Legolandsbyen på Setermoen Forsvarsbygg utvikling nord. Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr 15.4.13"

Transkript

1 Legolandsbyen på Setermoen Forsvarsbygg utvikling nord Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr

2 Forsvarsbygg utvikling nord Planlegger, utvikler og leder bygging av ca hundre små og store prosjekter over hele Nord-Norge. Oppdragsgiver er Forsvarsdepartementet. Årlig omsetning ca 900 mill. kr. Kirkenes Andøya Hele landet prosjekter Sortland Harstad Ramsund Indre Troms Bardufoss Setermoen Sørreisa Skjold Bodø

3 Nye stasjoner for Grensevakten Storskog og Svanvik «Et hjem for deg et hjem for oss»

4 Gammel Grensestasjon - Svanvik Finnmark Planlagte prosjekter Sted Prosjekt Ferdig Iskuras Forlegnings- og oppholdsdel 2014 GSV Porsangmoen Etablering og forbedring av miljøstasjoner Etablering og forbedring av miljøstasjoner Ny Grensestasjon under oppføring - Svanvik Porsangmoen Oppbygging og oppgradering av messe 2016 Godkjente prosjekter Sted Prosjekt Ferdig Høybuktmoen Oppgradering og utvikling av nye baneanlegg 2013 GSV Ny stasjon for grensevakten Nord 2015

5 Setermoen Planlagte prosjekter Prosjekt Ferdig Etablering og forbedring av miljøstasjoner 2014 Befalsforlegninger små leiligheter 2016 Reanskaffe bygninger til skytefeltadministrasjonen 2015 Infrastruktur i skytefeltet 2016 Boliger 2016 Kaldgarasje 2016 Øvrig bygningsmasse EBA - planlegges. 2016

6 Skjold Planlagte prosjekter Prosjekt Ferdig Rehabilitering av kaserne (Porsanger) 2015

7 Velferdsbygget - Kino Orientering Prosjektet omfatter renovering og tilbakeføring i samråd med Riksantikvaren (RA) av to (og delvis tre) fløyer av velferdsbygget. Kinofløyen, midtfløyen og velferdsfløyen renoveres utvendig med hensyn til fasadebehandling og tak. Inngangen får universell utforming. Det etableres nytt ventilasjonsrom. Boligfløyen mot riksvegen og det tilhørende mellombygget mot velferdsfløyen er ikke en del av prosjektet.

8 Velferdsbygget - Kino Fremdrift Kunngjøring Anbudsfrist Oppstart Ferdig Skjold - Velferdsbygg Fakta om prosjektet Areal Entrepriseform Funksjoner Totalt areal 3122 kvm Prosjektets areal ca kvm Generalentreprise Velferdskontorer, prestetjeneste med kapell, kantine, velferdsavdeling og kinosal Byggemetode Bæresystem, mindre tiltak. Vegger, overflatebehandling utvendig betong flater. Innvendige veggflater blir i større grad ny konstruksjon med tilbakeført overflate. Tak demonteres utvendig og bygges opp med etter isolering, takstein gjenbrukes og suppleres etter behov.

9 Skjold - ENØK Fremdrift Kunngjøring Anbudsfrist Oppstart Ferdig Skjold - Infrastruktur Skjold - Kjøp av energi Orientering Kjøp av fjernvarme fra ekstern leverandør. Ca. 11 Gwh. Fjernvarmeleverandør etablerer energisentral basert på biobrensel. Ny energisentral etableres på Forsvarets eiendom i Skjold leir. Eksisterende energisentraler bygges om. 4 stk. frittstående bygg, som i dag er forsynt med egne energisentraler, tilkobles eksisterende nærvarmenett.

10 Mauken/Blåtind Veier, varmestue og skyteledertårn Orientering Oppgradere vei fra øvingsfelt S7 opp til S8 i Blåtind skytefelt. Veien er 3,8 km lang. Det skal etableres ett bygg som erstatter dagens 3 bygninger Bygget fundamenteres på pilarer for å redusere snø problemene. Det vil ikke bli fremført vann og avløp, samt fast strømforsyning.

11 Mauken/Blåtind Veier, varmestue og skyteledertårn Fremdrift Kunngjøring Anbudsfrist Oppstart Ferdig Veien Juni 2013 Juli 2013 August 2013 November 2013 Varmestue skyte-tårn Sept 2013 November 13 Mai 2014 Oktober 2014 Fakta om prosjektet Areal Entrepriseform Funksjoner 180 kvm Totalentreprise Støttearealer; lager, spesialrom varmestue/briefrom, skivelager/ pusserom. Toalett, Skyte ledertårn, teknisk rom. Byggemetode Bæresystem, vegger og tak: Tre.

12 Sørreisa Planlagte prosjekter for Luftforsvaret Prosjekt Ferdig Oljeberedskap natokaia Sørreisa 2014 Undervisningsbygg 2016 Administrasjonsbygg 2016 Befalsforlegninger 2016 Infrastruktur 2016 Øvrige bygninger 2016 Rehabilitering av 6 stk boliger 2016 Godkjente prosjekter Prosjekt Ferdig Befalsforlegning 2014 Depot 2014

13 Sørreisa - Depotbygg Orientering Prosjektet omfatter etablering av et nytt depotbygg ved CRC i Sørreisa til erstatning for eksisterende depotbygg. Depotbygget lokaliseres på eksisterende parkeringsplass ved innkjøringen til stasjonen. Depotbygget er planlagt som et enkelt lagerbygg med utvidelsesmulighet og tilknyttes eksisterende infrastrukturanlegg ved stasjonen.

14 Sørreisa - Depotbygg Fremdrift Kunngjøring Anbudsfrist Oppstart Ferdig Sørreisa - Depot Fakta om prosjektet Areal Entrepriseform Energiklasse Funksjoner 537 kvm Totalentreprise B Byttedepot for soldater og befal Teknisk lager Våpenlager(Strong rom) og våpenverksted Varemottak Kontorer med Møterom/garderober Byggemetode Bæresystem: Stål Vegger: Stående panel Tak: kaldt tak av takstoler

15 Sørreisa - Befalsforlegning Orientering Befalsforlegningene etableres vest for Sørreisa sentrum. Prosjektet omfatter bygging av 26 boenheter: 14 boenheter på 38 m² BRA. 12 enheter bygges som bofellesskap fordelt på 3 leiligheter. Sportsboder og varmesentral er plassert i frittliggende uthus. Biloppstillingsplasser under tak (carporter) og 12 åpne parkeringsplasser.

16 Sørreisa - Befalsforlegning Fremdrift Kunngjøring Anbudsfrist Oppstart Ferdig Sørreisa Befalsforlegning, 2. gang Fakta om prosjektet Areal Entrepriseform Energiklasse Funksjoner Byggemetode 1375 kvm Totalentreprise B Forlegning, Carport/garasjer, Teknisk rom, boder Bæresystem: Valgfritt Vegger: Tre Tak: Valgfritt

17 Utvikling av Bardufoss Rusta leir

18 Bardufoss - Helhetlig Gjennomføringsplan E6

19 Garnisonsbyen 2015 i Rusta?

20 Bardufoss Planlagte prosjekter Prosjekt Ferdig Helikopterbase 2016 Administrasjonsbygg Forsvarsbygg 2015 Befalsforlegning, fase Infrastruktur helikopterbase 2015 Garasjer for P Etablering og forbedring av miljøstasjoner 2015 Administrasjonsbygg Brigade Nord 2016 Fornyelse/kapasitetsøkning infrastruktur i Rusta 2016 ILS bane 10/28 - instrument landingssystem 2016 Reanskaffe 16 boenheter 2016 Reanskaffe 2 stk firemannsboliger 2016 Infrastruktur 2016 Øvrig bygningsmasse - EBA 2016 Rehabilitering av 11 stk tomannsboliger 2016 Boliger 2016 Bardufoss flystasjon

21 Infrastruktur (under planlegging) Prosjekt Oppstart Ferdig Entrepriseform Infrastruktur Høst 2013 Flere delfrister Ferdig Generalentreprise Orientering Bakgrunn for prosjektet er et stort fornyelsesbehov, samt behov for å legge ny infrastruktur med en kapasitet og i en struktur tilpasset plan for fremtidig utvikling av Rusta leir. Omfatter all relevant teknisk infrastruktur under bakken, samt tilrettelegging av uteområder, veier og plasser. Ny infrastruktur legges i felles grøfter under planlagt ny veistruktur.

22 Kjøkken-/messebygg Orientering Bygging av nytt kjøkken i Rustaleiren. Erstatter 4 eksisterende kjøkken på Bardufoss. Inneholder spisesal, produksjonsdel og administrative funksjoner. Riving av eksisterende kjøkken på tomta, samt fremføring av infrastruktur til bygget i egne entrepriser.

23 Kjøkken- / messebygg Fremdrift Kunngjøring Anbudsfrist Oppstart Ferdig Kjøkken- messebygg Fakta om prosjektet Areal Entrepriseform nybygg Energiklasse Funksjoner Byggemetode 3610 kvm Generalentreprise B Spisesal Produksjonsdel Lager, fryse- og kjølerom Vareinnlevering og avfallshåndtering Kontorer, møterom Garderober Bæresystem: Betong og stål Vegger: Bindingsverk og betongelementer Tak: Betongelementer og stålplateprofiler

24 Brannstasjon Bardufoss Orientering Bygging av ny brannstasjon på tomt vest for eksisterende terminalområde ved flyplassen. Inneholder administrative funksjoner som kontorer og hvilerom, samt lager, vogn- og vaskehall. Ny infrastruktur til tomta ble lagt høst Anleggelse av oppstillingsplasser for kjøretøy og materiell.

25 Brannstasjon Bardufoss Fremdrift Kunngjøring Anbudsfrist Oppstart Ferdig Brannstasjon Fakta om prosjektet Areal Entrepriseform Energiklasse Funksjoner Byggemetode 2350 kvm Generalentreprise B Kontorer, vaktrom Hvilerom m/ bad Treningsrom Garderober Undervisningsrom Vognhall, vaskehall Støttearealer; lager, spesialrom Bæresystem: Betong og stål Vegger: Bindingsverk og betongelementer Tak: betongelementer

26 Bodø Planlagte prosjekter i Prosjekt Ferdig Ny støyskjerm 2013 Reparasjon av rullebane 2014 Anlegg Bøye fornyelse av tankkapasitet 2014 Utbedring av sikkerhetsområde 2015

27 Andøya Planlagte prosjekter Prosjekt Ferdig Fornyelse oppstillingsplass for P3C Orion 2013 BRP bygg (brannstasjon) 2015 Prosjekter under utførelse Prosjekt Ferdig Utbedring hovedrullebane og øvrige flyplassdekker. 2016

28 Andøya: Utbedring hovedrullebanen Orientering Fjerning av eksisterende asfaltdekker. Armering av underliggende betongdekke og reasfaltering. Utvidelse av eksisterende skulder med 1 m på hver side av rullebanen. Etablering av nytt overvannssystem inne ved banen med nye sluk og slukledninger. Etablere nye føringsveger for kabel med trekkerør og trekkekummer langs kanten på begge sider av rullebanen.

29 Andøya: Utbedring hovedrullebanen Fremdrift Kunngjøring Anbudsfrist Oppstart Ferdig Utbedring hovedrullebane og øvrige flyplassdekker Fakta om prosjektet Areal Entrepriseform Mengde Asfalt (ny) Tiltaket kvm Generalentreprise tonn Gjennomføres i flere faser hvor hovedjobben gjennomføres i perioden mai november. Omfattende renovering av overvannssystemet langs rullebanen.

30 Ramsund Planlagte prosjekter Sted Prosjekt Ferdig Ramsund Etablere kapasitet for lading UVB 2014 Ramsund Befalsforlegning 2015 Miljøopprydding sjøsedimenter Godkjente prosjekter Sted Prosjekt Ferdig Ramsund Fjerning av lagret masse tonn kubikk masse tas opp.

31 Oppsummering Forsvarsbygg i nord Prosjekt Kunngjøring Anbudsfrist Oppstart Ferdig Entrepriseform Sørreisa - Befalsforlegning Totalentreprise Andenes - Utbedring hovedrullebane og øvrige flyplassdekker Generalentreprise Bardufoss Brannstasjon Generalentreprise Sørreisa - Depot Totalentreprise Skjold Velferdsbygg Generalentreprise Skjold - Kjøp av energi Totalentreprise Bardufoss - Kjøkken Generalentreprise Blåtind - Oppgradering veg S7-S8 skytefelt (ca 3,5 km). Juni 2013 Juli 2013 Aug Nov Totalentreprise Skjold Enøk Generalentreprise Blåtind - Skyteledertårn og varmestue S8 SØF Sept Nov Mai 2014 Okt Totalentreprise

32 Takk for oppmerksomheten