Årsberetning. Stiftelsen Scheibler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Stiftelsen Scheibler"

Transkript

1 Årsberetning Stiftelsen Scheibler Stiftelsens formål 2014 Stiftelsen Scheibler er en selveiende stiftelse etablert av Nanna og Hroar Scheibler som var eneeiere av den betydelige grafiske virksomheten i W.C. Fabritius & Sønner AS. Den grafiske virksomheten ble avviklet i 1991 og etter 10 år med eiendomsutvikling av selskapets industriområde på Alnabru i Oslo ble selskapet solgt i Stiftelsens formål er å støtte sosiale, humanitære og kulturelle formål gjennom utdeling av bidrag, stipend og priser. Rammeplan Stiftelsen tilstreber en fordeling der minst 80 prosent av beløpet brukes til sosiale tiltak og priser og maksimalt 20 prosent til kulturelle tiltak og priser. Styret har vedtatt en rammeplan der hovedformålene er konkretisert slik: Sosiale prosjekter Hovedfokus i stiftelsens tildelinger vil være på: Arbeid blant barn og unge, samt deres familier, for å skape en positiv sosial utvikling, økt inkludering samt motvirke vold, rasisme og kriminalitet. Arbeid blant enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Arbeid rettet mot mennesker i vanskelige livssituasjoner som bl.a. kan påvirke barnas oppvekstsvilkår. Hjelpetiltak for mennesker med rusmiddelavhengighet og tiltak for å motvirke slik avhengighet. Støtte til tiltak for innsatte med særlig vekt på ettervern. Sri Lanka- NEST hjelpeprosjekter støttes med bakgrunn i et mangeårig engasjement fra Fabritius og fra stiftelsen. Kulturelle prosjekter Hovedfokus bør være på prosjekter der stiftelsens bidrag får betydning for gjennomføringen av prosjektet. Stiftelsen vil stimulere kunsthåndverk og design i bred forstand, bl.a. gjennom pristildelinger. Stiftelsen vil søke å bidra til Nasjonalmuseet Design (Kunstindustrimuseet) samling og presentasjon av design og kunsthåndverk. I tillegg ønsker stiftelsen å støtte kunst og kultur brukt i sosiale/ rehabiliterende sammenhenger og som involverer brukere direkte. Stiftelsen støtter som hovedregel ikke produksjon av film og bøker Stiftelsen vil i hovedsak konsentrere sin innsats om Oslo området. 1

2 Virksomheten i 2014 Administrasjon og ledelse Stiftelsen har valgt å ha en liten administrasjon med 2 fast ansatte, til sammen 1,5 årsverk. Regnskapsfunksjonen er satt ut til et regnskapskontor eiet av Formuesforvaltning ASA. Driften av Stiftelsen er i tillegg basert på en aktiv arbeidsinnsats fra styremedlemmene. Kaci Kullmann Five har som styreleder ansvar for bl.a. å forberede behandling av alle søknader for styret, samt oppfølgning overfor søkere som mottar støtte til sine prosjekter. Styrets nestleder Erik Garaas har ansvaret for den daglige ledelse, særlig oppfølgning av investeringsaktiviteten, økonomi og regnskap. Begge honoreres på timebasis for dette arbeidet. Styremedlem Liv Hatland har ansvaret for oppfølging av Stiftelsens engasjement på Sri Lanka. Hun honoreres på timebasis for dette arbeidet. For å sikre en god oppfølging av Stiftelsens formuesforvaltning har styret nedsatt et underutvalg. Dette utvalget består av nestleder Erik Garaas og styremedlem Lars Fasting. I tillegg var tidligere styreleder Gustav Heiberg Simonsen fast medlem av utvalget. Han ble avløst av Mette Cecilie Skaug som ble oppnevnt som nytt medlem av utvalget i styremøtet Utvalget arbeider med mandat fra styret og beslutter konkrete investeringer innen rammen av den allokeringsstrategi og den særskilte investeringsinstruks styret har fastsatt. Utvalget har løpende kontakten med Formuesforvaltning ASA og andre forvaltere. Utvalget hadde 10 møter i 2014 og honoreres pr møte. Styret får regelmessige rapporter fra utvalget om gjennomførte investeringer og dets arbeid forøvrig. Detaljert rapportering med perioderegnskap for driften og oversikt over utviklingen av porteføljen utarbeides av Formuesforvaltning ASA og fremlegges for styret. Styret har avholdt 11 ordinære møter. Stiftelsen er lokalisert i Oslo og styrer sin drift derfra. Utdeling av bidrag Bidragene er fordelt slik: Sosiale formål NOK 7,67 5,91 mill Barn- og ungdomsarbeid " 2,78 2,43 mill Kulturelle formål " 0,38 0,89 mill Priser og stipend " 0,30 0,30 mill Andre bidrag " 0,07 0,05 mill 2

3 Tilbakeførte bevilgninger " -1, mill Totale utdelinger NOK 10,06 9,49 mill Utdelingen tilsvarer ca. 3,2% (3,6%) av totalbalansen pr Det er styrets mål å holde et mest mulig stabilt utdelingsnivå uavhengig av mer tilfeldige svingninger i finansmarkedet. I tillegg til å legge vekt på om søkerne tilfredsstiller stiftelsens kriterier for tildeling av midler, har vi lagt vekt på å støtte organisasjoner som viser evne til å oppnå resultater kombinert med nytenkning. Organisasjonene som har fått tildelt midler til sosiale formål arbeider systematisk og langsiktig med målgruppene for sitt arbeid. Sosiale formål og barne- og ungdomsarbeid Blant sentrale bidragsmottagere kan nevnes Wild X, Antirasistisk Senter, Redd Barna, Helseforum for Kvinner, prolar, Stiftelsen Retretten, Oslo Røde Kors og prosjekter innen Kirkens Bymisjon. Kulturelle formål Scheibler har i 2014 støttet kulturprosjekter innen sosiale og rehabiliterende sammenhenger med NOK ,-. Utdeling av priser Scheiblers Hederspris Hedersprisen tildeles en person som har gjort en betydelig humanitær innsats. Det er viktig at prismottaker har gjort en innsats som er av stor betydning for mange og som fortjener oppmerksomhet. Hedersprisen deles ikke ut hvert år og ble ikke utdelt i Scheiblers kunsthåndverkpris 2014 på NOK ,- ble tildelt Karina Nøkleby Presttun. Hun lager applikasjonstekstiler basert på fotografier med tusenvis av tekstilbiter. Komposisjonsmessig relaterer verkene seg til den historiske portrettkunsten, men de har ofte politiske og sosiale budskap som debatterer relevante samtidsspørsmål. Scheiblers designpris 2014 på NOK ,- ble tildelt Hallgeir Homstvedt. Han arbeider med et renskåret, minimalistisk og elegant formspråk i møbler, belysning, porselen og elektroniske produkter. Han har markert seg som en av våre beste og mest allsidige unge designere. Samlede utdelinger i perioden Sosiale formål NOK 129,6 mill 70,3% Barn og ungdom " 28,0 " 15,2% Totalt til sosiale formål NOK 157,6 85,5% 3

4 Kulturelle formål NOK 18,1 mill 9,9% Stipend og priser " 6,0 " 3,2% Diverse bidrag " 2,6 " 1,4% Tilbakeførte bevilgninger -15,2 Sum bidrag NOK 169,1 mill 100% Økonomi og forvaltning Gjennom Formuesforvaltning ASA er det inngått avtaler med flere norske og utenlandske forvaltere. Dette omfatter bl.a. DNB Asset Management AS og Storebrand Kapitalforvaltning ASA. Betydelige investeringer i fast eiendom har skjedd i samarbeid med Union Gruppen ASA og Industrifinans AS. På denne måten har styret knyttet til seg anerkjente og seriøse rådgivere og aktører i verdipapir og eiendomsmarkedet Stiftelsens portefølje ga en avkastning på 10,2% i Verdivurdering gjøres ofte på kvartalsvis, halvårlig eller årlig basis. Større avvik fra referanseindeks kan derfor forekomme innenfor kortere perioder. 4

5 Allokering av Stiftelsens kapital Porteføljens verdiutvikling siden NOK 315 mill. og pr NOK 370,6 mill. etter fradrag for utdelinger og driftskostnader. Justert for inflasjon (endring i KPI) har stiftelsen til sammen delt ut NOK 178 mill. siden

6 Årsresultat 2014 Årets resultat viser et driftsresultat før utdelinger på NOK 27,9 mill. (10,5) og et årsresultat på NOK 18,4 mill. (0,5) etter at det er utdelt midler til de vedtektsbestemte formål med NOK 9,5 mill. (10,1). Det har i 2013 og 2014 vært kostnader til klargjøring av eiendommer for salg, skattemessige avklaringer mv som ikke vil være en del av stiftelsens normale driftskostnader. Stiftelsen har i 2014 solgt eiendommen Ekebergveien 210 der deler av tomtegrunnen har vært festet bort iht tomtelovens regler. Finansporteføljen ga en avkastning i 2014 på 10,2%. Årsresultatet er overført til/fra fri egenkapital. Stiftelsen har pr 31, en regnskapsmessig egenkapital på NOK 288 mill. (269,8) etter årets verdireguleringer på NOK ,-. Styret er fortsatt av den oppfatning at tidligere foretatte regnskapsmessige nedskrivninger i eiendomsporteføljen sannsynligvis ikke vil resultere i tilsvarende tap. Dette gjelder særlig sentralt beliggende eiendommer med langsiktige kontrakter med solide leietagere. Samlede forvaltningskostnader for porteføljen utgjorde 0,06 % av den samlede balanse i På grunn av store returprovisjoner er honoraret negativt NOK ,- i Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det vises også til Årsrapport for forvaltningen 2014 fra stiftelsens Investeringsutvalg til styret som er utlagt på vår hjemmeside. Miljø og samfunnsansvar Ingen del av stiftelsens virksomhet forurenser det ytre eller det indre miljø. Stiftelsen har 2 fast ansatte (1,5 årsverk), en kvinne og en mann. Styret består av 7 personer, hvorav 4 kvinner og 3 menn. Styret ser dermed ikke behov for spesielle tiltak for likestilling i virksomheten. Stiftelsens samfunnsansvar er nær knyttet til rollen som pengeutdelende stiftelse og utøves i samsvar med retningslinjene som er beskrevet i avsnittene om formål og rammeplan. Det er utarbeidet interne rutiner for håndtering av søknader, vurdering av søkere og oppfølging av tildelte midler. Styret Styret har hatt 11 møter, i tillegg har styremedlemmene deltatt i møter i tilknytning til konkrete prosjekter. 6

7 Utsiktene fremover Styret ønsker gjennom en langsiktig forvaltning med begrenset risiko fortsatt å holde et mest mulig stabilt utdelingsnivå uavhengig av svingninger i den nasjonale og internasjonale økonomiske utvikling. Oslo, 18. mai 2015 I styret for Stiftelsen Scheibler Kaci Kullmann Five Erik Garaas Sissel Benneche Osvold Johannes Heggland Liv Hatland Lars P. Fasting Birgitte Lange 7