Årsrapport Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999."

Transkript

1 Årsrapport 1999

2 Årsrapport 1999 Sense Communications International AS Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april Hva har vi oppnådd? Sense har i løpet av noen måneder etablert seg som en ledende internett og mobil aktør i Norge. Sense lanserte 27. august 1999, Norges første gratis internettaksess produkt, sense.wave. I perioden har Sense fått kunder og dermed oppnådd 26% markedsandel på det sterktest voksende markedssegmentet, gratis internett aksess. Det er vi veldig fornøyd med, og vi har etablert Sense som en betydningsfull internettaktør på det norske markedet. Dagbladet 15% Enitel 6% Enitel 9% Sense 9% NetCom Domino 3% 6% Sense 26% NetCom 1% Domino 2% Dagbladet 5% Tele2 25% Telenor 29% Tele2 15% Telenor 49% I november 1999 inngikk Sense Service Provider avtaler med både Telenor Mobil og Telia Mobile. På rekordtid, 17 januar 2000, lanserte vi sense.mobile og ble dermed den tredje mobilaktøren i Norge. I vår introduksjonskampanje fikk vi inn nye mobilkunder i løpet av de tre første ukene. Vi er veldig godt fornøyd med dette resultatet, spesielt da dette er den perioden i løpet av året da det selges færrest abonnement. Resultatet befester forretningsidéen til Sense og beviser at den fungerer, og at markedet så absolutt ønsker en ny og innovativ aktør velkommen. Resultatene beviser også viktigheten av det strategiske samarbeidet Sense har med Elkjøp. I august 1999 ble det gjennomført en rettet emisjon mot Elkjøp slik at selskapet ble den største aksjonæren i Sense. Elkjøp har i dag en eierandel på 16,4%. Samarbeidet vil også gjelde resten av Norden, og er således viktig i etableringen i de øvrige nordiske markedene. I desember 1999 ble det gjennomført en emisjon som resulterte i NOK 200 millioner i frisk egenkapital. Denne emisjonen har gitt selskapet finansiell styrke til å gjennomføre planlagt utrulling i Norge og Sverige. Et viktig konkurransefortrinn er kompetanse. Idag, ni måneder etter oppstart, har selskapet en stab av 19 høyt motiverte og dyktige medarbeidere. Ledelsen består av sentrale personer fra NetCom, Telia Norge, Talkline og E-plus. I tillegg engasjerer selskapet ca. 100 personer gjennom våre samarbeidspartnere. Forretningsmuligheter Teknologi/Konvergens Utviklingen innen internett og mobil kommunikasjon inneværende år har vært betydelig. Både internettog mobilmarkedet har vært i sterk vekst og penetrasjonen ligger blant de høyeste i verden. Høy penetrasjon innen både internett og mobil, gjør det nordiske markedet særdeles interessant med tanke på mobilt internett. Teckn. drivers GSM, HSCSD, GPRS, UMTS Opportunity Increased bandwith Participants Network Convergence Mobile Internet WAP M- commerce Mobile Internet Content Commerce Den teknologiske utviklingen fører til nye markeds- og forretningsmessige muligheter, og konvergering av produktområder og bransjer øker som følge av denne utviklingen. Dette resulterer i store markedsmessige endringer med nye muligheter og ikke minst utfordringer for etablerte markedsaktører. Sense vurderer forretningsmulighetene for gode, og vi vil benytte tidsvinduet optimalt for å posisjonere oss i forhold til denne utviklingen. Konvergering mellom produktområder og markeder vil forsterkes når den teknologiske utvikling gir oss neste generasjon mobilt system, UMTS. Utviklingen av WAP og mulighet for høyere hastigheter over GSM nettet har ført til en utvikling som muliggjør internett å bli «trådløst» og uavhengig av sted. Konvergering mellom mobil og internett er en av de sterkeste driverne. Dette fører også til at innhold med tilhørende tjenester konvergerer mot mobile løsninger. Som en ledende CSP (Com- 2 Value chain movement

3 munications Service Provider) er vårt mål å levere produkter og tjenester innenfor internett og mobil, personifisert, uavhengig av tid og sted! Denne utviklingen vil endre markedsbildet samt fokus og inntektsfordelingen for tradisjonelle operatører. Konvergeringer vil også øke produktdifferensieringen og tradisjonelle operatører vil i mindre grad oppnå stordriftsfordeler grunnet denne differensieringen. Vi mener derfor at vår strategi, med fokus på kundeorientering med tilhørende verdiøkende tjenester, er en riktig vei å gå. Ser vi på hvor fremtidig kundeinntekter vil komme, tyder alt på at tradisjonelle taletrafikkinntekter vil falle og verdiøkende tjenester vil stå for en avgjørende andel av kundeinntekter. Dermed vil kunden også fokusere mer på slike tjenester i valg av leverandør. ARPU Content Mobile Internet Vår styrke som en tidlig utfordrer i internett- og mobilmarkedet skal være sterk distribusjonskraft, innovative tjenester og en fleksibel organisasjon som kan håndtere raske endringer i våre omgivelser. Produkter Våre kommunikasjonstjenester selges idag under merkenavnene sense.wave og sense.mobile. Vi har i 1999 nedlagt et betydelig arbeide innen de ulike hovedproduktområdene som i løpet av de neste kvartaler vil bli lansert innen verdiøkende tjenester som innhold og e-handel. Introduction of SMS Introduction of VAS Communication Services Providers Introduction of packed switched VAS Sense s own revenue Margin paid by Sense to operator Infrastructure giants Time Veien fremover Selskapet har på kort tid oppnådd suksess på mange kritiske milepæler, blandt disse et godt merkevarenavn i Norge, en sterk partner og stor eier gjennom Elkjøp, og et betydelig antall kunder og brukere på de to hovedområdene internett og mobil. Med våre høyt kvalifiserte medarbeidere, våre partnere og en god kapitalbase mener vi at selskapet er godt rustet til å nå våre langsiktige mål. Nadir Nalbant Administrerende direktør 3

4 Styrets beretning 1999 Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2000 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. På eiersiden har selskapet lykkes i å få tilgang til sterke finansielle og strategiske eiere. Arbeidsmiljø og personale I løpet av året har det ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer og økt trivsel for de ansatte. Selskapet hadde 9 ansatte pr Miljørapportering I løpet av 2000 er det planlagt å gjennomføre en analyse av selskapets aktiviteter for å avdekke om det er miljømessige forhold som kan ivaretas på en bedre måte enn de lovpålagte ordninger som selskapet og våre samarbeidspartnere er pålagt. Et prosjekt vedrørende innkjøpsprossessen til selskapet med særlig fokus på miljøvennlige innsatsfaktorer vil bli prioritert. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Fremtidig utvikling Selskapets salg har i 1999 vært rettet mot det norske markedet og omsetningen er sterkt preget av at dette året var et oppstartsår. Betydelige ressurser er nedlagt og kostnadsført i såvel produkter som i markedet, og det knyttes store forventinger til avkastning på de nedlagte ressursene. Sense Communications International AS har etablert en strategi fram mot år 2002 som skal sikre grunnlag for fortsatt vekst og resultatutvikling. I 2000 vil fokus bli satt på å styrke selskapets varemerker gjennom markedsføring og aktiv satsing på produktutvikling, lansering av mobile tjenetser i Norge, samt etablering og lansering i Sverige med internett- og mobile tjenester. Med bakgrunn i nye markedsmuligheter, mener styret at utsiktene for 2000 er gode. Selskapet vil foreta en bevisst satsing med henblikk på å etablere en sterk markedsposisjon i Norden. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen i selskapet var 3,4 mill kr i Årsunderskuddet ble kr 12,6 mill. Dette var i tråd med de planer og forventninger som var lagt av styret. De samlede investeringene i selskapet i 1999 var 5,2 mill kroner. Selskapets likviditetsbeholdning per var kr 196,7 mill kroner. Selskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Selskapet hadde en positiv kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter i Selskapets kortsiktig gjeld utgjorde pr % av samlet gjeld i selskapet. Selskapets finansielle stilling er god, og kan pr nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler (Omløpsmidler - varelager). Totalkapitalen var ved utgangen av året 212,6 mill kroner. Egenkapitalandelen pr var 94.7 %. 4

5 Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet i Sense Communications International AS: Overført fra overkursfond kr Totalt disponert kr Selskapets egenkapital pr var: * Innskutt egenkapital kr * Udekket tap kr. ( ) Egenkapital kr Oslo/Bergen 25. februar 2000 Magne Hisdal Hans Petter Fredriksen Einar Sverre Nistad Styrets formann Styremedlem Styremedlem Nadir Nalbant Fritz Detlef Stübe Harald M. Nissen Lie Administrerende direktør Styremedlem Styremedlem Frank Mjøs Styremedlem Per Bjørgås Styremedlem 5

6 6

7 Balanse Eiendeler Note 1999 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Rettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital á Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

8 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 1999 Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt 88 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Overført fra overkursfond Sum overføringer Oslo 25. februar 2000 I styret for Sense Communications International AS Magne Hisdal Hans Petter Fredriksen Einar Sverre Nistad Styrets formann Styremedlem Styremedlem Nadir Nalbant Fritz Detlef Stübe Harald M. Nissen Lie Administrerende direktør Styremedlem Styremedlem Frank Mjøs Styremedlem Per Bjørgås Styremedlem 8

9 Noter til regnskapet 1999 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen, er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Immaterielle eiendeler Oppstartskostnader utgiftsføres etter hvert som de oppstår. Rettigheter er tatt inn i regnskapet og avskrives over 3 år. Forsknings- og utviklingskostnader kostnadsføres etter hvert som de påløper. Valuta Pengeposter (fordringer, gjeld og bankinnskudd) i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Skattekostnad og utsatt skatt Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen iht god regnskapsskikk. Leieavtaler Leieavtaler vurderes som operasjonell- eller finansiell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte leieavtale. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. 9

10 Noter til regnskapet 1999 Note nr. 1 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, mm Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 8 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Bedriftsforsamling Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum Revisor Det er ikke kostnadsført noe honorar til revisor i Andre tjenester til revisor er kostnadsført med kr ,- Note nr. 2 - Spesifikasjon av anleggsmidler Tekst Immaterielle eiendeler Materielle eiendeler Sum + tilgang kjøpte anleggsmidler = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år 2-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær 10

11 Note nr. 3 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Antall aksjer i selskapet er stk. pålydende kr. 1,-. Følgende er de 20 største aksjonærende: Eier Antall aksjer Eierandel Styremedlem/Adm.dir Elkjøp ASA ,4% Styremedlem Crown Hill Chartering AS ,5% Styreformann Magne Hisdal Einar Nistad ,6% Styremedlem Nadir Nalbant ,6% Adm.dir Detlef Stübe ,0% Styremedlem Frank Mjøs ,6% Styremedlem Hans Petter Fredriksen ,2% Styremedlem Sinco AS v/asker Eiendom AS ,8% Pareto Fonds ASA ,0% Dolphin Invest AS ,8% Norske Liv Aksjer Likvid % Orkla ASA ,6% Unibank AS ,4% KLP Forsikring Aksjer ,3% Harald Nissen Lie ,1% Styremedlem CBK Pensjonskasse ,1% Vesta Forsikring ,1% Vesta Liv AS ,1% Vesta Teknologi v/vesta Forv ,1% Solon AS ,9% Note nr. 4 - Skattekostnad Skattekostnad består av utsatt skattefordel på kr ,-. Note nr. 5 - Varekostnad 1999 var bedriftens oppstartsår, og det er derfor kostnadsført betydelige oppstarts- og utviklingskostnader under varekostnader. 11

12 Til generalforsamlingen i Sense Communications International AS Revisjonsberetning for 1999 Vi har revidert årsregnskapet for Sense Communications International AS for regnskapsåret 1999, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 1999 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 25. februar 2000 PricewaterhouseCoopers DA Per Erik Pedersen Statsautorisert revisor 12

13 Sense Communications International AS Munkedamsveien 45, inng. A, Vika Atrium, N-0250 Oslo Org.nr.: Phone Fax