Vedlegg 1 - Oversikt over arbeidsoppgåver i støtteeiningane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 - Oversikt over arbeidsoppgåver i støtteeiningane"

Transkript

1 Vedlegg 1 - Oversikt over arbeidsoppgåver i støtteeiningane A.1200 Lønn og personal Leiar lønn og personal: Fagansvar for heile organisasjonen, både einingsleiarar, tilsette, verneteneste og tillitsmannsapparatet Personalansvar for lønn/personal Budsjettering og økonomirapportering for lønn og personal Vurdering og vedtak av stillingsvurderingar Omplassering/oppseiing/endring av arbeidstilhøve for tilsette Tilsetjingsnemnd Deltaking i intervju Bistå leiarane i personalspørsmål, herunder permisjonar, arbeidstidsordningar, personalsaker, tilsetjingar, stillingsvuderingar, sjukefråversoppfølging, lov- og avtaleverk, reglement og rutinar m.m. Handsaming og vedtak av permisjonar knytt til Arbeidsmiljølov (alle arbeidstakarar) og Hovedavtalen (hovudtillitsvalde) Kontaktperson for pensjonsleverandør (KLP og SPK), bedriftshelseteneste, NAV Arbeidslivssenter, deltaking på planleggingsmøter, samarbeidsmøter, bestilling av tenester frå bedriftshelsetenesta m.m Sakshandsamar og sekretær i IA-utval og Arbeidsmiljøutvalet Bistå arbeidstakarar i pensjonsspørsmål, sende søknader om pensjon for tilsette, arrangere informasjonsdagar om pensjon Bistå i sjukefråversarbeidet, delta på dialogmøter på arbeidsplass og NAV. Lage kvartalsvise fråversrapportar, deltaking i diverse prosjekt knytt til sjukefråver og arbeidsmiljø Systemansvar for lønn og personal-system Visma HRM Systemansvar for Kvalitetsportalen og HMS-handbok Utarbeide og revidere lokal personalhandbok(elektronisk) Utarbeide og revidere rutinar og reglement; Tilsetingsreglement, tilsetjingsrutine, Lønnspolitisk plan, Seniorpolitiske retningslinjer, Reglement for Utdanningsstønad og stipend, Rekruttering- og kompetanseplan, Permisjonsreglementet, Reglement for EK-tenester (telefoni/breiband) m.m er under utarbeiding/revisjon eller planlagt utarbeida/revidert i næraste framtid. Lokale årlege lønnsforhandlingar Andre forhandlingar/drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane med heimel i lovog avtaleverk Streikeberedskap Møter med hovudtillitsvalde/arbeidstakarorganisasjonane 1 Deltaking i interkommunale prosjekt; f.t. utgreiing av adm.funksjonar for kommunane i helsesamarbeidet, felles brann og redningsteneste på Haugalandet LEAN-koordinator Ansvar for vernetenesten

2 Innkjøp av gåver og heidersteikn, jf. reglement Personalrådgjevar: Behandling av stillingsvurderinger Behandling Tilsetjingsbrev Kompetansefastsetning og -endring Veiledning til ledere Kvalitetsikrer utlysningsskjema. Besvarer spørsmål fra tilsette Sekretæfunksjon på HTV møter Møtedeltakelse/arbeid med prosjekter Reise på konferanser/seminarer/kurs osv. Medarbeiderundersøkelse Rapportere til SPK Forsikring Bedriftshelsetjenesten Deltaking i lokale lønnsforhandlingar Føring av fravær (permisjonar, eigenmeldingar for tilsette og barn/barnepassers sykdom, sjukmeldingar) Utarbeide rutiner Deltaking i utarbeiding/revisjon av div. planar, reglement og retningslinjer Lønnskonsulent: Tilrettelegging og føring av Bilag Innhenting av ny ansatte Innlegging av endringer på ansatte Forespørsel Skattekort Altinn Opprykksliste Varsel liste notater Maks dato fråvær Sjekka variabel for feil Oppdatering av hovedstilling Lønnsberekning Retting av feil i lønnsberekning Retting av differanse liste Bankrapport Akkumulering Lønnsslipp e-post Overf. Til økonomi (kontering) Kontering(Spesifisert) Fag.foreningskontigent Innsending A-melding Avstemming av alle balanse kontoar Mot regnskap Innlegging og oppdatering av 2

3 Tariffoppgjeret Innlegging av protokoll Lønnsjustering kap. 3 og kap.5 Beregning av feriepenger - Kontroll, og retting og utbet Årsavslutning Avstemming av A-meldingen Innbetaling av forskotsskatt Innbetaling av arbeidsgiveravg Innbetaling av påleggstrekk Ajour hold av statens Innkrev, andre trekk frå Namsmannen Innbetaling av dei føregåande Gåvesjekk ved slutt i stilling Svare på henvendingar frå tilsette og leiarar vedk lønn Utarbeiding/revidering av rutiner Lønnskonsulent: Krav og mottak refusjon NAV Avstemming Refusjonar Ansiennitetsberekning Tenesteattestar Rapportering til SPK Evt. endr. meld hos enkelte Rapportering til KLP Evt. endringar hos enkelte tilsette Punching av lønnsbilag Registering av arb.avt og t-brev Avslutte og arkivere pmp AFp fordeling til økonomi Div rapporter Full skatt/endr. av grunnbeløp Ref.grl til NAV ang. lønn leiar & tilsett (GF) + reiseutgifter til NAV stat Grunnlag refusjon til utd.forbundet KS-fraværstatistikk PAI statestikk Ref. utg til Etne vdg skule Legge inn permisjonar i stilling Trekk i lønn (timar) ang. perm u/lønn Punching mottak f.penger frå NAV Svare tlf og eposter frå tilsette og einingsleierar Utarbeiding/revidering av rutiner 3

4 A.1500 Økonomi Konsulent faktura (80%) Fakturering av alt som ikkje Tenestetorget tar. Kreditering av faktura Føre opphald på institusjon, NAV lister Føre i 1 serien Oppdatere SFO, barnehage, husleiger, priser osv Registrering, skanning, fakturabehandling, kontering, remittering og momskontroll Purring OCR/Nets HIM følgje opp ubetalte krav. Konsulent rekneskap (70%) Kommunen Rekneskapsføring: Føring av bilag- inn/utbetalingar bank forskudd lønn/utlegg NAV overføring av filer bank/overført til rekneskap Skanning av fakturar sjekk purring fordeling fakturar overfør til rekneskap remmitering Godkjenning skatt - skatteattest Meirverdiavgift: Avstemming moms søknad momskompensasjon Send Altinn/Revisjon Avstemming bank og balansekontoer Kyrkja: Føring av bilag inn/utbetalingar Registering av fakturar til betaling Remmitering Skanning til bilag Meirverdiavgift: Søknad om momskompensasjon sendt Altinn/Revisjon Avstemmingar: Bank og balansekontoer Legat: Føring av bilag avstemmingar sendt Altinn Rådgjevar innkjøp og eigedomsskatt (80%) Innkjøp: Utarbeide konkurransegrunnlag Utlysing på Doffin Oppfølging konkurransar: Tilbodsopning, val av leverandør, kontrakt, eventuelle klager. Oppfølging avtalar: Direkte, eller gjennom innkjøpssamarbeid. Tilbakemelding frå brukarane, klager og liknande. Kartlegging og oppfølging på innkjøpsområdet: Følgje opp einingane i samband med innkjøp: Behov, opplæring, e-handel, malar, rutinar. Utarbeide malar: Konkurransegrunnlag, innkjøps-/opningsprotokollar, sjekklister. 4

5 Samarbeid: Samarbeid med andre kommunar gjennom m.a. innkjøpssamarbeidet. Koordinering av einingar i kommunen: Felles avtalar og innkjøp der det er tenleg. E-handel: Administrere brukarar/leverandørar Opplasting katalogar Oppfølging katalogar: Sjekke at prisar stemmer osv. Opplæring Brukarstøtte Eigedomsskatt (oppgåver som går utover dei som høyrer til oppstartsfasen vi no er inne i - altså oppgåver som må bli gjort i løpet av kvart år): Anna: Oppfølging: Nye eigedommar, endra eigedommar, endra eigarforhold, vasking av lister for eigedommar med FG, fritak, omtaksering. Koordinere med Utvikling/Tenestetorget i samband med endring av eigedommar i løpet av året, faktura for eigedomsskatt. Førebuing og utsending av skattesetlar kvart år. Førebu og organisere saker og møter for sakkunnig nemnd og klagenemnd. Sørgje for å halde oss oppdaterte på lovendringar osv her særskilt i samband med formuegrunnlag, der det nok er store endringar på gong. Eventuelle avklaringar med KSE/andre. Scanning og fordeling av faktura. Kontering av faktura for økonomi. Utarbeide standardkontraktar og andre juridiske dokuement. Diverse juridiske problemstillingar som skulle dukke opp Rådgjevar (100%) Arbeidsoppgåver Økplan, ÅB, reknesk, rapportar *) Stip Even. kommentar still 50 % Samarbeid med leiar, delar på oppgåver. Utvida ansvar for heimelsbudsj, pensjon (også kyrkja), takstar Div sakshands., prosjektarb 35 % Eks Skakke, eigedskatt, Asvo, Sjølvkost, tilskot trussamfunn, oppfølging startlån Skadeforsikringar 5 % Generell rådgjeving 5 % Div førefallande arb 5 % Eks kontering/att, godkj utbet (også skatt) Skatteoppkrevjar / konsulent rekneskap (100 %) Arbeidsoppgåver Forklaring 1.Formelt Skatteoppkrevjar Totalansvar for skatteinnkrevinga i Etne kommune 2.Saksbehandling Behandling av arbeidslister (oppretting av feil) og kontakt med skatteyter/næringsdrivende via tlf., brev og epost. 3. Skatterekneskap Inn og utbetaling av skatt og arb.gj.avgift, 5

6 bankavstemming og periodisk avstemming/fordeling av skatt til stat, fylke og kommune. 4. Sikring av tilgodehavende Særnamsfullmakt utpanting iflg, skattebet.loven samt utleggstrekk. 5. Rapportering Utarbeidelse av årsrekneskap, årsrapport og virksomhetsplan for skatteoppkrevjaren i Etne 6. Avstemming/kontroll av kontroll av kommune og kyrkjerekneskap Avslutning av kyrkjerekneskapet, medansvar for momsavstemming kommune og kyrkje og rapportering til SSB 7. Ressursperson for daglige Registrering, skanning, fakturabehandling, kontering, gjøremål i Økonomi remittering og momskontroll 8. Ansvar for kopimaskiner Sørge for drift og bestilling av forbruksartikler I gjennomsnitt i løpet av året benyttes 70% på skatt og 30% på andre oppgaver i Økonomi. Leiar Fagansvar for økonomi for heile organisasjon o Budsjettansvarleg lage årsbudsjett og Økonomiplan o Rekneskapsansvarleg Årsrekneskap, noter, ajourføre kontoplan mot Kostra og intern organisering. o Kostra-ansvarleg: ansvarleg for at kommunen leverer inn alt o Økonomirapportering. Løpande oppfølging av einingane. o Ansvarleg for 1. og 2. tertialrapport. o Budsjettjusteringar lage grunnlag, «punching» av endringar. o Eigedomsskattekontor Personalansvar for Økonomi-eininga Budsjettering og økonomirapportering for Økonomi-eininga Ansvarleg for Årsmelding «redaktør», skriver store deler. Lagar alt av figurar mm. Forvaltning av låneportefølje gjennomføre innlån og refinansieringar. Skrive finansrapport (I samarbeid med eksterne rådgjevarar). Systemansvarleg økonomisystem + ehandel. Tilgangsstyring for alle brukarar i kommunen. Ehandel/innkjøp backup Utrekning av tilskot privat barnehage Utrekning av tilskot ress. krev. tenester Sjølvkostutrekningar mm. Sal av konsesjonskraft. Prosjektarbeid / diverse bistand etter behov frå einingane eller rådmann Deltaking i interkommunale prosjekt; f.t. utgreiing av adm.funksjonar for kommunane i helsesamarbeidet 6

7 A.1600 Utvikling Leiar: Personalansvar for Utvikling Personalansvar for brannmannskaper Budsjett og økonomirapportering for Utvikling Den daglege kontakten mot Vindafjord brann og redning Koordinering av arbeidsoppgåver / møteverksemd knytt til Utviklingsavdelinga Sekretær for Plan- og byggenemnd Innhenting av arkitekt- og konsultenester i samband med kommunale byggeprosjekt Deltek i prosjektmøter og byggemøter ved oppføring av kommunale bygg Kontering/attestering av fakturaer / sluttoppgjer i samband med kommunale byggeprosjekt Gjennomføring av mindre kommunale byggeprosjekt i eigen regi Deltek div. teknisk planlegging Deltek i arealplanlegging, herunder utteikning av planar, mottakskontroll, ajourhald av forvaltningsdatabasar m.m. GIS-ansvar tilrettelegging for kartbrukerar Ajourhald av div. kommunale kartdatabasar Kommunalt ansvar for gjennomføring av Geovekst-prosjekt Kommunalt ansvar for oppdatering/ajourhald av Fonnakart og Kommunekart Ansvar for kart- og oppmåling Gjennomføring av oppmålingsforretningar m.m. Sammenslåing av eigedomar Matrikkelføring A og E-delen Matrikkelføring B-delen i samband med E-skatt Ansvar for eigarseksjonering inkl matrikkelføring Kontroll/påteikning av eigenfråsegner for konsesjonsfritak Eigedomsforvalting tomte-sal/-kjøp Ansvar for vegadresseprosjektet Delta i div politiske utval / fora Informasjonsarbeid / kundekontakt Miljø / reiseliv / plan: Friluftsliv - inkl. kontaktperson for Friluftsrådet VEST Innlandsfiske, laks og oppdrettssaker - inkl. medlem i Fagrådet for Etnevassdraget. Arbeidsgruppe fisk i «Nye Etne, Haugaland Kraft Verneplanar inkl. repr. i arbeidsgruppa for Folgefonna Nasjonalpark Naturmangfald, inkl. vilt- og naturtypekartlegging Vasskraft og kraftlinjer, inkl. repr. i kontaktutvalg SKL og Haugaland Kraft Vassdragssaker, repr. i Vassområde Sunnhordland, EUs Vassdirektiv Energi- og klimaplan Motorferdsel i utmark og vassdrag 7 Avfallshandtering og forureining Innspel i einskildsaker (byggjesaker, næring, landbruk, kulturminne mm) Uteområde og sentrumsområde, planar/prosjekt (adm. gruppe Etne sentrum/omlegging E 134) Fredingssak Stødleterrassen

8 Kulturlandskapssaker / SMIL-prosjekt Interkommunalt reiselivssamarbeid, inkl. repr. i Destinasjon Haugesund & Haugalandet og Samarbeidsrådet for Sunnhordland Turistinformasjon, Fugl Fønix, Skånevik Fjordhotel og Åkrafjordtunet (+ Tenestetorget) Åkrafjorden Landskapspark, prosjektarbeid Åkrafjorden Oppleving, SMIL-prosjekt på Kvanndal og Rullestad mm. Verdiskapingsprosjekt Folgefonna Nasjonalpark, delprosjekt Rullestad og Langfoss. Einskildprosjekt, skilting av turstiar i kommunen, tiltak ved Langfoss og Åkrafjordtunet. Kommuneplanlegging Reguleringsplanar Interkommunale planar Delta i div politiske utval / fora Informasjonsarbeid / kundekontakt Byggesak 2 x 100 %: Skrive saker for komitè Forvaltning, dispsaker, delesaker, byggesaker, utslepp m.m. Fullmaktsaker deling Fullmaktsaker rammeløyve Fullmaktsaker tiltak Fullmaktsaker ansvarsrett Fullmaktsaker avkjørsle kommunal veg Fullmaktsaker utsleppssaker Ferdigattest / bruksløyve Ulovlege byggearbeid Klargjering av grunnlag for kommunale avgifter Tilrettelegging av sakshandsamingsrutinar m.m. i Websak Tilsyn / kontroll av avløpsanlegg Delta i komitemøter Informasjonsarbeid / kundekontakt Plan 2 x 100 %: Kommunal planstrategi Interkommunalt planarbeid Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Utstrakt samarbeid med andre etatar i kommune om samfunnsdelen Handsaming av kommunedelplanar (eks. E134) Handsaming av reguleringsplanar (private og offentlege) Føring / ajourhald av planregisteret Mottakskontroll av private reguleringsplanar Oppstartsmøter og undervegs-møter om private reguleringsplanar Delta i div arbeidsgrupper (eks. Sentrumsplan, mulighetsstudie m.m.) Informasjonsarbeid / kundekontakt 8

9 Landbruk 2 x 100 %: Produkjsonstilskot i jordbruket Bruksutbygging handsaming av BU-søknader Gardskart synfaring, ajourhald Organisert beitebruk Avlingskade Godkjenning av spreieareal for husdyrgjødsel Tidlegpensjon for jordbrukerar Nydyrking / planeringssaker Mjølkekvotar Friskare geiter Ureining i vassdrag frå landbruket Erosjon i bekker og vassdrag Div planarbeid Saker etter Jordlova driveplikt, omdisponering, frådeling, landbruksvegar m.m. Smil-søknader Tilskot elveførebygging Elveførebygging Uttale og medverknad i planarbeid Saker etter Konsesjonslova Administrere skogfondsordninga og rentemidlane til skogfondet Følge opp foryngingsplikt etter hogst Resultatkontroll av landbruksvegar og skogkulturarbeid Foryngelseskontroll Handsame søknad om tilskott til bygging av skogsvegar Fagansvar for kommunal viltforvaltning og sakshandsamar og sekretær for viltnemnda Føre fallviltregister og tilvise rekningar om fallviltarbeid Føre hjorteviltregisteret Utstede fellingsløyve Godkjenne fråvik frå minsteareal Godkjenne vald Godkjenne bestandsplan Gi pålegg om rapportering av felling Gi løyve til innfanging av ein del artar for oppdrett Gi løyve til felling av visse arter som gjer skade Fastsette fellingsavgift for hjort og elg Gjere vedtak som gjeld søknad om støtte frå det kommunale viltfondet Gi fritak frå krav om tilgang til hund ved ettersøk Gi løyve til innfanging av vilt i forhold til fangeskap Organiserer eksamen for jegerprøven Administrerer det kommunale viltfondet Organiserer «vårteljing av hjort» Sakshandsaming kommunalt næringfond Dyrlegeordninga Informasjonsarbeid/kundekontakt Rådgjevar: Interkommunalt planarbeid 9

10 Kommuneplanarbeid Reguleringsplanarbeid Div teknisk planlegging Div tekniske utbyggingsoppgåver Div byggesakshandsaming Eigedomsforvaltning Sekretær for Grunnforhandlingsnemnda Planlegging vassverk Planlegging avlaup Beredskapskoordinator Rådgjeving innan fagområdet brann Kontroll/påteikning av eigenfråsegner for konsesjonsfritak Delta i div politiske utval / fora Ansvar for utbyggingsavtalar og anleggsbidragsavalar Kundekontakt Informasjonsarbeid Oppmåling: Ansvar for kart- og oppmåling Gjennomføring av oppmålingsforretningar m.m. Sammenslåing av eigedomar Matrikkelføring A og B-delen Ajourføring av kommunale kartverk Deltek i teknisk planlegging / gjennomføring Div. stikningsoppdrag Ansvar for brannvern på tinghuset Diverse utbygging Tinghuset Deltek i mindre byggeprosjekt Vegadresseprosjektet Kundekontakt Informasjonsarbeid 10

11 A.1700 Tenestetorget Leiar: Alkohol bevilling/ sal/skjenking/kontroll/kurs (Samla sett rundt 30 saker pr. år) Startlån (ca 15 saker pr år) Avløysarutgifter ved sjukdom (ca 40 saker pr. år) Kontantstøtte (Fast rapportering kvar månad til NAV) Husleigekontraktar Gjerdsrabbane/Bustadskiping/Kommunale utleigehus Etne kulturhus (styremedlem) (1 møte pr månad ++) Kriseleiing/Beredskapsråd Sal av tomter Nattsafe Infoland (ca 50 bestillingar pr år) Infotorg Val Heimeside/Intranett (Daglege oppdateringar) Utbetringstilskot Resepsjon/sentralbord Div. oppdrag ordførar Økonomi Personal Interkommunalt samarbeid skjenke/salskontroll Interkommunalt samarbeid Kurs «Ansvarleg vertskap» Konsulent: Møtesektretær - Kommunestyre, formannskap, tilsetjingsnemnd Bustønad TT-kort Følgjekort Parkeringskort Utbetringstilskot Tilskot til barn og unge Vatndals Legat utlysing/tilrettelegging/tildeling etter vedtak (1 g. pr år) Infoland Div. oppdrag for ordførar Fylla ut lønnstilvisning (skjema) nye politikar til lønnsavdelinga Telefongodtgjersle politikarar Laga til møtegodtgjersle -politisk Laga til tapt arbeidsforteneste - politisk AMU tilrettelegging av sakene i Websak, laga innkalling, skriva møtebok Administrasjonsutvalet Klagenemnd Kontera/attestera rekningar Resepsjon/sentralbord 11

12 Informasjonskonsulent 100 % Valansvarleg Komtek ansvarleg Websak ansvarleg Kart Fakturering Utsendig vedtak rett avgift på eigedom Møtesekretær Komite Drift og Komite forvaltning EMK HRM (rekruttering) Litt heimeside Litt facebook Annonser Vassmålar Resepsjon/sentralbord Infoland Infotorg E-handel Bestiller gåver Informasjonskonsulent 80 % Heimeside Intranett Facebook Val Fakturering Utsending av vedtak HRM (rekruttering) Infoland Infotorg Komtek Annonser Resepsjon/sentralbord Div. oppdrag ordførar Utforming av brosjyremateriell m.m. Post/arkiv: Sakshandsamar 100 % I løpet av siste del av 2013 og heile 2014 har det vore 3 store arbeidsoppgåver: 12 Alt papirarkiv frå perioden 1965 til 1995 er delvis rydda, pakka i arkivesker og oversendt til Interkommunalt arkiv. Dette var ein så stor jobb at i den mest hektiske og avsluttande

13 perioden gjekk heile stillinga bare med dette. Det blei sendt 138 flyttekassar med 8 arkivboksar i kvar. Ny og oppdatert arkivplan for kommunen er ferdigstilt. Etter arkivloven er kommunane pålagt å ha gjeldande arkivplan. Dette er eit viktig dokument for kommunen og skal sidestillast med andre kommunale planar. Planen er offentleggjort og ligg på nettet under: Planen var ferdigstilt i november Neste store oppgåve var å ta fatt på elektronisk arkiv. Dette har vi gjort i samarbeid med datafirmaet Acos. Dette har og vert eit stort og krevjande arbeid. Kommunen går over til elektronisk arkiv frå Daglege arbeidsoppgåver: Behandling av post få Etne kommune sitt e-post mottak Behandling av vanleg papirpost Dagleg kontrollrutinar Avslutte saker, vurdere kassasjon/bevaring Rydde i gamalt papirarkiv/listeføre, legge i arkivboksar som seinare skal til depot Rydde i feilføringar i websak Websak hjelp til saksbehandlarar Søke, leite etter arkivsaker. I websak og i papirarkivet Konsulent 100 % Dagleg: Firmapost slette, vidaresende, journalføre Importere skjema frå Acos mottak Kontrollere postliste/innsyn på heimesida Kontroll av journalpostar med status F, sette over til J Hente posten på Prix, sortere, dele ut på avdelingane Journalføre saker som er komne i posten, scanne dokumenta Legge dokumenta (dagens post) i arkivet, evt lage gul mappe Hente utgåande post på avdelingane, sortere, frankere og levere sendinga på Prix. Kontinuerleg: Avslutte saker, rydde i mapper/klargjere mapper for arkivering, legg på plass i arkivet Registrere innhald i gamle arkivboksar, plassere i arkivet Rydde i feilføringar i websak Finne saker i arkivet for sakshandsamarar Omsette ymse dokument til nynorsk Konsulent 50 % Kantineansvar rydding i kantina, mat og frukt til diverse møter Kopiering varierer dette er mest før møter i formannskap, kommunestyre, komiteer og andre etter behov Sekretær for eldrerådet førebuing og skriving av saker mm og etterarbeid etter møte Hovedhørselskontakt Frankering av post, føring av post 1 dag i veka, sortering av post 13

14 Bestilling av kopipapir og konvolutter 14

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2 økonomiseksjonen Til alle med tilvisnigsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 01.11.2011 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2011 Rekneskapen for 2011 skal vere

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Skal vi klare å leggje fram eit korrekt rekneskap til rett tid, er det heilt avgjerande at fastsette rutinar blir følgde og tidsfristar haldne.

Skal vi klare å leggje fram eit korrekt rekneskap til rett tid, er det heilt avgjerande at fastsette rutinar blir følgde og tidsfristar haldne. økonomiseksjonen Til alle med tilvisningsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 30.10.2013 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2013 Rekneskapen for 2013 skal vere

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre sak 21/16.

Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre sak 21/16. Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre 28.4.2016 sak 21/16. Reglement for godtgjersle til folkevalde 1. Ordførar Kommunestyret fastset ordførargodtgjersla kvart år i budsjettvedtaket.

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Volle Medlem FRP Petter B Bjørdal Medlem AP Hanne Stokke Medlem AP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Volle Medlem FRP Petter B Bjørdal Medlem AP Hanne Stokke Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.05.2015 Møtet starta 11:00 Møtet slutta 14:00 Faste medlemar som møtte Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan.

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. 5 årig prosjekt MED EIN HEILSKAPLEG INNSATS FOR EIT BETRE ARBEIDSMILJØ. Gjennom systematisk arbeid skal vi: Redusere det sjukemelde fråværet til under

Detaljer

2. Godtgjersla til ordføraren blir sett til 90 % av løn/godtgjersle til ein stortingsrepresentant slik denne til kvar tid blir vedteken.

2. Godtgjersla til ordføraren blir sett til 90 % av løn/godtgjersle til ein stortingsrepresentant slik denne til kvar tid blir vedteken. REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Vedtak i Gol kommunestyre 16.06.2009, sak 30. Gjeld frå 01.07.2009 Ajour med satsar pr 01.01.2015 1. Den som har eit tillitsverv på vegner av Gol kommune har krav

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJERSLE, DEKKING AV TAPT ARBEIDSFORTENESTE OG UTGIFTER ELLES I HØVE POLITISKE VERV I VOLDA KOMMUNE.

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJERSLE, DEKKING AV TAPT ARBEIDSFORTENESTE OG UTGIFTER ELLES I HØVE POLITISKE VERV I VOLDA KOMMUNE. REGLEMENT FOR MØTEGODTGJERSLE, DEKKING AV TAPT ARBEIDSFORTENESTE OG UTGIFTER ELLES I HØVE POLITISKE VERV I VOLDA KOMMUNE. Vedteke av Volda kommunestyre i møte 30.09.93, sak 159/93, endra i møte 22.06.94,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE

REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE Vedtatt i Telemark fylkesting, sist endra i sak 27/11 Godtgjeringssatsane er sist regulerte pr. 01.01.2014 1 OMFANG Dette reglementet omfattar: - alle representantar

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50.

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50. Vanylven kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: 09:00 15:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig Nekstad

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE

TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE Takstvedtektene gjeld frå 2013 1 Takstnemnd og overtakstnemnd 1.1 Takstnemnd Taksering av alle eigedomsskattepliktige eigedomar i kommunen med unntak av vasskraftverk,

Detaljer

Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring)

Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring) Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring) Kommuneplanen sin tekstdel om Landbruk (Jordbruk og skogbruk), Miljø og Næring LANDBRUK Produksjonsareala skal ikkje takast i bruk til andre føremål

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Ordførar Terje Vadset, Kjell Arve Reiakvam, Terje Sortehaug, John Ola

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Åshild Bergsvik Karlsen MEDL H

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Åshild Bergsvik Karlsen MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 29.04.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Ann-Heidi Paulsen Orvik Medlem AP Helge Orten

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR)

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) I) Kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik har vedteke å stifte Sogn brann og redning IKS. Jf vedtak i kommunestyra juni 2010 og rapport

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Eid kommune på bakgrunn av

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01.2015 Tid: 12:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01.2015 Tid: 12:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01. Tid: 12:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 03.09.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall kan meldast til regine.bruteig@skodje.kommune.no Varamedlem møter etter

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

Reglement for Folkevalde og politiske parti i Fjaler kommune

Reglement for Folkevalde og politiske parti i Fjaler kommune FJALER KOMMUNE Reglement for Folkevalde og politiske parti i Fjaler kommune Vedteke i kommunestyret 15.12.14 1. Kven reglementet gjeld for Reglementet gjeld godtgjersle til politisk valde medlemer av faste

Detaljer

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot Notat Dato: 12.08.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte 18-19.august 2016 Frå: Fylkesrådmennene Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot 1.1.2020 1.0 Fellesnemd i Inndelingslova

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

2. GONGS HANDSAMING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL, 2013-2023 UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 235/13 Formannskapet 26.11.

2. GONGS HANDSAMING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL, 2013-2023 UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 235/13 Formannskapet 26.11. Hægebostad kommune Arkiv: 140 Saksmappe: 2010/50-50 Sakshandsamar: Ingrid Eriksen Dato: 05.11.2013 2. GONGS HANDSAMING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL, 2013-2023 UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 235/13 Formannskapet

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Arkivering Innholdsfortegnelse Arkivloven... 3 Arkivforskriften... 3 Offentlighetsloven... 4 Matrikkelloven om retting av opplysninger... 4 Matrikkelloven

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer