NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA."

Transkript

1 NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske informasjonssystem (GIS), felles prosedyrar for handtering av plan- og byggjesaker og felles prosedyrar for handtering av oppmålingssaker/matrikkelen og adressering. Styret i ND har vore sett saman av ein representant frå kvar kommune (Lindås har to). I tillegg har styret hatt tilgang til sekretær-ressurs, med base i administrasjonen i Regionrådet Nordhordland. Denne ressursen er dels finansiert av ulike tilskotsmidlar, dels av kommunale midlar etter ein fordelingsnøkkel. Særs mykje av arbeidet vert utført på dugnad, der nokre kommunar er meir involvert enn andre. Nordhordland og Gulen Interkommunale byggetilsyn (NGIT ) er eit interkommunalt samarbeid om tilsynsfunksjonen som kommunen er pliktig å ha etter plan- og bygningslova. Samarbeidet er organisert etter vertskommunemodellen, der Lindås er vertskommune for ein stilling. Styret for NGIT er sett saman av ein representant frå kvar kommune. Aktiviteten vert styrt av ein eigen avtale, vedteken av kvar kommune, og av årlege budsjett som vert integrert i kommunane sine ordinære budsjettprosessar. Nettverksgrupper innan plan-, byggesak-, kart og oppmåling har sporadiske samlingar der ulike tema og problemstillingar vert drøfta. Fagtilsette innafor fagområda møtes når det er trong for det; aktiviteten er særleg stor når endringar i lover og forskrifter skal implementerast i administrasjonane. Koordinering Nordhordland Digitalt ønskjer å halde fram med samarbeidet i regionen, og forankre det i Regionrådet Nordhordland IKS. For å få til dette, er det nødvendig å justere organisasjonen ND med ein fastare struktur, med enklare og sterkare styring, med tilstrekkelege ressursar og med tydelege budsjett, prioriteringar og arbeidsdeling. Ei arbeidsgruppe i ND har arbeidd med denne saka ei tid. Undervegs i arbeidet er det utkrystallisert seg eit ønskje om å koordinere det interkommunale samarbeidet utover mandatet til Nordhordland Digitalt. Innan fagområdet plan-, byggjesak, geodata er det mykje dei same ressursane / same fagavdelingane som er involvert i det interkommunale samarbeidet, særleg i dei minste kommunane. For å få ei effektiv styring og koordinering av aktiviteten, ser partane at saksfeltet med fordel kan styrast og koordinerast meir effektivt enn i dag, og knytast sterkare opp mot regionrådet - som eit felles, samlande fagorgan for rådmennene. Dette notatet drøfter derfor bakgrunnen for Nordhordland Digitalt særskilt, og kjem så med framlegg til ny styringsstruktur der også NGIT og nettverksarbeidet generelt er kopla inn. s. 1 av 11

2 Felles visjon, framlegg Kart- og geodatatenestene i Nordhordlandsregionen skal vere framtidsretta og gje grunnlag for utvikling av ein dynamisk vekstregion og effektiv offentleg sektor. Plan- og byggjesaksbehandlinga skal ha høg fagleg kvalitet og vere profesjonell i høve til nærings- og bustadutbygging. SÆRSKILT OM NORDHORDLAND DIGITALT Innleiing I møte sette styret i Nordhordland Digitalt ned ei arbeidsgruppe på tre medlemer for å førebu sak om vidare regionalt samarbeid i Nordhordland Digitalt. Meland, Lindås og Radøy har vor representert i gruppa. Arbeidsgruppa har hatt møte tysdag 31. mars og tysdag 1. september. Saka har vore drøfta i styret i Nordhordland Digitalt 18. mai og 1. desember 2009, og 23. mars og 22. juni Nordhordlandskartet er for folk flest det mest synlege som er sprunge ut av dette samarbeidet. Innbyggjarane nyt likevel godt av samarbeidet på mange andre område som ikkje er like synlege, men som administrasjonane i den enkelte kommune er avhengig av for å utføre dei tenestene og yte den servicen innbyggjarane har krav på. Kart- og geodata inngår i 70 % av all offentleg saksbehandling. Velfungerande kart- og geodatatenester er viktig for å kunne forvalte samfunnsressursane på ein best mogeleg måte. Den største drivkrafta er eit stort fagleg engasjement. Gjennom Nordhordland Digitalt er det oppnådd resultat som den enkelte kommune ikkje hadde vore i nærleiken av på eiga hand. Grunnlag for drøftingane Kommunedelplanen, Geodataplanen for Nordhordland og Gulen , og den felles verksemdplan for plan- og byggjesakshandsaminga i regionen, er begge modne for rullering. Styret har drøfta: Kva oppgåver vi skal konsentrere oss om Korleis vi skal organisere oss vidare Styring, forankring i kommunane, forholdet til regionrådet Samarbeidsløysing og behov for fagkompetanse Styringsdokument Budsjett og rekneskap Faglege nettverksgrupper Målsetting Nordhordland Digitalt (ND) ønskjer å halde fram med samarbeidet i regionen, og forankre samarbeidet i Regionrådet Nordhordland IKS, også tilpassa regionrådssamarbeidet etter 01.januar Nordhordland Digitalt ønskjer å justere organisasjonen med ein fastare struktur, med enklare og sterkare styring, med tilstrekkelege ressursar og med tydelege budsjett, prioriteringar og arbeidsdeling. s. 2 av 11

3 ND ønskjer i framtida å Arbeide etter ein overordna strategi som er godkjent av Regionrådet Nordhordland. Utvikle og drifte ND i samråd med regionrådet. Etablere eit mindre styre for ND, valt av medlemskommunane og sett saman av etatsleiarar. Etablere styringsdokument i form av årlege handlingsplanar, budsjett og årsmeldingar. Bakgrunn Opphavet til Nordhordland Digitalt Samarbeidet starta i 1998 med felles gebyrmal, med bakgrunn i strategisk næringsplan for regionen. Aktørane i byggebransjen skulle oppleve å bli møtt likt i kommunane. Deretter starta samarbeidet om felles geodataplan. Det første utkastet til geodataplan for regionen vart godkjent av kommunane i 2000, som ein plan for perioden Planen er deretter revidert, seinast for perioden Prosjekt Felles tenesteyting etter plan- og bygningslova starta med forprosjekt i Prosjektet gjekk over to år, og konkluderte med at ein skulle halda fram med samarbeidet innan plan- og byggesak og geodata. Felles verksemdplan for plan- og byggjesakshandsaminga vart første gong utarbeidd for perioden , og revidert for perioden Planen vart godkjent av kommunane i Frå 2005 har prosjekt Felles tenesteyting. vore følgt opp av ND. Noverande visjon REGIONEN I ROM OG TID Det overordna målet til ND har vore å vera eit tenleg handlingsorgan for realisering av vedtekne program i geodataplanen og verksemdplanen for plan- og byggesak: Regionen skal ha ei effektiv dekking av samfunnet sine behov for stadfest informasjon. Oversyn over oppgåver og partar i tråd med overordna styringsdokument i dag UTVIKLINGSOPPGÅVER Gje høyringsuttaler til lover og forskrifter Arrangere kurs ved regelendringar Utvikle felles gebyrmal Adresseprosjekt Sikre god informasjon til publikum Sikre god informasjon til næringsdrivande Skape god nettinformasjon til byggebransjen Ta i bruk ByggSøk Opprette tenesteerklæringar Sikre sams praksis og forståing ved forvaltning av lover og reglar Utvikle startpakke for privat reguleringsplanarbeid Ta del i regionale og nasjonale fora / lag Gje innspel til regionale utval og Statens DRIFTSOPPGÅVER Felles QMS-servar. I dag er det to superbrukarar (i Meland og Masfjorden) som driv første linje support til alle brukarane i samarbeidet. Felles matrikkel-servar. Meland drifter og oppdaterer /lastar ned nye versjonar, på vegne av alle brukarane. GPS-samarbeidet. Lindås og Meland drifter samarbeidet. Nordhordlandskartet. Fylkeskommunen drifter og oppdaterer /lastar ned nye versjonar, på vegne av alle brukarane. Felles drifts- og innkjøpsavtaler; planarkiv, skilt, infoland. Sekretæren held oversikt. Adresseparsellar, namnsetting s. 3 av 11

4 kartverk Kartlegge kompetansen i kommunane, med sikte på ressursdeling Drive lokale fagnetteverk Ferske geodata til frukost, utvikling av metode Geovekst, samkjøring av prosjekt Stadnamnkart, felles rutiner SING-nettet NGIT GRUPPER I ARBEID NGIT-styret ND-styret Nordhordlandskartgruppa Fylkesgeodatautvalet Årsmøte for GPS-samarbeidet Adhoc-grupper PARTAR Norge Digitalt Statens kartverk Leverandørar av programvare / system Geoforum Fylkeskommunane Skog og Landskap (gardskart) Norsk Kommunalteknisk Forening Fylkesmennene Status Status på fagområdet Nordhordlandskart er utvikla, til stor glede og nytte for regionen og som førebilete for andre regionar Digitalt planarkiv er teke i bruk hjå fleire Adresseprosjektet er snart i hamn Regionen samarbeider om GPS Felles servarar er tekne i bruk: Matrikkel servar, KomTek servar, QMS servar m.fl. Web-innsyn er teke i bruk i tre kommunar (som intern løysing) Startpakke for private planer er utvikla NGIT er oppretta (NGIT står på eigne bein, er ikkje knytt til ND eller regionrådet) Prosjektet Ferske geodata til frukost er under utvikling Prosjekt Digitalt planregister er i gang Innføring av ny matrikkel og ny planlov er førebudd i fellesskap Regionen samarbeider om å få gode avtalar med programleverandørar Regionen samarbeider med statens vegvesen om forvaltning av matrikkellova Regionen samarbeider med interkommunale og regionale partar / selskap om bruk av geodata generelt I tillegg har det vore arbeidd ein del med nettverk innan plan- og byggesak, felles uttale til ulike lov- og forskriftsendringar, felles innspel til fylkesgeodataplanen, felles rutinar og felles gebyrmalar for plan- og byggesakshandsaminga. Det vert også arrangert felles kurs ved regelendringar, m.a. ut frå ønskje om å sikre sams praksis og forståing ved forvaltning av lover og reglar. s. 4 av 11

5 Status organisasjon Styret er sett saman av folk frå ulike nivå; etatsleiarar, fagleiarar, sakshandsamarar. Dette skapar ulikt fokus i høve til detaljar og overordna strukturar. ND har ikkje budsjett eller formelt regnskap. ND har ikkje konkrete handlingsplanar eller årsplanar. Dette gjer det vanskeleg å prioritera innsatsen den enkelte kommunen, i høve til ND, og vanskar med å ha oversikt over kva ND skal bruke ressursar på gjennom året. Drift av ulike løysingar er mykje basert på dugnad, engasjement og ekstraarbeid. Dette skapar slitasje hjå dei som tek på seg ekstraarbeidet. Arbeidsgruppene manglar mandat. Dette skapar uklare styringsliner. I regionråd-systemet er ND definert som eit fagorgan for rådmennene i regionen. Kven som har vedtaksmynde i saker som gjeld ND er noko uklart. Status dugnadsinnsats Samla dugnadsinnsats er på om lag 2/3 årsverk. Ressursbruk på vegne av fellesskapet fordeler seg slik: Drift av kartserver / QMS: Meland Support QMS (superbrukarar): Meland og Masfjorden Drift av lokal matrikkelservar: Meland Drift og noko support terminalservar: Meland Drift av Komtek: Meland Arbeidsgruppe Nordhordlandskartet: Meland, Lindås, Radøy og Osterøy Prosjektgruppe ny matrikkel: Meland, Lindås, Osterøy, Gulen og Fedje Prosjektgruppe planregister: Meland, Lindås, Radøy og Masfjorden Prosjektgruppe Ferske geodata til frukost: Meland, Lindås, Radøy og Osterøy Ad-hoc gruppe gebyrregulativ: Masfjorden, Osterøy og Gulen Ad-hoc gruppe revidert startpakke, planar: Lindås, Austrheim og Osterøy Kvalitetssystem stadnamnlova: Lindås og Radøy Tenesteerklæringar geodata: Masfjorden og Gulen Status økonomi Nordhordland Digitalt søkjer om og får ein del tilskotsmidlar til utviklingsprosjekt. I 2009 fekk Nordhordland Digitalt kr ,- i tilskot frå statleg hald: Kr ,- frå Difi, til prosjekt Ferske geodata til frukost (metode for ajourhald av kartverket) Kr ,- i skjønsmidlar frå Fylkesmannen i Hordaland, til prosjekt God landmålarskikk (oppfølging av ny matrikkellov) Kr ,- frå Statens kartverk, til prosjekt Digitalt planregister (oppfølging av ny planlov) Sekretariatskostnader (driftskostnader til fagsekretær, regionrådskostnader, møtekostnader, husleige) varierer frå år til år. For 2009 vart kr ,- fordelt på kommunane etter rekning. For 2008 vart kr ,- fordelt på kommunane. s. 5 av 11

6 Dugnadsinnsatsen omtrent den same frå år til år, nokre år har den likevel vore høgare. For 2009 er verdien rekna om til kr ,- (2/3 årsverk) Samla kostnader for arbeidet i regi av Nordhordland Digitalt var på kr ,- i 2009, av dette finansierte medlemskommunane kr ,- over eigne budsjett: Finansiert av tilskotsmidlar ,- Finansiert av medlemskommunane ,- Verdien av dugnadsinnsats ,- SUM ,- Økonomiske fordelar av regionalt samarbeid ved innkjøp av programvare / vedlikehald Regionen oppnår store rabattar frå program- og systemleverandørar, både på investeringar og driftsavtaler. Det interkommunale samarbeidet om planregister-systemet, innkjøpt i 2004, sparte åleine regionen for over kr ,-. Felles geodataserver har regionen fått til 2/3 av listepris. Det same gjeld for felles lokal matrikkel. Frå 2009 er det forhandla fram ein vedlikehaldsavtale for kartprodukt som sparer regionen for ca kr ,- årleg. s. 6 av 11

7 FELLES UTFORDRINGAR OG OPPGÅVER FRAMOVER Kommunane har stramme budsjett og få ressursar. Samstundes er det ei rivande utvikling innan krav til digitalt tilgjengeleg, oppdatert informasjon, og stadig større krav til kommunal planlegging og styring / kontroll med enkeltsakshandsaminga. Aktiviteten på området kan ikkje lenger drivast ved dugnadsinnsats. Vi har felles servarar og dataløysingar som tener alle deltakarkommunane; dersom kvar kommune skulle hatt sine eigne løysingar ville dei samla kostnadene for regionen vore svært mykje høgare. Regionen samarbeider også om å få gode innkjøpsavtaler med leverandørar på lisensar og utstyr som kvar kommune kjøper for seg, dette er også kostnadsdempande. For 2010 er samarbeidet om avtaler med leverandørar utvida til også å omfatta Bergens-regionen. Fagsekretæren i Nordhordland Digitalt (konsulenten) har lagt ned ein formidabel innsats, med stort engasjement. Saman med enkeltpersonar i kommunane er det laga uttaler, saksframlegg, reglement, retningsliner og rettleiingar som alle nyt godt av, og som kommunane er pålagt å ha. Dersom kvar kommune skulle utarbeidd dette sjølv, ville ressursbruken måtta mangedoblast. Det regionale samarbeidet er i så måte særs effektivt og kostnadsdempande. Samarbeidet om byggetilsyn er inne i ei endringsfase som følgje av ny plan- og bygningslov. Det må drøftast kva form og rolle det interkommunale tilsynet skal ha, som følgje av auka fokus på tilsyn og oppfølging av ulovlege tiltak. Vidare utvikling og fagleg samarbeid Fange opp nye lover og forskrifter, påpeike konsekvensar, førebu integrering Sikre god informasjon og gode tenester til innbyggjarane Sikre god informasjon og gode tenester til næringsdrivande Skape god nettinformasjon til byggebransjen Sikre sams praksis og forståing ved forvaltning av lover og reglar i deltakarkommunane Innføre og ta i bruk ByggSøk elektronisk byggesakshandsaming og plansakshandsaming Vere med på å leggje til rette for utvikling av e-kommune generelt Felles driftsoppgåver Utnytte SING-samarbeidet Drifte felles QMS-servar. I dag er det to superbrukarar (i Meland og Masfjorden) som driv første linje support til alle brukarane i samarbeidet. Drifte felles matrikkel-servar. Meland drifter og oppdaterer /lastar ned nye versjonar, på vegne av alle brukarane. Vurdere og drifte GPS-samarbeidet. Drifte Nordhordlandskartet. Fylkeskommunen drifter og oppdaterer /lastar ned nye versjonar, på vegne av alle brukarane. Sikre felles drifts- og innkjøpsavtaler; planarkiv, skilt, infoland, programvare generelt Vidareføre felles reglar for namnsetting, adresseparsellar Vidareføre felles rutinar for stadnamnkart Samkjøre Geovekst-prosjekta s. 7 av 11

8 OPPSUMMERING Arbeidet i Nordhordland Digitalt har fått stor merksemd i resten av landet. Det kjem delegasjonar frå andre kommunar for å sjå kva vi har fått til, m.a. frå kemnaren i Oslo. Utviklingsarbeidet i regionen var eige tema på Geoforum sin landskonferanse Business Region Bergen er ein av aktørane som har påpeikt kva arbeidet har å seie som grunnlag for næringsutvikling i regionen. Innbyggjarane, regionale aktørar og næringslivet får døgnfersk informasjon om arealbruk og eigedom, med høve til å planlegge nye framstøt på oppdatert faktagrunnlag. Arbeidet som er lagt ned i felles utvikling og drift gjer fagmiljøa i regionen trygge og har positive ringverknader. Det er med på å bygge opp omdømmet og å gjere det attraktivt å jobbe i kommunen. Tiltak og finansiering, ND Styret i Nordhordland Digitalt gjer framlegg om følgjande tiltak: Det vert tilsett ein person innan GIS/Geodata-feltet, som erstatter dagens fagsekretær og ein del av dugnadsinnsatsen (drift, support), i vertskommune. Kostnadene til ein tilsettressurs vert fordelt på medlemskommunane, finansiert av gebyr for oppmåling / matrikkeltenester, plansakshandsaming og byggjesakshandsaming, og betaling frå instansar som nyttar dataene. Nye utviklingsoppgåver vert framleis søkt løyst ved tilskotsmidlar. Det vert etablert eit nytt styringssystem med nye styringsdokument. Framlegg til framtidig organisering Styret i Nordhordland Digitalt har følgjande framlegg til vidare samarbeid: Regionrådet er paraplyen for det interkommunale samarbeidet innan plan, byggjesak, kart og oppmåling, via rådmennene. Eit eige fagstyre er overordna styringsgruppe for alt samarbeid innan plan, byggesak, kart / GIS / geodata og oppmåling i regionen, og fungerer som fagråd for rådmennene Samarbeidet vert forankra i eit overordna, styrande dokument som kvar kommune gjer vedtak om, og som inngår i den enkelte kommune sitt styringssystem Det vert utarbeidd nøkterne årsmeldingar, årlege handlingsplanar og budsjett, som styrer aktiviteten i samarbeidet Nordhordland Digitalt held fram som eit felles fagorgan innan kart og geodata, men med tilsett i vertskommune NGIT held fram som eit felles fagorgan innan tilsyn og kontroll på byggjesaksfeltet, med tilsett(e) i vertskommune Nettverksgrupper vert formalisert Styret i ND legg med dette fram ei organisering som er meint å vera best tilpassa dagens struktur på det faglege samarbeidet, samstundes som den nye oppbygginga av regionrådet er lagt til grunn. Styret meiner også at det bør vere mogeleg å kople SING-samarbeidet og samarbeidet om felles IT-drift i regionen inn i drøftingane om samarbeidet innan plan, byggesak og geodata. Andre fagområde innan arealbruk og tekniske tenester generelt kan det også vere interessant å samarbeide om i denne modellen. s. 8 av 11

9 Korleis skal felles fagstyre (nytt) vera knytt opp mot Regionrådet i framtida Styret i ND meiner at eit felles, overordna fagstyre bør vera fagorgan for rådmennene. NUI v/rådmennene bør vurdere kva for spørsmål som skal handsamast politisk av Regionrådet Nordhordland, og kva for spørsmål som skal handsamast lokalt i kommunane, administrativt eller politisk. Fagstyret bør ha tilgang til sekretærressurs frå administrasjonen i NUI. Kven skal delta i fagstyret Ein representant frå kvar kommune bør sitte i dette styret. Det bør vere etatsleiarar som er representert i styret. Korleis skal ND sjå ut i framtida Styret for ND har i dag 10 medlemer (11 med Vaksdal) (Lindås har to, dei andre kommunane har ein). Dette bør vidareførast, men som ei styringsgruppe. Det bør vera dei fagansvarlege for kart og geodata som er representert i styringsgruppa. GIS / GEODATA har i dag ingen tilsett-ressurs. Styret i ND meiner at vi treng ein tilsett i ein vertskommune, likt med NGIT. Vedkomande må ha høg kompetanse innan GIS / Geodatafeltet, og noko kompetanse innan plan- og byggesaksfeltet. Vedkomande har ansvaret for å sikre drift av felles geodata-løysingar, drive fram oppdateringar og initiere vidare utvikling i tråd med satsinga innan det digitale Norge. ND må sende sak om budsjett, handlingsplanar, årsmelding osv til det felles fagstyret for endeleg vedtak. Evt. strukturendringar, kapasitetsendringar, oppgåveendringar og andre saker av strategisk karakter vert sendt vidare til rådmennene, for vidare avgjerd politisk / administrativt. Det kan setjast ned arbeidsgrupper, som styret får melding om. Dersom ein kommune drifter eit system for fleire kommunar, må kostnadene fakturerast ut på deltakarane. Korleis skal NGIT sjå ut i framtida Styret for NGIT har i dag 11 medlemer. Dette bør vidareførast, men som ei styringsgruppe. Det bør vere dei fagansvarlege for byggesak som er representert i styringsgruppa. NGIT har i dag ein tilsett-ressurs i vertskommune (Lindås). NGIT må sende sak om budsjett, handlingsplanar, årsmelding osv til det felles fagstyret for endeleg vedtak. Evt. strukturendringar, kapasitetsendringar, oppgåveendringar og andre saker av strategisk karakter vert sendt vidare til rådmennene, for vidare avgjerd politisk / administrativt. Det kan setjast ned arbeidsgrupper, som styret får melding om. Kva treng vi av faggrupper Nettverksgrupper for plan, byggesak og geodata bør ha frivillig og open deltaking frå sakshandsamarar og fagansvarlege. Ansvar for innkalling til møte bør gå på omgang. Fokus bør vera på fagleg oppdatering og kursing / utvikling innan fagområda, medrekna tilpassing til lov- og regelendringar. Gruppene sender årsrapport til det felles fagstyret. Kva treng vi av styringsdokument Strategidokument, vedteke av regionrådet. Omhandlar kva for oppgåver Nordhordlandsregionen vil at det felles fagstyret skal løyse, overordna målsettingar i høve til kommunane, innbyggjarane og næringslivet, plassering av mynde, prinsipp for finansiering og prinsipp for organisering. Årlege handlingsplanar og budsjett (forankra i strategidokumentet), godkjent av fagstyret og sendt vidare til NUI v/rådmennene for vidare handsaming i regionrådet / kommunane. s. 9 av 11

10 Endeleg avgjerd må følgje budsjettprosessen i den einskilde kommune. Handlingsplanane må innehalde ein enkel langtidsdel som vert oppdatert kvart år. Årsmelding og rekneskap, godkjent av fagstyret og sendt vidare til NUI v/rådmennene for vidare handsaming i regionrådet / kommunane. Sakshandsaminga må elles følgje reglane i kommunelova, og tidsskjema for budsjett og årsmelding kommunane. Framlegg til organisasjonskart Rådmennene, Nordhordland Utviklingsselskap IKS Felles fagstyre for plan, bygggesak og geodata, etatsleiarar Nettverk plan, byggesak, geodata, open deltaking NGIT, Fagansvarlege møtes fast ND, Fagansvarlege møtes fast Arbeidsgrupper Tilsettressurs i vertskommune Tilsettressurs i vertskommune Frekhaug, 10. mars 2010 sist revidert 22. august 2010 Anny Bastesen for arbeidsgruppa NH digitalt slutthandsama saka på møte og slutta seg til tilrådinga. Saka gjekk så til rådmannsutvalet som på sitt møte den gjorde slikt vedtak: 1) Rådmannsgruppa er positive til innhaldet i saksutgreiinga Nordhordland digitalt vegen vidare. Rådmannsgruppa vert styringsgruppe for felles fagstyre for plan, byggjesak, geodata. 2) Det vert sett av ein 40% stillingsressurs til Nordhordland digitalt innanfor kommunane i Nordhordland. 3) Organisasjonsform vert kjøp av tenester mellom kommunane der ein brukar eksiterande personalressursar i kommunane. Stillinga må rekrutterast innanfor det fagpersonalet me har i kommunane. 4) Rådmennene ber om at ein person som i dag arbeidar med fagfeltet vert frikjøpt av dei andre kommunane i 40% stilling for å vidareutvikle Nordhordland digitalt. 5) Finansiering av stillinga vert som kjøp av tenester etter vedlagte prosentsatser s. 10 av 11

11 Organisering s. 11 av 11