Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste

2 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Sverre B. Midthjell /238-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Vedlegg Saksutredning Saksnr

3 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: kl. 12:00 15:00 Møtested: Orkdal energi, Fannrem Møtende medlemmer: Nils Prestmo (leder) Vigdis Troøyen Foseide Elsa Heggem Larsen John Atle Krogstad Knut Bjørkli Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Aage Schei, styreleder Orkdal Energi (sak 22) Per Rønning, daglig leder Orkdal Energi (sak 22) Ildri Ustad, økonomisjef Orkdal Energi (sak 22) Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge (sak 23) Saker til behandling: 020/11-024/11 Arkivsak: 11/199-6 NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte Saksliste 020/11 021/11 022/11 023/11 024/11 Godkjenning av møteprotokoll fra Referatsaker Orientering ang. Orkdal energi AS og Orkdal fjernvarme AS Orientering om innretning på forvaltningsrevisjonsprosjekt tonivåmodellen Eventuelt

4 Sak 020/11 - Godkjenning av møteprotokoll fra Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen godkjennes. Protokoll Protokollen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen godkjennes. Sak 021/11 - Referatsaker Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering Protokoll Følgende referatsak ble referert: 1. Rapporter fra representantskap og generalforsamlinger i kommunalt eide selskaper. Vedtak: Referatsakene tas til orientering Sak 022/11 - Orientering ang. Orkdal energi AS og Orkdal fjernvarme AS Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Redegjørelsen tas til orientering. Protokoll Per Rønning, Aage Schei og Ildri orienterte om selskapene Orkdal energi AS og Orkdal fjernvarme AS Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

5 Sak 023/11 - Orientering om innretning på forvaltningsrevisjonsprosjekt - tonivåmodellen Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar revisjonens fremlagte prosjektskisse til etterretning. Protokoll Anna Ølnes fra Revisjon Midt-Norge presenterte forslag til innretning på prosjektet. Revisjonen vil komme tilbake med en ny orientering i møte 1. september, når prosjektet har blitt ytterligere konkretisert. Vedtak: Kontrollutvalget tar revisjonens fremlagte prosjektskisse til etterretning. Sak 024/11 - Eventuelt Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. Protokoll - Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet ble diskutert. Dette vil komme som egen sak på neste møte. Vedtak: Ingen vedtak fattet.

6

7 Referatsaker Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Sverre B. Midthjell /238-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Vedlegg Saksutredning Saksnr

8 Notat Til: Kontrollutvalgene Fra: Sverre B. Midthjell Dato: Arkivsaknr: /232-1 Oppsummering av fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn

9

10

11

12

13 Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring

14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PROSESSEN I KOMMUNENE VÅREN STYRINGSGRUPPAS FØRINGER FOR ARBEIDET ANDRE FØRINGER 2. KOMMUNENES UTTALELSER I APRIL-MAI AGDENES FRØYA HEMNE HITRA MELDAL ORKDAL RINDAL SKAUN SNILLFJORD FELLES MØTE FOR FORMANNSKAP 9 JUNI VIKTIGE KRITERIER FOR VALG AV STYRINGSMODELL I RETNING AV EN ANBEFALT STYRINGSMODELL FOR ORKDALSREGIONEN PROSJEKTPLAN FOR HOVEDPROSJEKTFASEN RÅDMANNSKOLLEGIETS INNSPILL TIL AU ARBEIDSUTVALGETS INNSTILLING 27 VEDLEGG 1: NY ORGANISERING I VÆRNESREGIONEN 28 VEDLEGG 2: UTDRAG FRA NIVI-NOTAT NR 5/ Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 2

15 1. Prosessen i kommunene våren 2011 På grunnlag av innspill fra de ni kommunestyrene legges det nå fram et helhetlig forslag for styringsgruppa om folkevalgt styring av framtidig interkommunalt samarbeid i Orkdalsregionen. I neste omgang kommer dette til behandling i kommunene, sammen med tilsvarende planer for et bredt tjenestesamarbeid og særskilte planer for helsesamarbeidet (SiO). 1.1 Styringsgruppas føringer for arbeidet Styringsgruppa (samarbeidskomiteen) vedtok i sitt møte oppdraget for arbeidet med utvikling av ny styringsstruktur, og dette er gjengitt nedenfor. Prosjekt 2: Utvikling av ny styringsstruktur for Orkdalsregionen Orkdalsregionen er nå inne i en fase er det pågår betydelig utviklingsarbeid som kan ende ut i et omfattende og bredt regionalt samarbeid på mange områder. Det er grunn til å tro at det framtidige samarbeidet om helse vil utfordre regionen i retning av en fast tjenesteregioninndeling, og formalisering av et eget rettssubjekt for å ivareta avtalestyring i forhold til helseforetaket. Dette stiller kommunene overfor en del veivalg. For å få en god dialog om hvordan den politiske organiseringen/styringen kan utvikles/styrkes, er det gitt prinsipiell tilslutning til å starte en prosess for å gi kunnskaper om ulike styringsmodeller, drøfte behovet for styring og fordeler/ulemper ved ulike styringsmodeller. 1. Samarbeidskomiteen ønsker at det parallell med SIO og tjenesteutredningene, skal settes i gang en prosess for å avklare framtidig politisk styringsstruktur for Orkdalsregionen. Modellene skal vurderes er dagens organisering, vertskommune med nemnd og samkommune. 2. Det legges opp til følgende prosess for å vurdere framtidig styringsstruktur i Orkdalsregionen: Felles kommunestyremøte avholdes i januar 2011 for å avklare grunnlaget for prosess med politisk styringsstruktur i SAMKOM. Det legges fram et modellnotat til møtet som trekker opp problemstillinger som bør drøftes av kommunene i prosessen. o Arbeidsprosess januar 2011-april En prosessplan fremmes av prosessledelsen, og skal klargjøre framdrift, felles problemstillinger for drøftinger i kommunestyrene og andre i kommunene. o En kort prosjektrapport legges fram i felles kommunestyremøte i april 2011 det drøftes/fremmes felles innstilling til kommunal behandling Beslutningsprosess mai juli 2011 o Politisk behandling i kommunene før sommerferien 2011 o Eventuelt ny organisering fra Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 3

16 Prosjektleder for tjenesteutredningene er også prosjektleder for prosjektet om ny styringsstruktur. Det leies ev. inn en prosessveileder med god kjennskap til kommunene, som kan bistå med å planlegges fellesmøter og arbeidssamlinger med kommunene. I møte vedtok styringsgruppa en mer detaljert prosjektplan med tilhørende aktiviteter og tidsplan for gjennomføringa. For folkevalgt styring godkjente styringsgruppa følgende arbeidsopplegg: 1. Prosjektledelsen presenterer bakgrunnsstoff og viktige spørsmål på et kommunestyremøte (mars-april) 2. Kommunestyret drøfter saken, svarer på spørsmåla og melder tilbake (april-mai) 3. Oppsummering og anbefaling fra styringsgruppa, kanskje et felles formannskapsmøte (juni) 4. Presentasjon for kommunestyrene (august) 5. Vedtak i kommunestyrene (før valget) 6. Iverksetting (fram til årsskiftet) Prosjektledelsen for dette delprosjektet har bestått av samarbeidskomiteens leder, ordfører Ivar Syrstad, Alf-Petter Tenfjord fra fylkesmannen, som har erfaring fra tilsvarende arbeid i Værnesregionen, og prosjektleder Sivert Dombu. I nytt møte godkjente styringsgruppa følgende framdrift for det videre arbeidet med folkevalgt styring: Møter i kommunestyrene, svarer på spørsmål, til 31 mai. Rådmennene drøfter foreløpig 23 mai. Prosjektlederen sammenfatter, skisserer konklusjon, utkast innen 3 juni (seinere er et utvalg på tre rådmenn valgt til å være med på å utarbeide dette utkastet) Foreløpig presentasjon for formannskapsmedlemmer 9 juni. Endelig innstilling 14 juni. Behandling i rådmannskollegiet 15 juni, AU 17 juni og styringsgruppa juni. Deretter sendes samla innstilling primo juli ut til behandling i kommunestyrene med frist før valget 12 september. 1.2 Andre føringer Alle ni kommunestyrer vedtok i 2010 ei felles intensjonserklæring, der det bl.a framgår at Etter kommunevalget i 2011 skal det med utgangspunkt i at medlemskommunene skal bestå som egne kommuner - være etablert et helhetlig og forpliktende samarbeid om administrative støttefunksjoner, kompetansekrevende tjenester og plan- og utviklingsoppgaver som best kan løses gjennom samarbeid i Orkdalsregionen. En del av grunnlaget for denne intensjonserklæringa er sårbarhetsvurderinger som viser at kommunene på vesentlige oppgaveområder i nær framtid må styrke kompetansetilgang og fagmiljø for å være i stand til å løse oppgavene sine. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 4

17 Kravet om å etablere felles løsninger på helseområdet som følge av samhandlingsreformen er åpenbar, men også andre fagområder (sosial, oppvekst/utdanning, plan, miljø, landbruk mv) trykkes det på for reformer og omstilling. Arbeidsutvalget uttalte at det må markeres sterkere i planen og framheves i styringsgruppa at delprosjektet om politisk organisering også omfatter hvordan det interessepolitiske fellesskapet i regionen skal ivaretas og organiseres fra Dette må få en breiere innfallsvinkel og omfatte både næringsutvikling, samfunnsutvikling og reiselivsdestinasjoner, samt forholdet til fylkeskommunens arbeid med regional utvikling. I ei felles samling for alle kommunestyrene ble det gitt faglige og politiske innspill fra bl.a. fylkesmann Kåre Gjønnes, Geir Vinsand fra Nivi Analyse og daværende stortingsrepresentant, nåværende statsråd Ola Borten Moe. Fylkesmannen sjøl pekte i styringsgruppemøte på betydningen av å få til en god modell for indirekte valg til nye styringsorganer, for å sikre rett representasjon i forhold til parti, kjønn og alder. 2. Kommunenes uttalelser i april-mai 2011 Alle ni kommuner har fått i oppdrag å svare på følgende fem spørsmål: 1. For å forbedre de kommunale tjenestene utvikler kommunene i Orkdalsregionen interkommunalt samarbeid, i første omgang om barnevern, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste. Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? 2. Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? 3. Hvilke av organisasjonsmodellene i NIVI-notatet framtrer som mest aktuelle ut fra behovene som Orkdalsregionen har? (F. eks. administrativ vertskommune, sentralisert/desentralisert vertskommune, en felles politisk nemnd/flere nemnder, samkommune osv.) 4. Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til god folkevalgt styring tilstrekkelig nærhet til tjenestene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen oversiktlighet for innbyggerne? å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomiteen? 5. Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge og sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 5

18 2.1 Agdenes Agdenes kommunestyre behandlet i sak 14/11 den 18/ Utvikling av ny styringsstruktur i Orkdalsregionen - svar på spørsmål, - og gjorde slikt enstemmig vedtak: Spørsmål 1 Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn det interkom. samarbeidet? God styring av tjenesteproduksjonen kan sikres både etter vertskommunemodellen og samkommunemodellen. Ambisjonsnivå, omfang (hvilke tjenester som omfattes), antall (kommuner i samarbeidet) må avklares, - vil være avgjørende for valg av modell. Agdenes kommune er av den oppfatning at en samkommune kan bestå av maksimum 5 kommuner, og at disse naturlig (geografisk) hører sammen. Vi er innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i samarbeidet dersom nevnte forutsetninger er avklart/oppfylt. Å etablere en samkommune basert på de tjenestene som nå utredes (barnevernsvakt, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste) synes lite hensiktsmessig, - kan dog være en start dersom det er et underliggende ambisjonsnivå om ytterligere samarbeid. Spørsmål 2 Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? Samarbeidet må være basert på langsiktighet, lojalitet og være forpliktende. Den største/de største kommunen(e) må være romslige og vise raushet. En god og rettferdig finansieringsmodell er avgjørende - de minste kommunene må ikke bli sittende igjen som taperne. Spørsmål 3 Hvilke av organisasjonsmodellene framtrer som mest aktuelle ut fra behovene som Orkdalsregionen har? Desentralisert vertskommunemodell framtrer som mest aktuell ut fra de tjenesteområdene som nå utredes. Samkommune kan være aktuell forutsatt begrensning i antall kommuner til maks 5, og at disse har en naturlig samhørighet (geografisk nærhet). Spørsmål 4 Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til God folkevalgt styring, Tilstrekkelig nærhet til tjenestene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen, Oversiktlighet for innbyggerne?, Å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomiteen? Kulepunkt 1: Vertskommune (med nemd). Kulepunkt 2: Vertskommune (med nemd). Kulepunkt 3: Vertskommune (med nemd). Kulepunkt 4: Vertskommune (med nemd). Spørsmål 5 Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge og sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 6

19 Ha gode prosesser - åpne/forutsigbare. Bruke den tid som trengs (ikke gå for fort fram). Sørge for eierskap, - politisk, administrativt, blant ansatte/tillitsvalgte. Informere/involvere innbyggerne. De største kommunene må vise stor grad av raushet. Alle kommuner i samarbeidet må få tildelt tjenesteoppgaver. 2.2 Frøya Frøya kommunestyre sak 84/11, j.nr. 10/215, møte Notater gjort under debatten i kommunestyrets møte etter prosjektleder Sivert Dombus innledning. Turid Berget, SV: Grei orientering, selv om prosjektleder ble litt emissær for samkommunemodellen. Også gode erfaringer med vertskommunemodellen.redd for å utvikle en fylkeskommune light. Foretrekker vertskommunemodellen med gjennomgående representasjon i hovedutvalg og utvalg i vertskommunesamarbeidet. Ola Vie, SV: Støtter Turid Berget. Vertskommunemodellen kan være dynamisk i forhold til fag- og saksområde. Gjennomgående representasjon viktig. Johan G. Foss, V: Spennende saksområde. Handler om 1. Innhold i samarbeidet 2. Styring av samarbeidet. Vi har vedtatt innhold i samarbeidet. De 8 områdene det er gjennomført utredninger på kan lett fordeles på de samarbeidende kommune (et område på hver kommune). Kan ha ei felles nemd eller 8 forskjellige, men naturlig med ei nemd. Samkommune virker radikalt, men egentlige ikke langt fra vertskommune m/nemd til samkommune. Konklusjon foretrekker vertskommunemodell. Lars Nordgaard, H; Orkdalsregionen er svært stor best egnet for samarbeid av for eksempel typen IKT. Samarbeid om tjenesteproduksjon bør organiseres i mindre enheter enn Orkdalsregionen. Ser ellers ikke den store forskjellen mellom vertskommune med nemd og samkommune. Er redd for at alt blir sentralisert bort med lang avstand for folk. Valg av modell avhengig av hva samarbeidet skal omfatte. Frode Reppe, A Enig med SV og H. Eksemplet Sivert Dombu omtalte fra Namdalen (samkommunemod.) er Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 7

20 misvisende dat det omfatter en stor kommune og for øvrig bare svært små og svake kommuner. Frøya må samarbeide med Hitra på områder som omsorg og helse. Olaf Reppe, F; Også enig med SV. Samkommune kan utløse mer byråkrati. Hvis dette skal fungere må fylkeskommunen nedlegges. Effektive og gode tjenester oppnås best i interkommunalt samarbeid mellom Frøya, Hitra og Snillfjord bør nå videreutvikles ettersom vi får rettframløsning over Dolmsundet. Ola Vie, SV Samkommunen i Namdalen startet som vertskommunesamarbeid. Vi bør også starte der. Tankene til Olaf Reppe interessante. Halgeir Bremnes, F Registrerer at vertskommunesamarbeid står sterkest i kommunestyret. Ser fare at vertskommunemodellen blir byråkratiskapende, men ser også at samkommunen kan utvikle seg til en fylkeskommune light med flere heltidspolitikere. Det er en viss fare for at vi gjør litt for raske endringer dersom et samarbeid ikke er forpliktende nok. Oppgaven er å skape gode tilbud til innbyggerne. Dette må være retningsgivende når en velger modell. Johan G. Foss, V; Småkommuner som ikke samarbeider gjør ikke jobben sin. Samarbeid gir bedre tjenester på alle områder. Vi har oppnådd for lite i samarbeid med Hitra. Nemdstrukturen et problem i vertskommunemodellen. Helge Borgen, A; Begge modeller har positiv sider. Viktig med tilgjenglighet for innbyggerne i kommunen. Skeptisk til samkommunemodellen i en så stor region. Enig med Olaf Reppe Hitra, Frøya og Snillfjord bør kunne utvikle mer samarbeid Hubroa vil løse mye. Vi er altfor redd for å gjøre andre god lokaliseringsdebatt er som oftest negativ/samarbeidshindrende. Oppsummert må en si at de fleste som hadde ordet ser gode sider ved begge modellene, men av de som hadde et klart standpunkt for en modell, var vertskommunemodellen klart å foretrekke. Flere var også tydelige på at samarbeidet mellom Frøya, Hitra og Snillfjord nå må få en ny æra når Dolmsundbrua blir realisert. Det kom også klart fram at kommunestyret fortsatt er positive til et bredt samarbeid i Orkdalsregionen. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 8

21 2.3 Hemne I forbindelse med drøfting av ny styringsstruktur for Orkdalsregionen vedtok Hemne kommunestyre følgende uttalelse: Hemne kommunestyre mener at interkommunalt tjenestesamarbeid skal organiseres etter samkommunemodellen. Enstemmig vedtatt. 2.4 Hitra Protokoll fra kommunestyret : Ordføreren refererte oppsummeringen i rådmannens saksframlegg. Ordføreren fremmet følgende omforente forslag til vedtak: 1. Hitra kommunestyre viser til de drøftinger som er gjennomført i to omganger i kommunestyret, og til rådmannens saksframlegg og oppsummering knyttet til dette. 2. Som hovedkonklusjon vil Hitra kommunestyre, så langt, anbefale samkommunemodellen som politisk styringsmodell. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sammendrag fra arbeidsgrupper i kommunestyret: Spørsmål 1: Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? Sikre styring: Via en gjennomtenkt administrativ og politisk struktur. Én av gruppene understreket det de mente er det viktigste av alt: At det er de folkevalgte politikerne som skal ta avgjørelsene. Vertskommunemodell med politisk valgte representanter fra kommunen inn i nemnder (sammen med fagpersoner) hvor nemndene kan ha ansvar for flere samarbeidsoppgaver. Bygge ut gode faglige kvaliteter og utvikle komplementære arbeidsplasser i forhold til for eksempel privat næringsliv og andre. Utfordringer på lik/ulik; hvilke fellesinteresser har kommunene - hva er motsetningene? Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 9

22 Utfordringer med representativ representasjon; store opp mot små kommuner (demokratisk underskudd?) Søke samarbeid med logiske samarbeidspartnere med felles interesser. Samkommunen må ha politiske føringer fra sine lokale kommunestyrer? Innstilling til flytting av administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet: Én gruppe sier: Så fremt vi kan innfri målet om bedre tjenesteyting, er vi veldig innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet. En annen foreslår at lovpålagte oppgaver legges til hjemkommunene og at ikke lovpålagte oppgaver kan flyttes administrativt. En tredje gruppe sier alle kommuner må få noe styrking av sine staber/ressurser, slik at de ikke blir tappet, eller blir lettet for oppgaver. Gruppen uttrykker forøvrig mistenksomhet til hele hele opplegget og ser på dette mer som en styrking av Orkdal som kjemper kampen mot Trondheim og som ønsker seg en brannmur mot dem. Gruppa mener Hitra/Frøya/Ytre Snillfjord hører naturlig sammen - felles kommune med innbyggere innen 10 år. Spørsmål 2: Med bakgrunn i holdningen som kommer fram under spørsmål 1: Hva vil dette bety for den framtidige styringsstrukturen i regionen? Én gruppe sier vi får en mer uoversiktlig, byråkratisk og mer resursskrevende samlet styringsstruktur for vår kommunale oppgaveløsning. En annen sier: Økt politisk styring og økt politisk belastning. En tredje: Rekruttering vil bli vanskelig når alt blir sendt ut av øyregionen Orkdal. Lokalt tjenestetilbud og kompetanse vil bli bygd ned. Er tiden moden for å tenke felleskommune Hitra Frøya - Ytre Snillfjord. Attraktiv kommune med mange innbyggere. Havet som ressurs! Påtrykk mot statlige myndigheter på positive tiltak for å lykkes. Tenk annerledes! Grensa går på Vasslag! Vi er ikke klare for dette! Kun styrking av Orkdal som kjemper kampen mot Trondheim. Ønsker seg en brannmur mot dem. Spørsmål 3: Hvilke av organisasjonsmodellene i NIVI-notatet framtrer som mest aktuell ut fra behovene som Orkdalsregionen har? Ut fra de valg/alternativ som foreligger, mener 3 av de 4 gruppene at samkommunemodellen er den modellen som best tilfredsstiller behovene. 2 av disse 3 gruppene reserverer seg Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 10

23 likevel noe ved at den ene uttrykker det slik: Mest positiv til samkommune ved flere tjenesteløsninger. Ved enkelttjenester; vertskommune! mens en annen peker på at voksenopplæringen og kulturskolen er så lokalt forankret at et samarbeid mellom Hitra og Frøya er den absolutte beste løsningen for de to områdene. En av gruppene svarer vertskommunemodell. Spørsmål 4: Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til - God folkevalgt styring? - Tilstrekkelig nærhet til tjenestsene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen? - Oversiktlighet for innbyggerne? - Å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomitéen? God folkevalgt styring: Her svarer én gruppe samkommunemodell, en annen; egne kommunestyrer. Én gruppe viser til en alternativ løsning ved at Hitra og Frøya blir én kommune. I denne forbindelsen sier en annen gruppe: Ved en storkommune Hitra/Frøya, kan vi eventuelt kjøpe noen tjenester i andre regioner som er sterke på det. Tilstrekkelig nærhet: Her svarer to av gruppene vertskommunemodell, mens en annen av gruppene peker på at skal man lykkes må man ha nærhet til innbyggerne. Oversiktelighet for innbyggerne: Her svarer to av gruppene vertskommunemodell. Å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomitéen: Her har bare én av gruppene svart; samkommunemodell. Spørsmål 5: Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge å sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Én gruppe svarer følgende: Få forankret den valgte modell både politisk og administrativt. Effektivitet Bedre faglig/kvalitet i tjenestene for innbyggerne. Robust og fleksibel til å justere oppgaver/resurs. Selv om vi ser fordelene med interkommunalt samarbeid i en eller annen modell, er det likevel flertall i gruppen for kommunesammenslåing. Én av gruppene savner en spørsmålsstilling om hvorfor og hva som ligger i dette for vår kommune? Hva med nærhet til brukerne? Gruppa mener at avstanden mellom ledelse og utøvende fagfolk blir stor noe som igjen kan fremme ensomhetsfølelse og følelse av liten tilhørighet. Gruppa svarer videre følgende på spørsmålet: What s in it for me? Det må legges likevekt til alle berørte kommuner slik at ikke alle små blir tappet. Brukerfokus; hvordan bedre tilgjengelighet/løsninger; enkelhet for brukeren. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 11

24 Økonomi, bedre for kommunen, men også for brukeren som har behovene. Tillit samarbeidsevne. Settes dette i gang i dag, vil dette ikke reverseres. En siste gruppe peker på dette med informasjon til befolkningen i denne sammenhengen. 2.5 Meldal Saken ble drøfta i kommunestyret 26 mai 2011, og en redaksjonskomite bestående av ordføreren, varaordføreren og opposisjonslederen står ansvarlig for den skriftlige oppsummeringa her. 1. For å forbedre de kommunale tjenestene utvikler kommunene i Orkdalsregionen interkommunalt samarbeid, i første omgang om barnevern, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste. Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? Etter hvert som vi har arbeidd med dette stoffet, er vi blitt mer klar over behovet for at samarbeid må underlegges folkevalgt styring, kanskje også på områder der det i dag finnes administrative samarbeidsordninger. Alle utfordringene som kommunene står overfor, tilsier mye sterkere samarbeid i framtida. Alternativet til samarbeid er at kommunene hver for seg blir for sårbare og leverer dårligere tjenester. Om dette er det avgjørende å gi god informasjon til innbyggere og ansatte. Meldal kommune er innstilt på å gå langt i å overføre myndighet og oppgaver til interkommunale organer. 2. Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? Økt omfang på samarbeidet tilsier langt sterkere grad av folkevalgt styring på regionnivået. 3. Hvilke av organisasjonsmodellene i NIVI-notatet framtrer som mest aktuelle ut fra behovene som Orkdalsregionen har? (F. eks. administrativ vertskommune, sentralisert/desentralisert vertskommune, en felles politisk nemnd/flere nemnder, samkommune osv.) Meningene er veldig delte i valget mellom vertskommune- eller samkommuneorganisering. Det ser ut til å være mulig å få til bra politisk styring med dem begge. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 12

25 4. Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til god folkevalgt styring tilstrekkelig nærhet til tjenestene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen oversiktlighet for innbyggerne? å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomiteen? Et klart ankepunkt mot vertskommunemodellen er at ordninger med folkevalgte nemnder på mange ulike fagområder lett blir fragmentert og lite oversiktlig, med begrensa mulighet for god samordning mellom fagområdene. Noen legger vekt på at det er lettere å trekke seg ut av et vertskommunesamarbeid dersom det viser seg å ikke svare til forventningene, mens andre advarer mot å legge vekt på retrettmulighetene når en med stor entusiasme skal skape et nytt omfattende samarbeid. Med så mange som ni kommuner i prosjektet stiller noen spørsmål ved om det er realistisk at alle blir med videre inn i et forpliktende samarbeid og ved om det er fare for at folkevalgte i samarbeidsordningene vil kunne få et for perifert forhold til sakene når disse gjelder forhold som ligger langt unna geografisk. En mulighet er at et kjernesamarbeid mellom noen av kommunene i en samkommune kombineres med vertskommuneavtaler med andre kommuner, slik det finnes eksempel på i Midtre Namdal. Det er viktig at flest mulig kommuner bestemmer seg for samme samarbeidsmodell, men uheldig om det er de kommunene som vil gå sakte fram, som skal bestemme tempoet. I så måte ønsker Meldal kommune å sette seg i førersetet. Noen peker på at om en samkommune blir etablert, så er det dumt å stille seg utenfor denne, for da er det der det skjer. Andre framhever at det vil være både spennende og interessant å forsøke å etablere en samkommune med flere deltakere enn de fire i Midtre Namdal. Noen frykter at det kan være store utfordringer knytta til å få til gode demokratiske representasjonsordninger i en samkommune og viser til at Midtre Namdal har hatt flere år på å trene på dette. Andre tror at det kan løses gjennom en god samarbeidsavtale. Flere er opptatt av at vi velger løsninger som gir grunnlag for å utøve en sterk regionrådsfunksjon, slik at kommunene kan framstå som en samla region i saker som gjelder interessepolitikk, næringsutvikling med mer. 5. Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge og sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Her viser vi til svaret på spørsmål 4 ovenfor. 2.6 Orkdal I forbindelse med drøfting av ny styringsstruktur for Orkdalsregionen vedtok Orkdal kommunestyre følgende vedtak: Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 13

26 Orkdal kommunestyre mener at interkommunalt tjenestesamarbeid skal organiseres etter vertsskapskommunemodellen. Vedtaket er enstemmig. 2.7 Rindal INNSPILL FRA KOMMUNESTYRET I RINDAL : TEMA: Ny politisk styringsstruktur i Orkdalsregionen drøftingssak: Prosjektleder Sivert Dombu var tilstede og innledet. Deretter gikk vi over til gruppearbeid. Til slutt ble det en oppsummering i plenum. SPØRSMÅL 1: For å forbedre de kommunale tjenestene utvikler kommunene i Orkdalsregionen interkommunalt samarbeid, i første omgang om barnevern, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste. Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? SVAR: Kommunestyret i Rindal er opptatt av at når det flyttes kommunale oppgaver over i interkommunalt samarbeid, er det viktig at det beholdes/utvikles god politisk styring av disse oppgavene/tjenesteproduksjonen. Derfor vil det være vertskommune med politisk nemnd eller samkommune som best vil tilfredstillle Rindal kommunes ønsker. Ut fra det ovenfor beskrevne, må det konkluderes at Rindal kommunestyre er innstilt på forholdsvis omfattende flytting av administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet, men det må være både administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet. SPØRSMÅL 2: Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? SVAR: Kommunestyret i Rindal ser som sagt for seg at det er sannsynlig å tro at det interkommunale samarbeidet vil utvikle seg videre å bli mer omfattende. Da er det helt nødvendig å ha en helhetlig politisk styring av oppgavene/tjenestene. Da vil det også bli nødvendig for alle politikerne å ha et regionalt perspektiv, samtidig som en selvsagt også vil være opptatt av egen kommune. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 14

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av møteprotokoll 14.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.08.2011, kl.12:00 Møtested: Kafé Koselig Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg Røstvold Erik Bakken Asbjørn Åsmul Per Erik

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/1970-2 FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Sluttrapport folkevalgt

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll?

Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll? Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll? Med utgangspunkt i prosessen i Værnesregionen direktør Alf-Petter Tenfjord Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 12.05.11

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver. Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune

Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver. Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune Orientering for Stjørdal kommunestyre, 3. februar 2011 Seniorrådgiver Alf-Petter Tenfjord

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Revidert 3. juli 2012 Sivert Dombu Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Opprinnelig lagt fram av arbeidsgruppa for folkevalgt styring, 09.03.2012. (Nye vedtekter må vedtas av kommunestyrene) 1. Medlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Hvorfor regionalt samarbeid?

Hvorfor regionalt samarbeid? Hvorfor regionalt samarbeid? Sett fra Fylkesmannen fylkesmann Kåre Gjønnes Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011 Rådmann i kommune med Sør-Trøndelag med ca 3000 innbyggere: Det er ingen vei

Detaljer

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN Dato: Arkivref: 20.09.2010 2010/1646-20977/2010 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 10/144 Fylkesutvalget 05.10.2010 FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN

Detaljer

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid.

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. VÅR VISJON I VÆRNESREGIONEN. regional partner i utvikling av velferdsstjenester og attraktivitet for innbyggere og næringsliv 29.08.2011

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /2080

Ørland kommune Arkiv: /2080 Ørland kommune Arkiv: 026-2008/2080 Dato: 13.04.2010 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunn Røstad Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Intensjon om et sterke regionsamarbeid med utvidet demokratisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KOSTNADSFORDELING Styringsgruppas innstilling: 1. Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid)

Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid) Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid) Innledning: Det finnes i dag 4 hovedtyper interkommunalt samarbeid: Vertskommunesamarbeid (KL 28A K) Samarbeid etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/744-12 TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 2011 - FORPROSJEKTGRUPPE SKATT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/744-12 TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 2011 - FORPROSJEKTGRUPPE SKATT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/744-12 TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 2011 - FORPROSJEKTGRUPPE SKATT Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Delprosjektrapport

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

Folkevalgt styring av tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen

Folkevalgt styring av tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen Arbeidsgruppa for folkevalgt styring Sluttrapport 090312 Folkevalgt styring av tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen Innhold 1. Bakgrunn 1.1 Mandat for arbeidet i gruppa 2. Samkommune eller vertskommune?

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen FAKTANOTAT Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen Samhandlingsreformen krever at kommunene i stadig større grad samarbeider om å løse helseoppgavene både med helseforetak men ikke minst

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg bjorn.petter.salberg@innherred-samkommune.no

Detaljer

Sak 010/11 - Oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane

Sak 010/11 - Oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 03.03.2011 kl. 12:45 15:15 Møtested: Rådhuset, Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Nils

Detaljer

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9409-1 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 5 Utvalg: Kontrollutvalg Møtested: 3127, Rådhuset Dato: 02.12.2010 Tid: 12:45-15:15 Arkivsak: 428/2010 (KonSek) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen Arkivsak. Nr.: 2013/1065-60 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen 2017-2019 Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: 2016/1812-2 Saksbehandler: Renate Trøan Bjørshol Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/17 08.03.2017 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Kommuneadvokat - interkommunalt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 18.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild Løvseth Øverland,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Ny samarbeidsmodell i MNR. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Ny samarbeidsmodell i MNR. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/9443-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Ny samarbeidsmodell i MNR Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Regionrådets forslag

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.09.2013 kl. 13:00 17:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Tormod S. Slupphaug, leder Nils

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 13.12.2011 kl. 18.00 Sted: Modumheimen kafeteriaen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2016/1895-1 Arkiv: 056 Saksbeh: Trond Aslaksen Dato: 31.10.2016 Utredning av en eventuell sammenslåing av DDØ og IKT-Agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Administrasjonsutvalg

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen.

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 30.09.2010 L.nr. 27215/2010 Arkiv: 2010/3501-026/&13

Detaljer

Saksframlegg UTVIKLING AV SAMARBEIDSKOMITEEN FOR ORKDALSREGIONEN OG DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET. Arkiv: K1-026

Saksframlegg UTVIKLING AV SAMARBEIDSKOMITEEN FOR ORKDALSREGIONEN OG DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET. Arkiv: K1-026 Saksframlegg UTVIKLING AV SAMARBEIDSKOMITEEN FOR ORKDALSREGIONEN OG DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/664 Bjarne Nordlund Arkiv: K1-026 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollkomiteen 10.11.15 Paul Stenstuen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 EN FELLES FRAMTID? TIDSPERSPEKTIV FOR REFORMEN 4 STATUS PER AUGUST 2015 Orkdal kommune har sett det som mest naturlig å samarbeide

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av Saksframlegg Arkivsak: 12/1461-3 Sakstittel: INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID K-kode: 026 F47 &10 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 07.02.2012 kl. 13:00 16.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen. Tormod Solem Slupphaug, nestleder

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 29.01.2015 kl. 13:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rosenvik, møterom Raudhaamarn. Tormod S. Slupphaug,

Detaljer

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol SAMMENDRAG Bakgrunn Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammenslutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 17/14 Møtedato/tid: 18.01.2017 Kl 09:00 Møtested: Rådhuset, gamle formannskapssal Møtedeltakere: Roar Kjerstadmo Jorulf Gumdal Øyvind Engvik

Detaljer

SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN I SKAUN KOMMUNE. STATUSRAPPORT PR. JUNI 2015.

SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN I SKAUN KOMMUNE. STATUSRAPPORT PR. JUNI 2015. Skaun kommune Arkivkode: 026 &10 Arkivsaksnr.: 14/2647 Saksbehandler: Knut M. Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 26/15 Formannskapet 04.06.2015 34/15 Kommunestyret 18.06.2015 SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 11.12.2012 kl. 13:00 15:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/153 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORMEN VIDERE ARBEID Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkiv: SARK 12-15/020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 22.10.2014 Side 2

Detaljer

Kommunereform Gran og Lunner. Felles kommunestyremøte 18. juni 2015

Kommunereform Gran og Lunner. Felles kommunestyremøte 18. juni 2015 Kommunereform Gran og Lunner Felles kommunestyremøte 18. juni 2015 Slik startet det Kommunestyrene vedtok i juni 2014 at Gran og Lunner skal utrede om de sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland

Detaljer

INNSPILL - UTVALG SOM SKAL UTREDE NY ORGANISERING AV EIERSKAPET TIL SPESIALISTHELSETJENESTEN

INNSPILL - UTVALG SOM SKAL UTREDE NY ORGANISERING AV EIERSKAPET TIL SPESIALISTHELSETJENESTEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 19.01.2016 2015/4473-1503/2016 / 033 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/3 Fylkestingets kultur-, nærings- 09.02.2016 og helsekomité 16/10 Fylkestinget

Detaljer

Møteinnkalling. Vedlegg: «Kommunereformen - status og forventninger til sluttbehandling» v/ Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

Møteinnkalling. Vedlegg: «Kommunereformen - status og forventninger til sluttbehandling» v/ Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Møteinnkalling Styringsgruppe for kommunereformen 22.04.2016 Kommunestyresalen, Melhus Rådhus 10:00-12:00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Sammendrag NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand Sammendrag Tunge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 66/10 10/654 REFERATER 2 67/10 10/651 HØRING - SAMKOMMUNEMODELLEN 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 66/10 10/654 REFERATER 2 67/10 10/651 HØRING - SAMKOMMUNEMODELLEN 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.10.2010 Tid: 1500 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal 1 MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal Medlemmer som kalles inn til møtet: Valgte representanter til fylkesmøtet.

Detaljer

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen.

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Vedlegg 1: Innspill til gruppearbeid Vedlegg 2: Spørsmål Vedlegg 3: Svar fra gruppene 1 Resyme av

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/02881-001 Dato: 08.06.05 EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Ordførers

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 0-alternativet Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for

Detaljer