Årsbudsjett 2013 Årsbudsjett 2013 for Snillfjord kommune, vedtatt av Snillfjord kommunestyre i sak 89/12 den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2013 Årsbudsjett 2013 for Snillfjord kommune, vedtatt av Snillfjord kommunestyre i sak 89/12 den 13.12.12"

Transkript

1 Årsbudsjett

2 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 143/12 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/1036 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2013 OG GEBYRREGULATIV 2013 Behandling: 12/ : Søknad, datert , om driftsstøtte 2013 fra Norsk Landbruksrådgivning, Sør Trøndelag. 12/ : Notat, datert , fra kommunalsjef oppvekst, kultur og fritid Åge Røe ang barnehageplasser utenom hovedopptak bemanningsbehov. Forslag fra AP v/laila Selven og Ola Krokstad: Tillegg under kap. 1.3: Snillfjord formannskap ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i Snillfjord kommune. Vi ber rådmannen om å forberede innføring av allmenn eiendomsskatt i Snillfjord kommune fra Kostnadene med forberedelsen finansieres med låneopptak. VOTERING: Forslag fra Laila Selven og Ola Krokstad - 2 stemmer og falt. Innstillingen enstemmig og vedtatt. Vedtak: Enstemmig som innstillingen: Formannskapets forslag til Årsbudsjett og Gebyrregulativ for 2013 legges ut til offentlig ettersyn i perioden med høringsfrist

3 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 158/12 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/1036 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG GEBYRREGULATIV 2013 Behandling: Det er innkommet høringsuttalelser i perioden for offentlig ettersyn fra følgende: -Utdanningsforbundet i Snillfjord datert Samarbeidsutvalget, Krokstadøra oppvekstsenter datert Snillfjord Frivilligsentral, datert Snillfjord ungdsområd, datert Snillfjord Fellesråd /menighetsråd datert Forslag fra AP v/laila Selven: Tillegg under kap. 1.3.: Snillfjord formannskap ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i Snillfjord kommune. Vi ber rådmannen om å forbedrede innføring av allmenn eiendomsskatt i Snillfjord kommune fra Kostnadene med forberedelsen finansiseres med låneopptak. VOTERING: Forslag fra AP v/laila Selven - 1 stemme og falt. Vedtak: Formannskapets forslag til Årsbudsjett og gebyrregulativ for 2013 vedtas slik det er fremlagt. 3

4 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 89/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/1036 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG GEBYRREGULATIV 2013 Behandling: Morten Myking ber kommunestyre vurdere sin habilitet, da han er styremedlem i HAMOS, Kommunestyret erklærer Morten Myking habil i henhold til Forvaltningslovens 6 e. Forslag fra Anders Krokstad: Tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning på kr ,- videreføres i Beløpet tas fra Næringsfondet. Forslag fra Åshild Berdal: Støtte til ordning med sommerjobb for ungdom i privat virksomhet videreføres. Utgiftene tas over Næringsfondet. Forslag fra Laila Selven: Snillfjord kommunestyre ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i Snillfjord kommune. Vi ber rådmannen om å forberede innføring av allmenn eiendomsskatt i Snillfjord kommune fra Kostnadene med forberedelsen finansieres med låneopptak. Forslag fra John Geir Stølan: Tilføyelse i Gebyrregulativet -- De som etter det kommunale utleiereglementet er fritatt fra å betale leie for kommunale lokaler, skal betale kr 300,- for leie av kjøkken. Tilleggsforslag: Dette i de tilfeller hvor kjøkkenet brukes til tilbedring av mat og det er bruk av kjøkkenutstyr. Forslag fra Bjørn Kristian Langebro: Snillfjord Frivilligsentral gis kr ,- i støtte for Beløpet inndekkes ved å øke skatteanslaget for 2013 tilsvarende. VOTERING: Forslag fra John Geir Stølan - enstemmig og vedtatt. Forslag fra Laila Selven - 5 stemmer og falt. Forslag fra Åshild Berdal - enstemmig og vedtatt. Forslag fra Anders Krokstad enstemmig og vedtatt. Forslag fra Bjørn Kristian Langebro - 4 stemmer og falt. Budsjett og gebyrregulativ med de endringer som er vedtatt i møtet - enstemmig og vedtatt. 4

5 Vedtak: Enstemmig: Formannskapets forslag til årsbudsjett og gebyrregulativ for 2013 vedtas med følgende endringer: De som etter det kommunale utleiereglementet er fritatt fra å betale leie for kommunale lokaler, skal betale kr 300,- for leie av kjøkken. Dette i de tilfeller hvor kjøkkenet brukes til tilbedring av mat og det er bruk av kjøkkenutstyr. Støtte til ordning med sommerjobb for ungdom i privat virksomhet videreføres. Utgiftene tas over Næringsfondet. Tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning på kr ,- videreføres i Beløpet tas fra Næringsfondet. 5

6 1. INNLEDNING Formannskapets forslag til årsbudsjett 2013 legges fram i balanse. Frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er justert i forhold til framlagt statsbudsjett. Vedtatt Økonomiplan danner grunnlaget for det konsekvensjusterte budsjettet for Lønnsvekst Statsbudsjettet ble framlagt den 8. oktober, og det legges opp til 4 % lønnsvekst i 2013 (+ 1,9 % prisvekst). På bakgrunn av dette anbefaler formannskapet å legge inn 3 % i årslønnsvekst og 1,9 % prisvekst for Endring i møte : Årslønnsveksten endres til 2,7 % for Renteutvikling/utbytte Fra tidlig i 2013 og ut 2015 regner vi med at styringsrenten settes opp og at pengemarkedsrenten gradvis øker til knappe fem prosent i slutten av 2015, skriver Statistisk sentralbyrå i rapporten «Økonomiske analyser». Anslår 3 % rente i 2013, det samme som i vedtatt Økonomiplan Det forventes samme utbytte fra Trønder-Energi AS i 2013 som i 2012, kr Endring i møte : Salg av aksjer i Trønder-Energi AS i 2013 vurderes til kr Kr (15%) inntektsføres i driftsbudsjettet, mens kr (85%) inntektsføres i investeringsbudsjettet og avsettes til ubundne investeringsfond. 1.3 Rammetilskudd og skatt Beregninger er foretatt i henhold til fremlagt statsbudsjett. Ordinært rammetilskudd inklusiv skjønnsmidler (ekstra skjønnsmidler med ) Anslag på regnskap 2012 Statsbudsjettet 2013 Kr Kr Inntektsutjevning Kr Kr Skatteinngang Kr Kr SUM Kr Kr Tab. 1 Dette er en nominell økning på kr eller 2,2 %. 6

7 Kr av dette er samlet økning i skatteinngang og inntektsutjevning, resten i ordinært rammetilskudd. Formannskapet ser med bekymring på at nominell vekst igjen er lavere enn antatt lønns- og prisvekst. Endring i møte : Beregnet skatteinngang i 2013 økes med kr Eiendomsskatt på verk og bruk ble vedtatt innført fra 2009 i medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 4. Det gjøres ikke endring i eiendomsskatt verker og bruk, 7 promille videreføres i Pensjonskostnad Anslag på pensjonspremier og prognose for premieavvik ble oversendt fra KLP i e-post den Følgende anslag på beregnet pensjonspremie for 2013 (arbeidsgivers andel av brutto lønnskostnader) : Fellesordningen: 16,56% (13,78% i 2012) Sykepleieordningen: 18,7% (19,64% i 2012) Folkevalgte: 48,97% (29,6% i 2012) Anslag premieavvik 2013: Positivt premieavvik på kr , som inntektsføres i 2013 og utgiftsføres fra 2014 med 1/10 hvert år. Anslag premieavvik 2012: Det anslås et positivt premieavvik på kr , dette blir da inntektsført i 2012 og utgiftsføres fra 2013 med 1/10 hvert år. Oppsummert så blir det kr (inntekt) og kr (utgift) som må inn i budsjettet for 2013 som anslag på premieavvik: kr inntektsføres + beregnet arbeidsgiveravgift kr = kr

8 1.5 Konsekvensjustert Budsjett 2013 Snillfjord kommune Økonomisk oversikt DRIFT: 8

9 9

10 Økonomisk oversikt INVESTERING: 10

11 11

12 1.6 Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat (brutto driftsinntekter brutto driftsutgifter) viser hvor mye kommunen har disponibelt til å dekke netto eksterne finanskostnader (renter og avdrag). Brutto driftsresultat har siden 2006 vært negativt, bortsett fra i Som fig. 1 viser, medfører lavere fremtidige inntekter at kommunen igjen risikerer negativt brutto driftsresultat. Fortsetter denne utviklingen med svak inntektsutvikling for kommunen er det betydelig risiko for negativt brutto driftsresultat kommende år. Da er kommunen avhengig av at finansinntektene er større enn finanskostnadene for at det endelige resultatet skal bli positivt. Det innebærer at en må være restriktiv ved bruk av fond samt vedtak om nye låneopptak, da dette vil ha direkte betydning for sluttresultatet Tusen kr Driftsinntekter Driftsutgifter R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 Rev. B-2012 Konsekv.justert. B-2013 År Fig Netto driftsresultat Netto driftsresultat har vært positivt for kommunen de siste årene, bortsett fra regnskapsåret Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene viser hva kommunen har igjen etter at tjenester og netto finansutgifter er dekket, og kan enten brukes til investeringer eller avsetninger til senere bruk. Det er viktig at kommunen gjennom et positivt netto driftsresultat kan bygge opp framtidige reserver (buffer) for å møte uforutsette utgifter eller reduserte inntekter. Målet på en sunn økonomi er et anbefalt netto driftsresultat på minst 3 %, da vil kommunen ha rom for vedlikehold av formuen. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at det for Snillfjord kommune vil være tilstrekkelig med netto driftsresultat i størrelsesorden 1,5 2 %. 12

13 Fig. 2 viser utviklingen i netto driftsresultat for Snillfjord kommune. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. Tusen kr. Fig ,8 1,3 1,8 1,8 0,03 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 Rev. B 2012 Konsekv.j. B -1, Fondsutvikling Hele tusen Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond År Fig. 3 Disposisjonsfondet i kommunen (fig. 3) er oppsparte midler som fritt kan brukes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Det sier noe om størrelsen på økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Normtall for en tilstrekkelig økonomisk buffer er satt til 5 % av driftsinntektene. Disposisjonsfondet for Snillfjord kommune utgjorde 4,5 % pr Disposisjonsfondet har siden 2009 blitt redusert. Kommunestyret vedtok i gjeldende økonomiplan ( ) formannskapets forslag om å saldere fremtidige driftsbudsjett i perioden med bruk av disposisjonsfondet for å oppnå balanse: F-sak 54/ : Foruten de endringer som er beskrevet nedenfor foreslår formannskapet at det brukes av disposisjonsfondet for å få økonomiplanen i balanse. Kr i 2013, kr i 2014, kr i 2015 og kr i

14 2 OVERORDNET MÅL OG DELMÅL Mål for Snillfjord kommunes virksomhet OVERORDNET MÅL: Snillfjord kommune skal gjennom de folkevalgte organer og en god kommunal organisasjonsstruktur ivareta og utvikle kvaliteten på tjenestetilbudet for den enkelte innbygger i kommunen. Dette kommer til uttrykk ved: Snillfjord kommune skal gi god service og et likeverdig og riktig tjenestetilbud av høy kvalitet til alle innbyggerne i kommunen. Vi skal ha en sterk demokratisk styring av de kommunale tjenestene som trygger interessene til individet og fellesskapet. Vi skal ha en åpen og inkluderende saksbehandling som grunnlag for debatt og deltakelse fra alle innbyggere. Kommunal organisasjonsstruktur skal være hensiktsmessig og enklest mulig oppbygd og som minimaliserer byråkrati og saksbehandlingstid. Administrasjonen skal være tilrettelegger og pådriver i utførelse av pålagte delegerte oppdrag og samtidig bidra til utvikling og fornyelse tilpasset stadig endrede rammebetingelser. Vi skal legge til rette for etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen, samt gi eksisterende næringer vilkår og støtte til opprettholdelse og utvikling. Det skal tilrettelegges for, og stimuleres til boligbygging og bosetting i alle deler av kommunen. Vi skal sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i Snillfjord, med et inkluderende og individuelt tilpasset skolemiljø, som gir hver enkelt mulighet til å utvikle sine evner og føle trygghet, og som er fri for mobbing. Kommunen skal ha helse og sosialtjenester på høyt nivå, og en organisering som skaper trygghet og forutsigbarhet. Et likeverdig og godt tilbud nærmest mulig innbyggerne. Vi vil legge til rette for at forebyggende helsearbeid og individets egen mulighet til å opprettholde god helse er gode i kommunen. For å nå den overordnede målsettingen vedtas følgende delmål for perioden inndelt i rammeområder: o Politikk og sentraladministrasjon Ha en politisk struktur som bidrar til demokrati og deltagelse. En vitalisering av kommunestyres ansvar til overordnet og målmessig styring av virksomheten. Politisk arbeid og ønsker skal bunne ut i vedtak som er konkrete og entydige. Administrasjonen skal ha en nøktern og hensiktsmessig organisering som ivaretar innbyggernes og politikernes behov for en tilstrekkelig saksbehandling og tjenester. Delegerte oppdrag og vedtak skal ivaretas på en god måte og iverksettes innen de tidsfrister som gjelder. Arbeide aktivt for bedre mobil og bredbåndsdekning i kommunen, samt opprusting og utbygging av vegnett i kommunen. Støtte opp om og arbeide aktivt sammen med frivillige lag og organisasjoner. Disse har en viktig rolle i lokalsamfunnet for tilhørighet og fellesskapsfølelse, samt at de er sentrale i kommunens forebyggende helsearbeid. Kommunen skal også ha en god kontakt med og konstruktivt samarbeid med næringsorganisasjonene. Økt og målrettet markedsføring av Snillfjord. Det må skapes en identitet og positiv profilering av kommunen, med fokus på våre sterke sider og fortrinn. Både for oss selv, mulige nye bosettere, næringsliv i regionen og nyetablerere samt turist og fritidsbefolkningen. Ha en kontinuerlig vurdering av organisering og interkommunale samarbeidsformer for best mulig samlet tjenestetilbud. 14

15 o o Oppvekst Opprettholde en desentralisert skolestruktur, basert på tre oppvekstsenter med samlokalisering av barnehage og skole, samt oppgradering/rehabilitering av tilhørende bygg og anlegg. Full barnehagedekning med vekt på kvalitet og målrettet virksomhet. Legge til rette for en aktiv skole som knytter skole og lokalsamfunn sammen. Ha en kvalitetsmessig god skole og ansatte med god og relevant kompetanse som sikrer optimale læringsvilkår for den enkelte elev. Opprettholde en god skolehelsetjeneste med mulighet til oppfølging av enkeltelever. Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og forebyggende folkehelse. Utvikle rådgivningstjenesten i ungdomsskolen med vekt på individuell og profesjonell veiledning ved yrkes- og utdanningsvalg. Bruk av praktisk læring hvor dette er hensiktsmessig. Innføre praktiske valgfag i ungdomskolen. Helse og omsorg Økt satsning på forebyggende helsearbeid. Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet og et sunnere kosthold blant kommunens innbyggere. Gjennom samarbeid med frivillig sektor skape et inkluderende og godt nærmiljø som bryr seg om og tar hand om medmennesker. Kommunen skal støtte opp om Grønn omsorg og inn på tunet i Snillfjord for videreutvikling, spesielt med tanke på rehabiliteringstjenesten. Vi skal ha en god helhetlig omsorgstjeneste som inkluderer kultur, aktivitet og trivselstiltak, for en meningsfull hverdag og forebygging av ensomhet og psykiske lidelser. Vi skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gi pleietrengende tilbud om institusjonsopphold ved behov, samtidig som vi må gjøre det mulig for eldre å bo hjemme så lenge de ønsker det. Utvikle og organisere helse og pleietilbudet i kommunen med tanke på høy kvalitet på tjenestene, og forutsigbarhet og trygghet for brukerne. Dette i samarbeid med andre kommuner. o Teknisk, landbruk og miljø Gjennom kommunens næringsplan ivareta eksisterende næringsliv, utvikle og skape grunnlag for ny næring i samarbeid med næringslivets organisasjoner. Opparbeide attraktive næringsarealer i flere områder i kommunen. Kommunen skal være en aktiv veileder og støttespiller for nyetablerere. Gjennom arealforvaltning sikre vern av produktiv jord. Tilrettelegge for boligbygging i alle deler av kommunen. Ledige kommunale tomter opparbeides og markedsføres aktivt. Stimulere til økt boligbygging og tilflytting til kommunen gjennom økonomiske støttetiltak. Kommunen sammen med landbruksnæringa skal gjennomføre en strategiprosess for å se på mulighetene for å utvikle tileggsnæringer, som for eksempel ulike utmarksprodukter. Ha en god og hensiktsmessig VAR-tjeneste som drives etter selvkostprinsippet. Kommunen skal tilstrebe et godt vedlikehold av kommunale bygg og eiendeler. Tilstrebe en god standard på kommunale veier. Økt fokus på trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Legge til rette for lokal energiproduksjon. Kommunen bør tilstrebe flere lærlingplasser og da med god oppfølging og innhold. 15

16 2.2 Kostrastatistikk I og med at kommunen ikke har bestemt eksakte måleinstrumenter for måloppnåelse, legges det frem enkelte tallmaterialer fra rapporterte kostratall for Sammenlignbare kommuner; Roan og Flatanger lik i innbyggertall og areal. Oppvekst Fig. 4 Forklaring til funksjoner: 202: Grunnskole 214: Spesialskoler 215: Skolefritidstilbud 222: Skolelokaler 223: Skoleskyss 16

17 Fig. 5 Pleie og omsorg Fig. 6 17

18 Teknisk Fig. 7 Fig

19 Fig. 8 19

20 3 Konsekvensjusteringer pr. rammeområde 3.1 Politikk og sentraladministrasjon Området omfatter folkevalgte styringsorganer, revisjon og kontrollutvalg, fellesutgifter (felles driftsutgifter, premieavvik, overformynderi, tilskudd osv.), rådmann, økonomiavdeling, personal, IKT, post/arkiv, sentralbordtjeneste, kultur, bibliotek, rådhuspost, politisk sekretariat og næring/informasjon. Hovedoversikt Drift 20

21 Forklaring/status innenfor hvert driftsområde Politikk: Kommunestyre; 7 møter pr. år, beregnet godtgjørelse, kjøring osv. kr (medberegnet beløp for gaver ansatte i forbindelse med 20, 30 år osv. kr ). Formannskap; beregnet 13 møter pr. år. Netto budsjett på kr Stortingsvalg: kr Komite I og II: Budsjett på kr hver på grunn av den aktiviteten/hyppigheten det er med møter nå. Kr hver i Endring som følge av F-sak 157/12: o Godtgjørelse til ordfører settes til kr i 80 % stilling, økning på kr o Godtgjørelse til varaordfører settes til kr , en økning på kr Støtte/andre tiltak (jfr. økonomiplan ): Snillfjord Menighetsråd: kr Endring i møte : Formannskapet foreslår å øke støtten i 2013 med kr til kr Snillfjord Ungdomsråd: kr Snillfjord Næringsforening: kr (bruk av næringsfond kr ). Endring i møte : Formannskapet foreslår å sette støtten til 0 kr. for Samarbeidskomiteen i Orkdalsregion: kr Snillfjord frivilligsentral: kr. 0. Norsk landbruksrådgivning: kr. 0. Tilskudd til Allskog: kr. 0. Sommerjobb ungdom: kr. 0 21

22 Revisjon og kontrollutvalg: Fellestjenesten: Område: Begrunnelse: Kostnad: Investering: Elektronisk saksbehandlingssystem Kr ,- Med i formannskapets budsjettforslag Finansiering med bruk av lån. Oppgradering til ESA 8. Systemet vi har i dag er tregt. I ESA 8, vil systemet bli raskere og mer stabilt. Det vil bli færre feilsituasjoner og saksbehandleren kan jobbe raskere. Det skaper store forsinkelser enkelte dager slik det er nå. Investering: E post server Med i formannskapets budsjettforslag. Økt driftskostnad: Lisenser på pc i servicekontoret Med i formannskapets budsjettforslag Kapasiteten er for liten i den versjonen vi har i dag. Liten plass og tregt system. Innboksen blir fort full, dette fører til at en ikke mottar mailer. Må kunne arbeide i E-sak fra servicekontoret. Å sitte i servicekontoret en hel dag uten å kunne gjøre sitt egentlige arbeid er sløsing med ressurser. Kr ,- Kr ,- 22

23 Økt driftskostnad: Arkiv lokaler Ikke med i formannskapets budsjettforslag Økt driftskostnad: Backup løsning Ikke med i formannskapets budsjettforslag Kommunens arkiv lokaler er ikke i henhold til arkivforskriften. Slik det er nå står det vann tank i samme rommet. Ved en vannlekkasje vil kommunens arkiv gå tapt. Vi har tre rom som vi kan sette i stand, slik at de blir godkjent. Dagens backup-løsning er over 7 år. Det er et gammelt system. Lagres nå på tape. Tapene som backupen blir lagra på ligger i en safe på datarommet. Den beste løsningen har vært å kjøpe et moderne backupsystem og satt det i et annet kommunalt bygg. Backupen lagres i dag i samme hus som den andre serveren. Ved en brann på rådhuset vil både backup og det administrative system gå tapt. Kr ,- Kr ,- Økt driftskostnad: Stillingsannonser Ikke med i formannskapets budsjettforslag Økt driftskostnad: Medalje for lang og tro tjeneste Med i formannskapets budsjettforslag Budsjettet må økes. Ved halvgått år er budsjettet brukt opp. Vi må bruke kun hjemmesida og Nav siste halvår. Vi når ikke de søkerne som vi ønsker. Budsjettet må økes Det er viktig å takke de som har vært trofast mot kommunen i 30 år med en medalje. Budsjettet må økes. Kr ,- Kr ,- 23

24 Økt driftskostnad: Tillitsmannsforum Ikke med i formannskapets budsjettforslag Det er ikke budsjett for å dekke utgifter i forbindelse med forhandlinger. Den hovedtillitsvalgte har rett på dekt arb.tid. Kr ,- Folkebiblioteket Biblioteksjefstilling lyses ut med tiltredelse 1. januar. Ved Ven filial vurderes det bokbusstilbud fra høsten Det vil gi en innsparing på ca. kr for høsthalvåret og en innsparing pr år på ca. kr Biblioteksystemet oppgraderes. Dette gjør det mulig å søke i bibliotekets samling fra egen datamaskin og foreta fjernlån både fra eget bibliotek og fra andre samlinger i landet. Dette medfører høyere kostnader på drift av systemet. Rådmann: Endring i stab i forhold, jfr. Økonomiplan Økonomiavdeling: Bemanningsendring. Nytt økonomisystem tas i bruk fra Tatt hensyn til kostnader i forbindelse med dette. Investeringer: Formannskapet foreslår å budsjettere med følgende investeringer: 1. Egenkapitalinnskudd KLP (obligatorisk faktura vil komme): Kr finansieres med bruk av disposisjonsfond 2. Ny e-post server, investering kr inkl. mva. Finansieres med bruk av ubundet investeringsfond 24

25 3.2 Oppvekst Området omfatter fellesutgifter oppvekst, kommunalsjef oppvekst (administrering av oppvekstområdet, kulturskole og voksenopplæring), Krokstadøra oppvekstsenter (skole, barnehage, SFO og fritidsklubb), Hemnskjela oppvekstsenter (skole, barnehage og SFO), Ven oppvekstsenter (skole, barnehage og SFO) og PP-tjenesten. Hovedoversikt Drift 25

26 Forklaring/status innenfor hvert driftsområde Leirskole: foreslås tatt inn igjen med kr Ungdomsklubben: kr Felles oppvekst Elevtallet går ned fra 122 elever i 2012/13 til 116 elever i 2013/14. Dette får konsekvenser for lærertettheten ved Aa og Ven. I årene framover vil elevtallet reduseres ytterligere fram til 2016 som blir et bunnår med bare 91 elever i hele kommunen. Kommunens målsetting Skolen i Snillfjord skal bruke utemiljøet i kommunen for å stimulere sosial, fysisk og faglig læring og utvikling. Skolen i Snillfjord skal bli dyktig og bevisst i bruk av IKT. LP- modellen Det legges opp til en bred deltakelse i regionen på LP-modellen, et forskningsbasert kvalitetsutviklingssystem i regi av Lillegården kompetansesenter og Trøndelag kompetansesenter i stat.ped.-systemet. Deltakerkostnad for 3 skoler med anslått rabatt pga skolestørrelsen vil komme på ca. kr Tilpasset opplæring og spesialundervisning Forvaltningsrapporten setter fokus på at en forholdsmessig stor del av ressursene går til spesialundervisning og en økende bruk av spesialundervisning med økende alder. Denne situasjonen ser ut til å være snudd i inneværende skoleår. Vi ser en reduksjon av andel elever med spesialundervisning (fra 17,6 % i 2011 til 13 % i år) og andelen blant de eldste har også gått ned. Det er viktig for skolene å ha tilstrekkelig med ressurser til å gi god tilpasset opplæring og å sette inn denne tidlig nok. Da vil en kunne motvirke at så mange elever kommer inn i en spesialundervisningsspiral. Underveisvurdering Vuderingsforskriften krever fortsatt oppfølging gjennom kompetanseutvikling. Barnehage Det gis tilbud ved alle tre oppvekstsentra. Det forutsettes at alle gir et heltidstilbud, dvs. tilbud alle dagene. Det legges også opp til en grunnbemanning på en voksen pr. 6 barn over 3 år og en voksen pr. 3 barn under 3 år. Det må likevel være minimum to voksne alle dager. Fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner Det forventes en refusjon for grunnskoleutgifter i andre kommuner på ca. kr IKT-kompetanse Skal lærerplanenes kompetansemål og kommunens målsetting om god IKT-kompetanse nås må en regne med betydelige utgifter til digitale verktøy framover. 26

27 Driftsenhetene Krokstadøra oppvekstsenter Elevtallet går opp fra 80 elever inneværende til 84 elever skoleåret 2013/14. Dette skyldes et stort 8. trinn fra neste høst med hele 22 elever. Barnetrinnet har imidlertid en nedgang fra 47 elever i år til 41 fra høsten Her er medregnet elever som er meldt tilflyttet dette skoleåret. Skolen har 11,5 årsverk fordelt på 13 lærere. Det er 1,6 årsverk til assistenter fordelt på 3 personer. Skolen bruker i tillegg 0,4 årsverk på sfo. Dette året er det en lederressurs på 1,4 årsverk ved skolen og 0,35 ved barnehagen. Oppvekstsenteret har en merkantil stilling på 0,6 årsverk hvorav en del er knyttet til felles oppvekst. Skolen har også elever med rett til særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring. Valgfag Valgfagtilbudet i 1. halvår av 2013 omfatter bare elevene på 8. trinn som har valget mellom to fag. Fra høsten 2013 utvides antall fag skolene kan gi tilbud i. Samtidig skal både 8. og 9. trinn ha dette tilbudet, dvs. 34 elever. Valgfagtilbudet innebærer en utvidelse av skoledagen for disse elevene. Dette innebærer en ekstra skysskostnad. Ny Giv. Det skal gjennomføres en intensivopplæring som starter etter jul i 10. trinn. Elevene vil få tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående skole. Dette krever en ressurs til undervisning av utvalgt elevgruppe i norsk og matematikk. Lærere i fagene ved skolen skoleres i Oslo. Utgifter til dette refunderes. Skolen vil imidlertid måtte dekke kostnadene med undervisningen av elevene. Det skal gis til sammen 8 timer pr. uke fra januar til mai i norsk og matematikk. Dette har en kostnad på ca. kr Ungdomsklubben Driften av fritidsklubben opprettholdes, kr i netto utgift. Hemnskjela oppvekstsenter Skolen Skolen vil ligge på et jevnt nivå i elevtall i årene framover med 12 elever +/- som en gjennomgående elevtall. Inneværende skoleår har 13 elever og fra neste høst forventes en topp med 14 elever. Skolen har 1,3 årsverk fordelt på tre lærere (hvorav rektor er en). Vikarlønn er justert noe opp da kontaktlærer er tillitsvalgt i utdanningsforbundet og det gir en rett til permisjon til organisasjonsmessige kurs. I tillegg er rektor borte fra undervisningen for å delta på møter i dager med undervisning. Vikarbudsjettet må også ha rom for noe sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden. Pågående utredningsarbeid vil gi et behov for assistent fra høsten Barnehagen Pga økning i barnetall er det behov for økning i assistentstilling fra 1.mars. Sfo Det er så stort antall barn som bruker sfo at det må være en egen ansvarlig for deres opplegg i store deler av åpningstida. Likevel forutsettes et tett samarbeid med barnehagen. 27

28 Ven oppvekstsenter Elevtallet går ned fra 30 elever inneværende til 21 elever skoleåret 2013/14. Dette innebærer et mindre behov for delingsressurser fra neste høst. Dette har en budsjettvirkning på 5/12 av året. Skolen har inneværende skoleår 3,4 årsverk fordelt på 5 lærere (rektor medregnet). Kulturskolen Det forutsettes tilbud ved alle tre oppvekstsentra i 2013, eventuelt i samarbeid med nabokommune. Voksenopplæringa Det gis fortsatt et tilbud om norskopplæring i kommunen til innvandrere. Dette gis både til arbeidsinnvandrere uten rett til slik rett og til familiegjenforente som har både rett og plikt. Dette finansieres med tilskuddsmidler i dag. Tilskuddsmidler som ikke er øremerket brukes til behov for særskilt norskopplæring i grunnskolen. Folkebiblioteket Biblioteksystemet oppgraderes. Dette gjør det mulig å søke i bibliotekets samling fra egen datamaskin og foreta fjernlån både fra eget bibliotek og fra andre samlinger i landet. Dette medfører høyere kostnader på drift av systemet. Tiltak Folkebiblioteket Biblioteksjefstilling lyses ut med tiltredelse 1. januar. Ved Ven filial vurderes det bokbusstilbud fra høsten Det vil gi en innsparing på ca. kr for høsthalvåret og en innsparing pr år på ca. kr

29 Forslag til investeringer oppvekst Trafikksikkerhet Tiltak Kostnad Fylkeskommunalt Egenfinasiering tilskudd Investering Aksjon skoleveg Rekkverksetting i Skjevikdalen Dette tiltaket har 1. prioritet i trafikksikkerhetsplanen av tiltak på kommunale veger. Det innebærer rekkverk på to strekninger i Skjevikdalen der vegen smal og dårlig sikret mot en 20 m bratt skrent. Kr Kr Kr Med i formannskapets forslag. Finansieres med ubrukte investeringsfond. Alle priser inkl. mva Investering Aksjon skoleveg 2014 Tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen Det er viktig å ha finansiering klar for søknad på trafikksikkerhetsmidler for Dette tiltaket hører derfor heller heime i økonomiplanen framfor i årsbudsjettet for Kr Kr Kr Ikke med i formannskapets forslag Alle priser inkl. mva 29

30 Tiltak Etableringskostnad Installasjon og opplæring Årlig bruksrett Investering Skoleadministrativt system Det forutsettes etter hvert at skoler har et skoleadministrativt system. Særlig med ny vurderingsforskrift har det blitt strengere krav til underveisvurdering. Lærernes underveisvurdering skal dokumenteres, og i dag har vi ikke gode system for arkivering av denne dokumentasjonen. Det effektiviserer skolenes arbeid med administrasjon og gir skoleeier en bedre oversikt over skolenes arbeid. Kr Kr Kr Ikke med i formannskapets forslag. Alle priser eks. mva Tiltak Investeringskostnad Datamaskiner til elevbruk 22 nye maskiner til 8. klasse 2013 Supplering av elevmaskiner Ven, 10 stk Med lisenser regnes enhetskostnader på kr 4000,- eks mva Kr Ikke med i formannskapets forslag. Alle priser eks m 30

Årsbudsjett og Gebyrregulativ 2013

Årsbudsjett og Gebyrregulativ 2013 Årsbudsjett og Gebyrregulativ 2013 Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2012 Sak: 143/12 Resultat: Innstilling vedtatt

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 09/13 Økonomiplan 2013-2016, drift og investering Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK:

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer