Resultatvurdering Byplan 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatvurdering Byplan 2010"

Transkript

1 Utvalg for byutvikling sak 53/11 vedlegg Resultatvurdering Byplan 2010 Byplanlegging Sandnes - i sentrum for framtiden

2 nger Tlf: Epost: Dato: k: innhold Skisseforslag Havanna Sanz Terrasse, Brandberg-Dahls Arkitekter 03 Byplansjefens sammendrag 04 Utvikling 06 Brukere 07 Medarbeidere 08 Interne prosesser/samfunn 11 Økonomi 12 Utvalg for byutvikling 2 RESULTATVURDERING BYPLAN 2010

3 Målestok Byplansjefens sammendrag Året 2010 kan oppsummeres som et travelt år for Byplan. Det høye aktivitetsnivået var et resultat av flere større planprosjekter samt endringer i lovverk som gjorde det nødvendig med omfattende revisjon av flere planer og prosjekter. Byplans høye faglige kompetansenivå innen arealplanlegging, transportplan, kart og oppmåling kom godt med i dette arbeidet. Mette Paavloa Byplansjef Året 2010 kan oppsummeres som et travelt år for Byplan. Det høye aktivitetsnivået var et resultat av flere større planprosjekter samt endringer i lovverk som gjorde det nødvendig med omfattende revisjon av flere planer og prosjekter. Byplans høye faglige kompetansenivå innen arealplanlegging, transportplan, kart og oppmåling kom godt med i dette arbeidet. Noen av de vesentligste oppgavene i året som gikk, var kommuneplanens arealdel og kommundelplan for sentrum, herunder fullstendig revisjon av kart og bestemmelser, - med forventet vedtak i løpet av Kommuneplanens samfunnsdel, miljøplan og øvrige dybdeområder ble bare endret i begrenset omfang, men ny plan- og bygningslov medførte en betydelig belastning for Perspektiv sett fra vest Engelsminnegt. 16a 4008 Stava enheten. Byplan må fra nå av ta høyde for de nye lovkravene ifm. risiko- og sårbarhetsanalyser samt konsekvensutredninger. Vi ser også at kommuneplanarbeidet fremover vil kreve styrking av avdelingens fagkompetanse innenfor jus og samfunnssikkerhet, og i tillegg økt innsats for overordnet planlegging. Den nye plan- og bygningsloven ( ) legger opp til å fremme ønsket utvikling i konkrete områder ved å innføre større grad av egenplanlegging og tettere samarbeid mellom grunneiere og eiendomsutviklere. Byplan vil gjennomføre disse tiltakene ved å inngå avtaler med private utviklere om flere områdereguleringsplaner. Arbeidet organiseres i prosjekter under ledelse og styring av Byplan. Her er oppfølging av konsulenter og samarbeidspartnere en prioritert oppgave. Sandnes kommune er lovpålagt å behandle private detaljreguleringer, hvilket vil lede til om omprioritering av ressursbruk til mer overordnet planlegging som, i forhold til detaljreguleringer, ikke gir gebyrinntekter. Regionens samferdselsprosjekter er karakterisert av stor aktivitet med kontinuerlig innsats fra Byplans side. Her skal spesielt nevnes Gandsfjord bru, ny forbindelse Skjæveland over godsterminalen til Foss-Eikeland, sykkelstamvei og diverse kollektivprosjekter som del av Transportplan Jæren. Deltagelse i områdereguleringsplaner, behandling og uttalelser til detaljregulering samt behandling av enkelthenvendelser foregår parallelt. Seksjon for transportplan har vært ansvarlig for utarbeidelse av gatebruksplan som grunnlag for revisjon av kommunedelplan for sentrum. Ny matrikkelplan fra har dessverre medført noe lengre saksbehandlingstid. Økning skyldes imidlertid også stort tilfang av nye byggesaker (ca. 300 nye saker tilsvarende 5-6 årsverk i forhold til tilgjengelige 4 årsverk for saksbehandling). Matrikkellovens regler for saksbehandlingsfrister på hhv. 16 uker eller 6 uker avhengig av sakstype gir gebyrtap ved overskridelse av tidsfristene. RESULTATVURDERING BYPLAN

4 UTVIKLING Skissen viser forslag til Lura Bydelssenter Byplan ønsker å utvikle seg til en god samarbeidspartner, gjennom å være en lydhør og endringsvillig organisasjon. Ny plan- og bygningslov Ny plan- og bygningslov innførte krav om planarkiv og digitalt planregister. Alle nye planer og planendringer legges fortløpende inn i det digitale planarkivet og planregisteret. Her legges også essensiell informasjon om planens formelle milepæler, behandling/vedtak og senere også endringer og avvik. Gjennom Digitaliseringsprosjektet er analoge planer scannet, og benyttes nå som grunnlagsmateriale for fortløpende arbeid med digitalisering av planene. Kommunen vil dermed effektivt kunne dekke behovet for entydig og sikker informasjon om plansituasjonen. Kommunen har fått svært gode tilbakemeldinger på oppgaveløsning ved implementering av kart- og planforskriften. Kommuneplanen Den nye loven har betydelige endringer både i samfunns- og arealdelen. Det har vært en betydelig utfordring å anvende det nye verktøyet på en hensiktsmessig og korrekt måte, der nye overordnede fokusområder skal tas hensyn til, samtidig som kommunens mål for samfunnsutviklingen skal underbygges. Det arbeides intensivt med å tilegne kommunen juridisk kunnskap på feltet, samtidig som nye krav innebærer mer arbeid i denne fasen av planleggingen enn før (konsekvensut-redning og ROS-analyser). Framtidens byer Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Det er fire satningsområder i fremtidens byer: arealog transport, stasjonær energi, forbruksmønster og avfall samt tilpasning til klimaendringer. Prosjektperioden for Framtidens byer varer i 6 år, fra 2009 til Areal og transport er det temaet hvor mulighetene for reduserte klimautslipp er størst. Handlingsprogrammet peker på aktiv lokaliseringspolitikk, miljøvennlig transport, effektiv logistikk, og teknologi og kjøretøy som de mest sentrale satsingsområdene under dette temaet. Klimaendringene vil fortone seg nokså like i Stavanger og Sandnes. Høyere havnivå, mer nedbør i vinterhalvåret. Mer ekstremvær i form av nedbørintensitet og sterk vind er de faktorer som får betydning for helse, miljø og samfunnssikkerhet. Beredskap i forhold til risiko for ekstreme hendelser vil være et annet tema. Samtidig må byene allerede nå ta høyde for de endringene som vil skje over lang tid. Av kommunens handlingsplan for framtidens byer og klima og energiplanen fremgår det at utslipp fra vegtrafikk er hovedkilden til klimagassutslipp i Sandnes. KlimaGIS Som en del av programmet Framtidens byer, har Stavanger og Sandnes initiert et prosjekt kalt KlimaGIS. Prosjektet er delvis finansiert av Miljøverndepartementet. Formålet er å utvikle gode verktøy for å ta riktige avgjørelser rundt klimatilpasning og arealdisponering i plan- og byggesaker i framtidige plan-, miljø- og klimasaker. Pr. i dag finnes ferdige analysemoduler for gassutslipp, skred- og raskartlegging, for havnivåstigning, flom og bølger og sammenfallende hendelser. Første del av prosjektet er avsluttet, og i neste fase vil det være fokus på å gjøre analyseverktøy og datasett tilgjengelig for saksbehandlerne internt. Avklaringer rundt intern samordning i forhold til KlimaGIS gjenstår. Det blir også behov for en gjennomgang av hva dette arbeidet betyr for Byplan og øvrige enheter i kommunen når det gjelder økonomi og ressurser. 4 RESULTATVURDERING BYPLAN 2010

5 Geovekst Forpliktelser med oversendelse av kartbaser er oppfylt i henhold til inngåtte avtaler med partene. Dagens standarder etterstreber kartdata som er bedre egnet til nye bruksområder, som f. eks. 3Dvisualiseringer. Kommunen må på sikt få hevet sine kartdata til et slikt nivå. I 2010 ble det ikke utført kartleggingsprosjekter i kommunen. Midlene overføres til et større prosjekt i Kart på intra- og internett Den nye sykkelkartportalen ble lansert sommeren 2009 og er en av de første i sitt slag i Norge. Framover vil fokus ligge på å videreutvikle og øke funksjonaliteten i sykkelkartportalen. En ruteplanlegger for sykkel er en naturlig og ønsket utvidelse som søkes etablert i Terreng og bygninger i Sandnes ligger nå inne i 3D-virtual globe produsert av Norkart Geoservice AS. Denne er tilgjengelig for publikum via kommunens hjemmeside. Muligheter for å lage skreddersydde 3D-visninger i mer avgrensede prosjekter foreligger. Eksempel på dette er visualisering av hvordan et byggeprosjekt vil påvirke omgivelsene med henblikk på sikt-, lys- og skyggeforhold. Dette vil være med på å gi kommunens politikere et bedre beslutningsgrunnlag. Del av Sandnes sentrum fra Virtual Globe, produsert av Nordkart Geoservice AS Målsetting 2011 Fremtidens byer. Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser for å kunne nå kommunens målsetting om reduksjon av klimagasser. For å kunne få integrert framtidens byer tilstrekkelig og kunne følge opp og koordinere de arbeidsoppgaver som dette området krever bl.a. med å delta i, koordinere og søke om sentrale midler fra f.eks. Transnova, opplæring av egne ansatte og innarbeide det i kommunens saksbehandling Prosjektet KlimaGIS skal videreføres til neste fase for å utvikle og imøtekomme fremtidig vekst, herunder utvikling av analyseverktøy og datasett. I denne sammenheng anses det som hensiktsmessig å bruke ekstern konsulent for å investere i egenkompetanse internt i avdelingen og for videre utvikling. Tiltaket finansieres gjennom selvkostfond Digitalisering av planer videreføres Kommuneplanen for Sandnes vedtas 2011 RESULTATVURDERING BYPLAN

6 brukere Innspill til havnepromenade fra LÉVA Urban Design Byplan ønsker å være en åpen og serviceinnstilt organisasjon. Brukerundersøkelsen Næringsforeningen engasjerte Asplan Viak til å gjennomføre en web-basert brukerundersøkelse innenfor Byplan og byggesak. 78 firmaer innenfor eiendomsutvikling, konsulent- og byggebransjen ble spurt. Undersøkelsen ble foretatt i følgende ni kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Rennesøy, Randaberg, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. 56 svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på over 70 %. Formålet med undersøkelsen er at partene gjennom god dialog med kommunene skal gjøre hverandre bedre. Undersøkelsen hadde som mål å skaffe en oversikt over de utfordringene eiendomsutviklere møter i kommunenes saksbehandling. Oppsummert konkluderer undersøkelsen med at kommunene bryter tidsfristene og kommuniserer for dårlig med eiendomsutviklerne ved å gi for få tilbakemeldinger underveis i prosessen. Et gjennomgående trekk er at kommunikasjonen med kommunen oppleves som lite tilfredsstillende både i saksbehandlings- og høringsprosessen. 38 prosent av de spurte mener at kommunene i stor grad ikke overholder tidsfrister. Prosjekt Utvikling byplan er igangsatt for å se nærmere på mulige løsninger og tiltak for å skape ytterligere forutsigbarhet med hensyn til fremdrift, effektivisering. Byplan vil ta opp og drøfte konkrete forbedringsforslag fra brukerne, samarbeidspartnere, egne medarbeidere og ledelse, og gjennomføre de viktigste forbedringsforslagene som konkrete prosjekter i løpet av 2011 og Målsetting 2011 Bedre tverrfaglig kommunikasjon mellom seksjonene/resultatenhetene for å fange opp relevante problemstillinger på tidligst mulig tidspunkt Oppnevning av saksbehandler til oppstartmøte Organisering av områdeplanprosesser som prosjekter med involvering av nødvendig tverrfaglig kompetanse Kommunikasjon med hensyn til tidsfrister Tidsfrister Dialog under planutarbeidelse 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % a) b) c) d) e) Liten grad Noen grad Stor grad a) Overholder kommunen tidsfristen for behandlingstid? b) Er kommunen tydelig på når tidsfristen løper fra eller eventuelt blir stoppet? c) Gis det informasjon om hvilke konsekvenser eventuelle brudd på saksbehandlingsfrister har? d) Opplever du at planforslag avvises/returneres på grunn av tekniske mangler ved planen? e) Opplever du at planforslag avvises/returneres på grunn av mangelfull utredning av enkelte tema? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Liten grad Noen grad Stor grad a) b) c) d) e) f) 20 % 48 % 32 % 80 % 12 % 8 % 16 % 48 % 36 % 33 % 25 % 42 % 92 % 4 % 4 % 0 % 12 % 89 % 6 RESULTATVURDERING BYPLAN 2010

7 MEDARBEIDERE Byplan ønsker å være en god arbeidsplass med ansvarsbevisste, handlekraftige og kompetente medarbeidere Byplan ivaretar kommunens rolle som myndighetsutøver innen arealplanlegging, transportplan, kart og opp-måling. Arealplan er ansvarlig for at utarbeiding, behandling, kontroll og konsekvensutredninger følger plan- og bygningsloven. Kart og oppmåling har ansvaret for måling av tomter, både eksisterende og nye, skjer i henhold til matrikkelloven. Transportplan har ansvaret for all trafikk- og transporplanlegging innen Sandnes kommunes ansvarsområder, bl.a. vei Tidsfrister og bane, sykkel- og fotgjengertrafikk, samt andre miljøspørsmål. Organisasjon Byplan har 40,15 stillingshjemler som er fordelt slik: Adm: 2 Arealplan: 21,4 Transportplan: 5 Kart og oppmåling; 11, endringer i ansatte: Ny Byplansjef Arealplan: nyansettelse: 3, sluttet: 2 Kart og oppmåling: nyansettelse: 3, sluttet: 2, svangerskappermisjon: 2, pensjonert: 2. Transportplan: permisjon: 1 (annen stilling i kommunen). Medarbeiderundersøkelsen Byplan er organisert i en flat struktur. Ledelsen satser på mer frihet og ansvar for den enkelte ansatte samt en mykere ledelsesstil. Resultatenheten har et godt sosialt miljø og preges av engasjerte og ansvarsbevisste medarbeidere. Det er en åpen og omgjengelig tone i Byplan. Det er behov for mer kjennskap til hverandres arbeidsoppgaver. I det igangsatte prosjektet med å effektivisere saksbehandlingen, er det også inkludert med å bedre arbeidsflyt og videre profesjonalisering. Prosjektet startet med utgangspunkt i medarbeiderundersøkelsen og ledelse. Medarbeiderundersøkelse Byplan Gj.snitt kommune Arelplan Image (Omdømme) Kollegiale forhold Ledelse Byplansjef Transportplan Arbeidets organisering Kart og oppmåling Trivsel Faglig og Fysisk og personlig ergonomisk utvikling tilrettelegging Løsningsorientert kultur Inkluderende arbeidsliv Etikk U t f o rd r i n ge r i og f re m ove r Profesjonalisere ledermøte i Byplan slik at den definerer og prioriterer oppgaver i Byplan Samle Byplan i en etasje for å bedre samhandling på tvers av seksjonene, bedre arbeidsmiljø og ressursutnyttelse Samordne ressursene innenfor oppmåling og DAK Gjennomgang av møter- antall og struktur for å effektivisere Målsetting 2011 Ansette ny arealplansjef Frigjøre mer tid til ledelse for seksjonsle dere og Byplansjef Profesjonalisere ledermøte i Byplan slik at den definerer og prioriterer oppgaver i Byplan Skape arenaer for fagligutveksling Øke tilbakemelding til ansatte med fokus på positiv tilbakemelding RESULTATVURDERING BYPLAN

8 Reguleringsplan Skisseforslag Havanna Sanz Terrasse, Brandberg-Dahls Arkitekter INTERNE PROSESSER/SAMFUNN Byplan endrer sine arbeidsmetoder for å yte bedre tjenester. Arealplan anz Terrasse Arealplan er ansvarlig for at utarbeiding, behandling, kontroll og konsekvensutredninger følger plan- og bygningsloven. Dette gjelder regulringsplan, bebyggelsesplan og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og behandling av dispensasjoner fra plandelen av plan- og bygningsloven. Det inkluderer dessuten samordning mellom arealplanlegging, estetikk, arkitektur, byggeskikk og generell samfunnsplanlegging. Med ny plan- og bygningslov har seksjonen også fått ansvar for egenplanlegging i form av områdereguleringsplaner. Arealplan har 21 stillings-hjemler Aktivitetsnivået på plansiden er fremdeles høyt, og det er lagt ned stor arbeidsinnsats for å overholde lovpålagte saksbehandlingsfrister. Året karakteriseres som en periode med stor aktivitet, spesielt grunnet kommuneplanrevisjonen. Arealplan har greid å unngå kødannelser og det var ingen saker på vent ved årets slutt. Det gjenstår imidlertid fremdeles et tyvetalls ettertidssaker, dvs saker der Soldiagram 21 mars juni 15:30 17:30 det er gitt adgang til gebyrfri dispensasjonsbehandling av ulovlig gjennomførte tiltak. Dette er i tråd med retningslinjer vedtatt i UBU. Målestokk: Dato: Engelsminnegt. 16a 4008 Stavanger Tlf: Epost: Oppstartmøter: Kommunen har i 2010, hatt ansvaret for å organisere 21 oppstartsmøter fordelt mellom 16 detaljreguleringsplaner, 4 områdereguleringsplaner og 1 kommunedelplan. Tilsvarende for 2009 var gjennomføring Saksbehandling i Arealplan A v s l u t t e d e s a k e r Plansaker/disp Fradelingssaker Saker under behandling Plansaker/disp Fradelsingssaker Meglerskjema Situasjonskart av 22 oppstartmøter. Oppstartsmøtene gjennomføres for gjensidig planforståelse og informasjon om relevant grunnlagsinformasjon. Til oppstartsmøtene oppnevnes saksbehandler som følger opp prosessen og gir forutsetning for økt kommunikasjon mellom partene. Reguleringsplan for kvartalet Jærveien-Oalsgata-Storgata (Jærtunet) ble godkjent i Planen inneholder hovedsakelig boliger, noe forretningsbygg, og vil gi mulighet til offentlig tilgjengelig parkering i søndre del av sentrum. Reguleringsplan for Havannasenteret ble godkjent i Planen omfatter boliger, forretningsbygg og parkering. Bortsett fra mindre arbeider på eksisterende bebyggelse er det ikke satt i gang utbygging. Planen vitaliserer et større Målsetting 2011 Områderegulering for Sandnes Indre Havn Godkjent plan forventes i 2011 Lura bydelssenter. Områderegulering pågår med grunnlag i avtale. Planen forventes godkjent i Bogafjell Detaljreguleringsplaner for 2 av 3 gjenstående delfelt er under behandling, og vil fremmes for godkjenning primo Det er en målsetning og definerer overordnede plangrep innen transformasjonsområdene i sentrum jf. Kommunedelplan for sentrum U t f o rd r i n ge r i og f re m ove r Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren skal revideres, og arbeid med dette pågår. Kommunedelplan for parkering på Forus og Lura i samarbeid med Stavanger og Sola kommune, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Forus Næringspark pågår det arbeid med kommunedelplan for parkering. Område regulering - Sandnes kommune har 8 områdereguleringer under utarbei delse, flere av områdeplanene gjennomføres gjennom avtaler med private utviklere. Ar beidet med områdeplanene organiseres som prosjekter hvor saksbehandler leder tverr faglige interne prosjektgrupper, hvor nød vendig fagkompetanse trekkes inn etter behov i forhold til kompleksitet underveis i prosessen. Formålet med områdereguleringene er å drive egenplanlegging og å følge opp gode plangrep i samsvar med ønsket utvikling 8 RESULTATVURDERING BYPLAN 2010

9 sentralt område og gir grunnlag for vekst og utvikling for bydelen. Arealplan har en god planberedskap som dekker aktiviteten. Gjennom arbeidene med Sentrumsplan og Sandnes Indre Havn er det tilrettelagt for gode plangrep/føringer for videre for utvikling i sentrum. Det legges tilrette for videre aktivitet og vekst. 011 a.no Transportplan Transportplan har ansvaret for all trafikkog transportplanlegging innen Sandnes kommunes ansvarsområde. Dette er saker knyttet til vei og bane, sykkel og fotgjengere, samt miljøspørsmål. Transportplan har ansvaret for utarbeidelse og oppfølging av kommunale planer/utredninger innen samferdselssektoren, og utarbeider reguleringsplaner der trafikk/ transport er det viktigste elementet. Saksmengde viser en økende utvikling i antall avsluttede saker og en reduksjon i ikke påbegynte saker. Utviklingen går betydelig mer i retning av arbeid knyttet til overordnete planer. Dette medfører at hver enkelt planoppgave blir mer kompleks. Det er samtidig mindre reguleringendringer og dispenassjoner i saksmengden. TransportplanNord-Jæren: Konseptvalgutredningen for transportsystemet på Jæren med tilknytning til fremtidig transportsystem og Jæren pakke 2. Utredningen er blitt behandlet og vedtatt lokalt og oversendt for sentral godkjenning. Kommunen anbefaler at et kollektivsystem basert på bybanekonseptet, skal legges til grunn for videre planlegging av transportsystemet på Jæren. I påvente av den sentrale godkjenningen har en også edtatt lokalt å forlenge dagens bompengeperiode tom Reguleringsplanen for utvidelse av E 39 fra Sandved til Hove og for utvidelse av Fv 44 er fullført. Kollektiv- og sykkelfelt på strekningen er etablert. Nye kollektivterminalen ved Kvadrat åpnet som en god og sikker løsning for de kollektivreisende til et av Norges største kjøpesenter. Utvidelsen av E 39 er mellom Stangeland og Sandved er ferdigstilt og åpnet for trafikk. Dette har medført redusert trafikkbelastning gjennom sentrum. Skissen viser innspill til Luna Bydelssenter Saksbehandling i Transportplan Enkeltsaker totalt Saker under behandling pr Ikke påbegynt pr RESULTATVURDERING BYPLAN

10 Gjennom omfattende støyskjermings tiltak har beboerne også fått et bedre bomiljø. Ny bro på Foss-Eikeland er åpnet. Dette knytter gang- og sykkelvegnettet mellom Klepp og Sandnes sammen langs Fv 505 Kvernelandsveien. Trafikksikring og skilting: Svakt opphøyde gangfelt i Fv 332 Gravarseveien er fullført. Strekningen har vært en ulykkesstrekning med dødsulykke. Fylkesfinalen i sykkel for 2010 er gjennomført i samarbeid med Trygg Trafikk. Et arrangement som innehol der både en prøve med en praktisk og teoretisk del for finalister fra fylkets 5. klassinger. Gjennom sykkelbyen Sandnes forsetter arbeidet med sykkelopplæ ring i kommunens skoler. Sykkel Revisjon av regionalt sykkelkart og etablering av fire automatiske sykkeltellepunkt, hvorav to i Sandnes er gjennomført. De regionale sekkepostlistene for sykkel er gjennomgått og det er utarbeidet forslag til nye prioriteringslister mhp. Jæren pakke 2. Sykkelløftet er et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Sandnes og Stavanger kommuner, fylkeskommunen og Statens vegvesen er startet. Hovedmålet er å få flere til å sykle til jobb for bedre trafikkavvikling og bedre helse. Sykler regionens arbeidstakere til jobb en dag i uka fjernes 20 % av rushtrafikken, og i tillegg gir jobbsykling stor helsegevinst. Gatebruksplan for Sandnes sentrum: I 2010 er det utarbeidet ny gatebruksplan for Sandnes. Planen avklarer hvilke funksjon gatene skal ha, og fastlegger hovedprinsipper for trafikksystem og gatebruk i Sandnes sentrum. 1.Prioritering av kollektivtrafikken inn til og gjennom sentrum kollektivfelt i Oalsgate, Gravarsveien, Hoveveien og Skippergata. Kollektivtraseer i St. Olavs gate (mellom Oalsgate og Ole Bulls gate) og Ole Bulls gate (mellom St Olavs gate og Gravarsveien). 2. Nye offentlige tilgjengelig parkeringsanlegg korttids parkering under Ruten og i Vågsgata og langtids p-anlegg på innfartsveier til sentrum. 3. Utvikling av tverrgatene til Langgata, og sentrale byrom på Ruten, Olav Vs plass og Vågen. Målsetting 2011 Kommunedelplan for sykkelstamvei mellom Sandnes og Stavanger via Forus sluttbehandling høsten Hovedmålet er å legge til rette for overføring av arbeidsreiser på Nord-Jæren fra personbil til sykkel med hovedfokus på Forus/Lura-området. Planlagt framdrift er å sende planforslaget ut på høring sammen med kommunedelplan for endrede parkeringsbestemmelser på Forus/Lura våren 2011og med sluttbehandling i løpet av høsten Redusere saksbehandlingstiden gjennom: - Foreta en samlet gjennomgang av småsakene i løpet våren Gamle saker (saker eldre enn3 år) arkiveres uten å behandles da de anses for foreldet. ekstra arbeidsinnsats vha. fellesdugnad, strengere kvalitetskrav på bl.a. skiltplaner fra konsulenter/interne etater, samt forenkling av arbeidsprosedyrene mhp. saksbehandling. - Fornye avtalen med Rogaland fylkeskommune ved at kommunen gjennom transportplanarbeidet fortsatt får tilført ekstra midler (kr ,-) for å kunne gjennomføre den ekstra arbeidsinnsatsen som dette arbeidet medfører. - Beholde medarbeidere med høy kompetanse samt å øke bemanningen for å redusere saksbehandlingstiden. Finansieres over selvkost/tilførte regionale midler. - Oppgradering av teknisk utstyr, primært IT-verktøy, for å forbedre tjenesteproduksjon, og bedre saks- og økonomioppfølgingen innenfor saksområdet. - Videreutvikle dialogen med profesjonelle kunder (interne avdelinger, regionale myndigheter, utbyggere, utbyggingsselskaper, firmaer etc.) for å sikre gode løsninger og få en smidig og god saksbehandling. Utfordringer i 2011 og fremover Revisjon av transportplan Jæren i 2011/2012, og det planlegges videreføring av lokal brukerfinansiering i ny Jæren pakke 2. Foreløpig ramme for ny Jæren pakke 2 er på ca. kr 20 mrd hvorav kr 14 mrd. er ekstraordinær finansiering. Revisjon av overordnede planer ( kollektiv plan, sykkelplan og trafikksikkerhetsplan for Sandnes), for å fortsatt være et godt grunnlag for arbeidet videre med transportsplan. Kommunedelplan for Gandsfjordforbindelsen Oppstart i 2011 av arbeidet med en egen kommunedelplan for sykkel. Kommunedelplan for bybane Stavanger Sandnes. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av bybane mellom Stavanger og Sandnes, og avklare plassering av holdeplasser og traséer. Arbeidet med konsekvensutredning deles i to trinn: først en grovsiling, så full konsekvensutredning av gjenværende alternativer. Silingsrapporten forventes å bli lagt framfor politisk behandling høsten Kommunedelplanen med tilhørende konsekvensutredning forventes sluttbehandlet i Områderegulering 10 RESULTATVURDERING BYPLAN 2010

11 Skissen viser forslag til havnepromenade fra LÉVA Urban Design Kart og oppmåling Kart og oppmåling har ansvaret for måling av tomter, både eksisterende og nye, i henhold til matrikkelloven. Dette inkluderer å sørge for merking, måling, kartfesting av eiendommer og adressering i kommunen. Seksjonen har også ansvar for å utføre oppmålingsforretninger, føre matrikkelen og seksjonere / reseksjonere eiendommer. Kommunens digitale kartdatabaser og grunnlagsnett skal holdes oppdatert i henhold til gjeldende nasjonale standarder og inngåtte avtaler. En stor del av driftsutgiftene for seksjonen dekkes av gebyrinntekter etter selvkostprinsippet. Dette betyr at det er gebyrnivået og saksbehandlingstiden som bestemmer omsetning og bemanning. Det er kommunen selv som bestemmer hvor stor inndekningen skal være for gebyrbelagte tjenester/oppgaver. Loven gir adgang til 100 % inndekning (selvkost). Seksjonen har i ,75 stillingshjemler. Saksomfang /behandlingstid: Den store byggeaktiviteten i kommunen fører til etablering av svært mange nye eiendommer, nye gater, adressering og nybygging, noe som igjen stiller store krav til oppdaterte digitale kart- og registerdata. I 2010 måtte gebyret reduseres i 13 saker på grunn av overskredet saksbehandlingsfrist (16 uker), og antall restanser økte med ca. 30 %. Etter anbudskonkurranse ble det tildelt konsulentoppdrag til et selskap for å merke eiendommer på vegne av kommunen. Totalt ble over 200 eiendommer merket. I tillegg bestyrte firmaet kart- og delingsforretninger for kommunen for noe veigrunn og for et hyttefelt. Avtalen mellom Sandnes kommune og Statens vegvesen om at Statens vegvesen selv gjennomfører alle oppmålingsarbeider i forbindelse med grunnerverv til nye og eksisterende anlegg gikk ut i Det arbeides med ny avtale. De digitale kartbasene Kartbaser som inngår i Geovekst-samarbeidet blir fortløpende administrativt Saksbehandling i kart og oppmåling Service Avsluttede saker Referanser Antall produserte målebrev Seksjonering/nye bruksenheter 29/16 38/18 38/32 64/37 Saksbehandlingstid (uker): Byggeklare tomter vedlikeholdt når endringsmeldinger mottas. Mest trykk er det på bygninger, eiendommer og adresser som skal registreres i Matrikkelen. I tillegg krever vegsituasjon og markslagskart ekstra fokus. Utfordringer 2011 og fremover Delingsloven erstattet av ny lov (matrikkelloven) Matrikkelloven omfatter nye sakstyper og stiller i tillegg større krav til saksgjennomføringen (prosesskrav) og dokumentasjon. Dette medfører økt ressursbruk, og at saksbehandlingen tar lengre tid. Dette gjør det innenfor tilgjengelige ressurser vanskelig å opprettholde lovfestet saksbehandlingsfrist (16 uker). Dette medfører tapte gebyrinn-tekter (1/3 etter 16 uker og 2/3 etter ytter-ligere 2 måneders overskridelse). Målsetting 2011 Redusere saksbehandlingstiden gjennom: - Ny kontrakt med et konsulentfirma som får i oppdrag å merke eiendommer på vegne av kommunen, jfr. tidligere avtaler. - Fornye avtalen med Statens vegvesen hvor Statens vegvesen selv gjennomfører alle oppmålingsarbeider i forbindelse med grunnerverv til nye og eksisterende anlegg. - Beholde medarbeidere med høy kompetanse samt å øke bemanningen for å redusere saksbehandlingstiden. Finansieres til selvkost. - Oppgradering av teknisk utstyr, primært IT-verktøy, for å forbedre tjenesteproduksjon, og å bedre saks- og økonomioppfølgingen. Videreutvikle dialogen med profesjonelle kunder (utbyggere, utbyggingsselskaper, firmaer etc.) for å sikre gode løsninger og få en smidig og god saksbehandling. RESULTATVURDERING BYPLAN

12 ØKONOMI Skissen viser forslag til Lura Bydelssenter Byplan avlegger et resultat i balanse etter avsetninger. I forbindelse med ny matrikkellov med virkning fra er gebyrregulativet innenfor oppmåling endret. Sandnes kommune har lagt til grunn en nasjonal gebyrmal utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS) og GeoForum. Merinntekter på kr 2,4 millioner for 2010 er etter forskrift om selvkost avsatt til bundet fond. På grunn av merinntektene i 2010, er ikke gebyrsatsene for 2011 endret. Størrelsen på Byplans selvkostfond (fondsnr ) er pr kr , der tilveksten i 2010 grunnet høye gebyrinntekter fra oppmåling var på kr For å dekke merforbruk i 2010 ble det tilført kr fra byplans disposisjons fond. På disp.fondet står det nå igjen kr I forbindelse med gjennomføring av mobilitetsuka skal det sendes refusjonskrav til fylket, der i utgangspunktet alt skal refunderes. For 2010 er det utgiftsført ca. kr som er merket med prosjektnr Europeisk mobilitetsuke. Det er ikke sendt refusjonskrav for For å få bedre oversikt og bruk av midler og få ned saksbehandlingstiden har Byplan følgende utfordringer og mål: Målsetting 2011 Endre kontoplan for områder som er selvkost Opplæring i økonomistyring og selvkost Redusere gebyrtap grunnet overskredet saksbehandlingsfrist Utfordringer 2011 og fremover Opplæring av seksjonsledere i økonomistyring og kostnadskontroll. Opplæring i selv kost for de områder som selvkost brukes Bruk av selvkost midler og tydeliggjøre sta tus på selvkostområder løpende gjennom året for å redusere saksbehandlingstiden og bedre kunderelasjonen Økonomisk oversikt 2010 Regnskap Budsjett Avvik Lønn Inngår i tjenesteproduksjon Erstatter egenproduksjon Sum overføringsutgifter Sum driftsutgifter Salgs-/leieinntekter Refusjoner/overføringsinntekter Sum driftsinntekter Sum netto driftsutgifter Sum finansutgifter Sum finansinntekter Total sum RESULTATVURDERING BYPLAN 2010

13 Utvalg for byutvikling Leder: Sverre Hetland (Krf) Nestleder: Olav Birkeland(H) MEDLEMMER E-post Mobil Tlf. arbeid Tlf. privat Fremskrittspartiet Anders Mjelde, Nygårds gata 14, 4319 Sandnes Inger-Lise Erga, Høgevollsveien 19B, 4327 Sandnes Sigurd Trones, Gravarstunet 26, 4327 Sandnes Solveig M. Borgersen, Dybingveien 9, 4309 Sandnes Høyre Olav Birkeland, Solliveien 3B, 4326 Sandnes Unni Østråt Egeland, Frøyerveien 46, 4328 Sandnes Arne Norheim, Mergelbakken 15, 4319 Sandnes Arbeiderpartiet Svein M. Stangeland, Årsvollveien 248, 4312 Sandnes Annelin Tangen, Jekteveien 10, 4308 Sandnes Kristelig Folkeparti Sverre Hetland, Måkeveien 10B, 4318 Sandnes Oddny Helen Turøy, Tingbrekk 2A, 4322 Sandnes Venstre Vidar Grundetjern, Asheimveien 136, 4312 Sandnes Sosialistisk Venstreparti Egil Øivind Ovesen, Gaupeveien 6, 4323 Sandnes Barne og Ungdomsrepresentant Helene Bergsland, Riska helsestasjon VARAMEDLEMMER Fremskrittspartiet Kåre Ludwig Jørgensen, Varatunhagen 39, 4317 Sandnes Sissel Vikse Falch, Lundadalen 3, 4326 Sandnes Sigbjørn Flørli, Høgsfjordgata 45, 4317 Sandnes Arne Lende, Mølledalen 3 C, 4319 Sandnes Ingvar Josdal, Sandved Terrasse 37, 4318 Sandnes (Krf) Wenche Tandrevoll, Skogveien 9, 4326 Sandnes Høyre Carina Mossin, Sandved Terrasse 31, 4318 Sandnes Thor Magne Seland, Haugen 23, 4323 Sandnes Bente Løkke-Sørensen, Skeistien 7, 4306 Sandnes Ragnvald Nilsen, Nadabergveien 22, 4315 Sandnes Arbeiderpartiet Erling Eknes, Kvednaholen 2, 4332 Figgjo Tove Stokka Nevland, Prestheiveien 5, 4325 Sandnes Sigve Tengesdal, Skonnertveien 14, 4308 Sandnes Reidun Marie Enge, Frøyerhagen 6, 4328 Sandnes Kristelig Folkeparti Harald Solbakken, Jønningsheiveien 14B, 4316 Sandnes Aud Skjørestad, Kamskjellvegen 9A, 4310 Hommersåk Olav Skjørestad, Jødestadveien 207, 4311 Hommersåk Brit-Elin Fuglestad, Svilandsveien 250, 4308 Sandnes Venstre Torleiv Robberstad, Austråttveien 89, 4326 Sandnes Stephen Meinich-Bache, Rabbaveien 18, 4311 Hommersåk Tove Frantzen, Sandvedbøen 91, 4318 Sandnes Sosialistisk Venstreparti Martin S. Håland, Tjessheimveien 41, 4332 Figgjo Aastein Aase, Vestliveien 8, 4326 Sandnes Sofie Margrethe Selvikvåg, Sygnaveien 24, 4308 Sandnes Barne og Ungdomsrepresentant Roald Brekke, fritid, Langgata Adresseforandringer m.m. meldes til politisk sekretariat. Hjemmesidene: Politisk sekretariat: Tlf , e-post Oppdatert RESULTATVURDERING BYPLAN

14 Sandnes kommune, Byplan, Postboks 583, 4305 Sandnes. Besøksadresse: Rådhuset, Jærveien 33, 3 etg. Telefon: Ekspedisjonstid servicekontor: mandag-fredag kl , torsdag langdag kl Internettadresse: