Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste

2 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Sverre B. Midthjell /238-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Vedlegg Saksutredning Saksnr

3 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: kl. 12:00 15:00 Møtested: Orkdal energi, Fannrem Møtende medlemmer: Nils Prestmo (leder) Vigdis Troøyen Foseide Elsa Heggem Larsen John Atle Krogstad Knut Bjørkli Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Aage Schei, styreleder Orkdal Energi (sak 22) Per Rønning, daglig leder Orkdal Energi (sak 22) Ildri Ustad, økonomisjef Orkdal Energi (sak 22) Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge (sak 23) Saker til behandling: 020/11-024/11 Arkivsak: 11/199-6 NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte Saksliste 020/11 021/11 022/11 023/11 024/11 Godkjenning av møteprotokoll fra Referatsaker Orientering ang. Orkdal energi AS og Orkdal fjernvarme AS Orientering om innretning på forvaltningsrevisjonsprosjekt tonivåmodellen Eventuelt

4 Sak 020/11 - Godkjenning av møteprotokoll fra Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen godkjennes. Protokoll Protokollen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen godkjennes. Sak 021/11 - Referatsaker Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering Protokoll Følgende referatsak ble referert: 1. Rapporter fra representantskap og generalforsamlinger i kommunalt eide selskaper. Vedtak: Referatsakene tas til orientering Sak 022/11 - Orientering ang. Orkdal energi AS og Orkdal fjernvarme AS Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Redegjørelsen tas til orientering. Protokoll Per Rønning, Aage Schei og Ildri orienterte om selskapene Orkdal energi AS og Orkdal fjernvarme AS Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

5 Sak 023/11 - Orientering om innretning på forvaltningsrevisjonsprosjekt - tonivåmodellen Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar revisjonens fremlagte prosjektskisse til etterretning. Protokoll Anna Ølnes fra Revisjon Midt-Norge presenterte forslag til innretning på prosjektet. Revisjonen vil komme tilbake med en ny orientering i møte 1. september, når prosjektet har blitt ytterligere konkretisert. Vedtak: Kontrollutvalget tar revisjonens fremlagte prosjektskisse til etterretning. Sak 024/11 - Eventuelt Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. Protokoll - Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet ble diskutert. Dette vil komme som egen sak på neste møte. Vedtak: Ingen vedtak fattet.

6

7 Referatsaker Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Sverre B. Midthjell /238-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Vedlegg Saksutredning Saksnr

8 Notat Til: Kontrollutvalgene Fra: Sverre B. Midthjell Dato: Arkivsaknr: /232-1 Oppsummering av fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn

9

10

11

12

13 Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring

14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PROSESSEN I KOMMUNENE VÅREN STYRINGSGRUPPAS FØRINGER FOR ARBEIDET ANDRE FØRINGER 2. KOMMUNENES UTTALELSER I APRIL-MAI AGDENES FRØYA HEMNE HITRA MELDAL ORKDAL RINDAL SKAUN SNILLFJORD FELLES MØTE FOR FORMANNSKAP 9 JUNI VIKTIGE KRITERIER FOR VALG AV STYRINGSMODELL I RETNING AV EN ANBEFALT STYRINGSMODELL FOR ORKDALSREGIONEN PROSJEKTPLAN FOR HOVEDPROSJEKTFASEN RÅDMANNSKOLLEGIETS INNSPILL TIL AU ARBEIDSUTVALGETS INNSTILLING 27 VEDLEGG 1: NY ORGANISERING I VÆRNESREGIONEN 28 VEDLEGG 2: UTDRAG FRA NIVI-NOTAT NR 5/ Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 2

15 1. Prosessen i kommunene våren 2011 På grunnlag av innspill fra de ni kommunestyrene legges det nå fram et helhetlig forslag for styringsgruppa om folkevalgt styring av framtidig interkommunalt samarbeid i Orkdalsregionen. I neste omgang kommer dette til behandling i kommunene, sammen med tilsvarende planer for et bredt tjenestesamarbeid og særskilte planer for helsesamarbeidet (SiO). 1.1 Styringsgruppas føringer for arbeidet Styringsgruppa (samarbeidskomiteen) vedtok i sitt møte oppdraget for arbeidet med utvikling av ny styringsstruktur, og dette er gjengitt nedenfor. Prosjekt 2: Utvikling av ny styringsstruktur for Orkdalsregionen Orkdalsregionen er nå inne i en fase er det pågår betydelig utviklingsarbeid som kan ende ut i et omfattende og bredt regionalt samarbeid på mange områder. Det er grunn til å tro at det framtidige samarbeidet om helse vil utfordre regionen i retning av en fast tjenesteregioninndeling, og formalisering av et eget rettssubjekt for å ivareta avtalestyring i forhold til helseforetaket. Dette stiller kommunene overfor en del veivalg. For å få en god dialog om hvordan den politiske organiseringen/styringen kan utvikles/styrkes, er det gitt prinsipiell tilslutning til å starte en prosess for å gi kunnskaper om ulike styringsmodeller, drøfte behovet for styring og fordeler/ulemper ved ulike styringsmodeller. 1. Samarbeidskomiteen ønsker at det parallell med SIO og tjenesteutredningene, skal settes i gang en prosess for å avklare framtidig politisk styringsstruktur for Orkdalsregionen. Modellene skal vurderes er dagens organisering, vertskommune med nemnd og samkommune. 2. Det legges opp til følgende prosess for å vurdere framtidig styringsstruktur i Orkdalsregionen: Felles kommunestyremøte avholdes i januar 2011 for å avklare grunnlaget for prosess med politisk styringsstruktur i SAMKOM. Det legges fram et modellnotat til møtet som trekker opp problemstillinger som bør drøftes av kommunene i prosessen. o Arbeidsprosess januar 2011-april En prosessplan fremmes av prosessledelsen, og skal klargjøre framdrift, felles problemstillinger for drøftinger i kommunestyrene og andre i kommunene. o En kort prosjektrapport legges fram i felles kommunestyremøte i april 2011 det drøftes/fremmes felles innstilling til kommunal behandling Beslutningsprosess mai juli 2011 o Politisk behandling i kommunene før sommerferien 2011 o Eventuelt ny organisering fra Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 3

16 Prosjektleder for tjenesteutredningene er også prosjektleder for prosjektet om ny styringsstruktur. Det leies ev. inn en prosessveileder med god kjennskap til kommunene, som kan bistå med å planlegges fellesmøter og arbeidssamlinger med kommunene. I møte vedtok styringsgruppa en mer detaljert prosjektplan med tilhørende aktiviteter og tidsplan for gjennomføringa. For folkevalgt styring godkjente styringsgruppa følgende arbeidsopplegg: 1. Prosjektledelsen presenterer bakgrunnsstoff og viktige spørsmål på et kommunestyremøte (mars-april) 2. Kommunestyret drøfter saken, svarer på spørsmåla og melder tilbake (april-mai) 3. Oppsummering og anbefaling fra styringsgruppa, kanskje et felles formannskapsmøte (juni) 4. Presentasjon for kommunestyrene (august) 5. Vedtak i kommunestyrene (før valget) 6. Iverksetting (fram til årsskiftet) Prosjektledelsen for dette delprosjektet har bestått av samarbeidskomiteens leder, ordfører Ivar Syrstad, Alf-Petter Tenfjord fra fylkesmannen, som har erfaring fra tilsvarende arbeid i Værnesregionen, og prosjektleder Sivert Dombu. I nytt møte godkjente styringsgruppa følgende framdrift for det videre arbeidet med folkevalgt styring: Møter i kommunestyrene, svarer på spørsmål, til 31 mai. Rådmennene drøfter foreløpig 23 mai. Prosjektlederen sammenfatter, skisserer konklusjon, utkast innen 3 juni (seinere er et utvalg på tre rådmenn valgt til å være med på å utarbeide dette utkastet) Foreløpig presentasjon for formannskapsmedlemmer 9 juni. Endelig innstilling 14 juni. Behandling i rådmannskollegiet 15 juni, AU 17 juni og styringsgruppa juni. Deretter sendes samla innstilling primo juli ut til behandling i kommunestyrene med frist før valget 12 september. 1.2 Andre føringer Alle ni kommunestyrer vedtok i 2010 ei felles intensjonserklæring, der det bl.a framgår at Etter kommunevalget i 2011 skal det med utgangspunkt i at medlemskommunene skal bestå som egne kommuner - være etablert et helhetlig og forpliktende samarbeid om administrative støttefunksjoner, kompetansekrevende tjenester og plan- og utviklingsoppgaver som best kan løses gjennom samarbeid i Orkdalsregionen. En del av grunnlaget for denne intensjonserklæringa er sårbarhetsvurderinger som viser at kommunene på vesentlige oppgaveområder i nær framtid må styrke kompetansetilgang og fagmiljø for å være i stand til å løse oppgavene sine. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 4

17 Kravet om å etablere felles løsninger på helseområdet som følge av samhandlingsreformen er åpenbar, men også andre fagområder (sosial, oppvekst/utdanning, plan, miljø, landbruk mv) trykkes det på for reformer og omstilling. Arbeidsutvalget uttalte at det må markeres sterkere i planen og framheves i styringsgruppa at delprosjektet om politisk organisering også omfatter hvordan det interessepolitiske fellesskapet i regionen skal ivaretas og organiseres fra Dette må få en breiere innfallsvinkel og omfatte både næringsutvikling, samfunnsutvikling og reiselivsdestinasjoner, samt forholdet til fylkeskommunens arbeid med regional utvikling. I ei felles samling for alle kommunestyrene ble det gitt faglige og politiske innspill fra bl.a. fylkesmann Kåre Gjønnes, Geir Vinsand fra Nivi Analyse og daværende stortingsrepresentant, nåværende statsråd Ola Borten Moe. Fylkesmannen sjøl pekte i styringsgruppemøte på betydningen av å få til en god modell for indirekte valg til nye styringsorganer, for å sikre rett representasjon i forhold til parti, kjønn og alder. 2. Kommunenes uttalelser i april-mai 2011 Alle ni kommuner har fått i oppdrag å svare på følgende fem spørsmål: 1. For å forbedre de kommunale tjenestene utvikler kommunene i Orkdalsregionen interkommunalt samarbeid, i første omgang om barnevern, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste. Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? 2. Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? 3. Hvilke av organisasjonsmodellene i NIVI-notatet framtrer som mest aktuelle ut fra behovene som Orkdalsregionen har? (F. eks. administrativ vertskommune, sentralisert/desentralisert vertskommune, en felles politisk nemnd/flere nemnder, samkommune osv.) 4. Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til god folkevalgt styring tilstrekkelig nærhet til tjenestene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen oversiktlighet for innbyggerne? å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomiteen? 5. Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge og sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 5

18 2.1 Agdenes Agdenes kommunestyre behandlet i sak 14/11 den 18/ Utvikling av ny styringsstruktur i Orkdalsregionen - svar på spørsmål, - og gjorde slikt enstemmig vedtak: Spørsmål 1 Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn det interkom. samarbeidet? God styring av tjenesteproduksjonen kan sikres både etter vertskommunemodellen og samkommunemodellen. Ambisjonsnivå, omfang (hvilke tjenester som omfattes), antall (kommuner i samarbeidet) må avklares, - vil være avgjørende for valg av modell. Agdenes kommune er av den oppfatning at en samkommune kan bestå av maksimum 5 kommuner, og at disse naturlig (geografisk) hører sammen. Vi er innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i samarbeidet dersom nevnte forutsetninger er avklart/oppfylt. Å etablere en samkommune basert på de tjenestene som nå utredes (barnevernsvakt, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste) synes lite hensiktsmessig, - kan dog være en start dersom det er et underliggende ambisjonsnivå om ytterligere samarbeid. Spørsmål 2 Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? Samarbeidet må være basert på langsiktighet, lojalitet og være forpliktende. Den største/de største kommunen(e) må være romslige og vise raushet. En god og rettferdig finansieringsmodell er avgjørende - de minste kommunene må ikke bli sittende igjen som taperne. Spørsmål 3 Hvilke av organisasjonsmodellene framtrer som mest aktuelle ut fra behovene som Orkdalsregionen har? Desentralisert vertskommunemodell framtrer som mest aktuell ut fra de tjenesteområdene som nå utredes. Samkommune kan være aktuell forutsatt begrensning i antall kommuner til maks 5, og at disse har en naturlig samhørighet (geografisk nærhet). Spørsmål 4 Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til God folkevalgt styring, Tilstrekkelig nærhet til tjenestene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen, Oversiktlighet for innbyggerne?, Å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomiteen? Kulepunkt 1: Vertskommune (med nemd). Kulepunkt 2: Vertskommune (med nemd). Kulepunkt 3: Vertskommune (med nemd). Kulepunkt 4: Vertskommune (med nemd). Spørsmål 5 Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge og sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 6

19 Ha gode prosesser - åpne/forutsigbare. Bruke den tid som trengs (ikke gå for fort fram). Sørge for eierskap, - politisk, administrativt, blant ansatte/tillitsvalgte. Informere/involvere innbyggerne. De største kommunene må vise stor grad av raushet. Alle kommuner i samarbeidet må få tildelt tjenesteoppgaver. 2.2 Frøya Frøya kommunestyre sak 84/11, j.nr. 10/215, møte Notater gjort under debatten i kommunestyrets møte etter prosjektleder Sivert Dombus innledning. Turid Berget, SV: Grei orientering, selv om prosjektleder ble litt emissær for samkommunemodellen. Også gode erfaringer med vertskommunemodellen.redd for å utvikle en fylkeskommune light. Foretrekker vertskommunemodellen med gjennomgående representasjon i hovedutvalg og utvalg i vertskommunesamarbeidet. Ola Vie, SV: Støtter Turid Berget. Vertskommunemodellen kan være dynamisk i forhold til fag- og saksområde. Gjennomgående representasjon viktig. Johan G. Foss, V: Spennende saksområde. Handler om 1. Innhold i samarbeidet 2. Styring av samarbeidet. Vi har vedtatt innhold i samarbeidet. De 8 områdene det er gjennomført utredninger på kan lett fordeles på de samarbeidende kommune (et område på hver kommune). Kan ha ei felles nemd eller 8 forskjellige, men naturlig med ei nemd. Samkommune virker radikalt, men egentlige ikke langt fra vertskommune m/nemd til samkommune. Konklusjon foretrekker vertskommunemodell. Lars Nordgaard, H; Orkdalsregionen er svært stor best egnet for samarbeid av for eksempel typen IKT. Samarbeid om tjenesteproduksjon bør organiseres i mindre enheter enn Orkdalsregionen. Ser ellers ikke den store forskjellen mellom vertskommune med nemd og samkommune. Er redd for at alt blir sentralisert bort med lang avstand for folk. Valg av modell avhengig av hva samarbeidet skal omfatte. Frode Reppe, A Enig med SV og H. Eksemplet Sivert Dombu omtalte fra Namdalen (samkommunemod.) er Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 7

20 misvisende dat det omfatter en stor kommune og for øvrig bare svært små og svake kommuner. Frøya må samarbeide med Hitra på områder som omsorg og helse. Olaf Reppe, F; Også enig med SV. Samkommune kan utløse mer byråkrati. Hvis dette skal fungere må fylkeskommunen nedlegges. Effektive og gode tjenester oppnås best i interkommunalt samarbeid mellom Frøya, Hitra og Snillfjord bør nå videreutvikles ettersom vi får rettframløsning over Dolmsundet. Ola Vie, SV Samkommunen i Namdalen startet som vertskommunesamarbeid. Vi bør også starte der. Tankene til Olaf Reppe interessante. Halgeir Bremnes, F Registrerer at vertskommunesamarbeid står sterkest i kommunestyret. Ser fare at vertskommunemodellen blir byråkratiskapende, men ser også at samkommunen kan utvikle seg til en fylkeskommune light med flere heltidspolitikere. Det er en viss fare for at vi gjør litt for raske endringer dersom et samarbeid ikke er forpliktende nok. Oppgaven er å skape gode tilbud til innbyggerne. Dette må være retningsgivende når en velger modell. Johan G. Foss, V; Småkommuner som ikke samarbeider gjør ikke jobben sin. Samarbeid gir bedre tjenester på alle områder. Vi har oppnådd for lite i samarbeid med Hitra. Nemdstrukturen et problem i vertskommunemodellen. Helge Borgen, A; Begge modeller har positiv sider. Viktig med tilgjenglighet for innbyggerne i kommunen. Skeptisk til samkommunemodellen i en så stor region. Enig med Olaf Reppe Hitra, Frøya og Snillfjord bør kunne utvikle mer samarbeid Hubroa vil løse mye. Vi er altfor redd for å gjøre andre god lokaliseringsdebatt er som oftest negativ/samarbeidshindrende. Oppsummert må en si at de fleste som hadde ordet ser gode sider ved begge modellene, men av de som hadde et klart standpunkt for en modell, var vertskommunemodellen klart å foretrekke. Flere var også tydelige på at samarbeidet mellom Frøya, Hitra og Snillfjord nå må få en ny æra når Dolmsundbrua blir realisert. Det kom også klart fram at kommunestyret fortsatt er positive til et bredt samarbeid i Orkdalsregionen. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 8

21 2.3 Hemne I forbindelse med drøfting av ny styringsstruktur for Orkdalsregionen vedtok Hemne kommunestyre følgende uttalelse: Hemne kommunestyre mener at interkommunalt tjenestesamarbeid skal organiseres etter samkommunemodellen. Enstemmig vedtatt. 2.4 Hitra Protokoll fra kommunestyret : Ordføreren refererte oppsummeringen i rådmannens saksframlegg. Ordføreren fremmet følgende omforente forslag til vedtak: 1. Hitra kommunestyre viser til de drøftinger som er gjennomført i to omganger i kommunestyret, og til rådmannens saksframlegg og oppsummering knyttet til dette. 2. Som hovedkonklusjon vil Hitra kommunestyre, så langt, anbefale samkommunemodellen som politisk styringsmodell. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sammendrag fra arbeidsgrupper i kommunestyret: Spørsmål 1: Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? Sikre styring: Via en gjennomtenkt administrativ og politisk struktur. Én av gruppene understreket det de mente er det viktigste av alt: At det er de folkevalgte politikerne som skal ta avgjørelsene. Vertskommunemodell med politisk valgte representanter fra kommunen inn i nemnder (sammen med fagpersoner) hvor nemndene kan ha ansvar for flere samarbeidsoppgaver. Bygge ut gode faglige kvaliteter og utvikle komplementære arbeidsplasser i forhold til for eksempel privat næringsliv og andre. Utfordringer på lik/ulik; hvilke fellesinteresser har kommunene - hva er motsetningene? Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 9

22 Utfordringer med representativ representasjon; store opp mot små kommuner (demokratisk underskudd?) Søke samarbeid med logiske samarbeidspartnere med felles interesser. Samkommunen må ha politiske føringer fra sine lokale kommunestyrer? Innstilling til flytting av administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet: Én gruppe sier: Så fremt vi kan innfri målet om bedre tjenesteyting, er vi veldig innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet. En annen foreslår at lovpålagte oppgaver legges til hjemkommunene og at ikke lovpålagte oppgaver kan flyttes administrativt. En tredje gruppe sier alle kommuner må få noe styrking av sine staber/ressurser, slik at de ikke blir tappet, eller blir lettet for oppgaver. Gruppen uttrykker forøvrig mistenksomhet til hele hele opplegget og ser på dette mer som en styrking av Orkdal som kjemper kampen mot Trondheim og som ønsker seg en brannmur mot dem. Gruppa mener Hitra/Frøya/Ytre Snillfjord hører naturlig sammen - felles kommune med innbyggere innen 10 år. Spørsmål 2: Med bakgrunn i holdningen som kommer fram under spørsmål 1: Hva vil dette bety for den framtidige styringsstrukturen i regionen? Én gruppe sier vi får en mer uoversiktlig, byråkratisk og mer resursskrevende samlet styringsstruktur for vår kommunale oppgaveløsning. En annen sier: Økt politisk styring og økt politisk belastning. En tredje: Rekruttering vil bli vanskelig når alt blir sendt ut av øyregionen Orkdal. Lokalt tjenestetilbud og kompetanse vil bli bygd ned. Er tiden moden for å tenke felleskommune Hitra Frøya - Ytre Snillfjord. Attraktiv kommune med mange innbyggere. Havet som ressurs! Påtrykk mot statlige myndigheter på positive tiltak for å lykkes. Tenk annerledes! Grensa går på Vasslag! Vi er ikke klare for dette! Kun styrking av Orkdal som kjemper kampen mot Trondheim. Ønsker seg en brannmur mot dem. Spørsmål 3: Hvilke av organisasjonsmodellene i NIVI-notatet framtrer som mest aktuell ut fra behovene som Orkdalsregionen har? Ut fra de valg/alternativ som foreligger, mener 3 av de 4 gruppene at samkommunemodellen er den modellen som best tilfredsstiller behovene. 2 av disse 3 gruppene reserverer seg Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 10

23 likevel noe ved at den ene uttrykker det slik: Mest positiv til samkommune ved flere tjenesteløsninger. Ved enkelttjenester; vertskommune! mens en annen peker på at voksenopplæringen og kulturskolen er så lokalt forankret at et samarbeid mellom Hitra og Frøya er den absolutte beste løsningen for de to områdene. En av gruppene svarer vertskommunemodell. Spørsmål 4: Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til - God folkevalgt styring? - Tilstrekkelig nærhet til tjenestsene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen? - Oversiktlighet for innbyggerne? - Å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomitéen? God folkevalgt styring: Her svarer én gruppe samkommunemodell, en annen; egne kommunestyrer. Én gruppe viser til en alternativ løsning ved at Hitra og Frøya blir én kommune. I denne forbindelsen sier en annen gruppe: Ved en storkommune Hitra/Frøya, kan vi eventuelt kjøpe noen tjenester i andre regioner som er sterke på det. Tilstrekkelig nærhet: Her svarer to av gruppene vertskommunemodell, mens en annen av gruppene peker på at skal man lykkes må man ha nærhet til innbyggerne. Oversiktelighet for innbyggerne: Her svarer to av gruppene vertskommunemodell. Å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomitéen: Her har bare én av gruppene svart; samkommunemodell. Spørsmål 5: Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge å sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Én gruppe svarer følgende: Få forankret den valgte modell både politisk og administrativt. Effektivitet Bedre faglig/kvalitet i tjenestene for innbyggerne. Robust og fleksibel til å justere oppgaver/resurs. Selv om vi ser fordelene med interkommunalt samarbeid i en eller annen modell, er det likevel flertall i gruppen for kommunesammenslåing. Én av gruppene savner en spørsmålsstilling om hvorfor og hva som ligger i dette for vår kommune? Hva med nærhet til brukerne? Gruppa mener at avstanden mellom ledelse og utøvende fagfolk blir stor noe som igjen kan fremme ensomhetsfølelse og følelse av liten tilhørighet. Gruppa svarer videre følgende på spørsmålet: What s in it for me? Det må legges likevekt til alle berørte kommuner slik at ikke alle små blir tappet. Brukerfokus; hvordan bedre tilgjengelighet/løsninger; enkelhet for brukeren. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 11

24 Økonomi, bedre for kommunen, men også for brukeren som har behovene. Tillit samarbeidsevne. Settes dette i gang i dag, vil dette ikke reverseres. En siste gruppe peker på dette med informasjon til befolkningen i denne sammenhengen. 2.5 Meldal Saken ble drøfta i kommunestyret 26 mai 2011, og en redaksjonskomite bestående av ordføreren, varaordføreren og opposisjonslederen står ansvarlig for den skriftlige oppsummeringa her. 1. For å forbedre de kommunale tjenestene utvikler kommunene i Orkdalsregionen interkommunalt samarbeid, i første omgang om barnevern, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste. Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? Etter hvert som vi har arbeidd med dette stoffet, er vi blitt mer klar over behovet for at samarbeid må underlegges folkevalgt styring, kanskje også på områder der det i dag finnes administrative samarbeidsordninger. Alle utfordringene som kommunene står overfor, tilsier mye sterkere samarbeid i framtida. Alternativet til samarbeid er at kommunene hver for seg blir for sårbare og leverer dårligere tjenester. Om dette er det avgjørende å gi god informasjon til innbyggere og ansatte. Meldal kommune er innstilt på å gå langt i å overføre myndighet og oppgaver til interkommunale organer. 2. Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? Økt omfang på samarbeidet tilsier langt sterkere grad av folkevalgt styring på regionnivået. 3. Hvilke av organisasjonsmodellene i NIVI-notatet framtrer som mest aktuelle ut fra behovene som Orkdalsregionen har? (F. eks. administrativ vertskommune, sentralisert/desentralisert vertskommune, en felles politisk nemnd/flere nemnder, samkommune osv.) Meningene er veldig delte i valget mellom vertskommune- eller samkommuneorganisering. Det ser ut til å være mulig å få til bra politisk styring med dem begge. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 12

25 4. Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til god folkevalgt styring tilstrekkelig nærhet til tjenestene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen oversiktlighet for innbyggerne? å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomiteen? Et klart ankepunkt mot vertskommunemodellen er at ordninger med folkevalgte nemnder på mange ulike fagområder lett blir fragmentert og lite oversiktlig, med begrensa mulighet for god samordning mellom fagområdene. Noen legger vekt på at det er lettere å trekke seg ut av et vertskommunesamarbeid dersom det viser seg å ikke svare til forventningene, mens andre advarer mot å legge vekt på retrettmulighetene når en med stor entusiasme skal skape et nytt omfattende samarbeid. Med så mange som ni kommuner i prosjektet stiller noen spørsmål ved om det er realistisk at alle blir med videre inn i et forpliktende samarbeid og ved om det er fare for at folkevalgte i samarbeidsordningene vil kunne få et for perifert forhold til sakene når disse gjelder forhold som ligger langt unna geografisk. En mulighet er at et kjernesamarbeid mellom noen av kommunene i en samkommune kombineres med vertskommuneavtaler med andre kommuner, slik det finnes eksempel på i Midtre Namdal. Det er viktig at flest mulig kommuner bestemmer seg for samme samarbeidsmodell, men uheldig om det er de kommunene som vil gå sakte fram, som skal bestemme tempoet. I så måte ønsker Meldal kommune å sette seg i førersetet. Noen peker på at om en samkommune blir etablert, så er det dumt å stille seg utenfor denne, for da er det der det skjer. Andre framhever at det vil være både spennende og interessant å forsøke å etablere en samkommune med flere deltakere enn de fire i Midtre Namdal. Noen frykter at det kan være store utfordringer knytta til å få til gode demokratiske representasjonsordninger i en samkommune og viser til at Midtre Namdal har hatt flere år på å trene på dette. Andre tror at det kan løses gjennom en god samarbeidsavtale. Flere er opptatt av at vi velger løsninger som gir grunnlag for å utøve en sterk regionrådsfunksjon, slik at kommunene kan framstå som en samla region i saker som gjelder interessepolitikk, næringsutvikling med mer. 5. Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge og sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Her viser vi til svaret på spørsmål 4 ovenfor. 2.6 Orkdal I forbindelse med drøfting av ny styringsstruktur for Orkdalsregionen vedtok Orkdal kommunestyre følgende vedtak: Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 13

26 Orkdal kommunestyre mener at interkommunalt tjenestesamarbeid skal organiseres etter vertsskapskommunemodellen. Vedtaket er enstemmig. 2.7 Rindal INNSPILL FRA KOMMUNESTYRET I RINDAL : TEMA: Ny politisk styringsstruktur i Orkdalsregionen drøftingssak: Prosjektleder Sivert Dombu var tilstede og innledet. Deretter gikk vi over til gruppearbeid. Til slutt ble det en oppsummering i plenum. SPØRSMÅL 1: For å forbedre de kommunale tjenestene utvikler kommunene i Orkdalsregionen interkommunalt samarbeid, i første omgang om barnevern, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste. Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? SVAR: Kommunestyret i Rindal er opptatt av at når det flyttes kommunale oppgaver over i interkommunalt samarbeid, er det viktig at det beholdes/utvikles god politisk styring av disse oppgavene/tjenesteproduksjonen. Derfor vil det være vertskommune med politisk nemnd eller samkommune som best vil tilfredstillle Rindal kommunes ønsker. Ut fra det ovenfor beskrevne, må det konkluderes at Rindal kommunestyre er innstilt på forholdsvis omfattende flytting av administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet, men det må være både administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet. SPØRSMÅL 2: Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? SVAR: Kommunestyret i Rindal ser som sagt for seg at det er sannsynlig å tro at det interkommunale samarbeidet vil utvikle seg videre å bli mer omfattende. Da er det helt nødvendig å ha en helhetlig politisk styring av oppgavene/tjenestene. Da vil det også bli nødvendig for alle politikerne å ha et regionalt perspektiv, samtidig som en selvsagt også vil være opptatt av egen kommune. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 14

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av møteprotokoll 14.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.08.2011, kl.12:00 Møtested: Kafé Koselig Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg Røstvold Erik Bakken Asbjørn Åsmul Per Erik

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 12.05.11

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KOSTNADSFORDELING Styringsgruppas innstilling: 1. Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Hvorfor regionalt samarbeid?

Hvorfor regionalt samarbeid? Hvorfor regionalt samarbeid? Sett fra Fylkesmannen fylkesmann Kåre Gjønnes Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011 Rådmann i kommune med Sør-Trøndelag med ca 3000 innbyggere: Det er ingen vei

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/744-12 TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 2011 - FORPROSJEKTGRUPPE SKATT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/744-12 TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 2011 - FORPROSJEKTGRUPPE SKATT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/744-12 TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 2011 - FORPROSJEKTGRUPPE SKATT Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Delprosjektrapport

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 5 Utvalg: Kontrollutvalg Møtested: 3127, Rådhuset Dato: 02.12.2010 Tid: 12:45-15:15 Arkivsak: 428/2010 (KonSek) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 18.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild Løvseth Øverland,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.09.2013 kl. 13:00 17:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Tormod S. Slupphaug, leder Nils

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 EN FELLES FRAMTID? TIDSPERSPEKTIV FOR REFORMEN 4 STATUS PER AUGUST 2015 Orkdal kommune har sett det som mest naturlig å samarbeide

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 22.10.2014 Side 2

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 29.04.2015 kl. 13:00 15:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, lille kommunestyresal Tormod S. Slupphaug, leder

Detaljer

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 LISTER 3 1 REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 Det første møte i styringsgruppen for LISTER 3 ble avholdt i Kvinesdal Rådhus, tirsdag den 3 november. Følgende personer møtte: Kommune Ordfører Varaordfører

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 06.11.2014 kl. 13:00 17:45 Møtested: Helsetunet kl 13.00, Rådhuset fra kl 14.30 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Tormod S. Slupphaug,

Detaljer

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal 1 MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal Medlemmer som kalles inn til møtet: Valgte representanter til fylkesmøtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 30.04.2013 kl. 09:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Per Arne Brevik Johan Arne

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER Sted: Thon hotel Prinsen, Kongens gt 30, Trondheim Program 09.15-09.30 Kaffe/te og noe å bite i Status i kommunene og for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Tilbakemelding pr 1.juli 2015:

Tilbakemelding pr 1.juli 2015: Tilbakemelding vedrørende retningsvalg kommunereformen (jf.prosjektplan for Sør-Trøndelag): Tilbakemelding pr 1. februar 2015: Alternative geografiske retningsvalg i prioritert rekkefølge som kommunen

Detaljer

Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier

Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier Landskonferansen for regionråd 2. september 2008 Jørund K Nilsen Dagens temaer Sammensatt forvaltningsstruktur Kort om omfanget

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Rådmennenes rolle i prosessen Ole Sverre Lund Telemarkforsking Forsker, Telemarkforsking Rådmann, Andebu kommune (12 år)

Detaljer

Samarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 (ISK3?)

Samarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 (ISK3?) Innherred samkommune Samarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 (ISK3?) Hva har skjedd siden sist? Administrasjonssjef Ola Stene 1 2www.innherred-samkommune.no Bakgrunn Ettersom samkommunen bare fikk

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 24. februar 2009 kl. 10.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Møterom teknisk. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 058/2009. Møteleder: John

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen.

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Vedlegg 1: Innspill til gruppearbeid Vedlegg 2: Spørsmål Vedlegg 3: Svar fra gruppene 1 Resyme av

Detaljer

Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen. Veivalgsprosess 2011 Delrapport fra fase 4 i prosjektet

Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen. Veivalgsprosess 2011 Delrapport fra fase 4 i prosjektet Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen Veivalgsprosess 2011 Delrapport fra fase 4 i prosjektet Ansvar: Arne Jakobsen, AJ AS, Svein Jarle Midtøy, SiO Dato: 23.5.2011 Agdenes Frøya Halsa Hemne Hitra Meldal

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Fylkesmannen i Sør Trøndelag Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Styringsgruppemøte 11. november 2014 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk,

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 17.08.2015 Kl 17:00 18:20 Møtested: Formannskapsalen Møtende medlemmer: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Gunnar Lohse Olav Helge Bergemo,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Videre arbeid med kommunereformen Ørland og Bjugn kommuner felles kommunestyresamling 2 og 3. mars 1. Bakgrunn Bjugn og Ørland kommuner har deltatt i kommunereformen

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.09.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Henry Skevik Jon Arve Hollekim, Mari Holien

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 22.02.12 kl. 09.00 13.30 i Tydal rådhus, kommunestyresalen Tilstede: Forfall: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse og Kari L. Øfsti, Karsten

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 27.10.2011 kl. 09:30 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll, leder Ann Karin Haugen

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen og styringsgruppene for tjenestesamarbeidsprosjektet og Samhandlingsreformprosjektet

Referat fra møte i Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen og styringsgruppene for tjenestesamarbeidsprosjektet og Samhandlingsreformprosjektet Referat fra møte i Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen og styringsgruppene for tjenestesamarbeidsprosjektet og Samhandlingsreformprosjektet (SiO) sted: Mjuklia ungdomssenter, Berkåk tid: fredag 19.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Resultater fra evalueringen i perioden 2003-2007 og refleksjoner i ettertid Roald Sand (ros@tforsk.no) Trøndelag Forskning og Utvikling Levanger og Verdal: Store

Detaljer