ÅRSRAPPORT for NHO Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT for NHO Service"

Transkript

1 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service

2 NHO Service Pb Majorstuen 0305 Oslo Telefon: Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt etg. 02 Trykk: Akershus Reklameteam. Opplag: Red avsl. 10. august 09. Red. Baard Fiksdal. Forsidefoto: Arnstein Staverløkk

3 2008 INNHOLD Harde fakta og myke leveranser...04 Næringspolitikk...06 Arbeidsliv...10 Informasjon...14 Renholdsbransjen...16 Ren Utvikling og Dialog...19 Bemanningsbransjen...20 Vakt og sikkerhetsbransjen...22 Sikker Vakt...24 Vekterskolen...26 Helse- og omsorgsbransjen...28 Bedriftshelsetjenester...29 Ambulanser Kantiner og catering...32 Forvaltning, drift og service...33 Attføringsbedriftene...34 Regnskap...36 Ansatte...44 Regnskapene for de ulike bransjene er samlet i en egen publikasjon 03

4 Harde fakta og myke leveranser NHO Service (tidl. SBL) kan i 2009 se tilbake på 20 års virke. Gjennom to tiår har vi blant annet utviklet mange tiltak som har bidratt til utvikling i bransjene som er organisert hos oss. Ofte føler vi at profesjonalisering av bransjene ikke får den oppmerksomhet og uttelling som det burde. Men vi beveger oss i riktig retning. Målet er å bidrar til et bedre velferdssamfunn. Integrering, attføring, ny kompetanse og sysselsetting, meningsfylte jobber og stolthet; det er oss. Harde fakta Vi har etablerte en systematisk innhenting av fakta og analyser av hva våre bedrifter utretter og måler dette opp mot offentlig sektor. Arbeidet dokumenterer at det mange steder pågår betydelig offentlig sløsing med ressurser på bekostning av velferdstilbud. Vrangforstillinger Vi er vant til at det som i industrien er hedersord; innovasjon, kompetanse, utvikling og konkurransekraft, har en helt annen valør innen operative serviceleveranser. Vi opplever ofte i vår bransjer en nedvurdering av folks skaperevne, initiativ og tenkekapasitet som er helt utrolig. Forklaringen kan være todelt. For det første at det miljøet man selv kommer fra ikke har klart å utvikle seg og da tror man heller ikke andre har gjort dette. Men også at bransjene selv ikke har vært flinke og bevisste nok til å argumentere for sin kompetanse og leveranser. Det er dette vi vil vi prøve å motbevise fremover. Nye verktøy Operativ service dreier seg først og fremst om mennesker som betjener mennesker. Følelser, holdninger og adferd kan aldri standardiseres. Men det er en misforståelse at man ikke systematisk og ved bruk av moderne IKT-verktøy kan bidra til bedre kompetanse, klarere forståelse av premissene for samspill mellom service medarbeider og mottaker, dokumentasjon av leveranser og øket yrkesstolthet innen vår sektor. NHO Service har for eksempel utviklet bruk av E-penn som fremstår som en vanlig kulepenn, men i praksis overfører skrift og rapporter direkte til PC og websider som kunde og leverandør har felles nytte av. Papirmølle og kjedelige datainnleggelser forsvinner. Kunde og leverandør er plutselig bokstavlig talt på nett sammen. NHO Service bidrar til slik innovasjon. 04 Petter Furulund adm.dir. i NHO Service og Nina Torp Høisæter styreleder i NHO Service

5 FAKTA NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med virksomheter, årsverk, ansatte og 35,2 milliarder kroner i årlig omsetning, ved utgangen av Våre næringer er: Ambulanser (50 bedrifter * som omsetter for 320,5 millioner kr) Attføringsbedrifter (182 bedrifter * som omsetter for 5,2 milliarder kr) Bedriftshelsetjenester (BHT) (65 bedrifter * som omsetter for 471 millioner kr) Bemanningsbransjen (337 bedrifter * som omsetter for 11,6 milliarder kr) Helse- og omsorg (47 bedrifter * som omsetter for 845 millioner kr) Kantiner og catering (192 bedrifter * som omsetter for 2,6 milliarder kr) Renholdsbransjen (122 bedrifter * som omsetter for 3,9 milliarder kr) Sikkerhetsbransjen (205 bedrifter * som omsetter for 4,8 milliarder kr) Forvaltning, drift og service (72 bedrifter * som omsetter for 4,5 milliarder kr) Fellesgruppen (18 bedrifter * som omsetter for 838 millioner kr) * Antall bedrifter inkluderer datterselskaper og underordnet virksomhet. Næringslivets Hus. Foto: Ketil Jacobsen 05

6 Næringspolitikk 2008 var et ekstraordinært år for mange arbeidstakere og bedrifter. 06 Første halvår var preget av optimisme og økt verdiskaping i de fleste bransjer. Høsten og vinteren medførte derimot et finansielt og realøkonomisk tilbakeslag som verden ikke har sett maken til side 1930-tallet. Servicesektoren ble rammet av den økonomiske krisen. NHO Service deltok på høring i Stortingets Finanskomité i januar 2009 og påpekte behovet for tiltak som kan tilrettelegge for videre høy sysselsetting i den arbeidsintensive delen av norsk næringsliv. Vi tok blant annet til ordet for at: Arbeidsgiveravgiften er en betydelig kostnad i servicenæringene, og bør reduseres. Skattelette for lave inntekter vil være et viktig bidrag for å sikre forsvarlige lønnsoppgjør i servicebransjene. Økte overføringer til kommunene må ikke sementere dårlige løsninger og umoderne arbeidsprosesser. Konkurranse NHO Service arbeider kontinuerlig for å synliggjøre positive effekter ved konkurranse. I 2008 ble vårt faktagrunnlag styrket betydelig, og dette gjorde at vi på en bedre måte kan underbygge våre synspunkter. Vi har bistått lokalpolitikere som ønsker å synliggjøre hvor stort potensialet er for å frigjøre ressurser gjennom konkurranseutsetting. Vi har også gitt juridisk veiledning i konkurranseutsettingsprosesser, vært foredragsholdere når man lokalt har ønsket økt kunnskap om kostnadene ved tjenesteproduksjon og synliggjort budskapet gjennom høringer, medieutspill, avisartikler m.v. NHOs største begivenhet Årskonferansen 2009, ble også brukt til å vise ulike sider av konkurranse som virkemiddel for nasjonal fremgang og nyskapning. Momsnøytralitet i staten og på sykehusene For kommunene finnes en ordning med momsnøytralitet som likestiller eksterne og interne tjenesteleverandører. Dette er imidlertid ikke tilfelle for staten og helseforetakene. Bedrifter som ønsker å konkurrere om å levere tjenester til statlige organer eller til sykehus, opplever en betydelig konkurranseulempe all den tid deres tjenester er momsbelagt men ikke tjenester som utøves av statlig ansatte. NHO Service har samarbeidet med NHO for å sette fokus på denne urimeligheten, og saken har vært tatt opp med Finansministeren, Helseministeren og med flere stortingspolitikere. Tilbakemeldingen fra Stoltenberg II-regjeringen har vært at dette ikke er en sak som de ønsker å prioritere. Vi arbeider imidlertid videre med problemstillingen. En momsnøytral ordning som omfatter hele forvaltningen vil ikke koste noe for samfunnet, og er nødvendig for å sikre en best mulig forvaltning av fellesskapets ressurser. Nytenking Om vi i fremtiden skal ha tilstrekkelige arbeidskraftressurser for både å kunne tilby tilstrekkelige velferdstjenester av god kvalitet og samtidig sikre verdiskaping i øvrige sektorer, er det nødvendig med nyskaping og innovasjon i tjenestenæringene. NHO Service deltok i debatten om Innovasjonsmeldingen (St.meld. nr. 7 (08-09)) og påpekte blant annet: Den nordiske arbeidslivsmodellen gir den enkelte ansatte stor innflytelse på arbeidet. Tett kontakt mellom ansatte og ledere er en viktig forutsetning for nyskaping i tjenestenæringene. Sammenligning av tilsvarende tjenester er en viktig pådriver for forbedring. Mange offentlige instanser kjenner ikke kostnadene ved tjenester som produseres i egen regi. Det forhindrer konkurranse og hemmer nødvendig endring. Det bør etableres et sentralt miljø som kan samle kunnskap om innovative løsninger og bidra til forskning som grunnlag for innovasjon i servicesektoren.

7 NHO Service påpekte at Helse Sør-Øst kan spare 720 millioner kroner, dersom private bedrifter får lov til å konkurrere om ikke-medisinske tjenester som renhold, sikkerhet, vaktmestertjenester og matlaging ved de tre største sykehusene i Oslo. Private bedrifter er i praksis utstengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus (Foto: Erik M. Sundt). 07

