Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi."

Transkript

1 Protokoll fra MR Tilstede: Rune Mørland, Ole Andreas Haanes, Ragnhild Haanes, Inger Johanne Strømme, Olav Trømborg, Odd Byremo, Gunbjørg Bakke, Per Moseid og undertegnede Tone Schalla. Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi. I tillegg til fredagens møte var det strategisamling lørdag 18.1.kl Se vedlegg 1 Åpning fredag: Per Moseid Saksliste: MR 14:00 Godkjenning av protokoll fra forrige møte s.2 MR 14:01 Orienteringssaker s.2 MR 14:02 Utlysningstekst for ny stilling i Hånes menighet s.2 MR 14:03 Diakoniutvalg-/plan. Oppfølging av arbeidet s.3 Eventuelt Rune Mørland Rådsleder Sign. Hånes menighetsråd, januar 2014 Tone Schalla Daglig leder Sign. MR 14:00 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksopplysninger Protokoll fra forrige MRmøte skal godkjennes. Den har vært sendt ut pr mail/brevpost til alle medlemmer av MR. Protokoll fra forrige MRmøte godkjennes med de rettinger som nå er gjort. 1

2 MR 14:01 Orienteringssaker V/Daglig leder Korsituasjonen. Linn Mørland er sluttet som leder av Soul children og ingen nye har meldt sin interesse for å overta. Koret legges derfor ned. Soul Kids tar en pause da det er svært få deltakere. Det opprettes et tilbud om kor på søndager, se vedlegg 2. Økonomi. Resultat fra 2013 vil presentert på årsmøte så sant det er ferdig fra regnskapskontoret i kommunen. Budsjett 2014 kommer på neste MR. Innspill i forkant kan sendes til Tone på mail. Salmebok - kommer som sak på neste MR. Kirkesjefstillingen - 12 søkere. Ansettelse skjer i løpet av vinteren. Lekkasje i dåpsrom Bjørn Reinertsen (vaktmestertjenesten) har ansvaret og det jobbes med saken ift hvem som skal få jobben med å utbedre skadene. Årsmøte: direkte etter gtj. Møte med Tveit MR og prost ang samarbeid om gtj. Prosten ønsker å komme på årlig besøk til MR. Vi kommer tilbake til dato. BV det er ønskelig å få til at det kommer ut et blad i august og et i januar. MR tenker at det er svært hensiktsmessig ift oppstarter av nytt semester. Ole Andreas tar saken videre til redaksjonen og hører deres mening omkring dette. Redaksjonen ønsker mer info ift økonomien til BV. Tone formidler dette. Dato for MR i mai er likevel IKKE flyttet på. Vi fastholder at vi har MR V/Sogneprest Julens gtj. fungerte bra. Nye melodier for Kyrie og Gloria er til utprøving. Foreløpig bare positiv respons. Det jobbes med G17 i gtj.utvalget. tema på tre G17 i vår vil være: Frihet-Likhet- Brorskap Stabstur i mai/juni muligens til Rosehagen på Hidra Fam.gr ingen påmeldte til nå. Ny strategi kommer for å få med folk. Det jobbes videre med «En gruppe for alle». Minnegave fra Kristina Aas sin begravelse en Kristuslysestake. Denne lages av lokal kunstner Birte L. Løvdal i Pyramidehuset. Står ferdig i løpet av våren/sommeren V/FRrepresentant Det har ikke vært møte i FR siden sist MR var samlet Menighetsmøte ift saken om nye salmebøker, kan det være et årsmøte? Vi tar dette opp på neste MR. Misjonsprosjektet ny katalog kommer i februar så vi kommer tilbake til saken. V/MRleder TAKK til Gunbjørg som nå slutter som nestleder i MR VELKOMMEN til Ole Andreas som starter som ny nestleder i MR Innspill ift budsjett 2014: ønskelig at det prioriteres kompetanseutvikling, kurs og undervisning for staben. Informasjon tas til orientering. 2

3 MR 14:02 Utlysningstekst for ny stilling i Hånes menighet Saksopplysninger Hånes menighet har fått tildelt en ny 70% prosjektstillingstilling fra kommunen. Denne stillingen skal brukes til utadrettet dåpsopplæringsarbeid på Hånes/Lauvåsen men med hovedfokus på befolkningsveksten på Lauvåsen. Stillingen har en varighet på i underkant av 4 år, den utløpet Vi har, over handlingsprogrammet, fått tildelt en fast 30% stilling. Etter råd fra kirkesjefen har det kommet frem et forslag om at de 30% fast stilling prioriteres brukt inn mot administrasjon. Dette fordi menigheten vokser og det derfor kreves en større stilling til administrative oppgaver, (jamfør andre mellomstore og store menigheter). Det foreslås derfor at stillingen som daglig leder beholdes på 70% men at det til den legges 30% menighetskoordinator. Hovedansvaret for SuperOnsdag ligger blant annet innenfor menighetskoordinatordelen. Den nye stillingen vi nå lyser ut vil bestå av 70 % prosjektmidler og 20 % barne- og ungdomsdiakoni-midler samt 10 % til. Vi jobber med at disse siste 10 % skal være på givertjeneste, da vil stillingen kunne rettes noe inn mot diakoni for voksne/eldre aldersgrupper også. Det bemerkes at f eks også kirketjener får en større jobb nå som trosopplæringstiltak settes i verk. Det er mer trafikk i kirka og mer som skal ordnes, ryddes osv osv. Kan man tenke på å evt bruke givermidler til å høyne stillingen som kirketjener? Burde vi heller lyse ut en 70 % prosjektstilling og fortsette å spare på fond til en diakon av mer tradisjonell art, ikke er som er øremerket barne/ungsom/familie-arbeid? Oversikt over fordeling av % pr i dag: Lillian Håkon Stian 50% kirketjener lønnet fra 50% organist lønnet fra 20% ungdomsarbeider lønnet fra 10% ungdomsarbeider fra givertjenesten Linn 40% trosopplærer lønnet av givertjenesten Tone 70% daglig leder lønnet av 20% barne-og ungdomsdiakon lønnet av 10% barne-og ungdomsdiakon 40% kateket lønnet av staten 20% trosopplærer lønnet fra trosopplæringsmidler 3

4 lønnet av Ikke i bruk: 10% givermidler (til bandinstruktør) + et fond på ca pr år øremerket diakonistilling Det lyser ut 100% stilling som barne- og ungdomsdiakon/trosopplærer. Den består av 70% prosjektmidler men hvordan de resterende 30% fordeler seg på barne- og ungdomsdiakonilønnsmidler fra og givermidler er ikke avklart ennå. MR ønsker at det skal være 10% givermidler inne for denne nye stillingen. MR gir AU fullmakt til å jobbe videre med denne fordelingen. Stillingen lyses ut raskest mulig med ønskelig tiltredelse april Se vedlegg 3. MR 14:03 Diakoniutvalg-/plan. Oppfølging av arbeidet. Saksopplysninger: Hånes MR har, i 2013, vedtatt ny diakoniplan. Her kommer også en innledning samt et mandat som må vedtas av MR. I tillegg vil vi at MR sier noe om veien videre ift diakoniarbeidet og hvem det forventes tar ansvar for hva Se vedlegg 4. Med de endringer som er gjort vedtar MR dette som et foreløpig mandat men må komme tilbake til dette når diakoniutvalget er etablert. Da vil utvalget få anledning til å komme med innspill. Olav Trømborg og Per Moseid har ansvar for å skaffe folk slik at et diakoniutvalg kan etableres. Eventuelt MR 14:04 Innspill fra Sunniva Bragdø-Ellenes Sunniva Bragdø-Ellenes fremmet ønske om å komme i MR og presentere en sak. Dette ble hun ønsket velkommen til å gjøre. MR takker for hennes innspill. 4

5 En av sakene gikk på et stekt engasjement for å få søndagsklubben opp og gå igjen. MR ønsker at det skal tilbys søndagsklubb på de høymesse det er frivillige som tar ansvaret for det. Selv om det pr i dag er sparsomt med søndagsklubbledere er MR av den oppfatning at det er bedre å tilby søndagsklubb på utvalgte høymesser enn på ingen. Undertegnede sørger for at menighetens kateket får denne informasjon slik at dette kommer i et system Referat fra strategisamling Deltakere på strategisamling: Rune Mørland, Per Moseid, Ragnhild Haanes, Odd Byremo, Stian Rønvåg, Gunbjørg Bakke, Ole Andreas Haanes, Olav Trømborg, Lillian Haanes, Håkon Sødal, Stian Hansen, Linn Mørland og undertegnede Tone Schallla. Program for strategisamling Fredag 17. jan: (kun MR) Hånes kirke Kl :Menighetsrådsmøte Kl :Pause Kl :Pizza, prat og potensiale: MR evaluerer uformelt egen innsats i Hvilke erfaringer sitter vi med fra menighetsarbeidet i 2013? Hver og en i MR kommer med 2 positive og 2 med forbedringspotensial for Dette snakker vi løst om og vil legge grunnlag for samlingen på lørdag Lørdag 18. Jan: (stab og MR) Kl :Velkommen v/rune. Bønn for dagen v/stian. Stab presenterer erfaringer fra positive og 2 med forbedringspotensial. Kl :MR legger frem sine punkter fra fredagen. Vi deler inn i grupper og hver gruppe jobber sammen for å sikre «Best Praksis» fra 2013 og tiltak for forbedringspotensialene for Kl :Lunch Kl :Hva skal Hånes menighet fokusere på i 2014? De samme gruppene arbeider sammen. Hver gruppe skal bli enige og komme frem til en konklusjon. Kl :Hver gruppe presenterer resultat fra gruppearbeidet før og etter lunch. Avslutning. Hovedpunkter fra gruppearbeidet: Gr.1. Per, Odd, Ragnhild og Tone Fokus: Rekruttering av yngre og familier. Familiegrupper. 1.Vertskap på SuperOnsdag middag 5

6 2.Lapp på medarbeiderfesten ang rekrutering av nye medarbeidere Tone 3.MR setter av tid til å, i fellesskap, ringe potensielle nye medarbeidere 4.alfa kurs. 5.alfa-grupper.Tidligere deltakere blir med i grupper og tar ansvar for å arrangere nye kurs. 6.Noe for de bostedsløse? Gr.2. Linn, Lillian og Gunbjørg. Fokus: Trosopplæring for barn. Fam.grupper. Søndagsklubb. 1.Søndagsklubben starter opp igjen på så mange søndager som vi har leder til. Mål: x2 pr mnd. Også G17. Tilbake til søndagsskoleforbundet. Informasjon viktig. Bevisstgjøring. Eget opplegg for de over 10 år? 2.Familiegrupper. Trengs direkte henvendelse. 3. Trosopplæring. For barn. For voksne: «Trosopplæring i hjemmet» bygges inn i hvert tiltak. Sanger, litteratur mm. Ressurskveld med Viggo Klausen. Linn Olav og etter hvert nyansatt prosjektmedarbeider. Alle. Alle som er med i en gruppe. Linn Gr.3. Olav, Ole Andreas og Stian R. Fokus: undervisning for voksne/gudstjenester. For lite samfunnsengasjement. 1. Undervisning på SuperOnsdager. Undervisning for konf.foreldre, for dåpsforeldre.. Økumeniske samlinger. De «store spørsmål». Inspirasjonskveld. Bibelgrupper «Påfyll for voksne»: kurs, kvelder m/gjest, bibeltimer, noe for søkende mm SPORkurs Olav 6

7 2. Undervisningsutvalg i 2015 Linn 3. Samfunnsengasjement *forkynnelse om sosialt engasjement *sosialt prosjekt, bostedsløse *bærekraftig liv? *grønn menighet «Godt naboskap-dagen» 2013 Diakoniutvalget + Olav + Odd Olav og diakoniutvalg? Gr.4. Rune, Håkon og Stian H. Fokus: Rekrutering og involvering av ungdom i menigheten. Gjøre gtj mer relevant for ungdom. Revitalisere Arena styret. Årsplan. Ansvarliggjøring. Voksne ressurser hvor? Skjærgårdtur med ungdommene Vennemenighet Sponsorer til genser? Osv.. Markedsføring Reservere G17 den 18.mai til ungdomsgtj. T.S