Lars Angermo og Stian Bringsjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars Angermo og Stian Bringsjord"

Transkript

1 Etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

2 Agenda Dag 1 Innledning og forskjell på etikk og moral Revisorloven Revisors uavhengighet faktisk uavhengighet og tilsynelatende Revisors rådgivning hva er OK og hva er ikke OK Plikt til å frasi seg revisjonsoppdrag Ny revisor og handlinger før aksept av oppdrag DnRs regler om etikk og IFACS «Code of ethics for professional accountants» Dag 2 Repetisjon fra dag 1 inndeling i grupper Cases med gruppepresentasjoner Oppsummering side 2

3 Innledning Hva er forskjell på etikk og moral. Hvor mye betyr det for oss hvordan andre forholder seg til etikk? side 3

4 Innledning Rett vs galt eller rett vs rett Karriere Lønn Lojalitet til firmaet Lojalitet til kolleger Kundens behov Selskapets lønnsomhet Egen integritet Samfunnets behov «Dirty hands» side 4

5 Innledning På de fleste motorveier i Tyskland er det fortsatt ubegrenset hastighet, men det er en anbefalt fartsgrense på 130 km/t. Men, dersom du overskrider anbefalt fartsgrense og blir involvert i en ulykke kan du bli stilt til ansvar for deler av kostnadene, selv om du ikke er skyld i ulykken. side 5

6 Revisjonsinstituttets svakheter Revisjonsfirmaet engasjeres av selskapets eiere Revisjonsfirmaet mottar sine honorarer fra selskapet som får sine regnskaper revidert Selskapet bestemmer på fritt grunnlag om de vil beholde revisor ved neste generalforsamling Selskapet kan i en viss utstrekning tilby jobb til ansatte i revisjonsselskapet side 6

7 Revisjonsinstituttets utfordringer Revisjon er ikke matematikk God revisjonsskikk Kan Bør God regnskapsskikk Skjønnselementet gjør at ubevisste psykologiske skjevheter i større grad virker inn på resultatet. side 7

8 Revisors svakheter 1. Vår tendens til å overse uetisk oppførsel når avdekkingen kan skade oss selv 2. Vår tendens til å ignorere uetisk oppførsel når oppførselen gradvis forverres 3. Vår tendens til å ignorere uetisk oppførsel med mindre den er klar, øyeblikkelig og direkte 4. Vår tendens til å bedømme oppførsel som uetisk når den har resultert i en uheldig konsekvens (See no evil «When we overlook other peroples unethical behaviour Gino, Moore, Bazerman) side 8

9 Revisjonsinstituttets svakheter Forskning viser at DU har høyere oppfatning om deg selv og din etikk enn det dine omgivelser vil gi deg medhold i! Hva er DIN Akilleshæl? side 9

10 Etikk Kan etikk læres? Alle kan gjøre feil men, det er når feil er regelen, mer enn unntaket, det er et problem side 10

11 Etikkens grunnlag Etikk Hva og hvem avgjør hva som er riktig og galt? Guds vilje De 10 bud Artens overlevelse Individets fordel Universell etikk Menneskebestemt etikk Religioner Filosofer Politiske ideologier Samvittigheten Suksess som etisk grunnlag En etikk for dagens virkelighet Din egen etikk Hva baserer jeg min etikk på? side 11

12 Den gyldne regel: Etikk Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg Gjør ikke mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg side 12

13 Etikk Sikrer lovgivning og regler at man har god etikk og moral som revisor? Revisorloven / forskriften til revisorloven God revisorskikk DnRs regler om etikk / IFACS «Code of ethics for professional accountants» Sarbanes and Oxley side 13

14 Etikk I think principles are more effective than rules, simply because its easier to get around a rule than to get around a principle. (Mervyn King, in: Barrier, M. (2003). Principles, Not Rules, Internal Auditor, 08/03, p. 71) side 14

15 Etikk Moses tried it, and he failed. Sarbanes and Oxley tried it, and they will fail. We cannot legislate against dishonesty. Lawyers can make rules as much as they like, but good corporate lawyers will get around rules. (Mervyn King, in: Barrier, M. (2003). Principles, Not Rules, Internal Auditor, 08/03, p. 73) side 15

16 Spørsmål å stille seg selv 1. Følger du regler som er innforstått og akseptert? (I poker er det f.eks. innforstått at det å bløffe er en del av spillet). 2. Føler du deg vel om du må diskutere og forsvare handlingen din? Kunne du tenke deg at dine kolleger og venner fikk vite om den? Din ektefelle, dine barn eller foreldre? Ville du føle deg vel hvis den var omtalt på førstesiden av en større avis? 3. Kunne du tenke deg at noen gjorde det samme mot deg? Mot et medlem av familien din? 4. Hva om alle handlet slik? Ville det samfunnet vi da fikk, være ønskverdig. 5. Finnes det alternativer som hviler på et fastere etisk grunnlag. (Lax og Sebenius 1986) side 16

17 Green paper Lessons from the crisis Non-audit services: Audit firms will be prohibited from providing non-audit services to their audit clients. In addition, large audit firms will be obliged to separate audit activities from non-audit activities in order to avoid all risks of conflict of interest. Forslag for kommisjonen Har vi som profesjon lagd regler som undergraver formålet med revisjonen? side 17

18 Case for diskusjon Føring av timer på prosjekter med «romslig» budsjett vs klienter med «stramt» budsjett Akseptere ledelsens uttalelser selv om vi vet at vi kan innhente revisjonsbevis på bedre måter Påta oss oppdrag selv om tidligere revisor har tatt opp vesentlige forhold som fortsatt ikke er rettet Akseptere svak dokumentasjon av årsoppgjøret fra regnskapskontorer vi har mange klienter for Antedatere dokumenter når konsekvensen av dette synes ubetydelig Fakturere med flere timer enn vi har arbeidet til tross for engasjementsavtale med antall timer Unnlate forbehold og presiseringer etter press fra klienten Unnlate å gi beskjed til påtroppende revisor om at de ikke bør påta seg oppdraget Dokumentere handlinger som er «pyntet på» i revisjonsdokumentasjonen andre områder side 18

19 Revisorlovens bestemmelse side 19

20 Revisors uavhengighet RL 4-1 «Har revisor eller revisors nærstående en slik tilknytning til den revisjonspliktige eller dennes ansatte eller tillitsvalgte at dette kan svekke revisors uavhengighet eller objektivitet, kan vedkommende ikke revidere den revisjonspliktiges årsregnskap. Det samme gjelder dersom det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisor». HVA KAN VÆRE ANDRE SÆRLIGE FORHOLD? side 20

21 Revisors uavhengighet RL 4-1 (forts) 1. Ansatt / underordnings- / avhengighetsforhold 2. Eierandel / innehaver / deltager 3. Fordring / gjeld / sikkerhetsstillelser (ikke 2 års utestående fordring) 4. Medlem / varamedlem styrende organ / daglig leder 5. Den som har ansvaret for eller deltar i utførelsen av den regnskapspliktiges regnskapsføring eller utarbeidelsen av årsberetningen, eller gir konkrete anbefalinger om vurderinger av poster i årsregnskapet eller i oppgave til offentlig myndighet. I tillegg regler om nærstående! Kan være noe utfordrende å ha oversikt over roller og stillinger til alle som omfattes av reglene. side 21

22 Revisors uavhengighet 4-2 «Ingen kan være oppdragsansvarlig revisor når andre revisorer eller ledende ansatte i revisjonsselskapet eller medlemmer av selskapets styre, har et forhold som nevnt i 4-1 Hvordan håndterer dere dette i praksis? side 22

23 Revisors uavhengighet Risikoer for revisjonsselskaper: 1. Har ikke oversikt over oppdragsansvarliges og ansatte i revisjonsselskapets verv og eierandeler 2. Revisjonsteam går for langt i å «tilleggspostere» i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet. 3. Revisor gir råd om skattemessig gunstig måte å innordne seg på «eks. vedlikehold / påkostning av leilighet for utleie», eller tilstrekkelighet av klientens dokumentasjon. 4. Det foreligger andre særlige forhold som selskapet ikke har vurdert side 23

24 Revisors rådgivning RL 4-5 «Revisor < > kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for den revisjonspliktige, dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet. Revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver.< >» side 24

25 Rådgivning - forskriften RF 4-4 Revisor skal påse at han ikke opptrer slik at det oppstår risiko for at han må revidere resultatet av egne rådgivningstjenester eller av andre tjenester, eller at det oppstår risiko for at han ivaretar funksjoner som er en del av den revisjonspliktiges beslutningsprosess. Normalt foreligger slik risiko dersom revisor: 1. Gir råd eller er med på å utføre funksjoner eller utforme strategier eller systemer som har direkte betydning for den revisjonspliktiges regnskapstransaksjoner og avleggelse av regnskaper samt for sentrale deler av den revisjonspliktiges interne kontrollfunksjoner, 2. Leverer vesentlige premisser for den revisjonspliktiges beslutninger i strategi- og budsjettarbeid, forretningsmessige disposisjoner, drift, ledelse, kontroll eller internrevisjon eller, 3. Over tid utfører rådgivnings eller andre typer tjenester som erstatter den revisjonspliktiges manglende kapasitet og kompetanse, særlig hvis samme type bistand ytes regelmessig. side 25

26 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 1: Bistand i forbindelse med ligning. Revisjonsselskapets rådgivning: I det følgende vurderes om påslaget [beløp] kan anses som et tilskudd til bygging av fabrikken som skal redusere saldo på de ulike driftsmidlene. Dersom en kan legge en slik betraktning til grunn, vil denne delen av vederlaget komme til beskatning over tid gjennom reduserte nedskrivninger. Det medfører i så fall en gunstig utsettelse av skatteplikten sammenlignet med den umiddelbare beskatning som finner sted ved varesalg. Basert på ovennevnte er vi av den oppfatning at [revisjonsklienten] under ligningen for 2006 bør hevde at beskatningen av påslaget for de første [antall] skal skje i samsvar med prinsippet i med reduksjon av saldogrunnlaget. Da det er begrenset med rettskilder, er det rom for tvil rundt spørsmålet. Selskapet bør derfor være oppmerksom på at ligningsmyndighetene kan være av en annen oppfatning. Selskapet bør derfor fremlegge opplysninger om fremgangsmåten som vedlegg til selvangivelsen. Hvis ønskelig kan vi bistå med utarbeidelse av slikt vedlegg. Klienten fulgte anbefalingen og revisjonsselskapet bistod med utformingen av vedlegget til selvangivelsen. side 26

27 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 1: Bistand i forbindelse med ligning Finanstilsynets vurdering Finanstilsynets konklusjon er at det i dette tilfelle er gitt råd til revisjonsklienten i strid med revisorlovens krav til uavhengighet og objektivitet, jf. revisorloven 4-5 første ledd. Fordi bestemmelsen åpner for skjønn, vil det være en risiko for at revisors vurdering i en enkeltsak avviker fra den Finanstilsynet legger til grunn i sin forvaltning av revisorlovgivningen. Dette faktum tilsier at revisor bør tilstrebe noe større sikkerhetsmarginer i vurderingene av hvilke andre tjenester enn revisjon som kan leveres. side 27

28 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 2: Statkraft Statkraft startet høsten 2006 et internkontrollprosjekt med formål å utbedre identifisert forbedringspotensial knyttet til kvalitet og effektivitet i den finansielle rapporteringen. Det ble fokusert på selskapets kontrollmiljø. Del to av dette prosjektet (IK2) hadde som formål å redusere risiko for vesentlige feil i den finansielle rapporteringen til et hensiktsmessig nivå. PwC ble benyttet som rådgiver på IK2. Dette prosjektet ble avgrenset til å gjelde rapportering av regnskapsmessig informasjon i årsrapporter, kvartalsrapporter og styrerapporter. I sluttrapporten for IK2 ble prosjektets hovedleveranser beskrevet slik: 1. IT support system (Intranet page and the underlying IT tools supporting the internal control process) 2. Annual process for internal control over financial reporting 3. Guideline for internal control over financial reporting 4. Control documentation for the identified key controls in the various sub-processes 5. Best practice guidelines for spreadsheets, including checklist side 28

29 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 2: Statkraft - vurderingen Basert på prosjektbeskrivelsene og opplysningene om omfanget av PwCs involvering, legger Finanstilsynet til grunn at det er en risiko for at PwC må revidere resultatet av egne rådgivningstjenester eller har ivaretatt funksjoner som er en del av Statkrafts beslutningsprosesser. Når PwC har gitt råd om funksjoner, strategier eller systemer som har direkte betydning for Statkrafts avleggelse av regnskapet og for sentrale deler av Statkrafts interne kontrollfunksjoner foreligger det en slik risiko som er beskrevet i revisorforskriften 4-4 første ledd nr. 1. Det er ikke nødvendig i denne saken å konkludere med hvorvidt PwC faktisk vil måtte revidere resultatet av egne rådgivningstjenester eller har ivaretatt funksjoner som er en del av Statkrafts beslutningsprosesser, fordi det er tilstrekkelig at det foreligger en risiko for dette. I tillegg til manglende uavhengighet etter revisorloven 4-5 første ledd og revisorforskriften 4-4 første ledd, finner Finanstilsynet at PwCs involvering i internkontrollprosjektet gjør at det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til PwC som revisor, jf. revisorloven 4-1 første ledd annet punktum. I denne vurderingen er det lagt vekt på at Statkraft er et foretak av allmenn interesse, og at det derfor er særlig viktig hvordan forholdet fremstår utad. side 29

30 Revisors rådgivning Dokumentasjon: RF 4-6 «Før revisor < > påtar seg oppdrag om å yte rådgivnings- eller andre tjenester for den revisjonspliktige, skal revisor vurdere om vedkommende fortsatt kan være revisor for oppdragsgiveren< >. Krav om oppbevaring i 6 år etter at vurderingen ble foretatt. (teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, det du må gjøre for å kunne revidere, eller attestasjonstjenester, omfattes ikke av rådgivningsbegrepet i revisorloven) side 30

31 Plikt til å frasi seg oppdrag Når er nok nok? RL 7-1 «Revisor har plikt til uten ugrunnet opphold å si fra seg oppdraget som revisor for en revisjonspliktig når revisor har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov og forskrift som den revisjonspliktige er underlagt, og denne ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene» Hva er vesentlige brudd? Hvor lang tid skal revisjonsklienten få? Hva er kravet til at vi etterser at bruddet faktisk er rettet opp? Relativt lav terskel for skatt og avgift Rimelig forhåndsvarsel etter å ha sendt nummerert brev Etterse at forholdet er rettet, eller at selskapet har en fornuftig plan for å rette forholdet side 31

32 Plikt til å frasi seg oppdrag «Plikt til fratreden» som omtalt i NOU 1997:9 «Et brudd på lovgivningen kan skje på grunn av manglende kunnskap eller på grunn av feilbehandling av et forhold. I slike tilfeller skal revisor påpeke forholdet og få det rettet. Når det er klart at bruddet skyldes en feilbehandling som omgående blir rettet, utløser dette ikke plikt til å fratre. Ved gjentakelser av forhold eller når foretaket, bl.a. gjennom manglende vilje til å iverksette nødvendige tiltak for å rette forholdet, klart viser at det ikke retter seg etter revisors påpekninger og krav, skal revisor fratre». side 32

33 Plikt til å frasi seg oppdrag Vurderingsmomenter terskel for å trekke seg: 1. Hvor vesentlig er lovbruddet eller mangelen i intern kontroll 2. Trues fortsatt drift (konsesjonskrav o.l.) 3. Økonomisk kriminalitet 4. Vilje til å rette forholdet 5. Arten av virksomheten 6. Kretsen av brukere av årsregnskapet side 33

34 Handlinger ved påtagelse (fra tematilsyn aksept og fortsettelsesvurdering) det i flere tilfeller ikke var dokumentert at det var rettet forespørsel til tidligere revisor ved overtakelse av oppdrag det manglet svar på ny revisors forespørsel. Flere revisorer tolket manglende svar slik at det da ikke var noe til hinder for å påta seg oppdraget revisor hadde mottatt svar fra tidligere revisor, men at sistnevnte ikke hadde tatt stilling til hvorvidt det forelå forhold som tilsa at en ny revisor ikke burde påta seg oppdraget tidligere revisors opplysninger var en kort henvisning til at det hadde vært diskusjoner med kunden, uten en nærmere omtale av de underliggende forhold. I enkelte tilfeller var det henvist til nummererte brev, uten at disse var vedlagt etter Finanstilsynets syn klart at revisors taushetsplikt etter revisorloven 6-1 ikke gjelder i forholdet mellom de to revisorene når det gjelder opplysninger som kan gi ny revisor grunnlag for å vurdere om oppdraget skal aksepteres. Dersom det er sendt nummererte brev som kan være av betydning for en ny revisors akseptvurdering, bør det normale være at disse uoppfordret oversendes til en aktuell ny revisor. side 34

35 DnRs etikkregler side 35

36 DnRs regler om etikk 1. DnR har vedtatt å følge IFACs «Code of Professional Ethics for Professional Accountants» 2. I oversatt versjon er disse tilpasset for å ikke være i brudd med revisorloven 3. Alle DnRs medlemmer plikter å følge dette prinsippbaserte rammeverket 4. Revisorloven står (naturligvis) over rammeverket der det er oppstår strid mellom regelsettene. side 36

37 DnRs regler om etikk 1. Identifiser trusler mot grunnleggende prinsipper 1. Integritet 2. Objektivitet 3. Faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet 4. Konfidensialitet 5. Profesjonell adferd 2. Vurdere om trusler er «klart ubetydelige» 3. Må vurdere å anvende forholdsregler for trusler som ikke er «klart ubetydelige» side 37

38 DnRs regler om etikk Gruppering av trusler 1. Egeninteresse trusler 2. Egenkontrolltrusler 3. Partsrepresentanttrusler 4. Fortrolighetstrusler 5. Presstrusler Det er utarbeidet eksempler på truslene som er gjengitt i revisors håndbok. side 38

39 DnRs regler om etikk Anvendelse av reglene i konkrete situasjoner 210 Klientoppdrag (klientaksept, oppdragsaksept, Revisorskifte) 220 Interessekonflikter 230 Vurdering av en annen revisors arbeide 240 Honorarer og annen form for godtgjørelse 250 Markedsføring av profesjonelle tjenester 260 Gaver og andre oppmerksomheter 270 Oppbevaring av klienters eiendeler 280 Objektivitet alle tjenester 290 Uavhengighet - attestasjonsoppdrag side 39

40 Agenda dag 2 Repetisjon fra dag 1 inndeling i grupper Cases med gruppepresentasjoner Løs problemestillingene i forhold til revisorloven og innholdet dag 1 Skriv punktvis problemestillinger på flipover for presentasjon Oppsummering side 40

41 Case 1 Et selskap i ditt nettverk av revisjonsselskaper utførte en independent business review på et låneengasjement, på oppdrag fra Bank ASA i oktober Låneengasjementet var utsatt for tap og flere alternativer ble vurdert, herunder å få dekning på annen måte enn gjennom normal tilbakebetaling av lånet. Rapporten ble lagt frem for bankens kreditavdeling i forbindelse med vurdering av hvilken beslutning banken skulle foreta i forbindelse med engasjementet. Du var ikke kjent med dette oppdraget før etter at revisjonsberetningen for 2009 var avgitt. Du blir gjort oppmerksom på forholdet når du deltar på et kurs i Stockholm to uker etter at du avga din revisjonsberetning, fra din kollega Bosse i det svenske revisjonsselskapet som er en del av ditt selskaps nettverk. Bosse forklarer at han gjorde en uavhengighetsvurderinger i forbindelse med at han påtok seg oppdraget. Rapporten er på 216 sider. Totalt honorar for oppdraget var på starttidspunktet estimert til ca. MSEK 2,2. Det revisjonshonoraret du har fakturert var MNOK 1,2. Hvilke tanker gjør du deg når du tar toget tilbake fra Stockholm? side 41

42 Case 2.1 Du er revisormedarbeider i AB AS og var på fest i går med din gamle venn Rolf. Rolf er også revisormedarbeider i AB AS. Rolf fortalte under festen at styreformannen i et selskap han reviderer Hjertemonitorer AS nettopp har fått vite at hjertemaskinene selskapet produserer har en alvorlig produksjonsfeil som man mistenker har medført tre dødsfall den siste tiden. Rolf fortalte dette i en samtale rundt teknologiske nyvinninger inne hjertemedisin, og det var flere leger tilstede ved samtalen. Du vet at en de klientene du har ansvar for som også er en revisjonsklient Helsespesialisten AS skal legge inn et bud på aksjene i Hjertemonitorer AS denne uken. Du vet også at informasjonen Rolf kom med vil føre til at det ikke legges inn bud dersom den var kjent. Du har i lengre tid forberedt en oppsummering av revisjonen og skal møte styret på tirsdag for å presentere funnene i revisjonen. Du ligger i sengen din og kaldsvetter og vurderer hvordan du skal forholde deg til den informasjonen du nå har fått. Mens du tenker tar du et par aspirin og håper at hodepinen skal gi seg. Hva bør du gjøre? Hvilke profesjonelle regler må du forholde deg til i dette tilfellet. Hva gjør du? Hva blir konsekvensen for Rolf. Hvordan tror du styret i revisjonsselskapet vil vurdere dersom du kommer til at ledelsen må varsles. side 42

43 Case 2.2 Du er revisormedarbeider i AB AS og var på fest i går med din gamle venn Rolf. Rolf er også revisormedarbeider i AB AS. Rolf fortalte under festen at styreformannen i et selskap han reviderer Hjertemonitorer AS nettopp har fått vite at hjertemaskinene selskapet produserer har en alvorlig produksjonsfeil som man mistenker har medført tre dødsfall den siste tiden. Rolf fortalte dette høylytt som han vanligvis gjør når han får for mye å drikke, og det var flere leger tilstede under samtalen. Du vet at en de klientene du har ansvar for som også er en revisjonsklient Helsespesialisten AS skal legge inn et bud på aksjene i Hjertemonitorer AS denne uken. Du vet også at informasjonen Rolf kom med vil føre til at det ikke legges inn bud dersom den var kjent. Du har i lengre tid forberedt en oppsummering av revisjonen og skal møte styret på tirsdag for å presentere funnene i revisjonen. Du ligger i sengen din og kaldsvetter og vurderer hvordan du skal forholde deg til den informasjonen du nå har fått. Mens du tenker tar du et par aspirin og håper at hodepinen skal gi seg. Hva bør du gjøre? Hvilke profesjonelle regler må du forholde deg til i dette tilfellet. Hva gjør du? Hva blir konsekvensen for Rolf. side 43

44 Case 3 Du er oppdragsansvarlig revisor i AB AS. Du har gjort en stjernekarriere så langt og er firmaets yngste partner. Med ny mann som er dyr i drift og nytt hus, har du prioritert å jobbe mye og det har gitt resultater. En dag ringer Jens Bolt deg. Han presenterer seg som styreleder Apper AS, som produserer apper (bruker-programvare) til mobiltelefonmarkedet for kunder. Han vi gjerne ha tilbud på revisjonen av selskapet. Du kjenner godt til dette selskapet fordi den nye samboeren Mette - til datteren til din nye samboer Anne - er controller i selskapet. Mette snakket mye om selskapet når dere var på ferie sammen i sommer. Du vet at dette vil bli din største revisjonsklient dersom du får revisjonen. Fra samtalene fra i sommer, der etikk ofte stor på dagsordenen til grillmaten, husker du at det ble nevnt at Jens Bolt ofte hadde med seg nye kunder til feriehuset sitt i Malaga. Du forklarte også Mette hvordan inntekter skal periodiseres ved programvareutvikling, ettersom Mette så langt hadde lagt til grunn at inntekter ble tatt når programvaren ble betalt. Mette hadde forklart at den gamle revisoren hadde syntes at dette var den enkleste måten å gjøre det på. Dette hadde resultert i lystig samtale utover kvelden og natta. Jens forklarte deg at han hadde kapasitetsproblemer i regnskapsavdelingen og at han trengte en revisor som kunne beregne avskrivninger, skatten, og som kunne lage årsregnskapet og årsberetningen. Han ville også at den nye revisoren skulle gå i gjennom rutinene for fakturering og foreslå et system som ville sikre at inntektene ble periodisert riktig. Du tar kontakt med tidligere revisor, men det viser seg at vedkommende har trukket seg tilbake det er ikke mulig å få tak i ham. Jens opplyser at det ikke er mottatt noen nummererte brev fra revisor. Kan du påta deg revisjonen under disse forutsetningene? Hva må du eventuelt tenke på? side 44

45 Case 4 Du er ny revisor for Regnskapskontoret AS. Du blir forklart av daglig leder Kristine - at de setter bort registreringsarbeidet med inngående fakturaer til en underleverandør på Maldivene. Lønnskostnadene er der ca. 5 % av lønnskostnadene ved å ha en regnskapsmedarbeider til å gjøre den samme jobben i Norge. Du blir invitert til å dra på tur til Maldivene med daglig leder slik at du kan se med egne øyne hvordan regnskapsføringen skjer og gjennomføre de tester du anser som nødvendige for å konkludere på internkontroll for selskapet. Daglig leder nevner også at dere vil bo på ett av hotellene på Maldivene som holder bra standard. Regnskapskontoret AS tilbyr seg å betale for hele reisen og oppholdet mens dere er der. Du tenker en del på dette mens du er på vei hjem for å fortelle kona di at du skal til Maldivene en tur sammen med Kristine. Du spør deg selv om det er noe du bør vurdere i forhold til din rolle som revisor i selskapet. side 45

46 Case 5.1 Regnskapsservice AS er et mellomstort regnskapskontor i Oslo. Du har hatt et godt forhold til daglig leder Fredrik - i mange år og har fått henvist mange revisjonsoppdrag fra ham underveis. Fredrik er en svært god selger, men det skorter av og til på detaljutførelsen av regnskapsoppdragene du får til revisjon. På ett revisjonsoppdrag i år har det vært mye surr og du har måttet bruke mye tid på regnskapsreparasjon. Du er stort sett fornøyd med regnskapet når du skal avgi revisjonsberetning. Det eneste du mangler er revisjonsbevis for en kontrakt som er inngått like før årsskiftet, som har gitt 20 % av selskapets inntekter. Det mangler en av tre signaturer på kontrakten fra kunden, men du har fått forsikring muntlig fra klienten om at dette er en formalitet. Fredrik opplyser om at det er viktig at du nå får avgitt denne revisjonsberetningen fordi han skal av gårde på jakt, og kunden må ha revisjonsberetning nå. Du aksepterer og avgir revisjonsberetning. Dersom du skal rangere revisors etikk i ovenstående fra 1 (god etikk) til 10 (dårlig etikk) hva vil du velge? side 46

47 Case 5.2 Regnskapsservice AS er et mellomstort regnskapskontor i Oslo. Du har hatt et godt forhold til daglig leder Fredrik - i mange år og har fått henvist mange revisjonsoppdrag fra ham underveis. Fredrik er en svært god selger, men det skorter av og til på detaljutførelsen av regnskapsoppdragene du får til revisjon. På ett revisjonsoppdrag i år har det vært mye surr og du har måttet bruke mye tid på regnskapsreparasjon. Du er stort sett fornøyd med regnskapet når du skal avgi revisjonsberetning. Det eneste du mangler er revisjonsbevis for en kontrakt som er inngått like før årsskiftet, som har gitt 20 % av selskapets inntekter. Det mangler en av tre signaturer på kontrakten fra kunden, men du har fått forsikring muntlig fra klienten om at dette er en formalitet. Fredrik opplyser om at det er viktig at du nå får avgitt denne revisjonsberetningen fordi han skal av gårde på jakt, og kunden må ha revisjonsberetning nå. Du aksepterer og avgir revisjonsberetning. To uker etter står ØKOKRIM på døren din og opplyser om at du er siktet for medvirkning til investorbedrag. Det viser seg at Oslo Pensjonsklubb en pensjonsspareklubb for eldre krigsinvalide har kjøpt aksjer i selskapet på bakgrunn av en verdivurdering der siste års regnskap utelukkende var grunnlaget for kjøpet. Oslo Pensjonsklubbs revisor har funnet ut at kontrakten ikke ble akseptert av kunden og mener at inntekten ikke skulle regnskapsføres, og har gått til anmeldelse av deg. Dersom du skal rangere revisors etikk i ovenstående fra 1 (god etikk) til 10 (dårlig etikk) hva vil du velge? side 47

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Revisorlovens krav til uavhengighet

Revisorlovens krav til uavhengighet Revisorlovens krav til uavhengighet At revisor både fremstår som uavhengig og har en uavhengig grunnholdning og innstilling, er sentralt for utøvelsen av ekstern revisjon. Utgangspunktet for artikkelen

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening Den norske Revisorforenings regler om etikk Den norske Revisorforening DEN NORSKE REVISORFORENINGS REGLER OM ETIKK INNHOLD Side FORORD... 2 DEL A: GENERELLE REGLER FOR ALLE REVISORER 100 Innledning og

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON R - 3o o i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Mandag21. mai2012 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Fellesrapport Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Tematilsyn 2010 DATO: 18.03.2011 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 BAKGRUNN

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Revisjon og revisorer.

Revisjon og revisorer. Revisjon og revisorer. Utskriftsdato: 3.1.2018 04:54:45 Status: Gjeldende Dato: 25.6.1999 Nummer: FOR-1999-06-25-712 Utgiver: Finansdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full tittel: Forskrift om revisjon

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Revisjonsutvalg og revisor

Revisjonsutvalg og revisor Revisjonsutvalg og revisor Svar fra egenrapporteringen for utstederforetak DATO: 1. desember 2016 Innhold 1 Innledning 3 2 Lovreguleringen 3 3 Revisjonsmarkedet i Norge 4 4 Spørsmålene og svarene 5 4.1

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Vedlegg: Notat Spesifikasjon av revisjonshonorar lovgivningens krav

Vedlegg: Notat Spesifikasjon av revisjonshonorar lovgivningens krav Vedlegg: Notat Spesifikasjon av revisjonshonorar lovgivningens krav I. Generelt. Lovgivningen, jf nedenfor, krever at det skal gis informasjon om revisors honorar, fordelt på revisjon og andre tjenester.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Revisoretikk NKRFs fagkonferanse 2009. Arendal 15. juni 2009 Per-Martin Svendsen. Revisjonssjef i Bærum kommune. Agenda

Revisoretikk NKRFs fagkonferanse 2009. Arendal 15. juni 2009 Per-Martin Svendsen. Revisjonssjef i Bærum kommune. Agenda Revisoretikk NKRFs fagkonferanse 2009 Arendal 15. juni 2009 Per-Martin Svendsen Revisjonssjef i Bærum kommune Agenda Innledning Definisjoner Regler om etikk Bærum Utfordringer Oppsummering Hvem sier dette?

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-32 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering BE-32, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 Oppgave (20%) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 2 (25%) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Tlf : Fax: Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks BERGEN Oslo, 7.

Tlf : Fax: Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks BERGEN Oslo, 7. Tlf : 23 11 91 00 Fax: 23 11 91 01 www.bdo.no Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Oslo, 7. november 2016 Engasjementsbrev for

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 23. november 2017 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Når revisor skal og bør trekke seg

Når revisor skal og bør trekke seg Revisorskifte del I: Når revisor skal og bør trekke seg Reglene om revisors plikt og rett til fratreden er viktige for å hindre at useriøse foretak kan drive virksomhet over lang tid. Artikkelen tar for

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Vidi Revisjon AS Johan Scharffenbergs Vei 91 0694 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/86 30.03.2017 Merknader - endelig rapport 1. INNLEDNING Det vises til stedlig tilsyn 8. til 12. februar 2016.

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Aktuelle saker fra Finanstilsynet. Anne Merethe Bellamy 25. november 2014

Aktuelle saker fra Finanstilsynet. Anne Merethe Bellamy 25. november 2014 Aktuelle saker fra Finanstilsynet Anne Merethe Bellamy 25. november 2014 Grunnlaget for Finanstilsynets prioriteringer Fortsatt stor økonomisk usikkerhet Behov for å sikre solide finansinstitusjoner Ny

Detaljer

Detaljert opplegg for Kvalitetskontrollen av oppdragsansvarlige revisorer 2017

Detaljert opplegg for Kvalitetskontrollen av oppdragsansvarlige revisorer 2017 Detaljert opplegg for Kvalitetskontrollen av oppdragsansvarlige revisorer 2017 FORORD Revisorloven kapittel 5b, som trådte i kraft 1. juli 2009, pålegger revisor som reviderer revisjonspliktiges årsregnskap

Detaljer

Revisorloven med kommentarer

Revisorloven med kommentarer Hans Cordt-Hansen Revisorloven med kommentarer Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 3. utgave ved Henning AlmeSiebke DnR forlaget Innhold Forord 13 Forkortelser 16 Innledning 17 I Tidligere

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Tirsdag 28. april 2015, kl. 18.00 Sted Formannskapssalen, Fet rådhus Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Tilstede varamedlemmer

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik Bakke Hjelmaas Larsen Jeg er større enn Gud. Jeg er ondere enn djevelen. Tiggerne har meg. De rike

Detaljer

Finansiell revisjon Frøya kommune Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik

Finansiell revisjon Frøya kommune Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik Finansiell revisjon Frøya kommune 2016 Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik Hva er finansiell revisjon? Revisjonshandlinger som revisor utfører for å kunne bekrefte årsregnskapet

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Orden i eget hus. Revisor og regnskapsførers rolle.

Orden i eget hus. Revisor og regnskapsførers rolle. Orden i eget hus. Revisor og regnskapsførers rolle. Kjersti Elvestad, seksjonssjef Hovedpunkter De ulike rollene ansvar og oppgaver Regnskapsførers plikter Revisors plikter og betydningen av pågående lovarbeid

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON. Onsdag 22. mai 2013. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON. Onsdag 22. mai 2013. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Onsdag 22. mai 2013 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden Tillatte

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Anti-korrupsjonstiltak. En veiledning fra Norges Rederiforbund

Anti-korrupsjonstiltak. En veiledning fra Norges Rederiforbund Anti-korrupsjonstiltak En veiledning fra Norges Rederiforbund 2014 Norges Rederiforbund www.rederi.no 2 Denne veiledning er ment som et hjelpemiddel i medlemmenes arbeid med å drøfte selskapets behov og

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: Cicel T. Aarrestad 4.8.2017 1 av 6 Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer