Lars Angermo og Stian Bringsjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars Angermo og Stian Bringsjord"

Transkript

1 Etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

2 Agenda Dag 1 Innledning og forskjell på etikk og moral Revisorloven Revisors uavhengighet faktisk uavhengighet og tilsynelatende Revisors rådgivning hva er OK og hva er ikke OK Plikt til å frasi seg revisjonsoppdrag Ny revisor og handlinger før aksept av oppdrag DnRs regler om etikk og IFACS «Code of ethics for professional accountants» Dag 2 Repetisjon fra dag 1 inndeling i grupper Cases med gruppepresentasjoner Oppsummering side 2

3 Innledning Hva er forskjell på etikk og moral. Hvor mye betyr det for oss hvordan andre forholder seg til etikk? side 3

4 Innledning Rett vs galt eller rett vs rett Karriere Lønn Lojalitet til firmaet Lojalitet til kolleger Kundens behov Selskapets lønnsomhet Egen integritet Samfunnets behov «Dirty hands» side 4

5 Innledning På de fleste motorveier i Tyskland er det fortsatt ubegrenset hastighet, men det er en anbefalt fartsgrense på 130 km/t. Men, dersom du overskrider anbefalt fartsgrense og blir involvert i en ulykke kan du bli stilt til ansvar for deler av kostnadene, selv om du ikke er skyld i ulykken. side 5

6 Revisjonsinstituttets svakheter Revisjonsfirmaet engasjeres av selskapets eiere Revisjonsfirmaet mottar sine honorarer fra selskapet som får sine regnskaper revidert Selskapet bestemmer på fritt grunnlag om de vil beholde revisor ved neste generalforsamling Selskapet kan i en viss utstrekning tilby jobb til ansatte i revisjonsselskapet side 6

7 Revisjonsinstituttets utfordringer Revisjon er ikke matematikk God revisjonsskikk Kan Bør God regnskapsskikk Skjønnselementet gjør at ubevisste psykologiske skjevheter i større grad virker inn på resultatet. side 7

8 Revisors svakheter 1. Vår tendens til å overse uetisk oppførsel når avdekkingen kan skade oss selv 2. Vår tendens til å ignorere uetisk oppførsel når oppførselen gradvis forverres 3. Vår tendens til å ignorere uetisk oppførsel med mindre den er klar, øyeblikkelig og direkte 4. Vår tendens til å bedømme oppførsel som uetisk når den har resultert i en uheldig konsekvens (See no evil «When we overlook other peroples unethical behaviour Gino, Moore, Bazerman) side 8

9 Revisjonsinstituttets svakheter Forskning viser at DU har høyere oppfatning om deg selv og din etikk enn det dine omgivelser vil gi deg medhold i! Hva er DIN Akilleshæl? side 9

10 Etikk Kan etikk læres? Alle kan gjøre feil men, det er når feil er regelen, mer enn unntaket, det er et problem side 10

11 Etikkens grunnlag Etikk Hva og hvem avgjør hva som er riktig og galt? Guds vilje De 10 bud Artens overlevelse Individets fordel Universell etikk Menneskebestemt etikk Religioner Filosofer Politiske ideologier Samvittigheten Suksess som etisk grunnlag En etikk for dagens virkelighet Din egen etikk Hva baserer jeg min etikk på? side 11

12 Den gyldne regel: Etikk Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg Gjør ikke mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg side 12

13 Etikk Sikrer lovgivning og regler at man har god etikk og moral som revisor? Revisorloven / forskriften til revisorloven God revisorskikk DnRs regler om etikk / IFACS «Code of ethics for professional accountants» Sarbanes and Oxley side 13

14 Etikk I think principles are more effective than rules, simply because its easier to get around a rule than to get around a principle. (Mervyn King, in: Barrier, M. (2003). Principles, Not Rules, Internal Auditor, 08/03, p. 71) side 14

15 Etikk Moses tried it, and he failed. Sarbanes and Oxley tried it, and they will fail. We cannot legislate against dishonesty. Lawyers can make rules as much as they like, but good corporate lawyers will get around rules. (Mervyn King, in: Barrier, M. (2003). Principles, Not Rules, Internal Auditor, 08/03, p. 73) side 15

16 Spørsmål å stille seg selv 1. Følger du regler som er innforstått og akseptert? (I poker er det f.eks. innforstått at det å bløffe er en del av spillet). 2. Føler du deg vel om du må diskutere og forsvare handlingen din? Kunne du tenke deg at dine kolleger og venner fikk vite om den? Din ektefelle, dine barn eller foreldre? Ville du føle deg vel hvis den var omtalt på førstesiden av en større avis? 3. Kunne du tenke deg at noen gjorde det samme mot deg? Mot et medlem av familien din? 4. Hva om alle handlet slik? Ville det samfunnet vi da fikk, være ønskverdig. 5. Finnes det alternativer som hviler på et fastere etisk grunnlag. (Lax og Sebenius 1986) side 16

17 Green paper Lessons from the crisis Non-audit services: Audit firms will be prohibited from providing non-audit services to their audit clients. In addition, large audit firms will be obliged to separate audit activities from non-audit activities in order to avoid all risks of conflict of interest. Forslag for kommisjonen Har vi som profesjon lagd regler som undergraver formålet med revisjonen? side 17

18 Case for diskusjon Føring av timer på prosjekter med «romslig» budsjett vs klienter med «stramt» budsjett Akseptere ledelsens uttalelser selv om vi vet at vi kan innhente revisjonsbevis på bedre måter Påta oss oppdrag selv om tidligere revisor har tatt opp vesentlige forhold som fortsatt ikke er rettet Akseptere svak dokumentasjon av årsoppgjøret fra regnskapskontorer vi har mange klienter for Antedatere dokumenter når konsekvensen av dette synes ubetydelig Fakturere med flere timer enn vi har arbeidet til tross for engasjementsavtale med antall timer Unnlate forbehold og presiseringer etter press fra klienten Unnlate å gi beskjed til påtroppende revisor om at de ikke bør påta seg oppdraget Dokumentere handlinger som er «pyntet på» i revisjonsdokumentasjonen andre områder side 18

19 Revisorlovens bestemmelse side 19

20 Revisors uavhengighet RL 4-1 «Har revisor eller revisors nærstående en slik tilknytning til den revisjonspliktige eller dennes ansatte eller tillitsvalgte at dette kan svekke revisors uavhengighet eller objektivitet, kan vedkommende ikke revidere den revisjonspliktiges årsregnskap. Det samme gjelder dersom det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisor». HVA KAN VÆRE ANDRE SÆRLIGE FORHOLD? side 20

21 Revisors uavhengighet RL 4-1 (forts) 1. Ansatt / underordnings- / avhengighetsforhold 2. Eierandel / innehaver / deltager 3. Fordring / gjeld / sikkerhetsstillelser (ikke 2 års utestående fordring) 4. Medlem / varamedlem styrende organ / daglig leder 5. Den som har ansvaret for eller deltar i utførelsen av den regnskapspliktiges regnskapsføring eller utarbeidelsen av årsberetningen, eller gir konkrete anbefalinger om vurderinger av poster i årsregnskapet eller i oppgave til offentlig myndighet. I tillegg regler om nærstående! Kan være noe utfordrende å ha oversikt over roller og stillinger til alle som omfattes av reglene. side 21

22 Revisors uavhengighet 4-2 «Ingen kan være oppdragsansvarlig revisor når andre revisorer eller ledende ansatte i revisjonsselskapet eller medlemmer av selskapets styre, har et forhold som nevnt i 4-1 Hvordan håndterer dere dette i praksis? side 22

23 Revisors uavhengighet Risikoer for revisjonsselskaper: 1. Har ikke oversikt over oppdragsansvarliges og ansatte i revisjonsselskapets verv og eierandeler 2. Revisjonsteam går for langt i å «tilleggspostere» i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet. 3. Revisor gir råd om skattemessig gunstig måte å innordne seg på «eks. vedlikehold / påkostning av leilighet for utleie», eller tilstrekkelighet av klientens dokumentasjon. 4. Det foreligger andre særlige forhold som selskapet ikke har vurdert side 23

24 Revisors rådgivning RL 4-5 «Revisor < > kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for den revisjonspliktige, dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet. Revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver.< >» side 24

25 Rådgivning - forskriften RF 4-4 Revisor skal påse at han ikke opptrer slik at det oppstår risiko for at han må revidere resultatet av egne rådgivningstjenester eller av andre tjenester, eller at det oppstår risiko for at han ivaretar funksjoner som er en del av den revisjonspliktiges beslutningsprosess. Normalt foreligger slik risiko dersom revisor: 1. Gir råd eller er med på å utføre funksjoner eller utforme strategier eller systemer som har direkte betydning for den revisjonspliktiges regnskapstransaksjoner og avleggelse av regnskaper samt for sentrale deler av den revisjonspliktiges interne kontrollfunksjoner, 2. Leverer vesentlige premisser for den revisjonspliktiges beslutninger i strategi- og budsjettarbeid, forretningsmessige disposisjoner, drift, ledelse, kontroll eller internrevisjon eller, 3. Over tid utfører rådgivnings eller andre typer tjenester som erstatter den revisjonspliktiges manglende kapasitet og kompetanse, særlig hvis samme type bistand ytes regelmessig. side 25

26 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 1: Bistand i forbindelse med ligning. Revisjonsselskapets rådgivning: I det følgende vurderes om påslaget [beløp] kan anses som et tilskudd til bygging av fabrikken som skal redusere saldo på de ulike driftsmidlene. Dersom en kan legge en slik betraktning til grunn, vil denne delen av vederlaget komme til beskatning over tid gjennom reduserte nedskrivninger. Det medfører i så fall en gunstig utsettelse av skatteplikten sammenlignet med den umiddelbare beskatning som finner sted ved varesalg. Basert på ovennevnte er vi av den oppfatning at [revisjonsklienten] under ligningen for 2006 bør hevde at beskatningen av påslaget for de første [antall] skal skje i samsvar med prinsippet i med reduksjon av saldogrunnlaget. Da det er begrenset med rettskilder, er det rom for tvil rundt spørsmålet. Selskapet bør derfor være oppmerksom på at ligningsmyndighetene kan være av en annen oppfatning. Selskapet bør derfor fremlegge opplysninger om fremgangsmåten som vedlegg til selvangivelsen. Hvis ønskelig kan vi bistå med utarbeidelse av slikt vedlegg. Klienten fulgte anbefalingen og revisjonsselskapet bistod med utformingen av vedlegget til selvangivelsen. side 26

27 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 1: Bistand i forbindelse med ligning Finanstilsynets vurdering Finanstilsynets konklusjon er at det i dette tilfelle er gitt råd til revisjonsklienten i strid med revisorlovens krav til uavhengighet og objektivitet, jf. revisorloven 4-5 første ledd. Fordi bestemmelsen åpner for skjønn, vil det være en risiko for at revisors vurdering i en enkeltsak avviker fra den Finanstilsynet legger til grunn i sin forvaltning av revisorlovgivningen. Dette faktum tilsier at revisor bør tilstrebe noe større sikkerhetsmarginer i vurderingene av hvilke andre tjenester enn revisjon som kan leveres. side 27

28 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 2: Statkraft Statkraft startet høsten 2006 et internkontrollprosjekt med formål å utbedre identifisert forbedringspotensial knyttet til kvalitet og effektivitet i den finansielle rapporteringen. Det ble fokusert på selskapets kontrollmiljø. Del to av dette prosjektet (IK2) hadde som formål å redusere risiko for vesentlige feil i den finansielle rapporteringen til et hensiktsmessig nivå. PwC ble benyttet som rådgiver på IK2. Dette prosjektet ble avgrenset til å gjelde rapportering av regnskapsmessig informasjon i årsrapporter, kvartalsrapporter og styrerapporter. I sluttrapporten for IK2 ble prosjektets hovedleveranser beskrevet slik: 1. IT support system (Intranet page and the underlying IT tools supporting the internal control process) 2. Annual process for internal control over financial reporting 3. Guideline for internal control over financial reporting 4. Control documentation for the identified key controls in the various sub-processes 5. Best practice guidelines for spreadsheets, including checklist side 28

29 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 2: Statkraft - vurderingen Basert på prosjektbeskrivelsene og opplysningene om omfanget av PwCs involvering, legger Finanstilsynet til grunn at det er en risiko for at PwC må revidere resultatet av egne rådgivningstjenester eller har ivaretatt funksjoner som er en del av Statkrafts beslutningsprosesser. Når PwC har gitt råd om funksjoner, strategier eller systemer som har direkte betydning for Statkrafts avleggelse av regnskapet og for sentrale deler av Statkrafts interne kontrollfunksjoner foreligger det en slik risiko som er beskrevet i revisorforskriften 4-4 første ledd nr. 1. Det er ikke nødvendig i denne saken å konkludere med hvorvidt PwC faktisk vil måtte revidere resultatet av egne rådgivningstjenester eller har ivaretatt funksjoner som er en del av Statkrafts beslutningsprosesser, fordi det er tilstrekkelig at det foreligger en risiko for dette. I tillegg til manglende uavhengighet etter revisorloven 4-5 første ledd og revisorforskriften 4-4 første ledd, finner Finanstilsynet at PwCs involvering i internkontrollprosjektet gjør at det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til PwC som revisor, jf. revisorloven 4-1 første ledd annet punktum. I denne vurderingen er det lagt vekt på at Statkraft er et foretak av allmenn interesse, og at det derfor er særlig viktig hvordan forholdet fremstår utad. side 29

30 Revisors rådgivning Dokumentasjon: RF 4-6 «Før revisor < > påtar seg oppdrag om å yte rådgivnings- eller andre tjenester for den revisjonspliktige, skal revisor vurdere om vedkommende fortsatt kan være revisor for oppdragsgiveren< >. Krav om oppbevaring i 6 år etter at vurderingen ble foretatt. (teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, det du må gjøre for å kunne revidere, eller attestasjonstjenester, omfattes ikke av rådgivningsbegrepet i revisorloven) side 30

31 Plikt til å frasi seg oppdrag Når er nok nok? RL 7-1 «Revisor har plikt til uten ugrunnet opphold å si fra seg oppdraget som revisor for en revisjonspliktig når revisor har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov og forskrift som den revisjonspliktige er underlagt, og denne ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene» Hva er vesentlige brudd? Hvor lang tid skal revisjonsklienten få? Hva er kravet til at vi etterser at bruddet faktisk er rettet opp? Relativt lav terskel for skatt og avgift Rimelig forhåndsvarsel etter å ha sendt nummerert brev Etterse at forholdet er rettet, eller at selskapet har en fornuftig plan for å rette forholdet side 31

32 Plikt til å frasi seg oppdrag «Plikt til fratreden» som omtalt i NOU 1997:9 «Et brudd på lovgivningen kan skje på grunn av manglende kunnskap eller på grunn av feilbehandling av et forhold. I slike tilfeller skal revisor påpeke forholdet og få det rettet. Når det er klart at bruddet skyldes en feilbehandling som omgående blir rettet, utløser dette ikke plikt til å fratre. Ved gjentakelser av forhold eller når foretaket, bl.a. gjennom manglende vilje til å iverksette nødvendige tiltak for å rette forholdet, klart viser at det ikke retter seg etter revisors påpekninger og krav, skal revisor fratre». side 32

33 Plikt til å frasi seg oppdrag Vurderingsmomenter terskel for å trekke seg: 1. Hvor vesentlig er lovbruddet eller mangelen i intern kontroll 2. Trues fortsatt drift (konsesjonskrav o.l.) 3. Økonomisk kriminalitet 4. Vilje til å rette forholdet 5. Arten av virksomheten 6. Kretsen av brukere av årsregnskapet side 33

34 Handlinger ved påtagelse (fra tematilsyn aksept og fortsettelsesvurdering) det i flere tilfeller ikke var dokumentert at det var rettet forespørsel til tidligere revisor ved overtakelse av oppdrag det manglet svar på ny revisors forespørsel. Flere revisorer tolket manglende svar slik at det da ikke var noe til hinder for å påta seg oppdraget revisor hadde mottatt svar fra tidligere revisor, men at sistnevnte ikke hadde tatt stilling til hvorvidt det forelå forhold som tilsa at en ny revisor ikke burde påta seg oppdraget tidligere revisors opplysninger var en kort henvisning til at det hadde vært diskusjoner med kunden, uten en nærmere omtale av de underliggende forhold. I enkelte tilfeller var det henvist til nummererte brev, uten at disse var vedlagt etter Finanstilsynets syn klart at revisors taushetsplikt etter revisorloven 6-1 ikke gjelder i forholdet mellom de to revisorene når det gjelder opplysninger som kan gi ny revisor grunnlag for å vurdere om oppdraget skal aksepteres. Dersom det er sendt nummererte brev som kan være av betydning for en ny revisors akseptvurdering, bør det normale være at disse uoppfordret oversendes til en aktuell ny revisor. side 34

35 DnRs etikkregler side 35

36 DnRs regler om etikk 1. DnR har vedtatt å følge IFACs «Code of Professional Ethics for Professional Accountants» 2. I oversatt versjon er disse tilpasset for å ikke være i brudd med revisorloven 3. Alle DnRs medlemmer plikter å følge dette prinsippbaserte rammeverket 4. Revisorloven står (naturligvis) over rammeverket der det er oppstår strid mellom regelsettene. side 36

37 DnRs regler om etikk 1. Identifiser trusler mot grunnleggende prinsipper 1. Integritet 2. Objektivitet 3. Faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet 4. Konfidensialitet 5. Profesjonell adferd 2. Vurdere om trusler er «klart ubetydelige» 3. Må vurdere å anvende forholdsregler for trusler som ikke er «klart ubetydelige» side 37

38 DnRs regler om etikk Gruppering av trusler 1. Egeninteresse trusler 2. Egenkontrolltrusler 3. Partsrepresentanttrusler 4. Fortrolighetstrusler 5. Presstrusler Det er utarbeidet eksempler på truslene som er gjengitt i revisors håndbok. side 38

39 DnRs regler om etikk Anvendelse av reglene i konkrete situasjoner 210 Klientoppdrag (klientaksept, oppdragsaksept, Revisorskifte) 220 Interessekonflikter 230 Vurdering av en annen revisors arbeide 240 Honorarer og annen form for godtgjørelse 250 Markedsføring av profesjonelle tjenester 260 Gaver og andre oppmerksomheter 270 Oppbevaring av klienters eiendeler 280 Objektivitet alle tjenester 290 Uavhengighet - attestasjonsoppdrag side 39

40 Agenda dag 2 Repetisjon fra dag 1 inndeling i grupper Cases med gruppepresentasjoner Løs problemestillingene i forhold til revisorloven og innholdet dag 1 Skriv punktvis problemestillinger på flipover for presentasjon Oppsummering side 40

41 Case 1 Et selskap i ditt nettverk av revisjonsselskaper utførte en independent business review på et låneengasjement, på oppdrag fra Bank ASA i oktober Låneengasjementet var utsatt for tap og flere alternativer ble vurdert, herunder å få dekning på annen måte enn gjennom normal tilbakebetaling av lånet. Rapporten ble lagt frem for bankens kreditavdeling i forbindelse med vurdering av hvilken beslutning banken skulle foreta i forbindelse med engasjementet. Du var ikke kjent med dette oppdraget før etter at revisjonsberetningen for 2009 var avgitt. Du blir gjort oppmerksom på forholdet når du deltar på et kurs i Stockholm to uker etter at du avga din revisjonsberetning, fra din kollega Bosse i det svenske revisjonsselskapet som er en del av ditt selskaps nettverk. Bosse forklarer at han gjorde en uavhengighetsvurderinger i forbindelse med at han påtok seg oppdraget. Rapporten er på 216 sider. Totalt honorar for oppdraget var på starttidspunktet estimert til ca. MSEK 2,2. Det revisjonshonoraret du har fakturert var MNOK 1,2. Hvilke tanker gjør du deg når du tar toget tilbake fra Stockholm? side 41

42 Case 2.1 Du er revisormedarbeider i AB AS og var på fest i går med din gamle venn Rolf. Rolf er også revisormedarbeider i AB AS. Rolf fortalte under festen at styreformannen i et selskap han reviderer Hjertemonitorer AS nettopp har fått vite at hjertemaskinene selskapet produserer har en alvorlig produksjonsfeil som man mistenker har medført tre dødsfall den siste tiden. Rolf fortalte dette i en samtale rundt teknologiske nyvinninger inne hjertemedisin, og det var flere leger tilstede ved samtalen. Du vet at en de klientene du har ansvar for som også er en revisjonsklient Helsespesialisten AS skal legge inn et bud på aksjene i Hjertemonitorer AS denne uken. Du vet også at informasjonen Rolf kom med vil føre til at det ikke legges inn bud dersom den var kjent. Du har i lengre tid forberedt en oppsummering av revisjonen og skal møte styret på tirsdag for å presentere funnene i revisjonen. Du ligger i sengen din og kaldsvetter og vurderer hvordan du skal forholde deg til den informasjonen du nå har fått. Mens du tenker tar du et par aspirin og håper at hodepinen skal gi seg. Hva bør du gjøre? Hvilke profesjonelle regler må du forholde deg til i dette tilfellet. Hva gjør du? Hva blir konsekvensen for Rolf. Hvordan tror du styret i revisjonsselskapet vil vurdere dersom du kommer til at ledelsen må varsles. side 42

43 Case 2.2 Du er revisormedarbeider i AB AS og var på fest i går med din gamle venn Rolf. Rolf er også revisormedarbeider i AB AS. Rolf fortalte under festen at styreformannen i et selskap han reviderer Hjertemonitorer AS nettopp har fått vite at hjertemaskinene selskapet produserer har en alvorlig produksjonsfeil som man mistenker har medført tre dødsfall den siste tiden. Rolf fortalte dette høylytt som han vanligvis gjør når han får for mye å drikke, og det var flere leger tilstede under samtalen. Du vet at en de klientene du har ansvar for som også er en revisjonsklient Helsespesialisten AS skal legge inn et bud på aksjene i Hjertemonitorer AS denne uken. Du vet også at informasjonen Rolf kom med vil føre til at det ikke legges inn bud dersom den var kjent. Du har i lengre tid forberedt en oppsummering av revisjonen og skal møte styret på tirsdag for å presentere funnene i revisjonen. Du ligger i sengen din og kaldsvetter og vurderer hvordan du skal forholde deg til den informasjonen du nå har fått. Mens du tenker tar du et par aspirin og håper at hodepinen skal gi seg. Hva bør du gjøre? Hvilke profesjonelle regler må du forholde deg til i dette tilfellet. Hva gjør du? Hva blir konsekvensen for Rolf. side 43

44 Case 3 Du er oppdragsansvarlig revisor i AB AS. Du har gjort en stjernekarriere så langt og er firmaets yngste partner. Med ny mann som er dyr i drift og nytt hus, har du prioritert å jobbe mye og det har gitt resultater. En dag ringer Jens Bolt deg. Han presenterer seg som styreleder Apper AS, som produserer apper (bruker-programvare) til mobiltelefonmarkedet for kunder. Han vi gjerne ha tilbud på revisjonen av selskapet. Du kjenner godt til dette selskapet fordi den nye samboeren Mette - til datteren til din nye samboer Anne - er controller i selskapet. Mette snakket mye om selskapet når dere var på ferie sammen i sommer. Du vet at dette vil bli din største revisjonsklient dersom du får revisjonen. Fra samtalene fra i sommer, der etikk ofte stor på dagsordenen til grillmaten, husker du at det ble nevnt at Jens Bolt ofte hadde med seg nye kunder til feriehuset sitt i Malaga. Du forklarte også Mette hvordan inntekter skal periodiseres ved programvareutvikling, ettersom Mette så langt hadde lagt til grunn at inntekter ble tatt når programvaren ble betalt. Mette hadde forklart at den gamle revisoren hadde syntes at dette var den enkleste måten å gjøre det på. Dette hadde resultert i lystig samtale utover kvelden og natta. Jens forklarte deg at han hadde kapasitetsproblemer i regnskapsavdelingen og at han trengte en revisor som kunne beregne avskrivninger, skatten, og som kunne lage årsregnskapet og årsberetningen. Han ville også at den nye revisoren skulle gå i gjennom rutinene for fakturering og foreslå et system som ville sikre at inntektene ble periodisert riktig. Du tar kontakt med tidligere revisor, men det viser seg at vedkommende har trukket seg tilbake det er ikke mulig å få tak i ham. Jens opplyser at det ikke er mottatt noen nummererte brev fra revisor. Kan du påta deg revisjonen under disse forutsetningene? Hva må du eventuelt tenke på? side 44

45 Case 4 Du er ny revisor for Regnskapskontoret AS. Du blir forklart av daglig leder Kristine - at de setter bort registreringsarbeidet med inngående fakturaer til en underleverandør på Maldivene. Lønnskostnadene er der ca. 5 % av lønnskostnadene ved å ha en regnskapsmedarbeider til å gjøre den samme jobben i Norge. Du blir invitert til å dra på tur til Maldivene med daglig leder slik at du kan se med egne øyne hvordan regnskapsføringen skjer og gjennomføre de tester du anser som nødvendige for å konkludere på internkontroll for selskapet. Daglig leder nevner også at dere vil bo på ett av hotellene på Maldivene som holder bra standard. Regnskapskontoret AS tilbyr seg å betale for hele reisen og oppholdet mens dere er der. Du tenker en del på dette mens du er på vei hjem for å fortelle kona di at du skal til Maldivene en tur sammen med Kristine. Du spør deg selv om det er noe du bør vurdere i forhold til din rolle som revisor i selskapet. side 45

46 Case 5.1 Regnskapsservice AS er et mellomstort regnskapskontor i Oslo. Du har hatt et godt forhold til daglig leder Fredrik - i mange år og har fått henvist mange revisjonsoppdrag fra ham underveis. Fredrik er en svært god selger, men det skorter av og til på detaljutførelsen av regnskapsoppdragene du får til revisjon. På ett revisjonsoppdrag i år har det vært mye surr og du har måttet bruke mye tid på regnskapsreparasjon. Du er stort sett fornøyd med regnskapet når du skal avgi revisjonsberetning. Det eneste du mangler er revisjonsbevis for en kontrakt som er inngått like før årsskiftet, som har gitt 20 % av selskapets inntekter. Det mangler en av tre signaturer på kontrakten fra kunden, men du har fått forsikring muntlig fra klienten om at dette er en formalitet. Fredrik opplyser om at det er viktig at du nå får avgitt denne revisjonsberetningen fordi han skal av gårde på jakt, og kunden må ha revisjonsberetning nå. Du aksepterer og avgir revisjonsberetning. Dersom du skal rangere revisors etikk i ovenstående fra 1 (god etikk) til 10 (dårlig etikk) hva vil du velge? side 46

47 Case 5.2 Regnskapsservice AS er et mellomstort regnskapskontor i Oslo. Du har hatt et godt forhold til daglig leder Fredrik - i mange år og har fått henvist mange revisjonsoppdrag fra ham underveis. Fredrik er en svært god selger, men det skorter av og til på detaljutførelsen av regnskapsoppdragene du får til revisjon. På ett revisjonsoppdrag i år har det vært mye surr og du har måttet bruke mye tid på regnskapsreparasjon. Du er stort sett fornøyd med regnskapet når du skal avgi revisjonsberetning. Det eneste du mangler er revisjonsbevis for en kontrakt som er inngått like før årsskiftet, som har gitt 20 % av selskapets inntekter. Det mangler en av tre signaturer på kontrakten fra kunden, men du har fått forsikring muntlig fra klienten om at dette er en formalitet. Fredrik opplyser om at det er viktig at du nå får avgitt denne revisjonsberetningen fordi han skal av gårde på jakt, og kunden må ha revisjonsberetning nå. Du aksepterer og avgir revisjonsberetning. To uker etter står ØKOKRIM på døren din og opplyser om at du er siktet for medvirkning til investorbedrag. Det viser seg at Oslo Pensjonsklubb en pensjonsspareklubb for eldre krigsinvalide har kjøpt aksjer i selskapet på bakgrunn av en verdivurdering der siste års regnskap utelukkende var grunnlaget for kjøpet. Oslo Pensjonsklubbs revisor har funnet ut at kontrakten ikke ble akseptert av kunden og mener at inntekten ikke skulle regnskapsføres, og har gått til anmeldelse av deg. Dersom du skal rangere revisors etikk i ovenstående fra 1 (god etikk) til 10 (dårlig etikk) hva vil du velge? side 47

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening Den norske Revisorforenings regler om etikk Den norske Revisorforening DEN NORSKE REVISORFORENINGS REGLER OM ETIKK INNHOLD Side FORORD... 2 DEL A: GENERELLE REGLER FOR ALLE REVISORER 100 Innledning og

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Fellesrapport Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Tematilsyn 2010 DATO: 18.03.2011 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 BAKGRUNN

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

Revisoretikk NKRFs fagkonferanse 2009. Arendal 15. juni 2009 Per-Martin Svendsen. Revisjonssjef i Bærum kommune. Agenda

Revisoretikk NKRFs fagkonferanse 2009. Arendal 15. juni 2009 Per-Martin Svendsen. Revisjonssjef i Bærum kommune. Agenda Revisoretikk NKRFs fagkonferanse 2009 Arendal 15. juni 2009 Per-Martin Svendsen Revisjonssjef i Bærum kommune Agenda Innledning Definisjoner Regler om etikk Bærum Utfordringer Oppsummering Hvem sier dette?

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON R - 3o o i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Mandag21. mai2012 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Vedlegg: Notat Spesifikasjon av revisjonshonorar lovgivningens krav

Vedlegg: Notat Spesifikasjon av revisjonshonorar lovgivningens krav Vedlegg: Notat Spesifikasjon av revisjonshonorar lovgivningens krav I. Generelt. Lovgivningen, jf nedenfor, krever at det skal gis informasjon om revisors honorar, fordelt på revisjon og andre tjenester.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Aktuelle saker fra Finanstilsynet. Anne Merethe Bellamy 25. november 2014

Aktuelle saker fra Finanstilsynet. Anne Merethe Bellamy 25. november 2014 Aktuelle saker fra Finanstilsynet Anne Merethe Bellamy 25. november 2014 Grunnlaget for Finanstilsynets prioriteringer Fortsatt stor økonomisk usikkerhet Behov for å sikre solide finansinstitusjoner Ny

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Revisorloven med kommentarer

Revisorloven med kommentarer Hans Cordt-Hansen Revisorloven med kommentarer Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 3. utgave ved Henning AlmeSiebke DnR forlaget Innhold Forord 13 Forkortelser 16 Innledning 17 I Tidligere

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik Bakke Hjelmaas Larsen Jeg er større enn Gud. Jeg er ondere enn djevelen. Tiggerne har meg. De rike

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON. Onsdag 22. mai 2013. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON. Onsdag 22. mai 2013. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Onsdag 22. mai 2013 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden Tillatte

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer Fastsatt av årsmøtet 11. juni 2012 Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer INNLEDNING De etiske retningslinjene er utarbeidet for NKRFs medlemmer 1 og skal være

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute Revisjonsutvalg Årlig evaluering av eksternrevisor Audit Committee Institute Etter KPMGs erfaring har styrer og revisjonsutvalg i de aller fleste tilfeller et samarbeid med revisor som sikrer dem den nødvendige

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR I REVISJON NKRFs fagkonferanse 2015. Lars Jacob Tynes Pedersen Norges Handelshøyskole lars.pedersen@nhh.

ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR I REVISJON NKRFs fagkonferanse 2015. Lars Jacob Tynes Pedersen Norges Handelshøyskole lars.pedersen@nhh. ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR I REVISJON NKRFs fagkonferanse 2015 Lars Jacob Tynes Pedersen Norges Handelshøyskole lars.pedersen@nhh.no @LJTPedersen 2 Kontekst: Etikk og samfunnsansvar i revisjon Revisors egen

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper 4. mai 2010 AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN OFFENTLIG VERSJON Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 DOKUMENTBASERT

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar.

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar. HANDELSHØYSKOLEN Telefon 06600 www.bi.no Nydalsveien 37, 0484 Oslo Telefaks 21 04 80 00 info@bi.no Postadresse 0442 Oslo Studieinfo. tlf. 810 00 500 Org. nr. 971 22 8865 Det Kongelige Finansdepartement

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19.

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. Klinikk og Butikk - samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. februar 2009 Solstrand hotell og bad Knut Løvdal,

Detaljer

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2011. Styremøte 30. mars 2012

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2011. Styremøte 30. mars 2012 Helse Førde HF Styremøte 30. mars 2012 Ernst & Young AS Thormøhlens gate 53 D P.O. Box 6163 Postterminalen NO-5892 Bergen Tel: +47 55 21 30 00 Fax: +47 55 21 30 01 www.ey.no Bergen, 14. mars 2012 Til styret

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer