Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune"

Transkript

1 Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr og 19, jfr. 22, foreslår Telemark fylkeskommune å frede Tollboden i Kragerø i Kragerø kommune. Omfanget av fredningen Fredningsforslaget gjelder gnr/bnr 32/48 i Kragerø kommune Fredningen med hjemmel i kulturminneloven 15 omfatter følgende: 1. Hovedbygning, bygningsnr på gnr/bnr 32/48, Kragerø kommune. Fredningen omfatter og hovedbygning og bryggerhus, eksteriør og følgende deler av interiøret: a. planløsning og romstruktur b. eldre brystpaneler, listverk, innvendige dører, vinduskarmer og tregulv c. jernovner med brannmur og ovnsnisjer d. lagrede bygningsdeler: demonterte deler av gelender fra innvendig trapp i inngangspartiet, trappetrinn fra trapp mellom 1. og 2. etasje, gamle takvindu (små). 2. Steinhus, bygningsnr på gnr/bnr 32/48, Kragerø kommune. Fredningen omfatter eksteriøret og følgende deler av interiøret: a. planløsning og romstruktur b. utedo med to seter for voksne og et for barn c. lagrede bygningsdeler: teglsteinsfliser fra gulv 3. Østre sjøbod/pakkhus, bygningsnr på gnr/bnr 32/48, Kragerø kommune. Fredningen omfatter eksteriøret til både pakkhus og utedotilbygg. 4. Vestre sjøbod/ pakkhus, bygningsnr på gnr/bnr 32/48. Kragerø kommune. Fredningen omfatter eksteriøret. Fredningen med hjemmel i kulturminneloven 19 omfatter et område omkring objektene. Området er avmerket på vedlagte kart. Formålet med fredningen Formålet med fredningen av Kragerø Tollsted er å bevare et kulturhistorisk og bygningshistorisk verdifullt og helhetlig tollstedsanlegg fra første halvdel av 1800-tallet. Fredningen skal ivareta hovedstrukturen i anlegget, og lesbarheten av dette som tidligere offentlig tollsted og bolig. Fredningen skal sikre og dokumentere de kulturhistoriske verdiene knyttet til anlegget, og til sammenhengen mellom sjøen, sjøboder, tollbod, hage og uthus. Fredningen skal sikre at anlegget opprettholdes som en fysisk og visuell enhet, slik det har utviklet seg siden tollstedet ble lagt til eiendommen i Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre arkitekturen. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning med dekor, vinduer og dører med eldre/opprinnelige beslag, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Fredningen av bygningenes interiør skal sikre konstruksjon, opprinnelig rominndeling, bygningsdeler, overflater og detaljering slik som dekor, panel og listverk og ovner. Fredningen omfatter også lagrede opprinnelige/eldre elementer som deler av gelender til trapp 1

2 opp i første etasje, varevinduer og dører i hovedhuset, lagrede teglsteinsfliser og utedo i steinhuset. Fredningen av området rundt bygningene har som formål å bevare og sikre virkningen av anlegget i omgivelsene, og ivareta bygningenes innbyrdes sammenheng og struktur. Fredningen skal videre sikre uttrykket til området rundt bygningene med elementer som bl.a. flaggstang, beplantning mellom pakkhus/sjøboder og gjerde mot gate og bryggefront med trapp på sjøsiden. Fredningen av bakhagen har som formål å sikre hagepreget med bl.a. frukttrær, murer, trapper, dekke, gressplen og tidligere struktur i hageanlegget. Forslag til fredningsbestemmelser Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og er fastsatt med hjemmel i kml 15 tredje ledd og 19 annet ledd. Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner. 1. Det er ikke tillatt å rive, skade eller flytte bygninger eller deler av disse. 2. Det er ikke tillatt å bygge om bygningens eksteriør. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf punkt Det er ikke tillatt å skifte ut elementer eller materialer, forandre overflater eller utføre annet arbeid utover ordinært vedlikehold på bygningens eksteriører. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf punkt Det er ikke tillatt å skifte ut elementer eller materialer, forandre overflater eller utføre annet arbeid utover ordinært vedlikehold i de interiører som omfattes av fredningen. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf punkt Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningens egenart og på en måte som ikke reduserer de kulturhistoriske verdiene. 6. Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjoner kan tillates i særlige tilfeller under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag, og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten. 7. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendring som kan forandre områdenes karakter eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Dette gjelder alle former for bebyggelse, anlegg av veier eller parkeringsplasser, oppsetting av gjerder, endring av beplantning, belysning eller belegg, planering, masseuttak, utfylling og andre landskapsinngrep (listen er ikke uttømmende). 8. Fredningen medfører at det må søkes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang alle typer tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, jf kulturminneloven 15a og Søknad om tillatelse skal sendes fylkeskommunen som avgjør om tiltaket kan iverksettes, evt. på visse vilkår. Oppstår det tvil om hva som anses som vanlig vedlikehold, skal fylkeskommunen likeledes kontaktes. 2

3 9. Fredningen skal ikke være til hinder for forsvarlig bruk av bygningsmassen. Det vil si at kulturminneforvaltningen skal gi dispensasjon for nødvendige og mindre vesentlige tiltak for å tilpasse bygningen til bruk, så lenge det ikke er i strid med formålet med fredningen. Følger av fredningen Lovhenvisning: Når det gjelder behandlingen av fredete bygninger og områdene rundt, vises det til kulturminneloven 15a, 16, 17, 18, 19 og 21. I henhold til forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven 1 nr. 2 er forvaltningen av fredete områder, bygninger og anlegg tillagt den enkelte fylkeskommune. I dette tilfellet Telemark fylkeskommune. I henhold til kml 15a og 19 tredje ledd kan fylkeskommunen i særlige tilfeller gi dispensasjon fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep, og som ikke er i strid med formålet med fredningen. Riksantikvaren er klageinstans for enkeltvedtak fattet av fylkeskommunen, jf. forvaltningsloven (fvl) 28. Fredning vil medføre at det må søkes om tillatelse til å sette i gang alle typer tiltak som går utover vanlig vedlikehold. Søknad om tillatelse skal sendes til fylkeskommunen som avgjør om tiltaket kan iverksettes eller ikke. Oppstår det tvil om hva som anses som vanlig vedlikehold skal fylkeskommunen likeledes kontaktes. Arbeider som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven må i tillegg forelegges kommunale myndigheter. Det gjøres oppmerksom på at tillatelser etter kulturminneloven må foreligge før tiltak i tråd med plan- og bygningsloven iverksettes. Vedlikehold: Det grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bygninger og anlegg er å bevare mest mulig av de opprinnelige eller eldre bygningselementene og detaljer som kledning, vinduer, dører, listverk, gerikter og overflatebehandling. Vedlikehold av fredete bygninger og anlegg skal så langt som mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk, og for øvrig i samsvar med fredningsbestemmelsene. Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg. For private eiere er det imidlertid anledning til å søke fylkeskommunen om tilskudd til vedlikehold og istandsettingsarbeider. Dersom krav i medhold av kml 15a virker fordyrende på arbeidet, skal det gis helt eller delvis vederlag for utgiftsøkningen, jf. kml 15a annet ledd. For mer informasjon om vedlikehold og forvaltning av fredete bygninger og anlegg, vises til Riksantikvarens informasjonsblader. Eierforhold og reguleringsstatus Eiendommen gnr/bnr 32/48 eies av Tollboden Eiendomsselskap AS. Området er i kommuneplanens arealdel , godkjent av Kragerø kommunestyre avsatt til sentrumsområde. Innenfor sentrumsområdet skal ifølge bestemmelsene gjeldende sentrumsplan for Kragerø fortsatt gjelde. 3

4 I det pågående arbeidet med ny kommunedelplan for sentrum blir tollbodanlegget regulert til hensynssone D. Forholdet til naturmangfoldloven (lov av nr 100) Naturmangfoldloven trådte i kraft Med denne loven har alle samfunnsområder ansvar for å ta naturmangfoldloven i betraktning i saksbehandling som berører natur. Fredningen av Tollboden i Kragerø innebærer en opprettholdelse av dagens situasjon med mulighet for endringer etter plan- og bygningsloven på ordinært vis. Fredningsområdet er på den bakgrunn kontrollert i Direktoratet for Naturforvaltnings naturbase, samt i Artskart uten funn av konflikter. Fredningen har altså etter vår egenvurdering ingen eller svært begrensede konsekvenser for natur og mangfoldet, jf. Naturmangfoldloven 8. Fylkeskommunens begrunnelse for fredning Det er i Stortingsmelding nr. 35 ( ) Fremtid med fotfeste et uttrykt nasjonalt mål at et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljø skal være vedtaksfredet innen Det er et overordnet mål at den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige bredden i de varig vernede kulturminnene og kulturmiljøene skal bli bedre, og at et representativt utvalg skal være fredet innen Fredningen av Tollboden som tollsted og som kystkultur er et ledd i dette, og har sin bakgrunn i Fredningsplan for etterreformatoriske kulturminner i Telemark (1995). Fredningen er også en fullføring av den midlertidige fredningen av tollstedet av Tollboden i Kragerø representerer gjennom sin funksjon en uavbrutt tollhistorie i Kragerø fra Den representerer videre spesifikt fasen i norsk tollhistorie der staten overtar tolloppkrevingen på slutten av 1700-tallet, og hvor private eiendommer kjøpes opp og får ny funksjon som tollbod. Historisk sett har salgbare varer fra omlandet og gode havner dannet utgangspunkt for fremvekst av ladesteder i Telemark. Eksport og import av varer medførte en etablering av tollsteder. Kragerø med tollsted er en representant for kystkulturen i Telemark og den nasjonale og internasjonale merkantilhistorien ladestedet Kragerø er en del av. Tollbodanlegget fungerte også som bolig for tollbetjenter/ansatte. Hagedelen av anlegget sammen med bryggerhus og deler av hovedbygningen med bryggerhus forteller om denne historien. Landets tollboder utgjør, som en samlet enhet, en verdifull del av nasjonens kulturarv. Tollboden i Kragerø er således et viktig kulturminne både som en del av vår kystkultur og som en offentlig bygning som representerte statens historie. Telemark fylkeskommune mener det er nødvendig å frede et område rundt bygningene for å bevare sammenhengen mellom dem og virkningen av dem i omgivelsene. Uten en synlig og lesbar struktur, sammenheng og virkning i byrommet og uten miljøskapende og historiefortellende elementer som grøntareal, flaggstang, dekker, gjerder, murer, trær osv. blir anleggets verdi som samlet kulturmiljø redusert. 4

5 Anlegget er typisk for byggeskikken i området på slutten av 1700-tallet og har som helhet en bevisst arkitektonisk utforming som et klassisk fortollingsanlegg med kontordel, ekspedisjonsdel og pakkhusdel. Bygningene har i seg selv høy aldersverdi. De har som mange av de gamle tollbodene stort sett beholdt sine eksteriører, mens interiørene er modernisert. Særlig har ekspedisjons- og kontrollrutinene som ble innført i etaten fra rundt 1960 medført andre innredningsbehov. Hovedbygningen har bevart flere bygningselementer både fra tallet og 1800-tallet, samtidig som den bærer preg av tollfunksjonelle endringer og moderniseringsbehov som bad, vaskerom og kjøkken. Kragerø tollsted er en godt bevart struktur som knytter tollbodanleggets offentlige funksjon som tollsted sammen med dets funksjon som bolig for tollstedets ansatte, slik det har vokst frem i et allerede eksisterende kystbyrom. Det fremstår med integritet og moderat autentisitet. Anlegget er helstøpt og mangler ingen vesentlige elementer. Det er gjort enkelte endringer i eksteriører, interiører og i uteområdet som medfører at det har noe, men ikke vesentlig redusert autentisitet. Beskrivelse av fredningsobjektene og området Tollvesenets historie i Kragerø går tilbake til Da ble Tollboden flyttet fra Kiil inn til Kragerø, og ny tollbod ble bygget mellom Dette må ses i sammenheng med den nye tolloven som kom i 1632, Ordinatze om Toldens Oppebørsel, som ga forordning om tolloppkreving og organisering av tollvesenet som egen etat. Som en følge av dette ble det på 1650-tallet utstedt ordre om å bygge tollboder i Norge. Den eldste tollbod i Kragerø lå sannsynligvis i nærheten av der hvor Victoria hotell ligger nå. Denne tollboden brant ned i brannen i Kragerø i I perioden frem til 1822 leide staten (tollvesenet) lokaler ulike steder i byen, blant annet på Barthebrygga i et hus som toller Bredesen hadde kjøpt til eget bruk. I Tollforordningen av 1691 og 1732 nevnes tollboden i Kragerø som ladested der det kan losses, lades og fortolles kornvarer fra Danmark, samt trelast til utskipning. Inntil 1739 lå tollbod i Kragerø under Skiens jurisdiksjon, men etter dette hadde Kragerø fortollingsfrihet på alle inn og utgående varer. Nåværende Kragerø tollbod knyttes til tolletatens utbyggingsfase på første del av 1800-tallet. Statens overtakelse av tolloppkrevingen på slutten av 1700-tallet medførte en vesentlig utbygging av etaten. Det ble rundt 1800 kjøpt opp flere private eiendommer som ble gjort om til tollboder i hele landet. I henhold til tollkalenderen av 1823 var det da 11 tollboder i landet som var eid av staten. Tollboden i Kragerø var en av disse. Bygningen ble kjøpt opp for dette formål i Tollbod med bryggerhus Hovedbygningen skal være bygget i for kjøpmann og trelasthandler Henrik Moss. På det tidspunkt ble to eiendommer slått sammen og deler av den da eksisterende bebyggelsen ble revet. Restene av gjenstående bebyggelse ble om- og påbygget, etter sigende i en klassisistisk stil med en lett utoverspringende 2. etasje. Fra 1795 skiftet bygningen eiere en rekke ganger. Staten kjøpte huset på auksjon 1822 for bruk som tollbod. I denne sammenheng ble det gjennomført en større istandsetting av bygningen, og det ble gjort arbeider på mur, inn- og utvendig panel, vinduer, renner uthus, trapper mv. Bygningen gjennomgikk en ny istandsetting utvendig med arbeider på panel og i den dekorative 5

6 utsmykning, samt grunnmur. På tallet fikk bygningen nytt tak mot havna. Fasaden har i nyere tid fått maskinpanel i stedet for de brede, profilerte over og underliggere som ses på gavlveggene. Bygningen fungerte som tollbod fram til Branntaksten fra 1809 beskriver tollboden som en toetasjes bygning med bord- og stentak, med 11 værelser,11 kakkelovner, kjøkken med skorstein, bryggerhus med skorstein og bakerovn, og 28 fag vinduer. Branntaksten fra 1838 omtaler også en kjeller under hovedbygningens kjøkken. Dagens bygning er en toetasjes tømre med tømmermannspanel og helvalmtak med svart glasert teglstein. Mot nord er taket delvis tekket med enkeltkrum rød teglstein. Hovedinngangen fra gaten er sentralt plassert på fasaden og har klassisistiske trekk som gresk tannsnitt. Mot gaten har bygningen to fags vinduer med åtte glass i hver rute. Fasaden mot syd har smårutede vinduer og en noe smalere tømmermannskledning fra istandsettingen i Plantegninger fra tiden etter at tollbodsfunksjonen var avsluttet viser at de to rom sør for trapp ut mot gaten var kontorer. Dette støttes også etter spor i gulv som viser en form for ekspedisjon. Nordlige del av bygningen følger vanlig romdisponering, med stuer ut mot gate og kjøkken og private rom i bakkant. Rom bak trapp mot bakgård er angitt som soveværelse. Rommene i andre etasje er soveværelser og andre private rom. Hovedhuset har et tilbygd bryggerhus mot nord. Bryggerhuset kan være samtidig med tollboden slik den fremstod på slutten av 1700-tallet. Bryggerhuset er en enetasjes panelkledt tømre med saltak med enkeltkrum rød tegsltein. Mot hovedhuset faller terrenget og her utvides bygningen med en kjelleretasje med dør som kobler hovedbygningen til bakgården. Dagens bygning har vært gjennom flere endringer som en følge av at bygningen har vært benyttet som tollbod fra 1822 til Fast inventar knyttet til selve kontor og ekspedisjonsdelen er i dag borte. Imidlertid finnes det spor etter ekspedisjonsdel i den sørlige delen av bygningen. Eksteriøret er godt bevart. Bygningen har middels til god autentisitet og middels integritet. Utvendig er bygningen godt bevart og fremstår uten store endringer. Bygningen har ikke lenger interiør som kan knyttes til dens funksjon som tollsted, mens boligfunksjonen kan avleses. Bygningen har vært gjennom enkelte endringer i eksteriører, interiører som medfører at det har noe, men ikke vesentlig redusert autentisitet. Bygningen har overordnet TG 2 med behov for en rekke utbedringer. Flere av disse knytter seg til en tidligere istandsetting som bare delvis har blitt gjennomført. Det er bl.a. behov for ferdigstillings- og istandsettingsarbeider av baderom og kjøkken, samt vegger, himlinger, gulv, vinduer og overflater. I 2. etasje er det behov for utbedringer av enkelte råteskader etter taklekkasje. Det må utføres tettingsarbeider på yttertak. 2. Steinhuset Steinhuset ligger i bakhagen, nordøst for hovedbygningen. Det er grunn til å tro at bygningen stammer fra første halvdel av 1800-tallet. I branntakst av 1809 nevnes ikke 6

7 steinbygningen, men i branntaksten av 1838 kan man lese at det til tollbodbebyggelsen har kommet et murt hus, med bod, heste- og kustall samt loft. På 1880-tallet skal det ha vært stall og pakkrom i bygningen. Steinhuset er et enetasjes bygg reist hovedsakelig i slaggstein murt i forband med kalkmørtel. Veggene er pusset med kalpuss. Deler av konstruksjonen, mot øst og nord, er reist i naturstein. Det finnes også noe teglstein ved vindusåpninger og hjørner. Takkonstruksjon er utført i tre og krager ut over den sørvendte fasaden. I fasaden mot sør har bygningen fire dører i tre med tilhørende tretrapper og ett enkeltrams vindu med 8 ruter. Mot vest er det to torams vinduer med 8 ruter i hver ramme. I den nordlige fasade er det to vinduer, disse er torams med 6 ruter i hver ramme. I denne delen av fasaden er det også en større åpning uten dør inn i møkkakjelleren. Taket har på denne siden et takopplett. Eldre fotografier viser at bygningen lenge har stått upusset. I Kragerø bys historie fra 1916 er bygningen med upusset murverk og doble 2x6 rams vinduer med hvitmalte vinduskarmer. Disse har i senere tid blitt malt røde. Bygningen har to rom med en mellomliggende møkkakjeller. Den sørlige del av denne er avdelt med lettvegg som utedo, mens det mot nord ikke finnes noen vegg. Med unntak av utedoen har ingen av rommene originalt inventar. I de innvendige vegger i møkkakjelleren er det to luker i hver side, dette er sannsynligvis spor etter eldre møkkaluker. Bygningen har god autentisitet og integritet. Den bevarte møkkakjelleren med utedo og møkkaluker sikrer lesbarheten av bygningen. Bygningen har ellers gjennomgått få endringer noe som medfører at den har god autentisitet. Bygningen har i dag overordnet TG 2 og har behov for en rekke utbedringer. Det ble på slutten av 1990-tallet igangsatt et istandsettingsarbeid som ikke ble ferdigstilt, i den sammenheng ble et teglsteinsgulv fjernet. Disse steinene ligger i dag lagret utenfor steinhuset. I 2013 ble veggene kalkpusset, og det er gjort omfattende arbeider på tak. Det er i 2014 planlagt arbeider på vinduer. Ett av rommene mangler i dag gulvkledning. Gulv, vinduer og dører har TG Vestre pakkhus Vestre pakkhus ligger sørvest for hovedbygningen mellom bryggekant og vei, og danner sammen med østre pakkhus en innramming for tollboden. Dagens bygning er en enetasjes bygning. Den er delvis oppført som tømre og delvis i reisverk. Bygningen er kledt med tømmermannspanel, og saltaket er tekket med rød enkeltkrum teglstein. Taket på vestre vaktstue har en noe slakere vinkel enn den østre bod, og antydes å være bygget om rundt Fasaden mot øst har en tofløyet port og ett enkeltrams vindu med fire ruter og to torams vinduer med åtte ruter. Opprinnelig har bygningen sannsynligvis hatt funksjon som vakthus, bod og materialbod. Bygningen har sannsynligvis opprinnelig hatt tre rom. Et av rommene kan ha vært i bruk som boligrom for tollpersonalet, tollrosskarler eller tollvaktmannskaper.bygningens eksteriør har middels autentisitet og integritet. Det er 7

8 gjort en rekke større forandringer i bygningens inventar, og det er i dag kun enkelte spor av den opprinnelige rominndeling og interiør. Bygningen er i god stand med TG 1 og trenger kun ordinært vedlikehold. 4. Østre pakkhus med utedotilbygg Område: Østre pakkhus ligger sørøst for hovedbygningen mellom bryggekant og vei, og danner sammen med vestre pakkhus en innramming for tollboden. Dagens bygning er en enetasjes tømre med tømmermannskledning og tak tekket med enkeltkrum rød teglstein. Bygningen har mot sør et tilbygg med pulttak. Dette tilbygget er tollvesenets gamle utedo, i dag modernisert innvendig med vannklosett. Fasaden mot vest har firefløyet dør, sannsynligvis gjort i perioden , og fire enkeltstående vinduer med fire ruter og smijernssprosser innenfor de ytre rammene. Mot nord er det et treramsvindu med fire ruter i hver ramme. Fasaden mot nord har også tofløyet port, dette er den opprinnelige pakkboddør. Under kledning mot plassen skal det være spor etter eldre vinduer fra den tid boden hadde flere rom. Bygningen har gjennomgått store endringer fra midten av 1990-tallet. Kledningen på gavlveggene skal være fra ca Fundamentet har også gjennomgått større utbedringer. Tømmerkassens bunnsvill er fjernet grunnet råteskader, og har nå sokkel i lecablokkmur med ny svill lagt ovenpå. Innvendig er gulvbord, bjelker og grunnens bolverker med fyll fjernet ned til sjøvannsnivå og ny bærende grunnmur er betongsåle murt opp av lecablokker. Bygningens eksteriør har middels autentisitet og integritet. Det er gjort en rekke større forandringer i bygningens inventar, og det er i dag kun enkelte spor av den opprinnelige rominndeling og interiør. Bygningen er i god stand med TG 1 og trenger kun ordinært vedlikehold. Mot sør danner hovedhus, gate og de to pakkhus en åpen plass som avsluttes av bryggefronten med trapp. Flaggstang og de eksisterende trær inne på plassen har sin rolle i innrammingen av hovedhuset. Integriteten til denne delen av anlegget er noe svekket av den i senere tid oppbygde bevertningsbygning, men anlegget er fremdeles lesbart. Mot gate er plassen mellom pakkhusene avgrenset med et stakittgjerde med port. Gjerdet er av nyere dato. Eldre illustrasjoner viser at det har vært gjerde her opprinnelig, men ingen port. Opprinnelig skal det ha vært et lite hageanlegg på plassen. Mens den sørlige del av anlegget har en stram symmetrisk oppbygging, har bakhagen et mer organisk preg. Fra hovedbygningen hever terrenget seg mot bryggerhus og steinhus, og den øvre del av hageanlegget heller svakt nedover mot hovedbygningen. De vesentlige elementer i nordre del av anlegget er bakgårdsrommet og grøntanlegget med beplantning og gjerde. Opprinnelig skal det ha vært et lysthus i hagen. Eldre fortegnelser beskriver lysthuset som oppført av stakitter med bordtak, 4,5 alen langt og 4,5 alen bredt. Gjerdet beskrives som et plankeverk, 90 alen langt og 3 alen høyt. Anlegget som helhet har middels til høy autentisitet. Bygningene har vært gjennom enkelte endringer, men hovedbygningen har mange eldre deler bevart, det samme gjelder øvrig 8

9 bebyggelse og anlegg. Anlegget som helhet har middels til høy integritet. Anleggets enkeltdeler med pakkhus, tollbod og ekspedisjon er bevart, likeledes deres innbyrdes sammenheng. Bakhagen har noe lavere autentisitet og integritet enn frontområdet. Deler av anleggets bebyggelse er forsvunnet. Bruksfunksjonen til bakhagen er på grunn av frukttrær og uthusbebyggelse lesbar, mens funksjon som rekreasjonsområde har mistet mye av sin lesbarhet sammen med tapet av tidligere omtalte lysthus. Saksgang og høringsuttalelser Telemark fylkeskommune varslet oppstart om ordinær fredningssak med svarfrist I samsvar med kulturminneloven 22.1 annet ledd ble melding om igangsetting av fredningssak kunngjort i avisene Varden, TA og Kragerø Blad Vestmar. Det kom en høringsuttalelser til varsel om oppstart av fredningssak, denne kom innenfor fristen. Ved en inkurie falt denne opplysningen ut under høringsrunden. 1) Innspill fra Kragerø og Skåtøy historielag datert a) Historielaget uttrykte sin fulle støtte til fredningen. b) Historielaget pekte på at det er viktig at bygningen og eiendommen ellers fortsatt må ha bruksverdi som kan tilpasses vår tid. Det er ikke ønskelig at fredningen fører til at den blir stående tom og ubrukt. Telemark fylkeskommunes kommentar: a) Telemark fylkeskommune er enig i viktigheten av at fredete bygninger er i bruk. Vi anser forsvarlig bruk som et godt vern av en fredet bygning og eiendom. Det er foretatt møter og befaringer med eiere og berørte parter vinter og vår 2013 og Det endelige fredningsforslaget ble sendt på høring til berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden til I samsvar med kulturminneloven 22.2 ble høringen av fredningsforslaget kunngjort i avisene Varden, TA, Vestmar Kragerø Blad, samt Norsk lysningsblad. Det ble sendt ut en presisering av fredningsforslaget til eier av tollboden, Tollboden Eiendom, vedrørende fredningsforslaget som var lagt ut til offentlig høring. Ordlyden i dette er som følger: «Vi viser til brev datert med forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø. Ved en inkurie er det falt ut et punkt under hva fredningen omfatter. Telemark fylkeskommune ønsker med dette å rette opp i det og sender derfor ut denne presiseringen. I steinhuset i hagen er det en utedo. Den er ikke listet opp under fredningens omfang, men vi vil presisere at den inngår i fredningen. Utedoen er i fredningsforslaget omtalt under formål med fredningen og under beskrivelsen av bygningen, så det er på det rene at fredningen også omfatter utedoen. Dette vil bli rettet opp av oss når fredningsforslaget politisk behandles i Kragerø kommune etter at det har vært ute til offentlig høring. 9

10 For ordens skyld sender vi nå ut denne presiseringen, og gjør oppmerksom på at det vil bli stående slik i fredningsdokumentet. Med dette tillegget så forlenger vi høringsfristen for dere slik at den settes til » Høringsuttalelser og innspill til fredningsforslaget med kommentar fra Telemark fylkeskommune: 1. Statens vegvesen (uttalen i sin helhet ligger vedlagt) a. Statens vegvesen har ingen merknader til forslag om fredning av Tollboden. 2. Helge K. Strømme (uttalen i sin helhet ligger vedlagt) Innspill gjelder i hovedsak detaljer og faktaopplysninger tilknyttet Kragerø Tollsted og til anlegget. Telemark fylkeskommunes kommentar: Vi har endret noe av teksten i historikken i henhold til innspill fra Helge K. Strømme, som skriver bok om noen av gårdene i Kragerø. 3. Fredrik Norrby og Ivar Tollefsen, Tollboden Eiendom (uttalelsen i sin helhet ligger vedlagt) a. Steinhuset og den planlagte innredningen med tre soverom med tilhørende baderom er en viktig del av å kunne skape et drivverdig overnattingstilbud i de gamle bygningene. Det ansees ikke som mulig uten at den gamle utedoen inngår i arealene som benyttes. b. Det bemerkes at utedoen delvis har rast sammen på den ene siden og det ikke er forsvarlig å ta i bruk eller oppholde seg i rommet. Selv om utedoen restaureres vil den aldri kunne benyttes som toalettløsning, og vil slik kun bli en museumsgjenstand. c. Utvendig fasade og rominndeling vil forbli uforandret selv om rommet med utedoen får et annet formål. d. Dersom utedoen dokumenteres godt gjennom bildedokumentasjon og plankebordene bevares, vil det være mulig å tilbakestille rommet på et senere tidspunkt. e. Eier bruker mye midler på restaurering av Tollboden, og man forsøker lojalt å bevare så mye som mulig og la de gamle rommene inngå i virksomheten på en god måte. En fredning av utedoen vil ødelegge muligheten for utnyttelse av steinhuset. Telemark fylkeskommunes kommentarer: a. Telemark fylkeskommune mener fredningen ikke er til hinder for å drive utleie av rom i steinhuset. I forslag til fredningsbestemmelsene punkt 9 legges det til rette for at Tollboden skal kunne brukes. En fredning skal legge til rette for bruk så lenge denne er forsvarlig og tar hensyn til fredningen. En fredning sier heller ikke noe om hvilken type bruk en bygning som steinhuset kan ha, og det er dermed helt åpent for at det kan drives overnattingsvirksomhet her. 10

11 Telemark fylkeskommune har behandlet en søknad om dispensasjon til innredning av tre soverom med tilhørende bad og to publikumstoalett i steinhuset. Det ble da gitt uttrykk for at bruken av hagen med steinhus skal være privat. Det ble gitt avslag på deler av søknad blant annet fordi den innebar fjerning av utedo. Det ble da sagt at vi gjerne vil ha alternative løsninger for arealutnyttelse i steinhuset. Telemark fylkeskommune mener det kan være mulig å få til tre rom med bad i steinhuset, og samtidig ta vare på utedoen, dersom man flytter publikumstoaletter til et annet bygg på området. b. Utedoen består av et sete for voksne og et for barn. Bevarte utedoer i bymiljø er sjelden vare, og er et viktig og sjeldent vitne om fortidens sanitære forhold. Dette er en del av vår historie som det i dag er lite kunnskap om. Telemark fylkeskommune har ikke noen forventning om at utedoen skal taes i bruk som toalettløsning, men vi anser at den er et viktig historiefortellende element for forståelsen av Tollboden som helhet, og at den derfor er viktig å innlemme i fredningen. Vi er enige i at det ikke et rom det er forsvarlig å oppholde seg i slik tilstanden er nå, men dersom den settes i stand kan den bli en interessant og kuriøst tilskudd til anlegget. Telemark fylkeskommune mener at formidlingsverdien som ligger i utedoen er så høy, at den gjennom denne alene vil være en viktig ressurs for Tollboden. d. Telemark fylkeskommune ser at dette er en av flere mulige løsninger for hvordan man kan løse problemstillingen vedrørende utedoen dersom den inngår i fredningen, men mener den for å kunne behandles slik likevel må omfattes av fredningen. e. Det er veldig positivt at eier bruker mye midler på å restaurere Tollboden og at dette ønskes utført gjennom å bevare så mye som mulig. Det er også svært positivt at de gamle rommene restaureres og tas i bruk for å inngå i virksomheten på en god måte. Det er også gitt en større sum med tilskudd fra Riksantikvarens midler for å bidra til istandsettingen av anlegget. Telemark fylkeskommune mener imidlertid at en bevaring av utedoen ikke vil ødelegge for muligheten til å utnytte steinhuset. Det betyr at man må søke andre alternative løsninger enn det som er tenkt så langt. Øvrige merknader er ikke mottatt. Politisk behandling i kommunestyret Kragerø Saken ble sendt til Kragerø kommune for politisk behandling i kommunestyret Saken ble behandlet i kommunestyret , vedtaket lyder søm følger: «Kragerø kommune anbefaler at bygningsfredning og områdefredning av eiendommen gnr 32 bnr 48, Kragerø tollbod vedtas etter kulturminnelovens 15 og 19 i samsvar med fredningsforslag av fra Telemark fylkeskommune for hovedbygning, bygningsnr , østre sjøbod/pakkhus, bygningsnr , vestre sjøbod/ pakkhus, bygningsnr samt området omkring fredningsobjektene. 11

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Tollboden Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Vår ref. 01/1443-73 ADR C50/RANG Dato 26.05.2014 Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av

Detaljer

Kragerø tollbod Dokumentasjonsvedlegg. Del I

Kragerø tollbod Dokumentasjonsvedlegg. Del I Kragerø tollbod Dokumentasjonsvedlegg Del I VEDLEGG TIL VEDTAK OM FREDNING ETTER KULTURMINNELOVEN 15 OG 19 Foto: Telemark fylkeskommune. 1 Innhold 1. Beliggenhet... 3 2. Historikk... 4 3. Beskrivelse av

Detaljer

Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune - forslag om fredning

Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune - forslag om fredning Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune - forslag om fredning Riksantikvaren har myndighet til å fatte vedtak om fredning. Det er regionalforvaltningen som normalt starter opp en fredningssak.

Detaljer

Varsel om oppstart av fredningssak med hjemmel i kulturminneloven 15 og 19 jf. 22 - Sud Åbø- ID 86727-6/3 - Hjartdal kommune

Varsel om oppstart av fredningssak med hjemmel i kulturminneloven 15 og 19 jf. 22 - Sud Åbø- ID 86727-6/3 - Hjartdal kommune 1 av 5 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anund Johannes Grini, tlf. +47 35 91 74 20 Se mottakerliste Varsel om oppstart av

Detaljer

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune.

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Fastsatt av Riksantikvaren 26. mai 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmirmer 22a, jf. 15, og forskriflt

Detaljer

HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK, GBNR. 40/613 I HAUGESUND KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19 JF.

HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK, GBNR. 40/613 I HAUGESUND KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19 JF. HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK, GBNR. 40/613 I HAUGESUND KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19 JF. 22 FORSLAG TIL VEDTAK: Med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Se mottakerliste Vår ref. 13/2747-2 ADR C50/ANEI Dato 04.02.2014 Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Hydrogenfabrikk Såheim II (313-bygget

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Se mottakerliste Vår ref. 08/2409-16 ADR C50/HALJ Dato 01.04.2014 Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Krutthuset - Fossum jernverk - 9/2

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BRATTØRKAIA 13B, TRONDHEIM Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 439/18 AskeladdenID: 117616 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2502001 Omfang

Detaljer

DOMBÅS KINO, GNR. 6 BNR. 34 OG DELER AV GNR. 6 BNR. 3, GNR. 6 BNR. 16 I DOVRE KOMMUNE.

DOMBÅS KINO, GNR. 6 BNR. 34 OG DELER AV GNR. 6 BNR. 3, GNR. 6 BNR. 16 I DOVRE KOMMUNE. Til eier DOMBÅS KINO, GNR. 6 BNR. 34 OG DELER AV GNR. 6 BNR. 3, GNR. 6 BNR. 16 I DOVRE KOMMUNE. FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19, JF 22 HØRING. I medhold av lov om kulturminner

Detaljer

Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak

Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/06630-11 Anne Bjørg Evensen Svestad 17.12.201 3 Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREKKESTØ TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 926/Lillesand Gnr/bnr: 6/26 6/25, 6/26 AskeladdenID: 175308 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer MØVIK TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 7/585 AskeladdenID: 175307 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREKKESTØ TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 926/Lillesand Gnr/bnr: 6/26 6/25, 6/26 AskeladdenID: 175308 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN JF. KULTURMINNELOVEN 22

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN JF. KULTURMINNELOVEN 22 SENTRALADMINISTRASJONEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Rune Jensen 26.02.2014 2011/19548-14/17693/2014 FREDNING C53 Telefon 22055672 Deres dato Deres referanse Forslag til fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG, BISPEGATA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 403/54 AskeladdenID: 175072 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 220/49 AskeladdenID: 148675 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet URANIENBORG, ROALD AMUNDSENS HJEM

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet URANIENBORG, ROALD AMUNDSENS HJEM Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer URANIENBORG, ROALD AMUNDSENS HJEM Kommune: 217/Oppegård Gnr/bnr: 35/62 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer GRAVNINGSUND TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 111/Hvaler Gnr/bnr: 29/14 30/27 AskeladdenID: 175311 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer LARKOLLEN TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 136/Rygge Gnr/bnr: 34/405 AskeladdenID: 175313 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STAUR GÅRD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 75/1 AskeladdenID: 161009 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Kommune: 1231/Ullensvang Gnr/bnr: 73/14 AskeladdenID: 174915 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer NY HELLESUND TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 1018/Søgne Gnr/bnr: 21/55 AskeladdenID: 175303 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SANDØSUND TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 723/Tjøme Gnr/bnr: 31/3, 31/133 31/3 AskeladdenID: 175306 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Kommune: 709/Larvik Gnr/bnr: 3020/771 AskeladdenID: 174932 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STORGATA 162, PORSGRUNN Kommune: 805/Porsgrunn Gnr/bnr: 200/2563/0 AskeladdenID: 117600 Referanse til landsverneplan: Kompleks 492001 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SVINØY TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 1029/Lindesnes Gnr/bnr: 131/1-13, 44/32 131/1-13 AskeladdenID: 175314 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG, BISPEGATA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 403/54 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND Kommune: 702/Holmestrand Gnr/bnr: 129/91 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 622 Omfang

Detaljer

VILLA FRIDHEIM, GNR 197 BNR 10 FNR 1, OG FRIDHEIM GNR 197 BNR 10, KRØDSHERAD KOMMUNE

VILLA FRIDHEIM, GNR 197 BNR 10 FNR 1, OG FRIDHEIM GNR 197 BNR 10, KRØDSHERAD KOMMUNE førstekonsulent Linda Veiby DERES REF. 98202844 DERES DATO postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no VÅR REF. 06/1208-1 Ark. B-61 VÅR DATO Brev til likelydende parter - se adresseliste VILLA FRIDHEIM, GNR

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 TØYEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 999/261 229/166 229/110 AskeladdenID: 117755 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NMBU, NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 55/22 220/87 AskeladdenID: 167029 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet AULESTAD, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS EIENDOM

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet AULESTAD, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS EIENDOM Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer AULESTAD, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS EIENDOM Kommune: 522/Gausdal Gnr/bnr: 140/9 140/9, 140/9/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 KONGSVOLD FJELDSTUE Kommune: 1634/Oppdal Gnr/bnr: 62/1 AskeladdenID: 212882 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 413/124 413/122, 124 413/122 AskeladdenID: 148702 Referanse

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 TØYEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 999/261 229/166 229/110, 229/165 229/110 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 MUSÉPLASS 3 DE NATURHISTORISKE SAMLINGER Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/519 AskeladdenID: 175075 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BORØY TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 914/Tvedestrand Gnr/bnr: 76/104 AskeladdenID: 175310 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

i TELEMARK FYLKESKOMMUNE Avdeling for regional utvikling Team kulturminnevern Ref N0rSkHydro ASA myref 14/633-6

i TELEMARK FYLKESKOMMUNE Avdeling for regional utvikling Team kulturminnevern Ref N0rSkHydro ASA myref 14/633-6 i TELEMARK FYLKESKOMMUNE Avdeling for regional utvikling Team kulturminnevern Ref N0rSkHydro ASA myref 14/633-6 Postboks 980 Skøyen ADRC50/ANEI 0240 OSLO Dato 17.06.2014 Markerte deler er unntatt offentlighet,

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SKANSEGATEN 2, STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/1215/0 AskeladdenID: 117613 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2496001 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 SOGNLI FORSØKSGÅRD Kommune: 1638/Orkdal Gnr/bnr: 248/1 266/7 AskeladdenID: 212938 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer LARKOLLEN TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 136/Rygge Gnr/bnr: 34/405 AskeladdenID: 175313 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/66, 84, 237 503/66, 84 503/66,210,8,222,10,11 0,237 503/8, 10,

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer RYTTERKORPSETS BYGNINGER Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/161 207/447 AskeladdenID: 162953 og163713 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Se mottakerliste Vår ref. 13/2746-2 ADR C50/ANEI Dato 20.01.2014 Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Fjøset (Fossov. 1) og Fjøsgårdene (Sam

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/8, 10, 110, 209, 210, 222, 237 503/66, 84 503/66, 84, 237 503/66,210,8,222,10,11

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 ØVRE STORWARTZ Kommune: 1640/Røros Gnr/bnr: 141/6 141/6, 141/7 AskeladdenID: 213038 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer VIK FENGSEL Kommune: 1417/Vik Gnr/bnr: 2/3 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang FENGSEL

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer CORT ADELERS GATE 30, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/21 AskeladdenID: 117575 Referanse til landsverneplan: Kompleks 95001 Omfang

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4376 HELLELAND

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4376 HELLELAND FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Herborg og Kåre Øen Hansen Øyaveien 48 4376 HELLELAND 19.10.2017 Deres ref.: Saksbehandler: Øyvind Malmin Saksnr. 17/9484 Direkte innvalg: 51 92 10 55 Løpenr. 75706/17

Detaljer

Bakke lensmannsgård, gnr./bnr. 138/5, i Flekkefjord kommune - vedtak om fredning

Bakke lensmannsgård, gnr./bnr. 138/5, i Flekkefjord kommune - vedtak om fredning SAKSBEHANDLER Berit Rønsen Tove Elise Ihler VÅR REF. 15/00177-6 ARK. B - Bygninger DERES REF. 217 (Flekkefjord) Flekkefjord - VA INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 14.08.2017 TELEFAKS +47 22 94 04 04

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer JONATUNET Kommune: 1227/Jondal Gnr/bnr: 31/13 AskeladdenID: 148711 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer KALFARVEIEN 31, BERGEN Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 166/1121 AskeladdenID: 117612 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 162/913 AskeladdenID: 148695 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 162/913 Askeladden ID: Referanse til : Kompleks 9900113 Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang 310104-1966 139792009 162/913

Detaljer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND, Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/42 AskeladdenID: 131051 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSK.NORD-TRLAG,RØSTAD Kommune: 1719/Levanger Gnr/bnr: 274/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SYDNESHAUGEN SKOLE Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/510 AskeladdenID: 175092 Referanse til landsverneplan: Kompleks 9900493 Omfang

Detaljer

Vedlegg nr. 4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Vedlegg nr. 4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 507/2303 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 13853 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

SOLOBSERVATORIET PÅ HARESTUA, GNR. 116 BNR. 3, LUNNER KOMMUNE, OPPLAND FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15, JF.

SOLOBSERVATORIET PÅ HARESTUA, GNR. 116 BNR. 3, LUNNER KOMMUNE, OPPLAND FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15, JF. Lunner kommune, kommunestyret SOLOBSERVATORIET PÅ HARESTUA, GNR. 116 BNR. 3, LUNNER KOMMUNE, OPPLAND FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15, JF. 22 HØRING I medhold av lov om kulturminner

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 GLØSHAUGEN Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 62/400 405/177 400/14,56,177,181,209 /527 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORDLANDSSYKEHUSET RØNVIK Kommune: 1804/Bodø Gnr/bnr: 38/286 38/287, 697 38/659 38/697 AskeladdenID: 148705 Referanse til : Omfang fredning

Detaljer

DERES REF. VÅR REF. *

DERES REF. VÅR REF. * postmottak@ra.no DERES DATO Bru Lars Erik Eibak TELEFAKS +47 22 94 04 04 INNVALGSTELEFON +47 982 02 785 SAKSBEHANDLER Bård Langvandslien www.riksantikvaren.no VAR DATO 07.09.2015 år. DERES REF. VÅR REF.

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NRK MARIENLYST Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 46/107 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 9903241 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OTTEID TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 119/Marker Gnr/bnr: 128/9 AskeladdenID: 175315 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 REALFAGBYGGET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/715, 713, 725, 726, 548, 549, 682 164/715, 713, 721, 725, 548, 549 AskeladdenID:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, ST.OLAVSGT. Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/268 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSK.NORD-TRLAG,RØSTAD Kommune: 1719/Levanger Gnr/bnr: 274/1 AskeladdenID: 175094 Referanse til landsverneplan: Kompleks 537 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND Kommune: 702/Holmestrand Gnr/bnr: 129/91 AskeladdenID: 175076 Referanse til landsverneplan: Kompleks 622

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer HENRIK IBSENS GATE 110, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/47/0 AskeladdenID: 117592 Referanse til landsverneplan: Kompleks 13663001

Detaljer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer VETERINÆRINSTITUTTET Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 220/87 AskeladdenID: 161011 Referanse til landsverneplan: Kompleks 1865 Omfang fredning

Detaljer

INNVALGSTELEFON 98202796 98202844 DERES DATO VÅR DATO SKANSEN BRANNSTASJON OG SKANSEDAMMEN, ØVRE BLEKEVEIEN 1, GNR 167, BNR. 1221, BERGEN KOMMUNE

INNVALGSTELEFON 98202796 98202844 DERES DATO VÅR DATO SKANSEN BRANNSTASJON OG SKANSEDAMMEN, ØVRE BLEKEVEIEN 1, GNR 167, BNR. 1221, BERGEN KOMMUNE SAKSBEHANDLER seniorkonsulent Sjur Mehlum førstekonsulent Linda Veiby DERES REF. VÅR REF. 06/01562 Ark. B-248 INNVALGSTELEFON 98202796 98202844 DERES DATO VÅR DATO TELEFAKS 22 94 04 07 Bergen kommune Postboks

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer TOLLBUGATA 1A, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/242/0 AskeladdenID: 117572 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2481001 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 21/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 6/3 AskeladdenID: 148686 Referanse til : Kompleks 9900038 Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 290/55 290/55,1-6,8-9,41 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FØRDE SENTRALSJUKEHUS (FSS) Kommune: 1432/Førde Gnr/bnr: 43/85 AskeladdenID: 148700 Referanse til : Kompleks 9900127 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OTTEID TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 119/Marker Gnr/bnr: 128/9 AskeladdenID: 175315 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 109 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 KJEHOLMEN Kommune: 1222/Fitjar Gnr/bnr: 15/1,3 AskeladdenID: 212950 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: 175098 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OSLO FENGSEL Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 230/104, 230/100 230/2 230/104 AskeladdenID: 164085 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ALLEGATEN 70 Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/732 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 HELGELAND UNGDOMSSENTER Kommune: 1820/Alstahaug Gnr/bnr: 8/124 AskeladdenID: 170133 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK KOMMUNE

JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK KOMMUNE ArkivsakID.: 08/2911 Arkivkode: FA-C53 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 009/11 Oppvekst og kulturkomiteen 09.03.2011 031/11 Kommunestyret 23.03.2011 JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ST. OLAVSGT. 32, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/268 AskeladdenID: 162894 Referanse til landsverneplan: Kompleks 78

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK) Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/1768 AskeladdenID: 148694 Referanse til : Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 219/Bærum Gnr/bnr: 28/2 AskeladdenID: 174929 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2565

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OSLO FENGSEL Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 230/2 230/104 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer AKER SYKEHUS Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 85/265 85/282 85/280 85/281 AskeladdenID: 148679 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 GLØSHAUGEN Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 62/400 405/177, 62/400 405/177 AskeladdenID: 87590 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer VALEN SJUKEHUS Kommune: 1224/Kvinnherad Gnr/bnr: 185/185 185/182 AskeladdenID: 148699 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SENTRUM Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/142 209/44 211/196 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 99335702

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Se mottakerliste Vår ref. 12/2922-1 ADR C50/ANEI Dato 01.10.2012 VARSEL OM OPPSTART AV FREDNINGSSAKER MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15 OG 19, JF. 22 - HYDROPARKEN

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 LANGNESVEIEN 3B, TROMSØ Kommune: 1902/Tromsø Gnr/bnr: 119/410 AskeladdenID: 175093 Referanse til landsverneplan: Kompleks 728 Omfang

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BERGEN TINGHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 165/173 AskeladdenID: 174931 Referanse til landsverneplan: Kompleks 64 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer KYSTHOSPITALET I HAGEVIK (KIH) Kommune: 1243/Os Gnr/bnr: 33/138 AskeladdenID: 148696 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SENTRUM Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/44 211/196 AskeladdenID: 163416 Referanse til landsverneplan: Kompleks 99335702 Omfang

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ULLEVÅL SYKEHUS Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 47/349 47/349, 350, 351, 352 47/355 47/330 47/350 47/351 47/354 AskeladdenID: 148680 Referanse

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD Kommune: 1902/Tromsø Gnr/bnr: 118/1561 AskeladdenID: 148707 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn

Detaljer