Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste

2 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Sverre B. Midthjell /238-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Vedlegg Saksutredning Saksnr

3 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: kl. 12:00 15:00 Møtested: Orkdal energi, Fannrem Møtende medlemmer: Nils Prestmo (leder) Vigdis Troøyen Foseide Elsa Heggem Larsen John Atle Krogstad Knut Bjørkli Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Aage Schei, styreleder Orkdal Energi (sak 22) Per Rønning, daglig leder Orkdal Energi (sak 22) Ildri Ustad, økonomisjef Orkdal Energi (sak 22) Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge (sak 23) Saker til behandling: 020/11-024/11 Arkivsak: 11/199-6 NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte Saksliste 020/11 021/11 022/11 023/11 024/11 Godkjenning av møteprotokoll fra Referatsaker Orientering ang. Orkdal energi AS og Orkdal fjernvarme AS Orientering om innretning på forvaltningsrevisjonsprosjekt tonivåmodellen Eventuelt

4 Sak 020/11 - Godkjenning av møteprotokoll fra Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen godkjennes. Protokoll Protokollen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen godkjennes. Sak 021/11 - Referatsaker Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering Protokoll Følgende referatsak ble referert: 1. Rapporter fra representantskap og generalforsamlinger i kommunalt eide selskaper. Vedtak: Referatsakene tas til orientering Sak 022/11 - Orientering ang. Orkdal energi AS og Orkdal fjernvarme AS Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Redegjørelsen tas til orientering. Protokoll Per Rønning, Aage Schei og Ildri orienterte om selskapene Orkdal energi AS og Orkdal fjernvarme AS Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

5 Sak 023/11 - Orientering om innretning på forvaltningsrevisjonsprosjekt - tonivåmodellen Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar revisjonens fremlagte prosjektskisse til etterretning. Protokoll Anna Ølnes fra Revisjon Midt-Norge presenterte forslag til innretning på prosjektet. Revisjonen vil komme tilbake med en ny orientering i møte 1. september, når prosjektet har blitt ytterligere konkretisert. Vedtak: Kontrollutvalget tar revisjonens fremlagte prosjektskisse til etterretning. Sak 024/11 - Eventuelt Saken behandlet i Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato Saknr Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. Protokoll - Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet ble diskutert. Dette vil komme som egen sak på neste møte. Vedtak: Ingen vedtak fattet.

6

7 Referatsaker Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Sverre B. Midthjell /238-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Vedlegg Saksutredning Saksnr

8 Notat Til: Kontrollutvalgene Fra: Sverre B. Midthjell Dato: Arkivsaknr: /232-1 Oppsummering av fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn

9

10

11

12

13 Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring

14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PROSESSEN I KOMMUNENE VÅREN STYRINGSGRUPPAS FØRINGER FOR ARBEIDET ANDRE FØRINGER 2. KOMMUNENES UTTALELSER I APRIL-MAI AGDENES FRØYA HEMNE HITRA MELDAL ORKDAL RINDAL SKAUN SNILLFJORD FELLES MØTE FOR FORMANNSKAP 9 JUNI VIKTIGE KRITERIER FOR VALG AV STYRINGSMODELL I RETNING AV EN ANBEFALT STYRINGSMODELL FOR ORKDALSREGIONEN PROSJEKTPLAN FOR HOVEDPROSJEKTFASEN RÅDMANNSKOLLEGIETS INNSPILL TIL AU ARBEIDSUTVALGETS INNSTILLING 27 VEDLEGG 1: NY ORGANISERING I VÆRNESREGIONEN 28 VEDLEGG 2: UTDRAG FRA NIVI-NOTAT NR 5/ Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 2

15 1. Prosessen i kommunene våren 2011 På grunnlag av innspill fra de ni kommunestyrene legges det nå fram et helhetlig forslag for styringsgruppa om folkevalgt styring av framtidig interkommunalt samarbeid i Orkdalsregionen. I neste omgang kommer dette til behandling i kommunene, sammen med tilsvarende planer for et bredt tjenestesamarbeid og særskilte planer for helsesamarbeidet (SiO). 1.1 Styringsgruppas føringer for arbeidet Styringsgruppa (samarbeidskomiteen) vedtok i sitt møte oppdraget for arbeidet med utvikling av ny styringsstruktur, og dette er gjengitt nedenfor. Prosjekt 2: Utvikling av ny styringsstruktur for Orkdalsregionen Orkdalsregionen er nå inne i en fase er det pågår betydelig utviklingsarbeid som kan ende ut i et omfattende og bredt regionalt samarbeid på mange områder. Det er grunn til å tro at det framtidige samarbeidet om helse vil utfordre regionen i retning av en fast tjenesteregioninndeling, og formalisering av et eget rettssubjekt for å ivareta avtalestyring i forhold til helseforetaket. Dette stiller kommunene overfor en del veivalg. For å få en god dialog om hvordan den politiske organiseringen/styringen kan utvikles/styrkes, er det gitt prinsipiell tilslutning til å starte en prosess for å gi kunnskaper om ulike styringsmodeller, drøfte behovet for styring og fordeler/ulemper ved ulike styringsmodeller. 1. Samarbeidskomiteen ønsker at det parallell med SIO og tjenesteutredningene, skal settes i gang en prosess for å avklare framtidig politisk styringsstruktur for Orkdalsregionen. Modellene skal vurderes er dagens organisering, vertskommune med nemnd og samkommune. 2. Det legges opp til følgende prosess for å vurdere framtidig styringsstruktur i Orkdalsregionen: Felles kommunestyremøte avholdes i januar 2011 for å avklare grunnlaget for prosess med politisk styringsstruktur i SAMKOM. Det legges fram et modellnotat til møtet som trekker opp problemstillinger som bør drøftes av kommunene i prosessen. o Arbeidsprosess januar 2011-april En prosessplan fremmes av prosessledelsen, og skal klargjøre framdrift, felles problemstillinger for drøftinger i kommunestyrene og andre i kommunene. o En kort prosjektrapport legges fram i felles kommunestyremøte i april 2011 det drøftes/fremmes felles innstilling til kommunal behandling Beslutningsprosess mai juli 2011 o Politisk behandling i kommunene før sommerferien 2011 o Eventuelt ny organisering fra Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 3

16 Prosjektleder for tjenesteutredningene er også prosjektleder for prosjektet om ny styringsstruktur. Det leies ev. inn en prosessveileder med god kjennskap til kommunene, som kan bistå med å planlegges fellesmøter og arbeidssamlinger med kommunene. I møte vedtok styringsgruppa en mer detaljert prosjektplan med tilhørende aktiviteter og tidsplan for gjennomføringa. For folkevalgt styring godkjente styringsgruppa følgende arbeidsopplegg: 1. Prosjektledelsen presenterer bakgrunnsstoff og viktige spørsmål på et kommunestyremøte (mars-april) 2. Kommunestyret drøfter saken, svarer på spørsmåla og melder tilbake (april-mai) 3. Oppsummering og anbefaling fra styringsgruppa, kanskje et felles formannskapsmøte (juni) 4. Presentasjon for kommunestyrene (august) 5. Vedtak i kommunestyrene (før valget) 6. Iverksetting (fram til årsskiftet) Prosjektledelsen for dette delprosjektet har bestått av samarbeidskomiteens leder, ordfører Ivar Syrstad, Alf-Petter Tenfjord fra fylkesmannen, som har erfaring fra tilsvarende arbeid i Værnesregionen, og prosjektleder Sivert Dombu. I nytt møte godkjente styringsgruppa følgende framdrift for det videre arbeidet med folkevalgt styring: Møter i kommunestyrene, svarer på spørsmål, til 31 mai. Rådmennene drøfter foreløpig 23 mai. Prosjektlederen sammenfatter, skisserer konklusjon, utkast innen 3 juni (seinere er et utvalg på tre rådmenn valgt til å være med på å utarbeide dette utkastet) Foreløpig presentasjon for formannskapsmedlemmer 9 juni. Endelig innstilling 14 juni. Behandling i rådmannskollegiet 15 juni, AU 17 juni og styringsgruppa juni. Deretter sendes samla innstilling primo juli ut til behandling i kommunestyrene med frist før valget 12 september. 1.2 Andre føringer Alle ni kommunestyrer vedtok i 2010 ei felles intensjonserklæring, der det bl.a framgår at Etter kommunevalget i 2011 skal det med utgangspunkt i at medlemskommunene skal bestå som egne kommuner - være etablert et helhetlig og forpliktende samarbeid om administrative støttefunksjoner, kompetansekrevende tjenester og plan- og utviklingsoppgaver som best kan løses gjennom samarbeid i Orkdalsregionen. En del av grunnlaget for denne intensjonserklæringa er sårbarhetsvurderinger som viser at kommunene på vesentlige oppgaveområder i nær framtid må styrke kompetansetilgang og fagmiljø for å være i stand til å løse oppgavene sine. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 4

17 Kravet om å etablere felles løsninger på helseområdet som følge av samhandlingsreformen er åpenbar, men også andre fagområder (sosial, oppvekst/utdanning, plan, miljø, landbruk mv) trykkes det på for reformer og omstilling. Arbeidsutvalget uttalte at det må markeres sterkere i planen og framheves i styringsgruppa at delprosjektet om politisk organisering også omfatter hvordan det interessepolitiske fellesskapet i regionen skal ivaretas og organiseres fra Dette må få en breiere innfallsvinkel og omfatte både næringsutvikling, samfunnsutvikling og reiselivsdestinasjoner, samt forholdet til fylkeskommunens arbeid med regional utvikling. I ei felles samling for alle kommunestyrene ble det gitt faglige og politiske innspill fra bl.a. fylkesmann Kåre Gjønnes, Geir Vinsand fra Nivi Analyse og daværende stortingsrepresentant, nåværende statsråd Ola Borten Moe. Fylkesmannen sjøl pekte i styringsgruppemøte på betydningen av å få til en god modell for indirekte valg til nye styringsorganer, for å sikre rett representasjon i forhold til parti, kjønn og alder. 2. Kommunenes uttalelser i april-mai 2011 Alle ni kommuner har fått i oppdrag å svare på følgende fem spørsmål: 1. For å forbedre de kommunale tjenestene utvikler kommunene i Orkdalsregionen interkommunalt samarbeid, i første omgang om barnevern, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste. Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? 2. Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? 3. Hvilke av organisasjonsmodellene i NIVI-notatet framtrer som mest aktuelle ut fra behovene som Orkdalsregionen har? (F. eks. administrativ vertskommune, sentralisert/desentralisert vertskommune, en felles politisk nemnd/flere nemnder, samkommune osv.) 4. Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til god folkevalgt styring tilstrekkelig nærhet til tjenestene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen oversiktlighet for innbyggerne? å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomiteen? 5. Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge og sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 5

18 2.1 Agdenes Agdenes kommunestyre behandlet i sak 14/11 den 18/ Utvikling av ny styringsstruktur i Orkdalsregionen - svar på spørsmål, - og gjorde slikt enstemmig vedtak: Spørsmål 1 Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn det interkom. samarbeidet? God styring av tjenesteproduksjonen kan sikres både etter vertskommunemodellen og samkommunemodellen. Ambisjonsnivå, omfang (hvilke tjenester som omfattes), antall (kommuner i samarbeidet) må avklares, - vil være avgjørende for valg av modell. Agdenes kommune er av den oppfatning at en samkommune kan bestå av maksimum 5 kommuner, og at disse naturlig (geografisk) hører sammen. Vi er innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i samarbeidet dersom nevnte forutsetninger er avklart/oppfylt. Å etablere en samkommune basert på de tjenestene som nå utredes (barnevernsvakt, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste) synes lite hensiktsmessig, - kan dog være en start dersom det er et underliggende ambisjonsnivå om ytterligere samarbeid. Spørsmål 2 Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? Samarbeidet må være basert på langsiktighet, lojalitet og være forpliktende. Den største/de største kommunen(e) må være romslige og vise raushet. En god og rettferdig finansieringsmodell er avgjørende - de minste kommunene må ikke bli sittende igjen som taperne. Spørsmål 3 Hvilke av organisasjonsmodellene framtrer som mest aktuelle ut fra behovene som Orkdalsregionen har? Desentralisert vertskommunemodell framtrer som mest aktuell ut fra de tjenesteområdene som nå utredes. Samkommune kan være aktuell forutsatt begrensning i antall kommuner til maks 5, og at disse har en naturlig samhørighet (geografisk nærhet). Spørsmål 4 Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til God folkevalgt styring, Tilstrekkelig nærhet til tjenestene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen, Oversiktlighet for innbyggerne?, Å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomiteen? Kulepunkt 1: Vertskommune (med nemd). Kulepunkt 2: Vertskommune (med nemd). Kulepunkt 3: Vertskommune (med nemd). Kulepunkt 4: Vertskommune (med nemd). Spørsmål 5 Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge og sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 6

19 Ha gode prosesser - åpne/forutsigbare. Bruke den tid som trengs (ikke gå for fort fram). Sørge for eierskap, - politisk, administrativt, blant ansatte/tillitsvalgte. Informere/involvere innbyggerne. De største kommunene må vise stor grad av raushet. Alle kommuner i samarbeidet må få tildelt tjenesteoppgaver. 2.2 Frøya Frøya kommunestyre sak 84/11, j.nr. 10/215, møte Notater gjort under debatten i kommunestyrets møte etter prosjektleder Sivert Dombus innledning. Turid Berget, SV: Grei orientering, selv om prosjektleder ble litt emissær for samkommunemodellen. Også gode erfaringer med vertskommunemodellen.redd for å utvikle en fylkeskommune light. Foretrekker vertskommunemodellen med gjennomgående representasjon i hovedutvalg og utvalg i vertskommunesamarbeidet. Ola Vie, SV: Støtter Turid Berget. Vertskommunemodellen kan være dynamisk i forhold til fag- og saksområde. Gjennomgående representasjon viktig. Johan G. Foss, V: Spennende saksområde. Handler om 1. Innhold i samarbeidet 2. Styring av samarbeidet. Vi har vedtatt innhold i samarbeidet. De 8 områdene det er gjennomført utredninger på kan lett fordeles på de samarbeidende kommune (et område på hver kommune). Kan ha ei felles nemd eller 8 forskjellige, men naturlig med ei nemd. Samkommune virker radikalt, men egentlige ikke langt fra vertskommune m/nemd til samkommune. Konklusjon foretrekker vertskommunemodell. Lars Nordgaard, H; Orkdalsregionen er svært stor best egnet for samarbeid av for eksempel typen IKT. Samarbeid om tjenesteproduksjon bør organiseres i mindre enheter enn Orkdalsregionen. Ser ellers ikke den store forskjellen mellom vertskommune med nemd og samkommune. Er redd for at alt blir sentralisert bort med lang avstand for folk. Valg av modell avhengig av hva samarbeidet skal omfatte. Frode Reppe, A Enig med SV og H. Eksemplet Sivert Dombu omtalte fra Namdalen (samkommunemod.) er Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 7

20 misvisende dat det omfatter en stor kommune og for øvrig bare svært små og svake kommuner. Frøya må samarbeide med Hitra på områder som omsorg og helse. Olaf Reppe, F; Også enig med SV. Samkommune kan utløse mer byråkrati. Hvis dette skal fungere må fylkeskommunen nedlegges. Effektive og gode tjenester oppnås best i interkommunalt samarbeid mellom Frøya, Hitra og Snillfjord bør nå videreutvikles ettersom vi får rettframløsning over Dolmsundet. Ola Vie, SV Samkommunen i Namdalen startet som vertskommunesamarbeid. Vi bør også starte der. Tankene til Olaf Reppe interessante. Halgeir Bremnes, F Registrerer at vertskommunesamarbeid står sterkest i kommunestyret. Ser fare at vertskommunemodellen blir byråkratiskapende, men ser også at samkommunen kan utvikle seg til en fylkeskommune light med flere heltidspolitikere. Det er en viss fare for at vi gjør litt for raske endringer dersom et samarbeid ikke er forpliktende nok. Oppgaven er å skape gode tilbud til innbyggerne. Dette må være retningsgivende når en velger modell. Johan G. Foss, V; Småkommuner som ikke samarbeider gjør ikke jobben sin. Samarbeid gir bedre tjenester på alle områder. Vi har oppnådd for lite i samarbeid med Hitra. Nemdstrukturen et problem i vertskommunemodellen. Helge Borgen, A; Begge modeller har positiv sider. Viktig med tilgjenglighet for innbyggerne i kommunen. Skeptisk til samkommunemodellen i en så stor region. Enig med Olaf Reppe Hitra, Frøya og Snillfjord bør kunne utvikle mer samarbeid Hubroa vil løse mye. Vi er altfor redd for å gjøre andre god lokaliseringsdebatt er som oftest negativ/samarbeidshindrende. Oppsummert må en si at de fleste som hadde ordet ser gode sider ved begge modellene, men av de som hadde et klart standpunkt for en modell, var vertskommunemodellen klart å foretrekke. Flere var også tydelige på at samarbeidet mellom Frøya, Hitra og Snillfjord nå må få en ny æra når Dolmsundbrua blir realisert. Det kom også klart fram at kommunestyret fortsatt er positive til et bredt samarbeid i Orkdalsregionen. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 8

21 2.3 Hemne I forbindelse med drøfting av ny styringsstruktur for Orkdalsregionen vedtok Hemne kommunestyre følgende uttalelse: Hemne kommunestyre mener at interkommunalt tjenestesamarbeid skal organiseres etter samkommunemodellen. Enstemmig vedtatt. 2.4 Hitra Protokoll fra kommunestyret : Ordføreren refererte oppsummeringen i rådmannens saksframlegg. Ordføreren fremmet følgende omforente forslag til vedtak: 1. Hitra kommunestyre viser til de drøftinger som er gjennomført i to omganger i kommunestyret, og til rådmannens saksframlegg og oppsummering knyttet til dette. 2. Som hovedkonklusjon vil Hitra kommunestyre, så langt, anbefale samkommunemodellen som politisk styringsmodell. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sammendrag fra arbeidsgrupper i kommunestyret: Spørsmål 1: Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? Sikre styring: Via en gjennomtenkt administrativ og politisk struktur. Én av gruppene understreket det de mente er det viktigste av alt: At det er de folkevalgte politikerne som skal ta avgjørelsene. Vertskommunemodell med politisk valgte representanter fra kommunen inn i nemnder (sammen med fagpersoner) hvor nemndene kan ha ansvar for flere samarbeidsoppgaver. Bygge ut gode faglige kvaliteter og utvikle komplementære arbeidsplasser i forhold til for eksempel privat næringsliv og andre. Utfordringer på lik/ulik; hvilke fellesinteresser har kommunene - hva er motsetningene? Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 9

22 Utfordringer med representativ representasjon; store opp mot små kommuner (demokratisk underskudd?) Søke samarbeid med logiske samarbeidspartnere med felles interesser. Samkommunen må ha politiske føringer fra sine lokale kommunestyrer? Innstilling til flytting av administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet: Én gruppe sier: Så fremt vi kan innfri målet om bedre tjenesteyting, er vi veldig innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet. En annen foreslår at lovpålagte oppgaver legges til hjemkommunene og at ikke lovpålagte oppgaver kan flyttes administrativt. En tredje gruppe sier alle kommuner må få noe styrking av sine staber/ressurser, slik at de ikke blir tappet, eller blir lettet for oppgaver. Gruppen uttrykker forøvrig mistenksomhet til hele hele opplegget og ser på dette mer som en styrking av Orkdal som kjemper kampen mot Trondheim og som ønsker seg en brannmur mot dem. Gruppa mener Hitra/Frøya/Ytre Snillfjord hører naturlig sammen - felles kommune med innbyggere innen 10 år. Spørsmål 2: Med bakgrunn i holdningen som kommer fram under spørsmål 1: Hva vil dette bety for den framtidige styringsstrukturen i regionen? Én gruppe sier vi får en mer uoversiktlig, byråkratisk og mer resursskrevende samlet styringsstruktur for vår kommunale oppgaveløsning. En annen sier: Økt politisk styring og økt politisk belastning. En tredje: Rekruttering vil bli vanskelig når alt blir sendt ut av øyregionen Orkdal. Lokalt tjenestetilbud og kompetanse vil bli bygd ned. Er tiden moden for å tenke felleskommune Hitra Frøya - Ytre Snillfjord. Attraktiv kommune med mange innbyggere. Havet som ressurs! Påtrykk mot statlige myndigheter på positive tiltak for å lykkes. Tenk annerledes! Grensa går på Vasslag! Vi er ikke klare for dette! Kun styrking av Orkdal som kjemper kampen mot Trondheim. Ønsker seg en brannmur mot dem. Spørsmål 3: Hvilke av organisasjonsmodellene i NIVI-notatet framtrer som mest aktuell ut fra behovene som Orkdalsregionen har? Ut fra de valg/alternativ som foreligger, mener 3 av de 4 gruppene at samkommunemodellen er den modellen som best tilfredsstiller behovene. 2 av disse 3 gruppene reserverer seg Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 10

23 likevel noe ved at den ene uttrykker det slik: Mest positiv til samkommune ved flere tjenesteløsninger. Ved enkelttjenester; vertskommune! mens en annen peker på at voksenopplæringen og kulturskolen er så lokalt forankret at et samarbeid mellom Hitra og Frøya er den absolutte beste løsningen for de to områdene. En av gruppene svarer vertskommunemodell. Spørsmål 4: Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til - God folkevalgt styring? - Tilstrekkelig nærhet til tjenestsene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen? - Oversiktlighet for innbyggerne? - Å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomitéen? God folkevalgt styring: Her svarer én gruppe samkommunemodell, en annen; egne kommunestyrer. Én gruppe viser til en alternativ løsning ved at Hitra og Frøya blir én kommune. I denne forbindelsen sier en annen gruppe: Ved en storkommune Hitra/Frøya, kan vi eventuelt kjøpe noen tjenester i andre regioner som er sterke på det. Tilstrekkelig nærhet: Her svarer to av gruppene vertskommunemodell, mens en annen av gruppene peker på at skal man lykkes må man ha nærhet til innbyggerne. Oversiktelighet for innbyggerne: Her svarer to av gruppene vertskommunemodell. Å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomitéen: Her har bare én av gruppene svart; samkommunemodell. Spørsmål 5: Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge å sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Én gruppe svarer følgende: Få forankret den valgte modell både politisk og administrativt. Effektivitet Bedre faglig/kvalitet i tjenestene for innbyggerne. Robust og fleksibel til å justere oppgaver/resurs. Selv om vi ser fordelene med interkommunalt samarbeid i en eller annen modell, er det likevel flertall i gruppen for kommunesammenslåing. Én av gruppene savner en spørsmålsstilling om hvorfor og hva som ligger i dette for vår kommune? Hva med nærhet til brukerne? Gruppa mener at avstanden mellom ledelse og utøvende fagfolk blir stor noe som igjen kan fremme ensomhetsfølelse og følelse av liten tilhørighet. Gruppa svarer videre følgende på spørsmålet: What s in it for me? Det må legges likevekt til alle berørte kommuner slik at ikke alle små blir tappet. Brukerfokus; hvordan bedre tilgjengelighet/løsninger; enkelhet for brukeren. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 11

24 Økonomi, bedre for kommunen, men også for brukeren som har behovene. Tillit samarbeidsevne. Settes dette i gang i dag, vil dette ikke reverseres. En siste gruppe peker på dette med informasjon til befolkningen i denne sammenhengen. 2.5 Meldal Saken ble drøfta i kommunestyret 26 mai 2011, og en redaksjonskomite bestående av ordføreren, varaordføreren og opposisjonslederen står ansvarlig for den skriftlige oppsummeringa her. 1. For å forbedre de kommunale tjenestene utvikler kommunene i Orkdalsregionen interkommunalt samarbeid, i første omgang om barnevern, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste. Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? Etter hvert som vi har arbeidd med dette stoffet, er vi blitt mer klar over behovet for at samarbeid må underlegges folkevalgt styring, kanskje også på områder der det i dag finnes administrative samarbeidsordninger. Alle utfordringene som kommunene står overfor, tilsier mye sterkere samarbeid i framtida. Alternativet til samarbeid er at kommunene hver for seg blir for sårbare og leverer dårligere tjenester. Om dette er det avgjørende å gi god informasjon til innbyggere og ansatte. Meldal kommune er innstilt på å gå langt i å overføre myndighet og oppgaver til interkommunale organer. 2. Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? Økt omfang på samarbeidet tilsier langt sterkere grad av folkevalgt styring på regionnivået. 3. Hvilke av organisasjonsmodellene i NIVI-notatet framtrer som mest aktuelle ut fra behovene som Orkdalsregionen har? (F. eks. administrativ vertskommune, sentralisert/desentralisert vertskommune, en felles politisk nemnd/flere nemnder, samkommune osv.) Meningene er veldig delte i valget mellom vertskommune- eller samkommuneorganisering. Det ser ut til å være mulig å få til bra politisk styring med dem begge. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 12

25 4. Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til god folkevalgt styring tilstrekkelig nærhet til tjenestene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen oversiktlighet for innbyggerne? å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomiteen? Et klart ankepunkt mot vertskommunemodellen er at ordninger med folkevalgte nemnder på mange ulike fagområder lett blir fragmentert og lite oversiktlig, med begrensa mulighet for god samordning mellom fagområdene. Noen legger vekt på at det er lettere å trekke seg ut av et vertskommunesamarbeid dersom det viser seg å ikke svare til forventningene, mens andre advarer mot å legge vekt på retrettmulighetene når en med stor entusiasme skal skape et nytt omfattende samarbeid. Med så mange som ni kommuner i prosjektet stiller noen spørsmål ved om det er realistisk at alle blir med videre inn i et forpliktende samarbeid og ved om det er fare for at folkevalgte i samarbeidsordningene vil kunne få et for perifert forhold til sakene når disse gjelder forhold som ligger langt unna geografisk. En mulighet er at et kjernesamarbeid mellom noen av kommunene i en samkommune kombineres med vertskommuneavtaler med andre kommuner, slik det finnes eksempel på i Midtre Namdal. Det er viktig at flest mulig kommuner bestemmer seg for samme samarbeidsmodell, men uheldig om det er de kommunene som vil gå sakte fram, som skal bestemme tempoet. I så måte ønsker Meldal kommune å sette seg i førersetet. Noen peker på at om en samkommune blir etablert, så er det dumt å stille seg utenfor denne, for da er det der det skjer. Andre framhever at det vil være både spennende og interessant å forsøke å etablere en samkommune med flere deltakere enn de fire i Midtre Namdal. Noen frykter at det kan være store utfordringer knytta til å få til gode demokratiske representasjonsordninger i en samkommune og viser til at Midtre Namdal har hatt flere år på å trene på dette. Andre tror at det kan løses gjennom en god samarbeidsavtale. Flere er opptatt av at vi velger løsninger som gir grunnlag for å utøve en sterk regionrådsfunksjon, slik at kommunene kan framstå som en samla region i saker som gjelder interessepolitikk, næringsutvikling med mer. 5. Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge og sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Her viser vi til svaret på spørsmål 4 ovenfor. 2.6 Orkdal I forbindelse med drøfting av ny styringsstruktur for Orkdalsregionen vedtok Orkdal kommunestyre følgende vedtak: Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 13

26 Orkdal kommunestyre mener at interkommunalt tjenestesamarbeid skal organiseres etter vertsskapskommunemodellen. Vedtaket er enstemmig. 2.7 Rindal INNSPILL FRA KOMMUNESTYRET I RINDAL : TEMA: Ny politisk styringsstruktur i Orkdalsregionen drøftingssak: Prosjektleder Sivert Dombu var tilstede og innledet. Deretter gikk vi over til gruppearbeid. Til slutt ble det en oppsummering i plenum. SPØRSMÅL 1: For å forbedre de kommunale tjenestene utvikler kommunene i Orkdalsregionen interkommunalt samarbeid, i første omgang om barnevern, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste. Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? SVAR: Kommunestyret i Rindal er opptatt av at når det flyttes kommunale oppgaver over i interkommunalt samarbeid, er det viktig at det beholdes/utvikles god politisk styring av disse oppgavene/tjenesteproduksjonen. Derfor vil det være vertskommune med politisk nemnd eller samkommune som best vil tilfredstillle Rindal kommunes ønsker. Ut fra det ovenfor beskrevne, må det konkluderes at Rindal kommunestyre er innstilt på forholdsvis omfattende flytting av administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet, men det må være både administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet. SPØRSMÅL 2: Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? SVAR: Kommunestyret i Rindal ser som sagt for seg at det er sannsynlig å tro at det interkommunale samarbeidet vil utvikle seg videre å bli mer omfattende. Da er det helt nødvendig å ha en helhetlig politisk styring av oppgavene/tjenestene. Da vil det også bli nødvendig for alle politikerne å ha et regionalt perspektiv, samtidig som en selvsagt også vil være opptatt av egen kommune. Arbeidsutvalgets innstilling om folkevalgt styring 14