Årsbudsjett 2013 Årsbudsjett 2013 for Snillfjord kommune, vedtatt av Snillfjord kommunestyre i sak 89/12 den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2013 Årsbudsjett 2013 for Snillfjord kommune, vedtatt av Snillfjord kommunestyre i sak 89/12 den 13.12.12"

Transkript

1 Årsbudsjett

2 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 143/12 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/1036 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2013 OG GEBYRREGULATIV 2013 Behandling: 12/ : Søknad, datert , om driftsstøtte 2013 fra Norsk Landbruksrådgivning, Sør Trøndelag. 12/ : Notat, datert , fra kommunalsjef oppvekst, kultur og fritid Åge Røe ang barnehageplasser utenom hovedopptak bemanningsbehov. Forslag fra AP v/laila Selven og Ola Krokstad: Tillegg under kap. 1.3: Snillfjord formannskap ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i Snillfjord kommune. Vi ber rådmannen om å forberede innføring av allmenn eiendomsskatt i Snillfjord kommune fra Kostnadene med forberedelsen finansieres med låneopptak. VOTERING: Forslag fra Laila Selven og Ola Krokstad - 2 stemmer og falt. Innstillingen enstemmig og vedtatt. Vedtak: Enstemmig som innstillingen: Formannskapets forslag til Årsbudsjett og Gebyrregulativ for 2013 legges ut til offentlig ettersyn i perioden med høringsfrist

3 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 158/12 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/1036 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG GEBYRREGULATIV 2013 Behandling: Det er innkommet høringsuttalelser i perioden for offentlig ettersyn fra følgende: -Utdanningsforbundet i Snillfjord datert Samarbeidsutvalget, Krokstadøra oppvekstsenter datert Snillfjord Frivilligsentral, datert Snillfjord ungdsområd, datert Snillfjord Fellesråd /menighetsråd datert Forslag fra AP v/laila Selven: Tillegg under kap. 1.3.: Snillfjord formannskap ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i Snillfjord kommune. Vi ber rådmannen om å forbedrede innføring av allmenn eiendomsskatt i Snillfjord kommune fra Kostnadene med forberedelsen finansiseres med låneopptak. VOTERING: Forslag fra AP v/laila Selven - 1 stemme og falt. Vedtak: Formannskapets forslag til Årsbudsjett og gebyrregulativ for 2013 vedtas slik det er fremlagt. 3

4 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 89/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/1036 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG GEBYRREGULATIV 2013 Behandling: Morten Myking ber kommunestyre vurdere sin habilitet, da han er styremedlem i HAMOS, Kommunestyret erklærer Morten Myking habil i henhold til Forvaltningslovens 6 e. Forslag fra Anders Krokstad: Tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning på kr ,- videreføres i Beløpet tas fra Næringsfondet. Forslag fra Åshild Berdal: Støtte til ordning med sommerjobb for ungdom i privat virksomhet videreføres. Utgiftene tas over Næringsfondet. Forslag fra Laila Selven: Snillfjord kommunestyre ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i Snillfjord kommune. Vi ber rådmannen om å forberede innføring av allmenn eiendomsskatt i Snillfjord kommune fra Kostnadene med forberedelsen finansieres med låneopptak. Forslag fra John Geir Stølan: Tilføyelse i Gebyrregulativet -- De som etter det kommunale utleiereglementet er fritatt fra å betale leie for kommunale lokaler, skal betale kr 300,- for leie av kjøkken. Tilleggsforslag: Dette i de tilfeller hvor kjøkkenet brukes til tilbedring av mat og det er bruk av kjøkkenutstyr. Forslag fra Bjørn Kristian Langebro: Snillfjord Frivilligsentral gis kr ,- i støtte for Beløpet inndekkes ved å øke skatteanslaget for 2013 tilsvarende. VOTERING: Forslag fra John Geir Stølan - enstemmig og vedtatt. Forslag fra Laila Selven - 5 stemmer og falt. Forslag fra Åshild Berdal - enstemmig og vedtatt. Forslag fra Anders Krokstad enstemmig og vedtatt. Forslag fra Bjørn Kristian Langebro - 4 stemmer og falt. Budsjett og gebyrregulativ med de endringer som er vedtatt i møtet - enstemmig og vedtatt. 4

5 Vedtak: Enstemmig: Formannskapets forslag til årsbudsjett og gebyrregulativ for 2013 vedtas med følgende endringer: De som etter det kommunale utleiereglementet er fritatt fra å betale leie for kommunale lokaler, skal betale kr 300,- for leie av kjøkken. Dette i de tilfeller hvor kjøkkenet brukes til tilbedring av mat og det er bruk av kjøkkenutstyr. Støtte til ordning med sommerjobb for ungdom i privat virksomhet videreføres. Utgiftene tas over Næringsfondet. Tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning på kr ,- videreføres i Beløpet tas fra Næringsfondet. 5

6 1. INNLEDNING Formannskapets forslag til årsbudsjett 2013 legges fram i balanse. Frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er justert i forhold til framlagt statsbudsjett. Vedtatt Økonomiplan danner grunnlaget for det konsekvensjusterte budsjettet for Lønnsvekst Statsbudsjettet ble framlagt den 8. oktober, og det legges opp til 4 % lønnsvekst i 2013 (+ 1,9 % prisvekst). På bakgrunn av dette anbefaler formannskapet å legge inn 3 % i årslønnsvekst og 1,9 % prisvekst for Endring i møte : Årslønnsveksten endres til 2,7 % for Renteutvikling/utbytte Fra tidlig i 2013 og ut 2015 regner vi med at styringsrenten settes opp og at pengemarkedsrenten gradvis øker til knappe fem prosent i slutten av 2015, skriver Statistisk sentralbyrå i rapporten «Økonomiske analyser». Anslår 3 % rente i 2013, det samme som i vedtatt Økonomiplan Det forventes samme utbytte fra Trønder-Energi AS i 2013 som i 2012, kr Endring i møte : Salg av aksjer i Trønder-Energi AS i 2013 vurderes til kr Kr (15%) inntektsføres i driftsbudsjettet, mens kr (85%) inntektsføres i investeringsbudsjettet og avsettes til ubundne investeringsfond. 1.3 Rammetilskudd og skatt Beregninger er foretatt i henhold til fremlagt statsbudsjett. Ordinært rammetilskudd inklusiv skjønnsmidler (ekstra skjønnsmidler med ) Anslag på regnskap 2012 Statsbudsjettet 2013 Kr Kr Inntektsutjevning Kr Kr Skatteinngang Kr Kr SUM Kr Kr Tab. 1 Dette er en nominell økning på kr eller 2,2 %. 6

7 Kr av dette er samlet økning i skatteinngang og inntektsutjevning, resten i ordinært rammetilskudd. Formannskapet ser med bekymring på at nominell vekst igjen er lavere enn antatt lønns- og prisvekst. Endring i møte : Beregnet skatteinngang i 2013 økes med kr Eiendomsskatt på verk og bruk ble vedtatt innført fra 2009 i medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 4. Det gjøres ikke endring i eiendomsskatt verker og bruk, 7 promille videreføres i Pensjonskostnad Anslag på pensjonspremier og prognose for premieavvik ble oversendt fra KLP i e-post den Følgende anslag på beregnet pensjonspremie for 2013 (arbeidsgivers andel av brutto lønnskostnader) : Fellesordningen: 16,56% (13,78% i 2012) Sykepleieordningen: 18,7% (19,64% i 2012) Folkevalgte: 48,97% (29,6% i 2012) Anslag premieavvik 2013: Positivt premieavvik på kr , som inntektsføres i 2013 og utgiftsføres fra 2014 med 1/10 hvert år. Anslag premieavvik 2012: Det anslås et positivt premieavvik på kr , dette blir da inntektsført i 2012 og utgiftsføres fra 2013 med 1/10 hvert år. Oppsummert så blir det kr (inntekt) og kr (utgift) som må inn i budsjettet for 2013 som anslag på premieavvik: kr inntektsføres + beregnet arbeidsgiveravgift kr = kr

8 1.5 Konsekvensjustert Budsjett 2013 Snillfjord kommune Økonomisk oversikt DRIFT: 8

9 9

10 Økonomisk oversikt INVESTERING: 10

11 11

12 1.6 Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat (brutto driftsinntekter brutto driftsutgifter) viser hvor mye kommunen har disponibelt til å dekke netto eksterne finanskostnader (renter og avdrag). Brutto driftsresultat har siden 2006 vært negativt, bortsett fra i Som fig. 1 viser, medfører lavere fremtidige inntekter at kommunen igjen risikerer negativt brutto driftsresultat. Fortsetter denne utviklingen med svak inntektsutvikling for kommunen er det betydelig risiko for negativt brutto driftsresultat kommende år. Da er kommunen avhengig av at finansinntektene er større enn finanskostnadene for at det endelige resultatet skal bli positivt. Det innebærer at en må være restriktiv ved bruk av fond samt vedtak om nye låneopptak, da dette vil ha direkte betydning for sluttresultatet Tusen kr Driftsinntekter Driftsutgifter R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 Rev. B-2012 Konsekv.justert. B-2013 År Fig Netto driftsresultat Netto driftsresultat har vært positivt for kommunen de siste årene, bortsett fra regnskapsåret Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene viser hva kommunen har igjen etter at tjenester og netto finansutgifter er dekket, og kan enten brukes til investeringer eller avsetninger til senere bruk. Det er viktig at kommunen gjennom et positivt netto driftsresultat kan bygge opp framtidige reserver (buffer) for å møte uforutsette utgifter eller reduserte inntekter. Målet på en sunn økonomi er et anbefalt netto driftsresultat på minst 3 %, da vil kommunen ha rom for vedlikehold av formuen. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at det for Snillfjord kommune vil være tilstrekkelig med netto driftsresultat i størrelsesorden 1,5 2 %. 12

13 Fig. 2 viser utviklingen i netto driftsresultat for Snillfjord kommune. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. Tusen kr. Fig ,8 1,3 1,8 1,8 0,03 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 Rev. B 2012 Konsekv.j. B -1, Fondsutvikling Hele tusen Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond År Fig. 3 Disposisjonsfondet i kommunen (fig. 3) er oppsparte midler som fritt kan brukes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Det sier noe om størrelsen på økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Normtall for en tilstrekkelig økonomisk buffer er satt til 5 % av driftsinntektene. Disposisjonsfondet for Snillfjord kommune utgjorde 4,5 % pr Disposisjonsfondet har siden 2009 blitt redusert. Kommunestyret vedtok i gjeldende økonomiplan ( ) formannskapets forslag om å saldere fremtidige driftsbudsjett i perioden med bruk av disposisjonsfondet for å oppnå balanse: F-sak 54/ : Foruten de endringer som er beskrevet nedenfor foreslår formannskapet at det brukes av disposisjonsfondet for å få økonomiplanen i balanse. Kr i 2013, kr i 2014, kr i 2015 og kr i

14 2 OVERORDNET MÅL OG DELMÅL Mål for Snillfjord kommunes virksomhet OVERORDNET MÅL: Snillfjord kommune skal gjennom de folkevalgte organer og en god kommunal organisasjonsstruktur ivareta og utvikle kvaliteten på tjenestetilbudet for den enkelte innbygger i kommunen. Dette kommer til uttrykk ved: Snillfjord kommune skal gi god service og et likeverdig og riktig tjenestetilbud av høy kvalitet til alle innbyggerne i kommunen. Vi skal ha en sterk demokratisk styring av de kommunale tjenestene som trygger interessene til individet og fellesskapet. Vi skal ha en åpen og inkluderende saksbehandling som grunnlag for debatt og deltakelse fra alle innbyggere. Kommunal organisasjonsstruktur skal være hensiktsmessig og enklest mulig oppbygd og som minimaliserer byråkrati og saksbehandlingstid. Administrasjonen skal være tilrettelegger og pådriver i utførelse av pålagte delegerte oppdrag og samtidig bidra til utvikling og fornyelse tilpasset stadig endrede rammebetingelser. Vi skal legge til rette for etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen, samt gi eksisterende næringer vilkår og støtte til opprettholdelse og utvikling. Det skal tilrettelegges for, og stimuleres til boligbygging og bosetting i alle deler av kommunen. Vi skal sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i Snillfjord, med et inkluderende og individuelt tilpasset skolemiljø, som gir hver enkelt mulighet til å utvikle sine evner og føle trygghet, og som er fri for mobbing. Kommunen skal ha helse og sosialtjenester på høyt nivå, og en organisering som skaper trygghet og forutsigbarhet. Et likeverdig og godt tilbud nærmest mulig innbyggerne. Vi vil legge til rette for at forebyggende helsearbeid og individets egen mulighet til å opprettholde god helse er gode i kommunen. For å nå den overordnede målsettingen vedtas følgende delmål for perioden inndelt i rammeområder: o Politikk og sentraladministrasjon Ha en politisk struktur som bidrar til demokrati og deltagelse. En vitalisering av kommunestyres ansvar til overordnet og målmessig styring av virksomheten. Politisk arbeid og ønsker skal bunne ut i vedtak som er konkrete og entydige. Administrasjonen skal ha en nøktern og hensiktsmessig organisering som ivaretar innbyggernes og politikernes behov for en tilstrekkelig saksbehandling og tjenester. Delegerte oppdrag og vedtak skal ivaretas på en god måte og iverksettes innen de tidsfrister som gjelder. Arbeide aktivt for bedre mobil og bredbåndsdekning i kommunen, samt opprusting og utbygging av vegnett i kommunen. Støtte opp om og arbeide aktivt sammen med frivillige lag og organisasjoner. Disse har en viktig rolle i lokalsamfunnet for tilhørighet og fellesskapsfølelse, samt at de er sentrale i kommunens forebyggende helsearbeid. Kommunen skal også ha en god kontakt med og konstruktivt samarbeid med næringsorganisasjonene. Økt og målrettet markedsføring av Snillfjord. Det må skapes en identitet og positiv profilering av kommunen, med fokus på våre sterke sider og fortrinn. Både for oss selv, mulige nye bosettere, næringsliv i regionen og nyetablerere samt turist og fritidsbefolkningen. Ha en kontinuerlig vurdering av organisering og interkommunale samarbeidsformer for best mulig samlet tjenestetilbud. 14

15 o o Oppvekst Opprettholde en desentralisert skolestruktur, basert på tre oppvekstsenter med samlokalisering av barnehage og skole, samt oppgradering/rehabilitering av tilhørende bygg og anlegg. Full barnehagedekning med vekt på kvalitet og målrettet virksomhet. Legge til rette for en aktiv skole som knytter skole og lokalsamfunn sammen. Ha en kvalitetsmessig god skole og ansatte med god og relevant kompetanse som sikrer optimale læringsvilkår for den enkelte elev. Opprettholde en god skolehelsetjeneste med mulighet til oppfølging av enkeltelever. Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og forebyggende folkehelse. Utvikle rådgivningstjenesten i ungdomsskolen med vekt på individuell og profesjonell veiledning ved yrkes- og utdanningsvalg. Bruk av praktisk læring hvor dette er hensiktsmessig. Innføre praktiske valgfag i ungdomskolen. Helse og omsorg Økt satsning på forebyggende helsearbeid. Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet og et sunnere kosthold blant kommunens innbyggere. Gjennom samarbeid med frivillig sektor skape et inkluderende og godt nærmiljø som bryr seg om og tar hand om medmennesker. Kommunen skal støtte opp om Grønn omsorg og inn på tunet i Snillfjord for videreutvikling, spesielt med tanke på rehabiliteringstjenesten. Vi skal ha en god helhetlig omsorgstjeneste som inkluderer kultur, aktivitet og trivselstiltak, for en meningsfull hverdag og forebygging av ensomhet og psykiske lidelser. Vi skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gi pleietrengende tilbud om institusjonsopphold ved behov, samtidig som vi må gjøre det mulig for eldre å bo hjemme så lenge de ønsker det. Utvikle og organisere helse og pleietilbudet i kommunen med tanke på høy kvalitet på tjenestene, og forutsigbarhet og trygghet for brukerne. Dette i samarbeid med andre kommuner. o Teknisk, landbruk og miljø Gjennom kommunens næringsplan ivareta eksisterende næringsliv, utvikle og skape grunnlag for ny næring i samarbeid med næringslivets organisasjoner. Opparbeide attraktive næringsarealer i flere områder i kommunen. Kommunen skal være en aktiv veileder og støttespiller for nyetablerere. Gjennom arealforvaltning sikre vern av produktiv jord. Tilrettelegge for boligbygging i alle deler av kommunen. Ledige kommunale tomter opparbeides og markedsføres aktivt. Stimulere til økt boligbygging og tilflytting til kommunen gjennom økonomiske støttetiltak. Kommunen sammen med landbruksnæringa skal gjennomføre en strategiprosess for å se på mulighetene for å utvikle tileggsnæringer, som for eksempel ulike utmarksprodukter. Ha en god og hensiktsmessig VAR-tjeneste som drives etter selvkostprinsippet. Kommunen skal tilstrebe et godt vedlikehold av kommunale bygg og eiendeler. Tilstrebe en god standard på kommunale veier. Økt fokus på trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Legge til rette for lokal energiproduksjon. Kommunen bør tilstrebe flere lærlingplasser og da med god oppfølging og innhold. 15

16 2.2 Kostrastatistikk I og med at kommunen ikke har bestemt eksakte måleinstrumenter for måloppnåelse, legges det frem enkelte tallmaterialer fra rapporterte kostratall for Sammenlignbare kommuner; Roan og Flatanger lik i innbyggertall og areal. Oppvekst Fig. 4 Forklaring til funksjoner: 202: Grunnskole 214: Spesialskoler 215: Skolefritidstilbud 222: Skolelokaler 223: Skoleskyss 16

17 Fig. 5 Pleie og omsorg Fig. 6 17

18 Teknisk Fig. 7 Fig

19 Fig. 8 19

20 3 Konsekvensjusteringer pr. rammeområde 3.1 Politikk og sentraladministrasjon Området omfatter folkevalgte styringsorganer, revisjon og kontrollutvalg, fellesutgifter (felles driftsutgifter, premieavvik, overformynderi, tilskudd osv.), rådmann, økonomiavdeling, personal, IKT, post/arkiv, sentralbordtjeneste, kultur, bibliotek, rådhuspost, politisk sekretariat og næring/informasjon. Hovedoversikt Drift 20

21 Forklaring/status innenfor hvert driftsområde Politikk: Kommunestyre; 7 møter pr. år, beregnet godtgjørelse, kjøring osv. kr (medberegnet beløp for gaver ansatte i forbindelse med 20, 30 år osv. kr ). Formannskap; beregnet 13 møter pr. år. Netto budsjett på kr Stortingsvalg: kr Komite I og II: Budsjett på kr hver på grunn av den aktiviteten/hyppigheten det er med møter nå. Kr hver i Endring som følge av F-sak 157/12: o Godtgjørelse til ordfører settes til kr i 80 % stilling, økning på kr o Godtgjørelse til varaordfører settes til kr , en økning på kr Støtte/andre tiltak (jfr. økonomiplan ): Snillfjord Menighetsråd: kr Endring i møte : Formannskapet foreslår å øke støtten i 2013 med kr til kr Snillfjord Ungdomsråd: kr Snillfjord Næringsforening: kr (bruk av næringsfond kr ). Endring i møte : Formannskapet foreslår å sette støtten til 0 kr. for Samarbeidskomiteen i Orkdalsregion: kr Snillfjord frivilligsentral: kr. 0. Norsk landbruksrådgivning: kr. 0. Tilskudd til Allskog: kr. 0. Sommerjobb ungdom: kr. 0 21

22 Revisjon og kontrollutvalg: Fellestjenesten: Område: Begrunnelse: Kostnad: Investering: Elektronisk saksbehandlingssystem Kr ,- Med i formannskapets budsjettforslag Finansiering med bruk av lån. Oppgradering til ESA 8. Systemet vi har i dag er tregt. I ESA 8, vil systemet bli raskere og mer stabilt. Det vil bli færre feilsituasjoner og saksbehandleren kan jobbe raskere. Det skaper store forsinkelser enkelte dager slik det er nå. Investering: E post server Med i formannskapets budsjettforslag. Økt driftskostnad: Lisenser på pc i servicekontoret Med i formannskapets budsjettforslag Kapasiteten er for liten i den versjonen vi har i dag. Liten plass og tregt system. Innboksen blir fort full, dette fører til at en ikke mottar mailer. Må kunne arbeide i E-sak fra servicekontoret. Å sitte i servicekontoret en hel dag uten å kunne gjøre sitt egentlige arbeid er sløsing med ressurser. Kr ,- Kr ,- 22

23 Økt driftskostnad: Arkiv lokaler Ikke med i formannskapets budsjettforslag Økt driftskostnad: Backup løsning Ikke med i formannskapets budsjettforslag Kommunens arkiv lokaler er ikke i henhold til arkivforskriften. Slik det er nå står det vann tank i samme rommet. Ved en vannlekkasje vil kommunens arkiv gå tapt. Vi har tre rom som vi kan sette i stand, slik at de blir godkjent. Dagens backup-løsning er over 7 år. Det er et gammelt system. Lagres nå på tape. Tapene som backupen blir lagra på ligger i en safe på datarommet. Den beste løsningen har vært å kjøpe et moderne backupsystem og satt det i et annet kommunalt bygg. Backupen lagres i dag i samme hus som den andre serveren. Ved en brann på rådhuset vil både backup og det administrative system gå tapt. Kr ,- Kr ,- Økt driftskostnad: Stillingsannonser Ikke med i formannskapets budsjettforslag Økt driftskostnad: Medalje for lang og tro tjeneste Med i formannskapets budsjettforslag Budsjettet må økes. Ved halvgått år er budsjettet brukt opp. Vi må bruke kun hjemmesida og Nav siste halvår. Vi når ikke de søkerne som vi ønsker. Budsjettet må økes Det er viktig å takke de som har vært trofast mot kommunen i 30 år med en medalje. Budsjettet må økes. Kr ,- Kr ,- 23

24 Økt driftskostnad: Tillitsmannsforum Ikke med i formannskapets budsjettforslag Det er ikke budsjett for å dekke utgifter i forbindelse med forhandlinger. Den hovedtillitsvalgte har rett på dekt arb.tid. Kr ,- Folkebiblioteket Biblioteksjefstilling lyses ut med tiltredelse 1. januar. Ved Ven filial vurderes det bokbusstilbud fra høsten Det vil gi en innsparing på ca. kr for høsthalvåret og en innsparing pr år på ca. kr Biblioteksystemet oppgraderes. Dette gjør det mulig å søke i bibliotekets samling fra egen datamaskin og foreta fjernlån både fra eget bibliotek og fra andre samlinger i landet. Dette medfører høyere kostnader på drift av systemet. Rådmann: Endring i stab i forhold, jfr. Økonomiplan Økonomiavdeling: Bemanningsendring. Nytt økonomisystem tas i bruk fra Tatt hensyn til kostnader i forbindelse med dette. Investeringer: Formannskapet foreslår å budsjettere med følgende investeringer: 1. Egenkapitalinnskudd KLP (obligatorisk faktura vil komme): Kr finansieres med bruk av disposisjonsfond 2. Ny e-post server, investering kr inkl. mva. Finansieres med bruk av ubundet investeringsfond 24

25 3.2 Oppvekst Området omfatter fellesutgifter oppvekst, kommunalsjef oppvekst (administrering av oppvekstområdet, kulturskole og voksenopplæring), Krokstadøra oppvekstsenter (skole, barnehage, SFO og fritidsklubb), Hemnskjela oppvekstsenter (skole, barnehage og SFO), Ven oppvekstsenter (skole, barnehage og SFO) og PP-tjenesten. Hovedoversikt Drift 25

26 Forklaring/status innenfor hvert driftsområde Leirskole: foreslås tatt inn igjen med kr Ungdomsklubben: kr Felles oppvekst Elevtallet går ned fra 122 elever i 2012/13 til 116 elever i 2013/14. Dette får konsekvenser for lærertettheten ved Aa og Ven. I årene framover vil elevtallet reduseres ytterligere fram til 2016 som blir et bunnår med bare 91 elever i hele kommunen. Kommunens målsetting Skolen i Snillfjord skal bruke utemiljøet i kommunen for å stimulere sosial, fysisk og faglig læring og utvikling. Skolen i Snillfjord skal bli dyktig og bevisst i bruk av IKT. LP- modellen Det legges opp til en bred deltakelse i regionen på LP-modellen, et forskningsbasert kvalitetsutviklingssystem i regi av Lillegården kompetansesenter og Trøndelag kompetansesenter i stat.ped.-systemet. Deltakerkostnad for 3 skoler med anslått rabatt pga skolestørrelsen vil komme på ca. kr Tilpasset opplæring og spesialundervisning Forvaltningsrapporten setter fokus på at en forholdsmessig stor del av ressursene går til spesialundervisning og en økende bruk av spesialundervisning med økende alder. Denne situasjonen ser ut til å være snudd i inneværende skoleår. Vi ser en reduksjon av andel elever med spesialundervisning (fra 17,6 % i 2011 til 13 % i år) og andelen blant de eldste har også gått ned. Det er viktig for skolene å ha tilstrekkelig med ressurser til å gi god tilpasset opplæring og å sette inn denne tidlig nok. Da vil en kunne motvirke at så mange elever kommer inn i en spesialundervisningsspiral. Underveisvurdering Vuderingsforskriften krever fortsatt oppfølging gjennom kompetanseutvikling. Barnehage Det gis tilbud ved alle tre oppvekstsentra. Det forutsettes at alle gir et heltidstilbud, dvs. tilbud alle dagene. Det legges også opp til en grunnbemanning på en voksen pr. 6 barn over 3 år og en voksen pr. 3 barn under 3 år. Det må likevel være minimum to voksne alle dager. Fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner Det forventes en refusjon for grunnskoleutgifter i andre kommuner på ca. kr IKT-kompetanse Skal lærerplanenes kompetansemål og kommunens målsetting om god IKT-kompetanse nås må en regne med betydelige utgifter til digitale verktøy framover. 26

27 Driftsenhetene Krokstadøra oppvekstsenter Elevtallet går opp fra 80 elever inneværende til 84 elever skoleåret 2013/14. Dette skyldes et stort 8. trinn fra neste høst med hele 22 elever. Barnetrinnet har imidlertid en nedgang fra 47 elever i år til 41 fra høsten Her er medregnet elever som er meldt tilflyttet dette skoleåret. Skolen har 11,5 årsverk fordelt på 13 lærere. Det er 1,6 årsverk til assistenter fordelt på 3 personer. Skolen bruker i tillegg 0,4 årsverk på sfo. Dette året er det en lederressurs på 1,4 årsverk ved skolen og 0,35 ved barnehagen. Oppvekstsenteret har en merkantil stilling på 0,6 årsverk hvorav en del er knyttet til felles oppvekst. Skolen har også elever med rett til særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring. Valgfag Valgfagtilbudet i 1. halvår av 2013 omfatter bare elevene på 8. trinn som har valget mellom to fag. Fra høsten 2013 utvides antall fag skolene kan gi tilbud i. Samtidig skal både 8. og 9. trinn ha dette tilbudet, dvs. 34 elever. Valgfagtilbudet innebærer en utvidelse av skoledagen for disse elevene. Dette innebærer en ekstra skysskostnad. Ny Giv. Det skal gjennomføres en intensivopplæring som starter etter jul i 10. trinn. Elevene vil få tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående skole. Dette krever en ressurs til undervisning av utvalgt elevgruppe i norsk og matematikk. Lærere i fagene ved skolen skoleres i Oslo. Utgifter til dette refunderes. Skolen vil imidlertid måtte dekke kostnadene med undervisningen av elevene. Det skal gis til sammen 8 timer pr. uke fra januar til mai i norsk og matematikk. Dette har en kostnad på ca. kr Ungdomsklubben Driften av fritidsklubben opprettholdes, kr i netto utgift. Hemnskjela oppvekstsenter Skolen Skolen vil ligge på et jevnt nivå i elevtall i årene framover med 12 elever +/- som en gjennomgående elevtall. Inneværende skoleår har 13 elever og fra neste høst forventes en topp med 14 elever. Skolen har 1,3 årsverk fordelt på tre lærere (hvorav rektor er en). Vikarlønn er justert noe opp da kontaktlærer er tillitsvalgt i utdanningsforbundet og det gir en rett til permisjon til organisasjonsmessige kurs. I tillegg er rektor borte fra undervisningen for å delta på møter i dager med undervisning. Vikarbudsjettet må også ha rom for noe sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden. Pågående utredningsarbeid vil gi et behov for assistent fra høsten Barnehagen Pga økning i barnetall er det behov for økning i assistentstilling fra 1.mars. Sfo Det er så stort antall barn som bruker sfo at det må være en egen ansvarlig for deres opplegg i store deler av åpningstida. Likevel forutsettes et tett samarbeid med barnehagen. 27

28 Ven oppvekstsenter Elevtallet går ned fra 30 elever inneværende til 21 elever skoleåret 2013/14. Dette innebærer et mindre behov for delingsressurser fra neste høst. Dette har en budsjettvirkning på 5/12 av året. Skolen har inneværende skoleår 3,4 årsverk fordelt på 5 lærere (rektor medregnet). Kulturskolen Det forutsettes tilbud ved alle tre oppvekstsentra i 2013, eventuelt i samarbeid med nabokommune. Voksenopplæringa Det gis fortsatt et tilbud om norskopplæring i kommunen til innvandrere. Dette gis både til arbeidsinnvandrere uten rett til slik rett og til familiegjenforente som har både rett og plikt. Dette finansieres med tilskuddsmidler i dag. Tilskuddsmidler som ikke er øremerket brukes til behov for særskilt norskopplæring i grunnskolen. Folkebiblioteket Biblioteksystemet oppgraderes. Dette gjør det mulig å søke i bibliotekets samling fra egen datamaskin og foreta fjernlån både fra eget bibliotek og fra andre samlinger i landet. Dette medfører høyere kostnader på drift av systemet. Tiltak Folkebiblioteket Biblioteksjefstilling lyses ut med tiltredelse 1. januar. Ved Ven filial vurderes det bokbusstilbud fra høsten Det vil gi en innsparing på ca. kr for høsthalvåret og en innsparing pr år på ca. kr

29 Forslag til investeringer oppvekst Trafikksikkerhet Tiltak Kostnad Fylkeskommunalt Egenfinasiering tilskudd Investering Aksjon skoleveg Rekkverksetting i Skjevikdalen Dette tiltaket har 1. prioritet i trafikksikkerhetsplanen av tiltak på kommunale veger. Det innebærer rekkverk på to strekninger i Skjevikdalen der vegen smal og dårlig sikret mot en 20 m bratt skrent. Kr Kr Kr Med i formannskapets forslag. Finansieres med ubrukte investeringsfond. Alle priser inkl. mva Investering Aksjon skoleveg 2014 Tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen Det er viktig å ha finansiering klar for søknad på trafikksikkerhetsmidler for Dette tiltaket hører derfor heller heime i økonomiplanen framfor i årsbudsjettet for Kr Kr Kr Ikke med i formannskapets forslag Alle priser inkl. mva 29

30 Tiltak Etableringskostnad Installasjon og opplæring Årlig bruksrett Investering Skoleadministrativt system Det forutsettes etter hvert at skoler har et skoleadministrativt system. Særlig med ny vurderingsforskrift har det blitt strengere krav til underveisvurdering. Lærernes underveisvurdering skal dokumenteres, og i dag har vi ikke gode system for arkivering av denne dokumentasjonen. Det effektiviserer skolenes arbeid med administrasjon og gir skoleeier en bedre oversikt over skolenes arbeid. Kr Kr Kr Ikke med i formannskapets forslag. Alle priser eks. mva Tiltak Investeringskostnad Datamaskiner til elevbruk 22 nye maskiner til 8. klasse 2013 Supplering av elevmaskiner Ven, 10 stk Med lisenser regnes enhetskostnader på kr 4000,- eks mva Kr Ikke med i formannskapets forslag. Alle priser eks m 30