Kjære foreldre/foresatte!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære foreldre/foresatte!"

Transkript

1

2

3 Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet Personalet Kontaktlærere Skolens nettsted og bruk av Fronter Nettvett Om fritak fra deler av RLE-faget Forsikringsordning Skolens hjelpe- og støtteapparat Skolehelsetjenesten Helseopplysninger

4 Kjære foreldre/foresatte! Her kommer årets informasjonsfolder. Håper den kan bidra til godt samarbeid mellom foresatte og skolen. I Opplæringslova 1-1 Formålet med opplæringa, leser vi: Opplæringa i skole skal i samarbeid med heimen opne dører mot verda og framtida, og gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggja på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverd og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som og kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. For å nå dette målet, er det nødvendig med god kommunikasjon mellom foresatte og skole. Læreplanen (K06) angir kompetansemål for elevenes læring, mens skolen fastsetter arbeidsmåter og lærestoff. De fem ferdighetene lesing, rekning, muntlig og skriftlig framføring og digital kompetanse skal vektlegges i alle fag. Alle elever er knyttet mot en kontaktlærer, som etter Opplæringslovens 8-2, skal være en lærer som har et særlig ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremålene som gjelder elever, m.a. kontakten med hjemmet. Det er viktig for elevens læring at skole og hjem spiller på lag. Ta derfor aktivt del i klassens foreldre- og konferansemøter. Ta gjerne kontakt med ditt barns kontaktlærer om der er ting du lurer på, eller har behov for å informere om. I vår skoles utviklingsplan har vi for dette skoleåret som særlig målsetting: Arbeid med læringsmiljøet og holdningsskapende arbeid Vurdering for og av læring Fokus på basisfagene norsk, matematikk, samt digital kompetanse. Kulturformidling Vi deltar i Kulturnista, og ønsker å gi elevene gode opplevelser innenfor kunst og kultur, og gi dem trening i sjøl å opptre og formidle. Vi ser fram til et spennende arbeidsår, der vi i fellesskap vil arbeide for at hver enkelt elev skal kunne utvikle sine evner og anlegg i et trygt og godt miljø. Kolvikbakken ungdomsskole, august 2014 Berit Løseth Hauge, rektor

5 Mål for skolen: Vi vil arbeide for en skole som gjennom vektlegging av et godt miljø for læring og utvikling, kan forberede de unge for videre læring og voksenliv. Meningsfylt kunnskap Vi vil legge vekt på: -kunnskaper og ferdigheter som er meningsfylte for den enkelte elev -å sikre nødvendige basiskunnskaper og ferdigheter for videre skolegang og læring. Samarbeid og medansvar Vi vil legge vekt på: -samarbeid og medansvar -aktiv deltaking mellom alle i skolesamfunnet vårt, mellom elever så vel som mellom foreldre og oss som er tilsatte ved skolen Trygt arbeids og læringsmiljø Vi vil legge vekt på: -arbeid med felles holdninger og normer -at miljøet vårt preges av omsorg, trygghet og trivsel -at miljøet vårt skal kjennetegnes av høflighet og orden, respekt og toleranse Kultur/ kunst Vi vil legge vekt på: -å gi elevene mulighet til å utfolde og utforske egne skapende krefter, og møte kunstneriske uttrykk Kolvikbakken ungdomsskole har skoleåret 2014/2015 ca 410 elever og et personale på 46 personer. På hvert klassetrinn er elevene delt i 5 klasser, der det er nært samarbeid om fag og aktiviteter. Skoleåret deles i 6-ukes perioder, og elevene arbeider etter arbeidsprogram som blir utdelt ukentlig, og som legges ut i Fronter. Planene er målformulerte og differensierte, og angir arbeid som skal være fullført i løpet av perioden. Det er lagt opp til at alle elevene ukentlig har tre timer studietid, der elevene arbeider med en differensiert og målformulert arbeidsplan. I studietimene kan elevene være med å disponere lærestoff, arbeidsmåter m.v.,og lære å ta sjølstendige valg i forhold til læring. K06 åpner for at elever kan bruke inntil 25 % mer tid i noen fag, og redusere andre, men likevel skal de kunne nå kompetansemålene i fagplanene. For enkeltelever dette kan være aktuelt for, kreves det foresattes underskrift. På alle trinn skal elevene nå ha i snitt 2 t/u valgfag, som gjerne legges i 3- timers bolker. Skolen vektlegger bruk av ulike læringsstrategier og har fokus på Vurdering for læring. For å heve sidemålskompetansen til elevene, benytter vi en nynorsk lærebok, og elevene møter dermed fagtekster på sidemålet jevnlig. Bruk av IKT i opplæringa står sentralt, og digital kompetanse skal inngå i alle fag. Alle elevene skal lære å benytte læringsplattformen Fronter. 8.trinnselevene blir testet i f. t. sin digitale kompetanse tidlig på høsten, og IKT- opplæringa vil bygge videre på det de allerede mestrer. Vi ønsker å skape et læringsmiljø med trivsel og trygghet for alle, og skolen vektlegger holdningsskapende arbeid. I løpet av året arrangeres det ulike aktivitetsdager, konserter og andre tilstelninger, og elevene deltar på ulike ekskursjoner i nærmiljøet. Følg med på barnas arbeidsplan, hva de arbeider med, og hvordan de arbeider.

6 Skolemiljøet I opplæringslovens 9a står der følgende: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Kolvikbakken ungdomsskole arbeider kontinuerlig for et godt skolemiljø. Målet er ikke bare å hindre mobbing, trakassering og annen negativ adferd, men også å ha et miljø som fremmer det positive. Vi bruker derfor mange resurser på tiltak som fremme trivselen på skolen. Herunder midttimeaktiviteter både i musikkarealet og i gymsalen, på kantine og bibliotek. For å hindre negativ adferd har skolen planer både for å forebygge, men også for hvordan vi håndterer negativ adferd som trakassering og mobbing.

7 Ålesund FORSKRIFT OM SKOLERUTE FOR GRUNNSKOLENE I ÅLESUND KOMMUNE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Fastsatt av rådmannen etter delegert myndighet, F-sak nr. 229/2003 MÅNED MERKNADER ANTALL SKOLEDAGER FOR ELEVENE AUGUST Første skoledag for elevene etter sommerferien: mandag 18. august 2014 SEPTEMBER OKTOBER 2014 NOVEMBER 2014 DESEMBER 2014 JANUAR 2015 FEBRUAR 2015 MARS 2015 APRIL 2015 MAI 2015 JUNI 2015 Høstferie uke 41 : f. o. m. mandag 06. t.o.m. fredag 10. oktober 2014 Siste skoledag for elevene før jul : fredag 19. desember 2014 Første skoledag for elevene etter jul : mandag 05. januar 2015 Vinterferie uke 8 : f.o.m. mandag t.o.m. fredag Siste skoledag for elevene før påske: fredag 27. mars 2015 Første skoledag for elevene etter påske: tirsdag 07. april 2015 Fridag for elevene: fredag 15. mai 2015 Siste skoledag for elevene før sommerferien: fredag 19. juni 2015 Sum skoledager for elevene: 190 Konfirmanter får fri den mandagen som følger etter eleven sin konfirmasjon Den enkelte skole fastsetter 6 planleggings- / etterutdanningsdager utenom elevenes skoledager Jarle Bjørn Hanken ( sign.) Rådmann Oddmund Kjell Olsen ( sign.) teamleder oppvekst

8 Viktige datoer skoleåret 2014/2015 Tentamen høstterminen 10.trinn: uke 47 og 48 Mandag Forberedelse i norsk Tirsdag Prøve i norsk hovedmål Onsdag Prøve i norsk sidemål Mandag Forberedelse i engelsk Tirsdag Prøve i engelsk Fredag Prøve i matematikk Tentamen vårterminen 10.trinn: uke 16 og 17 Tirsdag 14.04: Onsdag 15.04: Torsdag Mandag 20.04: Tirsdag 21.04: Torsdag 23.04: Forberedelse norsk Prøve i norsk hovedmål Prøve i norsk sidemål Forberedelse i engelsk Prøve i engelsk Prøve i matematikk Høstprøver: 8. og 9. trinn: Uke 49 og 50. Vårprøver : 8. og 9. trinn: Uke 23 og 24 Eksamen 10. trinn 2015 : Onsdag Mandag Tirsdag 13 mai 18.mai 19.mai Opplysning om trekkfag kl Forberedelse til eksamen i engelsk Eksamen i engelsk Eksamen i matematikk Forberedelse til eksamen i norsk Eksamen i norsk hovedmål (Nor0214) Onsdag 20. mai Onsdag 20. mai Torsdag 21. mai Fredag 22. mai Eksamen i norsk sidemål (Nor0215) Muntlig eksamen: uke 23 eller 24. Endelige datoer fastsettes senere. Se skolens hjemmeside for informasjon. Standpunktkarakterer: (gjelder 10. klassetrinn, samt for faget mat og helse på 9. klassetrinn og om du skifter valgfag fra 8. el. 9. trinn) utleveres i begynnelsen av juni, med klagefrist 10 dager etter kunngjøring. Nasjonale prøver høsten sept Uke Uke Lesing (papirprøve) 8. og 9. trinn Engelsk (elektronisk prøve) 8. trinn Regning (elektronisk prøve) 8. og 9. trinn

9 Årshjul 2014/2015 For eksakte datoer se skoleruta og viktige datoer August Nye 8. klasser velger tillitselev/elevrådsrepresentant Foreldremøte med felles oppstart og klassevis møte med kontaktlærer og faglærere o FAU: Hver klasse velger FAU-kontakt og FAU konstituerer seg selv i møte etter foreldremøtet. September Elevrådet: Konstituerer seg og oppretter komiteer. Det holdes kurs i elevrådsarbeid og FAU-leder deltar på ett elevrådsmøte. Oktober FAU-møte SAU-møte Elevdiskotek (Foreldrevakter fra 8. trinn) Konferansemøte mellom kontaktlærer, elev og foreldre November FAU-møte Karrieredager for 10. trinn o Foreldre til 10. trinn inviteres Tentamen for 10.trinn Desember FAU-møte Gi en dag Tentamensperiode for 8. og 9. trinn Januar FAU-møte Infomøte om videregående skole, for 10. trinn Februar FAU-møte Elevball 10. trinn (Foreldrevakter fra 9. trinn) Mars FAU-møte SAU-møte Elevdiskotek (Foreldrevakter fra 8. trinn) Åpen skole April FAU-møte Skidag Elevrådet: Dersom leder i elevrådet er fra 10. trinn, overtar nestleder vervet pga. eksamensforberedelse på 10. trinn Konferansemøte mellom kontaktlærer, elev og foreldre Tentamensperiode for 10. trinn Mai FAU-møte 17. mai tog. FAU ansvarlig for fane. Elevrådet: Leder og nestleder informerer klassene om valg av ny klasserepresentant, for neste skoleår. Skriftlig eksamen for 10. trinn Juni FAU-møte o Evaluering av året og innlevering av FAU-permer Elevrådet: Valg av ny representant. Avslutning for årets elevråd. Mottakelse av nye 8. trinn Muntlig eksamen 10. trinn Tentamensperiode for 8. og 9. trinn Avslutningsfest for 10. trinn

10 Organisering av skolehverdagen. Skoleåret er delt i 6-ukes perioder, og timeplanen kan variere fra periode til periode. Alle trinn har nå valgfag 2 t/u,og timene legges gjerne i 3-timers bolker over færre uker i skoleåret. Hver elev er knytta til en kontaktlærer, som skal ha et tett oppfølgings- og veilednings ansvar for sin elevgruppe. Disse møtepunktene er m.a. lagt til studietimer. I tillegg til faglig kompetanse og ferdigheter i tråd med K06, vil selvstendighet, ansvarlighet, kreativitet, sosial kompetanse, og det å mestre ulike læringsstrategier være viktig for elevene. Vi har som mål at alle elever skal kunne få tilpassa opplæring, og at læringsarbeidet skal tilrettelegges slik at alle opplever mestring. Vi tror at læring skjer via aktivt arbeid, der enkelteleven øves i ansvar, gis mulighet til å velge arbeidsmåter og lærestoff, og å disponere tid. Det er viktig at det gis rom for målretta veiledning og vurdering, og at elevene er kjent med hva som skal kunnes, og hvordan de skal arbeide videre for å nå de oppsatte målene. Dette er grunnlag for våre valg med tanke på organiseringen av skolehverdagen. Organisering: en skoledag med lengre arbeidsøkter som gir elevene anledning til å fordype seg i lærestoffet, og til å velge varierte arbeidsmetoder. langt midtfriminutt (midttimen) for å gi elevene god tid til å spise skolemat, og tid til ulike aktiviteter som skal være med å skape trivsel på skolen. studietid der elevene gis anledning til å velge hva de vil arbeide med innenfor arbeidsplanen, hvordan de vil arbeide, og til dels når de vil jobbe med lærestoffet. I studietida gis elevene anledning til å benytte skolens utstyr / bibliotek/datarom, og til å planlegge og strukturere arbeidsuka. Mange elever har liten mulighet til å få hjelp med leksearbeid hjemme. I studietida kan alle elever få veiledning ved at lærere er tilstede. arbeidsplaner/ukesoppdrag Alle elevene har målformulerte arbeidsplaner med en ukes varighet. Disse har differensiert stoff/oppgaver, og legger til rette for varierte arbeidsmetoder.arbeidsplanene er også lagt ut i Fronter.

11 Valgfag Fra høsten 2012 ble det innført valgfagsordning for elevene, med siktemål om å skape en mer praktisk, relevant og motiverende opplæring på ungdomstrinnet i. På Kolvikbakken tilbyr vi fire valgfag på 8. og 10. trinnet, og fem på 9. trinnet. Mer info lenger bak i heftet. MA1T matematikk på videregåendenivå: Elevene på 10. trinn får også i år tilbud om undervisning i matematikk på videregåendenivå. Tilbudet er gitt i samarbeid med Fagerlia videregående skole, og omfatter kurset MA1T, som er teoretisk matematikk for 1. klasse vgs. De elevene som deltar på dette må gå ut av noen fagtimer, men skal nå kompetansemålene i alle fag i ungdomsskolen likevel. Tilpassa opplæring/særskilt tilrettelagt opplæring ( 5.1 i Oppl.lova) Vi søker å ivareta tilpassa opplæring innenfor de enkelte team/klasser. Det er satt inn to-lærer/assistent i et varierende omfang timer i kjernetida, i tillegg til at elevene får hjelp i studietida. En del av spesialundervisningstimene legges til studietida. Ordningen er med å hindre stigmatisering av elever som trenger særskilt hjelp, og bidrar til større sjøltillit for elever som i etterkant møter i klassen, og kan vise at de får til! Nynorsk lærebok i RLE eller samfunnsfag For å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing og utvide språkkompetansen i sidemålet, har alle elevene på Kolvikbakken ei lærebok på nynorsk i enten RLE eller samfunnsfag. I tillegg til å være en viktig faglig informasjonskilde, danner boka et utgangspunkt for drøfting av ord og uttrykk på nynorsk. Gjennom samtaler om faguttrykk og sammenligning av ulike begrep på bokmål og nynorsk, legges det til rette for at elevene kan få et stort ordtilfang som vil komme eleven til gode både i arbeidet med sidemålet og i annet arbeid med skriftlige tekster. i

12 Hvorfor vi har ordensregler: ORDENSREGLEMENT KOLVIKBAKKEN UNGDOMSSKOLE Kolvikbakken ungdomsskole skal være en trygg og trivelig arbeidsplass for alle, der du viser høflighet, vennlighet og omtanke. Dermed er ordensreglene et hjelpemiddel i etisk veiledning samtidig som de er skolens lovverk. Om orden og oppførsel: 1. Møt forberedt og presis til timene. Sørg for god orden i skole- og hjemmearbeid. 2. Hold det pent og ryddig rundt deg. Ta vare på egne og andres eiendeler, skolebygning, inventar og utstyr. 3. Opptre hensynsfullt. Mobbing og annen form for plaging aksepteres ikke. 4. Gjør ditt til at det er et godt læringsmiljø med arbeidsro og orden. 5. I friminutta holder du deg innenfor skolens område, med mindre du har fått spesiell tillatelse til å gå utenom. (Midttimen) Vis hensyn til skolens naboer. 6. Det er ikke tillatt å ta med eller bruke tobakk, snus og rusmidler av noe slag på skolen og skoleområdet, i skoletida eller ved arrangementer skolen står for, - det samme gjelder for gjenstander som kniv, våpen (og våpenkopier) eller annet som kan medføre fare. Dessuten: Sykkel settes på nordsida av gymnastikkbygget eller på anvist plass inne i plana. For å unngå skade er sykling og mopedkjøring på skolens område ikke tillatt i friminutta. Snøballkasting er tillatt kun mot oppsatt blink i plana. Rullebrett og -skøyter kan brukes når forholdene er lagt til rette for det, men aldri inne i bygget. Privat elektronisk verktøy kan etter avtale med lærer benyttes til pedagogisk arbeid, men skal ellers være avslått og borte fra pulten i timene. Reaksjonsmåter ved brudd på reglene: *Anmerkning, melding til hjemmet, gjensitting, egnet tjeneste/ arbeidsoppgave/ reparasjoner. *Bortvisning i inntil 3 dager ved alvorlig eller gjentatte brudd på reglementet. (Opplæringsl. 2.10) *Nedsetting av karakter for orden og/eller oppførsel. *Tidsbegrenset beslag av gjenstander som på tross av forbud, blir brakt med til skolen, eller som ved misbruk står i strid med reglene ovenfor, f.eks. mobiltelefon. I situasjoner der sikkerhet for andre elever og personale blir truet på en slik måte at det vil være uforsvarlig i forhold til det ansvar kommunen har som skoleeier og arbeidsgiver, kan elever bortvises slik det fremgår av Opplæringslovens Ved spørsmål om bortvisning i slik sammenheng, drøfter rektor saka med rådmannen med sikte på å finne løsninger som sikrer elevens rett til opplæring, samtidig som omsorg for personalet blir ivaretatt. Det etableres umiddelbar kontakt med andre faginstanser det er naturlig å samarbeide med. I reglementet inngår også avsnitt om: Fremgangsmåten når saker om brudd på ordensreglene skal behandles. Regler om erstatning. Inneordning og ansvarsordning med adgang til å gå utenfor skolens område i langfri/midttimen. (Disse er tatt inn i reglementets side 2). Kolvikbakken ungdomsskole, Berit Løseth Hauge, rektor. -2-

13 ORDENSREGLEMENTET, fortsettelse Om fremgangsmåten når ordensreglene brytes: Eleven skal ha rett til å forklare seg muntlig før det blir tatt bestemmelse om refsingstiltak. Ev. nedsetting av karakter i orden / oppførsel blir behandlet og vedtatt i møte mellom lærerne til eleven. Bortvisning fra undervisning avgjøres av rektor etter samråd med elevens lærere. Før det blir fattet vedtak om utvisning, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak som ordensreglementet gir adgang til. Orientering om erstatning og erstatningsansvar: Skolen (kommunen) er som hovedregel ikke ansvarlig for elevenes eiendeler som blir stjålet, kommer bort eller blir skadet/ødelagt. Foresatte kan likevel søke kommunen om billighetserstatning. Spesielle regler. Skade på eller tap av briller/høreapparat blir erstattet etter egne regler. Skulle du (elev) komme til å skade skolens eiendom eller ting som hører andre til, skal du straks gi beskjed til lærer, kontaktlærer eller til kontoret om hva som har skjedd. Du kan bli erstatningspliktig for det som blir ødelagt. Foreldre har objektivt ansvar for de skader barna forvolder, og kan bli erstatningsansvarlig for et beløp begrenset oppover i samsvar med gjeldende regler. Tapte eller ødelagte bøker må erstattes. Nye bøker fullt ut, andre bøker med halvparten av ny pris. (Jfr. vedtak i HU, Hovedutvalget for undervisning) Skolens område I skoletida skal du holde deg innenfor skolens område om ikke annet er avtalt. Området avgrenses: i nord mot Borgundvegen, i øst av gjerdet mot naboer. i sør av støyskjerm/ mot fortau (Nørvegata) og i vest av gjerdet mot naboer. Midttimen Inneordning. Når klassen har inngått kontrakt, kan du i midttimen oppholde deg i ditt eget klasserom og i områder slik de er beskrevet i innekontrakten. Unntaket er i august-september og mai-juni, da du skal være ute av bygget fra kl dersom det er oppholdsvær. Klasse- og gangkontrakten går inn som en del av ordensreglene. Adgang til å gå utenfor skolens område. Når elevrådet har gjort avtale, kan du i langfriminuttet gå utenfor det området som er beskrevet ovenfor, (skolens område). Det er elevrådet som har ansvar for å forhandle fram denne ordningen. Avtalen skal underskrives/godkjennes av rektor. At du får gå utenfor skolens område, er basert på tillit, og kan bli inndratt med øyeblikkelig virkning. Utvidet område avgrenses i øst Hauaplassen i vest Kivi, Nørvegata Viktig!: Dersom du går utenfor skolens område uten tillatelse, vil det medføre at du ikke er forsikret dersom du skulle komme til skade. Derfor: Avtal alltid med lærer dersom du har behov for å gå utenfor skolens område/skolens utvidede område. Elevarrangementer: skal godkjennes av skolen. Forespørsel legges fram for rektor eller den han gir myndighet, i god tid før et ev. arrangement. Kolvikbakken ungdomsskole, Berit Løseth Hauge, rektor

14 Valgfag Fra høsten 2014 skal alle elevene på ungdomsskolen ha valgfag. Det er sentralt utarbeidet læreplaner for 14 valgfag. Skolen tilbyr skoleåret 2014/2015: Fyskisk aktivitet og helse Produksjon for sal og scene Media og informasjon Design og redesign Teknologi i praksis Vurdering Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men om du har hatt flere fag, blir det beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

15 Skolens system for elevvurdering. I følge Forskrift til Opplæringsloven kap. 3. har alle elever rett til vurdering, og vurdering skal inngå som en vesentlig del av skolens arbeid med læring. Skolen skal arbeide både med vurdering for læring og vurdering av læring. Elevens kompetanse skal måles i forhold til målene i læreplanen. Elevene skal være kjent med målene for det de skal lære, med kjennetegn på oppnådd kompetanse, og de skal ha veiledning om hvordan de skal arbeide videre for å nærme seg kompetansemålene. Elevens skal ha både underveisvurdering og sluttvurdering. Med underveisvurdering forstår vi vurdering som skjer fortløpende gjennom hele skoleåret, og som skal bidra til elevens utvikling og læring. Underveisvurdering kan være både med og uten karakter, kan gis både muntlig i klasserommet, i elevsamtaler/vurderingssamtaler, og skriftlig på for eksempel prøver og innleverte arbeid. Vurderingen skal peke framover og gi elevene informasjon om hva som kreves, og hva de skal gjøre for å forbedre kompetanse. Elevene skal gis kompetanse i egenvurdering, og elevene skal delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling. Arbeidsplanene er målformulerte og skal vise eleven hva som skal kunnes ved slutten av perioden. Alle elever skal ha en planlagt og strukturert elevsamtale med kontaktlærer minimum en gang pr halvår, og det skal gjennomføres halvårlige konferansetimer med foresatte og elev. Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderinga og skal vise kompetansen til eleven i f. t. kompetansemåla i læreplanen. Den skal også gi rettledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin. Elevene får vurdering i form av halvårskarakterer fra 8.klassetrinn i fag og orden/oppførsel. Standpunktkarakter i Mat og helse ved slutten av 9. klassetrinn, samt for avslutta valgfag i 8. og 9.klasse, og standpunkt i de øvrige faga og orden/adferd ved slutten av 10.klassetrinn. Med sluttvurdering menes vurdering av elevens kompetanse ved slutten av opplæringa, - altså standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Karaktergradene som benyttes er fra 1-6 i fag, der karaktergrad 1 uttrykker at eleven har «svært lav» kompetanse og karaktergrad 6 at elevene har «framifrå kompetanse» i faget. Karaktergradene: god, nokså god og lite god blir benytta i orden/adferd. Kartleggingsprøver i skriftlige fag gjennomføres på 8.trinn tidlig høst. Det samme gjelder for digital kompetanse. Nasjonale prøver i lesing på norsk og engelsk, og regning gjennomføres på 8. trinn. På 9. trinn gjennomføres det prøver i regning og lesing på norsk. Disse prøvene skal gi informasjon om elevenes kompetanse i disse ferdighetene, og m.a. danne grunnlag for tilpassa opplæring. Hvert halvår arrangerer skolen halvårsprøver i alle de skriftlige fagene, enten muntlig eller skriftlig. På 10. klassetrinn gjennomføres fellesprøver for alle elevene i Ålesund kommune i nov. og april. Muntlig og skriftlig eksamen gjennomføres våren i 10.klasse.

16 Når skolefravær bekymrer oss Problematisk skolefravær og skolevegring De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Skolefravær over to uker, uten gyldig fravær, kan kalles skolevegring. Eleven kan være borte hele dagen, eller deler av skoledagen. Det fins mange grunner til at barn og unge ikke klarer å gå på skolen. Det kan være angst, depresjon, søvnvansker, vansker i samspillet mellom barn og foreldre, eller andre vansker i hjemmet. Det kan også skyldes noe som er vanskelig på skolen. Slik som mobbing, bråk i klassen, stadig skifte av lærere eller manglende tilrettelegging for barn med spesielle behov. Når kan skolevegring oppstå? Skolevegring kan oppstå gjennom hele den skolepliktige alderen, men det er en økt risiko i forbindelse med skolestart og overganger fra for eksempel barneskole til ungdomsskole. Skolevegring kan også oppstå i forbindelse med bytte av skole, ved oppstart etter ferier og etter perioder med sykdom. Oppmøtevanskene begynner ofte i det små, med fravær i noen timer, deler av dagen eller enkelte dager. Ofte blir skolevegring med tydelig på ungdomsskolen, når forventningspresset øker. Stress og traumatiske opplevelser spiller også en rolle. Hvordan har de det? Det er viktig å merke seg at barn og unge som har skolevegring ikke bare unnlater å møte på skolen fordi de ikke vil, eller ikke har foreldre som stiller opp. Som oftest er det en kombinasjon av flere årsaker som ligger bak skolevegringen. Barn og unge som vegrer seg for å gå på skolen, ønsker egentlig å gå, men greier det ikke. De har det vondt, og det gir seg ofte utslag i kroppslige plager som vondt i magen, kvalme og hodepine. De får kanskje ikke sove, og ender ofte med å snu døgnet. De kan gråte, rase og hyle om morgenen, og sette seg fysisk til motverge. Foreldre opplever store vansker med å få barnet på skolen, og føler seg oftest svært maktesløse. Det er en stor belastning for hele familien, selv om det ikke nødvendigvis er synlig for utenforstående som møter dem i en annen situasjon. Mange foreldre har skyld og skamfølelse. Informasjon og samarbeid Informasjon om hvordan skolen møter elever med bekymringsfullt fravær må være lett tilgjengelig for alle. Skolens ledelse må jevnlig informere ansatte om rutiner og dele ut denne brosjyren. Skolen må allerede på første foreldremøte drøfte med foreldrene hva som er akseptable fraværsgrunner. Gode rutiner for kommunikasjon mellom hjem og skole er viktig. Et godt samarbeid er nødvendig for vellykket tilbakeføring til skolen, og oppnås best ved en åpen, praktisk og løsningsorientert holdning. Helsesøster, PPT og andre instanser er viktige samarbeidspartnere i saker der elever har et bekymringsfullt skolefravær. Ta kontakt med hjelpeapparatet så tidlig som mulig. Andre tiltak Forhold ved skolen som kan skape vansker for eleven må bearbeides. En må se på det fysiske miljøet, klassemiljøet, skolemiljøet og hjemmemiljøet generelt. En må også se på elevens situasjon og utarbeide konkrete tiltak som evalueres jevnlig. Gode rutiner for registrering og oppfølging av fravær er nødvendig for å oppdage skolevegring tidlig. Kunnskap om psykiske vansker, struktur og forutsigbarhet i klassen, kombinert med evt. individuell tilrettelegging er viktige faktorer på skolen for å kunne forhindre utvikling av skolevegring.

17 Krav om føring av fravær på vitnemål. Alt fravær fra og med 8. klasse vil bli ført på elevens vitnemål. Ad. Særlige regler: se forskriften Fra pressemelding Kunnskapsdepartementet fastsetter med virkning fra 1. august strengere krav i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven om elevers fravær fra skolen. Antallet fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet reduseres fra 14 til 10, og det innføres tydeligere krav til dokumentasjon. De nye reglene innebærer også at elevene i forbindelse med sykdom bare kan stryke fravær fra og med den fjerde sykedagen. Elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom får likevel unntak fra dette siste punktet og kan stryke fravær fra første sykedag. Permisjon frå den pliktige opplæringa Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. Erfaring viser at det er viktig å sette inn tiltak tidlig dersom bekymringsfullt fravær oppstår. Viderehenvisning. Dersom barnet/ungdommen har psykiske vansker, og kommunale tiltak ikke hjelper skal det henvises til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP. Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge ikke lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Ved skolevegring kan barnet og familien ha behov for, og god nytte av hjelpetiltak gjennom barnevernstjenesten. Foreldre kan selv ta kontakt for å få hjelp, gjerne i samarbeid med skole. Dersom det er mistanke om omsorgssvikt, eller et barn viser vedvarende alvorlige atferdsvansker, har skole plikt til å informere barnevernstjenesten. Nyttig internettadresse:

18 MIDTTIMEAKTIVITETER I tillegg til at elevene skal ha tid til å spise i midttimen, har skolen lagt til rette for ulike midttimeaktiviteter for elevene. Dette for å øke trivsel, skape identitet og bidra til aktivitet. Fysisk Det er tilrettelagt for elevstyrte idrettsaktiviteter i alle midttimene, under veiledning av lærere. Der er aktivitetstilbud i gymsalene, i vestibylen og på fotball/ sandvolleyball-bana. Alle klassene har fått utdelt klasse-baller (fotball/volleyball) og bordtennis racketer/baller, og det blir arrangert turneringer mellom klassene både i innebandy, fotball, volleyball, bordtennis (inne i vestibylen og på bordene ute) og basket. Det arrangeres også skolemesterskap i sjakk. Det sosiale aspektet ved turneringer og aktivitetene er viktig, og det engasjerer på ulike måter de fleste elevene ved skolen. Musikk Musikkavdelingen holder også åpent i midttimene. Som elev får du mulighet til å bruke rom og utstyr i midttimene. På grunn av at der er mye kostbart utstyr må du avtale med en av musikklærerne før du får tilgang, men tilbudet er for alle. Noen dager i uken vil der også være musikklærer tilstede i midttimen. ELEVBIBLIOTEKET Elevbiblioteket ligger i 2.etg, og er et sted der elevene kan: Låne og lese bøker Finne informasjon i fagbøker og på Internett Gjøre lekser Spille kort og andre spill Spille sjakk Lese tegneserier og tidsskrifter I midttimene brukes biblioteket som sosial møteplass hvor elevene treffes på tvers av klassene. Der er alltid en voksen til stede. SKOLEKANTINE Kantinedriften er det elevene selv som står for, under veiledning av assistent. Elevene har ansvaret for driften. Kantina drives til selvkost, og er åpen i midttimen 2 dager i uka.

19

20

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisasjonsmodell Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet Personalet

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolemiljø Skolebygg Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisasjonsmodell Ordensregler Linjefag Fremmedspråk Utdanningsvalg Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Brede Sømoen Helsesøster, Ragnhild Markhus BT-Junior, Elisabeth DeLange Gjesdal

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 8. september 2014-9. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 8. september 2014-9. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 8. september 2014-9. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Monika Solvig Rådgiver Per Erling om vgs etter møtet med kontaktlærerne Alle elevene

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Innledning Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Fremmedspråk eller språklig fordypning Utdanningsvalg Valgfag

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Lars Skalle Fagopplæring, Knut Bjørkheim Alle elevene på Storetveit skal få oppleve

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 9. september 2015-9. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 9. september 2015-9. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. september 2015-9. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. trinn - Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. trinn - Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. trinn - Vormsund ungdomsskole - 13.09.2017 Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 Arkivsaksnr.: 08/466-2 Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 Arkivsaksnr.: 08/466-2 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 Arkivsaksnr.: 08/466-2 Dato: 24.01.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN INNSTILLING TIL: Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning/ Bystyret

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET VED VEITVET SKOLE. Våren "Vi utfordrer hele mennesket"

VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET VED VEITVET SKOLE. Våren Vi utfordrer hele mennesket VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET VED VEITVET SKOLE Våren 2017 "Vi utfordrer hele mennesket" UNGDOMSTRINNET Skolens pedagogiske profil. "Veitvet skole utfordrer hele mennesket". Skolens satsingsområder: Trygg

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP

LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP Vedtatt i hovedutvalget for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Nedre Eiker kommune OPPVEKST & KULTUR Hjemmel Leksehjelp Kommunen

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2016-2017 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer

Detaljer

Skolens forventninger

Skolens forventninger Skolens forventninger SKOLEDAGEN fra til 1. time 0815 0900 2. time 0900 0945 Friminutt 0945 0955 3. time 0955 1040 Matpause: 1040 1055 Midttime 1055 1115 4. time 1115 1200 5. time 1205 1250 6. time 1255

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer