NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA."

Transkript

1 NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske informasjonssystem (GIS), felles prosedyrar for handtering av plan- og byggjesaker og felles prosedyrar for handtering av oppmålingssaker/matrikkelen og adressering. Styret i ND har vore sett saman av ein representant frå kvar kommune (Lindås har to). I tillegg har styret hatt tilgang til sekretær-ressurs, med base i administrasjonen i Regionrådet Nordhordland. Denne ressursen er dels finansiert av ulike tilskotsmidlar, dels av kommunale midlar etter ein fordelingsnøkkel. Særs mykje av arbeidet vert utført på dugnad, der nokre kommunar er meir involvert enn andre. Nordhordland og Gulen Interkommunale byggetilsyn (NGIT ) er eit interkommunalt samarbeid om tilsynsfunksjonen som kommunen er pliktig å ha etter plan- og bygningslova. Samarbeidet er organisert etter vertskommunemodellen, der Lindås er vertskommune for ein stilling. Styret for NGIT er sett saman av ein representant frå kvar kommune. Aktiviteten vert styrt av ein eigen avtale, vedteken av kvar kommune, og av årlege budsjett som vert integrert i kommunane sine ordinære budsjettprosessar. Nettverksgrupper innan plan-, byggesak-, kart og oppmåling har sporadiske samlingar der ulike tema og problemstillingar vert drøfta. Fagtilsette innafor fagområda møtes når det er trong for det; aktiviteten er særleg stor når endringar i lover og forskrifter skal implementerast i administrasjonane. Koordinering Nordhordland Digitalt ønskjer å halde fram med samarbeidet i regionen, og forankre det i Regionrådet Nordhordland IKS. For å få til dette, er det nødvendig å justere organisasjonen ND med ein fastare struktur, med enklare og sterkare styring, med tilstrekkelege ressursar og med tydelege budsjett, prioriteringar og arbeidsdeling. Ei arbeidsgruppe i ND har arbeidd med denne saka ei tid. Undervegs i arbeidet er det utkrystallisert seg eit ønskje om å koordinere det interkommunale samarbeidet utover mandatet til Nordhordland Digitalt. Innan fagområdet plan-, byggjesak, geodata er det mykje dei same ressursane / same fagavdelingane som er involvert i det interkommunale samarbeidet, særleg i dei minste kommunane. For å få ei effektiv styring og koordinering av aktiviteten, ser partane at saksfeltet med fordel kan styrast og koordinerast meir effektivt enn i dag, og knytast sterkare opp mot regionrådet - som eit felles, samlande fagorgan for rådmennene. Dette notatet drøfter derfor bakgrunnen for Nordhordland Digitalt særskilt, og kjem så med framlegg til ny styringsstruktur der også NGIT og nettverksarbeidet generelt er kopla inn. s. 1 av 11

2 Felles visjon, framlegg Kart- og geodatatenestene i Nordhordlandsregionen skal vere framtidsretta og gje grunnlag for utvikling av ein dynamisk vekstregion og effektiv offentleg sektor. Plan- og byggjesaksbehandlinga skal ha høg fagleg kvalitet og vere profesjonell i høve til nærings- og bustadutbygging. SÆRSKILT OM NORDHORDLAND DIGITALT Innleiing I møte sette styret i Nordhordland Digitalt ned ei arbeidsgruppe på tre medlemer for å førebu sak om vidare regionalt samarbeid i Nordhordland Digitalt. Meland, Lindås og Radøy har vor representert i gruppa. Arbeidsgruppa har hatt møte tysdag 31. mars og tysdag 1. september. Saka har vore drøfta i styret i Nordhordland Digitalt 18. mai og 1. desember 2009, og 23. mars og 22. juni Nordhordlandskartet er for folk flest det mest synlege som er sprunge ut av dette samarbeidet. Innbyggjarane nyt likevel godt av samarbeidet på mange andre område som ikkje er like synlege, men som administrasjonane i den enkelte kommune er avhengig av for å utføre dei tenestene og yte den servicen innbyggjarane har krav på. Kart- og geodata inngår i 70 % av all offentleg saksbehandling. Velfungerande kart- og geodatatenester er viktig for å kunne forvalte samfunnsressursane på ein best mogeleg måte. Den største drivkrafta er eit stort fagleg engasjement. Gjennom Nordhordland Digitalt er det oppnådd resultat som den enkelte kommune ikkje hadde vore i nærleiken av på eiga hand. Grunnlag for drøftingane Kommunedelplanen, Geodataplanen for Nordhordland og Gulen , og den felles verksemdplan for plan- og byggjesakshandsaminga i regionen, er begge modne for rullering. Styret har drøfta: Kva oppgåver vi skal konsentrere oss om Korleis vi skal organisere oss vidare Styring, forankring i kommunane, forholdet til regionrådet Samarbeidsløysing og behov for fagkompetanse Styringsdokument Budsjett og rekneskap Faglege nettverksgrupper Målsetting Nordhordland Digitalt (ND) ønskjer å halde fram med samarbeidet i regionen, og forankre samarbeidet i Regionrådet Nordhordland IKS, også tilpassa regionrådssamarbeidet etter 01.januar Nordhordland Digitalt ønskjer å justere organisasjonen med ein fastare struktur, med enklare og sterkare styring, med tilstrekkelege ressursar og med tydelege budsjett, prioriteringar og arbeidsdeling. s. 2 av 11

3 ND ønskjer i framtida å Arbeide etter ein overordna strategi som er godkjent av Regionrådet Nordhordland. Utvikle og drifte ND i samråd med regionrådet. Etablere eit mindre styre for ND, valt av medlemskommunane og sett saman av etatsleiarar. Etablere styringsdokument i form av årlege handlingsplanar, budsjett og årsmeldingar. Bakgrunn Opphavet til Nordhordland Digitalt Samarbeidet starta i 1998 med felles gebyrmal, med bakgrunn i strategisk næringsplan for regionen. Aktørane i byggebransjen skulle oppleve å bli møtt likt i kommunane. Deretter starta samarbeidet om felles geodataplan. Det første utkastet til geodataplan for regionen vart godkjent av kommunane i 2000, som ein plan for perioden Planen er deretter revidert, seinast for perioden Prosjekt Felles tenesteyting etter plan- og bygningslova starta med forprosjekt i Prosjektet gjekk over to år, og konkluderte med at ein skulle halda fram med samarbeidet innan plan- og byggesak og geodata. Felles verksemdplan for plan- og byggjesakshandsaminga vart første gong utarbeidd for perioden , og revidert for perioden Planen vart godkjent av kommunane i Frå 2005 har prosjekt Felles tenesteyting. vore følgt opp av ND. Noverande visjon REGIONEN I ROM OG TID Det overordna målet til ND har vore å vera eit tenleg handlingsorgan for realisering av vedtekne program i geodataplanen og verksemdplanen for plan- og byggesak: Regionen skal ha ei effektiv dekking av samfunnet sine behov for stadfest informasjon. Oversyn over oppgåver og partar i tråd med overordna styringsdokument i dag UTVIKLINGSOPPGÅVER Gje høyringsuttaler til lover og forskrifter Arrangere kurs ved regelendringar Utvikle felles gebyrmal Adresseprosjekt Sikre god informasjon til publikum Sikre god informasjon til næringsdrivande Skape god nettinformasjon til byggebransjen Ta i bruk ByggSøk Opprette tenesteerklæringar Sikre sams praksis og forståing ved forvaltning av lover og reglar Utvikle startpakke for privat reguleringsplanarbeid Ta del i regionale og nasjonale fora / lag Gje innspel til regionale utval og Statens DRIFTSOPPGÅVER Felles QMS-servar. I dag er det to superbrukarar (i Meland og Masfjorden) som driv første linje support til alle brukarane i samarbeidet. Felles matrikkel-servar. Meland drifter og oppdaterer /lastar ned nye versjonar, på vegne av alle brukarane. GPS-samarbeidet. Lindås og Meland drifter samarbeidet. Nordhordlandskartet. Fylkeskommunen drifter og oppdaterer /lastar ned nye versjonar, på vegne av alle brukarane. Felles drifts- og innkjøpsavtaler; planarkiv, skilt, infoland. Sekretæren held oversikt. Adresseparsellar, namnsetting s. 3 av 11

4 kartverk Kartlegge kompetansen i kommunane, med sikte på ressursdeling Drive lokale fagnetteverk Ferske geodata til frukost, utvikling av metode Geovekst, samkjøring av prosjekt Stadnamnkart, felles rutiner SING-nettet NGIT GRUPPER I ARBEID NGIT-styret ND-styret Nordhordlandskartgruppa Fylkesgeodatautvalet Årsmøte for GPS-samarbeidet Adhoc-grupper PARTAR Norge Digitalt Statens kartverk Leverandørar av programvare / system Geoforum Fylkeskommunane Skog og Landskap (gardskart) Norsk Kommunalteknisk Forening Fylkesmennene Status Status på fagområdet Nordhordlandskart er utvikla, til stor glede og nytte for regionen og som førebilete for andre regionar Digitalt planarkiv er teke i bruk hjå fleire Adresseprosjektet er snart i hamn Regionen samarbeider om GPS Felles servarar er tekne i bruk: Matrikkel servar, KomTek servar, QMS servar m.fl. Web-innsyn er teke i bruk i tre kommunar (som intern løysing) Startpakke for private planer er utvikla NGIT er oppretta (NGIT står på eigne bein, er ikkje knytt til ND eller regionrådet) Prosjektet Ferske geodata til frukost er under utvikling Prosjekt Digitalt planregister er i gang Innføring av ny matrikkel og ny planlov er førebudd i fellesskap Regionen samarbeider om å få gode avtalar med programleverandørar Regionen samarbeider med statens vegvesen om forvaltning av matrikkellova Regionen samarbeider med interkommunale og regionale partar / selskap om bruk av geodata generelt I tillegg har det vore arbeidd ein del med nettverk innan plan- og byggesak, felles uttale til ulike lov- og forskriftsendringar, felles innspel til fylkesgeodataplanen, felles rutinar og felles gebyrmalar for plan- og byggesakshandsaminga. Det vert også arrangert felles kurs ved regelendringar, m.a. ut frå ønskje om å sikre sams praksis og forståing ved forvaltning av lover og reglar. s. 4 av 11

5 Status organisasjon Styret er sett saman av folk frå ulike nivå; etatsleiarar, fagleiarar, sakshandsamarar. Dette skapar ulikt fokus i høve til detaljar og overordna strukturar. ND har ikkje budsjett eller formelt regnskap. ND har ikkje konkrete handlingsplanar eller årsplanar. Dette gjer det vanskeleg å prioritera innsatsen den enkelte kommunen, i høve til ND, og vanskar med å ha oversikt over kva ND skal bruke ressursar på gjennom året. Drift av ulike løysingar er mykje basert på dugnad, engasjement og ekstraarbeid. Dette skapar slitasje hjå dei som tek på seg ekstraarbeidet. Arbeidsgruppene manglar mandat. Dette skapar uklare styringsliner. I regionråd-systemet er ND definert som eit fagorgan for rådmennene i regionen. Kven som har vedtaksmynde i saker som gjeld ND er noko uklart. Status dugnadsinnsats Samla dugnadsinnsats er på om lag 2/3 årsverk. Ressursbruk på vegne av fellesskapet fordeler seg slik: Drift av kartserver / QMS: Meland Support QMS (superbrukarar): Meland og Masfjorden Drift av lokal matrikkelservar: Meland Drift og noko support terminalservar: Meland Drift av Komtek: Meland Arbeidsgruppe Nordhordlandskartet: Meland, Lindås, Radøy og Osterøy Prosjektgruppe ny matrikkel: Meland, Lindås, Osterøy, Gulen og Fedje Prosjektgruppe planregister: Meland, Lindås, Radøy og Masfjorden Prosjektgruppe Ferske geodata til frukost: Meland, Lindås, Radøy og Osterøy Ad-hoc gruppe gebyrregulativ: Masfjorden, Osterøy og Gulen Ad-hoc gruppe revidert startpakke, planar: Lindås, Austrheim og Osterøy Kvalitetssystem stadnamnlova: Lindås og Radøy Tenesteerklæringar geodata: Masfjorden og Gulen Status økonomi Nordhordland Digitalt søkjer om og får ein del tilskotsmidlar til utviklingsprosjekt. I 2009 fekk Nordhordland Digitalt kr ,- i tilskot frå statleg hald: Kr ,- frå Difi, til prosjekt Ferske geodata til frukost (metode for ajourhald av kartverket) Kr ,- i skjønsmidlar frå Fylkesmannen i Hordaland, til prosjekt God landmålarskikk (oppfølging av ny matrikkellov) Kr ,- frå Statens kartverk, til prosjekt Digitalt planregister (oppfølging av ny planlov) Sekretariatskostnader (driftskostnader til fagsekretær, regionrådskostnader, møtekostnader, husleige) varierer frå år til år. For 2009 vart kr ,- fordelt på kommunane etter rekning. For 2008 vart kr ,- fordelt på kommunane. s. 5 av 11

6 Dugnadsinnsatsen omtrent den same frå år til år, nokre år har den likevel vore høgare. For 2009 er verdien rekna om til kr ,- (2/3 årsverk) Samla kostnader for arbeidet i regi av Nordhordland Digitalt var på kr ,- i 2009, av dette finansierte medlemskommunane kr ,- over eigne budsjett: Finansiert av tilskotsmidlar ,- Finansiert av medlemskommunane ,- Verdien av dugnadsinnsats ,- SUM ,- Økonomiske fordelar av regionalt samarbeid ved innkjøp av programvare / vedlikehald Regionen oppnår store rabattar frå program- og systemleverandørar, både på investeringar og driftsavtaler. Det interkommunale samarbeidet om planregister-systemet, innkjøpt i 2004, sparte åleine regionen for over kr ,-. Felles geodataserver har regionen fått til 2/3 av listepris. Det same gjeld for felles lokal matrikkel. Frå 2009 er det forhandla fram ein vedlikehaldsavtale for kartprodukt som sparer regionen for ca kr ,- årleg. s. 6 av 11

7 FELLES UTFORDRINGAR OG OPPGÅVER FRAMOVER Kommunane har stramme budsjett og få ressursar. Samstundes er det ei rivande utvikling innan krav til digitalt tilgjengeleg, oppdatert informasjon, og stadig større krav til kommunal planlegging og styring / kontroll med enkeltsakshandsaminga. Aktiviteten på området kan ikkje lenger drivast ved dugnadsinnsats. Vi har felles servarar og dataløysingar som tener alle deltakarkommunane; dersom kvar kommune skulle hatt sine eigne løysingar ville dei samla kostnadene for regionen vore svært mykje høgare. Regionen samarbeider også om å få gode innkjøpsavtaler med leverandørar på lisensar og utstyr som kvar kommune kjøper for seg, dette er også kostnadsdempande. For 2010 er samarbeidet om avtaler med leverandørar utvida til også å omfatta Bergens-regionen. Fagsekretæren i Nordhordland Digitalt (konsulenten) har lagt ned ein formidabel innsats, med stort engasjement. Saman med enkeltpersonar i kommunane er det laga uttaler, saksframlegg, reglement, retningsliner og rettleiingar som alle nyt godt av, og som kommunane er pålagt å ha. Dersom kvar kommune skulle utarbeidd dette sjølv, ville ressursbruken måtta mangedoblast. Det regionale samarbeidet er i så måte særs effektivt og kostnadsdempande. Samarbeidet om byggetilsyn er inne i ei endringsfase som følgje av ny plan- og bygningslov. Det må drøftast kva form og rolle det interkommunale tilsynet skal ha, som følgje av auka fokus på tilsyn og oppfølging av ulovlege tiltak. Vidare utvikling og fagleg samarbeid Fange opp nye lover og forskrifter, påpeike konsekvensar, førebu integrering Sikre god informasjon og gode tenester til innbyggjarane Sikre god informasjon og gode tenester til næringsdrivande Skape god nettinformasjon til byggebransjen Sikre sams praksis og forståing ved forvaltning av lover og reglar i deltakarkommunane Innføre og ta i bruk ByggSøk elektronisk byggesakshandsaming og plansakshandsaming Vere med på å leggje til rette for utvikling av e-kommune generelt Felles driftsoppgåver Utnytte SING-samarbeidet Drifte felles QMS-servar. I dag er det to superbrukarar (i Meland og Masfjorden) som driv første linje support til alle brukarane i samarbeidet. Drifte felles matrikkel-servar. Meland drifter og oppdaterer /lastar ned nye versjonar, på vegne av alle brukarane. Vurdere og drifte GPS-samarbeidet. Drifte Nordhordlandskartet. Fylkeskommunen drifter og oppdaterer /lastar ned nye versjonar, på vegne av alle brukarane. Sikre felles drifts- og innkjøpsavtaler; planarkiv, skilt, infoland, programvare generelt Vidareføre felles reglar for namnsetting, adresseparsellar Vidareføre felles rutinar for stadnamnkart Samkjøre Geovekst-prosjekta s. 7 av 11

8 OPPSUMMERING Arbeidet i Nordhordland Digitalt har fått stor merksemd i resten av landet. Det kjem delegasjonar frå andre kommunar for å sjå kva vi har fått til, m.a. frå kemnaren i Oslo. Utviklingsarbeidet i regionen var eige tema på Geoforum sin landskonferanse Business Region Bergen er ein av aktørane som har påpeikt kva arbeidet har å seie som grunnlag for næringsutvikling i regionen. Innbyggjarane, regionale aktørar og næringslivet får døgnfersk informasjon om arealbruk og eigedom, med høve til å planlegge nye framstøt på oppdatert faktagrunnlag. Arbeidet som er lagt ned i felles utvikling og drift gjer fagmiljøa i regionen trygge og har positive ringverknader. Det er med på å bygge opp omdømmet og å gjere det attraktivt å jobbe i kommunen. Tiltak og finansiering, ND Styret i Nordhordland Digitalt gjer framlegg om følgjande tiltak: Det vert tilsett ein person innan GIS/Geodata-feltet, som erstatter dagens fagsekretær og ein del av dugnadsinnsatsen (drift, support), i vertskommune. Kostnadene til ein tilsettressurs vert fordelt på medlemskommunane, finansiert av gebyr for oppmåling / matrikkeltenester, plansakshandsaming og byggjesakshandsaming, og betaling frå instansar som nyttar dataene. Nye utviklingsoppgåver vert framleis søkt løyst ved tilskotsmidlar. Det vert etablert eit nytt styringssystem med nye styringsdokument. Framlegg til framtidig organisering Styret i Nordhordland Digitalt har følgjande framlegg til vidare samarbeid: Regionrådet er paraplyen for det interkommunale samarbeidet innan plan, byggjesak, kart og oppmåling, via rådmennene. Eit eige fagstyre er overordna styringsgruppe for alt samarbeid innan plan, byggesak, kart / GIS / geodata og oppmåling i regionen, og fungerer som fagråd for rådmennene Samarbeidet vert forankra i eit overordna, styrande dokument som kvar kommune gjer vedtak om, og som inngår i den enkelte kommune sitt styringssystem Det vert utarbeidd nøkterne årsmeldingar, årlege handlingsplanar og budsjett, som styrer aktiviteten i samarbeidet Nordhordland Digitalt held fram som eit felles fagorgan innan kart og geodata, men med tilsett i vertskommune NGIT held fram som eit felles fagorgan innan tilsyn og kontroll på byggjesaksfeltet, med tilsett(e) i vertskommune Nettverksgrupper vert formalisert Styret i ND legg med dette fram ei organisering som er meint å vera best tilpassa dagens struktur på det faglege samarbeidet, samstundes som den nye oppbygginga av regionrådet er lagt til grunn. Styret meiner også at det bør vere mogeleg å kople SING-samarbeidet og samarbeidet om felles IT-drift i regionen inn i drøftingane om samarbeidet innan plan, byggesak og geodata. Andre fagområde innan arealbruk og tekniske tenester generelt kan det også vere interessant å samarbeide om i denne modellen. s. 8 av 11

9 Korleis skal felles fagstyre (nytt) vera knytt opp mot Regionrådet i framtida Styret i ND meiner at eit felles, overordna fagstyre bør vera fagorgan for rådmennene. NUI v/rådmennene bør vurdere kva for spørsmål som skal handsamast politisk av Regionrådet Nordhordland, og kva for spørsmål som skal handsamast lokalt i kommunane, administrativt eller politisk. Fagstyret bør ha tilgang til sekretærressurs frå administrasjonen i NUI. Kven skal delta i fagstyret Ein representant frå kvar kommune bør sitte i dette styret. Det bør vere etatsleiarar som er representert i styret. Korleis skal ND sjå ut i framtida Styret for ND har i dag 10 medlemer (11 med Vaksdal) (Lindås har to, dei andre kommunane har ein). Dette bør vidareførast, men som ei styringsgruppe. Det bør vera dei fagansvarlege for kart og geodata som er representert i styringsgruppa. GIS / GEODATA har i dag ingen tilsett-ressurs. Styret i ND meiner at vi treng ein tilsett i ein vertskommune, likt med NGIT. Vedkomande må ha høg kompetanse innan GIS / Geodatafeltet, og noko kompetanse innan plan- og byggesaksfeltet. Vedkomande har ansvaret for å sikre drift av felles geodata-løysingar, drive fram oppdateringar og initiere vidare utvikling i tråd med satsinga innan det digitale Norge. ND må sende sak om budsjett, handlingsplanar, årsmelding osv til det felles fagstyret for endeleg vedtak. Evt. strukturendringar, kapasitetsendringar, oppgåveendringar og andre saker av strategisk karakter vert sendt vidare til rådmennene, for vidare avgjerd politisk / administrativt. Det kan setjast ned arbeidsgrupper, som styret får melding om. Dersom ein kommune drifter eit system for fleire kommunar, må kostnadene fakturerast ut på deltakarane. Korleis skal NGIT sjå ut i framtida Styret for NGIT har i dag 11 medlemer. Dette bør vidareførast, men som ei styringsgruppe. Det bør vere dei fagansvarlege for byggesak som er representert i styringsgruppa. NGIT har i dag ein tilsett-ressurs i vertskommune (Lindås). NGIT må sende sak om budsjett, handlingsplanar, årsmelding osv til det felles fagstyret for endeleg vedtak. Evt. strukturendringar, kapasitetsendringar, oppgåveendringar og andre saker av strategisk karakter vert sendt vidare til rådmennene, for vidare avgjerd politisk / administrativt. Det kan setjast ned arbeidsgrupper, som styret får melding om. Kva treng vi av faggrupper Nettverksgrupper for plan, byggesak og geodata bør ha frivillig og open deltaking frå sakshandsamarar og fagansvarlege. Ansvar for innkalling til møte bør gå på omgang. Fokus bør vera på fagleg oppdatering og kursing / utvikling innan fagområda, medrekna tilpassing til lov- og regelendringar. Gruppene sender årsrapport til det felles fagstyret. Kva treng vi av styringsdokument Strategidokument, vedteke av regionrådet. Omhandlar kva for oppgåver Nordhordlandsregionen vil at det felles fagstyret skal løyse, overordna målsettingar i høve til kommunane, innbyggjarane og næringslivet, plassering av mynde, prinsipp for finansiering og prinsipp for organisering. Årlege handlingsplanar og budsjett (forankra i strategidokumentet), godkjent av fagstyret og sendt vidare til NUI v/rådmennene for vidare handsaming i regionrådet / kommunane. s. 9 av 11

10 Endeleg avgjerd må følgje budsjettprosessen i den einskilde kommune. Handlingsplanane må innehalde ein enkel langtidsdel som vert oppdatert kvart år. Årsmelding og rekneskap, godkjent av fagstyret og sendt vidare til NUI v/rådmennene for vidare handsaming i regionrådet / kommunane. Sakshandsaminga må elles følgje reglane i kommunelova, og tidsskjema for budsjett og årsmelding kommunane. Framlegg til organisasjonskart Rådmennene, Nordhordland Utviklingsselskap IKS Felles fagstyre for plan, bygggesak og geodata, etatsleiarar Nettverk plan, byggesak, geodata, open deltaking NGIT, Fagansvarlege møtes fast ND, Fagansvarlege møtes fast Arbeidsgrupper Tilsettressurs i vertskommune Tilsettressurs i vertskommune Frekhaug, 10. mars 2010 sist revidert 22. august 2010 Anny Bastesen for arbeidsgruppa NH digitalt slutthandsama saka på møte og slutta seg til tilrådinga. Saka gjekk så til rådmannsutvalet som på sitt møte den gjorde slikt vedtak: 1) Rådmannsgruppa er positive til innhaldet i saksutgreiinga Nordhordland digitalt vegen vidare. Rådmannsgruppa vert styringsgruppe for felles fagstyre for plan, byggjesak, geodata. 2) Det vert sett av ein 40% stillingsressurs til Nordhordland digitalt innanfor kommunane i Nordhordland. 3) Organisasjonsform vert kjøp av tenester mellom kommunane der ein brukar eksiterande personalressursar i kommunane. Stillinga må rekrutterast innanfor det fagpersonalet me har i kommunane. 4) Rådmennene ber om at ein person som i dag arbeidar med fagfeltet vert frikjøpt av dei andre kommunane i 40% stilling for å vidareutvikle Nordhordland digitalt. 5) Finansiering av stillinga vert som kjøp av tenester etter vedlagte prosentsatser s. 10 av 11

11 Organisering s. 11 av 11

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.04.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/5086 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13, 5902

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Interkommunalt byggjetilsyn

Interkommunalt byggjetilsyn Interkommunalt byggjetilsyn i Sogn Brann og Redning IKS 20 november 2010 Innhaldsliste: side 1.0 Innleiing 3 2.0 Gjeldande lovverk 3 3.0 Dimensjonerande grunnlag for byggetilsynstenesta 4 4.0 Byggetilsyn

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 Arkiv: F40 Regionalt barnevern - høyring Tilråding: 1. Sogndal kommune ønskjer at det vert etablert ei vertskommuneløysing i høve barnevernet.

Detaljer

«Regionkommunen Ålesund» Forslag til prosjektskisse og prosess i fase 1 Utarbeidd av ad- hoc gruppa til møtet 27.02.2015 Kommunereform: Alternativ ny storkommune Dette alternativet sitt mål er å gjennomføre

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/ Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/ Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/3332-3 Arkiv: V70 Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Formannskapet si tilråding: 1) Sogndal kommune deltek

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Digitaliseringsfylket Hordaland

Digitaliseringsfylket Hordaland NOTAT TIL DISKUSJON PÅ STRATEGIKONFERANSEN 23. JANUAR 2018 Digitaliseringsfylket Hordaland Dette notatet blir sendt alle kommunar og fylkeskommunen i Hordaland. Føremålet er å formidle ein mulegheit og

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato:

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato: Side 1 Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/2276-5 Dato: 16.11.2016 Til: Frå: Tormod Fossheim Bente Høyland Særutskrift - Business Region Bergen Formannskapet hadde saka føre i møte 11.11.2016

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Styremøte mandag 20. desember 2010

Styremøte mandag 20. desember 2010 Styremøte mandag 20. desember 2010 Me kallar inn til styremøte i Regionrådet Nordhordland IKS Tid: Mandag 20. des. 2010 kl. 0930-1100 (Repr.skapet i Nordhordland Revisjonsdistrikt har møte frå 1100) Stad:

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Nordhordland ein kommune 2020?

Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 1 Innhald 1. Nordhordland

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Regionalplan for Sogn regionråd Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid

Regionalplan for Sogn regionråd Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid Regionalplan for Sogn regionråd 2017-2020 Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid Organisering regionrådet og rådmannsgruppa Sogn regionråd: Er

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Løypemelding kommunestrukturarbeid Torsdag 24. oktober Rune Heradstveit Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Løypemelding kommunestrukturarbeid Torsdag 24. oktober Rune Heradstveit Nordhordland Utviklingsselskap IKS Løypemelding kommunestrukturarbeid Torsdag 24. oktober 2013 Rune Heradstveit Nordhordland Utviklingsselskap IKS www.nordhordland.net Kommunestruktur 2015 9 kommunar er med: Austrheim(2833) Fedje (569)

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 117/17 Formannskapet PS Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 117/17 Formannskapet PS Kommunestyret Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Aspen, Eli K1-150 17/820 «Beskrivelse» «Paragraf» Saksnr Utvalg Type Dato 117/17 Formannskapet PS 21.11.2017 Kommunestyret PS Gebyr 2018 Vedlegg: RYMI Gebyr

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer