Lars Angermo og Stian Bringsjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars Angermo og Stian Bringsjord"

Transkript

1 Etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

2 Agenda Dag 1 Innledning og forskjell på etikk og moral Revisorloven Revisors uavhengighet faktisk uavhengighet og tilsynelatende Revisors rådgivning hva er OK og hva er ikke OK Plikt til å frasi seg revisjonsoppdrag Ny revisor og handlinger før aksept av oppdrag DnRs regler om etikk og IFACS «Code of ethics for professional accountants» Dag 2 Repetisjon fra dag 1 inndeling i grupper Cases med gruppepresentasjoner Oppsummering side 2

3 Innledning Hva er forskjell på etikk og moral. Hvor mye betyr det for oss hvordan andre forholder seg til etikk? side 3

4 Innledning Rett vs galt eller rett vs rett Karriere Lønn Lojalitet til firmaet Lojalitet til kolleger Kundens behov Selskapets lønnsomhet Egen integritet Samfunnets behov «Dirty hands» side 4

5 Innledning På de fleste motorveier i Tyskland er det fortsatt ubegrenset hastighet, men det er en anbefalt fartsgrense på 130 km/t. Men, dersom du overskrider anbefalt fartsgrense og blir involvert i en ulykke kan du bli stilt til ansvar for deler av kostnadene, selv om du ikke er skyld i ulykken. side 5

6 Revisjonsinstituttets svakheter Revisjonsfirmaet engasjeres av selskapets eiere Revisjonsfirmaet mottar sine honorarer fra selskapet som får sine regnskaper revidert Selskapet bestemmer på fritt grunnlag om de vil beholde revisor ved neste generalforsamling Selskapet kan i en viss utstrekning tilby jobb til ansatte i revisjonsselskapet side 6

7 Revisjonsinstituttets utfordringer Revisjon er ikke matematikk God revisjonsskikk Kan Bør God regnskapsskikk Skjønnselementet gjør at ubevisste psykologiske skjevheter i større grad virker inn på resultatet. side 7

8 Revisors svakheter 1. Vår tendens til å overse uetisk oppførsel når avdekkingen kan skade oss selv 2. Vår tendens til å ignorere uetisk oppførsel når oppførselen gradvis forverres 3. Vår tendens til å ignorere uetisk oppførsel med mindre den er klar, øyeblikkelig og direkte 4. Vår tendens til å bedømme oppførsel som uetisk når den har resultert i en uheldig konsekvens (See no evil «When we overlook other peroples unethical behaviour Gino, Moore, Bazerman) side 8

9 Revisjonsinstituttets svakheter Forskning viser at DU har høyere oppfatning om deg selv og din etikk enn det dine omgivelser vil gi deg medhold i! Hva er DIN Akilleshæl? side 9

10 Etikk Kan etikk læres? Alle kan gjøre feil men, det er når feil er regelen, mer enn unntaket, det er et problem side 10

11 Etikkens grunnlag Etikk Hva og hvem avgjør hva som er riktig og galt? Guds vilje De 10 bud Artens overlevelse Individets fordel Universell etikk Menneskebestemt etikk Religioner Filosofer Politiske ideologier Samvittigheten Suksess som etisk grunnlag En etikk for dagens virkelighet Din egen etikk Hva baserer jeg min etikk på? side 11

12 Den gyldne regel: Etikk Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg Gjør ikke mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg side 12

13 Etikk Sikrer lovgivning og regler at man har god etikk og moral som revisor? Revisorloven / forskriften til revisorloven God revisorskikk DnRs regler om etikk / IFACS «Code of ethics for professional accountants» Sarbanes and Oxley side 13

14 Etikk I think principles are more effective than rules, simply because its easier to get around a rule than to get around a principle. (Mervyn King, in: Barrier, M. (2003). Principles, Not Rules, Internal Auditor, 08/03, p. 71) side 14

15 Etikk Moses tried it, and he failed. Sarbanes and Oxley tried it, and they will fail. We cannot legislate against dishonesty. Lawyers can make rules as much as they like, but good corporate lawyers will get around rules. (Mervyn King, in: Barrier, M. (2003). Principles, Not Rules, Internal Auditor, 08/03, p. 73) side 15

16 Spørsmål å stille seg selv 1. Følger du regler som er innforstått og akseptert? (I poker er det f.eks. innforstått at det å bløffe er en del av spillet). 2. Føler du deg vel om du må diskutere og forsvare handlingen din? Kunne du tenke deg at dine kolleger og venner fikk vite om den? Din ektefelle, dine barn eller foreldre? Ville du føle deg vel hvis den var omtalt på førstesiden av en større avis? 3. Kunne du tenke deg at noen gjorde det samme mot deg? Mot et medlem av familien din? 4. Hva om alle handlet slik? Ville det samfunnet vi da fikk, være ønskverdig. 5. Finnes det alternativer som hviler på et fastere etisk grunnlag. (Lax og Sebenius 1986) side 16

17 Green paper Lessons from the crisis Non-audit services: Audit firms will be prohibited from providing non-audit services to their audit clients. In addition, large audit firms will be obliged to separate audit activities from non-audit activities in order to avoid all risks of conflict of interest. Forslag for kommisjonen Har vi som profesjon lagd regler som undergraver formålet med revisjonen? side 17

18 Case for diskusjon Føring av timer på prosjekter med «romslig» budsjett vs klienter med «stramt» budsjett Akseptere ledelsens uttalelser selv om vi vet at vi kan innhente revisjonsbevis på bedre måter Påta oss oppdrag selv om tidligere revisor har tatt opp vesentlige forhold som fortsatt ikke er rettet Akseptere svak dokumentasjon av årsoppgjøret fra regnskapskontorer vi har mange klienter for Antedatere dokumenter når konsekvensen av dette synes ubetydelig Fakturere med flere timer enn vi har arbeidet til tross for engasjementsavtale med antall timer Unnlate forbehold og presiseringer etter press fra klienten Unnlate å gi beskjed til påtroppende revisor om at de ikke bør påta seg oppdraget Dokumentere handlinger som er «pyntet på» i revisjonsdokumentasjonen andre områder side 18

19 Revisorlovens bestemmelse side 19

20 Revisors uavhengighet RL 4-1 «Har revisor eller revisors nærstående en slik tilknytning til den revisjonspliktige eller dennes ansatte eller tillitsvalgte at dette kan svekke revisors uavhengighet eller objektivitet, kan vedkommende ikke revidere den revisjonspliktiges årsregnskap. Det samme gjelder dersom det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisor». HVA KAN VÆRE ANDRE SÆRLIGE FORHOLD? side 20

21 Revisors uavhengighet RL 4-1 (forts) 1. Ansatt / underordnings- / avhengighetsforhold 2. Eierandel / innehaver / deltager 3. Fordring / gjeld / sikkerhetsstillelser (ikke 2 års utestående fordring) 4. Medlem / varamedlem styrende organ / daglig leder 5. Den som har ansvaret for eller deltar i utførelsen av den regnskapspliktiges regnskapsføring eller utarbeidelsen av årsberetningen, eller gir konkrete anbefalinger om vurderinger av poster i årsregnskapet eller i oppgave til offentlig myndighet. I tillegg regler om nærstående! Kan være noe utfordrende å ha oversikt over roller og stillinger til alle som omfattes av reglene. side 21

22 Revisors uavhengighet 4-2 «Ingen kan være oppdragsansvarlig revisor når andre revisorer eller ledende ansatte i revisjonsselskapet eller medlemmer av selskapets styre, har et forhold som nevnt i 4-1 Hvordan håndterer dere dette i praksis? side 22

23 Revisors uavhengighet Risikoer for revisjonsselskaper: 1. Har ikke oversikt over oppdragsansvarliges og ansatte i revisjonsselskapets verv og eierandeler 2. Revisjonsteam går for langt i å «tilleggspostere» i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet. 3. Revisor gir råd om skattemessig gunstig måte å innordne seg på «eks. vedlikehold / påkostning av leilighet for utleie», eller tilstrekkelighet av klientens dokumentasjon. 4. Det foreligger andre særlige forhold som selskapet ikke har vurdert side 23

24 Revisors rådgivning RL 4-5 «Revisor < > kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for den revisjonspliktige, dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet. Revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver.< >» side 24

25 Rådgivning - forskriften RF 4-4 Revisor skal påse at han ikke opptrer slik at det oppstår risiko for at han må revidere resultatet av egne rådgivningstjenester eller av andre tjenester, eller at det oppstår risiko for at han ivaretar funksjoner som er en del av den revisjonspliktiges beslutningsprosess. Normalt foreligger slik risiko dersom revisor: 1. Gir råd eller er med på å utføre funksjoner eller utforme strategier eller systemer som har direkte betydning for den revisjonspliktiges regnskapstransaksjoner og avleggelse av regnskaper samt for sentrale deler av den revisjonspliktiges interne kontrollfunksjoner, 2. Leverer vesentlige premisser for den revisjonspliktiges beslutninger i strategi- og budsjettarbeid, forretningsmessige disposisjoner, drift, ledelse, kontroll eller internrevisjon eller, 3. Over tid utfører rådgivnings eller andre typer tjenester som erstatter den revisjonspliktiges manglende kapasitet og kompetanse, særlig hvis samme type bistand ytes regelmessig. side 25

26 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 1: Bistand i forbindelse med ligning. Revisjonsselskapets rådgivning: I det følgende vurderes om påslaget [beløp] kan anses som et tilskudd til bygging av fabrikken som skal redusere saldo på de ulike driftsmidlene. Dersom en kan legge en slik betraktning til grunn, vil denne delen av vederlaget komme til beskatning over tid gjennom reduserte nedskrivninger. Det medfører i så fall en gunstig utsettelse av skatteplikten sammenlignet med den umiddelbare beskatning som finner sted ved varesalg. Basert på ovennevnte er vi av den oppfatning at [revisjonsklienten] under ligningen for 2006 bør hevde at beskatningen av påslaget for de første [antall] skal skje i samsvar med prinsippet i med reduksjon av saldogrunnlaget. Da det er begrenset med rettskilder, er det rom for tvil rundt spørsmålet. Selskapet bør derfor være oppmerksom på at ligningsmyndighetene kan være av en annen oppfatning. Selskapet bør derfor fremlegge opplysninger om fremgangsmåten som vedlegg til selvangivelsen. Hvis ønskelig kan vi bistå med utarbeidelse av slikt vedlegg. Klienten fulgte anbefalingen og revisjonsselskapet bistod med utformingen av vedlegget til selvangivelsen. side 26

27 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 1: Bistand i forbindelse med ligning Finanstilsynets vurdering Finanstilsynets konklusjon er at det i dette tilfelle er gitt råd til revisjonsklienten i strid med revisorlovens krav til uavhengighet og objektivitet, jf. revisorloven 4-5 første ledd. Fordi bestemmelsen åpner for skjønn, vil det være en risiko for at revisors vurdering i en enkeltsak avviker fra den Finanstilsynet legger til grunn i sin forvaltning av revisorlovgivningen. Dette faktum tilsier at revisor bør tilstrebe noe større sikkerhetsmarginer i vurderingene av hvilke andre tjenester enn revisjon som kan leveres. side 27

28 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 2: Statkraft Statkraft startet høsten 2006 et internkontrollprosjekt med formål å utbedre identifisert forbedringspotensial knyttet til kvalitet og effektivitet i den finansielle rapporteringen. Det ble fokusert på selskapets kontrollmiljø. Del to av dette prosjektet (IK2) hadde som formål å redusere risiko for vesentlige feil i den finansielle rapporteringen til et hensiktsmessig nivå. PwC ble benyttet som rådgiver på IK2. Dette prosjektet ble avgrenset til å gjelde rapportering av regnskapsmessig informasjon i årsrapporter, kvartalsrapporter og styrerapporter. I sluttrapporten for IK2 ble prosjektets hovedleveranser beskrevet slik: 1. IT support system (Intranet page and the underlying IT tools supporting the internal control process) 2. Annual process for internal control over financial reporting 3. Guideline for internal control over financial reporting 4. Control documentation for the identified key controls in the various sub-processes 5. Best practice guidelines for spreadsheets, including checklist side 28

29 Revisors rådgivning Eksempler på vurderinger fra Finanstilsynet 2: Statkraft - vurderingen Basert på prosjektbeskrivelsene og opplysningene om omfanget av PwCs involvering, legger Finanstilsynet til grunn at det er en risiko for at PwC må revidere resultatet av egne rådgivningstjenester eller har ivaretatt funksjoner som er en del av Statkrafts beslutningsprosesser. Når PwC har gitt råd om funksjoner, strategier eller systemer som har direkte betydning for Statkrafts avleggelse av regnskapet og for sentrale deler av Statkrafts interne kontrollfunksjoner foreligger det en slik risiko som er beskrevet i revisorforskriften 4-4 første ledd nr. 1. Det er ikke nødvendig i denne saken å konkludere med hvorvidt PwC faktisk vil måtte revidere resultatet av egne rådgivningstjenester eller har ivaretatt funksjoner som er en del av Statkrafts beslutningsprosesser, fordi det er tilstrekkelig at det foreligger en risiko for dette. I tillegg til manglende uavhengighet etter revisorloven 4-5 første ledd og revisorforskriften 4-4 første ledd, finner Finanstilsynet at PwCs involvering i internkontrollprosjektet gjør at det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til PwC som revisor, jf. revisorloven 4-1 første ledd annet punktum. I denne vurderingen er det lagt vekt på at Statkraft er et foretak av allmenn interesse, og at det derfor er særlig viktig hvordan forholdet fremstår utad. side 29

30 Revisors rådgivning Dokumentasjon: RF 4-6 «Før revisor < > påtar seg oppdrag om å yte rådgivnings- eller andre tjenester for den revisjonspliktige, skal revisor vurdere om vedkommende fortsatt kan være revisor for oppdragsgiveren< >. Krav om oppbevaring i 6 år etter at vurderingen ble foretatt. (teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, det du må gjøre for å kunne revidere, eller attestasjonstjenester, omfattes ikke av rådgivningsbegrepet i revisorloven) side 30

31 Plikt til å frasi seg oppdrag Når er nok nok? RL 7-1 «Revisor har plikt til uten ugrunnet opphold å si fra seg oppdraget som revisor for en revisjonspliktig når revisor har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov og forskrift som den revisjonspliktige er underlagt, og denne ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene» Hva er vesentlige brudd? Hvor lang tid skal revisjonsklienten få? Hva er kravet til at vi etterser at bruddet faktisk er rettet opp? Relativt lav terskel for skatt og avgift Rimelig forhåndsvarsel etter å ha sendt nummerert brev Etterse at forholdet er rettet, eller at selskapet har en fornuftig plan for å rette forholdet side 31

32 Plikt til å frasi seg oppdrag «Plikt til fratreden» som omtalt i NOU 1997:9 «Et brudd på lovgivningen kan skje på grunn av manglende kunnskap eller på grunn av feilbehandling av et forhold. I slike tilfeller skal revisor påpeke forholdet og få det rettet. Når det er klart at bruddet skyldes en feilbehandling som omgående blir rettet, utløser dette ikke plikt til å fratre. Ved gjentakelser av forhold eller når foretaket, bl.a. gjennom manglende vilje til å iverksette nødvendige tiltak for å rette forholdet, klart viser at det ikke retter seg etter revisors påpekninger og krav, skal revisor fratre». side 32

33 Plikt til å frasi seg oppdrag Vurderingsmomenter terskel for å trekke seg: 1. Hvor vesentlig er lovbruddet eller mangelen i intern kontroll 2. Trues fortsatt drift (konsesjonskrav o.l.) 3. Økonomisk kriminalitet 4. Vilje til å rette forholdet 5. Arten av virksomheten 6. Kretsen av brukere av årsregnskapet side 33

34 Handlinger ved påtagelse (fra tematilsyn aksept og fortsettelsesvurdering) det i flere tilfeller ikke var dokumentert at det var rettet forespørsel til tidligere revisor ved overtakelse av oppdrag det manglet svar på ny revisors forespørsel. Flere revisorer tolket manglende svar slik at det da ikke var noe til hinder for å påta seg oppdraget revisor hadde mottatt svar fra tidligere revisor, men at sistnevnte ikke hadde tatt stilling til hvorvidt det forelå forhold som tilsa at en ny revisor ikke burde påta seg oppdraget tidligere revisors opplysninger var en kort henvisning til at det hadde vært diskusjoner med kunden, uten en nærmere omtale av de underliggende forhold. I enkelte tilfeller var det henvist til nummererte brev, uten at disse var vedlagt etter Finanstilsynets syn klart at revisors taushetsplikt etter revisorloven 6-1 ikke gjelder i forholdet mellom de to revisorene når det gjelder opplysninger som kan gi ny revisor grunnlag for å vurdere om oppdraget skal aksepteres. Dersom det er sendt nummererte brev som kan være av betydning for en ny revisors akseptvurdering, bør det normale være at disse uoppfordret oversendes til en aktuell ny revisor. side 34

35 DnRs etikkregler side 35

36 DnRs regler om etikk 1. DnR har vedtatt å følge IFACs «Code of Professional Ethics for Professional Accountants» 2. I oversatt versjon er disse tilpasset for å ikke være i brudd med revisorloven 3. Alle DnRs medlemmer plikter å følge dette prinsippbaserte rammeverket 4. Revisorloven står (naturligvis) over rammeverket der det er oppstår strid mellom regelsettene. side 36

37 DnRs regler om etikk 1. Identifiser trusler mot grunnleggende prinsipper 1. Integritet 2. Objektivitet 3. Faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet 4. Konfidensialitet 5. Profesjonell adferd 2. Vurdere om trusler er «klart ubetydelige» 3. Må vurdere å anvende forholdsregler for trusler som ikke er «klart ubetydelige» side 37

38 DnRs regler om etikk Gruppering av trusler 1. Egeninteresse trusler 2. Egenkontrolltrusler 3. Partsrepresentanttrusler 4. Fortrolighetstrusler 5. Presstrusler Det er utarbeidet eksempler på truslene som er gjengitt i revisors håndbok. side 38

39 DnRs regler om etikk Anvendelse av reglene i konkrete situasjoner 210 Klientoppdrag (klientaksept, oppdragsaksept, Revisorskifte) 220 Interessekonflikter 230 Vurdering av en annen revisors arbeide 240 Honorarer og annen form for godtgjørelse 250 Markedsføring av profesjonelle tjenester 260 Gaver og andre oppmerksomheter 270 Oppbevaring av klienters eiendeler 280 Objektivitet alle tjenester 290 Uavhengighet - attestasjonsoppdrag side 39

40 Agenda dag 2 Repetisjon fra dag 1 inndeling i grupper Cases med gruppepresentasjoner Løs problemestillingene i forhold til revisorloven og innholdet dag 1 Skriv punktvis problemestillinger på flipover for presentasjon Oppsummering side 40

41 Case 1 Et selskap i ditt nettverk av revisjonsselskaper utførte en independent business review på et låneengasjement, på oppdrag fra Bank ASA i oktober Låneengasjementet var utsatt for tap og flere alternativer ble vurdert, herunder å få dekning på annen måte enn gjennom normal tilbakebetaling av lånet. Rapporten ble lagt frem for bankens kreditavdeling i forbindelse med vurdering av hvilken beslutning banken skulle foreta i forbindelse med engasjementet. Du var ikke kjent med dette oppdraget før etter at revisjonsberetningen for 2009 var avgitt. Du blir gjort oppmerksom på forholdet når du deltar på et kurs i Stockholm to uker etter at du avga din revisjonsberetning, fra din kollega Bosse i det svenske revisjonsselskapet som er en del av ditt selskaps nettverk. Bosse forklarer at han gjorde en uavhengighetsvurderinger i forbindelse med at han påtok seg oppdraget. Rapporten er på 216 sider. Totalt honorar for oppdraget var på starttidspunktet estimert til ca. MSEK 2,2. Det revisjonshonoraret du har fakturert var MNOK 1,2. Hvilke tanker gjør du deg når du tar toget tilbake fra Stockholm? side 41

42 Case 2.1 Du er revisormedarbeider i AB AS og var på fest i går med din gamle venn Rolf. Rolf er også revisormedarbeider i AB AS. Rolf fortalte under festen at styreformannen i et selskap han reviderer Hjertemonitorer AS nettopp har fått vite at hjertemaskinene selskapet produserer har en alvorlig produksjonsfeil som man mistenker har medført tre dødsfall den siste tiden. Rolf fortalte dette i en samtale rundt teknologiske nyvinninger inne hjertemedisin, og det var flere leger tilstede ved samtalen. Du vet at en de klientene du har ansvar for som også er en revisjonsklient Helsespesialisten AS skal legge inn et bud på aksjene i Hjertemonitorer AS denne uken. Du vet også at informasjonen Rolf kom med vil føre til at det ikke legges inn bud dersom den var kjent. Du har i lengre tid forberedt en oppsummering av revisjonen og skal møte styret på tirsdag for å presentere funnene i revisjonen. Du ligger i sengen din og kaldsvetter og vurderer hvordan du skal forholde deg til den informasjonen du nå har fått. Mens du tenker tar du et par aspirin og håper at hodepinen skal gi seg. Hva bør du gjøre? Hvilke profesjonelle regler må du forholde deg til i dette tilfellet. Hva gjør du? Hva blir konsekvensen for Rolf. Hvordan tror du styret i revisjonsselskapet vil vurdere dersom du kommer til at ledelsen må varsles. side 42

43 Case 2.2 Du er revisormedarbeider i AB AS og var på fest i går med din gamle venn Rolf. Rolf er også revisormedarbeider i AB AS. Rolf fortalte under festen at styreformannen i et selskap han reviderer Hjertemonitorer AS nettopp har fått vite at hjertemaskinene selskapet produserer har en alvorlig produksjonsfeil som man mistenker har medført tre dødsfall den siste tiden. Rolf fortalte dette høylytt som han vanligvis gjør når han får for mye å drikke, og det var flere leger tilstede under samtalen. Du vet at en de klientene du har ansvar for som også er en revisjonsklient Helsespesialisten AS skal legge inn et bud på aksjene i Hjertemonitorer AS denne uken. Du vet også at informasjonen Rolf kom med vil føre til at det ikke legges inn bud dersom den var kjent. Du har i lengre tid forberedt en oppsummering av revisjonen og skal møte styret på tirsdag for å presentere funnene i revisjonen. Du ligger i sengen din og kaldsvetter og vurderer hvordan du skal forholde deg til den informasjonen du nå har fått. Mens du tenker tar du et par aspirin og håper at hodepinen skal gi seg. Hva bør du gjøre? Hvilke profesjonelle regler må du forholde deg til i dette tilfellet. Hva gjør du? Hva blir konsekvensen for Rolf. side 43

44 Case 3 Du er oppdragsansvarlig revisor i AB AS. Du har gjort en stjernekarriere så langt og er firmaets yngste partner. Med ny mann som er dyr i drift og nytt hus, har du prioritert å jobbe mye og det har gitt resultater. En dag ringer Jens Bolt deg. Han presenterer seg som styreleder Apper AS, som produserer apper (bruker-programvare) til mobiltelefonmarkedet for kunder. Han vi gjerne ha tilbud på revisjonen av selskapet. Du kjenner godt til dette selskapet fordi den nye samboeren Mette - til datteren til din nye samboer Anne - er controller i selskapet. Mette snakket mye om selskapet når dere var på ferie sammen i sommer. Du vet at dette vil bli din største revisjonsklient dersom du får revisjonen. Fra samtalene fra i sommer, der etikk ofte stor på dagsordenen til grillmaten, husker du at det ble nevnt at Jens Bolt ofte hadde med seg nye kunder til feriehuset sitt i Malaga. Du forklarte også Mette hvordan inntekter skal periodiseres ved programvareutvikling, ettersom Mette så langt hadde lagt til grunn at inntekter ble tatt når programvaren ble betalt. Mette hadde forklart at den gamle revisoren hadde syntes at dette var den enkleste måten å gjøre det på. Dette hadde resultert i lystig samtale utover kvelden og natta. Jens forklarte deg at han hadde kapasitetsproblemer i regnskapsavdelingen og at han trengte en revisor som kunne beregne avskrivninger, skatten, og som kunne lage årsregnskapet og årsberetningen. Han ville også at den nye revisoren skulle gå i gjennom rutinene for fakturering og foreslå et system som ville sikre at inntektene ble periodisert riktig. Du tar kontakt med tidligere revisor, men det viser seg at vedkommende har trukket seg tilbake det er ikke mulig å få tak i ham. Jens opplyser at det ikke er mottatt noen nummererte brev fra revisor. Kan du påta deg revisjonen under disse forutsetningene? Hva må du eventuelt tenke på? side 44

45 Case 4 Du er ny revisor for Regnskapskontoret AS. Du blir forklart av daglig leder Kristine - at de setter bort registreringsarbeidet med inngående fakturaer til en underleverandør på Maldivene. Lønnskostnadene er der ca. 5 % av lønnskostnadene ved å ha en regnskapsmedarbeider til å gjøre den samme jobben i Norge. Du blir invitert til å dra på tur til Maldivene med daglig leder slik at du kan se med egne øyne hvordan regnskapsføringen skjer og gjennomføre de tester du anser som nødvendige for å konkludere på internkontroll for selskapet. Daglig leder nevner også at dere vil bo på ett av hotellene på Maldivene som holder bra standard. Regnskapskontoret AS tilbyr seg å betale for hele reisen og oppholdet mens dere er der. Du tenker en del på dette mens du er på vei hjem for å fortelle kona di at du skal til Maldivene en tur sammen med Kristine. Du spør deg selv om det er noe du bør vurdere i forhold til din rolle som revisor i selskapet. side 45

46 Case 5.1 Regnskapsservice AS er et mellomstort regnskapskontor i Oslo. Du har hatt et godt forhold til daglig leder Fredrik - i mange år og har fått henvist mange revisjonsoppdrag fra ham underveis. Fredrik er en svært god selger, men det skorter av og til på detaljutførelsen av regnskapsoppdragene du får til revisjon. På ett revisjonsoppdrag i år har det vært mye surr og du har måttet bruke mye tid på regnskapsreparasjon. Du er stort sett fornøyd med regnskapet når du skal avgi revisjonsberetning. Det eneste du mangler er revisjonsbevis for en kontrakt som er inngått like før årsskiftet, som har gitt 20 % av selskapets inntekter. Det mangler en av tre signaturer på kontrakten fra kunden, men du har fått forsikring muntlig fra klienten om at dette er en formalitet. Fredrik opplyser om at det er viktig at du nå får avgitt denne revisjonsberetningen fordi han skal av gårde på jakt, og kunden må ha revisjonsberetning nå. Du aksepterer og avgir revisjonsberetning. Dersom du skal rangere revisors etikk i ovenstående fra 1 (god etikk) til 10 (dårlig etikk) hva vil du velge? side 46

47 Case 5.2 Regnskapsservice AS er et mellomstort regnskapskontor i Oslo. Du har hatt et godt forhold til daglig leder Fredrik - i mange år og har fått henvist mange revisjonsoppdrag fra ham underveis. Fredrik er en svært god selger, men det skorter av og til på detaljutførelsen av regnskapsoppdragene du får til revisjon. På ett revisjonsoppdrag i år har det vært mye surr og du har måttet bruke mye tid på regnskapsreparasjon. Du er stort sett fornøyd med regnskapet når du skal avgi revisjonsberetning. Det eneste du mangler er revisjonsbevis for en kontrakt som er inngått like før årsskiftet, som har gitt 20 % av selskapets inntekter. Det mangler en av tre signaturer på kontrakten fra kunden, men du har fått forsikring muntlig fra klienten om at dette er en formalitet. Fredrik opplyser om at det er viktig at du nå får avgitt denne revisjonsberetningen fordi han skal av gårde på jakt, og kunden må ha revisjonsberetning nå. Du aksepterer og avgir revisjonsberetning. To uker etter står ØKOKRIM på døren din og opplyser om at du er siktet for medvirkning til investorbedrag. Det viser seg at Oslo Pensjonsklubb en pensjonsspareklubb for eldre krigsinvalide har kjøpt aksjer i selskapet på bakgrunn av en verdivurdering der siste års regnskap utelukkende var grunnlaget for kjøpet. Oslo Pensjonsklubbs revisor har funnet ut at kontrakten ikke ble akseptert av kunden og mener at inntekten ikke skulle regnskapsføres, og har gått til anmeldelse av deg. Dersom du skal rangere revisors etikk i ovenstående fra 1 (god etikk) til 10 (dårlig etikk) hva vil du velge? side 47