SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL"

Transkript

1 SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL Det foregår for tida store vegarbeider i Orkdal. Det investeres for i alt 8,2 millioner kroner på tre veger. Disse er Strømtjønnvegen, Mjovassvegen og Hamranvegen. Alle er eldre veger som nå ombygges og moderniseres for å tilfredsstille transport med dagens tømmerbiler. Vegene får en standard som i mange henseende overgår kvaliteten på det offentlige vegnettet. Til sammen oppgraderes ca 15 km med gammel veg. Nesten 100 skogeiere; rundt 1/6 av alle skogeierne i kommunen, er berørt og er sammen om disse tiltakene. Det er anslått at investeringene vil gi bedre tilgang til i overkant av m³ av eldre og hoggbar skog. 2

2 INFORMASJON FRA REGNSKAPSKONTORENE Restskatt eller til gode skatt. I disse dager får alle næringsdrivende som vi på regnskapskontorene har som kunder, tilsendt forslag til selvangivelse for året Like spennende er det vel hvert år om en får til gode skatt eller restskatt! Fristen for å innbetale tilleggsforskudd for inntektsåret 2010 er 31. mai Dette gjelder for alle, samme hvilken selvangivelse som blir levert (lønnsmottaker, pensjonister eller næringsdrivende). Fra og med inntektsåret 2010 øker antall skatteoppgjør for lønnsmottakere og pensjonister fra to til fire. Dvs. at det legges ut skatteoppgjør i juni, august, september eller oktober. For næringsdrivende er det fortsatt bare ett oppgjør. Forventet skatteoppgjør for inntektsåret 2010 er 19. oktober Endringen i antall skatteoppgjør innebærer en omleggelse fra fastrente til løpende renter på restskatt/til gode skatt. Renten regnes fra 1. juli i inntektsåret 2010 og fram til forfall første termin restskatt. Det er samme sats for rentegodtgjørelse og rentetillegg. Gjeldende rentesats for inntektsåret 2010 er 1,44 % p.a. For næringsdrivende vil dette innebære 1,44 % p. a fra til

3 Unntak fra revisjonsplikt for aksjeselskaper. Fra 1. mai 2011 trer ny lov i kraft. Denne innebærer at alle aksjeselskap som oppfyller kravene kan velge bort revisjon fra og med inneværende regnskapsår. ( regnskapsåret 2011) Selskap kan velge bort revisjon når følgende vilkår er oppfylt: Driftsinntektene er under 5 millioner kroner Balansesummen er under 20 millioner kroner Gjennomsnittlig antall ansatte ikke utfører mer enn 10 årsverk. Fravalget gjennomføres ved at det på en generalforsamling etter 1. mai i år gis en fullmakt til styret om å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. Med loven følger også enkelte endringer i regnskapsforskriften. Før en velger bort revisor anbefaler vi at selskapet drøfter konsekvensene av dette med regnskapsfører og revisor. For enkelte selskap vil kanskje bank eller andre finansinstitusjoner kreve revisorbekreftet regnskap etc. Betaling med kontanter over kr ,- Vi minner om info fra forrige medlemsblad. Det er fra ikke lenger fradragsrett for kostnader (varer og tjenester) som betales med kontanter når beløpet er over kr ,- 4

4 Flere betalinger som tilhører samme leveranse ses under ett. Løpende eller periodiske ytelser samme år ses under ett (også utbetaling av lønn). Oppfølging av driftsplan mot reelt regnskap. De aller fleste av gårdbrukerne som har fått lagt driftsplan (utført av regnskapskontor, Tine, Norsk Landbruksrådgiving etc..) har ingen oppfølging av denne etter at produksjon er endret / investering er foretatt. Vi oppfordrer alle til å få en oppfølging av driftsplan mot reelt regnskap. Dette kan skje som et samarbeid mellom gårdbruker / regnskapsfører / driftsplanlegger. Vi mener det er svært viktig at driftsplaner følges opp årlig. Ta derfor kontakt med regnskapskontoret, så ordner vi med videre oppfølging. GRILLDAG! Tradisjon tro blir det grilldag utenfor LANDBRUKSSENTERET MIDT 9. Juni mellom klokka 11 og 14! Grilldagen er et samarbeid mellom landbruksorganisasjonene, bedrifter og enhetene på Landbrukssenteret. VELKOMMEN! 5

5 INFORMASJON FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Landbrukets HMS-tjeneste er stiftet av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukerlag for å arbeide med helse, miljø og sikkerhet i landbruket. LHMS er bondens egen bedriftshelstetjeneste, der HMSrådgiver landbruk og fagpersonell ved samarbeidende bedriftshelsetjeneste, gir råd og veiledning i helse, miljø og sikkerhetspørsmål tilpasset den enkelte bonde og det enkelte bruket. Helseovervåkning Helseovervåkningen tar utgangspunkt i bondens spesielle arbeidsmiljø og arbeidssituasjon og mulig helserisiko knyttet til denne. Arbeidsrelatert sykdom kan avdekkes på et tidlig tidspunkt. Bønder er spesielt utsatt for å få nedsatt hørsel og redusert lungefunksjon. Jevnlig kontroll av hørsel og lungefunksjon er derfor en viktig del av helseovervåkninga. Medlemskap i LHMS gir deg rett til årlig konsultasjon ved bedriftshelsetjenesten. HMS Tjenesten Orkladal står for helseovervåkningen for LHMS-medlemmene i distriktet. Se eller ring tlf: , Oppfølging fra HMS-rådgiver landbruk på gården. HMS- rådgivers oppgave er å bistå bonden med kartlegging og fokus på HMS på bruket. HMS-rådgiver kjenner HMS-krav i landbruket og kan også bistå bonden 6

6 med etablering, vedlikehold og nødvendig oppdatering av HMS-systemet. HMS-rådgiver landbruk i regionen er Marit Øien, tlf: , e-post: Opplæring/Kurs KSL stiller krav om at bønder kan dokumentere HMSopplæring. Over norske bønder har de senere år gjennomført kurset Praktisk HMS-arbeid, deriblant også mange fra vårt distrikt. Dette HMS-kurset er utarbeidet av LHMS for landbruket. Mangler du fortsatt HMS-opplæring? Ta gjerne kontakt så fort som mulig, med LHMS eller lokalt faglag, med tanke på planlegging av eventuelt nye kurs høsten LHMS tror at kunnskap og kompetanse om helse, miljø og sikkerhet bidrar til færre ulykker og yrkessykdommer i landbruket, dermed også til økt trivsel og lønnsomhet i næringa. Vi tror at oppfølging gjennom medlemskap i LHMS bidrar til slik kompetanse. Det tror også ulike forsikringsselskap som nå gir inntil 7 % rabatt på landbruksforsikringen for medlemskap og HMSkompetanse. Vil du vite mer om dette? Gå gjerne inn på eller kontakt HMS-rådgiver landbruk. Ta uansett vare på det viktigste du har; også i travle onneperioder! God sommer! 7

7 NYTT ANSIKT I NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØR-TRØNDELAG Mitt navn er Hans Kristian Hansen og jeg startet som rådgiver økonomi i Norsk Landbruksrådgiving 1. januar Økonomi er et viktig satsningsområde for oss og jeg er glad for å kunne bidra på dette feltet. Som bakgrunn har jeg studier ved Høgskolen i Nord-Trøndelag samt at jeg er utdannet agronom fra videregående skole. Etter studietiden ved HiNT jobbet jeg i tre år på forskningsprosjektet Kubygg. Den erfaringen gav meg god innsikt i bygninger i landbruket, og da spesielt for melkeproduksjon på ku. Det er en erfaring jeg setter pris på under blant annet utarbeidelse av driftsplaner ved utbygging. Som ansatt i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag håper jeg å kunne hjelpe dere gårdbrukere med ulike typer økonomiske spørsmål. Eksempler på det kan være utarbeidelse av driftsplaner i forbindelse med nybygg eller ombygninger, omarbeiding til driftsregnskap med analyse og ellers generell økonomisk rådgiving av ymse slag. Jeg ser fram til en trivelig tid framover og håper å bli kjent med så mange som mulig av dere. Ta kontakt dersom du har spørsmål eller planer jeg kan hjelpe deg med! Jeg har kontorsted på Klett, men møter deg gjerne ved et av våre lokale kontor eller på gården etter avtale. 8

8 INFORMASJON FRA TINE Hva er dine ønsker og ambisjoner? Som bonde må du beherske ulike roller, fra daglig drift til større langsiktige beslutninger. Gjennom de mange rollene kjenner du gården og dens muligheter og behov. I den daglige driften handler det om å gjøre ting riktig. Du må prioritere nødvendige oppgaver og gjøre stadig forbedringer av daglige og årlige rutiner. I dagens landbruk kan du som bonde i større grad ta styring om bruket skal omstilles, eller foreta tilpasninger. Det handler om å være åpen for nye ideer, se muligheter, sette mål, treffe langsiktige veivalg og utvikle gården videre, med andre ord gjøre de riktige tingene på lang sikt. Da kan målstyring være et hjelpemiddel for å styre bedriften gjennom de stadige endringene i melk og kjøttproduksjonen. Nøkkelrådgiveren vil være kontaktpersonen onen som koordinerer og formidler fagkunnskap og rådgiving innenfor en rekke områder. Ny fôringsrådgiver Sigmund Ness er ny fôringsrådgiver i Team Orkladal f.o.m. april Han vil overta alle fôringsoppgavene som tidligere har blitt utført av Berit Kristin Staverløkk og Anne Karin Botnan. Hvis noen mangler oppfølging så er det bare å ta kontakt: Tlf , e-post: 9

9 Sigmund har også spesialkompetanse på Lely robot, da han kjører oppstarts- og oppfølgingsbesøk på nykjøpte roboter for Lelycenter Heimdal. Han er kurset av Lely Scandinavia A/S i Danmark. Kraftfôrlister utarbeides i TINE Optifôr med utgangspunkt i enten ei veiing eller ut i fra en forventet avdrått. Fôringsutredning har en ønske om et bedre oppdrett, høyere avdrått, høyere proteinprosent, større slakt eller andre mål som er relevant for drifta si i forhold til fôring, så er en gjennomgang med en fôringsrådgiver ei god investering. NYTT Grovfôrbor vi har nå mulighet til å ta ut enda mer representative grovfôrprøver. Det nye boret går inntil 6 meter ned i silomassen. Dette reduserer effekten av usikkerhet knyttet til mange ulike sjikt i siloen. Det gir også mulighet for uttak av flere slåtter i samme prøveuttak. Økonomirådgiving Gjennom snart 10 år har vi gitt ulike tilbud når det gjelder økonomi. De ulike tilbudene baserer seg på analyser av ressursgrunnlaget og drifta. I tillegg kombineres strategi og veivalgsrådgiving. Dette vil ligge til grunn for de valgene en skal gjøre for framtida. Forutsetningene endres hele tiden mht tilskudd, rammevilkår, priser, regler og forskrifter. Med basis i analyser osv, har en mulighet til å kunne endre kurs og strategi til rett tid. Effektivitetsanalyse: Med bakgrunn i regnskapet og kukontroll data analyseres 4 driftsgreiner. Melkeproduksjon, kvigeoppdrettet, okseproduksjon og grovfôrdyrking. 10

10 Brukes som en årlig analyse av produksjonen og utbyttet av den. Med dette som bakgrunn kan en gjøre endringer for framtida, se hva som går bra, hva som bør endres, potensialet i produksjon, finne daglige og ukentlige økonomiske/produksjonsmål. ØRT-Produksjonsplan: Legger til grunn dagens drift ut fra kukontroll og regnskap, men skiller seg fra Effektivitetsanalysen med at en her kan lage alternativer for den produksjonen en ønsker seg. Dette gjelder både med hensyn til utvidelse eller eksisterende driftapparat. Legger hovedvekten på hvordan produksjon utføres, resursgrunnlag i jord, kvote og båsplasser, før en ser på økonomien i det. Driftsplan: Som steget etter Ørt-produksjonsplan, kan en lage en eller flere driftsplaner. Som en kan bruke til å vurdere endringer (utbygging, tåleevne lån/leasing, refinansiering osv). Samtidig som en arbeider med tall/økonomi, så vil dette kombineres med strategi og veivalg 11

11 Det viktigste er at driftsplanen er lagt opp slik at prosjektet har mulighet til å lykkes, for så i etterkant søke om finansiering gjennom bank/innovasjon. Kontakt: Tine Rådgiving og Medlem, Berkåk Geir Roar Moseng Tlf , e-post: RYDDING I KANTSONER Regelverket for produksjonstilskudd setter visse begrensinger i hvilke inngrep i kulturlandskapet som kan utføres uten å søke. Enkelte har tolket dette så bokstavelig at de ikke tør å røre skogen langs bekker og i åkerkanter i frykt for å få trekk i tilskuddet. Fullt så strengt er det nå ikke. Det er fullt lovlig å stelle kantskogen med en forsiktig hogst og rydding så lenge den ikke fjernes helt. Grunnen til dette er at kantsoner av lauvkratt mellom dyrket mark og skog er viktige biotoper for viltet. Langs bekker bør skogen bare tynnes, slik at det alltid blir stående igjen en del skog. Dette gir bedre betingelser for fisk som lever i bekken både med hensyn til temperatur og mattilgang. Vindfall og kvist som ligger nede i bekker bør ryddes bort slik at vannstrømmen ikke hindres. Vi har mange flotte gårder i dalføret og noen hadde blitt enda finere om avfall og rask fra åkerkanter og bekkdaler hadde funnet veien til avfallstasjon eller kompost. Hvis gården flyter av rask er det et klart bevis på at 12

12 miljøarbeidet på gården ikke fungerer. Private fyllinger har vært forbudt i en årrekke allerede, det eneste som lovlig kan dumpes er rene masser som jord, stein og betong. Fôrrester og rundballer som er skjemte, skal ikke dumpes i en åkerkant, men samles på en kompostplass som er avmerket på miljøplankartet. Rundballene bør rives sund slik at de råtner fortere. Plast og bånd skal tas av og leveres på godkjent mottak. Produksjonstilskuddet er ikke bare betaling for å produsere mat, det er like mye betaling for å holde kulturlandskapet vakkert og velstelt! 13

13 SALMARRØMMINGA TIDENES STØRSTE LAKSERØMMING I TRØNDELAG I starten av februar i år rømte det oppdrettsfisk fra Salmars anlegg på Forsnes, Hitra. Dette er den største rapporterte rømming i Trøndelag noen gang. Til sammenligning var det totale innsiget av villaks til Norge det siste året på under stk. I Orkla går det opp ca fisk årlig. Oppdrettslaksen var nettopp blitt avluset og hadde da en snittvekt på 1,95 kilo. I samarbeid med NINA ble et omfattende arbeid satt i gang for å få fanget mest mulig av denne fisken. Til tross for at det var ble brukt både tråler, kilenøter, svært lange garnrekker etc. ble den totale gjenfangsten på under 2000 fisk. Selv en del fisk trolig vil dø på grunn av mangel på næring, vil det være mange tusen fisk som overlever. Noen vil bli kjønnsmodne i år, noen neste år. Vi vil derfor mest sannsynlig se et økt innslag av rømte oppdrettsfisk de neste årene fra denne rømmingen. Etter rømmingen på Tustna i 2005, har Surna hatt en høy andel oppdrettsfisk i flere år. Hvor stor del som havner her i Orkla vet vi jo ikke, men vi må ta høyde for det verste. Trolig er det bare en liten andel som blir kjønnsmoden og trekker inn til elvene allerede i år. Likevel må systemet for registrering, mottak og utfisking være på plass fra sesongstart. Organisasjonen Elvene rundt Trondheimsfjorden har hatt møte med Salmar og har i samarbeid med dem fått utarbeidet informasjonsmateriell og lagt opp en plan for hvordan man skal få registrert og fisket ut mest mulig oppdrettsfisk fra elva. Detaljene er ikke klare, men målet er at færrest mulig oppdrettsfisk står igjen i elva når gytingen starter. 14

14 For å få et godt faktagrunnlag om situasjonen i elva, skal all oppdrettsfisk registreres. Godkjent registrert oppdrettsfisk vil verken gå på fiskerens døgn- eller sesongkvote. Godkjenning gis ved framvisning av fisken til godkjente kontrollører enten via MMS eller personlig oppmøte. For godkjenning må man også levere skjellprøver og fettfinne av fisken. Man kan ikke fiske videre før dette er gjort. Salmar garanterer fiskeren kr 500,- for hver oppfisket oppdrettsfisk, forutsatt at den blir godkjent. Det blir også lagt planer for hvordan man ut på høsten skal gjennomføre kontrollfiske og et eventuelt utfiske av oppdrett. For et eventuelt utfiske er man avhenging av god rapportering gjennom hele sesongen. 15