LYS OVER LAND. Fokus på Senegal Se side 4-5 og side 12. Med evangeliet til muslimene LYS OVER LAND NR. 3 SEPTEMBER ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYS OVER LAND. Fokus på Senegal Se side 4-5 og side 12. Med evangeliet til muslimene LYS OVER LAND NR. 3 SEPTEMBER 2013 73. ÅRGANG"

Transkript

1 LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 3 SEPTEMBER ÅRGANG Fokus på Senegal Se side 4-5 og side 12 Med evangeliet til muslimene

2 INDIA Glimt fra Sajinipara Mission «FRÅ DEG KJEM DET ALT SAMAN, OG AV DET SOM DI HAND HAR GJEVE OSS, HAR VI GJEVE DEG.» 1 Krøn 29, 14b. Saman takkar vi Herren for Ordet som viser oss vegen til Jesus, og saman med Jesus ser vi etter kvart kva tenesta han har kalla oss til, går ut på i kvardagen. Takka vere kjære misjonsvener som tar ansvar gjennom ei trufast bønne- og givarteneste kan eg gi gode tilbakemeldingar om tenesta ute i Sajinipara. Gjennom skule-, helse-, gardsdrifts- og toalettutbyggingsarbeid er Herren med, og difor set det sitt preg på befolkninga. Vona er at det de les vil skapa endå meir iver i tenesta og takk til Jesus som ordnar det slik at arbeidet ber frukt. Eg ser at det spirer i hjarto til store og små HERLEG! Betre økonomi for lokalbefolkninga Folk i landsbyane rundt misjonsstasjonen og i heile regionen har etter kvart fått betre økonomi og levevilkår. Ikkje lite har skjedd på dei 28 åra eg har fått vore mellom lokalbefolkninga. Ein av grunnane til dette er at ein stor del av menn og unge gutar, heilt ned til 12 årsalderen, reiser til andre statar og distrikt for å ta seg arbeid, og arbeid er det nok av verkar det som. Dette gjeld særskilt murerar og snekkerar som vi har i tusental like i nærmiljøet. Der dei landar får dei høg dagløn, legg seg opp midlar, og etter kvart investerer dei i tomtar og husbygging. For ikkje lenge sidan hadde dei gifte sønene i farshuset eit rom kvar, og det måtte dei klara seg med, endåtil med mange born. Ein raskt voksande prosent får seg no privathus med fleire rom og bra stor gardsplass. Diverre gjer mange unge gutar seg ikkje ferdig på skulen for freistinga til og tena pengar blir for stor, noko som går ut over deira framtid. Vektlegging av utdanning er voksande, og på landsbygda i India. Der det tidlegare blei dyrka ris, kveite og jute for og nemna noko av det som dyrkast rundt Misjonsstasjonen, bygger dei 2 privathus. Med drøyt 1,2 milliard menneske i India kan vi skjøna at jordareal er kostbart og prisane går opp hastig. Dei underprivilegerte Men ikkje alle kan nyta den gode utviklinga i landet. Trygdesystemet er på veg inn og dermed får enker, dei med handikap og dei eldre pensjon. Utdeling av kokt mat til born, gravide og ammande mødrer går føre seg på skular i alle landsbyar og folk med lav inntekt får billige råvarer og andre fordeler. Dermed har underernæring som var svært utbredt då eg kom i 1985, minka i stor grad. Grunna korrupsjonen i landet får ikkje alltid dei som treng det mest, denne hjelpa, og blant dei er det vi som misjon satsar. Ikkje minst når det gjeld toalettbygging i landsbyane. Dette hjelpearbeidet har vi drevet i fleire år og skal fortsetja etter regntida om Herren legg alt til rette. Nettopp gjennom dette arbeidet får vi skikkeleg god innsikt i korleis dei underprivilegerte har det, og det er verdifull lærdom. Khairul som har arbeidd saman med meg i tjue år, har som ei av sine oppgåver å sykla rundt i landsbyane for og oppsøkja dei fattigaste av dei fattige, oftast enker med små born. Han vurderer om dei har nok landeigedom, registrert i deira namn, for eit toalett sjølvsagt med septiktank. Til denne tid har misjonen bygd toalett i over 50 landsbyar. Eit kostbart prosjekt, men Herren har ordna med midlar og til ein slik naudsynt ting. Dei dagane vi ikkje har helsearbeid kallar Khairul inn heile familiar til Sajinipara slik at vi kan møtast og slå av ein prat. Blinde og halte, døvstumme og sjuke er det som kjem til oss då, og vi kan sjå på dei at dei er fattigare enn folk flest. Det var jo akkurat slike Jesus brukte så mykje tid på og hjelpa, og sjølvsagt forsøkjer vi og gjera det som Jesus gjorde. Og vi gjer det i lag med Jesus i hans barmhjertigheit og omsorg. Alltid med bøn til Gud om at disse ressurssvake systrer og brør/born, vil opna seg for hans sanningar, at dei vil bli frelst. Disse sterkt trengjande familiane gjer sterkt intrykk på Shikha, Tazammul, Khairul og meg for det er vi som lærer dei og kjenna. Deira naud går inn på oss. Utan tvil blir det lagt merke til av politikarar og leierar i regionen kva type folk misjonen satsar på, så dette vitnar om Gud som særleg ser dei svake og lidande. Det er jo deira ansvar å gi fordeler til slike, men diverre er korrupsjonen stor. Kva er misjon? Til sist vil eg gjera eit forsøk på og setja namn på kva misjon kan gå ut på i praksis ut i frå min erfaring. Misjon er og fylgja Jesus gjer vi det vil han leia oss inn i engasjement som blir meiningsfylt og utviklande for dei menneske han plasserer oss mellom. Misjon er å be og å arbeida, det er å ta eit skikkeleg tak. I skrivande stund kom fylgjande Ord av Jesus til meg frå Matt 22,36-40: «Meister! Kva bod er det største i lova? Han sa til han: Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarta og av heile di sjel og av alt ditt vit. Detter er det største og det fyrste bodet. Men eit anna er like stort: Du skal elska nesten din som deg sjølv. På desse to boda kviler heile lova og profetane.» Det er noko med det heile hjarta som er så verdifylt for Gud. Eit heilt hjarta kan berre skapast av Gud og difor må vi vandra i nær kontakt med han. Kallet til frelse og kallet til teneste er heilt naudsynt i denne prosessen og det må forkynnast og talast oss menneske i mellom. Det som har med Gud og gjera er djupt alvorleg for han er DEN HEILAGE GUD. Overflatisk livsferd er ikkje av Jesus. For meg har misjonærtenesta vore djup, djup konsentrasjon over mange, mange år. Kallet har vore drivkrafta, kallet har omringa meg med Jesu kjærleik, kallet har gitt meg glede og håp i tenesta. I gråt og trengsla, angst og redsla har kallet bore meg gjennom alle ting for det har ført meg til JESUS og hjå han er det godt å vera. Dykkar utsending til India, Anne Margrethe Eidesvik

3 Kristen Muslimmisjon Postboks Ål Tlf: Bankgiro: Redaktør for Lys over Land Generalsekretær: Tore Arnegard Internett: Forkynner og informasjonssekretær Eivind Flå Hegglia 10B 4622 Kristiansand S Mobiltelefon: Formann: Rasmus Pollestad Høyland Nærbø Tlf: Mobiltelefon: KRETSENE Agder og Stavanger krets Sekretær: Knut Pedersen Mobiltelefon: Administrasjonssekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Bergen krets Sekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Møre og Romsdal krets Dagfinn Røsvik Røssvikgarden 87, 6040 Vigra Tlf: Mobiltelefon: Bankgiro: Østlandet krets Formann: Charles Stålerød Hallenstvedt, 3240 Andebu Tlf: Trøndelag krets Kontakt: Andres Kyte Tlf: MISJONSMARKENE Senegal Mission Evangélique Norvégienne B.P. 30. Nioro du Rip, SENEGAL Telefon/fax: ELS: Abdou Thiam (President) Tlf: , Mobil: , Anette Nordhelle B.P 30, Nioro du Rip, Senegal Vi gir finansiell støtte til: Jorunn og Hillebrand Dijkstra SIL, B.P. 2075, Dakar, SENEGAL India Anne Margrethe Eidesvik Sajinipara Mission P.O. Aurungabad Dist. Murshidabad West Bengal, INDIA Tlf: Indonesia Israel Misjonsblad for KMM som kjem ut med 4 nummer i Annonser Kontakt redaksjonen Opplag: 2530 Kampen om menneske si sjel (Job 2, 1-10) LEDER «Så ein dag kom gudesønene og steig fram for Herren. Blant dei kom også Klagaren. Herren sa til han: «Kvar kjem du frå?» Klagaren svara: «Eg har streifa omkring på jorda.» Herren sa: «Så la du vel merke til Job, tenaren min?...» Det er kampen om menneske si sjel me er vitne til her den andre prøva. Job har vorte eit døme på det prøvde menneske. Teksten handlar om menneske mellom Gud og Satan. Det handlar om tru og liding. Det handlar om valet mellom å gje seg over til fortvilinga eller å overgje seg til Gud. Og det reiser spørsmålet: Kvar kjem det vonde frå? 1. La oss fyrst sjå litt på scenebilete. Her står Gud på den eine sida fram som livet sin Skapar og oppretthaldar. Han er stolt av sitt skaparverk. Han ser menneske Job og frydar seg over hans fromheit, hans tillit til Gud. På den andre sida finn me Satan, Gud sin motstandar. Han er ute etter å setje Gud på prøve, og han vil setje menneske på prøve. Me høyrer i evangeliet om at Jesus vert freista. Han vert freista av djevelen i ørkenen, og han vert freista av Peter på vegen til Jerusalem. I begge tilfelle er freistinga det å velge ein lettare veg. Her i forteljinga om Job møter me Satan som opptrer med sjølvstende. Han hadde streifa omkring på jorda, og no står han fram for Gud med sin vonde plan. Han vil slå ei kile mellom Job og Gud. 2. Og så byrjar handlinga. Me høyrer dialogen mellom Gud og Satan. Den fromme og gudsfryktige Job skal verta sett på prøve. Det vert semje om spelereglane. Slik beretninga er skriven er det klart kvar den vonde sin plan kjem frå. Det er Satan som har utspelet. Men han må be om lov. I den verda som Gud har skapt er det han som sit med den øverste makta. Sjølv syndefallet og opprøret mot Gud kunne ikkje vippe han av trona. 3. Så høyrer me om sjukdom som rammar den fromme mannen. I Jobsboka er det ikkje ende på alle dei ulukker og plager som kjem over Job sitt hovud. Me ser den tragiske skikkinga som sit på avfallsdynga og skrapar sine sår. Me høyrer bebreidingane frå hans kone, som ber han om å gje opp vona og vende sitt raseri mot Gud. Men enno er ikkje Job så langt nede at han mistar trua på at Gud sin omsorg vil vende det vonde til det gode. Til sist kjem han også så djupt i fortvilinga. Då han ikkje lenger ser nokon meining med lidinga, ausar han ut sin bebreiding mot Gud. Og då venene hans ville ha han til å innrømme at lidingane var straff for det som var ufullkoment i hans liv, protesterte han på det heftigaste. «Mitt hjarta anklagar meg ikkje for noko eg har gjort i mitt liv» (Job 27,6). 4. Slik ser me at beretninga handlar om trua sin kamp når Gud sitt milde ansikt forsvinn i lidinga sitt mørke. Det er spørsmål om kva eit menneske gjer når motgangen vert overveldande. Det handlar om valet mellom å overgje seg til fortvilinga eller å overgje seg til Gud. Historia om Job syner oss at det ikkje berre er den fromme sin overgjeving som held fast på Gud. Me vert overvelda av ei tru som audmjukt seier som Job: «Herren gav, Herren tok, Herren sitt namn vera lova (Job 1,21), og som tek både det vonde og det gode frå Guds hand utan bitterheit. Det er mange menneske som føler at Gud vert borte for dei i lidinga. Dei kjempar med meiningsløysa i sorga etter ein av dei kjære som er død. Av Job kan me lære at Gud ikkje trekk seg attende frå menneske som anklagar han. Den som klagar på Gud tek Han i alle fall på alvor! 5. Då vert det eigentleg ei umogeleg problemstilling når me reiser spørsmålet: Kvar kjem så det vonde frå? I Jobsforteljinga er det Satan som forårsakar det vonde som rammar den fromme mannen og hans familie. Og det er Bibelen sin tydelege forståing at det som er vondt i verda, kjem som eit resultat av den vonde makt som djevelen har fått etter syndefallet. Det vonde kjem frå den vonde. «Min Gud, min Gud, kvifor har du forlete meg?» lydde Jesu rop. Her var det den rettferdige som kjende seg ramma av Guds uranselege dom. Jesus rekna med Guds nærver også då han kjente seg overlete til mørket. Det er dette som syner at Gud ikkje er årsak til lidinga og det vonde. Men Han gjer noko med det. Han tek ansvaret, også for det vonde som Satan har stelt i stand. Og Han tek dommen, som Han sjølv har utstedt over det vonde i verda, over synda og den sine følger. Det er der me finn Gud sin skjulte nåde: Han let Jesus bæra lidinga og vondskapen sin byrde. Gud var ikkje borte. Han var berre gøymt i lidinga. Han hang sjølv i galgen, på krossen. Difor er han nær hjå dei som lider også i dag! I Kristus Tore Arnegard 3

4 SENEGAL Nyhetsbrev fra Anette Nordhelle «Den som Sønnen får frigjort, blir virkelig fri!» står det i Bibelen. Men hvordan kan Sønnen sette noen fri? Jo, de må komme til troen på ham, og da må noen ut og fortelle dem om ham. I Senegal er det mange som har hørt om Jesus, men de kjenner ham ikke som Sønnen. For muslimer, er Jesus bare en profet, som ble ganske mye 4 mindre viktig etter at Muhammed sto fram. I følge islam, skal Jesus komme tilbake for å dømme menneskene, men likevel er det ikke mange som tenker at det går an å følge ham. Vi må fortelle om Jesus som Sønnen! Det er nemlig ikke profeten Jesus som setter folk i frihet, men Sønnen. Mange er klare for evangeliet og vi ber at Herren følger med oss og virker med tegn og under spesielt dette store underet hvor vi ser mennesker vende om og bli født på nytt. Det er mange som nok misunner meg den jobben jeg har, siden jeg kan jobbe 100 % med å spre det glade budskapet, sette mennesker i frihet og bedre levekårene for mange. Jeg kan jo ikke akkurat klage og selv om livet ikke bare byr på medgang og glede, kan jeg jo absolutt ikke klage. Jeg ser at mennesker får økt sin livskvalitet, barn blir friske og Herren er synlig til stede. I forbindelse med oppstart av Club d enfant, eller det vi på godt norsk kan kalle barneklubb, samlet menigheten i Nioro, alle de som skulle være ledere, til to dagers kurs. I denne forbindelse fikk vi være i konferansesalen på Kër Yaakaar. Vi fikk blant annet innhentet inspektører undervisningsavdelingen i kommunen, som underviste om barn og psykologi. Dette var svært interessant og nyttig. I utgangspunktet har vi ved hjelp av støtte fra World Vision, startet opp to klubber. En klubb er i Kër Djiby og en er i Santh Ndiaw. Begge stedene samles det mellom barn og både barn og foreldre er veldig fornøyde. I løpet av våren var jeg blant annet med på en konferanse som PRICA-PROCMURA holdt spesielt med tanke på ungdommer. PRICA-PROCMU- RA er en internasjonal organisasjon som arbeider for å

5 Kirken i Nioro du Rip bedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom muslimer og kristne. Vi fikk blant annet i oppdrag å sette sammen en komité for vår region, med både muslimske og kristne medlemmer. Så håper vi at vi gjennom samlinger og felles arrangementer, kan få en god tone oss i mellom. Dette kan ikke bare gjøre det lettere for oss å drive misjon, men det kan bedre de kristnes hverdag i Nioro-regionen, der mange kristne opplever seg diskriminert og trakassert. Det er vanskelig å leie hus, kjøpe terreng, drive butikk osv. En del av dem som kanskje ikke er grepet dypt av evangeliet, velger derfor å vende tilbake til islam. Den spiren som er blitt sådd, har med andre ord ikke fått slå skikkelig rot. Derfor må vi be Herren berede hjertene, så de er modne for å ta imot såkornet som Guds Ord er, og måtte vi også få mulighet til å følge opp med både vanning og gressing. Ja, det må en del gressing til, for det kommer gjerne en del ugress som prøver å kvele veksten. Så det må vi unngå. Men heldigvis og takk og pris: Det er Herren som gir vekst! I sommer har jeg fått være med å dele det gode budskap til barn og voksne. Det er spesielt barnemøtene jeg gleder meg til hver sommer når jeg kommer hjem, men jeg liker også godt å ta meg en tur på sykehjem, besøke bibelgrupper og misjonsforeninger. Dessverre er det en del av menighetene som begynner møtene sine etter at jeg har reist tilbake til Senegal, men jeg har fått besøke noen av de eldre i menigheten, samt truffet mange misjonsinteresserte slektninger, venner og bekjente. Det er godt å bruke tid sammen med unge og gamle, både på skjemt og alvor. Bl.a har jeg truffet noen av ungdommene i Bergen, som jeg har kjent siden de var småbarn. Det er så kjekt å se hvor flotte ungdommer de er, seriøse i sitt trosliv og samtidig som de bruker mye tid både på kristne og ikkekristne venner. Godt Håp ( no) har en stor ungdomsgjeng, som studerer Bibelen hver uke. Det er helt fantastisk! Men vi trenger å vekke ungdommene og de unge voksne rundt om i landet, fordi misjonsbefalingen skal ha en framtid i mange år framover. Så hvis du kjenner noen som driver barne- og ungdomsarbeid, eller unge-voksne-arbeid, er det veldig fint å fortelle dem om det arbeidet KMM gjør. Ja, vi trenger engasjement fra folk i alle aldre! Vi trenger forbønn, oppmuntringer og øknomisk støtte. Det er dyrt hvis noen få skal gjøre det, men hvis alle tar et tak, er det fantastisk hva vi kan få til. Da vil det også tennes flere hjerter som kan reise ut med Ordet og Kjærligheten fra Gud. Må Herren røre oss så vi fortsetter å kunne velsigne både enkeltmennesker, familier og landsbyer. Så ser vi at Herren velsigner våre liv og vårt virke for Ham! Vi takker og priser Ham som har frelst oss, oppfostret oss og sendt oss. Ham være æren i all evighet - Ham som lovte å være med inntil verdens ende. Hilsen Xemes Anette SENEGAL Hovedstad: Dakar Folketall: 13,3 millioner Ca 95 % muslimer, 5 % katolikker, 0,1 % evangeliske kristne 5

6 KRISTEN MUSLIMMISJONS GENERALFORSAMLING 2013 Inspirerende og samlende generalforsamling på Ognatun Indremisjonsforbundet sitt leirsted Ognatun på Jæren var en fin ytre ramme rundt Kristen Muslimmisjons generalforsamling august. Det var rekordstort fremmøte med 70 delegater fra ulike kretser. Oppmuntrende var det også med god lokal oppslutning på møtene. Forkynner og informasjonssekretær i KMM, Eivind Flå, talte i sin bibeltime fredag kveld om De gamle brønner med utgangspunkt i 1 Mos 26, Lørdag formiddag var emnet Guds omveier (2 Mos 13,17-18) Noen tanker fra bibeltimen om De gamle brønner : I 1 Mos 26 møter vi den aller første Gazakonflikten. Her leser vi at fiendene fylte igjen brønner. I dag er også situasjonen den at det er brønner som i åndelig forstand er fylt igjen, slik at det er vanskelig å finne levende vann. Midt i vår aktivitet står vi i fare for åndelig talt å tørste i hjel. Vår oppgave er ikke å finne på noe nytt, men å grave opp de gamle brønner: Skriften alene, ordet om korset, budskapet om synd og nåde, to utganger av livet og Jesu gjenkomst. Forventningen om Jesu gjenkomst gjør oss virkelighetsnære, og misjonsbefalingen gjelder naturligvis også for de ca. 20 % av jordens befolkning som muslimene utgjør. Forkynner Jakob Trodahl talte i sine to bibeltimer over emnet Vekter, hvor langt på natt? (Åp. 12 og 13) og viste ut fra Guds Ord hvor levende og aktuell en bok Johannes Åpenbaring er. Selv om vi nærmer oss Jesu gjenkomst med stormskritt, forkynnes dette budskap lite i dag. 6 Jakob Trodahl Derfor var det både inspirerende, lærerikt og tankevekkende å lytte til Bibelens undervisning om et emne som også har avgjørende betydning for misjonsarbeidet. To av misjonærene i Kristen Muslimmisjon (KMM), Anne Margrethe Eidesvik og Anette Nordhelle, deltok på generalforsamlingen og fortalte levende og personlig om sitt arbeid i henholdsvis India og Senegal. Og evangelist Hamideh Valand, som har iransk bakgrunn, delte sine erfaringer fra arbeidet blant farsitalende innvandrere med forsamlingen. Lørdag holdt generalsekretær Tore Arnegard et inspirerende strategiforedrag, og det var diverse valg med etterfølgende samtale om arbeidet. Treårsmeldingene for perioden ble godkjent, og formann Rasmus Pollestad bemerket at handikapparbeidet, som KMM driver i Senegal, er dyrt men viktig, fordi det bare er de kristne som støtter de handikappede. På misjonsmøtet lørdag kveld var det en forbønnshandling for misjonærene Anne Margrethe Eidesvik, Anette Nordhelle og tidligere Senegal-misjonær Herdis Heimdal som nettopp har begynt i en fulltidstjeneste i KMM. I løpet av helgen ble det gitt kr. i kollekt til KMM sitt arbeid. Neste generalforsamling blir i 2016 i Bergen krets. Det var inspirerende å merke et sterkt engasjement hos alle fremmøtte på generalforsamlingen. Forkynnelse, misjonsorientering, sang og samtale gav ny frimodighet i oppgaven med å bringe evangeliet til muslimene i Norge, India, Indonesia, Israel og Senegal. Navnesaken Samtalen om arbeidet på generalforsamlingen hadde fokus på navnespørsmålet. På rådsmøtet i fjor ble det anbefalt å endre navnet fra Kristen Muslimmisjon til Norsk Evangelisk Misjon, men med nye momenter i saken ønsket landsstyret å utsette avgjørelsen til generalforsamlingen i Og slik ble det. På grunn av faren for å bli forvekslet med stiftelsen Evangelisk Misjon, er det tvilsomt om Norsk Evangelisk Misjon blir KMM sitt nye navn. Flere av deltakerne på generalforsamlingen uttalte seg positivt om Lys over Land som er foreslått som nytt navn på organisasjonen og med undertittelen Med evangeliet til muslimene, for å presisere hva som er organisasjonens hovedoppgave. Selv om det er gode grunner til å velge samme navn på organisasjonen som på KMM sitt blad, er ulempen at det ikke vil bli forstått i fransk oversettelse. Kristen Muslimmisjons formann, Rasmus Pollestad, sa i sitt innlegg at Kristen Muslimmisjon begynner å bli innarbeidet, og et nytt navn kan ta bort noe av identiteten. Samtidig kan ordet muslim i navnet virke støtende på noen. Det er også flere eksempler på at navnet Kristen Muslimmisjon har vært årsak til misforståelser. I tillegg kommer at problemer med overføring av penger til misjonslandene kan ha sammenheng med at ordet misjon inngår i navnet på vår organisasjon. v/hans-henrik Brix Rasmus Pollestad gjenvalgt som formann i KMM Lørdag 10. august 2013 ble Pollestad gjenvalgt som formann i KMM for perioden ved akklamasjon. Rasmus har gjennom to bolker ledet organisasjonen KMM gjennom hele 15 år, og går nå på sitt 16 år som formann. Dette blir nok de 3 siste årene som formann, pga statuttene og personalhåndboken til KMM, som seier at man kan velges som formann i sammenhengende 9 år om gangen. Fire nye medlemmer ble valgt til landsstyret, som er KMMs øverste organ. Nestformann Bjarne Alme (som ikke stod på valg) og Dagfinn Røsvik fortsetter (3 år til) i landsstyret, mens Herdis Heimdal forlater styret fordi hun nå er ansatt i fulltidstjeneste for KMM. De nye i landsstyret er: Jan Akselvoll (Møre og Romsdal krets), Karstein Herads-

7 Kristoffer Ueland og Herdis Heimdal tveit (Bergen krets) og Rolf Moi (Agder og Stavanger krets). Gaute Veland (Agder og Stavanger krets) ble gjenvalgt og ble den 11. august i landsstyret valgt til nestformann da landsstyret konstituerte landsstyret i perioden Til varamedlemmer på generalforsamlingen ble valgt: 1. Liv Sævik, Møre og Romsdal krets (47 stemmer) som blir fast møtende representant. 2. Magnus Aarseth, Bergen krets (40 stemmer). 3. Charles Stålerød, Austlandet krets (34 stemmer). Kristoffer Vik, Bergen krets fikk 32 stemmer. - KMM må slå eit slag for Israel Generalsekretær i KMM, Tore Arnegard slo eit kraftig slag for staten Israel under sitt strategiforedrag. - Kristentrua vart fødd i Midtausten, men berre ein svært liten andel av verda sine kristne bur i regionen i dag. I Jesu heimlege trakter er det få etterfølgjarar samanlikna med resten av verda. I 2011 var det berre 4 prosent kristne her. Det gjev regionen til både verdas lågaste konsentrasjon av kristne, og det lågaste antallet, det vil seie rundt 13 millionar, sa Arnegard og held fram: - Som varm Israelsven (og det har KMM vore sidan sin start i 1940) er det i dag grunn til å koma med eit tankekors. Internasjonalt står Israel i ein heilt unik negativ posisjon ved å måtte kjempe mot tre store fientlege utfordringar samstundes dag for dag, år ut, år inn, tiår etter tiår, slo han fast. Tore Arnegard tala om Israels tredimensjonale utfordringar: 1) Det gjeld det evige trugsmålet frå islam, særleg islamske granneland og frå den islamske greina som ber namnet radikal islam, politisk islam og jihad, dvs militant-aggressive islamisme. Israel står i vegen for den islamske ekspansjonismen. 2) Det gjeld det internasjonale presset mot Israel i verdsorganisasjonen FN, der premissane for det meste blir lagt av dei 56 islamske statane i OIC. 3) Det gjeld media- den einsidige antiisraelske informasjonen i dei fleste land, rår ein propaganda og antisemittisme i arabiske og mange andre islamske land, til ein mediesituasjon med klar pro-palestinsk slagside i dei fleste europeiske land, ikkje minst i dei store TV-kanalane og avisene i kongeriket Norge. - I alt eg har sett, opplevd og studert Israel er eg overbevist om ein ting: Er det noko folk og folkevalde i dette einsame demokratiet (med diktatur rundt seg på alle kantar) ynskjer seg, er det fred, og få lov til å bu og arbeide i fred. Er det for mykje å forlange, kjære misjonsvener, spurde Tore Arnegard til ei lydhør forsamling. - Eg veit ikkje om noko anna land som i den grad har måtta slåss i heile si historie for at innbyggjarar og familiar skal få lov til å leva, virke og arbeide i fred. For israelarane er kvar ny skapte dag ei utfordring: Dei må bite tennane saman og halde stand mot all slags ytre fiendar, for å kunne skapa sine produkt og verdiar, meinte han. Arnegard syner til at jødane og folket i Israel har måtta gå gjennom fem krigar hittil berre sidan Under slike «arbeidsvilkår» er det difor ein eineståande prestasjon i verdssamanheng å ha oppnådd så mykje framsteg på kort tid som Israel har gjort innan landbruk, næringsliv, økonomi, miljø, kultur, vitskap, og med tekniske og medisinske nyvinningar som kjem heile det internasjonale samfunnet til gode. Israel er eit einaste stort laboratorium for høgteknologi, hevda Tore Arnegard. - På Nasdaq-børsen i New York er det registrert fleire israelske selskap enn tyske, franske, britiske, kinesiske og koreanske til saman, slo han fast og held fram: - Sanninga er smerteleg: Israel står i vegen for islam og islamsk ekspansjonisme. Islam har slege under seg land og statar heilt frå den afrikanske atlanterhavskysten gjennom Nord-Afrika, forbi Midtausten og bortover mot den kinesiske mur og nedover i Søraust-Asia. 56 statar er med i OIC, The Organization of the islamic Conferance, og islam har ca 1,7 milliardar menneske i sitt grep. I Det islamske huset skal det vera lett å koma inn, men i praksis umogeleg å koma seg ut att, sa generalsekretæren i Kristen Muslimmisjon. Det nye landsstyret: Dagfinn Røsvik, Rasmus Pollestad (formann), Rolf Moi, Gaute Veland (nestformann) og Karstein Heradstveit. De to øvrige landsstyremedlemmene, Jan Akselvoll og Bjarne Alme var ikke til stede under generalforsamlingen. Israel, med hjelp frå USA, syner kraftig motstand mot det militante jihad, nasjonalt og internasjonalt. USA og Israel står fremst i all kamp mot terrorisme. Difor er dei lagde for hat. - Kvar blir det av hjelpa frå Norge? Må hendene våre vera falda i bøn for fred i Midtausten, sa Arnegard til generalforsamlinga. 7

8 De glemte kvinnene «Hvis en kvinne æres og respekteres i et islamsk hjem, er det til tross for Muhammeds lære og ikke på grunn av den» - Ergun & Emir Caner i boken «Islam bak sløret» Neste år skal vi feire at det er 200 år siden vi fikk vår grunnlov. I år markerer vi at det er 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett. Gjennom denne stemmeretten ble demokratiet vårt tilgjengelig for alle. Norge er i dag et av de land i verden med størst likestilling mellom kjønnene. De fleste av verdens drøyt 1,6 milliarder muslimer opplever en helt annen virkelighet. For det første finnes det knapt noe reelt demokrati i den muslimske verden. For det andre blir svært mange kvinner utsatt for stor diskriminering. Kvinneundertrykkelsen skyldes særlig islamistenes kamp for å innrette samfunnet slik det var på Muhammeds tid. En mengde lover om kvinner blir satt i verk hver gang sharia blir innskjerpet. I følge Koranen har kvinnene ikke de samme rettighetene som menn. I Sure 2,228 står det: «Kvinnene har tilsvarende krav og plikter innenfor anerkjente grenser. Dog har mennene et fortrinn fremfor dem.» I noen muslimske land får dette ganske ekstreme utslag. Innen Taliban i BIBEL- OG MISJONSGLIMT Afghanistan gjøres det for eksempel store bestrebelser for å hindre jenter å få utdannelse. Kvinner lever sin tilværelse tildekket av burkaen, og straffereaksjonene mot såkalte ulydige kvinner kan være både rå og brutal. I Egypt, hjemlandet til ca 10 millioner kristne, blir mange systematisk bortført og tvangsgiftet til muslimer. Etter egyptisk lovgivning er en kvinne som blir gift med en muslimsk mann, selv å betrakte som muslim. Barna de får skal så i neste omgang oppdras i den muslimske tro. Nobelprisvinneren Shrin Ebadi fra Iran, er en av mange som kjemper en innbitt kamp for at kvinner i den muslimske verden skal få samme rettigheter som menn. Hun beskriver kvinnenes situasjon som forferdelig i mange muslimske land, og trekker særlig frem De forente arabiske emirater, Qatar og Saudi- Arabia. Jeg tror det er lett for oss i Norge å ta vår store frihet som en selvfølge. Det gjelder både vårt demokrati og kvinners rettigheter. Kanskje bør vi i større grad bruke noe av vår frihet til å kjempe for de som ingen frihet har. Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi fra Burma sa det slik: «Bruk friheten deres til å kjempe for vår.» Det er sant. Og jeg tror ikke minst det bør gjelde hva jeg vil betrakte som de glemte kvinnene i den muslimske verden. «La det ikke bli sagt om meg at jeg var taus da de trengte meg», sa William Wilberforce, en av de mest kjente motstanderne av slaveriet. Kanskje kan vi også anvende dette sitatet i forhold til de muslimske kvinner som må bøye sine hoder under islamismens slaveri og åk. Nå er det heldigvis mange nyanser i dette bildet. Alle muslimske menn er naturligvis ikke kvinnemishandlere. Likevel er kvinnenes kår i de muslimske land ofte svært vanskelig. Av og til blir jeg spurt hvorfor vi i så stor grad fokuserer på å hjelpe kvinnene i våre prosjekter i bl.a. Senegal og India? Jo, det er fordi kvinnene har det særlig vanskelig i disse samfunn. Ved for eksempel å gi jenter og kvinner hjelp til lese- og skrivetrening, ser vi mentalitetsendringer i både familieliv og samfunnsliv. Og ved å grave brønner, slipper kvinnene å bruke store deler av sin tid til å bære vann. Jeg tror det er riktig å hevde, at mye av den innsatsen norsk misjon har gjort i flere muslimske land, har bidratt til å bedre kvinners kår og styrke deres verdighet. Disse glemte kvinnene trenger både vår støtte og forbønn. Med ønske om Herrens rike velsignelse! Eivind Flå Forkynner og informasjonssekretær Alle foto: Eivind Flå. 8 Alle foto: Eivind Flå

9 Å dele evangeliet med muslimer Av Hans-Henrik Brix, medarbeider i Kristen Muslimmisjon Indiamisjonær, Anne Margrethe Eidesvik, i samtale med ei muslimsk kvinne ved Sajinipara Mission Sharing the Gospel with Muslims (2003) ( Å dele evangeliet med muslimer ) er tittelen på en bok av John Gilchrist. Her noen tanker fra forordet til boken som forhåpentligvis kan bli til hjelp for kristne som er opptatt av å bringe evangeliet til muslimene. Gilchrist konstaterer innledningsvis at det er tøft å drive misjon blant muslimer. Gjennom de siste to århundrer har kristne prøvd å vinne muslimer for Kristus, bare for å erfare at det er ekstremt vanskelig å overbevise muslimer om at Jesus Kristus er deres Herre og Frelser. Mange metoder har blitt foreslått for å gi de ønskede resultater. Vennskapsevangelisering, kontekstualisering og føltnød-tilnærminger er noen av metodene som er blitt presentert som den beste måten å nå muslimene på. Mens enkel forkynnelse av evangeliet har vunnet mange millioner hinduer og andre folkeslag for Kristus, så synes den å komme til kort overfor muslimer. En uttalelse i en preken understreker det som ifølge Gilchrist er poenget: Du kan ikke bygge Guds rike. Det kan bare Gud, men du kan reflektere Guds rike gjennom ditt vitnesbyrd og liv, jfr. Salme 127,1: Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Misjonsarbeidet blant muslimer tester kristne alvorlig på dette punkt, sier Gilchrist. Stoler de på at Gud kan gjøre sin fornyende gjerning ved å kalle Ismaels sønner til tro på Jesus Kristus, eller vil de tvinge frem resultater ved å finne menneskelige måter å overtale muslimer til å bli kristne, ofte gjennom metoder som synes å svekke omkostningene ved sann etterfølgelse av Kristus? Apostelen Paulus var meget bevisst på det faktum at bare Gud kan dra mennesker til seg ved sin Ånd, 1 Kor 3,6: Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Gud alene kan gi vekst, Gud alene kan bygge huset, jfr. Jesu lignelse om såkornet i Mark 4, I evangeliseringsarbeidet blant muslimer trenger vi å vende tilbake til det enkle vitnesbyrd om evangeliet hvor man på tomannshånd deler den gode nyhet om frelsen i Jesus Kristus. Det gjelder å gi muslimer evangeliet ved å bruke Guds Ord rett, men det er ingen garanti for resultater. Det må overlates til Gud. Foto: Boe Johannes Hermansen Da Paulus gikk inn i de jødiske synagoger som var spredd utover Hellas og Lille- Asia, kunne han ut fra Skriftene forklare og bevise at Jesus var den lenge ventede Messias. Men da han ankom Aten, befant han seg i helt andre omgivelser. Byen var full av avgudsbilder, og epikureere, stoikere og andre filosofer besøkte ofte markedene. Han var ikke lenger på hjemmebane. Hvordan skulle han forkynne evangeliet for mennesker i et helt annet land, med en helt annen kultur og religiøs arv? Da han stod på Areopagos og ble utfordret til å presentere sitt budskap for lokalbefolkningen som oppfattet innholdet i hans preken som en ny, merkelig lære, sa han: Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift: For en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere (Apg 17,22-23). Det er flere viktige lærdommer i denne korte passasjen. For det første: Paulus gjorde seg kjent med troen til dem som han ønsket å forkynne evangeliet for. For det andre: Behovet for å finne en felles plattform for samtale med muslimer. Der en kan etablere en felles plattform, kan en få større lydhørhet og presentere evangeliet på den trosmessige bakgrunn muslimene har. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere, erklærte Paulus. For det tredje: Han talte med dem ut fra Skriftene (Apg 17,2). Han benyttet seg ikke av illustrasjoner, teologiske forelesninger eller menneskelig fornuft. Han baserte sitt budskap på Guds Ord som er Åndens sverd. Det er levende og aktivt, det trenger gjennom sjelens og åndens dybder, og det er Guds beste middel til å dra mennesker til seg. 9

10 KRETSNYTT Glimt fra Agder og Stavanger Krets AV administrasjonssekretær herdis heimdal I Agder og Stavanger krets av KMM har Gudleik Himle fungert som kretssekretær dei siste månadane då kretssekretær Knut Pedersen har vore sjukemeldt. Derfor ønskjer eg på varmaste å takke Gudleik for den innsatsen han har gjort for misjonen! Gudleik fekk det ekstra utfordrande denne våren og sommaren då Generalforsamlinga 2013 også skulle gjennomførast i denne kretsen. Takk, Gudleik for ditt engasjement og tenarsinn! Gudleik vil no frå 1. august atter vere kretsformann, noko eg er glad for! Frå same dato tok eg over administreringa av kretsen. Eg har ein 35% stilling i kretsen for å utføre denne tenesta. Eg er glad og takksam for denne tenesta eg nett har fått gå inn i! Den august var me samla til generalforsamling på Ognatun. Dette året hadde me 70 påmelde, meir enn på lenge! Eg kjenner på takksemd for den gode forkynninga, for engasjementet og optimismen som rådde blant deltakarane. Eg trur mange er samd med meg i dette. Takk til alle som gjorde ein kjempeinnsats i samband med GF! Til sist har eg lyst til å helse dykk med Apg 4,12: «Det er ikkje frelse i nokon annan, for under himmelen er det ikkje gjeve menneska noko anna namn som vi kan bli frelste ved.» Av kretssekretær Herdis heimdal Denne våren og sommaren 2013 har Sigmund Meland enno ein gong vore kretssekretær i Bergen krets. Frå 1.august fekk han avløysing i og med at eg, Herdis Heimdal, gjekk inn i ein 40% stilling som kretssekretær. Derfor ønskjer eg på varmaste å takke Sigmund for den innsatsen han har gjort for misjonen i lang tid, og ikkje minst denne våren og sommaren der han måtte steppe inn som kretssekretær på kort varsel. Takk, Sigmund for ditt engasjement og tenarsinn! Sigmund Glimt fra Bergen Krets vil no frå 1.august vere kretsformann, noko eg er glad for! So har eg teke på meg ei stor oppgåve i kretsen. Eg har ansvaret for å leggje til rette for møte for forkynnarane våre i tillegg til at eg sjølve vil vitje misjonsvenene rundt om i kretsen. Det gler eg meg til! Måtte me stå saman om å bringe evangeliet ut, både heime og ute på misjonsfeltene våre. Han som har gitt oss kallet, han har lova å vere med kvar dag! Sundag 8.september skal ein ha det årlege Kaupangerstemnet. Anne Margrethe Eidesvik, eg og mange frå kretsstyret vert med. Salme 121 er fantastisk flott, ei salme har eg lese fleire gonger i det siste. Eg vil berre ta med eit par vers her, men du må gjerne lese heile! Vers 7 og 8: «Herren skal vara deg frå alt vondt. Han skal verna om ditt liv. Herren skal vara din utgang og din inngang frå no og til evig tid». Av kretssekretær Dagfinn Røsvik Glimt fra Møre og Romsdal Krets Da er en sommer med avkobling og turer over. Vi har behov for en slik kvile før høsten og vinteren med sine krav og oppgaver setter inn. Vårt tradisjonelle sommerstevne på Bjorliheimen Hotell skulle i år ha vært i tiden Stevnet ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte til stevnet. Kretsstyret skal på sitt møte ta stilling til hva som skal skje videre med dette tradisjonsrike sommerstevnet. Også i år legger vi opp til et kretslotteri, der vi håper på et godt resultat for misjonen. Salget starter ca. 20. august. Vi kan ha et bruttosalg på kr ,-. Mange takk til dere som har gitt gevinster. En takk også til våre mange loddselgere. Jeg håper mange vil støtte KMM ved å kjøpe lodd. Trekningsdato er satt til Alle som vinner vil bli orientert av kretssekretæren. Vi ønsker i høst å ha møter i hele Møre og Romsdal. Kretsen har mange fritidsforkynnere som kan komme å forkynne Guds Ord og orientere om misjonen. I denne sammenheng kan det nevnes at vi nå også har Eivind Flå til disposisjon flere uker for året. Fra er han ansatt som forkynnerog informasjonssekretær i KMM. Til slutt vil jeg minne om Fil. 3, v: «Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. 21.v. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.» Slik jeg ser det gjelder dette bortrykkelsen av menigheten. Menighetens tidshusholdning startet på 1. pinsedag da Den Hellige Ånd ble sendt til jord og avsluttes ved at Jesus tar menigheten til seg. Personlig tror jeg at denne begivenhet er nært forestående. 10

11 Dersom noen av våre lesere har noen bønne begjær de ønsker å dele med andre er dere hjertelig velkommen til å sende dem til KMMs hovedkontor på adressen som står på side 3 i bladet. Vi håper dere kan bruke denne spalten i deres daglige bønn til Herren. Be for: - Våre misjonærer Anne Margrethe Eidesvik i India og Anette Nordhelle, samt Jorunn og Hillebrand Dijstra i Senegal - Våre nasjonale medarbeidere i India, Indonesia, Israel og Senegal. Vi vil spesielt nevne Adnan, Daed, Ghassan og Lorét i Israel og våre kontaktpersoner for arbeidet i Israel, Bulos Odeh i Norge, pastor og våre evangelister i Senegal (Insa, Gilbert og Mattieu), presten i Sajinipara (Joseph Sankata) og evangelistene, medarbeidere, samt leder i Smyrna Mission Fellowship (SMF), Oli Fangidadie i Indonesia - Våre medarbeidere i Norge: Knut Pedersen, Dagfinn Røsvik, Tore Arnegard. Kristoffer Ueland, Jakob Trodahl, Hans-Henrik Brix, Herdis Heimdal, Eivind Flå, David Svensen og Gudleik Himle - Evangelisten Morsalim, hans kone Rupa og sønnen Anthony. Be om at de må få oppleve ny kraft fra himmelen og ny omsorg - Våre mange frivillige forkynnere - Nye misjonærer til Senegal - At Gud må gi oss inntekter slik at misjonsarbeidet kan styrkes og drives videre - Kretsstyre- og Landsstyremedlemmer - Innvandrerarbeidet blant muslimene i Norge Husk å takke Gud for: - Gode medarbeidere ute og hjemme - Åpenhet for Ordet i India og Senegal Be spesielt for: - Menighetssituasjonen og prosjektet i Nioro du Rip og samarbeidet med Den Nasjonale Lutherske kirken i Senegal - Språkarbeidet til Jorunn og Hillebrand Dijkstra - Anne Margrethe Eidesvik og hennes viktige tjeneste i Sajinipara og NELC - Forfulgte kristne i Indonesia - Arbeidet med bladet Misbah Ul-Haqq i Israel Forbønn Økonomi I skrivande stund har KMM eit underskot så langt for arbeidsåret Me ber og vonar om gåver til eksisterande og nye arbeidsoppgåver på misjonsmarka både her heime og ute. Dette gjennom giroen «haustgåva» som følger med denne utgåva av Lys over Land Ein stor takk til alle som støttar arbeidet med å nå muslimane med evangeliet! Både gjennom bøn og gjevarteneste. Store oppgåver ligg og ventar i Senegal, India, Israel, Indonesia og her heime i Norge. Dersom du ynskjer å gje ei gåve til KMM kan du nytte giroen i dette bladet eller sende di pengestøtte til bankgiro: På førehand hjarteleg takk! «Gje og du skal få. Det skal du på den store dagen få sjå. Til evige skattar det skal bli. Kor stort det er å få vera med å gi.» Gud velsigne deg rikeleg attende for gjevarglede! Tore Arnegard Ja, jeg vil gjerne ta medansvar for å bringe evangeliet til muslimene. Jeg ønsker mer informasjon om Kristen Muslimmisjons arbeid Jeg vil gjerne abonnere på Lys Over Land. (Frivillig kontingent på kroner 100,-) Jeg ønsker å støtte KMM med en gave på kroner... hver: måned kvartal halvår Du får tilsendt mer informasjon og ferdig utfylte giroblanketter år Navn:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... Telefon: Dato Underskrift Kommentar:... Klipp av og send slippen til Kristen Muslimmisjon, Postboks 212, 3571 Ål 11

12 Returadresse for bladet: Kristen Muslimmisjon, c/o IMF, Søre Bildøy, 5353 Straume Takk for rullestoler! Kër Yaakar (KY), i Senegal, har i 2013 distribuert 162 rullestoler til befolkningen i regionene Nioro og Kaffrine. Dette har ført til store endringer for enkeltmennesker: 15 handikappede måtte slutte på skolen pga sitt handikapp. Nå er de tilbake på skolebenken! 8 handikappede måtte slutte med småbedriftene sine. Nå er de i gang igjen og tjener til livets opphold! Mange handikappede har gitt uttrykk for at de har fått verdigheten og selvfølelsen tilbake når de ikke lenger er avhengige av familiemedlemmene på samme måte som før. Pathè Ndour er lam i føttene. For å komme på skolen, som ligger 250 meter fra hjemmet, måtte Pathè bli båret på ryggen av mora eller brødrene sine. Og det 4 ganger pr. dag! Ettersom han vokste ble familien trett av denne påkjenningen, og til sist nektet de å bære ham til skolen. Pathè fikk en rullestol, og med et bredt smil om munnen drar han nå til skolen helt alene! Og etter det vi hører Pathè er blant de 5 beste i sin klasse på skolen! Dialla, lederen for KY, møtte en dag denne gutten (se bildet) midt i byen. Han hadde fått en rullestol fra KY. Gutten måtte tidligere bæres! Nå kan gutten kjøre rundt med søstrene sine. Nå er det han som «bærer» dem! Gjett om han var fornøyd! En liten stund før vi begynte utdeling av rullestolene, kom mora til Babacar Sow tidlig en morgen på besøk til oss på KY. Hun fortalte følgende: «Jeg har en gutt på 8 år som har vært lam i beina de siste 3 årene. Jeg har gått på alle offentlige kontorer og bedt på mine knær om å få en rullestol til gutten min, slik at han kan få gå på skole. Men forgjeves!» Nå har Babacar fått rullestol, og han gjør seg bemerket ved sin gode oppførsel og sin iver for skolearbeidet. Etter noen måneder kom mora tilbake til KY og sa følgende: «Når jeg ser på gutten hver dag, der han kommer seg avgårde både til skolen og andre aktiviteter, kan jeg ikke annet enn å takke de gavmilde giverne! De synliggjør for meg at Gud er nærværende hos de hjelpeløse og fattige også!» Herdis Heimdal

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Lukas 24:44-48 No har eg stige ned for å fri dei ut or egyptarhanda. 2Mos 3:8

Lukas 24:44-48 No har eg stige ned for å fri dei ut or egyptarhanda. 2Mos 3:8 Lukas 24:44-48 44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det laut oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane. 45 Då opna

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV.

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. Hensikten med denne artikkelen er å visa kva Bibelen lærer om kor lenge det er sidan Adam og Eva levde og kva tid me kan forventa Jesu gjenkomst. Dette seier Bibelen: år e.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

LYS OVER LAND. Godt nytt fra India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER 2014 74. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Godt nytt fra India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER 2014 74. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER 2014 74. ÅRGANG Godt nytt fra India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene David Svensen til minne (1945-2014) Av Tore Arnegard, generalsekretær KMM og Rasmus

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer