandlingen av forvekselbarhet av merker som må anses som direkte sammenlignbare med vår sak. Vi viser i denne forbindelse til sak T-287/06 fra EU- domstolen vedrørende merkene TORRE ALBENITZ med Bodeagas Penalba Lopez SL som innehaver mot TORRES merkene med Miguel Torres som innehaver. Retten kom her til at forvekslingsfare ikke foreligger og uttaler i art. 75 at selv om et merke er å anse som innarbeidet, presiseres det at forvekselbarhet forutsetter identiske eller lignende merker, noe retten fant at ikke var tilfellet i denne saken. Videre uttales det at selv om TORRES merkene er godt innarbeidet, kan dette ikke føre til at lignende element i et annet merke alltid vil kunne føre til at dette elementet er å anse som det dominerende, jf. art 52. Retten kom til at det faktum at TORRE er plassert først i merket TORRE ALBENITZ ikke gjør at elementet ALBENITZ er uten betydning i det samlede inntrykk merket gir, jf. art 55. Retten er tvert i mot av den oppfatning at det er kombinasjonen av de to elementene som gjør merket tilstrekkelig distinktivt og gir det tilstrekkelig adskillende evne. Retten finner ikke at det er grunnlag for å hevde at den alminnelige opplyste forbruker vil ignorere elementet ALBENITZ, slik det er plassert i merket, jf. art. 54 og 56. Retten fremholder dessuten at forbrukerne er vant med at kjennetegn for vin inneholder flere elementer, jf. art. 57. Elementet TORRE ble derfor ansett for ikke å være dominerende i merket TORRE ALBENITZ. Retten la også vekt på at TORRE er alminnelig brukt for de aktuelle produkter i Spania, Italia og Portugal og at Torre da vil fremstå som mindre viktig slik at den andre delen av merket vil bli mer fremtredende, jf. art 59.

18 Annen avd. sak nr Videre tilbakeviste retten at det forhold at begge merker begynner med stavelsen to og de konsonantene rr, tilfører elementet Torre dominerende egenskaper i merket TORRE ALBENITZ, jf. art. 68. Retten fastslår også at det ikke er grunn for å anta at merkene Torres og Torre Albenitz vil bli oppfattet slik at det er nevneverdig betydningmessig likhet mellom disse, se art 70. Retten kommer altså til at det ikke foreligger verken visuell, fonetisk eller betydningsmessig likhet mellom merkene som vil kunne føre til forevekslingsfare mellom merkene. De vurderinger fra Førsteinstansen som her er referert, er direkte overførbare til vår sak. De samme vurderinger kommer også til uttrykk i øvrige avgjørelser fra Førsteinstansretten: T-247/03 TORRE MUGA mot TORRES-merkene. T-286/06 TORRE DE GAZATE mot TORRES-merkene. T-8/07 TORRE GALATEA mot TORRES-merkene. T-16/07 TORRE DE BENITEZ mot TORRES-merkene. T-285/06 TORRE DE FRIAS mot TORRES-merkene. Vedlagt følger kopi av sak T-287/06 på engelsk. De øvrige avgjørelsene finnes kun på fransk og spansk, og vedlegges i fransk versjon. De er for øvrig kort omtalt på engelsk i Alicante News som fulgte vedlagt vårt skriv til Annen Avdeling datert Alle de refererte sakene er som nevnt direkte sammenlignbare med vår sak. I alle sakene kom retten til at det ikke forelå forvekslingsfare og Miguels innsigelser ble derfor avvist. Når det fra den annen parts side hevdes at det helhetsinntrykket som merket TORRE DI GIANO etterlater i erindringsbildet i vesentlig grad vil være preget av ordet TORRE, samsvarer det dårlig med det retten kom fram til i de ovennevnte sakene. Avgjørelsene som så entydig trekker i samme retning, vil være et moment av vesentlig betydning i behandling av nærværende sak. Avgjørelsene samsvarer for øvrig med nyere norsk rettspraksis, jf. de tidligere refererte dommene vedrørende merkene El Torro/Torres og den nå rettskraftige dommen vedrørende Allegro/Allegrini. I disse sakene ble det som tidligere nevnt, lagt særlig vekt på at det foreligger stor grad av merkebevissthet når det gjelder vin og retten kom til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene. Vurderingen av forvekselbarhet må nødvendigvis bli den samme enten TORRES er å anse som et varemerke eller er innarbeidet som et sekundært kjennetegn, jf. Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik Oversikt over norsk varemerkerett, Annen utgave (revidert) s. 238 der det slås fast at forvekselbarheten vurderes etter varemerkelovens ordinære regler også når en står ovenfor et sekundært kjennetegn. Vi viser i denne forbindelse til det vi tidligere har anført om manglende fare for forvekselbarhet. Vi slutter oss for øvrig til det Første Avdeling uttaler om at det uansett ikke uten videre kan legges til grunn at TORRES er innarbeidet som et sekundært kjennetegn, jf. s. 4 i avgjørelsen. Vi ber på denne bakgrunn om at klagen ikke tas til følge." I et siste innlegg av 28. oktober 2009 uttaler innsigers fullmektig:

19 Annen avd. sak nr "Det vises til Annen avdelings skriv av 27. august 2009, vedlagt innlegg av 26. august 2009 fra søkers fullmektig Vi fastholder at TORRE er et uvanlig benyttet varemerke/varemerkeelement blant de godt over viner som forhandles i Norge. Dette både fordi det er benyttet på et par promille av de viner som importeres til Norge (figurerer på Vinmonopolets lister på vinmonopolet.no.), men også fordi nesten alle er svært vanskelig tilgjengelige, dvs. de er hverken lagervare i Vinmonopolets utsalg eller deres nettbutikk, eller de er kun lagervare i en liten håndfull av Vinmonopolets drøyt 250 utsalg. Etter det vi har kunnet bringe på det rene gjennom søk på Vinmonopolets hjemmesider er kun tre viner med TORRE som merkeelement på lager i flere enn 10 vinmonopolutsalg, og kun 1 vin med TORRE som merkeelement er lagervare i deres nettbutikk. I motsetning til hva Førsteinstansretten i EU har konkludert med i TORRE ALBENITZ saken, kan dermed TORRE ikke anses å være et vanlig varemerke eller varemerkeelement i Norge, og det kan ikke sluttes at TORRE av den norske gjennomsnittsforbruker vil oppfattes som et svakt merkeelement i det søkte merket. Heller ikke betydningen av, og kraften i ordet TORRE tilsier at dette er et svakt merkeelement. At den norske gjennomsnittforbruker har en større kjennskap til vin nå enn tidligere, innebærer nok at man har tilegnet seg en viss kjennskap til en del av de mer etablerte og kjente vinmerker, men neppe til varemerker på spesifikke vintyper som kun i beskjeden grad er tilgjengelig i Norge. Situasjonen i Norge og EU er altså forskjellig. Det må legges til grunn at innsigers varemerke og sekundære forretningskjennetegn TORRES gjennom solid innarbeidelse er blitt velkjent og sterkt, og har oppnådd økt distinktivitet. Dette faktum bevirker et tilsvarende økt verneomfang med tilsvarende innflytelse på forvekselbarhetsvurderingen. Når det gjelder vurderingen av forvekselbarhet mellom TORRE ALBENITZ merket og innsigers velkjente TORRES merker, tar Førsteinstansretten i EU utgangspunkt i at TORRE og TORRES ikke er helt identiske ord, og baserer så sin videre vurdering på at TORRE, i motsetning til TORRES, er svakt fordi det er en vanlig brukt angivelse for de varer det dreier seg om. Dette siste som er en avgjørende komponent i EU-domstolens vurdering, kan etter det vi har kunnet bringe på det rene, ikke legges til grunn for vurderingen i herværende sak. Vi er av den oppfatning at man i relasjon til en norsk omsetningskrets snarere må se hen til det faktum at TORRE og TORRES er entalls- og flertallsform av ett og samme ord, og dermed også vil oppfattes som samme ord. Både på engelsk og spansk dannes en flertallsform av et substantiv ved tilføyelse av en S, og på norsk og engelsk (med en apostrof) dannes genitiv på tilsvarende måte. Alternativt vil dermed den norske omsetningskrets oppfatte TORRES som genitivsform av TORRE. De ovennevnte grammatikalske strukturer er godt kjent for nordmenn flest, som i europeisk sammenheng må anses å ha gode språkkunnskaper. Den norske gjennomsnittsforbrukeren av de angjeldende varer, vil dermed rent intuitivt oppfatte TORRE og TORRES som samme ord. Dette ble ikke lagt til grunn av EU Førsteinstansretten i TORRE ALBENITZ saken, men i de fleste av EU-landene ligger så også språkkunnskapene på et lavere nivå.

20 Annen avd. sak nr Vi har tillit til at Patentstyrets Annen avdeling ikke lar seg påvirke av i hvilken grad elementet TORRE er benyttet i relasjon til de angjeldende varer i EU, men foretar en vanlig forvekselbarhetsvurdering ut fra de faktiske forhold i Norge. I premiss 52 i avgjørelsen i TORRE ALBENITZ saken erkjenner også EU Førsteinstansretten at et godt innarbeidet merke som TORRES kan styrke den distinktive evne til et identisk eller lignende element i et annet sammensatt merke, med det resultat at dette elementet blir dominerende i det merket. Vi mener at den sterke innarbeidelsen av TORRES som varemerke og sekundært forretningskjennetegn nettopp har den virkning på elementet TORRE i merket TORRE DI GIANO. Dette gjelder særlig fordi denne påvirkning ikke er blitt svekket av vanlig bruk i Norge av merkeelementet TORRE, og den norske gjennomsnittsforbrukeren av de angjeldende varer oppfatter dermed heller ikke TORRE som et vanlig benyttet merkeelement, utover den påvirkning innsigerens innarbeidelse av TORRES har medført. Vi påstår ikke at helhetsinntrykket av TORRE DI GIANO merket er upåvirket av tilleggselementene, men vi vil hevde at TORRE, som kraftfullt innledende element i merket og påvirket av TORRES innarbeidelsen, vil oppfattes som dominerende. Når det gjelder forholdet til EU Førsteinstansrettens avgjørelse i TORRE ALBENITZ saken, er det også vesentlig å merke seg at det der dreide seg om forholdet mellom kombinertmerker, mens det i angjeldende sak gjelder forholdet mellom to rene ordmerker. Tatt i betraktning at TORRES er et sterkt innarbeidet merke, som skal nyte godt av en tilsvarende stor beskyttelsessfære, og tatt i betraktning at innsigeren har flere TORRES merker og viner på markedet, kan det etter vårt skjønn ikke være tvil om at TORRE DI GIANO lett vil assosieres med TORRES varemerkene og vinprodusenten med dette sekundære forretningskjennetegn. Vi fastholder altså at merkene er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen, og at gjennomsnittsforbrukeren vil komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere. Idet vi igjen viser til våre tidligere anførsler i saken, ber vi Patentstyrets Annen avdeling oppheve Første avdelings avgjørelse, og nekte det søkte merket vern i Norge." I et siste innlegg av 4. januar 2010 uttaler registreringshavers fullmektig: "Det vises til Styrets oversendelsesskriv av med vedlagt brev av fra innsigers fullmektig. Vi kan ikke se at det av dette fremkommer noe nytt i saken og vi fastholder det vi tidligere har anført. Vi har likevel enkelte merknader til innholdet i innsigers brev. Innsigers fullmektig er av den oppfatning at EU- avgjørelsene som vist til av oss i brev av , ikke uten videre er relevant for Norge og at i den grad det foreligger større kunnskap om vin i Norge nå enn tidligere, gjelder det kun i forhold til de mer etablerte merkene som TORRES. Han fremhever videre bl.a. at språkkunnskapen er større i Norge enn i Europa for øvrig og at dette gjør at de språklige assosiasjonene til merkene TORRES og TORRE DI GIANO er annerledes i Norge enn landene innen EU, jf. brev av s. 2 avsnitt 3 og 4.

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00159 29. mai 2017 Klager: Representert ved: Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS Innklagede: Representert ved: L oreal Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7720 Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7550 Reg. nr. 217 345 Søknadsnr. 2002 03510 Søker / Innehaver: Oenoforos AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: Agricola Allegrini

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7863 Int. reg. nr. 834 512 Nasj. ref. nr. 2004 11273 Innehaver: Tollco AB, Knivsta, Sverige Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger: E.I. du Pont de

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00035 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

DOK-2014-19 audisalg.no

DOK-2014-19 audisalg.no DOK-2014-19 audisalg.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-04.30 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-19 STIKKORD: audisalg.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00003 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00055 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer