Støttetjenestene. Rammereduksjon Forslag rammereduksjon. OBS: samt allerede vedtatt rammereduksjon i 2013 på 1,6 mill kr (Økplan )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støttetjenestene. Rammereduksjon 2013. Forslag rammereduksjon. OBS: samt allerede vedtatt rammereduksjon i 2013 på 1,6 mill kr (Økplan 2010-2013)"

Transkript

1 Forslag rammereduksjon Innsparing 1,5 pst = 1,2 mill kr Innsparing 3,0 pst = 2,4 mill kr Støttetjenestene OBS: samt allerede vedtatt rammereduksjon i 2013 på 1,6 mill kr (Økplan ) Kan altså totalt medføre rammereduksjon på 5 pst. Hvordan kan en slik reduksjon gjøres? Hva vil den medføre?

2 Totalbudsjett 2012: 80 mill kr Politisk styring 12 mill kr Støttetjenestene Ikke påvirkbart for administrasjonen Eventuelle reduksjoner må foreslås politisk Fellestjenester 29 mill kr Ikke/i liten grad påvirkbart for administrasjonen For eksempel KS-kontingent, LVK-kontingent, Indre Helgeland Kommunerevisjon (3,4 mill kr) Drift - 39 mill kr Påvirkbart for administrasjonen Herav utgjør lønnsutgifter 94 pst. Ytterligere nedskjæringer, utover det som er tatt tidligere år, medfører bemanningsreduksjoner som igjen vil medføre redusert tjenestetilbud internt samt eksternt. Det er allerede et forventningsgap mellom hva avdelingen kan levere og hva som ønskes levert

3 Hvor effektiv er avdelingen? Høy, administrasjon Støttetjenestene 17 plass av 429 kommuner på støttetjenester. Årsverkskutt siste tre år på 11 pst. Lav, kontroll (revisjon) Ligger 1 til 2 mill kr over sammenlignbare kommuner. I 2010 brukte Rana kr 134,- pr innbygger, mens Bodø brukte kr 45,-, Tromsø kr 73,-, Narvik kr 101,- og Harstad kr 103,-. Støttetjenester er de siste årene blitt rigget kun for drift, ikke utvikling av Rana kommune. Nødvendige utviklingstiltak finansieres derfor i dag ved å holde stillinger (lovpålagte) ubesatte, ref internkontrollprosjektet. Forventningsgapet

4 Tiltak Vedtatt kutt 2013, 2 pst Foreslått kutt, 3 pst Virkning for Innbyggere Folkevalgte Ansatte Endret budsjettering Redusert åpningstid Servicetorget Avvikle pleiepenger Revidere seniorpolitisk ordning Reduserte kjøp fellestjeneste r? Politisk? Oppsigelser? Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Totalt kutt ( )

5 Skoleavdelingen Reduksjon 1,5 % 3 % Heve basisgruppetall 1,7 mill 5,3 mill Redusere kjøp av tjenester Frikult 1,5 mill 1,5 mill Innføre matpenger i SFO 0,65 mill 0,65 mill 3,85 mill 7,45 mill Av skoleavdelingens nettoramme disponeres nærmere 90 % til lønn.

6 Skoleavdelingen Heve basisgruppetallet Hva innebærer tiltaket? Hvilke konsekvenser gir tiltaket

7 Skoleavdelingen Redusere kjøp av tjenester Frikult Hva innebærer tiltaket? Hvilke konsekvenser gir tiltaket?

8 Skoleavdelingen Innføre matpenger i SFO Hva innebærer tiltaket? Hvilke konsekvenser gir tiltaket?

9 Helse- og sosialavdelingen SFO ordning for overårige. Tilbud til funksjonshemmede elever i grunnskole og videregående skole fra 8. Klasse til utgangen av videregående skole. Skoleåret 2011/ elever/familier. Skoleåret 2012/ elever/familier. Bortfall etterspørsel etter andre lovbestemte tjenester som avlastning og praktisk bistand hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Krevende situasjon for familier med funksjonshemmet ungdom. Reduserte utgifter kr.

10 Helse- og sosialavdelingen Forebyggende, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Bemanningsreduksjon tilsvarende 0,5 årsverk ved helsesøstertjeneste og familiesenter. Ressursmessig knapphet innen området forebyggende helsearbeid som skal gi lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. Reduserte utgifter kr.

11 Helse- og sosialavdelingen Annet forebyggende helsearbeid. Turnuslegeordning. Rana kommune har avtale med Fylkesmannen i Nordland som utgår Rana kommune har to turnusleger. Ordningen har blant annet en rekrutterende effekt. Avvikling av ordning med en turnuslege. Denne må erstattes av en fastlegehjemmel. Reduserte utgifter kr.

12 Helse- og sosialavdelingen Høgskolekantina i Strandgata. Avvikling av Høgskolekantina i forbindelse med åpning av nytt Kunnskapssenter høsten Ved beregning av besparelse er det tatt hensyn til et erstatningstilbud til de fem funksjonshemmede medarbeiderne ved Høgskolekantina. Ved en nedleggelse inndras 1,75 årsverk. Reduserte utgifter kr.

13 Helse- og sosialavdelingen Diagnose, behandling, rehabilitering. Reduksjoner ved rehabiliteringstjenesten herunder helsepark, dagrehabilitering og hjelpemiddeltjeneste. Svært utfordrende for kommunen i møtet med samhandlingsreformen. Besparelsen gir et utslag på i overkant av 1 årsverk fordelt på nevnte tjenesteområder. Reduserte utgifter kr.

14 Helse- og sosialavdelingen Tilbud til personer med rusproblemer. Ungdomsteamet et samarbeid mellom rustjenesten og barnevernet. Består i dag av to årsverk reduseres med 1 årsverk. Forebyggende arbeid blant ungdom som henvises fra barnevernet rammes, herunder ungdom i faresonen som har omfattende hjelpebehov. Reduserte utgifter kr.

15 Helse- og sosialavdelingen Barneverntjeneste. Nedleggelse av sosial- og barnevernsvakt. Vaktordningen er åpen i helger og høytider. Vaktordningen samarbeider i fold til barnevern, NAV konto, krisesenter, politi, familierådgivningskontoret og psykiatri. I framtiden kan en samordning vurderes relatert til krisesenter og kommunale helsetjenester. Reduserte utgifter kr.

16 Helse- og sosialavdelingen Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende. Bemanningsreduksjoner innen psykisk helsearbeid og bistand til utviklingshemmede/unge funksjonshemmede. Det knyttes til oppfølging av beboere i bofellesskap og miljøarbeidertjenester rettet mot hjemmeboende og ved dag-/arbeidstilbud som Rana Arbeidssenter. Samlet reduksjon på 3 årsverk. Det vil generere mindre statlige inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester og kan gi redusert grunnlag for remmetilskudd til utviklingshemmede. Reduserte utgifter kr.

17 1,5 % = kr 3 % = kr 1. Restgevinst av samordning utekontakt og klubbdrift: kr 2. Stenging av Selfors Ungdomsklubb: kr 3. Effektivisering renhold kino og samfunnshus: kr Totalt tiltak 1-3: Ytterligere tiltak på nedbemanninger etter drøftinger, økt inntjening kulturskolen og økt satsing på prosjekter med eksterne tilskudd Muligheter: Kulturavdelingen Redusert musikertjeneste, redusert åpningstid bibliotek Redusert utekontaktvirksomhet, delstengt Ungdommens hus, mindre mulighet til kinoutleie dagtid, mer gruppeundervisning kulturskolen Mer prosjektrettet arbeid og mindre kontinuerlig drift.

18 Omsorg Sykehjem 3,5 mill kr: 3 % = 8,8 millioner kroner 2,5 mill kr: Redusere med 3 sykehjemsplasser: legge ned Gruben bofellesskap m/7 sykehjemsplasser, 4 av plassene flyttes til det nye Gruben sykehjem, (dvs. tar i bruk de 4 siste) 1,0 mill kr: Generelt nedtrekk på området sykehjem Hjemmetjenester 5,3 mill kr: 1,2 mill kr: Tidl. Gruben bofellesskap ombygges til 4 døgnbemannede utleiehybler. Målgruppe: ressurskrevende tjenester i hjemmeomsorg. Kapitalkostn.: forutsettes selvfinansierende 0,5 mill kr: Redusere med 1 stilling ergoterapeut (omsorgskontoret) 3,6 mill kr: Generelt nedtrekk innen hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, brukerstyrt personlig assistentordning

19 Teknisk avdeling Netto budsjettramme 2012 ca 160 mill kr Generelt vil rammereduksjon innebære redusert tjenesteproduksjon, redusert drifts/- vedlikeholdsnivå, eller økte gebyrer der tjenesteproduksjon (saks/- søknadsbehandling) kan finansieres slik Presenterer og drøfter her budsjettrammer på driftsavdelingsnivå, ikke etter kostrakoder som i grunnlagsdokumentet fra februar 2012 TEKNISK AVDELING består av: Byplanavdelingen Bydriftavdelingen Byggdriftavdelingen Prosjektavdelingen

20 Teknisk avdeling. Nettobudsjett 2012 ca 15,8 mill kr BYPLANAVDELINGEN Miljø, arealplan, kart, oppmåling, eiendom, byggesak, landbruk m.m. Høy andel lovpålagt tjenesteproduksjon Rammereduksjon 2013? Økt selvfinansieringsgrad gebyrer for søknadsbehandling Rammenedtrekk 3 % tilsvarer 0,5 mill kr Innebærer at gebyrene må økes mer enn lønns- og prisstigningen Ca. 15 % økning (utover prisregulering) i byggesaks, matrikkel og plansaksgebyrene fra 2012 til 2013

21 Teknisk avdeling Nettobudsjett 2012 ca 64 mill kr BYDRIFTAVDELINGEN Vegdrift, park/idrett, parkering, Moheia fritidspark, brannvernkontoret Vegdrift underbudsjettert (25,6 mill kr i 2012) også etter at posten ble styrket med 1,5 mill kr i budsjett 2012 For 2012 er budsjett park/idrett redusert med ca 1,5 mill kr. Interne omdisponeringer, hovedsakelig styrking kommunale tilskuddsmidler Rammereduksjon 2013? 2,2 mill kr, tilsvarer 3,4 % Ingen tining på Moheia kunstgress: 0,3 mill kr Reduksjon driftsbudsjett Park/idrett: 1,5 mill kr Økning parkeringsavgift 1 kr: 0,4 mill kr Innebærer betydelig redusert aktivitet innen park/idrettssektoren med redusert ramme fra 14 mill kr i 2011 til 11 mill kr i 2013 (ca 21 %)

22 Teknisk avdeling Nettobudsjett 2012 ca 78 mill kr BYGGDRIFTAVDELINGEN FDV kommunale bygninger og administrasjon av leide lokaler, renhold og driftsteknikere, boligkontor Bygningsvedlikehold underbudsjettert, stort etterslep Rammereduksjon 2013? Reduksjon kostnader renhold: 0,8 mill kr Holde vakant en 50 % adm./merkantil stilling: 0,3 mill kr Reduksjon FDV kommunale bygg: 1 mill kr Innebærer at renhold må effektiviseres. Konkurranseutsetting vurderes. Redusert FDV-budsjett innebærer fortsatt forbruk av investert kapital i kommunens bygningsmasse. Medfører stort behov for og etterslep på investeringsfinansiert totalrenovering.

23 Teknisk avdeling Pekt på mulige rammereduksjoner med tilhørende reduksjon i aktivitetsnivå og tjenesteproduksjon for ca 4,5 mill kr. Innebærer rammereduksjon på ca 2,8 % Vil innebære betydelig redusert nivå og kvalitet på teknisk drift og tjenesteproduksjon som har stor fokus hos befolkningen Tilrettelegging innen park/idrett har et folkehelseperspektiv hvor forebygging i stedet for reparasjon er et satsingsområde nasjonalt Reduksjon i allerede lav ramme for FDV av kommunal bygningsmasse vil merkes av brukerne. Funksjonalitet og sikkerhet må prioriteres. Kommunale bygg og anlegg som ikke nylig er totalrenovert vil fortsatt fremstå som slitne. (Vil fokus i utredning om organisering) Prosjektavdelingen (administrerer prosjektgjennomføring for bygg og anlegg) finansieres i stor grad over investeringsprosjektene de administrerer