FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1."

Transkript

1 FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: Forhåndsvarsling: Vedtatt av Ski kommunestyre

2 Innholdsfortegnelse KAP. 1 FELLESBESTEMMELSER Generelt Betalingsplikt Tidspunkt for beregning av gebyr Urimelig gebyr Betalingstidspunkt Tjenester og gebyrer som skal betales etter medgått tid og ressursbruk Klage Endring av forskriften eller gebyrsatsene... 5 KAP. 2 PLANSAKER Gebyrbelagte planoppgaver Fritak for gebyr Reguleringsplan Konsekvensutredninger Dispensasjoner fra reguleringsplan Mindre endring av reguleringsplaner Digitaliserte planer... 7 KAP. 3 BYGGESAKER Gebyr for behandling av byggesaker for bolig og fritidsformål Gebyr for behandling av byggesaker for annet formål enn bolig Andre tiltak Dispensasjon Endringer Diverse Ikke gjennomført / avlyst eller utgått Foretaksgodkjenning... 9 KAP. 4 DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 18) Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 19) Gebyr for behandling av dele- og seksjoneringssaker Gebyrer for oppmålingsforretning Matrikkelføring Annet Kart og kartdata Kap. 5 Betalingsregulativ for kart, Planer og tegninger på papir eller i digitalformat Papirkopier av analoge kart eller tegninger Utskrift på papir fra digitale kartdatabaser Spesialkart eller temakart på papirutskrift Flybilder på papirutskrift eller PDF Forsendelse, porto og ekspedisjonsgebyr KAP. 6 GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG FORURENSNINGSFORSKRIFTEN Behandling av tiltaksplan for terrenginngrep i forurenset grunn

3 Forurensningsforskriften kap Behandling av søknad om utslippstillatelse og kontroll av utslip fra private avløpsanlegg Forurensningsforskriften kap Tilsynsgebyr for renseanlegg eller utslipp Benandling av søknad om utslippstillatelse og kontroll av utslipp fra kommunale avløpsanlegg - forurensningsforskriften kap Behandling av søknad om virksomhet som kan volde forurensning Forurensnignsloven kap Prisregulering Fullmakt til rådmannen

4 KAP. 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Generelt Denne forskriften erstatter tidligere regulativer om gebyr for plansaker, vedtatt (sak ), forskrift om gebyr for byggesaker vedtatt (sak ) og forskrift om gebyr for delesaker, seksjoneringssaker, oppmålingsarbeider, kart, geodataprodukter og matrikkelføring, vedtatt (sak 119/11). Forskriften er gjeldende fra vedtaksdato og erstatter tidligere regulativer for gebyr innenfor de samme områdene. Gebyrene er vedtatt med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27. juni i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17. juni , 17, 18, 19 i forskrift til matrikkelloven (matrikkelforskriften) 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars Betalingsplikt Alle som får utført tjenester som omfattes av denne forskriften skal betale gebyr etter faktura fra Ski kommune. Der tinglysing er nødvendig, vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr Tidspunkt for beregning av gebyr Gebyrene skal beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt kommunen mottar et planforslag eller konsekvensutredning som etter administrasjonens skjønn kan fremmes til behandling, eller på det tidspunkt fullstendig eller tilfredsstillende søknad, begjæring eller rekvisisjon foreligger hos Ski kommune. 1.4 Urimelig gebyr Dersom gebyrets størrelse viser seg å være åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn i forskriften, og til det arbeidet og de kostnadene kommunen har, kan kommunen av eget tiltak beregne og fastsette gebyr ut fra medgått samlet ressursbruk 1. Kommunen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er klart urimelig eller det etter kommunens skjønn er mindre egnet. 1.5 Betalingstidspunkt Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før planforslag behandles første gang politisk. For andre plan- og byggesaker sendes faktura etter at vedtak er fattet. 1.6 Tjenester og gebyrer som skal betales etter medgått tid og ressursbruk Når gebyret skal fastsettes skjønnsmessig jfr. 1.4, skal det brukes følgende timesats: 1 Medgått samlet ressursbruk vil normalt omfatte timeforbruk hos saksbehandlere og merkantile støttefunksjoner, utgifter til sakkyndig bistand, kontorhold, møtevirksomhet, befaringer, annonsekostnader etc. 4

5 Kontorarbeid/feltarbeid Kr. 770,- per time 1.7 Klage Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om gebyr gjort i medhold av denne forskriften, jfr. plan- og bygningslov Endring av forskriften eller gebyrsatsene Gebyrenes størrelse justeres automatisk en gang hvert år, i samsvar med kommunal deflator for siste år, pr Øvrige endringer av gebyrforskriften vedtas av kommunestyret etter en forhåndsvarsling. 5

6 KAP. 2 PLANSAKER 2.1 Gebyrbelagte planoppgaver Det betales gebyr for behandling av: Forespørsler før varsel om igangsetting av private reguleringsarbeider Private forslag til reguleringsplaner, pbl (plan- og bygningsloven) Private forslag til mindre endring av reguleringsplaner, pbl nr. 1 Nødvendige konsekvensutredninger iht. pbl. 4-2 tilknyttet private innspill til kommuneplanens arealdel jf. pbl og private reguleringsforslag jv. Pbl Dispensasjoner fra kommuneplan og reguleringsplaner, pbl 19. Gebyret er uavhengig av resultatet av behandlingen. Det kan mottas tilsvarende gebyr for detaljreguleringsplan utarbeidet av kommunen i henhold til pbl 12-3 dersom arbeidet omfatter privat grunn og skjer etter avtale med privat tiltakshaver eller andre private interesser. Dette vil gjelde tilfeller hvor private interesser ser det som en fordel at kommunen utarbeider planen, og hvor kommunen ser fordel ved selv å utføre planarbeidet. I slike tilfeller gjøres avtalen før arbeidet starter. 2.2 Fritak for gebyr Følgende reguleringsformål inngår ikke i beregningsgrunnlaget for plangebyr: - Jord- og skogbruksområder, jf. pbl. 12-5, nr Friluftsområder og naturvernområder, jf. pbl. 12-5, nr Områder/tilleggsarealer som kommunen har pålagt innsenderen å ta med i planforslaget. - Arealer som unntas fra byggemulighet, helt eller i det vesentligste, som følge av regulering til bevaring og vern. Disse unntaksbestemmelsene gjelder også for konsekvensutredninger. 2.3 Reguleringsplan Forespørsler før varsel om igangsetting av private reguleringsarbeider, jfr. pbl ilegges et gebyr på kr ,- når forespørselen skal legges fram for politisk behandling. For behandling av reguleringsplan betales et arealgebyr etter punkt A og et gebyr etter bebyggelsens areal, etter punkt B. Samlet gebyr blir summen av pkt A og pkt B. A. Arealgebyr etter planområdets areal For arealer til og med m² Kr ,- For arealer til og med m² Kr ,- For arealer til og med m² Kr ,- For arealer til og med m² Kr ,- For arealer over m² regnes et tillegg for hvert påbegynt m² arealintervall. Kr. 980,- B. Gebyr etter bebyggelsens areal Det skal betales gebyr for beregnet maksimalt tillatt bruksareal (BRA) i ny bebyggelse og i eksisterende bebyggelse som gis nytt reguleringsformål. Gebyret beregnes i forhold til de 6

7 byggemuligheter planforslaget gir, og ikke til faktiske byggeplaner der disse foreligger. Bruksareal over og under terreng skal regnes med, også garasjeanlegg og tekniske rom medregnes. For bruksareal (BRA) inntil 2000 m² Kr ,- For hvert påbegynt m² bruksareal ut over 2000 m² Kr ,- C. Gebyr for planer med arealkrevende anlegg Ved reguleringsplaner for utendørs idrettsanlegg og andre arealkrevende anlegg som i svært begrenset grad legger til rette for bebyggelse, regnes følgende gebyr For arealer til og med 10 da kr ,- For arealer til og med 20 da kr ,- For arealer over 20. da regnes et tillegg for hvert påbegynt da kr. 520,- For den del av planområdet hvor det legges til rette for bebyggelse, beregnes gebyret etter 2.3 A og B. 2.4 Konsekvensutredninger For konsekvensutredninger beregnes 50 % av reguleringsgebyret for reguleringsplaner, Jfr Når plan og konsekvensutredning behandles samtidig, fastlegges gebyret iht. 2.3 med et tillegg på 25 % for konsekvensutredning. 2.5 Dispensasjoner fra reguleringsplan Dette er saker hvor dispensasjon behandles i sammenheng med en byggesak, samt hvor saken ikke krever omfattende utredning eller involvering av annen fagmyndighet/virksomhet. For dispensasjoner etter pbl. 19 ilegges et gebyr på kr ,-. Kommunen avgjør hvilken kategori en sak hører inn under. 2.6 Mindre endring av reguleringsplaner Dette er saker som krever mer omfattende utredning, samt saker hvor andre myndigheter eller virksomheter må involveres i saksforberedelsene. For mindre endring av reguleringsplan etter pbl og fastsettes et gebyr på kr , Digitaliserte planer Alle planforslag skal fremmes i digital form. Private planforslag vil ikke bli fremmet for politisk behandling før de foreligger i format som samsvarer med Ski kommunes krav til digitale plandata, jfr. Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. Ski kommune kan unntaksvis bistå ved digitalisering av private planer, mot et tilleggsgebyr på minst 25% av plangebyret. Slikt teknisk plansamarbeid skal være avtalt før private sender inn planutkast, jf Dersom det kun er behov for mindre omfattende assistanse i forbindelse med digitalisering av plan, kan dette avtales gjennomført på timebasis etter timesats fastsatt i denne forskriftens 1.6. KAP. 3 BYGGESAKER Arealgrunnlag som benyttes er bruksareal (BRA) etter NS Av gebyret utgjør ca 10 % av satsene utgifter til tilsyn. 7

8 3.1 Gebyr for behandling av byggesaker for bolig og fritidsformål Første boenhet Kr , Ytterligere boenhet i samme bygg 0 40 m 2 Kr , Ytterligere boenhet i samme bygg 41 m 2 - større Kr ,- Tilbygg, påbygg, ombygging, boliggarasje, uthus og lignende. Gjelder også driftsbygninger i landbruket samt midlertidige og transportable bygg: m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , Over 100 m 2 Kr ,- 3.2 Gebyr for behandling av byggesaker for annet formål enn bolig (nybygg samt til-, på- og ombygging av slike) m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , Areal over 1000 m 2 belastes med et tillegg for hver påbegynte 200 m 2 Kr ,- 3.3 Andre tiltak Tekniske installasjoner i bygg og i grunnen, terrenginngrep, større utomhusplaner, skiltsystemer, basseng, brønner, dammer, broer, støttemurer, skjermvegger, innhegninger, større fasadeendringer, parkeringsplasser og lignende. Kr , Større tekniske anlegg Kr , Mindre endringer / reparasjon av bygningstekniske installasjoner. Enkeltskilt Kr , Riving (= eller < 70 m 2 ) Når riving søkes og gjennomføres samtidig med nytt bygg på samme eiendom betales kun gebyr for nybygget. Kr , Riving (> 70 m 2 ) Når riving søkes og gjennomføres samtidig med nytt bygg på samme eiendom betales kun gebyr for nybygget. Kr , Andre mindre, søknadspliktige tiltak Kr , Mindre fasadeendring som krever søknad Kr ,- 3.4 Dispensasjon Behandling av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven med underliggende regelverk, når dispensasjonssøknaden behandles i sammenheng med en byggesak Kr ,- 3.5 Endringer Reviderte tegninger - Fast sum. Det regnes ikke gebyr for revisjon av tegninger som gjelder småhus- og fritidsbebyggelse. Kr , Endring av tidligere innvilget tillatelse 20 % av opprinnelig gebyr, 8

9 minimum Kr ,- 3.6 Diverse Bruksendring uten større bygningsmessige endringer Kr , Midlertidig bruksendring Kr , Avslag / For søknader som avslås ½ gebyr Ulovlige byggearbeider. Saksbehandling i forbindelse med ulovlig byggearbeid og / eller arbeid som er utført i strid med tillatelse/ bestemmelser/ satt i gang uten tillatelse. 6.6 Søknader med ansvarsrett, hvor søknaden ikke er komplett og supplerende opplysninger er nødvendige. Dobbelt gebyr. Minimumsgebyr kr ,- 10 % tillegg 3.7 Ikke gjennomført / avlyst eller utgått Dersom kun rammetillatelse er gitt ½-part tilbakebetales men minimum kr 4 600,- tilbakeholdes Dersom igangsettingstillatelse er gitt Intet tilbakebetales Søknader uten ansvarsrett Intet tilbakebetales Dersom regning ikke er betalt sendes ny regning etter ovenstående regler. 3.8 Foretaksgodkjenning Lokal godkjenning av foretak (inkl. ansvarsrett) Kr , Behandling av ansvarsrettssøknad (sentralt godkjente Kr. 780,- foretak). 9

10 KAP. 4 DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATA- PRODUKTER OG MATRIKKELFØRING 4.1 Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 18) Kommunen skal fullføre rekvisisjoner uten ugrunnet opphold. Dersom den lovpålagte fristen på 16 uker overskrides, medfører det 1/3 avkorting av gebyrsatsene. I vinterperioden 15. november til 15. april kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører avkorting av gebyrsatsene. Forutsetning for at denne vinterforskriften skal gjøres gjeldene er at snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Denne regelen om unntak fra tidsfrister i vinterperioden er vedtatt med hjemmel i forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. 4.2 Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 19) For saker etter matrikkelloven som ikke krever oppmålingsforretning; sammenslåing av eiendommer, avtale om eksisterende grense, samle fast eiendom eller saker fra jordskifteretten, skal kommunen matrikkelføre saken innen 6 uker. Den samme fristen gjelder ved retting, endring eller tilføying i matrikkelen. Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyr for matrikkelføringen avkortes med 1/ Gebyr for behandling av dele- og seksjoneringssaker Dispensasjon (pbl 19-1) For hvert forhold som krever dispensasjon: Kr , Delingssøknad (pbl 20-1 bokstav m.) Ved søknad om fradeling av inntil to nye parseller Kr ,- Ved søknad om fradeling av mer enn to nye parseller Kr ,- Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, kommer det i tillegg gebyr for behandling etter jordloven Søknad om arealoverføring/tilleggsareal (pbl 20-1 bokstav m.) Ved søknad om arealoverføring/tilleggsareal Kr , Søknad om arealoverføring ved grensejustering (matrikkelloven 16) Ved søknad om arealoverføring ved grensejustering Kr , Søknader som avslås Søknader om dispensasjon, deling, arealoverføring eller grensejustering (jfr ) som avslås, gebyrbelegges med 50 % av ordinær gebyrsats Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom (lov om eierseksjoner 7) 10

11 Sak som krever befaring Fem ganger rettsgebyrets størrelse Sak som ikke krever befaring Tre ganger rettsgebyrets størrelse Ved oppretting av eierseksjon med uteareal, skal det i tillegg kreves gebyr etter Ny behandling av avslått begjæring om seksjonering eller reseksjonering Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr Sammenslåing av eiendommer (Matrikkelloven 18, forskriftene 16) Sammenslåing av eiendommer er unntatt gebyr. Dersom det i forbindelse med sammenslåingen skal utarbeides matrikkelbrev, beregnes gebyr etter reglene i Gebyrer for oppmålingsforretning (Matrikkelloven 32, forskriftene 16.) Oppmålingsgebyr etter 4.4 inkluderer matrikkelgebyr etter A Oppmålingsforretning for ny grunneiendom, festegrunn eller over eksisterende matrikkelenhet Areal til og med 1 daa Kr ,- Areal 1 til 2 daa Kr ,- Areal 2 til 5 daa Kr ,- Areal 5 til 20 daa Kr ,- Areal over 20 daa; etter medgått tid. Minstegebyr Kr ,- Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, betales slikt gebyr: For tomt 3 9 Gebyrlegges med 85 % av ovenstående Fra tomt 10 Gebyrlegges med 70 % av ovenstående Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny oppmålingsforretning må avholdes, vil gebyret økes med 10 % B Oppmålingsforretning for ny anleggseiendom Volum fra 0 til 2000m 3 Kr ,- Volum fra 2000 m 3, økning pr. påbegynt 1000 m 3 Kr , A Oppmålingsforretning ved grensejustering mellom grunneiendom, festegrunn eller anleggseiendom Areal m 2 Kr ,- Areal m 2 Kr ,- Der grensejusteringen berører to eller flere eiendommer skal det betales gebyr for hver eiendom som er berørt. Grensejustering i forbindelse med fradeling, inngår i gebyr under B Oppmålingsforretning ved arealoverføring mellom eiendommer Areal m 2 Kr ,- Areal m 2 Kr ,- Areal > 500 m 2 Gebyrlegges etter A Der hvor tilleggsareal (arealoverføring) kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr for hvert tilleggsareal (arealoverføring). I tillegg vil det påløpe gebyr for dokumentavgift og tinglysingsgebyr. 11

12 4.4.3 Oppmålingsforretning over del av eksisterende grense for en grunneiendom Hvis alle grensene rundt eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter punkt Til og med 3 grensepunkter Kr ,- For overskytende grensepunkter, per punkt Kr , Oppmålingsforretning av uteareal som inngår i en seksjon (Matrikkellov 6 bokstav e, Matrikkelforskriften 16 punkt 3) Areal m 2 Gebyrlegges etter A Areal m 2 Gebyrlegges etter A Areal over 500 m 2 Gebyrlegges etter A Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt matrikkelkart. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser Oppmålingsforretning som utføres uten markarbeider ( kontorforretning ) Dersom oppmålingsforretning blir utført uten markarbeider, gebyrlegges det med 65 % i henhold til ovenstående satser Klarlegging av eksisterende grense ( grensepåvisning ) Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: Til og med to punkter Kr ,- Tillegg per punkt fra og med punkt nr. tre Kr. 820,- Dersom grensen tidligere ikke er koordinatbestemt, må det betales gebyr for avholdt oppmålingsforretning etter punkt A eller Oppmålingsforretning ved registrering Gebyr til kommunen når oppmålingsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene for forretningen (gebyrer etter ) etter følgende % satser: Oppgave 1 Fremskaffe datagrunnlag 30 % 2 Varsling og kartforretningsmøte 15 % 3 Tekniske arbeider og dokumentasjon 30 % 4 Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 % Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 4 sin andel økes og aktivitet nr 3 minskes med 5 % Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales: Ferdig innkalt forretning 50 % av oppmålingsgebyret Ferdig avholdt forretning 75 % av oppmålingsgebyret Der matrikkelbrev er utarbeidet 100 % av oppmålingsgebyret 12

13 4.5 Matrikkelføring (Matrikkelloven 32, forskrift 16) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr for oppretting av matrikkelenhet Kr ,- Ved særlige grunner kan det være hensiktsmessig å føre ny matrikkelenhet inn i matrikkelen før oppmålingsforretningen er fullført. (matrikkelloven 6 andre ledd). Når enheten opprettes må det settes en frist på at oppmålingsforretningen skal være fullført innen 3 år (jfr. matrikkelforskrift 25 pkt. 3) Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, jfr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pr. ny registrering i matrikkelen Kr , Utstedelse av matrikkelbrev (matrikkelforskrift 16 pkt.4) Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr. 180,- Matrikkelbrev over 10 sider Kr. 360, Sammenslåing av eiendommer (Matrikkelforskriften 16 punkt 2) Det tas ikke gebyr for registrering av sammenslåing av eiendommer i matrikkelen, men det påløper gebyr for utstedelse av matrikkelbrev, jfr Registrering av samlet fast eiendom (Matrikkelforskriften 16 punkt 2) Det tas ikke gebyr for registrering av samlet fast eiendom i matrikkelen. 4.6 Annet Gebyr for påvisning av reguleringslinjer For særskilt påvisning av reguleringslinjer etter plan (for eksempel byggelinje eller regulert gjerdelinje ) betales gebyr som for klarlegging av eksisterende grense ( grensepåvisning ), punkt Dette forutsetter at det ikke må avholdes oppmålingsforretning over eiendomsgrenser Utstedelse av ajourført målebrev Ajourføring/revisjon av målebrev Kr , Klarlegging av rettigheter Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr Grenseavtale Gebyr for registrering av privat grenseavtale, evnt også matrikkelføring av grensene faktureres etter medgått tid jfr Kart og kartdata Prosjekteringspakke og situasjonskart ( pbl 33-1) Gebyr pr. eiendom Prosjekteringspakke (uten situasjonskart) Kr ,- Situasjonskart Kr ,- 13

14 Forenklet situasjonskart Kr. 700,- Situasjonskart med prosjekteringspakke Kr ,- Forenklet situasjonskart med prosjekteringspakke Kr ,- Prosjekteringspakke er koordinatbestemte og kvalitetssjekkede data for eiendomsgrenser, reguleringslinjer og fastmerker som skal benyttes til prosjektering. I tillegg leveres situasjon og høyde. Prosjekteringspakken leveres digitalt. Ved utarbeidelse av situasjonskart for eiendommer over 10 dekar avtales særskilt gebyr. Når situasjonskartet hentes direkte fra elektroniske portaler som ByggSøk eller Follokart, vil det kreves kartavgift tilsvarende 80% av gebyrsatsene ovenfor. Gebyret vil da bli krevd inn i forbindelse med byggesaken eventuelt delesaken Disposisjonsrett til kartdata For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator). Der priskalkulatoren ikke benyttes, legges følgende priser til grunn pr. dekar: FKB, situasjon og høyde Kr. 15,- Ortofoto Kr. 2,- Reguleringsdata Kr. 3,- VA data Kr 3,- I tillegg kommer ekspedisjonsgebyr Kr. 800,- Konvertering til andre dataformat enn SOSI, Kr 200,- Ortofoto leveres i hele bilder (480 dekar). Leveranse av fastmerker gjøres ved uttak av fastmerkerapport som inkl. koordinater for fastmerkene, kvalitet på fastmerkene og oversiktskart. Det betales gebyr kr. 320,- per fastmerkerapport. Ved større salg av digitale reguleringsdata, fastmerker og eventuelt andre kartdata fremforhandler kommunens administrasjon en separat avtale (for eksempel en abonnementsordning) med de berørte parter Formidling av eiendomsinformasjon Ved utgivelse av bearbeidet eiendomsinformasjon beregnes følgende nettopris pr. eiendom/ salgsobjekt. I tillegg kommer prisen til evnt ekstern formidlingstjeneste (for eksempel ved bruk av Norsk Eiendomsinformasjons formidlingstjeneste, InfoLand). Alle priser er eks. merverdiavgift. Standard meglerpakke: Kr. 900,- Enkel meglerpakke: Kr. 815,- Ved kjøp av enkeltprodukter som inngår i standardpakkene : Eiendomsinformasjon Kr. 120,- Målebrev eller matrikkelbrev Kr. 175,- Grunnkart Kr. 160,- Bygningsdata Kr. 120,- Midl.brukstillatelse/ferdigattest Kr. 220,- Godkjente bygningstegninger (bolig/leilighet) Kr. 250,- Gjeldende regulering m/best. Kr. 200,- Tilknyting off. vann og avløp Kr. 55,- Kommunale avgifter Kr. 110,- Legalpant Kr. 55,- Andre enkeltprodukter: 14

15 Godkjente bygningstegninger (garasje m.v.) Kr. 140,- Gjeldende kommuneplan m/bestemmelser Kr. 100,- Ortofoto Kr. 120,- Seksjoneringstillatelse Kr. 260,- Vannmåleravlesninger/vannforbruk Kr. 100,- Antall boligenheter Kr. 120,- Innsendt forslag nye planer Kr. 120, Formidlingen skjer fortrinnsvis elektronisk og som standard pakkeløsning. 15

16 KAP. 5 BETALINGSREGULATIV FOR KART, PLANER OG TEGNINGER PÅ PAPIR ELLER I DIGITALFORMAT 5.1 Papirkopier av analoge kart eller tegninger Med analoge kart menes kart som finnes i kommunens arkiver på papir eller folie. Eksempler på hva som kan finnes av analoge kart er tekniske kart (1:1000), økonomiske kart (1:5000) og adressekart. Med tegninger menes byggetegninger, skisser o.a. De analoge kartene ajourføres normalt ikke. Enkeltstående kopier i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. For større kopibestillinger eller kopier i arkformater større enn A3 gjelder følgende gebyrsatser: Kart-/tegningskopier - arkformat Pris pr. stk. A4 kr. 10,- A3 kr. 15,- A2 kr. 60,- A1 kr. 75,- A0 kr. 85,- 5.2 Utskrift på papir fra digitale kartdatabaser Utskrift på papir fra kommunens digitale kartdatabaser (kartplott) leveres i farger. Eksempler på hva som kan finnes av digitale kartdatabaser er tekniske kart, markslagskart og kommuneplankart. Kartplott er basert på kommunens foreliggende kartdatabaser og tegneregler, uten behov for bearbeiding eller tilrettelegging. Dersom kartbaser eller tegneregler må bearbeides eller tilrettelegges, gjelder betalingsregulativets pkt. H.3. Enkeltstående kartplott i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. For større kartplottbestillinger eller kartplott i arkformater større enn A3 gjelder følgende gebyrsatser: Arkformat Pris pr. stk. papir Pris pr. stk. PDF fil A4 Papir kr. 105,- Pdf kr. 50,- A3 Papir kr. 155,- Pdf kr. 60,- A2 Papir kr. 310,- Pdf kr. 125,- A1 Papir kr. 415,- Pdf kr. 185,- A0 Papir kr. 520,- Pdf kr. 230,- 5.3 Spesialkart eller temakart på papirutskrift Med spesialkart eller temakart på papirutskrift menes kundetilpassede kartplott. Produksjon av spesialkart eller temakart for kunde, vil innebære bearbeiding eller tilrettelegging av kommunens kartbaser eller tegneregler. For bearbeiding eller tilrettelegging av kommunens kartbaser eller tegneregler beregnes et eget gebyr på grunnlag av anvendt tid i samsvar med regulativets pkt. B. I tillegg er det kundetilpassede kartplottet på papir gebyrbelagt etter følgende satser: Kundetilpasset kartplott arkformat Pris pr. stk. 16

17 A4 A3 A2 A1 A0 Kr. 50,- + time Kr. 60,- + time Kr. 125,- + time Kr. 190,- + time Kr. 230,- + time 5.4 Flybilder på papirutskrift eller PDF Med flybilder menes ortofoto og skråfoto. Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres sammen med andre kartdata. Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal aksen, er ikke måleriktige og kan ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto. Fotograferingsdato og bildemålestokk som er brukt ved fotografering angis på utskriften. papirutskrift av ortofoto er gebyrbelagt etter følgende satser: Flybilder arkformat Pris pr. stk. Pris pr. PDF fil A4 Kr. 115, Kr. 80,- A3 Kr. 145, Kr. 105,- A2 Kr. 310, Kr. 210,- A1 Kr. 415, Kr. 310,- A0 Kr. 520, Kr. 415,- Papirutskrift av skråfoto er gebyrbelagt etter følgende satser: Flybilder arkformat Pris pr. stk. A4 Kr. 300,- A3 Kr. 300,- A2 Kr. 460,- 5.5 Forsendelse, porto og ekspedisjonsgebyr Utskrifter eller kopier som er bestilt i samsvar med regulativets pkt. H.1 H.4 emballeres og forsendes. For nødvendig emballasje og porto gjelder følgende satser: Enhet Pris pr. enhet/forsendelse Kartrull/kartong/cd el.l. 25,- Porto Postens gjeldende satser Dersom betaling for kartprodukter på papir og kopier på papir skjer ved bruk av faktura, påløper fakturagebyr for utsending av fakturaen: Enhet Pris pr. faktura Fakturagebyr 200,- 17

18 KAP. 6 GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG FORURENSNINGSFORSKRIFTEN 2012 Dette kapittelet er vedtatt i egen sak i Ski kommunestyre i medhold av forurensningsloven 52a. Forskriften gjelder fra vedtaksdato og er kunngjort i Norsk Lovtidend. Alle som får utført tjenester som omfattes av denne forskriften skal betale gebyr etter faktura fra kommunen. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. 6.1 Behandling av tiltaksplan for terrenginngrep i forurenset grunn - Forurensningsforskriften kap Enkel sak Arbeidskrevende sak (nærhet til vassdrag, påslipp til kommunalt avløp, etc.) Behandling av søknad om utslippstillatelse og kontroll av utslip fra private avløpsanlegg Forurensningsforskriften kap Behandling av utslippstillatelse for anlegg under 15 pe Behandling av utslippstillatelse for anlegg over 15 pe Mindre endringer av utslippstillatelse Tilsynsgebyr for renseanlegg eller utslipp 3.1 Tilsynsgebyr for funksjonstesting av private renseanlegg Behandling av søknad om utslippstillatelse og kontroll av utslipp fra kommunale avløpsanlegg - forurensningsforskriften kap Behandling eller fornyelse av utslippstillatelse Behandling av søknad om virksomhet som kan volde forurensning Forurensnignsloven kap Behandling av særskilt tillatelse til forurensende tiltak Prisregulering 6.1 Gebyrsatsene reguleres årlig per 1. januar iht. lønns- og prisvekst i kommunesektoren (deflator angitt i Regjeringens forslag til statsbudsjett). 6.7 Fullmakt til rådmannen Rådmannen kan i den enkelte sak øke, redusere eller frafalle gebyrene når særlige grunner foreligger eller dersom gebyrene åpenbart er urimelige i forhold til det arbeid og utgifter forurensningsmyndighetene har med saken. Det kan utarbeides retningslinjer for justering av gebyrene Rådmannen kan gjøre mindre endringer i gebyrforskriften. Kommunestyret skal orienteres når slike endringer er gjort Rådmannen kan delegere myndigheten administrativt. 18