LOR februar Høsttreff på Hove ved Arendal. Landsorganisasj onen for Romanifolket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOR februar 2008. Høsttreff på Hove ved Arendal. Landsorganisasj onen for Romanifolket"

Transkript

1 LOR februar 2008 Høsttreff på Hove ved Arendal Hove treffets eldste deltager 82 åtr gamle Torvald. Torvald har mange gode historier fra et langt liv som reisende på Sørlandet, ja for den saks skyld som reisende i øst og vest også. Noen er litt mer glad i egg en andre, slik er det med Trond Rehn også. Når Trond ikke rører egg trakterer han gitaren og synger gamle slagere. LOR skal sammen med TL, avdeling Latjo drom ved Glomdalsmuseet og ABM utvikling lage en vandreutstiling bestående av 9-10 bannere. Bannerene blir lagd i 3 eksemplarer slik at hver organisasjon og Latio drom har en hver. Bannerene er tenkt utlånt til skoler, biblioteker, men også når er ute og foreller om vårt folk og kultur. Det vil også bli lagd noen CDer om oss reisende og vår historie, som er tenkt å følge med utstilingen. Så er det tenkt at det også bør følge med noen gjenstander, for eksempel en kaffekiste. Utstillingen er som sakt tenkt å være en utstilling som "klarer" seg sjøl og som "bakgrun" for foredrag. Landsorganisasj onen for Romanifolket

2 LOR.. LORSPEILET februar 2007 ST\'RELEDERS SPALTE Styret i Landso rganisasj onen for romanifolket: Styreleder Trygve Johs. Andreassen Ankerveien Grimstad I Nestleder Fung. Berit Engen Kasserer Fung. Tove Harring Andreassen Så har vi begynt på et nytt år, la oss håpe 2008 blir et år i fred. For det er ikke til å legge skjul på at fuet som gikk både var tungt og vanskelig. Sjøl har jeg vært sjuk store deler av året, og en lang tid gikk jeg rundt med en surstoff dunk på ryggen. Jeg beklager, men jeg har ikke hatt ork tll å følge opp verken dere medlemmer eller organisasjonen på den måten jeg skulle. Så har vi igjen hatt en lang og opprivende diskusjon om hvem som kan regnes for "horta romani" Noen mener vist at vi skal telle prosentvise andeler med blod, for å gradere hvor "horta" man er. Slike diskusjoner burde vi vært ferdig med i LOR for lenge siden. Verre er det når noen av styrets medlemmer går ut og sprer rykter om andre styremedlemmer. Ikke bare er det lite lojalt, men også ganske ødeleggende i et styre der det il føie lojalitet med andre styremedlemmer burde være en selvfølge. For mener man at noe er gait, at andre styremedlemmer gjør noe de ikke burde gjøre, ja da tar man det opp i styret, Man går ikke rundt og sprer rykter og løgn. For et styre som består av medlemmer som ikke stoler på hverandre fungerer svært dårlig. Sekretær Liv Karlasdatter Seierdalen Styremedlem Bjørn Jansen l. Vara: Inger Kvennodd 2.Yara: 3. Vara: E-meil adresse til vårt kontor i Oslo er: Postboks adresse vil komme senere. Så er fondet snart oppe og går, etter å har vært med siden 2000 da den første stiftelsen ble etablert, er det nå en lettelse og se enden på prosessen. Åtte år er lang tid, og veien har vært lang og for å si det slik, svært svingete og humpete. Vi som sitter i styret for stiftelsen som skal håndtere fondet, mener vi er kommet frem til et resultat som vil tjene Romanifolket. Både når det gjelder vedtekter for stiftelsen o" retningslinjer for utdeling fta fondet. La oss så ta noen av de vanligste misforståelsene når det gjelder fondet. Fondet skal ikke brukes til individuell erstatning. Det er ingen som eier fondet. Staten satte opp noen regler da de innvilget penger til fondet. Blant annet skulle det opprettes en stiftelse som skulle styre fondet. Det styre skulle bestå av Romanifolkets / Taternes organisasjoner. Etter vedtektene for fondet har alle organisasjoner som godkjennes for grunnstøtte fra staten, rett til plass i styret for stiftelsen. Velkommen skal de være. Mer om fondet lengre inne i Lorspeilet Landsorganisasj onen for Romanifolket LORspeilet Red: Trygve Johs Andreassen Ankerveien 44, 4876 Grimstad I Landsorganisasj onen for Romanifolket

3 Lorspeilet side 3 rulebord I VEST Så var det duket til julebord eller julefest i vest. Små og store deltok med liv og lyst. Med god mat og drikke, og godt humør, ble det en god stemning rundt bordene etter hvert. Særlig hyggelig var det at så mange barn var tilstede. For dem var kveldens høydepunkt besøket av Nissen som kom med poser og julegrøt. Riktig nok var grøtfatet så stort at Nissen ikke greide å spise opp alt, og ville gjerne dele med seg. Det var mange fornøyd barn som reiste hjem noe senere på kvelden. En trivelig avslutning pil året for både små og store. GODT NYTT ÅN PNA OSS I VEST JULEBORD I TELEMARK OG VESTFOLD LOR AVD. TELEMARK OG VESTFOLD feiret julebord 2 desember Vi benket oss rundt bordet og frkk servert den lekreste mat. Dere har noen kokker i laget som dere må være stolt av, det er bare å si "nam nam" Etter middagen var det kaffe og kaker, masse kaker. Så kom Julenissen til små og store, som det jo fremgår av bilde. Et julebord med mye smil og latter, og hyggelig prat over kaffekoppen. Særlig må det glede dere som anangerte dette julebordet og se alle de fornøyde barnefiesene, som ikke ville hjem da festen var slutt. JULEBORD I AGDER Den 12. Desember var det julebord i AVD AGDER. Med besøk fra Telemark og Rogaland. Etter et stort og lekkert koldtbord som bugnet av mye god mat, ble det servert mange deilige kaker og kaffe. Wenche og medhjelperene hadde virklig gjordt en god jobb. Så fikk vi mye sang og musikk. Gledelig og stemningsfylt ble det da "Lille" sang sin bestefars sang "Julekveld". Nissen kom også her på besøk, jammen tror jeg det var den samme nissen som i Telemark, og glade var vi for at han hadde tatt seg en tur til oss også med godteriposer i sekken. Alt i alt en riktig hyggelig kveld for store og små. GODT NYTT ÅN PNA OSS I SØR Landsorganisasjonen for Romanifolket GODT NYTT ÅN PNA OSS I ØST

4 Lorspeilet side 4 Høsttreff på Hove. Gledelig mange hadde tatt turen til Hove på Tromøya ved Arendal, der vi holdt vårt snart tradisjonelle høsttreff. lenge vært av den oppfatning at disse treffene bør inneholde noe mer en å bare treffes. Så denne gangen hadde vi lagt inn to foredrag, et med romanifolkets (antatte) historie, og et foredrag om hvordan formidle vår kultur og historie til de forskjellige skoletrinn. Dette har blitt mer og mer aktuelt ettersom forespørselen om å komme på skoler, og fortelle om oss sjøi, har økt fra år til år. Vi har Treffene er også et sted for å vise frem håndtverk. Noe Berit (bildene over), og Liv (bildene under) med glede gjør. Her var det mange "vrier" på fruktfat og konfektskåler. Berit og Liv viser både fantasi og dyktighet med sitt strengarbeide. Ellers var det gledelig at så mange kom til treffet nær sakt fra alle landes kanter, og fra våre naboland. Nå kan en virkelig si at LOR er en landsdekkende organisasjon med medlemmer i alle fylker,unntatt Finnmark, og med medlemmer både i Danmark og Sverige. Her gledet vi oss over sang og musikk, gode historier, og jammen ble det mange personer rundt bålet om kvelden selv om været ikke var fra den vennlige siden. Slutten av oktober er nok noe seint og holde treff, i hvert fall om en ønsker utaktiviteter også. E,llers er det gledelig å se at det kommer nye medlemmer som er unge, og som vil prøve å ta vare på vår kultur. r:,&, dr" e/if Landsorganis asj onen for Romanifo lket

5 Lorspeilet side 5 Retningslinjer for utdeling av midler fra romanifolkets / taternes kulturfond. 1. Fondet forvaltes av <Stiftelsen romanifolkets / taternes kulturfond>>, etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for stiftelsen og retningslinjer for fondet. 2. Utlysing for utdeling fra fondet skal skje hvert halvår. Stiftelsens stye har ansvar for at utlysing skjer og bestemmer også hvordan utlysing skal skje. 3. Behandling av søknader om tildeling fra fondets avkastning skal skje to ganger i året. Stiftelsens styre har ansvar for behandlingen, tildeling og utbetaling av tildelte midler, og for at regnskap og rapportering fra tiltak og prosjekter skjer på en forsvarlig måte og i henhold til angitte retningslinjer, etter at et prosjekt er avsluttet. Stiftelsens stlre skal også påse at regnskapsføring og nødvendig rapportering under prosjektets gang, skjer på en tilfredsstillende måte. 4. Stiftelsens styre kan, i forbindelse med den enkelte utlysing, vedta å legge vekt på spesielle tiltak, prosjekter eller målsettinger. Det skal i så fall opplyses om dette ved utlysingen. 5. Både enkeltpersoner, organisasjoner, organisasjoners lokalledd og andre institusjoner kan søke om midler fra fondet. 6. Fondets midler skal brukes til tiltak eller prosjekter som:. Kan bidra tilå fremme, oppnå anerkjennelse for og utvikling av romanifolkets / taternes språk og kultur, herunder levesett, håndverk og og tradisjoner.. Kan bidra til å informere om romanifolkets / taternes historie og kultur.. Kan bidra til økt likestilling for romanifolket I taterne i forhold til landets øvrige befolkning.. Kan bidra til å styrke arbeidet med gjenforening av slekter og slektenes individer.. Arbeid med og blant barn og unge med tilhørighet til romanifolket I tateme.. Nettverksbygging og samarbeid med romani- og taterorganisasjoner i andre land.. Organisert veiledning i forbindelse med individuelle erstatningssaker.. Stiftelsens styre kan selv ta initiativ til egne prosjekter med ovennevnte innhold. Dette krever enighet i stiftelsens styre. 7. Fondets midler kan ikke brukes til:. Utbetaling av individuelle erstatninger.. Tiltak som er av ren ynkesmessig karakter.. Tiltak av ren kommersiell karakter. Det kan unntaksvis likevel gis tilskudd til prosjekter som kan føre fram til salgbare produkter, dersom disse er med på å synliggjøre deler av romanifolkets / taternes kultur.. Tiltak hvor religion eller partipolitikk er formålet.. Midler til organisasjonsdrift. 8. Søknader om midler fra fondet skal minst inneholde:. Beskrivelse av prosjektets / tiltakets eventuelle hovedmålgruppe og hovedmålsetting.. Hvordan prosjektet / tiltaket er tenkt gjennomført, helst med en framdriftsplan for gjennomføringen.. Prosjektets / tiltakets antatte varighet.. Antatte resultat av prosjektet / tiltaket.. Hvordan prosjektet I tlltaket kan bidra til å oppfylle en eller flere av intensjonene i punkt 6.. Budsjett for prosjektet / tiltaket. Landsorganis asi onen for Romanifo lket

6 ilet side 6 9. Alle prosjekter I tiltak som har fått støtte fra fondet, skal rapportere til stiftelsens styre etter avsluttet prosjekt. Styret fastsetter frist for rapportering for det enkelte prosjekt ltlltak, samt fastsetter hvordan rapportering, regnskap og revisjon skal utføres. Stiftelsen skal kunne tilby prosjektene regnskapfører og revisor, under forutsetning av at slike kostnader dekkes av prosjektets midler. o o a 10. Rapporter skal minst inneholde: Beskrivelse av pro sj ektets tiltakets gj enno mføring. I hvilken grad det forventede resultatet er oppnådd, og / eller annet resultat av prosjektet / tiltaket. Revidert regnskap for prosjektet / tiltaket. 1L stiftelsens st1're kan be om delrapporteringer fra prosjekter av lengre varighet. Innholdet i slike delrapporter vedtas fra prosjekt til prosjekt av stiftelsens styre. 12. Stiftelsens styre kan iverksette eller be om evalueringer av tiltak og prosjekter som er igang, eller er avsluttet. Kostnader for slike evalueringer skal ikke belastes prosjektet / tiltaket. 13. Dersom en eller flere personer, organisasjoner, eller andre, bruker tildelinger fra fondet til annet enn det tildelingen gjelder, eller om det ikke kan leveres godkjent regnskap eller rapport fra et tlltak lprosjekt, kan stiftelsens styre utestenge vedkommende fra videre mulighet tilå søke fondet om midler. Styret kan i slike tilfeller også kreve midlene tilbakebetalt, og iverksette de nødvendige tiltak for å få giennomført dette. 14. Om det oppstår situasjoner som gjør at det blir nødvendig med endringer i et prosjekt, skal dette umiddelbart rapporteres til stiftelsens styre som også skal godkjenne endringene. Dette gielder også dersom det vil ta lenger tid å giennomføre et tiltak / prosjekt, enn hva som opprinnelig var planen. 15. Søkere som har behov for veiledning i forhold til ovennevnte punkter, eller som behøver bistand til å skrive søknader og rapporter, skal uten kostnader få hjelp fra stiftelsen til dette. 16. Stiftelsesstyrets vedtak om tildeling av midler til tiltak / prosjekter, kan ikke overklages. Det samme gjelder for vedtak stiftelsesstyret fatter i forbindelse med krav til rapporteringer og regnskapsføring. Landsorganisasjonen for Romanifo lket

7 Lorspeilet side 7 Forslag til stillingsannonse, organisasjonssekretær i Stiftelsen for Romanifolkets / Taternes Kulturfond. 60u- stilling som organisasjonssekretær. Stortinget har bevilget 75 millioner kroner til romanifolket / taterne, som en kollektiv erstatning for de overgrep storsamfunnet har utsatt denne nasjonale minoriteten for. Midlene forvaltes av en stiftelse som består av organisasjoner som representerer romanifolket I taterne, og som er berettiget til grunnstøtte fra det offentlige. Avkastingen fra disse midlene skal gå til prosjekter som kan bidra til å gjenreise, spliggj Øre og utvikle denne nasjonale minoritetens kultur, etter vedtatte retningslinjer for utdeling. Stiftelsen for Romanifolkets / Taternes Kulturfond søker derfor etter en organisasjonssekretær i 60% stilling. Det kan bli aktuelt med en utvidelse av stillingsprosenten. Organisasjonssekretæren vil ha følgende primære oppgaver: 1. Svare på henvendelser fra søkere til fondet og om ønskelig bistå disse med søknadsskriving. 2. Bistå søkere som ønsker det med å skrive rapporter og veilede i forhold til regnskapsføring. 3. I noen utstrekning, føige opp igangsatte prosjekter. 4. Forberede og sende innkalling til styre- og årsmøter i stiftelsen, lage nødvendige sakspapirer til møtene og føre protokoll fra disse. 5. Ha ansvar for stiftelsens hjemmesider. 6. Ha ansvar for at regnskapsbilag blir oversendt regnskapsfører på en forsvarlig måte. Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner: 2. God erfaring fra organisasjonsarbeid, gjerne som både tillitsvalgt og ansatt. 3. Erfaring fra prosjektarbeid. 4. God elzne til å uttrykke seg både skriftlig og muntlig. 5. Kunnskap om data og IT. 6. Kjennskap til regnskapsrutiner. 7. Noe kiennskap til de nasjonale minoritetene kan være en fordel. Den som ansettes må regne med noe ubekvem arbeidstid, både kvelder og helger. Slik arbeidstid kan avspaseres etter avtale. Stillingen er plassert i lønnstrinn i Statens lønnsregulativ. Søknad, sammen med attester, vitnemålog gjerne referansepersoner sendes: innen den Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til styreleder Henning Gustavsen, eller til nestleder Bjøm Jansen. Landsorganisasjo nen for Romanifo lket

8 ilet side 8 Møte om: Styremøte nr Stift elsen romanifolkets/taternes kulturfond Tilstede: Dato: Møteleder: Referent: Henning Gustavsen, Taternes Landsforening Holger Gustavsen, Taternes Landsforening Jan Alex Lindberg, Tatemes Landsforening Trygve Johs. Andreassen, Landsorganisasjonen for Romanifo lket B jør n Jans en, Land s organisasj o nen for Romani fo lket Ranveig Pedersen, Landsorganisasjonen for Romanifo lket Ane Sofie Tømmerås, representant oppnevnt av departementet Bjørn Olav Megard, avdelingsdirektør, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (observ atøt o g protokollfører) T Henning Gustavsen Bjørn Olav Megard Sak 19-07: Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkj ent med følgende tillegg ssaker: - Mandat for Arbeidsutvalget (forslag utarbeidet av Tømmerås). Settes opp som ny sak Søknad til departementet om tilskudd. settes opp som ny sak 27-0i. Sak 20-07: Stiftelsens bankforbindelse Det har vært innhentet tilbud fra Marker sparebank og cultura sparebank. a. Arbeidsutvalget forhandler nærmere med Cultura sparebank og med Marker sparebank innen 15. januar 2008 b. Saken tas opp på styremøtet 15. januar 2008 Sak 21-07: Regnskapsfører for stiftelsen AU v/ Ane Sofie Tømmerås hadde innhentet tilbud fra regnskapskontoret Arne Ingar Bossum, i Gressvik i Fredrikstad. Det er et lite regnskapskontor (6 tilsatte), med godt renomm6. Det er gitt en prisantydnirg på kr pr. år. Arbeidsutvalget gis i fullmakt å inngå ar,tale om regnskapstjenester med regnskapskontoret Arne Ingar Bossum. Sak22-07: Revisor for stiftelsen AU v/ Ane Sofie Tømmerås hadde innhentet tilbud på revisortjenester fra revisorselskapet Bakke & Dolvik AS, som har kontor på Billingstad. Kontoret har fått gode referanser. Det er gitt et prisanslag på kr pr. år, med forbehold om bilagsmengde, og at første år kan være dyrere. Arbeidsutvalget gis i fullmakt å inngå a'vtale om revisjonstjenester med en revisor i kontorfellesskapet Bakke Hjelmaas Larsen AS Landsorganis asionen for Romanifo lket

9 Lorspeilet side 9 Sak 23-07: Forslag til tillegg i retningslinjer for utdeling fra fondets avkastning Ved renskriving av retningslinjene for utdeling av midler fra fondet, som ble vedtatt i sak 10.07, er det oppdaget enkelte punkter som har falt ut. Bjørn Jansen redegjorde for forslaget, som var sendt ut i forkant. Endringene går fram i uthevet skrift i saksframlegget. Det kom fram enkelte redaksjonelle endringer i møtet. Vedtak (enstemmig): Endringsforslagene til retningslinjene vedtatt i tråd med framlagt forslag og de redaksjonelle endringer som kom fram i møtet. De oppdaterte retningslinjene vedlegges protokollen. Sak 24-07: Eventuell leie av kontor, Arbeidsutvalget har hatt kontakt med en rekke aktuelle kontorfellesskap og instanser, med tanke på å oppnå en ar,tale om fremleie av kontor. OMOD har ikke mulighet for å tilby kontorplass. Human Rights House kan tilby kontorpult i et kontorlandskap, men ikke eget kontor. LDO kan ikke tilby plass. Solidaritetshuset kan ikke tilby ' plass. Menneskerettighets-huset har ikke plass. Vi er kjent med at det er fullt ved Hl-senteret. Studieforbundet Solidaritet kan tilby plass, med rimelige vilkår. a. Henning Gustavsen og Ane Sofie Tømmerås gis i fullmakt å inngå avtale med Studieforbundet Solidaritet om framleie av kontor med tilgang på kontorutstyr, PC-nettverk og møterom. Det forutsettes av avtalen inngås med 3 måneders oppsigelsestid (Enstemmig, Bjørn Jansen avsto ved denne avstemningen.) b. Bjørn Jansen gis fullmakt i å bestille inn en stasjonær PC med samme system som kontorfellesskapet for øvrig benytter. Sak 25-07: Eventuell ansettelse av kontorleder og arbeidsinstruks for denne Et forslag til arbeidsbeskrivelse for kontorleder lorganisasjonssekretær var utarbeidet og sendt ut i forkant. a. Arbeidsbeskrivelsen vedtatt i tråd med framlagt forslag. b. Organisasjonssekretær tilsettes tilsvarende statens lønnstrinn 40. c. Stlret sluttet seg til vurderingene i saksframlegget for øvrig. d. Bjørn Jansen utarbeider utkast til utlysningstekst, som distribueres til styret før neste styremøte. Sak 26-07: Mandat for Arbeidsutvalget Forslag til mandat var utarbeidet av Tømmerås før møtet. Mandat for arbeidsutvalget vedtatt i tråd med utsendte forslag. Mandatet vedlegges protokollen. Sak27-07: Søknad til departementet om tilskudd Arbeidsutvalget gis fullmakt til å utforme og sende inn søknad til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om tilskudd til driften. Landsorganisasjonen for Romanifolket

10 Lorspeilet side 10 Sak 28-07: Eventuelt o Spørsmålet om informasjonsside på internett ble drøftet. Styret v/ Trygve Johs. Andreassen, Bjørn Jansen og Henning Gustavsen innhenter tilbud fra aktuelle tilbydere. Sak 29-07: Møteplan framover De neste styremøtene fastsettes til 15. januar 2008 kl og 3. mars 2008 kl og et ytterligere møte før sommeren. Vedlegg til denne protokollen: 1. Retningslinjer for utdeling av midler fra romanifolkets/taternes kulturfond, oppdatert pr desernber ,. Vedtatt arbeidsbeskrivelse for ansatt i stiftelsen - organisasjonssekretær 3. Vedtatt mandat for arbeidsutvalget. Henning Gustavsen Holger Gustavsen Jan Alex Lindberg Trygve Johs. Andreassen Bjørn Jansen Ranveig Pedersen Ane Sofie Tømmerås Landsorganisasjonen for Romanifolket

11 Lorspeilet side i 1 Denne meilen fikk vi like før jul. Den opplyser at det er startet en ny forening. Informasjon Romanifolkets kulturforening ble offisiellt stiftet den 18. desember 2007.Initatir,taker til foreningen er Elias Akselsen. Foreningen er ikke ment å være en konkurrent til allerede eksisterende organisasjoner som arbeider for Romanifolket, men et supplement. Vi tror og mener at mangfold alltid er til det beste for brukeren. Den geografiske spredningen av vårt folk er også et argument som taler for opprettelsen av flere organisasjoner. Vår visjon er først og fiemst å arbeide for Romanifolket som helhet og ikke primært medlemmene.vi ønsker å være en forening for <hele> folket uavhengig av medlemskap eller ei. De som velger å bli medlemmer av foreningen vil gjennom sitt engasjement kunne være med å utforme foreningens virke og drift. i, Dessveffe så ser vi at mer og mer av vårt språk er i fred med å gå i glemmeboken og på den måten forsvinne fra oss. Det samme gjelder mye av vår rike musikk kultur. Romanifolkets tradisjonelle håndtverksutøvelse er det kun et fåtall som behersker i dag. Det være seg yrkesutøvelser slik som kobber og messingarbeide, urmaker yrket og arbeide med edelt metall. Dette er noe vi ønsker å motivere dagens ungdom til å gjenoppta. Vi vil arbeide for at så mange som mulig både blandt Romanifolket, men og blandt storsamfunnet skal få enda større kunnskap om vår store og rike kulturarv. I likhet med flere av de andre Romani organisasjonene har også vi valgt å bistå Romanifolket med slektforskning/ familiegjenforening. Vi i Romanifolkets kulturforening har knytet til oss en person som har mange års erfaring fra slektsforskning. Vårt hoved virke vil være innen. SPRÅK MUSIKK - KULTUR - SAMARBEID OG FORSONING. Styet vil så snart som mulig utarbeide en virksomhetsplan. Informasjon om denne vil vi komme tilbake til så snart den er klar. Styret består i dag av følgende personer: Holger Johansen er foreningens styreleder og Elias Akselsen er nestleder, øvrige styremedlemmer er Geir Larsen, Waldemar Johansen og Anita Eriksen. Varamedlemmer er Richard Johansen, Monika Johansen og Stig Akselsen. r Styreleder representerer foreningen utad som informant med bistand fra nestleder. Informasjon vedrørende foreningens virke vil bli offentliggjort via nett. Med hilsen Romani fo lket s kulturforening Holger Johansen Styreleder Moss l8.desember 2007 Landsorganisasjonen for Romanifo lket

12 Lorspeilet side 12 Informasjon Landsorganisasjonen for Romanifolket holder årsmøte 5 april2008 i Bamble / Telemark Årsmøte i LOR AVD. AGDER 10. Februar 2008 på Tunballen grendehus 3. LOR deltar med tre håndverkere på Grndsetmartmaen på Elverum 6-9. mars På søndag 9. Mars vil det bli konsert av Romanifolk på Glomdalsmuseet. Latjo drom er åpen alle dager. Tirsdag 04 Desember Onsdag 16 Januar Onsdag 20 Februar Onsdag o5 Mars Onsdag 16 April Onsdag 2I Mai Vi kan også ha den 04 eller 11 juni men det har vi ikke klarert enda. så langt på sommeren. Mvh. Ranveig Pedersen Medlemsmøter fremover Må spør medlemmene om de er interessert Vi etterlyser personer som vil skrive noen ord i Lorspeilet, og gjerne ta noen bilder også. Historier om gamle plasser (på baken) eller fra sjøen er noe vi har skrevet alt for litte om. Men selvfølgelig kan du skrive om det som opptar deg. Så grip tastaturet fatt og send oss noen ord. Lovise og Mariann og barn rundt hobbybordet på treff i Vest Mange ivrige barnehender som ville lage figurer. Det er gledelig at lokallagene også greier å engasjere barn og ungdorq for ffir vi ikke dem intresert i vår kultur, språk, historie. Hvem skal da tavare på dette når vi ikke er lenger Godt nytt år til dere alle, måte det bli fredlig ogfylt av glede, og må handelen og håndverket gi loujar i lomma. Landsorganisasjonen for Romanifo lket