OVERLEVERINGSPERM PLUSS BOLIGER. Det lille ekstra fra Selvaag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERLEVERINGSPERM PLUSS BOLIGER. Det lille ekstra fra Selvaag"

Transkript

1 OVERLEVERINGSPERM PLUSS BOLIGER Det lille ekstra fra Selvaag

2

3 1. Velkommen til din nye Plussbolig 2. Service og tjenester 3. Serviceområdet o t 4. Teknisk informasjon / FDV dokumentasjon 5. BoSmartTM TV, TV, telefon, data 6. Sikkerhet 7. Vaktmester / Forretningsfører 8. Boligorganisering 9. Diverse

4

5 PLUSS BOLIGER BOLIGER' Velkommen til til din nye nye Plussbolig Selvaag Pluss har gleden gieden av av å a ønske onske deg deg og og din din familie familie velkommen til din til nye din nye Plussbolig pa på Løren. Loren. Loren Løren Torg ligger sentralt i den i den nye nye bydelen på Løren, pa Loren, som som vil bli vil en bli blanding en blanding av av boliger, arbeidsplasser og og et et riktig riktig tilbud tilbud av service, av service, kultur kultur og rekreasjon. og rekreasjon. Løren Loren blir en spennende bydel med med torg, torg, park, park, handlegater og passasjer, og passasjer, skapt skapt av en av en rolig og tidløs tidlos arkitektur. Vi Vi gratulerer deg deg med med din nye din Plussbolig nye Plussbolig pa på Løren. Loren. Denne permen inneholder mye mye praktisk og og nytting nytting informasjon om din om leilighet, din leilighet, samt hva som tilbys av av service og og tjenester både bade i og i utenfor og utenfor boligen. boligen. Med vennlig hilsen for Løren Loren Pluss KS KS gide,,ke-f2 6eoccil Vilde Røsjø Rosjo Evensen Salgsleder Selvaag Pluss

6

7 2. Service og tjenester

8

9 PLUSS BOLIGER' BOLIGER 2. Service og tjenester Innhold: 2.1 Vertskap 2.2 PlussBasis 2.3 PlussMeny 2.4 Pluss Club 2.5 Serviceavtale Vedlegg: 1. Brosjyre fra fra CityMaid 2. Serviceavtalen

10

11 PLUSS HUGER' BOLIGER' Velkommen til til din din nye nye Plussbolig! Mitt navn er er Yvonne Steinmann, og og jeg jeg er deres deres vertskap pa på Loren Løren Torg. Som vertskap blir min oppgave å a ivareta Serviceområdet Serviceomr5det og bistå og bist5 med med formidling formidling av service og tjenester til til dere dere som som bor bor her. her. Jeg Jeg vil legge vil legge til rette til rette for et for variert et variert servicetiibud servicetilbud tilpasset deres deres ønsker, onsker, og ser og ser frem frem til et til godt et godt samarbeid samarbeid for å gjøre fora gjore deres hverdag litt lift enklere. I denne permen vil dere finne informasjon om om noe noe av av servicetilbudet for dere for som dere sorn bor i en Plussbolig. Det Det er er viktig med med innspill innspill fra dere, fra dere, slik at slik vi sammen at vi sammen kan kan finne tilbud og og tjenester dere dere kan kan få glede f5 glede av. ay. Jeg gleder meg til til å a yte yte service. NI01 Nøl ikke med å 5 ta to kontakt uansett hva hva dere dere lurer lurer på! pa! Vennlig hilsen /to kute. Sk.,:ni,zi..,vez--- Yvonne Steinmann Mobil Telefon Telefax E-post lorenplussselvaaq.no lørenplussna lørenpluss(&,selvaaq.no Jeg treffes foreøvrig form/rig i i Serviceomradet Serviceområdet pa på dagtid mandag til fredag, se oppslag i resepsjonen om min arbeidstid.

12

13 2.2 PlussBasis PlussBasis er det tilbud av av service og og tjenester som som dekkes dekkes av Serviceavgiften. Det faste servicetilbudet på p6 Løren Loren Torg Torg omfatter: Bemannet resepsjon med et et serviceinnstilt vertskap alle alle hverdager hverdager Dagens aviser og et utvalg magasiner i serviceområdet i serviceomradet Kaffe og te to i serviceområdet serviceomr6det Tilgang til felles hage og og takterrasse Tilgang til innbydende fellesområder fellesomr6der Tr6dlost Trådløst nettverk og fri fri bruk av av PC PC i serviceområdet i serviceomr6det Selskapsrom med fullt utstyrt kjøkken kjokken som som kan kan reserveres til private til private arrangementer og selskaper Gjesteleilighet som kan reserveres av av familie og og venner venner Treningsrom med apparater Opplevelsestilbud som matkurs, vinklubb, teaterkvelder m. m m. m Informasjon om kulturtilbud og og aktiviteter direkte direkte til egen til egen leilighet leilighet via TV via TV Drift og renhold av av serviceområdene serviceomr6dene Bomiljovakthold Bomiljøvakthold på p6 kveldstid og og natt natt Videoovervaket Videoovervåket inngangsparti og og garasje Porttelefon med videokamera koblet til TV til TV Alarmsystem med flere sensorer og og ransalarm installert i hver i hver leilighet leilighet BoSmart TV/bredbånd/telefoni TV/bredb6nditelefoni

14 2.3 PlussMeny PlussMeny - Hva kan vertskapet hjelpe med? Vertskapet besvarer forespørsler foresporsler og og bistår bistar med med praktisk praktisk hjelp, hjeip, bestillinger bestillinger og og gode rad. råd. Utvalget av tjenester vil vil utvikles over over tid, tid, men men PlussMeny vil ved vil ved innfiytting innflytting omfatte formidling av av tjenester som: som: Hjemmeservice og renholdstjenester (se vedlagte brosjyre fra City Maid) Vask og renseritjenester Blomsterbestilling Handverkertjenester Håndverkertjenester Bilpleie og dekkskift Interiorhjelp lnteriørhjelp interiørhjelp Catering og selskapsservice seiskapsservice Tilsyn av bolig i i ferie og og fravær fravwr 2.4 Pluss Club Etter hvert som våre \fare nye Pluss prosjekter rundt rundt omkring omkring i landet i landet ferdigstilles ferdigstilles og og beboerne flytter inn, vil vii vi vi samle samie og og utvikle opplevelsestilbud oppieveisestilbud og fordeler og fordeler for beboerne. I tillegg vil det bli bli aktuell informasjon om om nye nye prosjekter prosjekter under under utvikling, utvikiing, ferietilbud og inspirerende artikler. artikier. Dette er ment å a være va re en ekstra fordel for deg som eier eier av av en en Plussbolig og er og er forbeholdt de som har valgt en en enklere hverdag med med flere fiere muligheter. Derfor Derfor har har vi valgt å a kalle dette nye "møtestedet" "motestedet" for for Pluss Pluss Club. Club. Vi forventer å a sende deg vårt vart første forste nyhetsbrev allerede allerede i løpet i lopet av høsten av hasten

15 2.5 Serviceavtale Vedlagt følger folger kopi av av serviceavtalen som som beskriver rollen rollen til Selvaag til Selvaag Pluss Pluss Service AS og tjenestene som formidles gjennom vertskapet i Serviceområdet i Serviceomradet og og hvordan driften er er organisert. Det er styret i i Løren Loren Torg Borettslag som som på pa vegne vegne av eierne av eierne av av Plussbolig vil ivareta det formelle rundt avtalen. Har du sporsmal spørsmål knyttet til til avtalen må ma du du gjerne gjerne ta kontakt to kontakt med med ditt vertskap. ditt vertskap. (Vedlegg: Serviceavtalen)

16

17 PLUSS HUGER BOLIGER AVTALE mellom SELVAAG PLUSS SERVICE AS og LOREN LØREN TORG BORETTSLAG Side 1 av 15

18

19 Denne avtale er inng5tt inngått den mellom (1) SELVAAG PLUSS SERVICE AS [org nr ] ("S+S") og (2) LOREN LØREN TORG BORETTSLAG [org nr ] ("Borettslaget ") Samlet betegnet "Partene" vedrorende vedrørende leveranse av Plusservice til Borettslaget ("Avtalen"): 1. BAKGRUNN "Plusskonseptet" er betegnelsen p5 på et konsept som utvikles, eies og forvaltes av Selvaag Gruppen AS og Selvaag Pluss AS, eller andre selskaper i Selvaag Gruppen. Boliger som bygges etter Plusskonseptet omtales som "PlussBoliger." Plusskonseptet innebwrer innebærer at Borettslaget tilrettelegges med et system for organisering, formidling og levering av et utvalg tjenester, aktiviteter og opplevelser til andelseierne i Borettslaget, tilpasset deres behov og onsker. ønsker. Det overordnede form5let formålet med Plusskonseptet er 5 å skape en ny og bedre boform ved 5 å tilrettelegge for en enklere, sikrere og mer innholdsrik hverdag for andelseierne i Borettslaget. En del smrskilt særskilt tilrettelagte servicetjenester innenfor Plusskonseptet tilbys Borettslaget og andelseierne av S+S ("Plusservice"). Se pkt. 2. Avtalen regulerer innhold og formidlingen av Plusservice som skal leveres andelseierne fra S+S direkte eller gjennom underleverandor(er) underleverandør(er) som S+S inngar inngår avtale med. Avtalen skal danne grunnlaget for et langsiktig og godt samarbeid mellom Borettslaget og S+S. 2. PLUSSERVICE Plusservice best5r består av to komponenter, benevnt PlussBasis og PlussMeny 2.1 PlussBasis PlussBasis er betegnelsen p5 på standardpakken som skal tilbys mot serviceavgift som beskrevet i punkt 2.3. PlussBasis omfatter en rekke ulike tjenester som er nmrmere nærmere beskrevet i Bilag 1 til Avtalen. Tjenestene vil tilbys andelseierne via: Et fysisk serviceomr5de serviceområde i bygget (ServiceomrSdet (Serviceområdet jfr pkt. 7.1), og BoSmart1M-n ettverket (jf pkt. 8). Side 2 av 15

20 2.2 PlussMeny Ytterligere servicetilbud tilpasset Borettslagets andelseiere vii vil kunne bli utviklet av S+S og vii vil i s5 så fall tilbys de enkelte andelseierne ("PlussMeny"). Slike tjenester er ikke omfattet av standardpakken PlussBasis, og vil vii kreve særskilt srskilt avtale mellom andelseier og S+S. Avtale om PlussMeny vii vil bl.a. regulere innhoid, innhold, omfang og S+S vederiag. vederlag. PlussMeny vii vil kunne vre være organisert p5 på ulike mater, måter, herunder b5de både som engangstjenester og abonnementstjenester. Et eksempel p5 på innholdet i PlussMeny er inntatt i Avtalen som Bilag 2. Bilaget era å anse som en illustrasjon og er uforbindende for S+S i enhver sammenheng. Andelseierne star står fritt til 8 å avtale benyttelse av PlussMeny-tilbudet. S+S st5r står fritt til 5 å markedsfore markedsføre PlussMeny overfor andelseierne i Borettslaget p5 på den m5ten måten som vurderes mest hensiktsmessig av S+S, herunder ved oppslag i Serviceomr5det Serviceområdet (se punkt 7.1), markedsforing markedsføring over BoSmarrm-portalen rt"-porta og lignende. 2.3 Serviceavgift For Basistjenestene svarer Borettslaget en fast m5nedlig månedlig avgift uavhengig av den enkelte a andelseiers eller Borettslagets forbruk ("Serviceavgiften"), ihht. punkt SAMARBEIDSFORHOLD 3.1 Generelle forutsetninger for samarbeidet S+S 5+S har det overordnede ansvaret for innhoid innhold og leveransen av Plusservice i henhold til Avtalen. Utviklingen av tilbudet skal skje i under hensyntagen til formalet formålet med avtalen, jf punkt 1. For 5 å sikre at Plusservice blir tilpasset andelseiernes onsker ønsker og behov, er partene enige om at et naert nært samarbeid mellom Borettslaget og S+S er nødvendig nalvendig og hensiktsmessig. Borettslaget er ogs5 også inneforst5tt inneforstått med at vellykket gjennomforingen gjennomføringen av Plusskonseptet er avhengig av at Borettslaget og andelseierne bidrar a aktivt. Partene forpiikter forplikter seg til 5 å opprette og vedlikeholde et slikt nmrt nært samarbeid. Ved gjennomforing gjennomføring av samarbeidet skal det legges vekt på p5 å 5 skape gjensidig tillit og en åpen dialog med regelmessige tilbakemeldinger og forventningsavklaringer. Side 3 av 15

21 3.2 Generelle regler for samarbeidet a) Informasjonsutveksling Samarbeidet skal struktureres slik at det ivaretar den nodvendige nødvendige lopende løpende dialog mellom S+S og Borettslaget slik at utviklingen og organiseringen av Plusservice ivaretas. b) Utveksling av opplysninger Partene er i den forbindelse forpliktet til a å utveksle alle opplysninger som er nodvendige nødvendige for utforelse utførelse og ivaretakelse av rettigheter og plikter etter Avtalen. S+S skal aktivt sake søke de opplysninger som er nodvendige nødvendige for utforelse utførelse av S+S forpliktelser etter Avtalen og Borettslaget skal p5 på foresporsel forespørsel gi S+S alle opplysninger som er nodvendige nødvendige i denne forbindelse. c) Myndighetskrav m.v. S+S skal under utforelsen utførelsen av de forsjellige servicetjenestene holde seg lopende løpende informert og rette seg etter de lover, forskrifter og annet regelverk som gjelder for det virksomhetsomr5clet virksomhetsområdet den enkelte servicetjeneste dekker. S+S plikter i rett tid 5 å innhente og opprettholde alle nodvendige nødvendige godkjennelser og tillatelser fra offentlige myndigheter som kan innhentes i S+S navn. Borettslaget skal s5 så langt det er nodvendig nødvendig bist5 bistå S+S i denne forbindelse. Borettslaget plikter i rett tid 8 å innhente og opprettholde alle andre tillatelser og godkjennelser. S+S plikter p5 på Borettslagets anmodning 5 å bist5 bistå med innhentelse av godkjennelser og tillatelser som har sammenheng Plusservice og som kun kan innhentes i Borettslagets navn d) Samarbeidsmoter Samarbeidsmøter S+S og Borettslagets styre skal avholde halvarige halvårige samarbeidsmoter samarbeidsmøter hvor innholdet i Plusservicetilbudet skal droftes. drøftes. Motene Møtene skal avholdes innenfor slike tidrammer at eventuelle generalforsamlingsvedtak kan forberedes og gjennomfores. gjennomføres. S+S skal holdes orientert om nnoteplaner møteplaner og om saker styret behandler som har sammenheng med Plusservice. S+S skal gis anledning til 5 å fremme saker for styret, og gis mote- møte- og talerett hvor dette ansespgkrevet. påkrevet. e) Generalforsamling S+S er forretningsforer forretningsfører i lov om borettslag 7-2 forstand og har mote- møte- og talerett i Borettslagets generalforsamling. Side 4 av 15

22 f) Samarbeidsutvalg Hver av Partene har, hvis den annen part krever det, plikt til 5 å delta i et eget samarbeidsutvalg for Plusservice. Samarbeidsutvalget vil i s5 så fall vmre være underlagt besternmelsene bestemmelsene i dette punkt UnderleverandOrer Underleverandører S+S er berettiget til a å benytte underleverandorer underleverandører for oppfyllelse av sine plikter etter Avtalen. 4. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER S+S star står fritt til a å til a å overdra alle S+S rettigheter og plikter etter Avtalen til andre selskaper i Selvaag Gruppen eller tredjemann. Dersom overdragelsen skjer til tredjemann, kan overdragelsen ikke gjennomfores gjennomføres for før etter 30 dager etter Borettslaget er blitt varslet, og gitt mulighet til a å uttale seg om overforingen. overføringen. 5. ENDRINGER I SERVICETJENESTENES OMFANG Endringer i innholdet og/eller omfanget av Plusservice kan skje med 30 dagers skriftlig varsel. Endringene av mindre vesentlig karakter eller omfang kan skje uten varsel. Endringer som vil endre karakteren av Plusskonseptet i vesentlig grad kan ikke skje for før etter 90 dager etter Borettslaget har f5tt fått skriftlig varsel med mulighet til a å uttale seg om endringen. Endringer i Plusservice som oker øker kostnadene ved a å yte Plusservice og som er onsket ønsket av Borettslaget, gir S+S rett til a å justere Serviceavgiften med virkning fra da endringen iverksettes. Slik endring skal om mulig varsles av S+S 6 uker for før iverksettelse. 6. AVTALEPERIODEN - VARIGHET OG OPPHOR OPPHØR 6.1. Ikrafttredelsesdato lkrafttredelsesdatoen Ikrafttredelsesdatoen er ("Ikrafttredelsesdatoen"). Avtaleperioden loper løper i 10 Sr år fra ikrafttredelsesdatoen. Avtalen er ikke gjenstand for oppsigelse i avtaleperioden. 6.2 Opsjon for forlengelse S+S har rett til a å forlenge avtalen med inntil 5 5r år regnet fra utlopet utløpet av den opprinnelige avtaleperioden ("Opsjon"). Opsjonen kan gjores gjøres gjeldende for hele eller deler av Avtalen. Side 5 av 15

23 Opsjonen utoves utøves p5 på eksisterende vilk5r, vilkår, dog slik at Partene har rett til 5 å kreve at vederlaget justeres i overensstemmelse med bestemmelsene i punkt 9 Serviceavgiften og andre avgifter. Melding om utovelse utøvelse av Opsjonen skal meddeles skriftlig ved brev, eller p5 på annen betryggende mate. måte. Dersom Opsjonen ikke skal gjores gjøres gjeldende, m5 må dette meddeles Borettslaget skriftlig senest seks m5neder måneder før for utløpet utlopet av inneværende innevrende avtaleperiode, jf jf punkt 6.1. Avtalen opphorer opphører i s5 så fall ved utlopet utløpet av 10 årsperioden 5rsperioden uten nærmere nrmere oppsigelse. 6.3 Oppsigelse ved utlopet utløpet av 15-6rsperioden 15-årsperioden Det er gjensidig rett til oppsigelse av avtalen ved utlopet utløpet av 15-5rsperioden. 15-årsperioden. Oppsigelse av Avtalen skal være vre skriftlig og skal vre være den den oppsagte part i i hende innen 6 m5neder måneder for før opphorsdato. opphørsdato. I motsatt tilfelle Riper løper avtalen i 1 år Sr til, før for den opphører opphorer uten ytterligere oppsigelse. Oppsigelsen skal skje skriftlig ved brev eller p5 på annen betryggende mate. måte. 6.4 Virkninger av opphor opphør Ved Avtalens opphor, opphør, uansett 5rsak, årsak, bortfaller Borettslagets og andelseiernes rett til bruk av Plusskonseptet, herunder BoSmartTm-portalen, BoSmarfm-portalen, med umiddelbar virkning. Borettslaget plikter innen 14 dager fra slikt opphor opphør har funnet sted, 5 å skriftlig bekrefte at all bruk av nevnte har opphort. opphørt. 7. SERVICE OMRADET, OMRÅDET, UTSTYR, VEDLIKEHOLD MM. 7.1 Serviceomradet Serviceområdet Plusservice skal ha sitt driftssted i lokaler eid av Borettslaget. Lokalet utgjor utgjør en del av Borettslagets fellesareal I og utgjør utgjor ca. 300 kvm BTA, med tillegg av ca.150 kvm tak terrasse inkl. bod og ca. 170 kvm terrasse i tilknytning til Serviceområdet, Serviceomr5det, som nærmere nrmere beskrevet p5 på vedlagte tegning inntatt som Bilag 4 ("Serviceomrklet"). ("Serviceområdet"). Plusservice vil bli tilbudt andelseierne fra Serviceområdet Serviceomr5det (og ihht. pkt. 8) 8) innenfor nærmere nrmere fastsatte tidsrammer jf Bilag 1, med mindre annet blir uttrykkelig avtalt It med Borettslaget eller den enkelte andelseier. Andelseierne vil bli tildelt et personlig nokkelkort nøkkelkort som gir adgang til Serviceornr5det Serviceområdet ved innflytting i Borettslaget. S+S har vederlagsfri bruksrett til Serviceomr5det Serviceområdet og en parkeringsplass i Borettslagets garasjeanlegg s5 så lenge Avtalen gjelder. S+S' bruksrett til Serviceomr5d Serviceområdet et og garasjeplass skal tinglyses p5 på Borettslagets grunnboksblad (samleseksjon bolig). Side 6 av 15

24 7.2 Innredning og utstyr Borettslaget skal stille Serviceomr5det Serviceområdet til disposisjon for S+S komplett utstyrt med inventar og driftstilbehor driftstilbehør i henhold til bilag 3. Fra Ikrafttredelsesdato og i hele avtaleperioden er Borettslaget ansvarlig for lopende løpende fornyelse og utskifting av inventar og utstyr i henhold til bilag 3 slik at Serviceomr5det Serviceområdet til enhver tid fremstår fremsfar med samme standardnivå standardniv5 som ved oppstart. Utforming, design og innredning av Serviceomr5det Serviceområdet er en del av Plusskonseptet. Serviceomradet Serviceområdet vil i tillegg kunne bli utsmykket med norsk og internasjonal samtidskunst. Bildene vil i i i hovedsak vwre være i i Selvaag Pluss AS' eie og I5nes lånes ut til S+S for utsmykning av Serviceomr5det. Serviceområdet. 7.3 Drifts og vedlikeholdsansvar for Serviceomr5det, Serviceområdet, innredning og utstyr Det p5ligger påligger Borettslaget plikt til 5 å holde Serviceområdet Serviceomr5det i forsvarlig stand i Avtaleperioden. Alt innvendig vedlikehold av Serviceomr5det, Serviceområdet, dets innredning og utstyr omfattes, herunder ISser, låser, gulv, himlinger, vegger, rør, ror, elektriske ledninger fra apparattavle eller sikringsboks og annet elektrisk utstyr, med unntak av innretninger som er besorget besørget av S+S. Som innvendig vedlikehold regnes videre all fornyelse av tapet, mating maling og gulvbelegg. Alle arbeider som Borettslaget plikter 5 å utfore utføre skal utfores utføres uten ugrunnet opphold og p5 på en h5ndverksmessig håndverksmessig god mate. måte. S+S er ikke ansvarlig for skader som oppst5r oppstår p5 på grunn av mangler ved bygningen eller det innvendige vedlikeholdet av Serviceomr5det. Serviceområdet. S+S har rett og plikt til 5 å besorge besørge utført utfort for Borettslagets regning nodvendige nødvendige utbedringstiltak, skadebegrensende eller forebyggende tiltak som ikke kan utsettes uten fare for skade p5 på lokaler, inventar, utstyr eller bygningen for (ming. øvrig. S5 Så vidt mulig skal S+S innhente Borettslagets forutgående forutg5ende skriftlige aksept til at slike arbeider bestilles/utfores. bestilles/utføres. Borettslaget skal holde S+S informert om minst to personer som til enhver tid har myndighet til 5 å samtykke/fatte slike beslutninger p5 på Borettslagets vegne. Utgifter forbundet med drift og vedlikehold av Serviceområdet, Serviceomr5det, herunder oppvarming og strum, strøm, skal betales av Borettslaget. S+S besørger besorger normalt renhold av Serviceomr5det. Serviceområdet. Side 7 av 15

25 7.4 Endring d av Serviceområdet Serviceomr5det Borettslaget har ikke adgang til 5 å foreta ominnredning eller forandring av Serviceomr5det Serviceområdet i Avtaleperioden uten forutg5ende forutgående skriftlig samtykke fra S+S. Det samme gjelder endring av I5ssystemer låssystemer og opplegg for strum- strøm- og vanntilforsel. vanntilførsel. Borettslaget skal dekke samtlige kostnader ved de endringsarbeider S+S m5tte måtte samtykke til, og det p5ligger påligger Borettslaget 5 å fremskaffe alle nodvendige nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter i forbindelse med arbeidene, samt 5 å inngi alle nødvendige nodvendige varsler til offentlige myndigheter, forsikringsselskap, naboer, etc. For ovrig øvrig vises det til punkt Fravikelse ved Avtalens opphor opphør Ved opphor opphør av Avtalen skal Serviceomr5det Serviceområdet fraflyttes. S+S er berettiget til 5 å ta med innredning/utstyr som S+S har anskaffet for egen regning, med mindre partene blir enige om at Borettslaget, eller eventuelt et nytt selskap som skal levere servicetjenester til Borettslaget, skal overta dette. S+S kan under enhver omstendighet ikke ta med mur- og naglefaste innretninger n5r når Serviceomr5det Serviceområdet fraflyttes. Ved Avtalens opphør opphor - uansett årsak 5rsak - skal Serviceområdet Serviceomr5det stilles til disposisjon for Borettslaget i ryddig og rengjort stand med slikt utstyr og innretninger som ved S+S overtagelse eller senere er anbrakt der av Borettslaget. Dersom lokalene ikke frivillig fravikes ved avtalens opphor, opphør, vedtar S+S utkastelse uten soksm51 søksmål i henhold til tvfbl. 13-2, og under enhver omstendighet er S+S innforst5tt innforstått med at at Avtalens opphor opphør er ett forhold som gjor gjør det 5penbart åpenbart at S+S ikke har rett til 5 å besitte Serviceomr5det, Serviceområdet, jf tvfbl 13-2 andre ledd (e). 8. FORMIDLING AV PLUSSERVICE VIA BOSMARTTM-NETTVERKET 8.1. BoSma rttm TM I tillegg til Serviceomr5det, Serviceområdet, vil Plusservice formidles og leveres andelseierne gjennom BoSnna BoSmartnettverketn Borettslaget vil tilrettelegges med et privat, IP-basert datanettverk for digitalt It mottak og digital formidling av tjeneste-, service- og og underholdningstilbud (BoSmartTM). BoSmartTm-nettverket BoSmart"-nettverket vil vre være tilgjengelig for for andelseierne via via et et swrskilt særskilt brukergrensesnitt utviklet av Selvaag ("BoSmartTm-portalen"). ("BoSmartTM-portalen"). Side 8 av 15

26 Via BoSmart"-portalen BoSmarfm-portalen vil andelseierne p5 på en enkel måte mate kunne benytte seg seg av av særskilte srskilte informasjonssider for Plusservice og eventuelt bii bli presentert andre tjenester, b5de både fra Selvaagselskaper og tredjepart. Pa På informasjonssidene for Plusservice vil andelseierne kunne finne informasjon om Plusservice og ogs5 også gjore gjøre avtaler og bestillinger. 8.2 Rettigheter til BoSmartTM som del av Plusskonseptet og BoSmartm-portalen BoSmarrm-portalen BoSmartTM BoSmart' ft' som som del del av av Plusskonseptet forvaltes forvaites av av Selvaag Pluss, og vil være vmre gjenstand for nrmere nærmere regulering i swrskilte i særskilte avtaler mellom Selvaag Pluss og Borettslaget. S+S vi etter den til enhver tid gjeldende avtaie avtale med Selvaag Pluss ha rett til 5 å formidle Plusservice-tjenester i BoSmart"-nettverket. Herunder har S+S rett til nodvendig nødvendig tiigang tilgang til datanettverket for silk slik formidling. Alle rettigheter til BoSmartTM BoSmarVM BoSmart1M som del av Plusskonseptet tilligger Selvaag Gruppen AS, Selvaag Pluss AS eller andre selskaper i Selvaag Gruppen. Det samme gjeider gjelder BoSmart"-portalen og dens brukergrensesn ittet. Andelseierne og Borettslaget gis en tidsbegrenset bruksrett til konseptet, herunder BoSmart"- portalen, i avtaleperioden. 8.3 BoSmartTM-nettverket rttm-nettverket Den tekniske infrastruktur som utgjor utgjør BoSmartTm-nettverket BoSmartT"-nettverket BoSmart"-nettverket vil bli overdratt til andelseierne. Eksterne leverandorer leverandører vil etter særskilte srskilte avtaler med Selvaag Pluss og Borettslaget ha ansvar for drift og vedlikehold av datanettverket. lngen Ingen Selvaag-selskaper vil ha ansvar for opptid, brukerstotte, brukerstøtte, sikkerhet og andre forhold ved driften av nettverket. 8.4 Brukerinstruks Det vil bli utarbeidet en en brukerinstruks for for BoSmartTM-portalen BoSnna rt"-porta og og BoSmartim-nettverket. BoSmart"-nettverket. Brukerinstruksen vil gjelde for enhver bruk av portalen og nettverket, ogs5 også i forbindelse med Plusservice. 8.5 Avgrensning mot pvrig øvrig tjenester gjennom BoSmartT"-nettverket BoSmarfm-nettverket Gjennom BoSmartim-nettverket BoSmart"-nettverket vil andelseieren få f5 tilgang tiigang til en rekke eksterne media-, underhoidnings- underholdnings- og kommunikasjonstjenester, i tillegg til Plusservice. Slike tjenester reguleres i srskilte særskilte avtaler og og omfattes ikke av av denne avtalen eller de avgifter Borettslaget og/eller andelseierne skal betaie betale etter pkt. 2.3 jfr. pkt. 9. Side 9 av 15

27 8.6 Opphor Opphør av Avtalen 8.6 Opphør av Avtalen Ved opphør av Avtalen.- uansett årsak vil BoSmartTm-portalens funksjon som Ved opphor opphør av Avtalen.- uansett årsak 5rsak vii vil BoSmartIm-porta BoSmartTm-portalens funksjon som informasjonskanal for Plusservice opphore. opphøre. informasjonskanal for Plusservice opphøre. 9. SERVICEAVGIFTEN OG ANDRE AVGIFTER 9. SERVICEAVGIFTEN OG ANDRE AVGIFTER 9.1 Omfang Ornfang 9.1 Omfang Serviceavgiften dekker S+S vederlag for tilbudet av PlussBasis, jf punkt 2.1. ("Serviceagiften"). Serviceavgiften dekker S+S vederlag for tilbudet av PlussBasis, jf punkt 2.1. ("Serviceagiften"). Serviceavgiften påløper uavhengig av andelseiernes bruk av tjenestene, fordeles på andelseierne Serviceavgiften påløper p5loper uavhengig av andelseiernes bruk av tjenestene, fordelesp5 på andelseierne og dekkes over Borettslagets felleskostnader. og dekkes over Borettslagets felleskostnader. 9.2 Forfall 9.2 Forfall Serviceavgiften forfaller forskuddsvis til betaling den 10. i hver måned. Borettslaget skal Serviceavgiften forfaller forskuddsvis til betaling den 10. i hver m5ned. måned. Borettslaget skal uoppfordret foreta innbetaling til S+S kontonummer uoppfordret foreta innbetaling til S+S kontonummer Serviceavgiften skal være inkludert mva. Serviceavgiften skal vmre være inkludert mva. Borettslagets plikt til 5 å svare Serviceavgift løper loper fra lkrafttredelsesdato, jf punkt 6.1. Borettslagets plikt til å svare Serviceavgift løper fra lkrafttredelsesdato, jf punkt Avkortning i Serviceavgiften for usoigte usolgte boliger 9.3 Avkortning i Serviceavgiften for usolgte boliger For det tilfellet at det gjenstår usolgte boliger på lkrafttredelsesdato godtar S+S avkortning i For det tilfellet at det gjenstar gjenstår usolgte usoigte boliger på p5 lkrafttredelsesdato godtar S+S avkortning i Serviceavgiften tilsvarende andel serviceavgift for den enkelte usolgte bolig i inntil 1 år fra Serviceavgiften tilsvarende andel serviceavgift for den enkeite enkelte usoigte usolgte boiig bolig i inntil 1 5r år fra Ikrafttredelsesdato. Ikrafttredelsesdato. lkrafttredelsesdato. 9.4 Regulering av Serviceavgiften 9.4 Regulering av Serviceavgiften Serviceavgiften fastsettes for et år av gangen, for perioden fra 1. januar til 31. desember. Serviceavgiften fastsettes for et år 5r av gangen, for perioden fra 1. januar til 31. desember. (a) PlussBasis (a) PlussBasis For tjenestene som er omfattet av PlussBasis, jf bilag 1, skal en del A anses å dekke S+S For tjenestene som er omfattet av PlussBasis, jf bilag 1, skal en del A anses 5 å dekke S+S personalkostnader mens en del B skal anses å dekke S+S kjøp av varer og tjenester. Ved personalkostnader mens en del B skal anses 5 å dekke S+S kjøp kjop av varer og tjenester. Ved Oppstartstidspunktet utgjør utgjor del A 70 % og del B 30 %. Oppstartstidspunktet utgjør del A 70 % og del B 30 %. Side 10 av 15 Side 10 av 15

28 S+S kan kreve Serviceavgiften justert etter folgende følgende prinsipper: Del A av avgiften kan kreves justert overensstemmende med eventuell stigning i Statistisk Sentralbyr5s Sentralbyrås lønnsstatistikk lonnsstatistikk for "Ansatte i sosiale og personlige tjenester". Safremt Såfremt den valgte statistikk opphorer opphører velges en annen og mest mulig tilsvarende lonnsstatistikk. lønnsstatistikk. Del B av avgiften kan kreves justert overensstemmende med eventuell stigning i Statistisk Sentralbyr6s Sentralbyrås konsumprisindeks, eller annen tilsvarende offentlig indeks dersom denne blir opphevet. I forbindelse med eventuelle endringer i innhold og/eller omfang av Basistjenestene S+S kreve en annen fordeling mellom del A og del B, jf punkt 5. Endringene skal gjores gjøres skriftlig. Grunnlaget for 5rlige årlige reguleringer pr. 1. januar er den til enhver tid gjeldende Serviceavgift og stigningen i henholdsvis lonnstatistikk lønnstatistikk og indeks gjennom de siste 12 ma'neder måneder frem til 1. oktober foregående foreeende 6r. år. Reguleringen trer i i kraft med 30 dagers skriftlig varsel fra S+S til Borettslaget. S+S kan en gang i lopet løpet av de forste første tre Ar år etter Ikrafttredelsesdato lkrafttredelsesdato ensidig øke oke Serviceavgiften med inntil 10 %. For Før silk slik okning økning endelig besluttes, skal S+S forelegge forslag om okning økning for styret i Borettslaget til uttalelse. Okningen Økningen trer i kraft 2 ma måneder etter at andelseierne har fått fitt skriftlig varsel om at Serviceavgiften er vedtatt oket. øket. Utover Serviceavgiften vil det palope påløpe kostnader for den enkelte andelseier i forbindelse med de tjenestene andelseieren selv bestiller fra S+S, S+5, innholdsleverandøren innholdsleverandoren eller andre (PlussMeny). Slike kostnader faktureres i tilfelle andelseieren direkte. Side 11 av 15