8 8

9 Næringspolitikk forts. Offentlig forretningsvirksomhet NHO Service har videreført arbeidet for et sterkere skille mellom forvaltningsvirksomhet og offentlig forretningsvirksomhet. På flere forvaltningsområder yter etater også eksterne tjenester, noe som i flere tilfeller kan være problematisk i forhold til dobbeltroller og ulovlig kryssubsidiering. Når monopolstilte forvaltningsetater som brannvesenet både opptrer som konkurrent og myndighetsutøvere, har dette skapt et særskilt problem. Det har for eksempel vært svært vanskelig å få avklart ryddige varslingsrutiner mot brannvesen ved utløste boligdetektorer, uten å akseptere at varslinger skal betegnes som kjøp av en utrykningstjeneste. NHO Service opptrådte derfor sammen med saksøkte boligalarmselskap for domstolen, for å fastslå at kommunene ikke kan gebyrlegge aktsomme varslinger. NHO Service og selskapene fikk støtte for at dagens lovgivning ikke tillater dette. Saken har videre interesse enn for boligalarmselskapene, da det også er et signal til forvaltningsorgan at NHO Service vil støtte en håndhevelse av de grensene som gjelder for forvaltningsorgan. Offentlige kontrakter NHO Service har arbeidet for at oppdragsgivere skal kunngjøre anskaffelser som er over kroner. I Stortingsmeldingen om Det gode innkjøp, fikk NHO Service fikk gjennomslag for dette. Regjeringen retter nå fokuset på innkjøpsorganisering og kompetanse hos oppdragsgivere. Dette er et arbeid som støttes av NHO Service og som organisasjonen ønsker å bidra til. Videre er det nå igangsatt et arbeid for å styrke klageadgangen for virksomheter når det skjer brudd på anskaffelsesregelverket. NHO Service deltar fortløpende i dette arbeidet gjennom NHO. Balanserte kontraktsvilkår NHO Service har bedt Fornyingsministeren rydde opp i unødvendig lang betalingspraksis hos stat og kommune. I finanskrisen kommer det på spissen at stat og kommune bevilger seg 1-3 måneder betalingstid for løpende tjenestekontrakter, og selv sunne bedrifter kan få likviditetsproblemer om de betjener flere offentlige kunder på samme tid. Dette har også vært et ledd i arbeidet med å få offentlige etater til å bruke av balanserte kontraktsvilkår og kontraktsstandarder. I denne sammenheng har NHO Service oppnådd at flere kommuner og statlige etater har endret konkurransegrunnlag og lagt kontraktsstandarder til grunn etter påtrykk og veiledning. 9

10 Arbeidsliv Over henvendelser om arbeidslivspørsmål kommer årlig inn til NHO Service fra våre medlemmer. 10 Vaktvirksomhetsloven Viktig sak i 2008 var endring av vaktvirksomhetsloven. NHO Service har først og fremst vært opptatt av lovens virkeområde og omfang, egenregi og forvaltningsorganers organisering av dette. Det ble også særskilt påpekt fra NHO Service at lovforslaget som ble sendt ut på høring ikke hadde noen bestemmelse om varslingsplikt for politiet til vaktselskap når ansatte har begått eller er under etterforskning for alvorlig straffebrudd. Det ble i sammenheng med ovennevnte ansvar arbeidet aktivt ovenfor lovgiver. Arbeidsliv i NHO Service fikk eget ansvar for å utarbeide høringsuttalelse og fremmet forslag. Alle forslag vedrørende ovennevnte punkter er tatt inn i endelig lovtekst til ny lov om vaktvirksomhet. Se mer om saken på side 22 om Vakt- og sikkerhetsbransjen. Overenskomst - verdihåndtering NHO Service har fått i oppgave å utarbeide ny overenskomst for verdihåndtering. Ferdig utkast og enighet med Norsk Arbeidsmandsforbund forelå i juni Overenskomsten ble samme måned sendt til godkjennelse i NHO og LO. Nye regler om arbeidstid Det har lenge vært fremmet krav fra arbeidstakersiden om rett til 33,6 timers uke for grupper som i dag har 35,5 timers uke. NHO Service har i denne saken vært aktiv internt i NHO, i forhold til andre arbeidsgiverorganisasjoner og under hele høringsprosessen. Slik vedtatt lovtekst til slutt ble, vil den ikke berøre aktuelle bransjer i NHO Service som vaktog sikkerhet, pleie og omsorg og ambulanse. Nye permitteringsregler Den maksimale perioden med dagpenger under permittering ble fra 1. februar 2009 endret fra 30 til 52 uker. Endringene var en forbedring i forhold til Regjeringens første tiltakspakke der det ble foreslått å øke permitteringsperioden til 42 uker. Endringen kan også gis virkning for ansatte som allerede er permittert. Det er også vedtatt at arbeidsgivers lønnsplikt (de første dagene av permitteringen) reduseres fra 10 til 5 dager med virkning fra 1. april Ny offentlighetslov Ny offentlighetslov ble gjort gjeldende fra Den gjelder innsyn i offentliges virksomheter korrespondanse, samt visse typer selskap (herunder en del attføringsvirksomheter). NHO Service har deltatt i høringen og oppfølgning mot justisdepartementet for at lov med forskrift skal ta hensyn til våre medlemmers behov. NHO Service arbeider nå for at virksomheter som deltar i offentlige anbud, skal få et tilstrekkelig vern for ulike typer forretningssensitiv informasjon som ofte gis i tilbudene. FAKTA Over henvendelser om arbeidslivspørsmål kommer årlig inn til NHO Service fra våre medlemmer. NHO Service arrangerer en rekke kurs. Mest populært er arbeidsrett og IA/HMS. Skreddersydde kurs for den enkelte medlemsbedrift arrangeres på bestilling. Grunnkurs og videregående kurs innen arbeidsrett Fordypningskurs innen utvalgte temaer Bransjekurs Kurs tilpasset den enkelte medlemsbedrifts ønsker Frokostmøter m. aktuelle temaer NHO Service anbefalte i høringsrunden om offentlighetsloven at det burde presiseres at offentlig godkjente attføringsbedrifter var unntatt innsynsretten. Vårt forslag ble ikke tatt til følge i forskriften. Vi har imidlertid - i samarbeid med Vekstbedriftene - konkludert på generelt grunnlag at attføringsbedrifter ikke omfattes av loven da det legges til grunn at offentlig eide attføringsbedrifter driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private bedrifter. Det kan likevel tenkes at enkelte attføringsbedrifter etter en konkret vurdering likevel må anses omfattet av ny lov og forskrift.

11 NHO Service arrangerer en rekke kurs og seminarer. Et eksempel er et seminar om vandelskrav i vaktbransjen som ble arrangert i samarbeid med politiet i Oslo. (Foto: Baard Fiksdal) 11

12 12 Å skape møteplasser er viktig for NHO Service. Her fra halvårsmøtet til bemanningsbransjen i (Foto: Baard Fiksdal)

13 Arbeidsliv forts. Tjenestedirektivet EUs tjenestedirektiv ble vedtatt i 2008 og blir en del av EØS-avtalen. Det felles markedet for tjenester innenfor Den europeiske union er allerede opprettet, både innenfor EU og innenfor EØS. Direktivet skal bare sørge for at dette markedet fungerer bedre. NHO mener det er nødvendig for Norge å implementere direktivet raskt. Først og fremst fordi et tydeligere regelverk med lik praktisering i alle EU-land vil være en stor fordel for norske bedrifter som kjøper eller selger tjenester. Bedrifter som ønsker å selge tjenester møter ofte en vegg av byråkratiske prosedyrer og nasjonale særbestemmelser. Dette er noe av det tjenestedirektivet skal rydde opp i. NHO Service deler NHOs vurderinger, men har samtidig øvet et påtrykk for tiltak vedrørende seriøsitetskontroll av synlige og usynlige virksomheter. Lettere tilgang for salg og etablering av tjenester må følges opp med reell kontroll fra ulike myndigheter slik at alle tjenestevirksomhetene konkurrerer på like vilkår. Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som trolig vil vokse. NHO Service har i 2009 bistått medlemmer som tilbyr BPA. Siktemålet har vært å få gode relasjoner med kommuner. Det er oppnådd enighet om at eksisterende kontraktbestemmelser, som kommunen benytter i dag, skal endres. NHO Service skal innen august 2009 utarbeide helt nytt forslag til alminnelige kontraktsbestemmelser. Dette vil danne grunnlag for videre arbeid i utvalg nedsatt av Oslo kommune og NHO Service. Se mer om bransjen Helse og omsorg side 28 Facility management Facility management og service er en bransje i sterk utvikling. NHO Service har utarbeidet en overenskomst for dette område i Vi har hatt god dialog med sentrale bedrifter og en egen gruppering er dannet. Gruppen har vært opptatt av overenskomst, kontraktspørsmål og annen mulig juridisk bistand. NHO Service har nå tyngden av sentrale aktører som medlemmer. Se mer om bransjen under Forvaltning, drift og service side 33. Sykefravær og arbeidsmiljø NHO-fellesskapet og NAV arrangerte en rekke seminarer over hele landet i den såkalte Aksjon Sykefravær fra februar til mai. Sykefraværet i Norge koster hvert år 45 milliarder kroner og hver sykefraværsdag koster arbeidsgiver ca kroner. Lavere sykefravær gir reduserte kostnader, mer stabil drift og ikke minst et bedre arbeidsmiljø. Det er arbeidsgiver som har overordnet ansvar, mens en viktig støttespiller ofte er bedriftshelsetjensten (BHT). BHT bistår ved planleggingen, risikovurderingen, det forebyggende arbeidet, overvåkningen ar arbeidsmiljøet, opplæring innen HMS, dokumentasjon av handlingsplaner osv. Mer om våre BHT finner du på side 29. Lønnsoppgjøret 2008 Mellomoppgjøret 2008 var i havn i mars. Det ble gitt et generelt tillegg på 1 krone pr. time og ytterligere 1 krone i et ekstra tillegg til de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I den økonomiske situasjonen som mange av medlemsbedriftene befinner seg i, har det vært svært vanskelig å akseptere et generelt lønnstillegg. Når NHO likevel har gått med på dette, skyldes det at løsningen også innebærer en klausul, som gir de lokale parter anledning til helt eller delvis å forhandle bort de sentrale tilleggene. Overenskomster som tunell-, bom og broselskap, vakt, renhold, parkering, AMB og riksavtalen hadde varierende garantitillegg. 13

14 Informasjon NHO Service er opptatt av å profilere saker som er viktige for våre medlemmer. 14 I2008 ble NHO Service omtalt i 754 artikler i nettaviser og annen webomtale. Omtalen i trykte medier, TV og radio, anslås til å være ca 300, slik at vi med smått og stort får i overkant av presseoppslag i året. NTB er hovedkanal for våre pressemeldinger. Vårt nettsted Vi lansere i 2008 et nytt nettsted for organisasjonen. har i snitt ca 500 personer på besøk hver dag. Det ble publisert 312 nye artikler på nettstedet i Strategien er å prioritere allmenne nyheter av interesse for alle servicebedrifter i Norge. Dette publiseres i kombinasjon med kommentarer og våre synspunkter innen næringspolitikk og arbeidsliv. Viktig er også vår medlemsservice på nett med juridiske dokumenter, publikasjoner, oversikt over kurs, konferanser og annet. Ca 840 personer abonnerer på nyheter fra nettstedet. Våre næringer har egne sider på nettstedet. Disse fungerer som bransjeportaler. Mest besøkt er bemanningbransjen som også kanaliserer trafikk via sitt domene bemanningbransjen.no. Medlemsblad Vårt medlemsblad Service kom ut med fire utgaver i Bladet er på inntil 32 sider i magasinformat, har et opplag på eksemplarer og har som mål å synliggjøre alle våre bransjer. Bladet blir distribuert til alle medlemsbedrifter, politikere på Stortinget og kommuner, samt til pressen og offentlig forvaltning. Bladets strategi er å være en identitetsbygger for medlemmer, være talerør for organisasjonen, samt profilere våre næringers samfunnsnytte. Nyhetsbrev Annen hver onsdag sender NHO Service normalt ut Servicebrevet som er et digitalt nyhetsbrev på 2-4 sider. Dette går ut til medlemmer og andre interesserte. Noen av de viktigste sakene fra vårt nettsted kombineres med øremerket stoff i Servicebrevet. Bemanningsbransjen har i tilegg sitt eget nyhetsbrev hvert kvartal. Ukesrapport Hver fredag sender vi ut rapporten Uken som gikk og tiden som kommer via e-post til ansatte i organisasjonen, styrer og næringsutvalg, nøkkelpersoner i bedriftene og nære samarbeidspartnere. FAKTA Saker som bidro mest til medioppmerksomhet i 2008: Sosial dumping /svart arbeid i renholdsbransjen Offentlig innkjøp Ny lov om vaktvirksomhet Konflikt mellom alarmselskaper og brannvesen om gebyrer. Ny forskrift om bemanningsforetak Kvartalstatistikken fra bemanningbransjen Ambulanse-kontrakter i Innlandet og Midt-Norge. Publikasjoner NHO Service produserer en rekke publikasjoner som for eksempel heftet Profesjonelt Renhold - Sukessfaktorer for etablering og drift. Vi lager også årsrapporter, invitasjoner til kurs, konferanser og årsmøter og annet. Kampanjer I forbindelse med etablering av renholdsportalen.no har vi en kampanje som markedsfører nettstedet i fagblader og andre medier. Vi har også en pågående vervekampanje som benytter en togmetafor på vårt nettsted.

15 15

16 16 Renholdsbransjen Renholdsbransjen i NHO Service vil i 2009/10 legge mest vekt på utvikling av markedet for våre bedrifter. Mye av grunnlaget for dette er lagt i 2008/09 gjennom utvikling av fakta og analyser, allianser og påvirkning. Vi mener i dag å kunne tilby verktøy og bistand nok til at våre medlemmer kan utmerke seg kvalitetsmessig i konkurranse med andre. Utfordring er at det offentlige markedet i større grad må åpne seg for private leverandører og etterspørre kvalitetskriterier. Styrets mål er 80% fokus på markedsutvikling og 20% på bransjeutvikling. Markedet Det totale renholdsmarkedet er på 16,2 milliarder, og 6,2 milliarder er konkurranseutsatt. Markedspotensial innen offentlig sektor anslås til å være 3,4 milliarder (ved 73 % konkurranseutetting). Sosial dumping Regjeringen har satt fokus på sosial dumping. Renholdsbransjen har fokus på dette. Innføring av Regionale verneombud er det som har kommet lengst i prosessen, mens Id-kort er varslet. Det samme gjelder en offentlig godkjenningsordning. I tillegg jobber Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) for å få frem allmenngjøring (lovfesting) av lønns og arbeidsvilkår. Flere av tiltakene er i tråd med våre strategier, men rekkefølge, prioritering og omfang bekymrer oss. Ny teknologi Bransjen opplever betydelig teknologisk utvikling med betydning for effektivitet, sporbarhet og omdømme. Et eksempel er at renholdsbransjen i NHO Service har utviklet en e-penn til Insta 800 kontroller som gir muligheter for å liggeteknologisk i front. Lønns og arbeidsvilkår 2008 ga nok et lønnsløft innen renhold. Det styrker oss i kampen om god arbeidskraft, men svekker oss i en konkurranse kun basert på laveste pris. Det gledelige er at få melder om problemer i markedet som følge av nødvendige prisjusteringer, men indirekte fortsetter presset på reduserte frekvenser og omfang. En renholdstime i Norge koster det dobbelte av snittet i EU, men levekostnadene er også det dobbelte. Utfordringen er hvis lavkost og lavlønnsland slipper til på sine premisser i vårt marked. Det er her vi må vinne kampen gjennom gode medarbeidere, god organisering, teknologiske fremskritt og et regulert marked. Livslang læring I løpet av 2008 har vi hatt spesielt fokus på å utvikle undervisningsmateriell til basisopplæring i egen bedrift. Dette har avstedkommet en serie med støttemateriell for instruktører i bedriftene og er blitt et hjelpemiddel slik at man kan undervise også ute på oppdragstedet ved hjelp av PC. En rekke medlemsbedrifter har deltatt i en arbeidsgruppe og nye instruktør har fått opplæringen. Det ferdige resultat gir FAKTA 596 renholdsbedrifter var ved utgangen av 2007 registrert med en samlet omsetning på 5,9 milliarder kroner. Av dette omsatte våre medlemmer for nær fire milliarder. Bransjen sysselsetter årsverk eller ansatte. Renholdsbedriftene i Norge har ansvar for å ta seg av innemiljø i bedrifter med et samlet gulvareal på 30 millioner kvadratmeter. NHO Service har gitt ut heftet Profesjonelt renhold som beskriver suksessfaktorer for etablering og drift av renhold. Vi har også etablert nettstedet renholdsportalen.no. en tre-dagers undervisningsserie til alle nyansatte. Internasjonalt Renholdsbransjen i NHO Service er medlem av European Federation of Cleaning Industries (FENI). Dette bidrar til å holde oss oppdatert på hva som skjer i Europa og knytter bånd til samarbeidspartnere. Arbeidsinnvandring var viktig fokus for FENI i 2008.

17 17

18 18 Dialog-konferanse nr. 5 Gardermoen nov (Foto: Arnstein Staverløkk)

19 Ren Utvikling og Dialog Ren Utvikling er et utviklingsprogram for renholdsbedrifter i NHO Service som garanterer for lovlighet, skikkelighet og kvalitetsutvikling. Ren Utvikling 26 bedrifter har i 2008 vært godkjent av Ren Utvikling. Kriteriene for årets godkjenning var stort sett de samme som i fjor, men med ekstra fokus rundt underleverandører. Dette ble gjort på bakgrunn av endringen av vedtektene på årsmøtet i renholdsbransjen for tillatt andel underleverandører for medlemskap i NHO Service. Ren Utviklings godkjenningsbevis ble forfalsket og lagt ut på falske nettsider i april Saken ble anmeldt til politiet som henla saken grunnet ressursmangel. Hele innholdet til nettsiden var dessuten stjålet fra en RU-godkjent renholdsbedrift. 3 web-hotell i Norge fjernet umiddelbart de falske sidene, mens et web-hotell i Sverige nektet slik at siden fortsatt ligger på internett. Noen andre nettsider er også oppdaget hvor de feilaktig reklamerer med at de er godkjent av Ren Utvikling. Dette er stort sett sider som ikke er oppdatert på mange år og hvor den gamle godkjenningen henger igjen. Dialog Dialogkonferanse nr. 5 ble arrangert på Gardermoen med 87 deltagere hvorav 44 er ledere, 18 tillitsvalgte, 6 verneombud og 19 fra organisasjonene. Følgende Dialog-prosjekter ble presentert: BB ServiceSystem SF med LYST, 2clean med Forbedring, ASC Østlandske Rengjøring med Kartlegging, Rengjøring & Vedlikehold med Renhold på norsk og ISS med Fra fravær til nærvær. Dialogkonferansen åpnet med en minikonsert av Anne Grete Preus og ble avsluttet med Dag Kaas som foreleste om viktigheten av kontinuerlig trening for næringslivet. Dag Kaas bok Fra ord til handling ble utdelt til alle deltakerne eksemplarer av Dialogmagasin nr. 5 med presentasjon av konferansen, ble sendt ut til alle bedrifter og organisasjoner i prosjektet. Siste Dialogkonferanse blir holdt i Bodø 7-9. oktober 2009 hvor alle bedrifter får muligheter til å presentere sine egne Dialog-prosjekter. Det har vært gjennomført frokostmøter i Oslo og Bergen med tema rundt lese- og skrivevansker. Det har også blitt gjennomført 21 bedriftsbesøk med fokus på Dialog og bedriftsutvikling i en bedrift. 19

20 20 Bemanningsbransjen 2008 ble det beste året gjennom tidende for bemanningsbransjen. Mot slutten av året snudde utviklingen og det ligger an til betydelig nedgang i Hovedmål for bemanningsbransjen i NHO Service er å øke markedspotensialet for medlemmene, sikre bedre rammebetingelser, bidra til sunne konkurranseforhold, yte service overfor medlemmene og styrke organisasjonen som representant for bransjen. I 2008 opplevde Bemanningsbransjen i NHO Service en betydelig økning i antall medlemmer. Rammebetingelser I den faste tvistenemnda mellom LO og NHO vant NHO i januar 2008 fram med sin anførsel om at det foreligger tarifftomt rom for ansatte i bemanningsbransjen. Dette banet vei for sonderinger med LO om å etablere en overenskomst for bemanningsbransjen. Sommeren 2008 ble det oppnådd enighet i EU om prinsippene for bemanningsbyrådirektivet. Direktivet ble vedtatt 22. oktober og trådte i kraft 1. Januar Norge har tre år på å implementere dette i norsk rett. Sentralt er her prinsippet om likebehandling av utleid personell med tilsvarende fast ansatt personell hos kunde samt et forbud mot urimelige restriksjoner mot bemanningsbransjens virksomhet. Direktivet skaper noen utfordringer, men først og fremst muligheter for bemanningsbransjen i Norge. På denne bakgrunn har NHO Service i 2008 arbeidet tett opp mot Eurociett, bransjens europeiske organisasjon, med tanke på informasjon og å legge grunnlaget for en best mulig implementeringsprosess i Norge. Sommeren 2008 ble også Forskrift om Bemanningsforetak vedtatt. Med utgangspunkt i denne ble det med virkning fra 1. Januar 2009 opprettet en registreringsordning for bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge i regi av Arbeidstilsynet. Målet er å skape større oversikt over bemanningsbransjen og komme til livs useriøse aktører. Det gjenstår fremdeles å se om ordningen vil virke etter intensjonen. NHO Service ga uttrykk for at man ønsket å gå lengre i å stille krav til bemanningsforetakene enn regjeringen var villig til å gå. Andre viktige saker er dialogen om praktiske systemer ved henting av arbeidskraft fra utlandet og ryddighet i reglene om arbeidsgiveravgift. Statistikk I 2008 har bransjestatistikken og bransjeanalyser i regi av NHO Service blitt videreutviklet, blant annet ved at det nå er mulig å hente fram fylkesoversikter når det gjelder utvikling innenfor yrkesområdene. På grunnlag av kvaliteten bransjestatistikken holder har Statistisk Sentralbyrå tatt initiativ til samarbeid når det gjelder FAKTA Bemanningsbransjen i Norge omsatte for 15 milliarder kr. i Av dette står våre medlembedrifter for 90% eller 13,5 milliarder kr. Vi organiserer 125 bemanningsbedrifter med 340 virksomheter over hele landet. De har årsverk eller ansatte. Omsetningen økte 8% fra 2007 til 2008 og landet på rekordnivå. Ved siden av levering av bemanningsoppdrag tilsvarende årsverk ble nesten personer rekruttert til faste stillinger gjennom våre medlemsbedrifter i opprettelse av prisindeks for bemannings- og rekrutteringsbransjen. Bransjeportal En nettportal for bemanningsbransjen er videreutviklet. På finner du nå Norges mest omfattende oversikt over informasjon om bemanningsbransjen. Dialog I 2008 har NHO Service på bemanningsbransjens vegne ført dialog med blant annet Arbeids- og inkluderingsdepartementet, OECD, Den norske EU Delegasjonen, Standard Norge, SSB, FAFO, Samfunns- og næringslivsforskning (NHH) og Econ Pöyri. NHO Service har også representert bemanningsbransjen internasjonalt gjennom Ciett, Eurociett og i samarbeidet mellom bransjens representanter i Norden.

Private bedrifter trussel eller muligheter?

Private bedrifter trussel eller muligheter? Foto: Jo Michael Private bedrifter trussel eller muligheter? Anne Jensen, viseadm. Direktør NHO Service Hva er NHO Service NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.680 virksomheter,

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall NHO Service har 61 bedrifter innen Facility Management (FM) og Facilities Services (FS)

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk

Renhold - Bransjestatistikk Renhold Bransjestatistikk 20102011 NHO Service, Lasse Tenden september 2011 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Bemanningsbransjen - 2009

Bemanningsbransjen - 2009 Bemanningsbransjen - 2009 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for

Detaljer

D alog o v g er ktøy ktø 2009

D alog o v g er ktøy ktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Telefon, mobil, epost og adresser. Administrasjon styrer og utvalg i NHO Service

Telefon, mobil, epost og adresser. Administrasjon styrer og utvalg i NHO Service Telefon, mobil, epost og adresser Administrasjon styrer og utvalg i NHO Service 2008 Administrasjon Terje Hovet Advokatfullmektig Telefon: 23 08 86 54 Mobil: 951 40 860 terje.hovet@ Camilla Bernhoftsen

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012 Renhold Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi. Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen

Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi. Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen Prosessbeskrivelse for bruk av Excel-arket FØR UTLYSNING ETTER UTLYSNING Trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer?

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram Gro Synnøve Færevåg Programleder, treparts bransjeprogram Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge - situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt.

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Det vises til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 22. desember Høringssvaret er avgitt på vegne av NHO og NHOs landsforeninger.

Det vises til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 22. desember Høringssvaret er avgitt på vegne av NHO og NHOs landsforeninger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Vår dato 22.03.2007 Postboks 8019 Dep Deres dato 22.12.2006 0030 Oslo Vår referanse 71784/nm Deres referanse 200607535-/EMJ Eli Mette Jarbo Høring handlingsplanen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2011

Bemanningsbarometeret 2011 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 211 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Et krevende år men ingen krise På tross av mye uro knyttet til vikarbyrådirektivet og enkeltvirksomheters brudd

Detaljer

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Dagens tekst Overordnet om arbeidslivskriminalitet To utsatte bransjer: Renhold

Detaljer

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet 10 på topp Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet Da vi gikk inn i 2009, ble det for første gang på lenge tegnet et usikkert bilde for en rekke av våre markedsområder. Selv om det totalt sett

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2010 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv!

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv! ARBEIDSTILSYNET 2014 - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport På jobb for et godt arbeidsliv! I 2014 har flere arbeidstakere har fått tryggere tilsettingsforhold og mange virksomheter har blitt bedre

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand «KS-timen» HMS- samarbeidsforum Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand Oppfølging Arbeidsmiljømeldingen FoU om anskaffelser og sosial dumping Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aktuelle saker Meld. St.

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE Kurs og utdanning 2006 INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig opplæring av vektere

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2014

Bemanningsbarometeret 2014 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 214 Bemanningsbransjens årsstatistikk 8 personer i jobb Selv om 214 ble nok et krevende år for bemanningsbransjen var det 8 personer som fikk jobb i bransjen. Disse

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010 Sikkerhet Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall Samlet var det 243 godkjente sikkerhetsselskaper i Norge ved utgangen av 2009. NHO Service organiserer 193 virksomheter

Detaljer

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med - Bedre enn forventet i 3. kvartal Det ble i 3. Kvartal solgt mer enn 10 millioner timer i bemanningsbransjen.

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Medlemsmøte NHO-service Renhold

Medlemsmøte NHO-service Renhold Medlemsmøte NHO-service Renhold Kari Birkeland prosjektleder 27.11.2014 1 Mål for s satsing i renholdsnæringen skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 08.12.2015 kl 12:00-15:20 Møtested: Rådhuset Orkdal Møtende medlemmer: Berit Ingeborg By Johnny Danielsen Joar Syrstadeng. Sak 33-37, til

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss. Kristian Vetlesen

Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss. Kristian Vetlesen Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss Kristian Vetlesen Positiv utvikling for arbeidsmedisinen Mer midler til de arbeidsmedisinske avdelingene Utbygging av bedriftshelsetjenesten Side 2

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 2 «Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og lovlige lønns-

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Et magasin fra Dialog og Ren Utvikling

Et magasin fra Dialog og Ren Utvikling Nr.5 2009 Et magasin fra Dialog og Ren Utvikling Dialogkonferanse nr. 5 Gardermoen 5.- 6. nov. 2008. 02 Erna C. Hagensen, Norsk Arbeidsmandsforbund: Det er en glede å ha fått på plass tillitsvalgte og

Detaljer

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Felles innsats delt glede Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Sykefraværet ved Finnsbråten Eidsvoll har gått fra 9,9 til 3 prosent på to år. Ved Grilstad AS

Detaljer

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11 Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo Fafo Østforum seminar 31.10.11 1 700 600 Bedriftene og arbeidstakerne 599 582 500 Partsforhold og organisering 400 Kunder, krav og anbud 300

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976)

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976) «Det er mange av disse små byråene som går omkring med kontoret i lomma. ( ) når disse små byråene kommer med tilbud som ligger langt under gjennomsnittet blir det vanskelige konkurranseforhold. Dette

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen 13. juli 2017 Side 1 av 7 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Høyeste verdi. - Guide til å velge Høyeste verdi som tilbudsmetodikk

Høyeste verdi. - Guide til å velge Høyeste verdi som tilbudsmetodikk Høyeste verdi - Guide til å velge Høyeste verdi som tilbudsmetodikk Tre-trinns beslutningsprosess TRINN 1 - UTELUKKELSESKRITERIER Automatisk utelukkelse fra tilbudsrunden Oppdragsgiver SKAL avvise leverandører

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner.

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner. NOTAT Til: Fra: NHO Service Kopi: Dato: 26.10.10 Sak: Ressurs og effektivitetsanalyse av kommunale helse og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, kommunale

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester FLT 1803-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. Hva er konkurranseutsetting? 2. Behovet for mangfold, individfokus, kvalitet, leveringsdyktighet og effektivitet

Detaljer

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005 Det går fremover i offentlig sektor, men altfor sakte HR-konferansen for offentlig sektor 2016 Lillehammer 19. januar 2016 Direktør i Lånekassen og medlem i produktivitetskommisjonen Marianne Andreassen

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Norge anno Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Norge anno Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Norge anno 2016 - Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Trusselvurdering fra kripos Tendens til «omfattende og systematiske brudd

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO Nyheter fra arbeidsretten NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket har profesjonelle

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO Frokostseminar, Næringslivets Hus Tirsdag 01.12.2015 Thale Kvernberg Andersen, SINTEF Teknologiledelse 1 Bakgrunn Flere av NHOs bransjeorganisasjoner

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2013

Bemanningsbarometeret 2013 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2013 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Skaffet jobb til 100 000 personer i krevende år. Ikke uventet ble 2013 et krevende år for norsk bemanningsbransje.

Detaljer

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen Det viktigste for MEF og entreprenørene

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer