Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri"

Transkript

1 Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri

2 Program: 14. desember: Kl Velkommen - presentasjon Forventningsavklaring - Programavklaring Arbeidsrett Styringsrett» Rettskildene» Styringsretten» Tvisteløsningsmetoder Roller og ansvar Ansvar i henhold til AML og i kraft av stillingen Midlertidige ansettelser inneie utleie? 2

3 Program 2. dag Kl Arbeidstid lokale avtaler om arbeidstid - rotasjonsordninger offshorebilaget Gjennomgang av VO Lunch Gjennomgang av VO fortsetter Avslutning 3

4 Hovedpunkter Rettskildene Styringsretten Tvisteløsningsmetoder 4

5 Rettskilder, hvordan finne rettsregelen tolking av lover (og tariffavtaler) Eks. særlig selvstendig stilling (aml 10-12) forhandles om skiftplan (VO 5.2.1) 1. Lovforarbeider og etterfølgende uttalelser som har en viss autoritet. 2. Domstolspraksis, særlig fra Høyesterett og Arbeidsretten for tariffavtaler 3. Andre myndigheters (enn domstolenes) praksis (for eksempel NAVs praksis). 4. Avtaler mellom partene eller praksis (sedvane) 5. Juridisk teori i bøker, artikler og lignende juridisk faglitteratur. 6. Reelle hensyn (særlig om tolkningen fører til et godt resultat for parter, samfunnet, andre rettsregler og annet). Listen kan ikke anses å være en uttømmende oversikt over relevante rettskilder, idet internasjonale rettskilder som folkerett og EU-/EØS-rett ikke er med. 5

6 Lover - Arbeidsrett Ferieloven Folketrygdloven Sykepenger Fødselspenger Dagpenger Arbeidsavklaringspenger Arbeidsmiljøloven Forskrifter Arbeidstvistloven 6

7 Avtaler - Arbeidsrett Ansettelsesavtaler Avtale mellom bedrift og ansatt Tariffavtaler (arbeidstvistloven 1 nr. 8) Tariffavtale 4 en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeidsog lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Må være skriftlig 7

8 Ansettelsesavtaler AML 14-5 Skriftlighet Foreligge senest 1 mnd etter arbeidsforholdets begynnelse AML 14-6 En rekke bestemmelser om innhold: Identitet Arbeidsplassen Beskrivelse av arbeidet

9 Forholdet mellom HA, VO, særavtale og arbeidsavt. NHO HA LO Norsk Industri VO Fellesforbundet Bedriften Særavt. Klubben Bedriften Arbeidsavt. Arbeidstaker 9

10 Tariffavtalenes oppbygning Del I: Del II: Del III: Hovedavtale De enkelte fagavtalene Bilagene Sluttvederlag Opplysnings- og utviklingsfondet Avtalefestet pensjon (AFP) Prosenttrekk av fagforeningskontingent Nedsettelse av arbeidstiden pr 1. januar 1987 Godtgjørelse for bevegelige helligdager A-ordningen Korte velferdspermisjoner Diverse spesielle bilag 10

11 Hvorfor har vi tariffavtaler??? Arbeidstakerne: Garanterte rettigheter/goder/bestemmelser Bedriftene: Fredsplikt 11

12 Fredsplikten Arbeidstvistloven: En tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller beståen eller om krav som grunner seg på en tariffavtale, må ikke søkes løst ved arbeidsnedleggelse, arbeidsstegning eller annen arbeidskamp Hovedavtalen: Hvor det er tariffavtale, må arbeidsstans eller annen arbeidskamp ikke finne sted Betydningen er den samme 12

13 Styringsretten Bedriftenes rett til å Lede, fordele og kontrollere arbeidet Ansette og si opp ansatte Vesentlig begrenset 13

14 Tvisteløsning kollektiv og individuell arbeidsrett Forskjellige metoder avhengig av problem Forståelse av lover Oppsigelse og avskjed Tarifftvister organisasjonsmessig beh. Rettstvister Interessetvister (Tariffrevisjoner) Forvaltningsavgjørelser 14

15 De ordinære domstoler - sivile saker Forliksrådet Tingretten Lagmannsrett Høyesteretts kjæremålsutvalg Høyesterett 15

16 De ordinære domstoler - oppsigelse - og avskjedssaker Oppsigelse Forhandlinger Avskjed Rett til å stå i stilling Tingretten Ikke rett til å stå i stilling Lagmannsrett Høyesteretts kjæremålsutvalg Høyesterett 16

17 Tarifftvister - rettstvister Problem: Hva er rett? Lokale forhandlinger Forh. Norsk Industri -Forbund Forhandlinger LO - NHO Ev YS - NHO Arbeidsretten 17

18 Tarifftvister - interessetvister Problem: Hva skal bli rett? (Tariffrevisjoner) Oppsigelse Forhandlinger Mekling Konflikt Enighet Enighet Forhandlings/meglingsløsning Evig fortapelse Lønnsnemd 18

19 Midlertidig ansettelse

20 Midlertidig ansettelse innleie Arbeidsinnleie; avgrensing mot entreprisene/ tjenesteyting - resultatansvar???

21 Kap 14 Innleie av arbeidskraft Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (eks.: vikarbyråer e.t.c.) Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie ( eks.: mellom industribedrifter ) 21

22 Kap 14 Ansettelse m.v. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie Tillatt dersom det kunne vært avtalt midlertidig tilsetting etter AML 14-9 i stedet! ( nr. 1 ) I tariffbundne bedrifter kan partene lokalt slutte skriftlig avtale om innleie uten hinder av nr. 1 ( nr. 2 ) 22

23 Kap 14 Midlertidig ansettelse 14 9 Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan allikevel inngås: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i viksomheten b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat ) c) for praksisarbeid d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak. e) idrettsutøvere,idrettstrenere, dommere. 23

24 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 Lovteksten i gamle AML 58 A nr.1 som er videreført i ny 14 9 (1) a) er klar, men både lovforarbeider og rettspraksis har valgt å tolke bestemmelsen mindre strengt!! 24

25 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 Om begrepet arbeidets karakter og muligheten for å dekke dette med midlertidig ansatte konstaterer flertallet i Kommunalkomiteen i Innstilling O.nr.30 ( ) at : dagens lovverk ikke er til hinder for å dekke de arbeidskraftbehov som knytter seg til sesongmessige svingninger innenfor f. eks varehandel,turistnæring og annen sesongpreget virksomhet 25

26 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 Styrken i kravet om at arbeidet må skille seg fra det som normalt utføres i virksomheten, sammenfatter Høyesterett slik i RT 2001/1413 (Minerydderdommen): Dette innblikk i forhistorien til lovendringen av 6.januar 1995, da vi fikk den nå gjeldene 58 A, viser at formålet med lovendringen var å stramme inn adgangen til midlertidig ansettelse. Og etter ordlyden i bestemmelsen skulle man anta at det er en nødvendig betingelse for å akseptere midlertidig ansettelse etter nr.1 A at arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften. Men slik kan bestemmelsen etter min mening ikke forstås. Flertallets egen forståelse av tilføyelsen, som er gjengitt, gir ikke holdepunkter for at bestemmelsen skal tas strengt på ordet. 26

27 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse vikar? Om vikar begrepet i 58 A 1 b fremgår det av Ot. prp.nr.50 ( ) s 165 : Det antas således å være i strid med loven å inngå løpende kortvarige vikaravtaler for å dekke konstant behov for vikartjenester innen for eksempel en større virksomhet med noenlunde stabil fraværsprosent. I utgangspunktet er det likevel ikke i strid med loven å benytte samme vikar flere ganger, under forutsetning av at noen faktisk er fraværende og vikaren dekker et arbeidskraftbehov som skyldes fraværet. Lovens formål og bestemmelse sett i sammenheng, kan imidlertid i spesielle tilfeller sette grenser for hvor lenge det kan avtales fortløpende vikariater 27

28 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse Rettspraksis Grensene for hvor lenge det kan avtales fortløpende vikariater antydes i Høyesteretts dom i Rt.1989 /1186, der en servicemedarbeider i Nordsjøen som hadde gjort tjeneste i 2 ½ år i forskjellige vikariater, var å anse som fast ansatt. HR la til grunn at vikariatsbegrepet er knyttet til arbeid ved en bestemt persons fravær eller i en bestemt midlertidig ledig stilling. Selv om det ikke er noe i veien for at en bedrift benytter samme vikar gang på gang, uttalte førstvoterende at det var grenser for hva som lovlig kan avtales av fortløpende vikariater, uten at arbeidstakeren nyter godt av et stillingsvern. 28

29 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 Mer rettspraksis HR A : Ambulansesjåfør midl. ans. som vikar /tilkallingshjelp ved Ullevål sykehus. I løpet av periode på 14 mnd. arbeidet han i underkant av 50% stilling, litt mindre i starten og litt mer på slutten. Ambulansetjenesten hadde nokså stabil bemanning på 140 fast ansatte de siste 5 år. Vikarbehovet lå på ca. 27% og skyldtes ulike forhold, så som sykefravær, ferie permisjoner m.v. HR kom til at arbeidsforholdet var i strid med AML s regler om midlertidig ansettelse forts 29

30 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 Mer rettspraksis HR uttalte at arb.giver må ha et visst rom for skjønn i valget mellom å øke grunnbemanningen eller å benytte midl. ans. HR konkluderte imidlertid med at man i denne saken lå klart utenfor den marginen, og at det forelå en midl. ans. i strid med AMLs regler 30

31 Kap 14 Ansettelse m.v. Midlertidig ansettelse 14 9 (5) For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer 4 år, kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse enn Gjelder ikke ansatte etter c, d og e! 31

32 Kap 14 Ansettelse m.v. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie Tillatt når : Arbeidstakeren som leies ut er fast ansatt hos Utleier. ( nr. 1 ) Utleien skjer innenfor de fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse ( nr. 1 ) Utleieaktiviteten ikke utgjør mer enn 50 % av de fast tilsatte hos utleier ( nr. 1 ) Drøfting med tillitsvalgte før beslutning om innleie (Kfr. Protokolltilførsel til Hovedavtalens 9 3 ) ( nr. 1 ) 32

33 Kap 14 Ansettelse m.v. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie Avtale med tillitsvalgte nødvendig hvis : Innleien overstiger 10 % av de tilsatte hos innleier, likevel ikke færre enn 3 personer eller Innleien har en varighet ut over ett år 33

34 Forskjellen mellom innleie og entreprise Begrensningene som følger av AML og kommer ikke til anvendelse på entreprisekontrakter Hvor går grensen mellom innleie og entreprise? 34

35 Opphør av arbeidsforhold Kapittel 15

36 TO DIMENSJONER : Krav til : form Krav til : innhold

37 KRAV TIL FORM Tilsidesettelse av formreglene vil kunne gjøre en ellers saklig oppsigelse ugyldig

38 Kap Opphør av arbeidsforhold Drøfting før beslutning om oppsigelse 15-1 Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det Tilsidesettelse av denne formregelen vil ikke være en ugyldighetsgrunn, men vil bli brukt som et indisium på at prosessen rundt oppsigelsen har vært mangelfull og savner saklig grunnlag 38

39 Oppsigelser (masseoppsigelser) - fremdrift i tariffbundne bedrifter 1. Drøftelser etter HA 9-4 og etter AML Alle relevante opplysninger skal gis TV. 2. Eventuelle drøftelser LO/forbund - hvis det hevdes å være tariffstridig HA Kopi av meldingen skal sendes NAV (jfr sysselsettingslovens 13) 4. TV kan kommentere meldingen ovenfor NAV 39

40 Oppsigelser (masseoppsigelser) - fremdrift i tariffbundne bedrifter 5. TV kan kreve organisasjonsmessige forhandlinger på grunnlag av påstand om at avvik fra ansiennitet er usaklig - HA Ved krav om forhandlinger utstår omtvistede oppsigelser. 6. Planlagte oppsigelser får først virkning 30 dager etter at Arbeidsformidlingen har mottatt varsel. NAV kan forlenge fristen med ytterligere 30 dager. AML 15-2 (5) 7. Oppsigelser sendes ut - (så langt det er mulig drøftelse med vedkommende på forhånd (og eventuelt TV)) 8. Den enkelte oppsagte kan kreve forhandlinger i hht AML

41 Kap Opphør av arbeidsforhold Oppsigelsesfrister De første 5 år 1 mnd Etter 5 års ansettelse minst 2 mndr. Etter 10 års ansettelse minst 3 mndr. Etter 10 års ansettelse + fylt 50 år minst 4 mndr. etter 10 års ansettelse + fylt 55 år minst 5 mndr. etter 10 års ansettelse + fylt 60 år minst 6 mndr. 41

42 Kap Opphør av arbeidsforhold Oppsigelsesfrister (7) Ved arbeidsavtaler der arbeidstaker er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale Nærmere om prøvetid

43 Kap Opphør av arbeidsforhold Formkrav (1) Oppsigelse skal skje skriftlig!! Bekreft muntlig avgitt oppsigelse ved en skriftlig avtale om opphør av arbeidsforhold! 43

44 Kap Opphør av arbeidsforhold Formkrav (2) Leveres personlig eller som rek.post! begrepet kommet frem til arbeidstaker Innholdskravene opplysninger om: -rett til forhandling og søksmål -frister for ovenstående samt retten til å stå i stilling - hvem som er arb.giver og rett saksøkt - hvis oppsigelse grunnet arb.givers forhold: opplysninger om fortrinnsrett! 44

45 Kap Opphør av arbeidsforhold Formkrav (3) Hvis det kreves : Oppgi grunnlaget for oppsigelsen Arbeidstaker kan kreve opplysningene skriftlig Vær omhyggelig hvis oppsigelsen begrunnes skriftlig, da motpartens advokat som regel vil avvise oppsigelsesgrunnlag som ikke fremgår av dette dokumentet! 45

46 Kap Opphør av arbeidsforhold Virkninger av formfeil Ved brudd på form eller innholdskrav : - oppsigelsen kjennes som hovedregel ugyldig Ugyldig oppsigelse kan gi grunnlag for erstatning, det samme gjelder hvis oppsigelsen er mangelfull 46

47 Kap Opphør av arbeidsforhold Oppsigelse i prøvetid Må være begrunnet i tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet Prøvetiden forhindrer ikke oppsigelse etter 15-7 Gjelder oppsigelser som er avgitt innenfor prøvetid på max.6 mnd Ved fravær: adgang til forlengelse hvis skriftlig avtalt Adgang til lengre prøvetid for visse arbeidstakergrupper? Forskrift? 47

48 Hva med lærlingene? Lærlingene har sitt vern både i lærekontrakten som ofte inngås med opplæringskontoret og ansettelsesavtalen som inngås med lærebedriften. Kan lærekontrakten heves under henvisning til bedriftens behov for nedbemanning? Neppe som selvstendig hevningsgrunnlag i seg selv, men sannsynligvis gyldig under henvisning til Opplæringslovas 4 6, litra b). Da som en konsekvens av at bedriften som en følge av en vanskelig økonomisk situasjon ikke ser seg i stand til å oppfylle sin forpliktelse etter kontrakten 48

49 Viktig forskjell mellom lærling og arbeidstaker i prosessuell betydning. Når en lærlings tilknytningsforhold til en lærebedrift må heves grunnet enten virksomhetens eller lærlingens forhold, har det tidligere rådet en viss tvil om lærlingen har vært beskyttet enten av Opplæringslovas kap. 6 om kontraktsmessig vern av lærekontrakten eller av Arbeidsmiljølovens kap 15 om stillingsvern, eller av begge regelverk. Ved Frostasting LMR s dom av ( LF ) er dette spørsmålet nå løst : Slik lagmannsretten ser det må det legges til grunn at opplæringsloven, slik denne lød ved vedtakelsen, fullt ut regulerte opphør av både arbeidsavtale og lærekontrakt. Formuleringen av 4-2 hvor lærlingenes forhold til arbeidsmiljølov og avtaler presiseres, men med nevnte henvisning til 4-6, må etter dette tolkes slik at stillingsvernreglene i arbeidsmiljøloven står tilbake for opplæringslovens prosedyreregler også hva angår opphør av selve arbeidsavtalen. I senere teori, jf blant annet Hegland: Opplæringsloven, Kommentarutgave, side 147 flg, kommentarer til 4-6, er det lagt til grunn at lærlinger er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om stillingsvern

50 Viktig forskjell mellom lærling og arbeidstaker i prosessuell betydning. For å unngå at et læreforhold blir oppfattet å være et midlertidig ansettelsesforhold etter AML s prosessregler har Norsk Industri anbefalt at følgende tekst tas inn i arbeidsavtale om midlertidig ansettelse under punktet oppsigelsesfrister : Arbeidsforhold og lærekontakt reguleres av Opplæringslovas kapittel 4 og kan kun bringes til opphør i samsvar med reglene i denne loven. Arbeidsforhold som lærekontrakt opphører således uavhengig av Arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler når gyldig vedtak om hevning av lærekontrakt foreligger fra fylkeskommunen

51 KRAVET TIL INNHOLD: Oppsigelsen må være saklig begrunnet

52 Kap Opphør av arbeidsforhold Vern mot usaklig oppsigelse 15 7 (1) Saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiver eller arbeidstakers forhold! 52

53 Virksomhetens forhold Driftsinnskrenkninger - nedleggelser - omlegginger av driften.. 53

54 Hvilken plikt har den ansatte til å ta nye arbeidsoppgaver? Grunnpregstandarden i norsk arbeidsrett Nøkk - dommen

55 Rettspraksis Nøkk dommen ( HR B Rt ) To utdannede skipsmaskinister ble ansatt på brannbåten Nøkk med lønn og grad som brannmestre etter tidligere å ha vært ansatt som brannkonstabler i Stavanger kommune. Saken gjaldt hvorvidt arbeidsgiver med hjemmel i styringsretten kunne beslutte at mannskapet skulle integreres i kommunens hovedbrannstyrke. HR kom til at arbeidsgiver kunne beslutte dette uten å krenke stillingsvernet. Førstvoterende: Som det fremgår av det jeg har sagt, vil integreringen av maskinistene på B/S Nøkk i kommunens hovedbrannstyrke, medføre ikke ubetydelige endringer i deres arbeidsoppgaver, selv om hovedoppgaven fremdeles består i å være maskinister på B/S Nøkk. Jeg er allikevel under noen tvil kommet til at endringene ikke er større enn at ankemotpartene må akseptere disse. Ved vurderingen har jeg lagt vesentlig vekt på at B/S Nøkk er en spesialbåt som inngår i kommunens brannberedskap, og at mannskapets arbeidsoppgaver heller ikke tidligere har vært begrenset til oppgaver som knytter seg til driften av båten ( Kilde : Lovdata )

56 Arbeidstakers forhold Illojalitet Tyveri - underslag Skoft Dårlig utført arbeide Misbruk av bedriftens dataverktøy Nekte å utføre pålagt arbeide/ordrenekt Rusproblemer (avskjed?) 56

57 Rettspraksis- oppsigelse- illojalitet (7) (HR B - Rt ) Krav om erstatning for påstått usaklig oppsigelse, jfr. arbeidsmiljøloven 62 annet ledd, førte ikke frem. Rasjonaliseringshensyn var i dette tilfelle ikke tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse da det etter hovedavtalen i selskapet gjaldt et skjerpet ansiennitetsprinsipp. Arbeidstakerens tilknytning til et annet selskap, Helge Laget AS, var heller ikke tilstrekkelig oppsigelsesgrunn. Dette grunnlag kom først opp under hovedforhandlingen for byretten, og arbeidsgiveren hadde ikke ført tilstrekkelig bevis for at grunnlaget likevel hadde vært motiverende for oppsigelsen. - Derimot ble oppsigelsen kjent gyldig på grunn av arbeidstakerens illojale nære tilknytning til et familieaksjeselskap som markedsførte et konkurrerende produkt. Dissens 3-2. ( Kilde: Lovdata )

58 Rettspraksis oppsigelse illojalitet (8) (LH ) En arbeidstaker, ansatt som kultivator i et klekkeri /oppdrettsanlegg, ble oppsagt på grunn av illojalitet. Arbeidstaker hadde søkt om og var tildelt konsesjon for etablering av egen virksomhet som innbefattet klekking /og eller oppdrett. Lagmannsretten fant, som tingretten, at det ikke forelå illojalitet og at oppsigelsen var usaklig. Erstatning ble tilkjent med kroner, herunder kroner for ikke-økonomisk tap. Lagmannsrettens bemerkninger : Lagmannsretten finner på denne bakgrunn at A ikke har holdt tilbake informasjon fra arbeidsgiver. Hun har hele tiden utvist åpenhet om sin konsesjonsprosess. I den grad arbeidsgiver i august 2005 ikke oppfattet at hun var tildelt konsesjon, kan dette ikke tilskrives A som illojalt. Det er ikke grunnlag for arbeidsgivers påstand i brev av 16. november 2005 om at hun i flere måneder holdt tilbake informasjon. De faktiske forhold som ligger til grunn for oppsigelsen er ikke riktige, karakteristikken av A som illojal savner grunnlag i de faktiske forhold og oppsigelsen er usaklig. (Kilde : Lovdata )

59 Rettspraksis underslag /tyveri (9) LB Lagmannsretten fant ikke tilstrekkelig bevis for at arbeidstaker hadde begått underslag, men bevis for uregelmessigheter m.h.t. håndtering av varer og kontanter som innebar at avskjeden var gyldig som saklig oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven Arbeidstakers erstatningskrav ble fastsatt til et beløp tilsvarende hans tilgodehavende i virksomheten, erkjent av arbeidsgiver under forutsetning av at avskjeden ble ansett som en gyldig saklig oppsigelse. Arbeidsgivers motsøksmål med krav om erstatning for tap som følge av arbeidstakers forhold ble tillatt fremmet i medhold av arbeidsmiljøloven 17-1 som et krav som måtte anses å stå i «innbyrdes sammenheng med hovedkravet... (Kilde: Lovdata )

60 Rettspraksis underslag /tyveri (10) (LB ) Avskjed i arbeidsforhold, arbeidsmiljøloven Lagmannsretten fant det bevist at arbeidstaker gjennom manipulering av kassebeholdningen la grunnlaget for å tilegne seg kr 941 av arbeidsgivers penger. Som tingretten fant lagmannsretten at dette ga grunnlag for avskjed. Saksomkostninger idømt for begge instanser, men redusert etter 176 for omkostningene i ankeomgangen ( Kilde : Lovdata )

61 Rettspraksis underslag /tyveri (11) LG Arbeidsrett. Avskjed. En deltidsansatt som hadde arbeidet på en restaurant i underkant av ett år hadde stjålet noen solbriller til en verdi av ca kr fra en av de ansatte. Dette ga grunnlag for avskjed etter arbeidsmiljøloven første ledd. I samsvar med hva som er gjeldende rett legger lagmannsretten videre til grunn at når avskjedsgrunnen er særlig infamerende slik tilfellet er ved tyveri, gjelder et skjerpet beviskrav tilnærmet det som gjelder i straffesaker. A og B har gitt forklaringer for lagmannsretten som i det alt vesentlige samsvarer med forklaringene som er gjengitt i tingrettens dom. På bakgrunn av bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at A med vilje urettmessig borttok de aktuelle solbrillene og at det således dreier seg om et tyveri (Kilde: Lovdata )

62 Rettspraksis oppsigelse ulegitimert fravær (12) LA Avskjed/oppsigelse i arbeidsforhold. Ansatt i forretning avskjediget fordi han nektet å delta i kurs. Avskjeden opprettholdt som oppsigelse. Tilkjent erstatning. Elkjøp hadde etter lagmannsrettens oppfatning anledning til å pålegge NN slikt kurs som ble gjort 19. april I rimelig utstrekning må arbeidstaker finne seg i å delta på kompetansehevende kurs som helt eller delvis foregår utenfor ordinær arbeidstid. Kursgjennomføringen vil ellers i praksis bli umuliggjort. Kompetansehevende kurs er i begge parters interesse og arbeideidstakerne har i tariffavtale akseptert kursfravær i fritiden. Kurs avlønnes med " ordinær lønn i selve kurs-/konferansetiden. ". Med "ordinær lønn" mener landsoverenskomsten her etter lagmannsrettens oppfatning lønn uten overtids- og andre former for tillegg. Tilsvarende må gjelde i dette tilfelle selv om det ikke foreligger tariffavtale mellom partene. Pålegget fra Elkjøp er derfor ikke i strid med arbeidsmiljøloven 49. Forøvrig er det for retten ikke opplyst om og i tilfelle i hvilket omfang dette kurset ville innebære overtidsarbeid for NN. Det vises i den forbindelse til "Arbeidsmiljøloven" av Friberg m. fl. 7. utgave, note 2 til 49. ( Kilde: Lovdata )

63 Rettspraksis oppsigelse mangelfulle prestasjoner (13) LA Arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven 60 og 62. Daglig leder ved kommunalt eiet, vernet bedrift som ble drevet som aksjeselskap, ble oppsagt fra sin stilling under påberopelse av faglig inkompetanse og manglende samarbeidsevne. Lagmannsretten fant arbeidsgivers saksbehandling, bl.a. med unnlatelse av forhåndsdrøftelse med arbeidstageren og unnlatt advarsel, noe som måtte tillegges vekt ved saklighetsvurderingen. Oppsigelsen fantes ugyldig og arbeidstageren ble tilkjent erstatning. (Kilde: Lovdata)

64 Rettspraksis oppsigelse mangelfulle prestasjoner (14) LB Arbeidsrett. Oppsigelse og erstatning. Arbeidsmiljøloven 60 nr. 1. Selger av større anleggsmaskiner ble oppsagt på grunn av brudd på rutiner/instrukser ved 4 salg og enkelte andre forhold. Han hadde fått skriftlig kritikk og advarsler ved flere anledninger over ca 2 1/2 år. Lagmannsretten fant oppsigelsen saklig. Anførsel om at arbeidsgiver ved sin fremgangsmåte hadde trakassert den oppsagte, og derved medvirket, førte ikke fram. Det forelå heller ikke grunnlag for å ta arbeidstakers subsidiære krav om erstatning/oppreisning for trakassering etter skadeserstatningsloven 2-1, jf arbeidsmiljøloven 12 nr 1, til følge.

65 Rettspraksis oppsigelse mangelfulle prestasjoner ++ (15) LB Arbeidsrett. Oppsigelse. Arbeidsmiljøloven 60 nr 1. Oppsigelsen av assistentlege i utdanningsstilling ved Rikshospitalet innen ortopedisk kirurgi var gyldig. Grunnlaget var manglende kirurgiske ferdigheter og manglende utdanningsprogresjon, samt utilbørlig og illojal opptreden, blant annet ved å politianmelde sykehuset, en rekke navngitte kolleger og andre, for til dels alvorlige straffbare forhold, herunder korrupsjon. Beskyldningene i anmeldelsen var fremsatt uten rimelig grunn. ( Kilde: Lovdata )

66 Rettspraksis oppsigelse/avskjedordrenekt/ unnlate utføre pålagt arb. (15 A) LB Arbeidsmiljøloven 60 jf 62. Oppsigelse av førstesekretær ved skole i Oslo. Manglende arbeidsprestasjoner, illojalitet, samarbeidsproblemer. Førstesekretær ved skole i Oslo ble oppsagt. Han gikk til sak med krav om at oppsigelsen var ugyldig. Tingretten og lagmannsretten fant at det forelå ordrenekt, illojalitet, samarbeidsproblemer og markerte mangler ved arbeidsprestasjonene. Han anførte at dette var en «whistle-blower-sak», men lagmannsretten fant ikke grunnlag for det. Etter en samlet vurdering fant lagmannsretten at oppsigelsen var gyldig. ( Kilde : Lovdata )

67 Rettspraksis avskjed rusmisbruk (16) HR Rt (39-99) Alkoholmisbruk. AKAN-retningslinjene. Brannmann med 20-års tjenestetid i kommunen ble avskjediget på grunn av alkoholmisbruk, jfr. arbeidsmiljøloven 66 nr. 1, selv om man tok hensyn til AKANretningslinjene. Disse var ved en henvisning til Ansettelses- og arbeidsreglementet blitt en del av dette reglementet. På denne bakgrunn var arbeidsgiveren som hovedregel pliktig til å følge det advarselssystem som retningslinjene fastsatte. En bestemmelse om at advarsler eldre enn to år skulle anses bortfalt, avskar ikke arbeidsgiveren fra i samsvar med arbeidsmiljøloven å påberope seg tidligere pliktbrudd. Særbemerkninger fra to dommere om dette. Selv om retningslinjene synes utformet med sikte på personer som ikke tidligere har hatt et AKAN-tilbud, må det også ved den konkrete vurderingen ved gjentakelse legges vekt på at arbeidsgiveren har knyttet seg til AKANordningen. Til tross for dette har jeg kommet til at avskjeden ikke kan kjennes ugyldig. De tidligere pliktbruddene var til dels grove, og skjedde i perioden oktober 1992 til mars Da A etter dommen i oppsigelsessaken vendte tilbake til arbeidsplassen, fikk han ved brev av 11 august 1995 klar beskjed om at ytterligere alkoholpåvirkning i arbeidssituasjonen ikke ville bli tolerert. Til tross for dette møtte han 2 august 1996 på arbeid med en alkoholkonsentrasjon på 1,0 promille

68 Rettspraksis tilbakekall av egen oppsigelse forelå avskjedsgrunn (17) RG ( ) Arbeidsrett. Avtalerett. Tilbakekall av oppsigelse. Re inte-graregelen. En arbeidstaker som under trussel om avskjed undertegnet erklæring om fratreden, trakk tre dager etter oppsigelsen tilbake. Etter lagmannsrettens syn måtte spørsmålet om arbeidstakeren kunne anse seg ubundet av avtalen bero på om det forelå slike kritikkverdige forhold fra hans side som bedriften hadde anført. Etter bevisførselen la lagmannsretten til grunn at det forelå avskjedsgrunn. En eventuell rett til å fragå avtalen kunne dermed ikke begrunnes med at forutsetningene for avtalen var uriktige. Heller ikke omstendighetene i forbindelse med avtaleinngåelsen kunne begrunne en rett for arbeidstakeren til å være ubundet. Arbeidsgiveren ble derfor frifunnet. Dissens fra de to arbeidstakeroppnevnte meddommerne. (Kilde: Lovdata )

69 Rettspraksis avskjed besittelse av narkotika (18) LB RG Arbeidsrett. Avskjed. Besittelse av narkotika. En 48 år gammel mann som var ansatt som verneassistent på et kommunalt hybelhus for rusmisbrukere, ble tatt med ca 6 gram hasj i sokken på arbeidsstedet. Det ble også funnet 69 gram hjemme hos ham. Han ble gitt avskjed. Avskjeden ble opprettholdt i tingretten, og tingrettens dom ble stadfestet av lagmannsretten. Avskjeden ble ikke funnet å være i strid med kommunens AKAN-reglement. ( Kilde: Lovdata)

70 Rettspraksis misbruk av dataverktøy (19) Nedlasting av store mengder (541) musikk-filer ( HR / Rt 2001 s.1584 ) En mannlig driftskonsulent ved en IT-avdeling ble oppsagt etter å ha brukt arbeidsgivers internettlinje til private formål, ved å laste ned et betydelig antall musikkfiler. Høyesterett kom til at nedlastingen, som var til fortrengsel for andre brukere, ga bedriften saklig grunn til oppsigelse av konsulenten, jfr arbeidsmiljøloven 60 nr. 1. At bedriften hadde gått inn på arbeidstakers kontor og tatt utskrift av harddisken på en av hans PC'er, ble ikke sett på som overtredelse verken av grensen for det lovfestede eller det ulovfestede personvern (Kilde: Lovdata )

71 Rettspraksis misbruk av dataverktøy (20) Nedlasting av pornografisk materiale ( HR A / Rt.2005 s.518 ) Saken gjaldt gyldigheten av avskjed begrunnet i arbeidstakeres urettmessige bruk av arbeidsgivers dataanlegg ved nedlastning av pornografisk materiale. Etter en konkret vurdering hvor det ble lagt vekt på at bedriften i lang tid hadde kjent til at pornografisk materiale ble lastet ned, uten å reagere, kom Høyesterett til at avskjedigelse fremsto som en uforholdsmessig reaksjon. Det forelå følgelig ikke et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen som ga grunnlag for avskjedigelse etter arbeidsmiljøloven 66 nr 1. Heller ikke vilkårene for saklig oppsigelse ble ansett oppfylt, jf 66 nr 4 tredje punktum. Arbeidstakerne ble tilkjent erstatning etter 66 nr 5. (Kilde : Lovdata ) Saken ville sannsynligvis fått et annet utfall ved nedlasting av barnepornografisk materiale.