Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri"

Transkript

1 Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri

2 Program: 14. desember: Kl Velkommen - presentasjon Forventningsavklaring - Programavklaring Arbeidsrett Styringsrett» Rettskildene» Styringsretten» Tvisteløsningsmetoder Roller og ansvar Ansvar i henhold til AML og i kraft av stillingen Midlertidige ansettelser inneie utleie? 2

3 Program 2. dag Kl Arbeidstid lokale avtaler om arbeidstid - rotasjonsordninger offshorebilaget Gjennomgang av VO Lunch Gjennomgang av VO fortsetter Avslutning 3

4 Hovedpunkter Rettskildene Styringsretten Tvisteløsningsmetoder 4

5 Rettskilder, hvordan finne rettsregelen tolking av lover (og tariffavtaler) Eks. særlig selvstendig stilling (aml 10-12) forhandles om skiftplan (VO 5.2.1) 1. Lovforarbeider og etterfølgende uttalelser som har en viss autoritet. 2. Domstolspraksis, særlig fra Høyesterett og Arbeidsretten for tariffavtaler 3. Andre myndigheters (enn domstolenes) praksis (for eksempel NAVs praksis). 4. Avtaler mellom partene eller praksis (sedvane) 5. Juridisk teori i bøker, artikler og lignende juridisk faglitteratur. 6. Reelle hensyn (særlig om tolkningen fører til et godt resultat for parter, samfunnet, andre rettsregler og annet). Listen kan ikke anses å være en uttømmende oversikt over relevante rettskilder, idet internasjonale rettskilder som folkerett og EU-/EØS-rett ikke er med. 5

6 Lover - Arbeidsrett Ferieloven Folketrygdloven Sykepenger Fødselspenger Dagpenger Arbeidsavklaringspenger Arbeidsmiljøloven Forskrifter Arbeidstvistloven 6

7 Avtaler - Arbeidsrett Ansettelsesavtaler Avtale mellom bedrift og ansatt Tariffavtaler (arbeidstvistloven 1 nr. 8) Tariffavtale 4 en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeidsog lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Må være skriftlig 7

8 Ansettelsesavtaler AML 14-5 Skriftlighet Foreligge senest 1 mnd etter arbeidsforholdets begynnelse AML 14-6 En rekke bestemmelser om innhold: Identitet Arbeidsplassen Beskrivelse av arbeidet

9 Forholdet mellom HA, VO, særavtale og arbeidsavt. NHO HA LO Norsk Industri VO Fellesforbundet Bedriften Særavt. Klubben Bedriften Arbeidsavt. Arbeidstaker 9

10 Tariffavtalenes oppbygning Del I: Del II: Del III: Hovedavtale De enkelte fagavtalene Bilagene Sluttvederlag Opplysnings- og utviklingsfondet Avtalefestet pensjon (AFP) Prosenttrekk av fagforeningskontingent Nedsettelse av arbeidstiden pr 1. januar 1987 Godtgjørelse for bevegelige helligdager A-ordningen Korte velferdspermisjoner Diverse spesielle bilag 10

11 Hvorfor har vi tariffavtaler??? Arbeidstakerne: Garanterte rettigheter/goder/bestemmelser Bedriftene: Fredsplikt 11

12 Fredsplikten Arbeidstvistloven: En tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller beståen eller om krav som grunner seg på en tariffavtale, må ikke søkes løst ved arbeidsnedleggelse, arbeidsstegning eller annen arbeidskamp Hovedavtalen: Hvor det er tariffavtale, må arbeidsstans eller annen arbeidskamp ikke finne sted Betydningen er den samme 12

13 Styringsretten Bedriftenes rett til å Lede, fordele og kontrollere arbeidet Ansette og si opp ansatte Vesentlig begrenset 13

14 Tvisteløsning kollektiv og individuell arbeidsrett Forskjellige metoder avhengig av problem Forståelse av lover Oppsigelse og avskjed Tarifftvister organisasjonsmessig beh. Rettstvister Interessetvister (Tariffrevisjoner) Forvaltningsavgjørelser 14

15 De ordinære domstoler - sivile saker Forliksrådet Tingretten Lagmannsrett Høyesteretts kjæremålsutvalg Høyesterett 15

16 De ordinære domstoler - oppsigelse - og avskjedssaker Oppsigelse Forhandlinger Avskjed Rett til å stå i stilling Tingretten Ikke rett til å stå i stilling Lagmannsrett Høyesteretts kjæremålsutvalg Høyesterett 16

17 Tarifftvister - rettstvister Problem: Hva er rett? Lokale forhandlinger Forh. Norsk Industri -Forbund Forhandlinger LO - NHO Ev YS - NHO Arbeidsretten 17

18 Tarifftvister - interessetvister Problem: Hva skal bli rett? (Tariffrevisjoner) Oppsigelse Forhandlinger Mekling Konflikt Enighet Enighet Forhandlings/meglingsløsning Evig fortapelse Lønnsnemd 18

19 Midlertidig ansettelse

20 Midlertidig ansettelse innleie Arbeidsinnleie; avgrensing mot entreprisene/ tjenesteyting - resultatansvar???

21 Kap 14 Innleie av arbeidskraft Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (eks.: vikarbyråer e.t.c.) Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie ( eks.: mellom industribedrifter ) 21

22 Kap 14 Ansettelse m.v. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie Tillatt dersom det kunne vært avtalt midlertidig tilsetting etter AML 14-9 i stedet! ( nr. 1 ) I tariffbundne bedrifter kan partene lokalt slutte skriftlig avtale om innleie uten hinder av nr. 1 ( nr. 2 ) 22

23 Kap 14 Midlertidig ansettelse 14 9 Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan allikevel inngås: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i viksomheten b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat ) c) for praksisarbeid d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak. e) idrettsutøvere,idrettstrenere, dommere. 23

24 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 Lovteksten i gamle AML 58 A nr.1 som er videreført i ny 14 9 (1) a) er klar, men både lovforarbeider og rettspraksis har valgt å tolke bestemmelsen mindre strengt!! 24

25 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 Om begrepet arbeidets karakter og muligheten for å dekke dette med midlertidig ansatte konstaterer flertallet i Kommunalkomiteen i Innstilling O.nr.30 ( ) at : dagens lovverk ikke er til hinder for å dekke de arbeidskraftbehov som knytter seg til sesongmessige svingninger innenfor f. eks varehandel,turistnæring og annen sesongpreget virksomhet 25

26 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 Styrken i kravet om at arbeidet må skille seg fra det som normalt utføres i virksomheten, sammenfatter Høyesterett slik i RT 2001/1413 (Minerydderdommen): Dette innblikk i forhistorien til lovendringen av 6.januar 1995, da vi fikk den nå gjeldene 58 A, viser at formålet med lovendringen var å stramme inn adgangen til midlertidig ansettelse. Og etter ordlyden i bestemmelsen skulle man anta at det er en nødvendig betingelse for å akseptere midlertidig ansettelse etter nr.1 A at arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften. Men slik kan bestemmelsen etter min mening ikke forstås. Flertallets egen forståelse av tilføyelsen, som er gjengitt, gir ikke holdepunkter for at bestemmelsen skal tas strengt på ordet. 26

27 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse vikar? Om vikar begrepet i 58 A 1 b fremgår det av Ot. prp.nr.50 ( ) s 165 : Det antas således å være i strid med loven å inngå løpende kortvarige vikaravtaler for å dekke konstant behov for vikartjenester innen for eksempel en større virksomhet med noenlunde stabil fraværsprosent. I utgangspunktet er det likevel ikke i strid med loven å benytte samme vikar flere ganger, under forutsetning av at noen faktisk er fraværende og vikaren dekker et arbeidskraftbehov som skyldes fraværet. Lovens formål og bestemmelse sett i sammenheng, kan imidlertid i spesielle tilfeller sette grenser for hvor lenge det kan avtales fortløpende vikariater 27

28 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse Rettspraksis Grensene for hvor lenge det kan avtales fortløpende vikariater antydes i Høyesteretts dom i Rt.1989 /1186, der en servicemedarbeider i Nordsjøen som hadde gjort tjeneste i 2 ½ år i forskjellige vikariater, var å anse som fast ansatt. HR la til grunn at vikariatsbegrepet er knyttet til arbeid ved en bestemt persons fravær eller i en bestemt midlertidig ledig stilling. Selv om det ikke er noe i veien for at en bedrift benytter samme vikar gang på gang, uttalte førstvoterende at det var grenser for hva som lovlig kan avtales av fortløpende vikariater, uten at arbeidstakeren nyter godt av et stillingsvern. 28

29 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 Mer rettspraksis HR A : Ambulansesjåfør midl. ans. som vikar /tilkallingshjelp ved Ullevål sykehus. I løpet av periode på 14 mnd. arbeidet han i underkant av 50% stilling, litt mindre i starten og litt mer på slutten. Ambulansetjenesten hadde nokså stabil bemanning på 140 fast ansatte de siste 5 år. Vikarbehovet lå på ca. 27% og skyldtes ulike forhold, så som sykefravær, ferie permisjoner m.v. HR kom til at arbeidsforholdet var i strid med AML s regler om midlertidig ansettelse forts 29

30 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 Mer rettspraksis HR uttalte at arb.giver må ha et visst rom for skjønn i valget mellom å øke grunnbemanningen eller å benytte midl. ans. HR konkluderte imidlertid med at man i denne saken lå klart utenfor den marginen, og at det forelå en midl. ans. i strid med AMLs regler 30

31 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 (5) For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer 4 år, kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse enn Gjelder ikke ansatte etter c, d og e! 31

32 Kap 14 Ansettelse m.v. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie Tillatt når : Arbeidstakeren som leies ut er fast ansatt hos Utleier. ( nr. 1 ) Utleien skjer innenfor de fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse ( nr. 1 ) Utleieaktiviteten ikke utgjør mer enn 50 % av de fast tilsatte hos utleier ( nr. 1 ) Drøfting med tillitsvalgte før beslutning om innleie (Kfr. Protokolltilførsel til Hovedavtalens 9 3 ) ( nr. 1 ) 32

33 Kap 14 Ansettelse m.v. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie Avtale med tillitsvalgte nødvendig hvis : Innleien overstiger 10 % av de tilsatte hos innleier, likevel ikke færre enn 3 personer eller Innleien har en varighet ut over ett år 33

34 Forskjellen mellom innleie og entreprise Begrensningene som følger av AML og kommer ikke til anvendelse på entreprisekontrakter Hvor går grensen mellom innleie og entreprise? 34

35 Opphør av arbeidsforhold Kapittel 15

36 TO DIMENSJONER : Krav til : form Krav til : innhold

37 KRAV TIL FORM Tilsidesettelse av formreglene vil kunne gjøre en ellers saklig oppsigelse ugyldig

38 Kap Opphør av arbeidsforhold Drøfting før beslutning om oppsigelse 15-1 Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det Tilsidesettelse av denne formregelen vil ikke være en ugyldighetsgrunn, men vil bli brukt som et indisium på at prosessen rundt oppsigelsen har vært mangelfull og savner saklig grunnlag 38

39 Oppsigelser (masseoppsigelser) - fremdrift i tariffbundne bedrifter 1. Drøftelser etter HA 9-4 og etter AML Alle relevante opplysninger skal gis TV. 2. Eventuelle drøftelser LO/forbund - hvis det hevdes å være tariffstridig HA Kopi av meldingen skal sendes NAV (jfr sysselsettingslovens 13) 4. TV kan kommentere meldingen ovenfor NAV 39

40 Oppsigelser (masseoppsigelser) - fremdrift i tariffbundne bedrifter 5. TV kan kreve organisasjonsmessige forhandlinger på grunnlag av påstand om at avvik fra ansiennitet er usaklig - HA Ved krav om forhandlinger utstår omtvistede oppsigelser. 6. Planlagte oppsigelser får først virkning 30 dager etter at Arbeidsformidlingen har mottatt varsel. NAV kan forlenge fristen med ytterligere 30 dager. AML 15-2 (5) 7. Oppsigelser sendes ut - (så langt det er mulig drøftelse med vedkommende på forhånd (og eventuelt TV)) 8. Den enkelte oppsagte kan kreve forhandlinger i hht AML

41 Kap Opphør av arbeidsforhold Oppsigelsesfrister De første 5 år 1 mnd Etter 5 års ansettelse minst 2 mndr. Etter 10 års ansettelse minst 3 mndr. Etter 10 års ansettelse + fylt 50 år minst 4 mndr. etter 10 års ansettelse + fylt 55 år minst 5 mndr. etter 10 års ansettelse + fylt 60 år minst 6 mndr. 41

42 Kap Opphør av arbeidsforhold Oppsigelsesfrister (7) Ved arbeidsavtaler der arbeidstaker er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale Nærmere om prøvetid

43 Kap Opphør av arbeidsforhold Formkrav (1) Oppsigelse skal skje skriftlig!! Bekreft muntlig avgitt oppsigelse ved en skriftlig avtale om opphør av arbeidsforhold! 43

44 Kap Opphør av arbeidsforhold Formkrav (2) Leveres personlig eller som rek.post! begrepet kommet frem til arbeidstaker Innholdskravene opplysninger om: -rett til forhandling og søksmål -frister for ovenstående samt retten til å stå i stilling - hvem som er arb.giver og rett saksøkt - hvis oppsigelse grunnet arb.givers forhold: opplysninger om fortrinnsrett! 44

45 Kap Opphør av arbeidsforhold Formkrav (3) Hvis det kreves : Oppgi grunnlaget for oppsigelsen Arbeidstaker kan kreve opplysningene skriftlig Vær omhyggelig hvis oppsigelsen begrunnes skriftlig, da motpartens advokat som regel vil avvise oppsigelsesgrunnlag som ikke fremgår av dette dokumentet! 45

46 Kap Opphør av arbeidsforhold Virkninger av formfeil Ved brudd på form eller innholdskrav : - oppsigelsen kjennes som hovedregel ugyldig Ugyldig oppsigelse kan gi grunnlag for erstatning, det samme gjelder hvis oppsigelsen er mangelfull 46

47 Kap Opphør av arbeidsforhold Oppsigelse i prøvetid Må være begrunnet i tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet Prøvetiden forhindrer ikke oppsigelse etter 15-7 Gjelder oppsigelser som er avgitt innenfor prøvetid på max.6 mnd Ved fravær: adgang til forlengelse hvis skriftlig avtalt Adgang til lengre prøvetid for visse arbeidstakergrupper? Forskrift? 47

48 Hva med lærlingene? Lærlingene har sitt vern både i lærekontrakten som ofte inngås med opplæringskontoret og ansettelsesavtalen som inngås med lærebedriften. Kan lærekontrakten heves under henvisning til bedriftens behov for nedbemanning? Neppe som selvstendig hevningsgrunnlag i seg selv, men sannsynligvis gyldig under henvisning til Opplæringslovas 4 6, litra b). Da som en konsekvens av at bedriften som en følge av en vanskelig økonomisk situasjon ikke ser seg i stand til å oppfylle sin forpliktelse etter kontrakten 48

49 Viktig forskjell mellom lærling og arbeidstaker i prosessuell betydning. Når en lærlings tilknytningsforhold til en lærebedrift må heves grunnet enten virksomhetens eller lærlingens forhold, har det tidligere rådet en viss tvil om lærlingen har vært beskyttet enten av Opplæringslovas kap. 6 om kontraktsmessig vern av lærekontrakten eller av Arbeidsmiljølovens kap 15 om stillingsvern, eller av begge regelverk. Ved Frostasting LMR s dom av ( LF ) er dette spørsmålet nå løst : Slik lagmannsretten ser det må det legges til grunn at opplæringsloven, slik denne lød ved vedtakelsen, fullt ut regulerte opphør av både arbeidsavtale og lærekontrakt. Formuleringen av 4-2 hvor lærlingenes forhold til arbeidsmiljølov og avtaler presiseres, men med nevnte henvisning til 4-6, må etter dette tolkes slik at stillingsvernreglene i arbeidsmiljøloven står tilbake for opplæringslovens prosedyreregler også hva angår opphør av selve arbeidsavtalen. I senere teori, jf blant annet Hegland: Opplæringsloven, Kommentarutgave, side 147 flg, kommentarer til 4-6, er det lagt til grunn at lærlinger er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om stillingsvern

50 Viktig forskjell mellom lærling og arbeidstaker i prosessuell betydning. For å unngå at et læreforhold blir oppfattet å være et midlertidig ansettelsesforhold etter AML s prosessregler har Norsk Industri anbefalt at følgende tekst tas inn i arbeidsavtale om midlertidig ansettelse under punktet oppsigelsesfrister : Arbeidsforhold og lærekontakt reguleres av Opplæringslovas kapittel 4 og kan kun bringes til opphør i samsvar med reglene i denne loven. Arbeidsforhold som lærekontrakt opphører således uavhengig av Arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler når gyldig vedtak om hevning av lærekontrakt foreligger fra fylkeskommunen

51 KRAVET TIL INNHOLD: Oppsigelsen må være saklig begrunnet

52 Kap Opphør av arbeidsforhold Vern mot usaklig oppsigelse 15 7 (1) Saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiver eller arbeidstakers forhold! 52

53 Virksomhetens forhold Driftsinnskrenkninger - nedleggelser - omlegginger av driften.. 53

54 Hvilken plikt har den ansatte til å ta nye arbeidsoppgaver? Grunnpregstandarden i norsk arbeidsrett Nøkk - dommen

55 Rettspraksis Nøkk dommen ( HR B Rt ) To utdannede skipsmaskinister ble ansatt på brannbåten Nøkk med lønn og grad som brannmestre etter tidligere å ha vært ansatt som brannkonstabler i Stavanger kommune. Saken gjaldt hvorvidt arbeidsgiver med hjemmel i styringsretten kunne beslutte at mannskapet skulle integreres i kommunens hovedbrannstyrke. HR kom til at arbeidsgiver kunne beslutte dette uten å krenke stillingsvernet. Førstvoterende: Som det fremgår av det jeg har sagt, vil integreringen av maskinistene på B/S Nøkk i kommunens hovedbrannstyrke, medføre ikke ubetydelige endringer i deres arbeidsoppgaver, selv om hovedoppgaven fremdeles består i å være maskinister på B/S Nøkk. Jeg er allikevel under noen tvil kommet til at endringene ikke er større enn at ankemotpartene må akseptere disse. Ved vurderingen har jeg lagt vesentlig vekt på at B/S Nøkk er en spesialbåt som inngår i kommunens brannberedskap, og at mannskapets arbeidsoppgaver heller ikke tidligere har vært begrenset til oppgaver som knytter seg til driften av båten ( Kilde : Lovdata )

56 Arbeidstakers forhold Illojalitet Tyveri - underslag Skoft Dårlig utført arbeide Misbruk av bedriftens dataverktøy Nekte å utføre pålagt arbeide/ordrenekt Rusproblemer (avskjed?) 56

57 Rettspraksis- oppsigelse- illojalitet (7) (HR B - Rt ) Krav om erstatning for påstått usaklig oppsigelse, jfr. arbeidsmiljøloven 62 annet ledd, førte ikke frem. Rasjonaliseringshensyn var i dette tilfelle ikke tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse da det etter hovedavtalen i selskapet gjaldt et skjerpet ansiennitetsprinsipp. Arbeidstakerens tilknytning til et annet selskap, Helge Laget AS, var heller ikke tilstrekkelig oppsigelsesgrunn. Dette grunnlag kom først opp under hovedforhandlingen for byretten, og arbeidsgiveren hadde ikke ført tilstrekkelig bevis for at grunnlaget likevel hadde vært motiverende for oppsigelsen. - Derimot ble oppsigelsen kjent gyldig på grunn av arbeidstakerens illojale nære tilknytning til et familieaksjeselskap som markedsførte et konkurrerende produkt. Dissens 3-2. ( Kilde: Lovdata )

58 Rettspraksis oppsigelse illojalitet (8) (LH ) En arbeidstaker, ansatt som kultivator i et klekkeri /oppdrettsanlegg, ble oppsagt på grunn av illojalitet. Arbeidstaker hadde søkt om og var tildelt konsesjon for etablering av egen virksomhet som innbefattet klekking /og eller oppdrett. Lagmannsretten fant, som tingretten, at det ikke forelå illojalitet og at oppsigelsen var usaklig. Erstatning ble tilkjent med kroner, herunder kroner for ikke-økonomisk tap. Lagmannsrettens bemerkninger : Lagmannsretten finner på denne bakgrunn at A ikke har holdt tilbake informasjon fra arbeidsgiver. Hun har hele tiden utvist åpenhet om sin konsesjonsprosess. I den grad arbeidsgiver i august 2005 ikke oppfattet at hun var tildelt konsesjon, kan dette ikke tilskrives A som illojalt. Det er ikke grunnlag for arbeidsgivers påstand i brev av 16. november 2005 om at hun i flere måneder holdt tilbake informasjon. De faktiske forhold som ligger til grunn for oppsigelsen er ikke riktige, karakteristikken av A som illojal savner grunnlag i de faktiske forhold og oppsigelsen er usaklig. (Kilde : Lovdata )

59 Rettspraksis underslag /tyveri (9) LB Lagmannsretten fant ikke tilstrekkelig bevis for at arbeidstaker hadde begått underslag, men bevis for uregelmessigheter m.h.t. håndtering av varer og kontanter som innebar at avskjeden var gyldig som saklig oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven Arbeidstakers erstatningskrav ble fastsatt til et beløp tilsvarende hans tilgodehavende i virksomheten, erkjent av arbeidsgiver under forutsetning av at avskjeden ble ansett som en gyldig saklig oppsigelse. Arbeidsgivers motsøksmål med krav om erstatning for tap som følge av arbeidstakers forhold ble tillatt fremmet i medhold av arbeidsmiljøloven 17-1 som et krav som måtte anses å stå i «innbyrdes sammenheng med hovedkravet... (Kilde: Lovdata )

60 Rettspraksis underslag /tyveri (10) (LB ) Avskjed i arbeidsforhold, arbeidsmiljøloven Lagmannsretten fant det bevist at arbeidstaker gjennom manipulering av kassebeholdningen la grunnlaget for å tilegne seg kr 941 av arbeidsgivers penger. Som tingretten fant lagmannsretten at dette ga grunnlag for avskjed. Saksomkostninger idømt for begge instanser, men redusert etter 176 for omkostningene i ankeomgangen ( Kilde : Lovdata )

61 Rettspraksis underslag /tyveri (11) LG Arbeidsrett. Avskjed. En deltidsansatt som hadde arbeidet på en restaurant i underkant av ett år hadde stjålet noen solbriller til en verdi av ca kr fra en av de ansatte. Dette ga grunnlag for avskjed etter arbeidsmiljøloven første ledd. I samsvar med hva som er gjeldende rett legger lagmannsretten videre til grunn at når avskjedsgrunnen er særlig infamerende slik tilfellet er ved tyveri, gjelder et skjerpet beviskrav tilnærmet det som gjelder i straffesaker. A og B har gitt forklaringer for lagmannsretten som i det alt vesentlige samsvarer med forklaringene som er gjengitt i tingrettens dom. På bakgrunn av bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at A med vilje urettmessig borttok de aktuelle solbrillene og at det således dreier seg om et tyveri (Kilde: Lovdata )

62 Rettspraksis oppsigelse ulegitimert fravær (12) LA Avskjed/oppsigelse i arbeidsforhold. Ansatt i forretning avskjediget fordi han nektet å delta i kurs. Avskjeden opprettholdt som oppsigelse. Tilkjent erstatning. Elkjøp hadde etter lagmannsrettens oppfatning anledning til å pålegge NN slikt kurs som ble gjort 19. april I rimelig utstrekning må arbeidstaker finne seg i å delta på kompetansehevende kurs som helt eller delvis foregår utenfor ordinær arbeidstid. Kursgjennomføringen vil ellers i praksis bli umuliggjort. Kompetansehevende kurs er i begge parters interesse og arbeideidstakerne har i tariffavtale akseptert kursfravær i fritiden. Kurs avlønnes med " ordinær lønn i selve kurs-/konferansetiden. ". Med "ordinær lønn" mener landsoverenskomsten her etter lagmannsrettens oppfatning lønn uten overtids- og andre former for tillegg. Tilsvarende må gjelde i dette tilfelle selv om det ikke foreligger tariffavtale mellom partene. Pålegget fra Elkjøp er derfor ikke i strid med arbeidsmiljøloven 49. Forøvrig er det for retten ikke opplyst om og i tilfelle i hvilket omfang dette kurset ville innebære overtidsarbeid for NN. Det vises i den forbindelse til "Arbeidsmiljøloven" av Friberg m. fl. 7. utgave, note 2 til 49. ( Kilde: Lovdata )

63 Rettspraksis oppsigelse mangelfulle prestasjoner (13) LA Arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven 60 og 62. Daglig leder ved kommunalt eiet, vernet bedrift som ble drevet som aksjeselskap, ble oppsagt fra sin stilling under påberopelse av faglig inkompetanse og manglende samarbeidsevne. Lagmannsretten fant arbeidsgivers saksbehandling, bl.a. med unnlatelse av forhåndsdrøftelse med arbeidstageren og unnlatt advarsel, noe som måtte tillegges vekt ved saklighetsvurderingen. Oppsigelsen fantes ugyldig og arbeidstageren ble tilkjent erstatning. (Kilde: Lovdata)

64 Rettspraksis oppsigelse mangelfulle prestasjoner (14) LB Arbeidsrett. Oppsigelse og erstatning. Arbeidsmiljøloven 60 nr. 1. Selger av større anleggsmaskiner ble oppsagt på grunn av brudd på rutiner/instrukser ved 4 salg og enkelte andre forhold. Han hadde fått skriftlig kritikk og advarsler ved flere anledninger over ca 2 1/2 år. Lagmannsretten fant oppsigelsen saklig. Anførsel om at arbeidsgiver ved sin fremgangsmåte hadde trakassert den oppsagte, og derved medvirket, førte ikke fram. Det forelå heller ikke grunnlag for å ta arbeidstakers subsidiære krav om erstatning/oppreisning for trakassering etter skadeserstatningsloven 2-1, jf arbeidsmiljøloven 12 nr 1, til følge.

65 Rettspraksis oppsigelse mangelfulle prestasjoner ++ (15) LB Arbeidsrett. Oppsigelse. Arbeidsmiljøloven 60 nr 1. Oppsigelsen av assistentlege i utdanningsstilling ved Rikshospitalet innen ortopedisk kirurgi var gyldig. Grunnlaget var manglende kirurgiske ferdigheter og manglende utdanningsprogresjon, samt utilbørlig og illojal opptreden, blant annet ved å politianmelde sykehuset, en rekke navngitte kolleger og andre, for til dels alvorlige straffbare forhold, herunder korrupsjon. Beskyldningene i anmeldelsen var fremsatt uten rimelig grunn. ( Kilde: Lovdata )

66 Rettspraksis oppsigelse/avskjedordrenekt/ unnlate utføre pålagt arb. (15 A) LB Arbeidsmiljøloven 60 jf 62. Oppsigelse av førstesekretær ved skole i Oslo. Manglende arbeidsprestasjoner, illojalitet, samarbeidsproblemer. Førstesekretær ved skole i Oslo ble oppsagt. Han gikk til sak med krav om at oppsigelsen var ugyldig. Tingretten og lagmannsretten fant at det forelå ordrenekt, illojalitet, samarbeidsproblemer og markerte mangler ved arbeidsprestasjonene. Han anførte at dette var en «whistle-blower-sak», men lagmannsretten fant ikke grunnlag for det. Etter en samlet vurdering fant lagmannsretten at oppsigelsen var gyldig. ( Kilde : Lovdata )

67 Rettspraksis avskjed rusmisbruk (16) HR Rt (39-99) Alkoholmisbruk. AKAN-retningslinjene. Brannmann med 20-års tjenestetid i kommunen ble avskjediget på grunn av alkoholmisbruk, jfr. arbeidsmiljøloven 66 nr. 1, selv om man tok hensyn til AKANretningslinjene. Disse var ved en henvisning til Ansettelses- og arbeidsreglementet blitt en del av dette reglementet. På denne bakgrunn var arbeidsgiveren som hovedregel pliktig til å følge det advarselssystem som retningslinjene fastsatte. En bestemmelse om at advarsler eldre enn to år skulle anses bortfalt, avskar ikke arbeidsgiveren fra i samsvar med arbeidsmiljøloven å påberope seg tidligere pliktbrudd. Særbemerkninger fra to dommere om dette. Selv om retningslinjene synes utformet med sikte på personer som ikke tidligere har hatt et AKAN-tilbud, må det også ved den konkrete vurderingen ved gjentakelse legges vekt på at arbeidsgiveren har knyttet seg til AKANordningen. Til tross for dette har jeg kommet til at avskjeden ikke kan kjennes ugyldig. De tidligere pliktbruddene var til dels grove, og skjedde i perioden oktober 1992 til mars Da A etter dommen i oppsigelsessaken vendte tilbake til arbeidsplassen, fikk han ved brev av 11 august 1995 klar beskjed om at ytterligere alkoholpåvirkning i arbeidssituasjonen ikke ville bli tolerert. Til tross for dette møtte han 2 august 1996 på arbeid med en alkoholkonsentrasjon på 1,0 promille

68 Rettspraksis tilbakekall av egen oppsigelse forelå avskjedsgrunn (17) RG ( ) Arbeidsrett. Avtalerett. Tilbakekall av oppsigelse. Re inte-graregelen. En arbeidstaker som under trussel om avskjed undertegnet erklæring om fratreden, trakk tre dager etter oppsigelsen tilbake. Etter lagmannsrettens syn måtte spørsmålet om arbeidstakeren kunne anse seg ubundet av avtalen bero på om det forelå slike kritikkverdige forhold fra hans side som bedriften hadde anført. Etter bevisførselen la lagmannsretten til grunn at det forelå avskjedsgrunn. En eventuell rett til å fragå avtalen kunne dermed ikke begrunnes med at forutsetningene for avtalen var uriktige. Heller ikke omstendighetene i forbindelse med avtaleinngåelsen kunne begrunne en rett for arbeidstakeren til å være ubundet. Arbeidsgiveren ble derfor frifunnet. Dissens fra de to arbeidstakeroppnevnte meddommerne. (Kilde: Lovdata )

69 Rettspraksis avskjed besittelse av narkotika (18) LB RG Arbeidsrett. Avskjed. Besittelse av narkotika. En 48 år gammel mann som var ansatt som verneassistent på et kommunalt hybelhus for rusmisbrukere, ble tatt med ca 6 gram hasj i sokken på arbeidsstedet. Det ble også funnet 69 gram hjemme hos ham. Han ble gitt avskjed. Avskjeden ble opprettholdt i tingretten, og tingrettens dom ble stadfestet av lagmannsretten. Avskjeden ble ikke funnet å være i strid med kommunens AKAN-reglement. ( Kilde: Lovdata)

70 Rettspraksis misbruk av dataverktøy (19) Nedlasting av store mengder (541) musikk-filer ( HR / Rt 2001 s.1584 ) En mannlig driftskonsulent ved en IT-avdeling ble oppsagt etter å ha brukt arbeidsgivers internettlinje til private formål, ved å laste ned et betydelig antall musikkfiler. Høyesterett kom til at nedlastingen, som var til fortrengsel for andre brukere, ga bedriften saklig grunn til oppsigelse av konsulenten, jfr arbeidsmiljøloven 60 nr. 1. At bedriften hadde gått inn på arbeidstakers kontor og tatt utskrift av harddisken på en av hans PC'er, ble ikke sett på som overtredelse verken av grensen for det lovfestede eller det ulovfestede personvern (Kilde: Lovdata )

71 Rettspraksis misbruk av dataverktøy (20) Nedlasting av pornografisk materiale ( HR A / Rt.2005 s.518 ) Saken gjaldt gyldigheten av avskjed begrunnet i arbeidstakeres urettmessige bruk av arbeidsgivers dataanlegg ved nedlastning av pornografisk materiale. Etter en konkret vurdering hvor det ble lagt vekt på at bedriften i lang tid hadde kjent til at pornografisk materiale ble lastet ned, uten å reagere, kom Høyesterett til at avskjedigelse fremsto som en uforholdsmessig reaksjon. Det forelå følgelig ikke et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen som ga grunnlag for avskjedigelse etter arbeidsmiljøloven 66 nr 1. Heller ikke vilkårene for saklig oppsigelse ble ansett oppfylt, jf 66 nr 4 tredje punktum. Arbeidstakerne ble tilkjent erstatning etter 66 nr 5. (Kilde : Lovdata ) Saken ville sannsynligvis fått et annet utfall ved nedlasting av barnepornografisk materiale.

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 CASE Arbeidsgiver tar kontakt med

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 3

Individuell arbeidsrett del 3 Individuell arbeidsrett del 3 Opphør av ansettelsesforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 Arbeidsgiver tar kontakt med Sigrid

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett Kurs for tillitsvalgte Soria Moria 15. 16. januar 2018 v/ Ellen Røyneberg, advokat i Legeforeningen Agenda Arbeidsgivers styringsrett generelle utgangspunkter og rettspraksis

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. november 2013 Seksjonssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom Sjefadvokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

Oppsigelse i prøvetid. Advokat (H), prof. II, Phd, Jan Fougner og advokat Siri Falch-Olsen

Oppsigelse i prøvetid. Advokat (H), prof. II, Phd, Jan Fougner og advokat Siri Falch-Olsen Oppsigelse i prøvetid Advokat (H), prof. II, Phd, Jan Fougner og advokat Siri Falch-Olsen 9. Januar 2018 01 01 Innledning https://www.dn.no/jobbledelse/2015/01/18/2101/arbeidsliv/-en-av-ti-er-feilansettelser

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis IA-rådgiver/Jurist Richard Vatten Avdelingsleder Arnfinn Bjørshol Juridiske forhold ved sykefravær

Detaljer

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192)

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Saken gjaldt spørsmålet om en vikar ved Universitetet i Tromsø (UIT) kunne sies opp etter å ha vært ansatt i mer enn fire år. Midlertidig

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

Retten til å fortsette i stillingen

Retten til å fortsette i stillingen 15-11. Retten til å fortsette i stillingen Kommentarer til arbeidsmiljøloven 15-11: Generelt om retten til å stå i stilling ved tvist om oppsigelse Arbeidstakere som er i fast ansettelse, og som har fått

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om arbeidsforholdet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)).

Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)). Vedlegg 8 Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)). Vedlegg 8 56. Oppsigelsesbestemmelsenes virkefelt. Kongen avgjør

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 1

Individuell arbeidsrett del 1 Individuell arbeidsrett del 1 Inngåelse av arbeidsforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 471 Arkivsaksnr.: 2008/3054 Saksbehandlar: Rune Håseth Dato: 10.12.2008 Prosedyre / reglar ved nedbemanning Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Gardermoen, 1. februar 2012 Spesialrådgiver/advokat Hanne Gillebo-Blom Fagsjef/advokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal Orientering til overtalleg skuleåret 2015/16 Ikkje offentleg: Offl 13, Fvl 13 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 17626/2015/400 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 18.03.2015 Orientering

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Advokat Anders Lindstrøm Advokat Lene Liknes Hansen Kort om oss og juridisk avdeling i Parat Advokater Hva vi jobber med? Trender i arbeidslivet side 2 Rettslig

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema. Utvalgte tema. Arbeidsmiljøloven. Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. mars 2014

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema. Utvalgte tema. Arbeidsmiljøloven. Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. mars 2014 Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. mars 2014 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Sjefadvokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 5. mai 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 5. mai 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 5. mai 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Noe kjennskap til arbeidsrett er nødvendig for enhver leder Grunnlag for god personalpolitikk

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Nytt i rettsutviklingen på arbeidslivets område

Nytt i rettsutviklingen på arbeidslivets område Nytt i rettsutviklingen på arbeidslivets område Senioradvokat Thorkil H. Aschehoug e-post: thas@grette.no, mob: 90 80 89 77 Advokatfullmektig Maren H. Merli e-post: mame@grette.no, mob: 98 48 11 77 Endringer

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål, personalnettverket Sør-Trøndelag, 22. april 2016. KS Advokatene ved advokat Cecilie R. Sæther

Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål, personalnettverket Sør-Trøndelag, 22. april 2016. KS Advokatene ved advokat Cecilie R. Sæther Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål, personalnettverket Sør-Trøndelag, 22. april 2016 KS Advokatene ved advokat Cecilie R. Sæther Tema for dagen Status i forhold til merarbeidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylke - melding om overtal

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylke - melding om overtal ORIENTERING TIL OVERTALLEG Skoleåret 2009/10 Ikkje offentleg: Offl 13, Fvl 13 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 6863/2009/400 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92/976 92 994 Morten

Detaljer

Omstilling ved bruk av egne ansatte

Omstilling ved bruk av egne ansatte Omstilling ved endret bruk av egne ansatte Jan Fougner, Advokat (H), partner/phd, Prof II BI HR Norge 9. desember Omstilling ved bruk av egne ansatte 01 02 03 04 Styringsretten som omstillingsverktøy Hvordan

Detaljer

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale?

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? I spørsmålet om hvilken betydning det har at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale, er det begrenset hvilket

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 1 INTRODUKSJON TIL TEMAET Omstillinger en del av hverdagen Krav til konkurransekraft

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

BEDRIFTSFASTSATTE ALDERSGRENSER. Advokat Tor Brustad DM300012

BEDRIFTSFASTSATTE ALDERSGRENSER. Advokat Tor Brustad DM300012 BEDRIFTSFASTSATTE ALDERSGRENSER Advokat Tor Brustad DM300012 Hva jeg hadde tenkt å kommentere Hva er gjeldende rett? Hvor går vi? Hvilke problemer må vi finne en løsning på? Liv og lære? Behov for avklaring?

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema. Utvalgte tema. Arbeidsmiljøloven. Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 04.-06.

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema. Utvalgte tema. Arbeidsmiljøloven. Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 04.-06. Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 04.-06. november 2014 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Avdelingsdirektør/sjefadvokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto:

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.06.2007 Ref. nr.: 07/3959 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 17/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Håndtering av konflikter i ansettelsesforhold. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 27. januar 2010

Håndtering av konflikter i ansettelsesforhold. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 27. januar 2010 Håndtering av konflikter i ansettelsesforhold v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 27. januar 2010 Del 1 Tema og avgrensninger Konflikt Generell definisjon: Kollisjon mellom interesser, verdier,

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse

Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no OPPLEGG Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse Formålet med gjennomgangen: gi en oversikt

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Virksomhetsoverdragelse 3. Omstilling 4. Rettigheter når jeg

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

OPPSIGELSE, AVSKJED OG PERMITTERING. En brosjyre i arbeidsrett

OPPSIGELSE, AVSKJED OG PERMITTERING. En brosjyre i arbeidsrett OPPSIGELSE, AVSKJED OG PERMITTERING En brosjyre i arbeidsrett Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING. BEGREPER... 4 1.1 Oppsigelse og avskjed... 4 1.2 Permittering... 4 1.3 Kilder... 4 2 FORMKRAV... 4 3 OPPSIGELSESTID...

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 NÅR ER MAN FOR GAMMEL TIL Å JOBBE? HVA ER TEMA FOR MINISEMINARET? 1. Særaldersgrenser 2. Virksomhetens adgang til å sette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

Nedbemanningsprosessen skritt for skritt

Nedbemanningsprosessen skritt for skritt Nedbemanningsprosessen skritt for skritt I denne veilederen gjennomgår vi hva som er saklig grunnlag for oppsigelse ved nedbemanning samt de nødvendige skrittene i nedbemanningsprosessen. Målet med veilederen

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011 NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / Dato: 03.10.2011 En kvinne anførte at hun hadde blitt diskriminert av et vikarbyrå, da et tilbud falt bort etter at

Detaljer

Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen

Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen Systematikk Introduksjon og oversikt Spørsmål og diskusjon underveis Maler og standarddokumenter Teamene 1) Oversikt over regelverket i arbeidsretten

Detaljer

Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse

Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen Mobil: 951 48 721 kari.andersen@sbdl.no 1 1. Temaet: Oppsigelsesvern ved sykdom etter at verneperioden

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer