Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10."

Transkript

1 MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag kl Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder), Eirik Roness (nestleder. Deltok tom sak 2013/51 M), Bente Holm, Stine Buxrud, Ola Ingvoldstad, Oskar Fidjestøl, Nina Hagen, Linda Røed, Sverre Følstad og sokneprest Geir E. Holberg. Kommunens representant i fellesrådet: Marianne Kaldestad Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie Andre møtende: Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) Åpning v/kirkevergen. Godkjenning av referat REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, Referatet fra godkjennes. Andre referater Protokoll fra styremøte, stiftelsen VMS Referat fra møte i Snarum kirkeutvalg Protokoll fra møte i legatstyret O.C. Rypaas legat Referat fra møte i misjonsutvalget Referat fra fagutvalget for trosopplæring Kommentar til referat fra O.C. Rypaas legat: Terje Enger Gulbrandsen har undersøkt om muligheten for å endre statuttene. Bispekontoret er behjelpelige med å se på saken. Sak 2013/46 M MENIGHETSRÅD Orienteringer Invitasjon til adventssamling. E-post: Nettsted:

2 Statuetter frivillighetsprisen Supplerende nominasjon ny biskop i Tunsberg Orientering fra soknepresten: Tilsetting av ny prost, jfr. sak 2013/44 M. Erik Magnus Haualand er tilbudt stillingen. Adventssamling med storstab, pensjonister og MR. Åmot kirke kl Kandidater til frivillighetsprisen, frist for å melde inn kandidater. Supplerende nominasjon til ny biskop i Tunsberg, frist Sak 2013/47 M Økonomi Resultat per for «Annen kirkelig virksomhet» og «TOL» med detaljbudsjett. Regninger for annonsører til menighetsbladet sendes ut i løpet av november. Saken for øvrig tas til orientering. Sak 2013/48 M Salg av Vaaraan Nina Hagen var inhabil under behandling av saken, og deltok dermed ikke under behandlingen. Jfr sak 2013/43 M Be megler ta kontakt med Geithus eiendom og utbyggere i området om de er interessert. Kirkevergen og leder og nesteleder av menighetsrådet gis fullmakt til å godkjenne bud på ,- eller høyere. Er eventuelle bud lavere enn dette, må saken opp i menighetsrådet igjen. Sak 2013/49 M Grønn menighet Handlingsplan for grønn menighet Generell mal for grønn menighet Link hvis noen ønsker å lese mer om grønn menighet: Miljøgruppa som er arbeidsgruppen i dette består av: Maren Wiger, Mari Engedal, Ingunn Thomassen og diakon Torunn Nateland. Vi har et ansvar for å verne om skaperverket som er et punkt i Diakoniplanene som det allerede er vedtatt i MR at vi skal satse mer på. Arbeidet med grønn menighet er ikke et nytt arbeidsfelt og mange nye aktiviteter. Det er noe som skal være i helheten av kirkas arbeid. Modum menighet viser seg allerede tydelig og bevisste ved flere anledninger i løpet av året. Ved å gå inn for å bli

3 Grønn Menighet slår vi ring om de gode holdningene som allerede finnes i menigheten, og gjør en formell forankring av menighetens fokus på miljø. Ut av dette kan det skapes økt bevissthet. Menigheten ønsker å registrere seg som grønn menighet med de satsingspunktene miljøgruppa foreslår. Sak 2013/50 M Menighetens misjonsprosjekt Menighetens misjonsprosjekt, fra fagutvalget for misjon Prosjektet kan markedsføres utover menigheten. Himalpartners arbeid i Nepal, som foreslått, velges som menighetens misjonsprosjekt fra MR ber fagutvalget om å avvikle eksisterende prosjekt og inngå ny avtale. Det må oppnevnes nytt medlem i fagutvalget for misjon etter Torill Korsvik. Sak 2013/51 M Søknad om støtte til å delta på PULS, KRIKs fjellkurs for kirkelig ansatte Søknad fra soknepresten om støtte til deltakelse på kurs Sokneprest Geir E. Holberg deltok ikke under behandling av saken. Sokneprest Geir E. Holberg bes søke bispedømmerådet om støtte til kurset. MR bevilger mellomlegget mellom eventuell støtte fra bispedømmerådet og 5.000,- til deltagelse på PULS, KRIKs fjellkurs Soknepresten bes videreformidle kunnskap fra kurset inn i staben. Sak 2013/33 F FELLESRÅD Orienteringer Fremdrift ny kirkeordning Svar fra Riksantikvaren, benker Heggen kirke, jfr. sak 2013/26 F Orientering fra kirkevergen Orientering om fremdrift ny kirkeordning. Det er kommet til en løsning i saken om benkene i Heggen kirke jfr. svar fra Riksantikvaren. Medarbeidersamtaler er avholdt i all hovedsak Sykmeldinger. Saken tas til orientering Sak 2013/34 F Økonomi

4 Regnskap per for investeringer, avd 1 og 2, «Kirkelig administrasjon» og «Kirker» med detaljbudsjett. Budsjett 2014, kirkelig fellesråd, forslag fra rådmann. Sak 2013/35 F Rehabilitering av Heggen kirke Kirkevergen orienterte. Sak 2013/36 F Taket i Åmot kirke Referat fra ferdigbefaring Kirkevergen orienterte. Sak 2013/37 F Evaluering av avtalen med regnskapskontoret Anmodning om sak vedrørende erfaringer med nåværende regnskapsfirma Årsoppgjøret skal være ferdig og revidert innen gitte frister slik at det er klart til årsmøtet. Avtalen med regnskapskontoret tas opp til evaluering etter at årsoppgjøret for 2013 er ferdig revidert. Sak 2013/38 F Datoer for våren 2014 De ordinære møtene er tirsdager kl MR møte 21.01, Frivillighetsfest 11.02, MR møte 18.03, årsmøte søndag kl. etter 11 gudstjenesten i Heggen kirke, MR møte og Terje E. Guldbrandsen (sign) Menighetsrådsleder Nina Brokhaug Røvang Kirkeverge

5 Møter fremover: Valg av nesteleder og leder (januar) Detaljbudsjett Plan for rehabilitering av Heggen kirke Menighetsbladet Bispedømmerådets oppgaver (Torild) Bedriftshelsetjenesten Vaaraan Ungdomsprest? Heggen gospel videre Vandelsattest Menighetsbladet og provisjonssalg, jfr. sak 2012/03 M Inntjening, jfr. sak 2011/35 M Møte med kirketjener, merkantil ansatte, redaktør i menighetsbladet og seniorprest. Møte med de ulike kirkeutvalgene og Vikersund menighetssenter. Fagutvalg for informasjon og PR, jfr 2013/21 M