MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 76/12 11/2687 Trønderenergi Kraft AS - Oppnevning av politiske observatører til forhandlingsdelegasjon 77/12 12/775 Påkobling - kommunal vannledning 78/12 12/271 Byggesak - gnr 39/174 - tilbygg - vinterhage/peisestue 79/12 11/2314 Mindre endring av reguleringsplan for Klæbu sentrum - B/F 5-8 og torg Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

2 Sak 76/12 Trønderenergi Kraft AS - Oppnevning av politiske observatører til forhandlingsdelegasjon Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Olaf Løberg Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar følgende politiske observatører som medlemmer av kommunens forhandlingsdelegasjon ifm fremforhandling av utbyggingsavtale med Trønderenergi Kraft AS: - - SAKSUTREDNING Saksopplysninger: Kommunestyret fattet i sak 38/12, 11/2687 følgende vedtak: 5. Dersom TrønderEnergi Kraft AS velger å gå videre med konsekvensutredning og søknad, gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å starte forhandlinger om en utbyggingsavtale med tiltakshaver og berørte grunneiere. Formålet med avtalen er at lokalsamfunnet må få en bedre kompensasjon ved en eventuell utbygging. Rådmannen har mottatt opplysninger fra Trønderenergi Kraft AS om at selskapet ønsker å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftverket. På rådmannens oppfordring har Trønderenergi Kraft AS oppnevnt en forhandlingsdelegasjon, og det er avtalt oppstartmøte mellom selskapet og Klæbu kommune medio august. Rådmannen finner det hensiktsmessig at kommunens forhandlingsdelegasjon styrkes med to politikere, i tillegg til at plansjefen, rådmannen selv og inntil ett medlem til deltar fra administrasjonen. Vurdering: Forhandlingsdelegasjonen har to viktige oppgaver. For det første må den sørge for at det gjennom gode politiske og næringspolitiske prosesser fremkommer hvilke kompenserende tiltak klæbusamfunnet mener skal prioriteres mht gjennomslag i forhandlingene. I tillegg må delegasjonen sørge for at klæbusamfunnets synspunkter får best mulig gjennomslag i forhandlingene. Side 2 av 10

3 Sak 76/12 Administrativt mener rådmannen at plansjefen, han selv og en administrativt oppnevnt deltaker oppnevnt av rådmannen vil kunne utgjøre en del av delegasjonen. I tillegg vil rådmannen innhente juridisk kompetanse når det måtte være behov for det. I tillegg bør delegasjonen styrkes med politisk deltakelse. For å sørge for balanse i forhandlingene kan det være klokt at den politiske representasjonen representerer både den side som er negative til tiltaket og den side som er positive. Økonomiske og administrative konsekvenser Oppnevnelse av politiske representanter i delegasjonen har ingen økonomiske konsekvenser, og heller ingen administrative konsekvenser av betydning. Side 3 av 10

4 Sak 77/12 Påkobling - kommunal vannledning Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Per Langørgen Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 77/12 Formannskapet Rådmannens innstilling Formannskapet fastholder vedtaket om at skal en unngå anleggsbidrag for tilknytning til kommunalt vannverk så må en koble på vannverket senest innen Søknad om utsettelse for tilknytning kan sendes kommunen etter at et eventuelt pålegg fra kommunen er mottatt, men at tilknytning etter medfører anleggsbidrag selv om en slik søknad innvilges. Klæbu kommune ønsker at flest mulig skal koble seg på frivillig. Vedlegg - Søknad fra Burås vassverk om utsettelse av påkobling av kommunalt vann, dat Brev til beboere og næringsvirksomhet om anleggsbidrag vannforsyning, dat SAKSUTREDNING Burås vassverk søker i brev dat om utsettelse med å koble på det kommunale vannverket i 5 år fram i tid. Vannverket har 12 abonnenter Det begrunnes med at 2 av abonnentene i Burås vannverk ikke har mulighet til tilkobling som tilstanden er i dag. Klæbu kommunen sendte ut til aktuelle husstander i kommunen et brev, dat om innføring av anleggsbidrag for tilknytning til det kommunale vannverket fra Det har også vært annonsert i Klæbu posten om det samme 2 ganger i Bakgrunnen for brevet er at Klæbu kommunestyre har vedtatt i hovedplanen for vannforsyning i møte den innføring av anleggsbidrag for vannforsynig fra Formannskapet har i møte den som sak 29/12 bedt rådmannen følge opp dette vedtaket. I samme vedtak står det også at alle eiendommer med bosetning og næringsvirksomhet i rimelig avstand til kommunal vannledning i forhold til teknisk/økonomiske vurderinger, skal Side 4 av 10

5 Sak 77/12 som hovedregel tilknyttes vannverket innen 1 år etter at anlegget er ferdigstilt. Hvis dette ikke skjer frivillig gjennom avtale, skal dette utferdiges pålegg etter plan- og bygningsloven. Dette punktet er hjemlet i plan- og bygningsloven Klæbu kommune har ennå ikke gått ut med noe pålegg til noen eiendommer, men det vi har gjort er å innformere om vedtaket og spesielt gjort oppmerksom på det med innføring av anleggsbidrag fra Skal en unngå anleggsbidrag så må en koble på vannverket i løpet av Klæbu kommune ønsker at flest mulig skal koble seg på vannverket frivillig. Burås vannverk bees komme tilbake til søknad om utsettelse av påkobling til vannverket til den dagen kommunen eventuelt sender ut et pålegg om tilknytning. Det står ikke noe om anleggsbidrag i søknaden fra Burås vannverk Fravikelse av vedtaket om å betale anleggsbidrag etter , kan en ikke etterkomme da det vil innebære forskjellsbehandling av innbyggerne og uthule hele opplegget med innføring av anleggsbidrag. Økonomiske og administrative konsekvenser Vedtaket får ingen spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser. Side 5 av 10

6 Sak 78/12 Byggesak - gnr 39/174 - tilbygg - vinterhage/peisestue Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Solbakken Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 78/12 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet gir med hjemmel i plan og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret Dispensasjonen gjelder for tilbygg på enebolig, med minsteavstand ca. 15 m fra senterlinje til Fv 704, innenfor kommuneplanens hensynssone - Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter planog bygningsloven (av hensyn til planlegging av Fv 704). Begrunnelse: Arealet er allerede utbygd med terrasse. Tilbygget vil ikke komme nærmere fylkesvegen enn boligen gjør dag. Søkers behov for spesiell tilpasning av bolig i 1. etg. 2. Formannskapet gir med hjemmel i plan og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra reguleringsplan for Flatheim, vedtatt av kommunestyret Dispensasjonen innebærer tillatelse til tilbygg utenfor regulert byggegrense. Begrunnelse : Arealet er allerede utbygd med terrasse Tilbygget vil ikke komme nærmere fylkesvegen enn boligen gjør dag. Søkers behov for spesiell tilpasning av bolig i 1. etg. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Oversiktskart, M1: Situasjonskart. M1: Utsnitt av kommuneplan. 4. Utsnitt av reguleringsplan. 5. Søknad. (U.off. deles ut i møtet) 6. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen. 7. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen. Saksopplysninger: Serkan Miniksar søker om dispensasjon for å oppføre et tilbygg på nordsiden av enebolig på eiendommen 39/174 på Tanem. Tilbygget vil ha en minsteavstand på ca. 15 meter fra senterlinje veg (Fv 704). Side 6 av 10

7 Sak 78/12 Tilbygget er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens hensynssone Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven (av hensyn til planlegging av Fv 704). Tiltaket er også avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense som ligger 20 meter fra senterlinje veg. Begrunnelsen for dispensasjon er behov for tilpasning og tilrettelegging av boligen med hensyn på barn med spesielle behov og utfordringer. Se vedlegg 5. Søknaden ble sendt på høring til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Statens Vegvesen den I tillegg er søknaden nabovarslet. Vurdering av konsekvenser av å gi dispensasjon: Økonomiske konsekvenser for kommunen Dispensasjon vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser for kommunen. Ved en evt utvidelse av FV704 som måtte innebærer erstatning for riving av bolig vil dette måtte erstattes av vegutbygger, gjennom finansieringen av vegprosjektet. Gjennomgang av uttalelser: Statens Vegvesen Aksepterer dispensasjon fra bestemmelsen om båndlegging. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Ingen merknader. Sør-Trøndelag fylkeskommune - Ingen merknader, under forutsetning av at Statens Vegvesen godkjenner tiltaket. Samlet vurdering, konklusjon: Tilbygget på ca 30 m² innebærer en utvidelse nordover oppå eksisterende terrasse. Det vil ikke bli bygget nærmere veg enn det eksisterende bolig ligger i dag, og i hovedsak heller ikke nærmere enn nabobebyggelsen. Ulempene i forhold til om dette vil hindre/vanskeliggjøre planleggingen av Fv704, må veies opp mot søkers begrunnelse og behov. Statens Vegvesen som er nærmest å vurdere utbyggingen opp mot planlegging av ny Fv, har akseptert dispensasjon i dette tilfellet. Det er stor sannsynlighet for at boligen kan bestå ved en fremtidig utbygging av Fv704, i følge Statens Vegvesen, men det understrekes at dette kan endre seg i prosessen, inntil et endelig planforslag er vedtatt. Søker har et behov for ombygging og utvidelse av bolig på grunn av barn med spesielle behov og utfordringer. Siden dette behovet vanskelig kan løses på andre måter, må behovet sies å være til større fordel opp mot ulempene en slik dispensasjon innebærer. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon i dette tilfellet. Side 7 av 10

8 Sak 79/12 Mindre endring av reguleringsplan for Klæbu sentrum - B/F 5-8 og torg Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 79/12 Formannskapet Rådmannens innstilling 1. Formannskapet ser positivt på det framlagte forslaget til reguleringsendring, men ber rådmannen drøfte avgrensningen av Parkering 1 med Trondos og forslagsstiller, før saken legges fram for endelig avgjørelse. Hensikten er å vurdere mulig utvidelse av det permanente torgarealet. 2. Endelig vedtak i saken fattes av kommunestyret. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Forslag til mindre reguleringsendring, reguleringskart dat Reguleringsbestemmelser, dat Planbeskrivelse 4. Arealoppsett 5. Situasjonsplan dat Sol- og skyggediagrammer dat Uttalelser 8. Gjeldende regulering Saksopplysninger Bakgrunn Trondos søkte i februar 2008 om tilleggsareal i tilknytning til sin eiendom i sentrum. Skisser for ombygging og utvidelse av eksisterende Prix-bygg ble framlagt, i hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplan. Formannskapet vedtok å tilby Trondos areal, og ga rådmannen fullmakt til å forhandle fram kjøpekontrakt. P.g.a. utredninger av kvikkleireområdet i og ved sentrum, og behov for sikring, ble arbeidet med prosjektet ikke videreført før rundt sommeren Voll arkitekter har på vegne av Trondos fremmet forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Klæbu sentrum se vedlegg 1 og 2. Det er samtidig søkt om rammetillatelse for byggetrinn I. Forhandlinger om kjøpekontrakt og utbyggingsavtale har foregått parallelt med planleggingsarbeidet, og pågår fortsatt. Side 8 av 10

9 Sak 79/12 Plan- og bygningslovens bestemmelser Forslag til mindre endring skal behandles etter plan- og bygningsloven Avgjørelse i slike saker er for Klæbu kommunes vedkommende delegert til formannskapet. Loven forutsetter bl.a. følgende: Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg. Høring Planforslaget har vært på høring til berørte naboer, og dessuten til offentlige instanser, organisasjoner m.m., i samsvar med kravene til en ordinær reguleringsprosess. Det har kommet inn i alt 7 uttalelser, jf. vedlegg 7. Uttalelsene er referert og kommentert i planbeskrivelsen. Kort beskrivelse av planforslaget Nærmere opplysninger og vurderinger av forslaget framgår av vedlagte planbeskrivelse fra Voll arkitekter, jf. vedlegg 3. De viktigste endringene skal oppsummeres slik: Nytt bygg for Prix, apotek og boliger forutsettes oppført parallelt med Vikingvegen, det eksisterende bygget skal rives Torgarealet endres fra offentlig areal til fellesareal Torget endrer form, og åpner seg mer mot Fv 885 Adkomst til forretningslokalene blir først og fremst fra torget, for både gående og kjørende Torget vil også omfatte parkering, mens parkering for øvrig i hovedsak blir i kjeller Tidligere opparbeidet areal med bl.a. fontene blir stort sett endret til veg og parkering Byggehøyden i kvartalet økes fra 3 til 4 etasjer gesimshøyden foreslås til maks. 11,0 m (tidligere bestemmelse forutsatte maks. mønehøyde på 10,5 m) Planforslaget som nå er oversendt til behandling, er endret/justert på enkelte punkter sammenlignet med forslaget som ble sendt på høring. Dette gjelder først og fremst følgende: Avgrensning av parkering 1, som har medført større permanent torgareal sør for B/F 6 og litt smalere areal øst for B/F 5 Hvem de ulike parkerings- og torgareal skal være felles for, er klarere definert Reguleringsbestemmelsene inneholder nå rekkefølgebestemmelser, i pkt. 4.8 og 10.6 Maksimal gesimshøyde er i bestemmelsene endret fra 10,5 til 11,0 m Det er tatt inn bestemmelser om støy og universell utforming Vurdering Rådmannen har ikke innvendinger til at det foreliggende planforslaget er fremmet som en mindre endring av gjeldende reguleringsplan. Dette har sammenheng med at areal avsatt til utbygging ikke er vesentlig endret. Det er også et poeng at den økte bygningshøyden kun gir rom for en vanlig etasjehøyde for forretningslokaler, i tillegg til to boligetasjer, og eventuelt boliger i en loftsetasje over dette. Planforslaget har imidlertid stor betydning for utviklingen av sentrumsområdet. Forslaget har derfor vært annonsert i avisene og på Internett, og sendt på høring på samme måte som en ordinær reguleringsplan. Rådmannen vil anbefale at endelig vedtak fattes av kommunestyret, for at forslaget skal få en grundig behandling. Side 9 av 10

10 Sak 79/12 Rådmannen er i hovedsak enig i planforslaget og de vurderinger av uttalelsene som framgår av planbeskrivelsen, men er usikker på avgrensningen av Parkering 1. Balansen mellom bakkeparkering og parkering i kjeller, dvs. mellom hensynet til god arealutnytting og god tilgang til kundeparkering, er et viktig spørsmål i saken. Det er samtidig viktig at det blir avsatt gode og tilstrekkelig store torgareal som blir et godt møtested i den mest sentrale delen av sentrum. Avgrensningen av Parkering 1 mot de øvrige torgarealene er løst på en bedre måte enn før, sett opp mot fylkeskommunens ønske om å fjerne en parkeringsrekke og øke torgarealet. I planbeskrivelsen hevdes at dette ønsket vil medføre fjerning av 13 parkeringsplasser. Opprinnelig situasjonsplan la opp til en ganske stor bredde på torg-/gangarealet øst for B/F 5. Med en redusert bredde på dette arealet, slik det nå også er gjort i foreliggende forslag, ville man neppe ha fått en stor reduksjon i antall parkeringsplasser, slik det hevdes i planbeskrivelsen. Dessuten innebærer det siste forslaget ikke en optimal utnytting sett i forhold til størrelsen på parkeringsarealet. På den annen side er arealets form og mål slik at det er vanskelig å få til en løsning med maksimal uttelling. Rådmannen mener ut fra dette at det er behov for å bearbeide dette spørsmålet mer, for å finne ut om det er mulig å utvide torgarealet ytterligere. Reguleringsbestemmelsene har lagt en ramme med hensyn til rekkefølge og frister for utbygging og opparbeidelse av uteareal. Dette må konkretiseres nærmere i utbyggingsavtalen, sammen med avklaringer om standard og ansvarsfordeling. Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske konsekvenser vil bli nærmere avklart gjennom utbyggingsavtalen som forhandles mellom partene. Utover nødvendig sluttføring av avtaleforhandlingene med Trondos, vil videre avklaringer og avtaler med eierne av Nordals v. 1 (B/F 8), og framtidig eier av B/F 7, medføre en del administrativt arbeid. Imidlertid vil det være behov for dette uavhengig av løsning for torgarealene. Konklusjon Rådmannen vurderer de foreliggende planer som positive. Rådmannen vil imidlertid anbefale at avgrensningen av Parkering 1 drøftes nærmere med Trondos og forslagsstiller før formannskapet og kommunestyret fatter sine endelige vedtak. Dette må gjøres parallelt med avklaringene av utbyggingsavtalen og kjøpekontrakten, og legges fram til politisk sluttbehandling samtidig. Side 10 av 10

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Olaf Løberg Arkiv: S82 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/ Trønderenergi Kraft AS - Oppnevning av politiske observatører til forhandlingsdelegasjon Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar følgende politiske observatører som medlemmer av kommunens forhandlingsdelegasjon ifm fremforhandling av utbyggingsavtale med Trønderenergi Kraft AS: - - SAKSUTREDNING Saksopplysninger: Kommunestyret fattet i sak 38/12, 11/2687 følgende vedtak: 5. Dersom TrønderEnergi Kraft AS velger å gå videre med konsekvensutredning og søknad, gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å starte forhandlinger om en utbyggingsavtale med tiltakshaver og berørte grunneiere. Formålet med avtalen er at lokalsamfunnet må få en bedre kompensasjon ved en eventuell utbygging. Rådmannen har mottatt opplysninger fra Trønderenergi Kraft AS om at selskapet ønsker å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftverket. På rådmannens oppfordring har Trønderenergi Kraft AS oppnevnt en forhandlingsdelegasjon, og det er avtalt oppstartmøte mellom selskapet og Klæbu kommune medio august. Rådmannen finner det hensiktsmessig at kommunens forhandlingsdelegasjon styrkes med to politikere, i tillegg til at plansjefen, rådmannen selv og inntil ett medlem til deltar fra administrasjonen. Vurdering: Forhandlingsdelegasjonen har to viktige oppgaver. For det første må den sørge for at det gjennom gode politiske og næringspolitiske prosesser fremkommer hvilke kompenserende tiltak klæbusamfunnet mener skal prioriteres mht gjennomslag i forhandlingene. I tillegg må delegasjonen sørge for at klæbusamfunnets synspunkter får best mulig gjennomslag i forhandlingene. Administrativt mener rådmannen at plansjefen, han selv og en administrativt oppnevnt deltaker oppnevnt av rådmannen vil kunne utgjøre en del av delegasjonen. I tillegg vil rådmannen innhente juridisk kompetanse når det måtte være behov for det.

12 I tillegg bør delegasjonen styrkes med politisk deltakelse. For å sørge for balanse i forhandlingene kan det være klokt at den politiske representasjonen representerer både den side som er negative til tiltaket og den side som er positive. Økonomiske og administrative konsekvenser Oppnevnelse av politiske representanter i delegasjonen har ingen økonomiske konsekvenserm, og heller ingen administrative komnsekvenser av betydning.

13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M10 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/775-2 Påkobling - kommunal vannledning Rådmannens innstilling Formannskapet fastholder vedtaket om at skal en unngå anleggsbidrag for tilknytning til kommunalt vannverk så må en koble på vannverket senest innen Søknad om utsettelse for tilknytning kan sendes kommunen etter at et eventuelt pålegg fra kommunen er mottatt, men at tilknytning etter medfører anleggsbidrag selv om en slik søknad innvilges. Klæbu kommune ønsker at flest mulig skal koble seg på frivillig. Vedlegg - Søknad fra Burås vassverk om utsettelse av påkobling av kommunalt vann, dat Brev til beboere og næringsvirksomhet om anleggsbidrag vannforsyning, dat SAKSUTREDNING Burås vassverk søker i brev dat om utsettelse med å koble på det kommunale vannverket i 5 år fram i tid. Vannverket har 12 abonnenter Det begrunnes med at 2 av abonnentene i Burås vannverk ikke har mulighet til tilkobling som tilstanden er i dag. Klæbu kommunen sendte ut til aktuelle husstander i kommunen et brev, dat om innføring av anleggsbidrag for tilknytning til det kommunale vannverket fra Det har også vært annonsert i Klæbu posten om det samme 2 ganger i Bakgrunnen for brevet er at Klæbu kommunestyre har vedtatt i hovedplanen for vannforsyning i møte den innføring av anleggsbidrag for vannforsynig fra Formannskapet har i møte den som sak 29/12 bedt rådmannen følge opp dette vedtaket. I samme vedtak står det også at alle eiendommer med bosetning og næringsvirksomhet i rimelig avstand til kommunal vannledning i forhold til teknisk/økonomiske vurderinger, skal som hovedregel tilknyttes vannverket innen 1 år etter at anlegget er ferdigstilt. Hvis dette ikke skjer frivillig gjennom avtale, skal dette utferdiges pålegg etter plan- og bygningsloven. Dette punktet er hjemlet i plan- og bygningsloven 27-2.

14 Klæbu kommune har ennå ikke gått ut med noe pålegg til noen eiendommer, men det vi har gjort er å innformere om vedtaket og spesielt gjort oppmerksom på det med innføring av anleggsbidrag fra Skal en unngå anleggsbidrag så må en koble på vannverket i løpet av Klæbu kommune ønsker at flest mulig skal koble seg på vannverket frivillig. Burås vannverk bees komme tilbake til søknad om utsettelse av påkobling til vannverket til den dagen kommunen eventuelt sender ut et pålegg om tilknytning. Det står ikke noe om anleggsbidrag i søknaden fra Burås vannverk Fravikelse av vedtaket om å betale anleggsbidrag etter , kan en ikke etterkomme da det vil innebære forskjellsbehandling av innbyggerne og uthule hele opplegget med innføring av anleggsbidrag. Økonomiske og administrative konsekvenser Vedtaket får ingen spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser.

15 Burås Vassverk Lappen 7540 Klæbu Klæbu Kommune v/teknisk etat. Postboks KLÆBU Søknad på utsettelse av påkobling av kommunalt vann. Jeg viser til samtale med Per Langørgen mandag , der vi diskuterte muligheten til å få utsettelse på tilkobling av kommunalt vann. Dette pga. at 2 av abonnentene i Burås vannverk ikke har mulighet til tilkobling som tingenes tilstand er i dag. Burås Vassverk har pr. dags dato godkjent drikkevann, og alle 12 abonnenter ønsker fortsatt å ha vann fra Burås Vassverk. Søker derfor om utsettelse på tilkobling av kommunalt vann 5 år fram i tid. Håper på snarlig svar. Mvh Burås Vassverk v/magnar Aftret, formann

16 Klæbu kommune Rådmannen BEBOERE OG NÆRINGSVIRKSOMHET Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 12/328-2-M12 PLA/RÅD VIKTIG INFORMASJON FRA KLÆBU KOMMUNE ANLEGGSBIDRAG FOR TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANNVERK FRA Ønsker du å unngå å betale mer enn nødvendig for å knytte deg til kommunalt vann bør du lese dette informasjonsbrevet. Ny hovedplan for vannforsyning ble vedtatt av Klæbu kommunestyre i møte den Under pkt 2.3 i hovedplanen for vannforsyning står følgende: KRAV VED TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANNVERK 1. Ved utbygging av boligfelt, avklares ansvarsforhold og anleggsbidrag gjennom utbyggingsavtale. 2. Alle eiendommer i spredtbygde områder skal betale anleggsbidrag på 3 ganger tilknytningsavgiften ved tilknytning til kommunalt vannverk etter Den enkelte eier har selv ansvaret for å bygge og bekoste ledningsanalegget fra privat bygning til kommunalt anlegg. 3. Alle eiendommer med bosetning og næringsvirksomhet i rimelig avstand til kommunal vannledning i forhold til tekniske/økonomiske vurderinger, skal som hovedregel tilknyttes vannverket innen 1 år etter at anlegget er ferdigstilt. Hvis dette ikke skjer frivillig gjennom avtale, skal det utferdiges pålegg etter plan- og bygningsloven. Skal anleggsbidrag unngås etter punkt 2 ovenfor, må eiendommen være tilknyttet kommunal vannledning senest Tilknytningsavgiften(engangsgebyret) for bolighus og hytter er for 2012 kr 8925,- eks mva. for en boenhet. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Postboks 200 Vikingvegen KLÆBU 7540 Klæbu

17 Anleggsbidraget blir da kr 26775,- eks. mva. For næringsvirksomhet er det egne satser. For tilknytning til kommunalt avløpsnett er det allerede innført anleggsbidrag.. For øvrig er de samme punktene også vedtatt og allerede tredt i kraft. For nærmere opplysninger, vennligst ta nærmere kontakt med Klæbu kommune. Vi har vedlagt et enkelt søknadskjema for å søke om tilknytning til kommunalt vann- og eller avløpsanlegg. Med vennlig hilsen Klæbu kommune Per Langørgen Leder VA-kontoret Vedlegg: Søknadskjema for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg

18 SAKSFRAMLEGG DISPENSASJON Saksbehandler: Frode Solbakken Arkiv: GNR Arkivsaksnr-dok.nr: 12/ Byggesak - gnr 39/174 - tilbygg Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet gir med hjemmel i plan og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret Dispensasjonen gjelder for tilbygg på enebolig, med minsteavstand ca. 15 m fra senterlinje til Fv 704, innenfor kommuneplanens hensynssone - Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter planog bygningsloven (av hensyn til planlegging av Fv 704). Begrunnelse: Arealet er allerede utbygd med terrasse. Tilbygget vil ikke komme nærmere fylkesvegen enn boligen gjør dag. Søkers behov for spesiell tilpasning av bolig i 1. etg. 2. Formannskapet gir med hjemmel i plan og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra reguleringsplan for Flatheim, vedtatt av kommunestyret Dispensasjonen innebærer tillatelse til tilbygg utenfor regulert byggegrense. Begrunnelse : Arealet er allerede utbygd med terrasse Tilbygget vil ikke komme nærmere fylkesvegen enn boligen gjør dag. Søkers behov for spesiell tilpasning av bolig i 1. etg. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Oversiktskart, M1: Situasjonskart. M1: Utsnitt av kommuneplan. 4. Utsnitt av reguleringsplan. 5. Søknad. (U.off. deles ut i møtet) 6. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen. 7. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen. Saksopplysninger: Serkan Miniksar søker om dispensasjon for å oppføre et tilbygg på nordsiden av enebolig på eiendommen 39/174 på Tanem. Tilbygget vil ha en minsteavstand på ca. 15 meter fra senterlinje veg (Fv 704). Tilbygget er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens hensynssone Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven (av hensyn til planlegging av Fv 704). Tiltaket er også avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense som ligger 20 meter fra senterlinje veg.

19 Begrunnelsen for dispensasjon er behov for tilpasning og tilrettelegging av boligen med hensyn på barn med spesielle behov og utfordringer. Se vedlegg 5. Søknaden ble sendt på høring til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Statens Vegvesen den I tillegg er søknaden nabovarslet. Vurdering av konsekvenser av å gi dispensasjon: Økonomiske konsekvenser for kommunen Dispensasjon vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser for kommunen. Ved en evt utvidelse av FV704 som måtte innebærer erstatning for riving av bolig vil dette måtte erstattes av vegutbygger, gjennom finansieringen av vegprosjektet. Gjennomgang av uttalelser: Statens Vegvesen Aksepterer dispensasjon fra bestemmelsen om båndlegging. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Ingen merknader. Sør-Trøndelag fylkeskommune - Ingen merknader, under forutsetning av at Statens Vegvesen godkjenner tiltaket. Samlet vurdering, konklusjon: Tilbygget på ca 30 m² innebærer en utvidelse nordover oppå eksisterende terrasse. Det vil ikke bli bygget nærmere veg enn det eksisterende bolig ligger i dag, og i hovedsak heller ikke nærmere enn nabobebyggelsen. Ulempene i forhold til om dette vil hindre/vanskeliggjøre planleggingen av Fv704, må veies opp mot søkers begrunnelse og behov. Statens Vegvesen som er nærmest å vurdere utbyggingen opp mot planlegging av ny Fv, har akseptert dispensasjon i dette tilfellet. Det er stor sannsynlighet for at boligen kan bestå ved en fremtidig utbygging av Fv704, i følge Statens Vegvesen, men det understrekes at dette kan endre seg i prosessen, inntil et endelig planforslag er vedtatt. Søker har et behov for ombygging og utvidelse av bolig på grunn av barn med spesielle behov og utfordringer. Siden dette behovet vanskelig kan løses på andre måter, må behovet sies å være til større fordel opp mot ulempene en slik dispensasjon innebærer. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon i dette tilfellet.

20 Oversiktskart Målestokk 1:40000

21 Situasjpnskart Målestokk 1:500

22 kommuneplan Målestokk 1:2000

23 Reguleringsplan Målestokk 1:1000

24 7541 KLÆBU Statens vegvesen Saksbehandlerfinnvalgsnr: Trond Aune I denne saken finner vegvesenet for sin del å kunne akseptere dispensasjon fra bestemmelsen Postadresse Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: Telefaks: Org.nr: Kontoradresse Prinsensgate i 7013 TRONDHEIM Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Telefon: Telefaks: senioringeniør trafikkseksj onen om båndlegging. Vi viser til deres oversendelse av 25. april ombygging og utvidelse av bolig om dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for Gnr 39 bnr. 174 i Klæbu kommune - Høring i forbindelse med søknad Behandlende enhet: Region midt Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2012/ / Klæbu kommune Byggesak, Eiendom, Arealbruk Postboks 200

25 L to Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Isabell Engvik Lykke / Deres dato Deres ref Klæbu kommune Postboks KLÆBU Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan - Klæbu 39/174 Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger ingen merknader fra fagavdelingene. Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som, under forutsetning av at Statens vegvesen godkjenner tiltaket, ikke har merknader til dispensasjonssøknaden. Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 (jf nml 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil. Med hilsen Kjetil 011estad (e.f) Isabell Engvik Lykke fung. direktør konsulent Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Kopi: Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Heidi Flatås HER Embetsledelse og Kommunal- og Oppvekst- og og Landbruk og Miljøvernadministrasjonsstab beredskapsavdeling utdanningsavdeling helseavdeling bygdeutvikling avdeling Telefon Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

26 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/ Mindre endring av reguleringsplan for Klæbu sentrum - B/F 5-8 og torg Rådmannens innstilling 1. Formannskapet ser positivt på det framlagte forslaget til reguleringsendring, men ber rådmannen drøfte avgrensningen av Parkering 1 med Trondos og forslagsstiller, før saken legges fram for endelig avgjørelse. Hensikten er å vurdere mulig utvidelse av det permanente torgarealet. 2. Endelig vedtak i saken fattes av kommunestyret. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Forslag til mindre reguleringsendring, reguleringskart dat Reguleringsbestemmelser, dat Planbeskrivelse 4. Arealoppsett 5. Situasjonsplan dat Sol- og skyggediagrammer dat Uttalelser 8. Gjeldende regulering Saksopplysninger Bakgrunn Trondos søkte i februar 2008 om tilleggsareal i tilknytning til sin eiendom i sentrum. Skisser for ombygging og utvidelse av eksisterende Prix-bygg ble framlagt, i hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplan. Formannskapet vedtok å tilby Trondos areal, og ga rådmannen fullmakt til å forhandle fram kjøpekontrakt. P.g.a. utredninger av kvikkleireområdet i og ved sentrum, og behov for sikring, ble arbeidet med prosjektet ikke videreført før rundt sommeren Voll arkitekter har på vegne av Trondos fremmet forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Klæbu sentrum se vedlegg 1 og 2. Det er samtidig søkt om rammetillatelse for byggetrinn I. Forhandlinger om kjøpekontrakt og utbyggingsavtale har foregått parallelt med planleggingsarbeidet, og pågår fortsatt. Plan- og bygningslovens bestemmelser Forslag til mindre endring skal behandles etter plan- og bygningsloven Avgjørelse i slike saker er for Klæbu kommunes vedkommende delegert til formannskapet. Loven forutsetter bl.a. følgende: Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg.

27 Høring Planforslaget har vært på høring til berørte naboer, og dessuten til offentlige instanser, organisasjoner m.m., i samsvar med kravene til en ordinær reguleringsprosess. Det har kommet inn i alt 7 uttalelser, jf. vedlegg 7. Uttalelsene er referert og kommentert i planbeskrivelsen. Kort beskrivelse av planforslaget Nærmere opplysninger og vurderinger av forslaget framgår av vedlagte planbeskrivelse fra Voll arkitekter, jf. vedlegg 3. De viktigste endringene skal oppsummeres slik: Nytt bygg for Prix, apotek og boliger forutsettes oppført parallelt med Vikingvegen, det eksisterende bygget skal rives Torgarealet endres fra offentlig areal til fellesareal Torget endrer form, og åpner seg mer mot Fv 885 Adkomst til forretningslokalene blir først og fremst fra torget, for både gående og kjørende Torget vil også omfatte parkering, mens parkering for øvrig i hovedsak blir i kjeller Tidligere opparbeidet areal med bl.a. fontene blir stort sett endret til veg og parkering Byggehøyden i kvartalet økes fra 3 til 4 etasjer gesimshøyden foreslås til maks. 11,0 m (tidligere bestemmelse forutsatte maks. mønehøyde på 10,5 m) Planforslaget som nå er oversendt til behandling, er endret/justert på enkelte punkter sammenlignet med forslaget som ble sendt på høring. Dette gjelder først og fremst følgende: Avgrensning av parkering 1, som har medført større permanent torgareal sør for B/F 6 og litt smalere areal øst for B/F 5 Hvem de ulike parkerings- og torgareal skal være felles for, er klarere definert Reguleringsbestemmelsene inneholder nå rekkefølgebestemmelser, i pkt. 4.8 og 10.6 Maksimal gesimshøyde er i bestemmelsene endret fra 10,5 til 11,0 m Det er tatt inn bestemmelser om støy og universell utforming Vurdering Rådmannen har ikke innvendinger til at det foreliggende planforslaget er fremmet som en mindre endring av gjeldende reguleringsplan. Dette har sammenheng med at areal avsatt til utbygging ikke er vesentlig endret. Det er også et poeng at den økte bygningshøyden kun gir rom for en vanlig etasjehøyde for forretningslokaler, i tillegg til to boligetasjer, og eventuelt boliger i en loftsetasje over dette. Planforslaget har imidlertid stor betydning for utviklingen av sentrumsområdet. Forslaget har derfor vært annonsert i avisene og på Internett, og sendt på høring på samme måte som en ordinær reguleringsplan. Rådmannen vil anbefale at endelig vedtak fattes av kommunestyret, for at forslaget skal få en grundig behandling. Rådmannen er i hovedsak enig i planforslaget og de vurderinger av uttalelsene som framgår av planbeskrivelsen, men er usikker på avgrensningen av Parkering 1. Balansen mellom bakkeparkering og parkering i kjeller, dvs. mellom hensynet til god arealutnytting og god tilgang til kundeparkering, er et viktig spørsmål i saken. Det er samtidig viktig at det blir avsatt gode og tilstrekkelig store torgareal som blir et godt møtested i den mest sentrale delen av sentrum.

28 Avgrensningen av Parkering 1 mot de øvrige torgarealene er løst på en bedre måte enn før, sett opp mot fylkeskommunens ønske om å fjerne en parkeringsrekke og øke torgarealet. I planbeskrivelsen hevdes at dette ønsket vil medføre fjerning av 13 parkeringsplasser. Opprinnelig situasjonsplan la opp til en ganske stor bredde på torg-/gangarealet øst for B/F 5. Med en redusert bredde på dette arealet, slik det nå også er gjort i foreliggende forslag, ville man neppe ha fått en stor reduksjon i antall parkeringsplasser, slik det hevdes i planbeskrivelsen. Dessuten innebærer det siste forslaget ikke en optimal utnytting sett i forhold til størrelsen på parkeringsarealet. På den annen side er arealets form og mål slik at det er vanskelig å få til en løsning med maksimal uttelling. Rådmannen mener ut fra dette at det er behov for å bearbeide dette spørsmålet mer, for å finne ut om det er mulig å utvide torgarealet ytterligere. Reguleringsbestemmelsene har lagt en ramme med hensyn til rekkefølge og frister for utbygging og opparbeidelse av uteareal. Dette må konkretiseres nærmere i utbyggingsavtalen, sammen med avklaringer om standard og ansvarsfordeling. Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske konsekvenser vil bli nærmere avklart gjennom utbyggingsavtalen som forhandles mellom partene. Utover nødvendig sluttføring av avtaleforhandlingene med Trondos, vil videre avklaringer og avtaler med eierne av Nordals v. 1 (B/F 8), og framtidig eier av B/F 7, medføre en del administrativt arbeid. Imidlertid vil det være behov for dette uavhengig av løsning for torgarealene. Konklusjon Rådmannen vurderer de foreliggende planer som positive. Rådmannen vil imidlertid anbefale at avgrensningen av Parkering 1 drøftes nærmere med Trondos og forslagsstiller før formannskapet og kommunestyret fatter sine endelige vedtak. Dette må gjøres parallelt med avklaringene av utbyggingsavtalen og kjøpekontrakten, og legges fram til politisk sluttbehandling samtidig.

29 PBL av , AREALFORMÅL 1. Bebyggelse og anlegg Bolig/forretning (1801) 12-6, HENSYNSSONER 11-8a jf 12-6 a.1) Sikringssone frisikt (140) H140 B/F 5 o_kv 2,15 daa %BYA=100% m² BYA= m² o_gs o_gs o_avg 2,5 2,0 6,0 B/F 6 0,775 daa %BYA=100% m² BYA= 775 m² 2,0 7,0 o_avg Parkering 2 2.Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg (2011) Torg (2013) Gang- og sykkelveg (2015) Annen veggrunn - grøntareal (2019) Juridiske linjer og symboler Planens begrensning Formålsgrense Byggegrense Bebyggelse som forutsettes fjernet Regulert senterlinje Regulert kant kjørebane Regulert parkeringsfelt Grense hensynssoner Avkjørsel f_t 4,8 daa 4,0 B/F 7 1,0 daa %BYA=100% m² BYA= m² 2,0 3,0 8,0 6,9 o_avg o_kv o_gs B/F 8 1,0 daa %BYA=80% m² BYA= 800 m² 0,575 daa Parkering 1 o_avg o_gs 2,0 Kjørebane Parkering 4 Parkering 3 Basiskartet er supplert med linjer og tekst fra gjeldende regulering i området Kartplan (x,y): Euref89 - UTM33 Høydereferanse: KLÆBU KOMMUNE Mindre reguleringsendring av Kartuttrekk pr. dato: Kilde: Klæbu Kommune Ekvidistanse 1m m K , Reguleringsplan for Klæbu Sentrum Målestokk: 1:1.000 (A3) REVISJONER DATO SIGN. DATO SIGN. SAKSBEHANDLING I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Kunngjøring vedrørende reguleringsarbeidet DATO SIGN. Forslagsstiller: Dato: Tiltakshaver: Trondos SA Reguleringsplan nr: R A Kommunens saksnr.:

30 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SENTRUM I KLÆBU KOMMUNE Mindre reguleringsendring av områdene B/F 5-8 og torg Dato for plankartet (sist datert): Dato for reguleringsbestemmelsene: Dato for kommunestyrets vedtak: xx.xx.12 Området reguleres til følgende formål: Byggeområder: Boligområder, forretning og service, industri, område for allmennyttig formål, område for offentlig institusjon, område for bensinstasjoner. Offentlige trafikkområder: Kjøreveg, gang- og sykkelveg, parkeringsplass, torg, annen veggrunn (herunder grøntareal). Friområde: Park. Fareområde: Høyspenningsanlegg. Spesialområder: Kulturelt bevaringsområde, frisiktsoner ved veg. Fellesområde: Avkjørsel, torg. GENERELT Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er vedtatt, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som strider med planen og dens bestemmelser og intensjoner. 1.3 Klæbu kommune kan dispensere fra reguleringsbestemmelsene når særlige grunner foreligger. FELLES BESTEMMELSER I forbindelse med byggemelding skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser hvordan den ubebygde delen av tomta skal planeres og utnyttes herunder avkjørsler, parkeringsplasser og garasjer. Tilstrekkelig og lett tilgjengelig parkeringsareal forutsettes i størst mulig grad anlagt i tilknytning til den enkelte virksomhet. Dette gjelder ikke område F/T/B, hvor parkering er forutsatt på offentlig parkeringsareal, og områdene B/F 5-8, hvor gjesteog kundeparkering kan løses innenfor torgarealet f_t iht Egen parkering til boliger i områdene B/F 5-8 bør skje i kjellere innenfor byggefeltene Avkjørsler skal utformes i henhold til vegnormaler for Statens vegvesen og forskrifter til veglovens Eksisterende vegetasjon skal søkes mest mulig bevart Gjerder høyere enn 1,0 meter må byggemeldes Grad av utnytting, vist som BYA på plankartet, defineres som bebygd areal i forhold til tomteareal. For områder for offentlig bebyggelse, forretninger/ trafikkterminal/boliger, samt A 2 og A 3, defineres imidlertid BYA som forholdet mellom bebygd areal og det totale areal innenfor det aktuelle område. Ved utbygging eller utvidelse av næringsvirksomhet skal situasjonsplanen for den enkelte eiendom vise en minimum utnytting av eiendommen på: BYA = 40 % for område for industri, B/F 1, B/F 2, B/F 3 og 4, samt B/F 9. BYA = 50 % for B/F

31 2.6. Lydnivå må ikke overstige grenseverdier i T Det kan aksepteres løsninger med overskridelse av støy på fasader, dersom støyrapport anviser akseptabel løsning for nedbringelse av støy i bakenforliggende rom Uteoppholdsarealer må utformes iht. prinsipper om universell utforming. 3 BOLIGBEBYGGELSE (B1 og B2) 3.1. Bebyggelsen kan ha inntil to etasjer med maksimal gesimshøyde 6,0 m og maksimal mønehøyde 8,0 m Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel grader I B2 skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser inkl. garasje pr. boligtomt I B2 gis det tillatelse til lettere næringsvirksomhet og nødvendig bebyggelse tilpasset formålet som en fortsettelse av dagens virksomhet I B2 tillates oppført garasje/uthus på inntil 35 m2 pr. tomt. På eiendommer med flere boliger eller på spesielt store tomter, tillates oppført garasje med grunnflate på opptil 50 m 2. Jmfr. pkt OMRÅDER FOR BOLIG- OG FORRETNINGSBEBYGGELSE (B/F 1-9) OMRÅDE FOR BOLIGER, FORRETNINGER OG TRAFIKKTERMINAL (F/T/B) 4.1 Bebyggelsen kan ha inntil 3 etasjer med maksimal mønehøyde 10,5 m. Bebyggelsen i feltene B/F 5, B/F 6, B/F 7 og B/F 8 kan ha inntil 4 etasjer med maksimal gesimshøyde 11,0 m. Takoppbygg som takopplett, heishus, rekkverk på balkonger mv. kan tillates over maksimal gesimshøyde når disse er utformet i harmoni med bebyggelsen forøvrig. 4.2 Bebyggelsen skal hovedsakelig ha saltak eller valmtak. Deler av en bygning, når denne delen er oppført i 1 etasje, kan tillates med flatt tak. 4.3 I nybygg tillates boliger bare i 2. og 3. etasje. 4.3 I nybygg tillates boliger bare i og 4. etasje. 4.4 Opplagsplasser og skjemmende tekniske anlegg må i størst mulig utstrekning unngås, og skal i alle tilfeller skjermes av bygningsdeler, murer eller annen innhegning. 4.5 Virksomhet som er særlig skjemmende for omgivelsene eller til ulempe og sjenanse for naboer og for den offentlige ferdsel tillates ikke. 4.6 Full utnytting av feltene B/F 5-8, i samsvar med påført BYA, forutsetter at parkering er integrert i bebyggelsen. 4.6 Parkering til feltene B/F 5, B/F 6, B/F 7 og B/F 8 kan løses innenfor feltene eller som en del av felles torgareal f_t på plankartet. 4.7 Innenfor område B/F 1 skal det gjennom egen bebyggelsesplan sikres et sammenhengende areal på minst 1,5 dekar for lek og aktivitet. 4.8 Eksisterende bygg innenfor områdene B/F 6 og f_t på plankartet skal rives, for å kunne realisere bygg innenfor område B/F5. Rivingsarbeidene av eksisterende bygg skal være utført senest et år etter at brukstillatelse for bebyggelse innenfor B/F5 er gitt. 5 OMRÅDE FOR INDUSTRI OG FOR INDUSTRI OG BOLIGBEBYGGELSE (I og B/I) 5.1. I område for industri tillates det oppført bygninger for lett industri og/eller håndverksbedrifter. I tillegg kan det oppføres bygninger med en viss service eller offentlig funksjon. 2

32 5.2. Bygningene kan ha maksimal gesimshøyde 6,5 m og maksimal mønehøyde 10,5 m Bygningene skal ha saltak. 6 OMRÅDE FOR OFFENTLIG BEBYGGELSE (O 1) 6.1. På område O1 kan bebyggelse oppføres i inntil 2 etasjer med maksimal gesimshøyde 6,0 m og maksimal mønehøyde 8,0 m Bebyggelsen skal hovedsakelig ha saltak eller valmtak. Mindre deler av bebyggelsen eks. tilbygg i 1 etasje tillates oppført med flatt tak. 7 OMRÅDE FOR ALLMENNYTTIGE FORMÅL (A1, A2 og A3) 7.1. I område A1 tillates ikke bebyggelse (privat fellesareal/park) I område A2 tillates bebyggelse med inntil 2 etasjer med maksimal gesimshøyde 6,0 m og maksimal mønehøyde 8,0 m. Bebyggelsen skal ha saltak I område A3 tillates bebyggelse i 3 etasjer med maksimal gesims- og mønehøyde tilsvarende eksisterende bygg på området. BENSINSTASJON Ved planer om nybygg eller endringer av eksisterende bebyggelse vises til 2. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER Skjæringer og fyllinger skal plantes til eller settes i stand på en tiltalende måte Før bygging av parkeringsplass startes skal det legges fram en situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser hvordan området skal plantes til. Jmfr FELLES AVKJØRSEL FELLES OMRÅDER AVKJØRSEL: Felles avkjørsel skal være felles for de eiendommer i felt B2 som grenser inntil denne. TORG: Parkering til feltene B/F 5, B/F 6, B/F 7 og B/F 8 kan løses som en del av det felles torg (f_t på plankartet). Parkering er felles for flg. byggefelter: Parkering 1 og 2 er felles for B/F 5 og B/F 6 Parkering 3 er felles for B/F 5, B/F 6 og B/F 7. Parkering 4 er felles for B/F 7 og B/F 8. Parkeringsplasser disponeres av rettighetshavere Felles torg utover parkering er felles for tilliggende byggefelter (B/F 5, B/F 6, B/F 7 og B/F 8). Grunneiere for byggefeltene kan gjennom utbyggings- og/eller eierskapsavtaler disponere over deler av torget Det må være mulighet for offentlig adgang til torget (f_t på plankartet) Bygg i feltene B/F 5 og B/F 6 kan forbindes med gangbroer fra 2. etasje og opp. Gangbroer kan, innenfor byggegrenser angitt på plankartet, føres over område f_t Torget (f_t) skal opparbeides og ferdigstilles iht. utbyggingsavtale(r) mellom tiltakshavere på tilliggende byggefelter og Klæbu Kommune. 3

33 FRIOMRÅDER I friområdene kan det oppføres bygninger som har naturlig tilknytning til området, dersom Det faste utvalg for plansaker ikke finner bygningen til hinder for områdenes bruk som friområder Opparbeidelse kan bare gjennomføres etter detaljerte planer godkjent av kommunen. Planene skal vise nye terrengkoter, eksisterende og ny vegetasjon Terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. SPESIALOMRÅDER 12 FRISIKTSONER: Innenfor områder regulert som frisiktsoner skal det ikke forekomme sikthindrende gjenstander som er høyere enn 0,5 m over kjørebanen til tilstøtende veger. KULTURELT BEVARINGSOMRÅDE - GRAVHAUGER Det er forbudt å foreta graving eller fjerning av vegetasjon på gravhauger, som er vist på plankartet, uten tillatelse fra kommunen og de antikvariske myndigheter. FAREOMRÅDE Bebyggelsen (trafo) skal oppføres i 1 etasje med maksimal gesimshøyde 5,0 m og maksimal mønehøyde 8,0 m Bebyggelsen skal ha saltak. 4

34 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A Bakgrunn Forslaget til mindre reguleringsendring er innsendt 18/ av Voll Arkitekter som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Trondos SA. Hensikten med planendringen Det foreligger gjeldende reguleringsplan for kvartalet ("Reguleringsplan for Klæbu Sentrum", vedtatt 30/ , plan-id: K200004). Planen regulerer Klæbu Torg til et langt byrom, som går i retningen øst-vest far Vikingvegen til Fylkesvei 885. Parkering er plassert innenfor det enkelte byggefelt med atkomst fra kommunale veier. Tiltakshavere ønsker i stedet å etablere Klæbu Torg som en sentral plass omgitt av bygg på 3 sider. Parkering flyttes fra kanten av kvartalet til torget i sentrum av kvartalet. En del av torget ønskes opparbeidet som fast uteoppholdsareal med sitteplasser mens en del av torget opparbeides med parkeringsplasser, som kan ryddes ved større arrangementer (martnaer, konserter mv.). Parkering for boliger tenkes etablert som faste parkeringsplasser. Torget får altså karakter av "shared space" med variert bruk etter anledningen. Eksisterende plan: Et avlangt torg. Parkering mot veier. Forslag til mindre planendring: Det skapes en sentral plass, som nyttes til torgaktiviteter og parkering. Det endres på følgende områder i Reguleringsplan K200004: B/F 5, B/F 6, B/F 7, B/F 8, offentlig torg og tilliggende trafikkarealer. I gjeldende regulering er torget regulert til offentlig areal (med kommunen som eier). For å få til enkel drift og bruk av parkeringsplasser og torg (uteservering mv.) foreslås torget i stedet regulert til privat areal. Offentligheten skal fortsatt ha adgang til torget, hvilket sikres gjennom bestemmelser til planen. Endelig disponering mellom offentlig og privat areal og fordeling av driftskostnader fastlegges i utbyggingsavtale mellom kommune og grunneiere/tiltakshavere. Mellom byggefelter og offentlig gang- og sykkelveg er det regulert inn 2-3 m bred sone til annen veggrunn grøntareal. Sonen skal eies og driftes av Klæbu Kommune og vil om vinteren tjene til snøopplagg. 1

35 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A Regulerte byggehøyder endres således at det blir krav til maks. gesimshøyde og ikke som hittil maks. mønehøyde. Endringen fra regulert gesimshøyde fremfor regulert mønehøyde er i samsvar med " Estetiske retningslinjer for sentrumsområdet", vedtatt av Klæbu kommunestyre 27/ Byggehøyde er økt fra 3 til 4 etasjer for å muliggjøre større fortetting. Økt fortetting innenfor eksisterende bymiljø er i samsvar med regionale og statslike føringer. Det er vedlagt situasjonsplan, som illustrerer fremtidig utvikling av området. Vedlagte situasjonsplan er en overordnet plan og beplantning/belegning etc. er derfor mer av illustrativ art enn planlagt beplantning. Ved søknad om igangsettingstillatelse vil det foreligge mer detaljert situasjonsplan. Arkitektonisk hovedgrep Hovedgrepet er å skape et klart definert torg med bebyggelse på 3 sider: i sør, vest og nord. Mot øst blir torget åpent mot Fylkesvei 885 og den mer spredte bebyggelsen her. Mod torget tenkes bygg oppført med fasader i 3 etasjer og evt. utnyttet taketasje. Det etableres forretninger i 1. etasjer og boliger i overliggende etasjer. Byggene skal ikke se ut som butikker med boliger på taket. Bygg og fasader mot torget skal oppleves som 3 etasjer høye hus som formalt oppleves som samme hus i alle etasjene. Form og materialbruk har tilhørighet til Klæbu sentrum i øvrig. Planlagt arealbruk Området for reguleringsendringen reguleres til: 1. Bebyggelse og anlegg: Bolig/forretning 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Offentlig kjøreveg Felles torg (privat areal m. off. atkomst) Offentlig gang- og sykkelveg Annen veggrunn grøntareal, offentlig Varsel om igangsatt regulering Myndigheter, rettighetshavere i feltet og nærmeste naboer ble skriftlig varslet om reguleringsendringen i brev datert 7/ vedlagt. Svarfrist var satt til 3. uker. Kunngjøring om ønsket reguleringsendring Det ble satt kunngjøringsannonse i Adresseavisen og Klæbuposten. Annonse ble også lagt ut på hjemmesider til Voll Arkitekter og Klæbu Kommune. Annonse ble lagt ut på flg. datoer: Voll Arkitekter, hjemmeside 8/ Klæbu Kommune, hjemmeside 10/ Adresseavisen, trykt avis 11/ Klæbuposten, trykt avis 16/

36 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A Svarfrist i annonser var satt til 30/ Annonser er vedlagt planendringen. Oversikt over berørte eiendommer og myndigheter (varslet om planendring): Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Barnerepresentanten i Klæbu Eldrerådet i Klæbu Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks BERGEN Klæbu Næringsforum, Nordals v. 2, 7540 KLÆBU Klæbu Næringsforening, vlroy Skorstad, Skarpsnov. 5, 7540 KLÆBU Sameiet Nordals veg 1, styret, v/anne Mari Skarbo, Nordals v KIÆBU /48/0/1 GRENBYGG AS /48/0/2 GRENBYGG AS /48/0/3 PEDERSEN MAGNHILD /48/0/4 NERVIK ARVID /48/0/4 NERVIK BJØRG /48/0/5 BUSETH BJØRG IRENE /48/0/6 MORTENSEN PER RAGNAR /48/0/7 NORDSTEIEN KLARA EIDSTU /48/0/8 ØSTLYNG MARGIT /48/0/9 GRENDSTAD JUDITH KRISTINE /48/0/10 KARLSEN SIGNE JOHANNE K /48/0/11 RANUM ARNULV JOHAN /48/0/12 SKARBO ANNE MARI Strøket Frisør AS, Nordals v.l, 7540 KLÆBU Klæbu Tannklinikk, Nordals v.l, 7540 KLÆBU Klæbu Sparebank, Postboks 300, 7541 KLÆBU Nordalstunet Borettslag, c/o TOBB, Postboks 2424 Sluppen, 7005 TRONDHEIM Janne Elisabeth Lyngstad, Ljosheimv. 1, 7540 KLÆBU Ann-E. Sønstelien-Tellnes og Tore Tellnes, Ljosheimv. 3, 7540 KLÆBU Kolbjørn Jensås, Vondgrovsv. 188, 7380 ÅLEN 3

37 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A Liste over alle vedlegg 1. Forslagsstillers planbeskrivelse 2. Reguleringsbestemmelser med plankart 3. Illustrasjoner og arealoppsett: 3_01 Situasjonsplan 1:500 3_02 Sol- og skyggediagrammer 3_03 Arealoppsett Klæbu Torg 4. Orienteringsvedlegg: 4_01 Referat oppstartsmøte _02 Følgebrev nabo-myndighets-varsel, m. vedlegg 4_03 Annonse i Adresseavisen_ _04 Annonse i Klæbuposten (samme annonse som i aviser ble også lagt på hjemmesider til Voll Arkitekter og Klæbu Kommune). 5. Merknader: C1 Merknad fra Kolbjørn Jensås, Gnr. 21, Bnr. 196_ C2 Merknad fra Janne Lyngstad Ljosheimveien 1 C3 Merknad fra Arnulv Ranum Nordalsvei 1 C4 Merknad fra Anne Elisabeth Sønstlien-Tellnes Ljosheimveien 3 C5 Merknad fra Eldrerrådet C6 Merknad fra Fylkesmannen C7 Svar på merknad til Arnulv Ranum C8 Merknad fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune Risiko- og sårbarhet Følgende emner er registrert å kunne ha betydning for området: Hendelse/situasjon Aktuelt Sannsynlig Virkning Risiko Kommentar ja/nei ja/nei Natur-, klima- og miljøforhold Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 1. Masseras /skred Ja Mindre sannsynlig Svært alvorlig Nei, ikke ved sikring av anleggsarb eider og tilknytting av fagekspertise. Planområdet ligger delvis innenfor kjent aktsomhetsområde for kvikkleire (iht. Kvikkleiresoner på Klæbu er kartlagt og sikringstiltak gjennomført på overordnet nivå. Det vurderes derfor å være tilstrekkelig sikkerhet for utbygging. 4

38 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A Bygde omgivelser, kan tiltak i planen få virkninger for: 20. Kraftforsyning Ja Sannsynlig Alvorlig Nei. Med byggegrenser på plankart er sannsynlig heten for ledningsbr udd redusert kraftig. Forurensingskilder. Berøres planområdet av: Det kan dog oppstå forverring av stabiliteten under selve anleggsfasen med en større anleggsgrop. Tiltakshaver har derfor valgt å tilknytte geotekniker på prosjektering og anleggsarbeid etter anbefaling fra Klæbu Kommune. Langs Vikingvegen ligger det elkabler og langs Ljosheimvegen ligger det fjernvarmekabler. Byggegrenser på plankartet er trukket ca. 0,5 m. tilbake fra ledningstraseene. 27. Støv og støy; trafikk Ja Sannsynlig Ubetydelig Nei Fylkesveien har 40 km/thastighetsgrense forbi området og internveien i området (kjørebane parallet med fylkesveien se plankart) vil bli 30 km/t-sone. Støypåvirkingen vurderes derfor å være begrenset. Basert på erfaringer fra andre bygg langs fylkesveien er ikke støybildet for fylkesveien gjennom Klæbu problematisk. Planforslagets bestemmelser stiller krav til at støy på uteoppholdsarealer må overholde T1442. Innendørs lydnivå styres av NS

39 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A Forhold til overordnede planer Planforslaget er i samsvar med gjeldende overordnede planer. I Kommuneplanens Arealdel for Klæbu Kommune gjelder flg. bestemmelser for utnytting og funksjonsfordeling for bygg i sentrum: 1. Sentrumskjernen skal benyttes til besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet, dvs. forretninger, service og kontor 2. Boliger kan tillates over 1. etasje, men ikke utgjøre mer enn 50 % av ny utbygging (BRA) 3. Minimum utnyttingsgrad innenfor det enkelte kvartal, inkl. fellesareal, skal være BYA=35 % parkering tas ikke med som bebygd areal i beregningen 4. Maksimalt 35 % av tomtearealene kan benyttes til bakkeparkering Som det fremgår av arealoppsettet for planen (vedlagt og referert i avsnittet "Beskrivelse av planforslaget") lever reguleringsendringen opp til kravene i Kommuneplanens Arealdel. For 3 av de 4 punktene i Kommuneplanens Arealdel er her presisert, hvordan forslagsstiller tolker Kommuneplanen: Ad. 2 Det er ikke presisert i kommuneplanens Arealdel om kjelleretasjer og overflateparkering regnes med i samlet BRA. I vedlagte arealoppsett er ikke kjelleretasjer og overflateparkering tatt med, likevel utgjør boliger under 50 % av BRA. For torget og tilliggende byggefelter bør i øvrig BRA og bolig-andel ses for de fire byggefelter (B/F 5-8) under et. Ad. 3 Det forutsettes at BYA uten parkering regnes for det enkelte byggefelt (B/F 5-8). Som det fremgår av vedlagte arealoppsett oppfylles likevel min. kravet til tomteutnyttelse, også når torget tas med i beregningen for samlet tomteutnyttelse. Ad. 4 Det forutsettes at det vises til byggefelter og ikke til torget. Avvik fra gjeldende plan Planen er en mindre endring av "Reguleringsplan for Klæbu Sentrum", vedtatt 30/ , plan-id: K Det endres på følgende bestemmelser i K200004: 2.1 (ang. plassering av parkeringsplasser) 4.1 (ang. byggehøyder) 4.3 (ang. boligers plassering i bygg) 4.6 (ang. parkering) Det er tilføyet følgende bestemmelser til K200004: 2.6 (for å imøtekomme merknad fra Fylkesmannen ang. støyutredning) 2.7 (for å imøtekomme merknad fra Fylkesmannen ang. universell utforming) 4.8 (bestemmelse som forutsetter rivning av eksisterende Prix-butikk etter bygging av ny) 10.3 (bestemmelse for torget parkering på torget) 10.2 (bestemmelse for torget torget overgår fra off. til privat, felles areal) 10.4 (bestemmelse for torget krav om offentlig adgang) 10.5 (bestemmelse for torget mulighet for gangbro mellom byggefelter B/F 5 og B/F 6) 10.6 (bestemmelse for torget rekkefølgebestemmelse for opparbeiding av torgarealer) 6

40 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A I vedlagte forslag til bestemmelser er bestemmelser, som utgår, markert med rødt og strekt ut. Nye bestemmelser er i vedlegget markert med grønt. Beskrivelse av området, eksisterende forhold 2 av områdets 4 byggefelter er bebygd i dag. Det dreier seg om byggefelt B/F 6, som er bebygd med et 1-etasjes forretningsbygg (Prix-butikk og apotek), og B/F 8, som er bebygd med et 3-etasjes kombinert forretnings-/ og boligbygg. Eksisterende forretningsbygg i B/F 6 forutsettes revet for å muliggjøre planens intensjoner om et stort torg innrammet av bygg. Det er dessuten et mindre bygg sentralt i området (telegrafbygget), som også forutsettes fjernet/flyttet for å realisere det nye torg. Bygget er vist på plankartet. Telegrafbygget sentralt i området skal fjernes eller flyttes for å muliggjøre det nye torget. Det er en eksisterende vannkunst og flere bjørketrær sørøst i området. Trærne tenkes felt for å muliggjøre parkering øst for felt B/F 8. Vannkunsten må flyttes/fjernes for å muliggjøre den viste utbygging av torget. Grunnforhold Planområdet ligger delvis innenfor kjent aktsomhetsområde for kvikkleire (iht. Det er flere kjennte kvikkleiresoner på Klæbu. Sonene er kartlagt og sikringstiltak gjennomført på overordnet nivå. 7

41 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A Det vurderes derfor å være tilstrekkelig sikkerhet for utbygging. Det kan dog oppstå forverring av stabiliteten under selve anleggsfasen med en større anleggsgrop. Tiltakshaver har derfor valgt å tilknytte geotekniker på prosjektering og anleggsarbeid etter anbefaling fra Klæbu Kommune. Det er ikke kjent forurensning i grunnen. Området har ikke hatt kjent anvendelse, som gir mistanke om forurensing. Det ligger flere offentlige ledninger i kanten av byggefeltene. Langs Vikingvegen ligger det elkabler og langs Ljosheimvegen ligger det fjernvarmekabler. Byggegrenser på plankartet er trukket ca. 0,5 m. tilbake fra ledningstraseene. Området for planendringen er stort sett plant. Øst i området er dog en terrengforskjell på ca. 1 m mellom Fylkesvei 885 og det kommende torget. Torget anlegges ca. på dagens terrengnivå, for å tilpasses eksisterende bebyggelse. Trafikk Trafikken til området vil i all hovedsak gå fra Ljosheimvegen og nordals veg. Det planlegges etablert ny kjørebane parallelt med Fylkesvei 885, som angitt på plankartet. Herfra blir det atkomst til p-plassene på/omkring torget. Atkomst til p-kjellere i det enkelte byggefelt vil bli direkte fra offentlig vei. Det kan bli en vis støypåvirking fra trafikk (dels fra Fylkesvei 885 og dels internt i området). Støypåvirkingen utredes nærmere, således at bygg og uteområder tilpasses evt. støy. 8

42 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A Innkomne innspill Det innkommet i alt 6 merknader under forutgående høring for planendringen. I det følgende gjennomgås merknadene: Merknader viser til situasjonsplan 1:1000, som var vedlagt varsel til naboer og myndigheter. C1 Merknad fra Kolbjørn Jensås, Gnr. 21, Bnr. 196_ Som eier av G.nr. 21, B.nr. 196 vil jeg på det sterkeste protestere på at reguleringsendringen går utover det som pr. i dag er vedtatt, ift. mønehøyde, dvs. nåværende bestemmelser: 4.1. Dersom forslaget til nye bestemmelser blir gjort gjeldende, vil dette føre til en mønehøyde på ca. 14, 4 meter. Dette er 3-4 meter over den mønehøyde som området har pr. i dag. I tillegg vil en slik mønehøyde ta all utsikt og lys fra min eiendom, dette pga. at byggegrensa for ett, eller to, av byggene går helt inn til Ljosheimveien. Jeg har i prinsippet intet imot at området bebygges, men ikke med en slik takhøyde. Forslagsstillers kommentar: I og med at 3 eiendommer i Ljosheimsveien var urolig for solforholdene (merknad C1, C2 og C4) er det utarbeidet eget sol- og skyggediagram. Dette viser situasjonen i mars (tilsvarende september) juni og juli. Det er gjort sol- og skyggediagram for 4 tidspunkter på dagen: kl. 09:00, 12:00, 15:00 og18: mars kl. 15 begynner Ljosheimsvegen 3 å bli berørt, ellers ikke på dagen. Kl. 18 er ved solnedgangstid. 23. juni er ikke de tre eiendommer berørt noen tid av dagen. Ettermiddagssolen har lengre skygger enn middagssolen, men da berørte eiendommer ligger nord for planområdet vil de i høy grad gå fri av ettermiddagsskyggene, som går i retningen vestover fra nybyggene. 21. juli samme skyggebilde dom for 23. juni. Forslagsstiller mener at tatt i betraktning at dette er i sentrum av Klæbu så medfører utbyggeingen en grad av sjenanse man bør kunne akseptere mht. sol og utsikt. I sentrum vil det overalt foregå en fortetting, slik at det er etter hvert unntaket å ha eneboligtomter på et så sentralt sted som i Ljosheimsveien 1,3 og Vikingvegen 9. C2 Merknad fra Janne Lyngstad Ljosheimveien 1 Jeg viser til mottatte nabovarsel for nybygg prix Klæbu. Dette skrivet ment som en protest på at nåværende bestemmelser foreslås endret jf 4.1, slik at tillatte gesimshøyde kan bli 10,5 meter. Da byggene står helt inntil Ljosheimveien frykter jeg for at en mønhøyde på meter vil føre til mangel på sol og lys på eiendommen min. Forslagsstillers kommentar: Det vises til kommentar til merknad C1. 9

43 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A C3 Merknad fra Arnulv Ranum Nordalsvei 1 Det mangler markering av hvor innkjøringen til parkeringsplass i underetasjen til BT I skal skje. Det mangler også markering av hvor innkjøring til «Shared Space» skal skje. Jeg går ut fra at ruteskraffert felt er grøntarealer? Den asfalterte fotgangen inn til inngangen på nordsiden av Nordals vei, mangler. Er hensikten at den skal fjernes. Forslagsstillers kommentar: Arnulv Ranum har fått svar på e-post viser til vedlegg C7. Denne e-posten gikk ikke gjennom til Ranum, slik at det samme som står i e-posten er formidlet via telefon til han. Ranum hadde ikke noen umiddelbare innvendinger etter samtalen. Merknaden hans var mer av behov for orientering C4 Merknad fra Anne Elisabeth Sønstlien-Tellnes Ljosheimveien 3 Hei. Har mottatt nabovarsel vedrørende mindre reguleringsendringer for oppføring av nye Coop Prix i Klæbu. Vi har følgende innsigelser: Da byggene er flyttet i forhold til de opprinnelige tegningene og samlet høyde blir vesentlig mer i forhold til nærmeste bebyggelse kan det se ut til å berøre oss på en helt annen måte enn opprinnelig. Vi ønsker derfor en redegjøring for hvordan dette vil påvirke solforholdene på vår eiendom: Ljosheimveien 3. Dette gjelder både byggetrinn 1 og 2 da dette er de bygningene som berører vår eiendom i vesentlig grad. Forslagsstillers kommentar: Det vises til kommentar til merknad C1. C5 Merknad fra Eldrerrådet Eldrerådet ber om at det iverksettes tiltak for a hindre innsyn fra leiligheter til sykehjemmet. Forslagsstillers kommentar: Forslagsstiller mener ikke at innsynsproblemet er så stort fra boligenes balkonger, da avstanden til sykehjemmet er rundt 40 m hvilket er ganske mye. Problemet kan være større fra den felles takterrasse på byggetrinn I (byggefelt B/F 5 på plankartet). Her kan man imidlertid sette opp en form for skjerming slik at man unngår et slikt innsyn. Persienner, helst utvendige, på vinduene på sykehjemmet vil også ha stor effekt. C6 Merknad fra Fylkesmannen [forslagsstillers nummerering] Det foreslås en endring av en del av reguleringsplan for Klæbu sentrum, for å etablere et torg med uteoppholdsareal, servering, parkering og mulighet for større arrangementer. Fylkesmannen er i utgangspunktet positiv til en slik planendring og mener etablering av et torg kan være positivt for sentrumsområdet i Klæbu. Miljøvern 1 I forbindelse med utvikling av Klæbu Torg oppfordrer Fylkesmannen til at det vurderes en løsning med parkering under bakken i stedet for parkering på torget. 10

44 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A 2 Fylkesmannen ber også om at det i planbeskrivelsen gjøres rede for om økt trafikk og aktivitet i form av serveringssteder kan bidra til økt støy i området. Det legges opp til en kombinasjon av boliger og næring i området og denne kombinasjonen kan erfaringsvis medføre konflikter knyttet til støy. Fylkesmannen viser her til at rundskriv T-1442, Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, skal legges til grunn av kommune, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Når planen sendes på høring må det følge med en beskrivelse av støyforholdene i området og dersom det er grunn til å tro at grenseverdiene i T-1442 overstiges må det gjøres støyberegninger av forventet næringsvirksomhet og trafikk. Avbøtende tiltak for å sikre tilfredsstillende støyforhold for planlagte boliger må tas inn i plankart og bestemmelser. 3 Fylkesmannen minner også om at det må gjøres en vurdering av om grunnen i området kan være forurenset. Dersom området tidligere har vært benyttet til oppstillingsplasser for busser og maskiner, lagerområder eller verksteddrift, samt dersom det har vært deponi i området er det grunn til å tro at det kan være forurensning i grunnen. Fylkesmannen ber om at det gjøres rede for dette i planbeskrivelsen. Barn og unge Fylkesmannen finner grunn til å minne om det må tas tilstrekkelig hensyn til barn og unge ved utbygging av boliger. Universell utforming Vi minner om at formålsparagrafen i plan- og bygningsloven fremhever at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak. Vi ber om at dette ivaretas i planen. Forslagsstillers kommentar: Miljøvern 1 Egen parkering for boliger (1 p-plass pr. boenhet) planlegges i p-kjeller. Gjesteparkering for boliger og parkering til forretninger/næring planlegges på bakkenivå. Erfaringsmessig er anlegg av p-kjeller for gjesteparkering og kundeparkering svært store utgifter anleggsutgift på ,- pr. plass. Sådanne anleggsutgifter kan kun forsvares ved en meget høy tomteutnyttelse og høy salgs/leiepris på boliger og butikkslokaler. På Klæbu er ikke høy tomteutnyttelse eller høy salgs/leiepris til stede og utbygging av p-kjeller til kunde-/gjesteparkering ikke økonomisk realiserbart. 2 kunde-/gjesteparkering vil få atkomst via en ny kjørebane parallelt med fylkesveien, som vist på plankartet. Denne trafikken vil delvis forsterke eksisterende støybilde fra fylkesveien. Fylkesveien har 40 km/t-hastighetsgrense forbi området og internveien vil bli 30 km/t-sone. Støypåvirkingen vurderes derfor å være begrenset. Basert på erfaringer fra andre bygg langs fylkesveien er ikke støybildet for fylkesveien gjennom Klæbu problematisk. Planforslagets bestemmelser stiller krav til at støy må overholde T

45 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A Erfaringsmessig er dog lurt å kunne benytte selve bygget som støyskjerm, hvilket det ikke åpnes mulighet for ved alle romtyper i T1442. Derfor åpner bestemmelser mulighet for at støyrapport kan anvise lurere løsninger, så lenge innendørs lydnivå overholder Norsk Standard (NS 8175). Mht. støy fra uteaktiviteter er det ikke funnet leietakere til næringsarealer i byggetrinn II og III. Det er derfor ikke sikkert det blir uteservering eller lign. Forslagsstiller foreslår at evt. støypåvirkning fra uteaktiviteter klarlegges, når det er viten om hvilke aktiviteter det blir. 3 Verken kommune eller utbygger/grunneier har kjennskap til mulige forurensingskilder eller tidligere bruk, som kan ha gitt anledning til forurensing. Barn og unge Det planlegges stor felles takterrasse med lekemulighet for byggetrinn I. Byggetrinn II og III er ikke planlagt på nåværende tidspunkt. Det vises i øvrig til de store offentlige friområder vest for Rådhus og sykehjem. Friområdet er sikret gjennom reguleringsplan for Klæbu Sentrum. Det vil også bli store lekearealer ved ny skole på motsatt side av Fylkesveien. På selve torgarealet kan det innarbeides lekearealer. Universell utforming Krav om universell utforming av bygg med publikumsfunksjon følger av TEK 10 (byggteknisk forskrift), Krav om tilgjengelighet for boliger følger av TEK 10, 12-2 (da boliger planlegges på etasje blir det krav om heis og dermed tilgjengelig boenhet). Nødvendige krav for bygg er altså inneholdt i forskriften og planen stiller derfor ikke krav på dette punkt. For uteoppholdsarealer er det tatt inn krav til universell utforming. C8 Merknad fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune [forslagsstillers nummerering] 1. Når det gjelder BT1, er det viktig å skjerme varemottaket og avfall best mulig mot gata. 2. Når det gjelder «torget», får dette en god form. Imidlertid frykter vi at det blir dominert av asfalt og parkering og i for liten grad blir plass til opphold, beplantning og uformelle tilstelninger, konserter osv. Det sørvendte området mot BTII [B/F 7 på plankartet, red.] er særlig attraktivt i så måte. Ut fra den tilsendte situasjonsplanen synes det for smalt for å få en god flerbruk av arealet, og det er uheldig at parkerte biler må rygge opp imot dette arealet. Ved større arrangementer er det selvfølgelig mulig å rydde hele eller deler av plassen for biler, men vi mener det er viktig å ha et torg som også kan gi plass til mer hverdagslige aktiviteter uten å måtte rydde parkeringsplasser. I så måte frykter vi den bilfrie delen blir for liten og at «torget» får mer preg av en stor parkeringsplass med en randsone for inngang til butikkene. F.eks. å fjerne den nordligste rekken av biler ville gitt en bedre fordeling mellom areal for opphold/utesalg/kafe/aktiviteter/ beplantning og parkeringsareal. På vinterstid kan det være forsvarlig å bruke deler av 12

46 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A dette arealet til snøopplag for parkeringen. Slik blir ikke antall parkeringsplasser vesentlig redusert om vinteren. 3. Kommunen bør videre vurdere om det er riktig at Klæbus mest sentrale plass i sin helhet skal reguleres til privat areal - i så tilfelle er dette en løsning som fort kan redusere kommunens innflytelse på bruken av det. 4. Vi vil for øvrig anbefale at planendringen sluttbehandles i kommunestyret. Dette fordi utformingen av og eierskap til denne sentrale plassen antagelig vil være en sak av betydelig offentlig interesse. Dessuten kan dette være fornuftig ut fra at det kan diskuteres om endringen er innen rammene av hva som kan betraktes som en «mindre planendring». 5. Det kan også diskuteres om det er nødvendig å avsette spesifikke plasser for gjesteparkering. Alternativet er å se hele parkeringen eller hele sentrum for den del som sambruksparkering- noe som samlet sett vil gi en betydelig større parkeringskapasitet. Dette er litt avhengig av om det er tenkt noen tidsrestriksjoner på parkeringen i området. Forslagsstillers kommentar: 1. Løsning for varemottak og avfall for BTI (byggefelt B/F 5 på plankartet) er håndtert i rammesøknaden for bygget. Avfall er plassert i et eget rom mens varemottak er tilbaketrukket fra gata. Varemottaket er delvis skjult bak en skjermvegg, integrert i bygget. Det tenkes etablert beplanting mot gata, som ytterligere vil skjerme varemottaket. 2. Parkeringsløsningen er endret således at det ikke blir rygging mot torget. Parkeringsplassen er omarbeidet slik at det blir et større fast torgareal på nordsiden. Parkeringsplassen er ikke flyttet lengere mot sør, da forslagstiller ønsker å ta hensyn til eksisterende bygg i B/F 8 ved å beholde avstand meldt ut i nabovarsel dette også av hensyn til gjennomsiktighet i planprosessen. Å fjerne 13 parkeringsplasser som foreslås i merknaden vil i vesentlig grad nedsette anvendeligheten av tilliggende byggefelter. Som det fremgår av arealoppsettet er det en p-dekking på 4 p-plasser pr. 100 m 2 butikksareal for byggetrinn 1 (felt B/F 5) og på 2 p-plasser pr. 100 m 2 butikksareal for øvrige byggefelter. Parkeringsbehovet avspeiler funksjonene, hvor byggetrinn 1 (felt B/F 5) inneholder ny stor dagligvarebutikk med et stort parkeringsbehov, mens øvrige byggefelter inneholder mindre butikker og kanskje tjenesteyting. For mindre butikker og tjenesteyting er det et lavere parkeingsbehov. For en åpen bymessig kontekst som Klæbu Sentrum er vanlig p-dekking 2-4 p-plasser pr. 100 m 2 butikksareal. Forslagstiller vurderer at viste antall p-plasser viser et minstebehov. Reduseres antall p-plasser, som fylkeskommunen foreslår, blir gjennomsnittlig p-dekking ca. 2 p-plasser pr. 100 m 2 butikksareal hvilket erfaringsmessig vil føre til kapasitetsproblemer og parkering i offentlig gate. Forslagstiller vurderer derfor at den vedlagte p-løsningen er den, som best mulig løser både torg og logistikk for tilliggende byggefelter. 13

47 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A 3. Torgets fremtidige drift klareres i utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshaver. Reguleringsplanens bestemmelser sikrer offentlig adgang til torget. 4. Sluttbehandling av reguleringsendring og utbyggingsavtale fastlegges iht. utdelegeringsvedtekter i Klæbu Kommune og vurderinger til kommunen. Tiltakshaver mener, som fylkeskommunen, at en forankring i kommunestyret er en god idé. Om det er tale om en «mindre planendring» iht. plan- og bygningsloven er profesjonell vurdering, som påhviler kommunen. Forslagstiller mener tiltaket hører inn under en «mindre planendring». 5. Det er tiltakshaver og forslagsstillers erfaring at det må avsettes egne, faste gjesteparkeringsplasser også i en situasjon som denne, hvor det er et betydelig antall kommersielle p-plasser til rådighet. Ved ikke å avsette egne gjesteparkeringsplasser er erfaringen at gjesteparkering og beboerparkering over tid vil ta over en uforholdsmessig stor del av parkeringsplassene til butikkene. Fordeling av og rettigheter til p-plasser klareres i nødvendig omfang i utbyggingsavtalen. Beskrivelse av planforslaget Plandata Arealbruksformål i planen Bolig/ forretning Felles, privat torg Offentlig kjøreveg Offentlig gang- og sykkelveg Annen veggrunn grøntareal. Offentlig Sum grunnareal m m m m m 2 Utnytting planlagt m 2 bebyggelse (regulert) BYA Nye boliger Ca. 45 Arealoppsett (resymé av vedlegg 3_03) BRA Samlet bebyggelse/ boliger BRA, samlet Bolig-andel % av samlet BRA p-plasser pr. bolig overflateparkering for boliger (i hovedsak på torget) Antall boliger B/F 5 byggetrinn m m 2 36 % 18 stk. 1,5 stk. 9 stk. B/F 6 byggetrinn m m 2 47 % 12 stk. 1,5 stk. 6 stk. B/F 7 byggetrinn m m 2 49 % 15 stk. 1,5 stk. 8 stk. B/F 8 eksisterende bygg m m 2 44 % 12 stk. 1,5 stk. 6 stk. Samlet m m 2 43 % stk. 14

48 Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Klæbu Sentrum, mindre endring, K A BRA Butikker og fellesareal BRA, butikksareal Lager, fellesareal mv. P-plasser pr. 100 m 2 butikk Samlet kundeparkering (i hovedsak på torget) B/F 5 byggetrinn m m 2 4 stk. 52 stk. B/F 6 byggetrinn m m 2 2 stk. 13 stk. B/F 7 byggetrinn m m 2 2 stk. 10 stk. B/F 8 eksisterende bygg 500 m m 2 2 stk. 10 stk. Samlet m m 2 2,9 stk. 85 stk. Avveiing av virkninger Virkingen av planforslaget er lett øking av byggehøyder og endring av torgets plassering, utforming og eierforhold. Økte byggehøyder gir mulighet for lidt høyere utnyttelse av området, hvilket vurderes som positivt jordvern og fortettingspolitikk tatt i betraktning. Skyggepåvirking av nabobygg vurderes begrenset og akseptabel. Endring av torgets plassering, utforming og eierforhold vurderes nødvendige for å kunne realisere et nytt Klæbu Torg innenfor en overkommelig tidshorisont. Med planens bestemmelser sikres offentligheten atkomst som i dag og for brukere av torget vurderes planendringen ikke å ha annen betydning enn at torget faktisk blir anlagt. Alt i alt vurderer forslagsstiller at planendringen vil være positiv for Klæbu Sentrum. Økonomiske konsekvenser for kommunen Det utarbeides utbyggings- og driftsavtale mellom kommunen og tiltakshaver. Avtalen vil fange opp økonomiske konsekvenser for kommunen. Reguleringen av torget til privat/felles areal frem for offentlig areal vurderes umiddelbart å være en økonomisk fordel for kommunen. Med utbyggingsavtale og planendring sikres det at torget faktisk blir anlagt, noe som ikke var sikkert med gjeldende regulering. 15

49 Skjema1:Arealoppsett.Nyregulering(BYA=fotavtrykk) Samlet Områdenesareal RegulertBYA BYAutenoverflateparkering samlet,overflatep BYAinkl.overflateparkering B/F5byggetrinn m 2 100% 2150 m m 2 79% 61 stk m m 2 130% B/F6byggetrinn2 775 m 2 100% 775 m m 2 90% 19 stk. 342 m m 2 134% B/F7byggetrinn m 2 100% 1000 m m 2 85% 18 stk. 315 m m 2 117% B/F8eksisterendebygg 1000 m 2 80% 800 m m 2 64% 16 stk. 288 m m 2 93% Torget 4800 m 2 medtorget Utentorget medtorget Utentorget Samlet/gjennomsnitt 9725 m m m 2 40% 133% 114 stk m m 2 61% 203% Skjema2:Arealoppsett,boligandel(utenkjelleretasjeogparkering).ForB/F68erdetsattinnestimertetall.Hoveddelavoverflateparkeringenerpåtorget BRA %avsamletbra Antallboliger pplasserpr.bolig Andeloverflatep samlet,overflatep B/F5byggetrinn m 2 36% 18 stk. 1,5 stk. 0,5 stk. 9 stk. 162 m 2 B/F6byggetrinn m 2 47% 12 stk. 1,5 stk. 0,5 stk. 6 stk. 108 m 2 B/F7byggetrinn m 2 49% 15 stk. 1,5 stk. 0,5 stk. 8 stk. 135 m 2 B/F8eksisterendebygg 1000 m 2 44% 12 stk. 1,5 stk. 0,5 stk. 6 stk. 108 m 2 Samlet/gjennomsnitt 4352 m 2 43% 57 stk. 29 stk. 513 m 2 Skjema3:Arealoppsett,butikkerogfellesareal(utenkjelleretasjeogparkering).ForB/F68erdetsattinnestimertetall.Hoveddeloverflateparkeringenpåtorget BRA,butikk Lager,fellesmv. BRA,samletinkl.boliger Pplasserpr.100m 2 butikk Andeloverflatep samlet,overflatep B/F5byggetrinn m m m 2 4 stk. 4 stk. 52 stk. 940 m 2 B/F6byggetrinn2 650 m m m 2 2 stk. 2 stk. 13 stk. 234 m 2 B/F7byggetrinn3 500 m m m 2 2 stk. 2 stk. 10 stk. 180 m 2 B/F8eksisterendebygg 500 m m m 2 2 stk. 2 stk. 10 stk. 180 m 2 Samlet 2955 m m m 2 2,9 stk. 2,9 stk. 85 stk m 2

50 1? HC Situasjonsplan 1:500 REGULERINGSENDRING 10 juni 2012 RAMMESØKNAD 30mai 2012 FORPROSJEKT Fotavtrykk REV 18 juni 2012 ID1 12M ID1 12M HC HC HC 65 P HC HC HC HC HC HC HC HC el.kabel ,5m VAREMOTTAK VAREMOTTAK apotek VAREMOTTAK trondos AVFALL fjernvarme 0, FELLES TAKTERRASSE 2,3M AVFALL bolig BT III AVFALL bolig BT I FELLES TAKTERRASSE , , BT III (felt B/F 7) BT I(felt B/F 5) 5,5 9, BT II (felt B/F 6) 5,0 Felt B/F 8 PERMANENT TORG ,5 14,5 6,5 10,0 6,5 10,0 6, AVFALL bolig BT II 10 P kundeparkering til B/F 7/8 8 gjest bolig bt III 6 gjest bolig bt II 9 gjest bolig BT I ,

51 1? HC TORGET Klæbu Situasjonsplan 1:500 REGULERINGSENDRING 10 juni 2012 RAMMESØKNAD 30mai 2012 FORPROSJEKT Konsert på torget REV 18 juni 2012 ID1 12M ID1 12M el.kabel ,5m VAREMOTTAK VAREMOTTAK apotek VAREMOTTAK trondos AVFALL fjernvarme 0, FELLES TAKTERRASSE 2,3M AVFALL bolig BT III AVFALL bolig BT I FELLES TAKTERRASSE , , BT III (felt B/F 7) BT I(felt B/F 5) ca 2000 sitteplasser BT II (felt B/F 6) Felt B/F ,5 14, AVFALL bolig BT II 10 P kundeparkering til B/F 7/8 8 gjest bolig bt III 6 gjest bolig bt II 9 gjest bolig BT I ,5 7,

52 21. mars kl. 9 TRONDOS KLÆBU_SOL-SKYGGE-FORHOLD_

53 21. mars kl. 12 TRONDOS KLÆBU_SOL-SKYGGE-FORHOLD_

54 21. mars kl. 15 TRONDOS KLÆBU_SOL-SKYGGE-FORHOLD_

55 21. mars kl. 18 TRONDOS KLÆBU_SOL-SKYGGE-FORHOLD_

56 23. juni kl. 9 TRONDOS KLÆBU_SOL-SKYGGE-FORHOLD_

57 23. juni kl. 12 TRONDOS KLÆBU_SOL-SKYGGE-FORHOLD_

58 23. juni kl. 15 TRONDOS KLÆBU_SOL-SKYGGE-FORHOLD_

59 23. juni kl. 18 TRONDOS KLÆBU_SOL-SKYGGE-FORHOLD_

60 22. juli kl. 9 TRONDOS KLÆBU_SOL-SKYGGE-FORHOLD_

61 22. juli kl. 12 TRONDOS KLÆBU_SOL-SKYGGE-FORHOLD_

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia Forslag til reguleringsbestemmelser pr 26.11.12 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Aud Hildur Renbjør Gjeitingsvold 7600 Levanger Bjørg Randi N Lindsve Skogheimvegen 6 B 7600 Levanger Bjørn Arild Eriksen Gjeitingsvold

Detaljer

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 433100 E 433000 E 432900 E 432800 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av styre i møte 25.05.2014, sak 17/14 Batnfjordsøra... Odd steinar Bjerkeset ordfører

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Plan: Detaljregulering for B6, Draget på Bolsøya

Plan: Detaljregulering for B6, Draget på Bolsøya PLANBESTEMMELSER Plan dato 8.10.2014 Dato sist rev.: 10.2.2015 Dato vedtak: 19.3.2015 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrenser

Detaljer

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N H A N D E L S O M R Å D E

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N H A N D E L S O M R Å D E Planident: 201209 Datert: 01.02.13 Sist revidert: * Vedtatt i kommunestyret: * F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MEBAKKEN GNR. 78, BNR. 25 m.fl. I SONGDALEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MEBAKKEN GNR. 78, BNR. 25 m.fl. I SONGDALEN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MEBAKKEN GNR. 78, BNR. 25 m.fl. I SONGDALEN KOMMUNE Byggeområder bolig, offentlige bygg og anna byggeområde Pbl. 25, 1. ledd nr. 1. Eksisterende boligtomter, BBo1 og BBo3 a)

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 11.12.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Del av Midtvågen Nord.

REGULERINGSBESTEMMELSER. Del av Midtvågen Nord. REGULERINGSBESTEMMELSER Del av Midtvågen Nord. PlanID 156020110009 Versjon 1. Datert 14.06.2013 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11 Sist revidert: dd.mm.åå 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

BREIDABLIKK II Leknes

BREIDABLIKK II Leknes Side 1 REGULERINGSPLAN FOR BREIDABLIKK II Leknes Vestvågøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 3.6.2010 Rev. 22.8.2011 Rev. 14.09.2011 www.westerlund.bz www.reguleringsplan.no Side 2 GENERELT Disse bestemmelser

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04,

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-57/10 vedlegg 3 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, SANDNES kommune Utarbeidet av Asplan Viak AS Datert: 03.05.2010 Formål: Planen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign:

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign: Føresegner Plan: Privat detaljreguleringsplan Amfi, K-39 og K-40 Planid: 20120109 Arkiv nr.: 12/2108 Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014 Revisjon i prosess: 26.01.2015, 15,05.2015, 26.05.2015 Vedtak/stadfesting:

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Endringsliste: Nr Endring Dato Sign.

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Endringsliste: Nr Endring Dato Sign. RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Utarbeidet av, 13.4.2015 Sist revidert 20.05.15 1.gangs behandling i planutvalget Offentlig høring 2.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Områderegulering for Hellesvika LEIRFJORD KOMMUNE. Planid: 30075 Bestemmelser datert 24.07.2014 Plankart datert 24.07.

Reguleringsbestemmelser for Områderegulering for Hellesvika LEIRFJORD KOMMUNE. Planid: 30075 Bestemmelser datert 24.07.2014 Plankart datert 24.07. Reguleringsbestemmelser for Områderegulering for Hellesvika LEIRFJORD KOMMUNE Planid: 30075 Bestemmelser datert 24.07.2014 Plankart datert 24.07.2014 1 GENERELT 1.1 Områderegulering for Hellesvika omfatter

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 10.08.2011 og sist revidert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedteke av kommunestyret - sak 138/15, 14.12.2015. Justert etter kommunestyre-sak 27/16, 08.03.2016.

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID 19810003-02 Datert: 29.04.13 sist revidert 21.11.13 Sist revidert: etter kommunestyrets vedtak sak 094/13 Kommunestyrets

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL

EIDSVOLL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL EIDSVOLL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL Planen er datert: 08.03.2000, sist rev.: 18.04.2001 Bestemmelsene er datert: 08.03.2000, sist rev.: 02.05.2001

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

NOTAT Søgne, 03.08.2005

NOTAT Søgne, 03.08.2005 NOTAT Søgne, 03.08.2005 Saksnr Snr: 2005/1115-0 Win-sak 04/252 Arkivnr Lnr: 4333/2005 Ark: /DAR Reguleringsplan Tangvall sentrum - reguleringsbestemmelser Revidert av Søgne kommunestyret 22.10.2009. 1.

Detaljer

Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat)

Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat) Deanu gielda Tana kommune Detaljregulering for Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat) Planbestemmelser Nasjonal arealplanid: 20252010004 Versjon: 10.02.2014 Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser Reguleringsplan for Del av Roa sentrum Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret K-sak 41/06, 29.6.2006 Mindre vesentlig endring DS UTV 216/06, 20.12.2006 Referanse: 06/2272-4 Arkivkode: Plan-ID 0533-2006-0004

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse.

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FARTANGEN ( AVGRENSET AV E. SUNDTSGT., H. BØTTGERSGT., FARELVA OG FALKUMELVA ). DAT. 14/3-85. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, m = 1:1000, datert 03.05.05. Arealene skal i

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark

Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark Reguleringsbestemmelser Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark PlanID: 201401 SOGNDALEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 12.11.2015. Versjon: 1.1 Revidert: 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 29/07 07/992 DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD I KOMMUNEDELPLAN SKURLAGET - PLASS TOMT 4 MÅNA B5

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 29/07 07/992 DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD I KOMMUNEDELPLAN SKURLAGET - PLASS TOMT 4 MÅNA B5 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/07 07/992 DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD I

Detaljer

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26,

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Med reguleringsendring Kattamyre Plan nr 19880006_01 Bestemmelsene er godkjent av kommunestyre i

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for HÅNESET hyttefelt i Røros kommune. PlanID R00

Reguleringsbestemmelser for HÅNESET hyttefelt i Røros kommune. PlanID R00 Reguleringsbestemmelser for HÅNESET hyttefelt i Røros kommune. PlanID R00 Det regulerte området er vist på plankart med saksnr. 30324, tegn.nr. 01, dato 31.05.2012 Planområde omfatter totalt ca 100 daa.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE OPPFØRING BOLIGHUS GNR. 29/80. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for bygningsrådets godkjenning: Disse bestemmelser er i henhold til plan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE Reguleringsplan datert: 10.02.03, rev 01.09.04 Reguleringsbestemmelser datert: 10.02.03, rev. 01.09.04 Planutvalgets vedtak,

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

1.1 Innenfor plangrensen gjelder følgende reguleringsformål:

1.1 Innenfor plangrensen gjelder følgende reguleringsformål: REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell, Hol kommune Planid: 06204197 Dato: 11.05.15 Sist revidert: 30.10.15 1. GENERELT 1.1 Innenfor plangrensen gjelder følgende reguleringsformål:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER. for "B512 VESTEN" Detaljregulering.

PLANBESTEMMELSER. for B512 VESTEN Detaljregulering. Plan nr: 01061111 PLANBESTEMMELSER for "B512 VESTEN" Detaljregulering. Bestemmelsene er datert: 05.01.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.08.2015 Dato for Kommunestyrets vedtak: 03.09.2015

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest Arkivsak: 2010/3295 Arkivkode: 1717r7 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 20.06.2013, PS 13/99 Plankartets

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET Forslag pr 14.10.14 Revidert 10.03.15 REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 1.gangsbehandling i hovedkomiteen

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE. 1. Generelt

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE. 1. Generelt Rev. etter vedtak i Plan- og miljøutvalet, sak 042/12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER 1. Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET Dato: 04.02.03 Dato for siste revisjon: 24.03.03 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 13.06.03 I I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer