Nytt fra EU, domstol og KOFA. Kristine Røed Brun (Bodø) og Kristine Vigander (Bergen), KS Advokatene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra EU, domstol og KOFA. Kristine Røed Brun (Bodø) og Kristine Vigander (Bergen), KS Advokatene"

Transkript

1 Nytt fra EU, domstol og KOFA Kristine Røed Brun (Bodø) og Kristine Vigander (Bergen), KS Advokatene

2 KOFA-året i tall Redusert saksmengde i 2014: 131 innkomne saker i 2014, sammenlignet mot 143 saker i 2013, 238 i 2012 og 336 i 2011 Prioriterte rådgivende saker: 32 Rådgivende saker: 94 Gebyrsaker: 5 Totalt 276 avgjorte saker i 2014 Antall saker med regelbrudd: 90 Antall saker uten regelbrudd: 99 Antall saker trukket av klager: 12 Antall avviste saker: 75

3 KOFA-året i tall Reduksjon i saksbehandlingstid i 2014: Prioriterte rådgivende saker: 60 dager (64 i 2013) Rådgivende saker: 536 dager (598 i 2013) Gebyrsaker: 494 dager (587 i 2013) Saksbehandlingstid så langt i 2015: Prioriterte rådgivende saker: 62 dager Rådgivende saker: 173 dager

4 KOFA-medlemmer KOFAs medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen kan maksimalt sitte i 8 år (HR) 5 medlemmer trådte ut 30. juni 2015 Mer åpen prosess for oppnevnelse av nye medlemmer egen utlysning juni 2015

5 Disse oppnevnes på nytt: Georg Fredrik Rieber-Mohn, tidligere høyesterettsdommer og nåværende leder av KOFA. Rieber-Mohn vil lede klagenemnda videre. Tone Kleven, lagdommer ved Agder lagmannsrett. Jakob Wahl, leder av Arbeidsretten. Arve Rosvold Alver, lagdommer ved Frostating lagmannsrett. Gro Amdal, partner i Kluge Advokatfirma juni 2015

6 Nye medlemmer: Finn Arnesen, professor ved UiO og leder av Senter for europarett Halvard Haukeland Fredriksen, professor ved UiB Karin Fløistad, partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristian Dahle Trygstad, partner i ALT Advokatfirma Marianne H. Dragsten, partner i Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS 12. juni 2015

7

8 Litt generelt om veiledningsplikten og Kofa-praksis Hvilke plikter under forhandlingene? Ikke plikt til å påpeke alle sider som kan forbedres 2008/123(46), 2008/136 (94) og veileder pkt Må påpeke svake sider, 2008/136(91) Kravet til å føre reelle forhandlinger må gi tilbyderne konkret tilbakemelding på tilbudene, og mulighet til å innlevere reviderte tilbud. 2011/1 (33) Plikt til å påpeke forhold som vil bli tillagt vesentlig eller avgjørende betydning i den etterfølgende tildelingsbeslutningen, spesielt når leverandørene ligger svært likt og forholdet dermed kan bli utslagsgivende 2005/218(33), 2008/123(47) Omfatter også plikt til å påpeke vesentlige avvik,2012/47(46) Krav til likebehandling- samme grad avveiledning

9 Litt generelt om veiledningsplikten og Kofa-praksis Plikten uttrykt slik i 2012/47(45) jf 2008/136(94) "I en konkurranse med forhandling har oppdragsgiver plikt til å føre reelle forhandlinger med leverandørene. Av dette kan det imidlertid ikke utledes noen plikt for oppdragsgiver til å påpeke alle sider av leverandørenes tilbud som kan forbedres, jf. klagenemndas saker 2003/105, 2008/123 premiss (46) og FAD Veileder s Klagenemnda har likevel tidligere kommet til at det kan foreligge plikt til å påpeke et forhold dersom det vil bli tillagt vesentlig eller avgjørende betydning i den etterfølgende tildelingsevalueringen, jf. klagenemndas saker 2005/218 premiss (33) og 2008/123 premiss (47). Innklagede kan også ha plikt til å påpeke et forhold som i den etterfølgende tildelingsevaluering har vært av betydning i disfavør av klager, spesielt når klager og valgte leverandør ellers ligger svært likt og forholdet dermed kan bli utslagsgivende, jf. klagenemndas sak 2008/123 premiss (47)."

10 LB Veiledningsplikten ved forhandlinger Kjøp av simulatortjenester for flykontroll- konkurranse med forhandling Veiledningsplikten i forhandlinger kom på spissen En viss oppmykning av kofa-praksis? «Sammenholdt med forutgående bemerkninger synes det som om byfogdembetet mener at veiledningsplikten blir større desto nærmere tilbyderne kommer med hensyn til utfallet av en samlet vurdering av pris og kvalifikasjoner. Det kan ikke utledes av foreliggende klagenemndspraksis, og det kan heller ikke være en korrekt forståelse av veiledningsplikten som følger av LOA Som Avinor fremholder må man også ved konkurranseformen konkurranse med forhandlinger sette sluttstrek og kåre en vinner. Lovens formål i 1 om mest mulig effektiv ressursbruk, som byfogdembetet videre bruker som støtteargument, kan ikke tilsi noen annen løsning».

11 LH , Vedståelsesfrist og kontraktsinngåelse Kontraktstildeling før utløpet av vedståelsesfristen, men kontrakten ble inngått en stund etter dette tidspunktet Ulovlig direkte anskaffelse? Etter omfattende drøftelser konkluderer retten med at dette ikke var en ulovlig direkte anskaffelse. Og at overtredelsesgebyr ikke skulle ilegges «lovgiver har vært kritisk til KOFA-praksis» «I alle fall ikke tilfeller hvor oppdragsgiver har meddelt valg av leverandør innen vedståelsesfristen, men inngår kontraalt etter utløpet av en slikt frist»

12 Aktsomhetskrav ved intensjonskunngjøring? EU-domstolens avgjørelse i sak 19/13 (Fastweb) og KOFA-sak 2014/31 Hva er intensjonskunngjøring? Kunngjøring om at oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt direkte med en leverandør uten forutgående kunngjøring av konkurransen Formålet er å unngå sanksjoner for ulovlige direkte anskaffelser Krav om at kontrakten ikke signeres før det er gått minst ti dager fra dagen etter at intensjonskunngjøringen er kunngjort slik at potensielle leverandører eller andre kan klage, dersom man mener at vilkårene for en slik direkteanskaffelse ikke foreligger

13 Aktsomhetskrav ved intensjonskunngjøring? EU-domstolens avgjørelse i sak 19/13 (Fastweb) og KOFA-sak 2014/31 Bakgrunn: Iht. norske forarbeider (NOU 2012: 2 side 115) har intensjonskunngjøringer blitt tolket dit hen at det ikke gjelder et krav til aktsomhet Dette spørsmålet kom på spissen i EU-domstolens avgjørelse i sak 19/13 (Fastweb) Det italienske innenriksdepartementet hadde her publisert en intensjonskunngjøring for bruk av en nasjonal bestemmelse som tilsvarer eneleverandørunntaket i forskriften 2-1 annet ledd bokstav a og 14-4 bokstav c

14 Aktsomhetskrav ved intensjonskunngjøring? EU-domstolens avgjørelse i sak 19/13 (Fastweb) og KOFA-sak 2014/31 EU-domstolens avgjørelse må trolig tolkes dit hen at: Forutgående intensjonskunngjøring hindrer ikke nødvendigvis sanksjoner mot ulovlige direkte anskaffelser Det må trolig innfortolkes et aktsomhetskrav Oppdragsgivers begrunnelse vil her stå sentralt Dersom vilkårene ikke er oppfylt kan kontrakten likevel kjennes uten virkning, avkortes og/eller oppdragsgiver ilegges overtredelsesgebyr

15 Aktsomhetskrav ved intensjonskunngjøring? EU-domstolens avgjørelse i sak 19/13 (Fastweb) og KOFA-sak 2014/31 EU-domstolens avgjørelse er senere fulgt opp i KOFA-sak 2014/31: Saken gjaldt en intensjonskunngjøring fra UiTs anskaffelse om flytting og oppgradering av skipsbrosimulator Hovedproblem: UiTs begrunnelse var for svak, og det var uklart om alternativer var vurdert Budskap: Forskriften har ikke bestemmelser om subjektive vilkår, men dette må nok (nå) innfortolkes Stilles strengere krav til oppdragsgivers begrunnelse

16 2015/27 Manglende kontraktsoppfølging Åpen anbudskonkurranse, innsamling og transport av husholdningsavfall Krav om minimum Euro-standard 4 Alle hadde tilbudt Euro-standard 5 Under utførelsen brukte leverandøren Euro-standard 3 Klager hadde varslet oppdragsgiver flere ganger om avviket, ikke fulgt opp Spørsmål om ulovlig direkte anskaffelse pga vesentlig kontraktsendring?

17 2015/27 Manglende kontraktsoppfølging, forts Etter klagenemndas syn har innklagede hatt en klar oppfordring til å avdekke om valgte leverandør utfører tjenestene i tråd med kontrakten. Innklagede kunne uten store anstrengelser ha avdekket valgte leverandørs utstrakte bruk av kontraktstridig kjøretøy. Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at innklagedes manglende håndhevelse av kontrakten utgjør en vesentlig endring. Endringene utgjør følgelig en ulovlig direkte anskaffelse. Konklusjon: Eidsvoll kommune har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å unnlate å håndheve valgte leverandørs mislighold av kontrakten.

18 Lovlig og ulovlig omgjøring - KOFA-sakene 2014/2 og 2014/121 Utgangspunkt: FOA 13-3 fjerde ledd og 22-3 femte ledd: «Dersom oppdragsgiver finner at beslutningen om å tildele kontrakt ikke er i samsvar med 22-2 (kriterier for valg av tilbud) kan beslutningen annulleres frem til kontrakt er inngått.» Det betyr at oppdragsgiver både kan og skal rette opp feil ved tildelingen, men ikke foreta en ny tildeling basert på endret skjønnsutøvelse.

19 Lovlig og ulovlig omgjøring - KOFA-sakene 2014/2 og 2014/121 forts. 2014/2 Ulovlig omgjøring Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse om oppføring av bygg på et avfallsanlegg i Alta Oppdragsgiver avviste leverandøren som opprinnelig var tildelt kontrakt Den sentrale spørsmålet for om omgjøringen var lovlig var hvorvidt oppdragsgiver hadde rett til å be om ettersending av en utvidet organisasjonsplan KOFA mente: Ettersendingen av organisasjonsplanen var lovlig med hjemmel i FOA 12-4 Den første tildeling var derfor lovlig og det heftet ingen feil ved den opprinnelige tildelingsbeslutningen Å omgjøre den opprinnelige tildelingsbeslutningen var derfor ulovlig

20 Lovlig og ulovlig omgjøring - KOFA-sakene 2014/2 og 2014/121 forts. KOFA-sak 2014/121 Lovlig omgjøring Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse om kjøp av en totalentreprise på flyktningeboliger på Inderøy Ett av kvalifikasjonskravene var krav om erfaring fra minst tre tilsvarende prosjekter de siste tre årene Klager hadde bare to tilsvarende prosjekter å vise til, men kommunen hadde ut fra en helhetsvurdering lagt til grunn at klager var kvalifisert Klager ble tildelt kontrakt, men kommunen omgjorde beslutningen og avviste klager KOFA mente: Kvalifikasjonskravet åpnet ikke for at leverandørenes kvalifikasjoner skulle vurderes ut fra en helhetsvurdering Den første kvalifikasjonsvurderingen var derfor ikke i samsvar med det oppstilte kvalifikasjonskravet Omgjøringen var derfor lovlig

21 Lovlig og ulovlig omgjøring - KOFA-sakene 2014/2 og 2014/121 forts. Hva kan vi lære av sakene? Tildelingsbeslutningen kan og skal bare omgjøres dersom regelverket er brutt i den første tildelingen Det er ikke tillatt å endre tildelingsbeslutningen på bakgrunn av endret skjønnsutøvelse Utgangspunktet er at kvalifikasjonskravene må oppfylt, ikke dokumentasjonskravene (men oppdragsgivers handlingsrom ved vurderingen vil bero på hvordan dette er formulert i konkurransegrunnlaget)

22 Tildelingskriterier, referanser, kompetanse og Lianakis 2012/227 Referanser 10 % - Tilbyders referanser (37) I konkurransegrunnlaget punkt 5.3 er "Referanser" oppstilt som et selvstendig tildelingskriterium. Den eneste beskrivelsen av tildelingskriteriets innhold er formuleringen; "Tilbyders referanser". Det er ikke angitt hva som skal vurderes under tildelingskriteriet. Da det ikke knyttes opp mot tilbudt personell eller konkrete arbeidsoppgaver, fremstår kriteriet "Referanser" utelukkende å rette seg mot hva leverandørene har gjort tidligere, altså leverandørenes evne til å oppfylle kontrakten, se Lianakis-dommen premiss 30 og klagenemndas avgjørelse i sak 2012/186 premiss 46. Innklagedes anførsel om at det senere, i tildelingsbeslutningen, har vært forsøkt å klargjøre hvordan tildelingskriteriet var egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, kan ikke endre på dette. Konklusjon: - IKKE bruk «referanser» som selvstendig tildelingskriterium

23 Tildelingskriterier, referanser, kompetanse og Lianakis 2015/66 Anbudskonkurranse, kjøp av asfalt KVALIFIKASJONSKRAV Tilbyder/entreprenør forutsettes å ha god kompetanse og lang erfaring med slike arbeider. Tilbydere som ikke er kjent av kommunen fra tidligere, må framlegge dokumentasjon om kompetanse, erfaring og registrering [ ] TILDELINGSKRITERIER/TILBUDSBEHANDLING Behandling i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Tildeling vil skje på grunnlag av samlet pris på leveransen. Utover pris vil kommunen også vektlegge kompetanse og erfaring ved valg av entreprenør; jfr. punktet om krav til anbyder."

24 Litt repetisjon Lianakis- overlappsproblematikk Utformingen av konkurransegrunnlaget er avgjørende: 1) Vise at det er forskjellige vurderinger som foretas 2) Vise at vurderingen er basert på et annet faktum 3) Vise at vurderingen mht tildeling har til hensikt å identifisere det beste tilbudet Hvis det er et reelt behov for å legge vekt på kompetanse og erfaring ved tildelingen bør dette i svært liten grad trekkes inn i kvalifikasjonen.

25 Tilbud på e-post KOFA sakene 2014/133 og 2014/122 Utgangspunkt: (1) bokstav b oppstiller en plikt til å avvise tilbud som «ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming, jf. 7-1 [ ]» 7-1 (4): Oppdragsgiver «skal ikke kunne undersøke innholdet av tilbudene» før tilbudsfristens utløp 7-3 Særskilte krav til systemer for elektronisk overføring og mottak av tilbud og forespørsel om å delta i konkurranser Forenklingsutvalgets flertall foreslår at det skal åpnes for innlevering av tilbud per e-post

26 Tilbud på e-post KOFA sakene 2014/133 og 2014/122 forts. KOFA-sak 2014/133: Konkurransegrunnlaget opplyste om at tilbud kunne leveres med post og pr vanlig e-post Feilen i konkurransegrunnlaget ble rettet før tilbudsfristens utløp, tilbudsfristen ble forlenget med 1 uke Klagers e-post ble ikke åpnet og slettet Medfører en slik feil medfører plikt til å avlyse konkurransen? KOFA mente: Feilen kunne rettes fordi endringen i konkurransegrunnlaget skjedde før tilbudsfristens utløp Ingen nærliggende faktisk mulighet for at konkurransen ville fått en annet utfall for klager fordi e-posten aldri ble åpnet, derfor ingen avlysningsplikt

27 Tilbud på e-post KOFA sakene 2014/133 og 2014/122 forts. KOFA sak 2014/122: Sikringstiltak for gruveåpninger til Nyberget gruve Klager sendte inn tilbud i konkurransen både per e-post og per post Innklagede avviste begge tilbudene

28 Tilbud på e-post KOFA sakene 2014/133 og 2014/122 forts. KOFA sak 2014/122: «(20) Ettersom det var det samme tilbudet som ble levert per e-post og per post, hadde feilen en slik karakter at innklagede (gjennom sin konsulent) hadde mulighet til å undersøke innholdet i klagers tilbud før tilbudsfristens utløp. Dette er som utgangspunkt tilstrekkelig for å utløse avvisningsplikt i medhold av (1) bokstav b sammenholdt med 7-1 (4). Dette gjelder selv om det neppe kan ha vært noen mulighet for at informasjonen i klagers tilbud som ble sendt på e-post to timer før tilbudsfristen ble gjort tilgjengelig for andre tilbydere, og at det er vanskelig å se at klager kan ha hatt noen mulighet til å få noen fordel av den feilen som er skjedd. Når det er fastsatt klare krav til tilbudenes utforming i regelverket, er det lite rom for å legge vekt på konkrete rimelighetsvurderinger, eller vurderinger av sannsynligheten for at innsendelsen av kopien på e-post har medført noen praktiske konsekvenser, se til sammenligning klagenemndas avgjørelse i sak 2007/72. Klagers anførsel fører på denne bakgrunn ikke frem.» Innklagede hadde mulighet til å undersøke innholdet i klagers tilbud før tilbudsfristens utløp og avvisningen var derfor rettmessig

29 2014/94 - Avlysning Åpen anbudskonkurranse om innsamling og transport av husholdningsavfall Klager ble tildelt-tildelingen omgjort- klagers tilbud avvist sammen med de andre- så avlyst. Årsakene til avlysningen ikke saklig At bare ett igjen hvis hatt flere, ikke nok- har vært konkurranse Uklart konkurransegrunnlag- ikke uklart nok Kontraktslengde på 7 år, ikke avlysningsgrunn Her kontrakt, ikke rammeavtale Se premiss Brudd på anskaffelsesregelverket

30 2015/4- Budsjettoverskridelse uakseptabelt tilbud? Avklarer uklar rettstilstand Åpen anbudskonkurranse anskaffelse av byggearbeider. To av tre ble avist, gjenværende ble forkastet fordi over budsjett Overgang til konkurranse med forhandling, jf 14-4 bokstav a Om tilbud over budsjett er et uakseptabelt tilbud? Klagenemnda kom til at innklagedes budsjett var forsvarlig fastsatt og dokumentert før anbudskonkurransen, og at innklagede kunne anse klagers budsjettoverskridende tilbud som uakseptabelt og gå over i konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, jf. forskriften Blir fastslått i nye regler

31 KOFA sak 2012/215 - Avvisning pga kvalifikasjoner KOFA sak 2012/215 (Statsbygg): Anskaffelse av rådgivningstjenester knyttet til bygging av Svolvær politistasjon I kvalifikasjonskravet var det henvist til at det var "tilbyderen", og i parentes "firmaet", som skulle oppfylle de angitte kvalifikasjonskrav Klager ble først tildelt kontrakt, men ble senere avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Spørsmålet var om utformingen av kvalifikasjonskravet forhindret oppdragsgiver i å legge vekt på erfaringen som klagers tilbudte konsulent hadde opparbeidet seg gjennom tidligere ansettelsesforhold

32 KOFA sak 2012/215 - Avvisning pga kvalifikasjoner forts. KOFAs vurdering: «(30) Kvalifikasjonskravet henviser riktignok til tilbyders og firmaets erfaring. Ved en tjeneste som den foreliggende, er imidlertid firmaets erfaring og kompetanse først og fremst et resultat av den kompetanse og erfaring som de ansatte besitter. Det er ingen grunn til å avskjære kompetansen utelukkende fordi den er opparbeidet i et annet firma.» Fullt ut forsvarlig å legge vekt på erfaring fra tidligere arbeidsgiver Statsbygg hadde brutt første ledd jf fjerde ledd ved å omgjøre tildelingsbeslutningen og avvise klager Budskap: Oppdragsgiver kan i visse tilfeller vektlegge tilbudt personells kompetanse og erfaring som en ansatt har opparbeidet seg i andre firmaer i kvalifikasjonsvurderingen

33 2014/18 Avvisning av tilbud Anskaffelse av kontormøbler og inventar 25 produktkategorier over 300 produkter Påstand om at vinnende tilbud skulle vært avvist Kofa konstaterer flere avvik i vinnende tilbud. Spørsmålet er om avvikene er vesentlige, foa 11-11(1), bokstav e Viser til EU-sak, T-40/01- avvisningplikt hvis brudd på ufravikelige krav

34 2014/18- Avvisning av tilbud, forts KOFA: konkurransegrunnlaget tyder på at avvik må kunne aksepteres «det har formodningen mot seg at en oppdragsgiver ved anskaffelse av et stort antall og et vidt spekter av møbler og inventar som i dette tilfellet angir krav som minstekrav med den følge av tilbudte produktet med ethvert avvik fra kravene må avvises» Avvik ved liten andel produkter/ikke avgjørende egenskaper = ikke vesentlig avvik Tips- dansk veileder om sortimentsutbud: KFST/OKnyheder/2014/~/link.aspx?_id=7B97DF471D424BE19950D3787E6DF7 AD&_z=z

35 Takk for oss! Tilbake !

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om reparasjoner av moloer i Andenes havn. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 11-1 ved å benytte et

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, saklig grunn til avlysning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, saklig grunn til avlysning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, saklig grunn til avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om innsamling og transport av husholdningsavfall.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale om arbeidsrettet rehabilitering. Klagenemnda fant til innklagede

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for salg av proviant til Havforskningsinstituttets fartøy.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av veier. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet "Vurdering av tilbyders

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold på ulike roder, og tildelte kontrakt for én av disse rodene til klager. Klagenemnda

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om teknisk rådgivning og arkitekttjenester

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om byggherreombud for ny Borge ungdomsskole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften 13-2 (2)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av anleggsarbeid i forbindelse med opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus i Molde sentrum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en konkurranse med forhandlinger vedrørende totalentreprise for nytt renseanlegg i Tynset kommune. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde opplyst

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5. Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon. Stavanger kommune gjennomførte på vegne av seg selv og fire andre oppdragsgivere,

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for flere arbeidsavsnitt i prosjektet

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Avvisning av tilbud. Tildelingsevaluering. Annulleringsplikt. Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om prosjektering, levering og montering av to heiser. Klagenemnda fant at tildelingskriteriene "oppdragsorganisasjon"

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse vedrorende anskaffelse av en toårig rammeavtale for kjøp av gravemaskiner. Klagenemnda fant at det ikke var i strid

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende tre entrepriser for rehabilitering av et renseanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 KRISTIANSAND S Norge Deres ref.: Carl Henrik Myhre Vår ref.: 2015/0005-5 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 22.04.2015

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

KSI Årssamling Alta 24. 26. mars 2015. Kristine Vigander og Kristine Røed Brun, KS Advokatene

KSI Årssamling Alta 24. 26. mars 2015. Kristine Vigander og Kristine Røed Brun, KS Advokatene KSI Årssamling Alta 24. 26. mars 2015 Kristine Vigander og Kristine Røed Brun, KS Advokatene KOFA-saker og noen nyheter Agenda: Status nytt regelverk Forenklingsutvalget Nye direktiver Noen aktuelle temaer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 "KVALIFIKASJONSGRUNNLAG" refereres følgende:

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG refereres følgende: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kontrakt vedrørende mottak av restavfall til energiutnyttelse. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om salg av barnehagetomter, og etablering og drift av barnehager. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SJT Miljø AS Postboks 43 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0124-8 28.08.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner"

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for utarbeiding av komplett reguleringsplan og parkerings- og skiltplan for Leknes sentrum. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på deltakere i et kvalifiseringsprogram, mottakere

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør. Avlysning.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør. Avlysning. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Avlysning. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for oppføring av nybygg og rehabilitering

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av Klagenemnda for offentlige anskaffelser Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av parkeringstjenester ved sykehuset. Vedståelsesfristen løp ut uten at konkurransen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler på vikartjenester av helse- og omsorgspersonell. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av manuelle rullestoler, elektriske drivhjul og trappeklatrere. Det var anført at innklagede

Detaljer

Plan for de neste kursdagene

Plan for de neste kursdagene 24.09.2015 Bilde fra byggejuss.no OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for ikke-akutt pasienttransport i Rogaland.

Detaljer

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en konkurranse for anskaffelse av totalentreprise til en skole. Klagenemnda fant at det i konkurransegrunnlaget ikke var klart nok sondret

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring. Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bruvedlikehold i Telemark. Klager anførte

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Simonsen Advokatfirma DA Postboks 929 9259 TROMSØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0069-8 11.03.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Canon Business Center Vestfold Telemark AS. Arve Rosvold Alver, Gro Amdal og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Canon Business Center Vestfold Telemark AS. Arve Rosvold Alver, Gro Amdal og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om multifunksjonsmaskiner og printstyring. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand advokat/partner Åshild Fløisand Offentlige anskaffelser - FSTLs årskonferanse 2016 Dagens tema 1. Rammeavtaler regler om etablering og bruk. 1. Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. Statusrapport.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt. Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om arbeidsmarkedsopplæring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig AS Postboks 929 9259 TROMSØ Marianne Abeler Deres ref.: Vår ref.: 2017/0115-9 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 19.10.2017

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser ifinger Ltd Strandveien 33 1366 LYSAKER v/daglig leder Knut Haga Deres referanser Vår referanse Dato 2010/320 27. juni 2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om etablering og drift av bo- og omsorgsplasser for enslige mindreårige flyktninger i kommunen. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for prosjektering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, tildelingsevaluering, begrunnelse, habilitet Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for brøyting av 9 roder. Klagers

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av kuldeentreprise for utskifting av eksisterende kjølemaskin tilhørende NRK Hordaland. Klagenemnda

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium. Beatrice Dankertsen Hennyng, fagleder anskaffelser

Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium. Beatrice Dankertsen Hennyng, fagleder anskaffelser Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium Beatrice Dankertsen Hennyng, fagleder anskaffelser Omsorgsbygg Oslo KF Agenda Kompetanse og erfaring som tildelingskriterium Kan vi

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

(2) Kontraktsbetingelsene fremgikk av vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget:

(2) Kontraktsbetingelsene fremgikk av vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for produksjon og distribusjon av sendinger via innklagedes nettsider. Klagenemnda aksepterte bruken av tildelingskriteriet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tone Kleven, Kai Krüger, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tone Kleven, Kai Krüger, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av barnehagemøbler. Klager anførte at innklagede hadde plikt til å avvise

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tilbudsevaluering, forhandlinger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tilbudsevaluering, forhandlinger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tilbudsevaluering, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av behandlingstilbud for personer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i to trinn for anskaffelse av rammeavtale for rehabilitering av betongdekker på Bergen lufthavn Flesland. Klagers

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. De grunnleggende kravene i loven 5. Begrunnelse. Annet. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende en bygge- og anleggsanskaffelse for Ula og Kjerringvik VA anlegg, etappe. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Siri Teigum, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Siri Teigum, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av snøbrøyting på kommunale veier og plasser. Klagenemnda la til grunn at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om en totalentreprise for prosjektering og oppføring av 24 boliger fordelt

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KLUGE Advokatfirma DA Att: Advokat Ingjerd Lende Fausk Postboks 277 4066 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2011/279 24.11.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer