ÅRSRAPPORT for NHO Service

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT for NHO Service"

Transkript

1 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service

2 NHO Service Pb Majorstuen 0305 Oslo Telefon: Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt etg. 02 Trykk: Akershus Reklameteam. Opplag: Red avsl. 10. august 09. Red. Baard Fiksdal. Forsidefoto: Arnstein Staverløkk

3 2008 INNHOLD Harde fakta og myke leveranser...04 Næringspolitikk...06 Arbeidsliv...10 Informasjon...14 Renholdsbransjen...16 Ren Utvikling og Dialog...19 Bemanningsbransjen...20 Vakt og sikkerhetsbransjen...22 Sikker Vakt...24 Vekterskolen...26 Helse- og omsorgsbransjen...28 Bedriftshelsetjenester...29 Ambulanser Kantiner og catering...32 Forvaltning, drift og service...33 Attføringsbedriftene...34 Regnskap...36 Ansatte...44 Regnskapene for de ulike bransjene er samlet i en egen publikasjon 03

4 Harde fakta og myke leveranser NHO Service (tidl. SBL) kan i 2009 se tilbake på 20 års virke. Gjennom to tiår har vi blant annet utviklet mange tiltak som har bidratt til utvikling i bransjene som er organisert hos oss. Ofte føler vi at profesjonalisering av bransjene ikke får den oppmerksomhet og uttelling som det burde. Men vi beveger oss i riktig retning. Målet er å bidrar til et bedre velferdssamfunn. Integrering, attføring, ny kompetanse og sysselsetting, meningsfylte jobber og stolthet; det er oss. Harde fakta Vi har etablerte en systematisk innhenting av fakta og analyser av hva våre bedrifter utretter og måler dette opp mot offentlig sektor. Arbeidet dokumenterer at det mange steder pågår betydelig offentlig sløsing med ressurser på bekostning av velferdstilbud. Vrangforstillinger Vi er vant til at det som i industrien er hedersord; innovasjon, kompetanse, utvikling og konkurransekraft, har en helt annen valør innen operative serviceleveranser. Vi opplever ofte i vår bransjer en nedvurdering av folks skaperevne, initiativ og tenkekapasitet som er helt utrolig. Forklaringen kan være todelt. For det første at det miljøet man selv kommer fra ikke har klart å utvikle seg og da tror man heller ikke andre har gjort dette. Men også at bransjene selv ikke har vært flinke og bevisste nok til å argumentere for sin kompetanse og leveranser. Det er dette vi vil vi prøve å motbevise fremover. Nye verktøy Operativ service dreier seg først og fremst om mennesker som betjener mennesker. Følelser, holdninger og adferd kan aldri standardiseres. Men det er en misforståelse at man ikke systematisk og ved bruk av moderne IKT-verktøy kan bidra til bedre kompetanse, klarere forståelse av premissene for samspill mellom service medarbeider og mottaker, dokumentasjon av leveranser og øket yrkesstolthet innen vår sektor. NHO Service har for eksempel utviklet bruk av E-penn som fremstår som en vanlig kulepenn, men i praksis overfører skrift og rapporter direkte til PC og websider som kunde og leverandør har felles nytte av. Papirmølle og kjedelige datainnleggelser forsvinner. Kunde og leverandør er plutselig bokstavlig talt på nett sammen. NHO Service bidrar til slik innovasjon. 04 Petter Furulund adm.dir. i NHO Service og Nina Torp Høisæter styreleder i NHO Service

5 FAKTA NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med virksomheter, årsverk, ansatte og 35,2 milliarder kroner i årlig omsetning, ved utgangen av Våre næringer er: Ambulanser (50 bedrifter * som omsetter for 320,5 millioner kr) Attføringsbedrifter (182 bedrifter * som omsetter for 5,2 milliarder kr) Bedriftshelsetjenester (BHT) (65 bedrifter * som omsetter for 471 millioner kr) Bemanningsbransjen (337 bedrifter * som omsetter for 11,6 milliarder kr) Helse- og omsorg (47 bedrifter * som omsetter for 845 millioner kr) Kantiner og catering (192 bedrifter * som omsetter for 2,6 milliarder kr) Renholdsbransjen (122 bedrifter * som omsetter for 3,9 milliarder kr) Sikkerhetsbransjen (205 bedrifter * som omsetter for 4,8 milliarder kr) Forvaltning, drift og service (72 bedrifter * som omsetter for 4,5 milliarder kr) Fellesgruppen (18 bedrifter * som omsetter for 838 millioner kr) * Antall bedrifter inkluderer datterselskaper og underordnet virksomhet. Næringslivets Hus. Foto: Ketil Jacobsen 05

6 Næringspolitikk 2008 var et ekstraordinært år for mange arbeidstakere og bedrifter. 06 Første halvår var preget av optimisme og økt verdiskaping i de fleste bransjer. Høsten og vinteren medførte derimot et finansielt og realøkonomisk tilbakeslag som verden ikke har sett maken til side 1930-tallet. Servicesektoren ble rammet av den økonomiske krisen. NHO Service deltok på høring i Stortingets Finanskomité i januar 2009 og påpekte behovet for tiltak som kan tilrettelegge for videre høy sysselsetting i den arbeidsintensive delen av norsk næringsliv. Vi tok blant annet til ordet for at: Arbeidsgiveravgiften er en betydelig kostnad i servicenæringene, og bør reduseres. Skattelette for lave inntekter vil være et viktig bidrag for å sikre forsvarlige lønnsoppgjør i servicebransjene. Økte overføringer til kommunene må ikke sementere dårlige løsninger og umoderne arbeidsprosesser. Konkurranse NHO Service arbeider kontinuerlig for å synliggjøre positive effekter ved konkurranse. I 2008 ble vårt faktagrunnlag styrket betydelig, og dette gjorde at vi på en bedre måte kan underbygge våre synspunkter. Vi har bistått lokalpolitikere som ønsker å synliggjøre hvor stort potensialet er for å frigjøre ressurser gjennom konkurranseutsetting. Vi har også gitt juridisk veiledning i konkurranseutsettingsprosesser, vært foredragsholdere når man lokalt har ønsket økt kunnskap om kostnadene ved tjenesteproduksjon og synliggjort budskapet gjennom høringer, medieutspill, avisartikler m.v. NHOs største begivenhet Årskonferansen 2009, ble også brukt til å vise ulike sider av konkurranse som virkemiddel for nasjonal fremgang og nyskapning. Momsnøytralitet i staten og på sykehusene For kommunene finnes en ordning med momsnøytralitet som likestiller eksterne og interne tjenesteleverandører. Dette er imidlertid ikke tilfelle for staten og helseforetakene. Bedrifter som ønsker å konkurrere om å levere tjenester til statlige organer eller til sykehus, opplever en betydelig konkurranseulempe all den tid deres tjenester er momsbelagt men ikke tjenester som utøves av statlig ansatte. NHO Service har samarbeidet med NHO for å sette fokus på denne urimeligheten, og saken har vært tatt opp med Finansministeren, Helseministeren og med flere stortingspolitikere. Tilbakemeldingen fra Stoltenberg II-regjeringen har vært at dette ikke er en sak som de ønsker å prioritere. Vi arbeider imidlertid videre med problemstillingen. En momsnøytral ordning som omfatter hele forvaltningen vil ikke koste noe for samfunnet, og er nødvendig for å sikre en best mulig forvaltning av fellesskapets ressurser. Nytenking Om vi i fremtiden skal ha tilstrekkelige arbeidskraftressurser for både å kunne tilby tilstrekkelige velferdstjenester av god kvalitet og samtidig sikre verdiskaping i øvrige sektorer, er det nødvendig med nyskaping og innovasjon i tjenestenæringene. NHO Service deltok i debatten om Innovasjonsmeldingen (St.meld. nr. 7 (08-09)) og påpekte blant annet: Den nordiske arbeidslivsmodellen gir den enkelte ansatte stor innflytelse på arbeidet. Tett kontakt mellom ansatte og ledere er en viktig forutsetning for nyskaping i tjenestenæringene. Sammenligning av tilsvarende tjenester er en viktig pådriver for forbedring. Mange offentlige instanser kjenner ikke kostnadene ved tjenester som produseres i egen regi. Det forhindrer konkurranse og hemmer nødvendig endring. Det bør etableres et sentralt miljø som kan samle kunnskap om innovative løsninger og bidra til forskning som grunnlag for innovasjon i servicesektoren.

7 NHO Service påpekte at Helse Sør-Øst kan spare 720 millioner kroner, dersom private bedrifter får lov til å konkurrere om ikke-medisinske tjenester som renhold, sikkerhet, vaktmestertjenester og matlaging ved de tre største sykehusene i Oslo. Private bedrifter er i praksis utstengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus (Foto: Erik M. Sundt). 07

8 8

9 Næringspolitikk forts. Offentlig forretningsvirksomhet NHO Service har videreført arbeidet for et sterkere skille mellom forvaltningsvirksomhet og offentlig forretningsvirksomhet. På flere forvaltningsområder yter etater også eksterne tjenester, noe som i flere tilfeller kan være problematisk i forhold til dobbeltroller og ulovlig kryssubsidiering. Når monopolstilte forvaltningsetater som brannvesenet både opptrer som konkurrent og myndighetsutøvere, har dette skapt et særskilt problem. Det har for eksempel vært svært vanskelig å få avklart ryddige varslingsrutiner mot brannvesen ved utløste boligdetektorer, uten å akseptere at varslinger skal betegnes som kjøp av en utrykningstjeneste. NHO Service opptrådte derfor sammen med saksøkte boligalarmselskap for domstolen, for å fastslå at kommunene ikke kan gebyrlegge aktsomme varslinger. NHO Service og selskapene fikk støtte for at dagens lovgivning ikke tillater dette. Saken har videre interesse enn for boligalarmselskapene, da det også er et signal til forvaltningsorgan at NHO Service vil støtte en håndhevelse av de grensene som gjelder for forvaltningsorgan. Offentlige kontrakter NHO Service har arbeidet for at oppdragsgivere skal kunngjøre anskaffelser som er over kroner. I Stortingsmeldingen om Det gode innkjøp, fikk NHO Service fikk gjennomslag for dette. Regjeringen retter nå fokuset på innkjøpsorganisering og kompetanse hos oppdragsgivere. Dette er et arbeid som støttes av NHO Service og som organisasjonen ønsker å bidra til. Videre er det nå igangsatt et arbeid for å styrke klageadgangen for virksomheter når det skjer brudd på anskaffelsesregelverket. NHO Service deltar fortløpende i dette arbeidet gjennom NHO. Balanserte kontraktsvilkår NHO Service har bedt Fornyingsministeren rydde opp i unødvendig lang betalingspraksis hos stat og kommune. I finanskrisen kommer det på spissen at stat og kommune bevilger seg 1-3 måneder betalingstid for løpende tjenestekontrakter, og selv sunne bedrifter kan få likviditetsproblemer om de betjener flere offentlige kunder på samme tid. Dette har også vært et ledd i arbeidet med å få offentlige etater til å bruke av balanserte kontraktsvilkår og kontraktsstandarder. I denne sammenheng har NHO Service oppnådd at flere kommuner og statlige etater har endret konkurransegrunnlag og lagt kontraktsstandarder til grunn etter påtrykk og veiledning. 9

10 Arbeidsliv Over henvendelser om arbeidslivspørsmål kommer årlig inn til NHO Service fra våre medlemmer. 10 Vaktvirksomhetsloven Viktig sak i 2008 var endring av vaktvirksomhetsloven. NHO Service har først og fremst vært opptatt av lovens virkeområde og omfang, egenregi og forvaltningsorganers organisering av dette. Det ble også særskilt påpekt fra NHO Service at lovforslaget som ble sendt ut på høring ikke hadde noen bestemmelse om varslingsplikt for politiet til vaktselskap når ansatte har begått eller er under etterforskning for alvorlig straffebrudd. Det ble i sammenheng med ovennevnte ansvar arbeidet aktivt ovenfor lovgiver. Arbeidsliv i NHO Service fikk eget ansvar for å utarbeide høringsuttalelse og fremmet forslag. Alle forslag vedrørende ovennevnte punkter er tatt inn i endelig lovtekst til ny lov om vaktvirksomhet. Se mer om saken på side 22 om Vakt- og sikkerhetsbransjen. Overenskomst - verdihåndtering NHO Service har fått i oppgave å utarbeide ny overenskomst for verdihåndtering. Ferdig utkast og enighet med Norsk Arbeidsmandsforbund forelå i juni Overenskomsten ble samme måned sendt til godkjennelse i NHO og LO. Nye regler om arbeidstid Det har lenge vært fremmet krav fra arbeidstakersiden om rett til 33,6 timers uke for grupper som i dag har 35,5 timers uke. NHO Service har i denne saken vært aktiv internt i NHO, i forhold til andre arbeidsgiverorganisasjoner og under hele høringsprosessen. Slik vedtatt lovtekst til slutt ble, vil den ikke berøre aktuelle bransjer i NHO Service som vaktog sikkerhet, pleie og omsorg og ambulanse. Nye permitteringsregler Den maksimale perioden med dagpenger under permittering ble fra 1. februar 2009 endret fra 30 til 52 uker. Endringene var en forbedring i forhold til Regjeringens første tiltakspakke der det ble foreslått å øke permitteringsperioden til 42 uker. Endringen kan også gis virkning for ansatte som allerede er permittert. Det er også vedtatt at arbeidsgivers lønnsplikt (de første dagene av permitteringen) reduseres fra 10 til 5 dager med virkning fra 1. april Ny offentlighetslov Ny offentlighetslov ble gjort gjeldende fra Den gjelder innsyn i offentliges virksomheter korrespondanse, samt visse typer selskap (herunder en del attføringsvirksomheter). NHO Service har deltatt i høringen og oppfølgning mot justisdepartementet for at lov med forskrift skal ta hensyn til våre medlemmers behov. NHO Service arbeider nå for at virksomheter som deltar i offentlige anbud, skal få et tilstrekkelig vern for ulike typer forretningssensitiv informasjon som ofte gis i tilbudene. FAKTA Over henvendelser om arbeidslivspørsmål kommer årlig inn til NHO Service fra våre medlemmer. NHO Service arrangerer en rekke kurs. Mest populært er arbeidsrett og IA/HMS. Skreddersydde kurs for den enkelte medlemsbedrift arrangeres på bestilling. Grunnkurs og videregående kurs innen arbeidsrett Fordypningskurs innen utvalgte temaer Bransjekurs Kurs tilpasset den enkelte medlemsbedrifts ønsker Frokostmøter m. aktuelle temaer NHO Service anbefalte i høringsrunden om offentlighetsloven at det burde presiseres at offentlig godkjente attføringsbedrifter var unntatt innsynsretten. Vårt forslag ble ikke tatt til følge i forskriften. Vi har imidlertid - i samarbeid med Vekstbedriftene - konkludert på generelt grunnlag at attføringsbedrifter ikke omfattes av loven da det legges til grunn at offentlig eide attføringsbedrifter driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private bedrifter. Det kan likevel tenkes at enkelte attføringsbedrifter etter en konkret vurdering likevel må anses omfattet av ny lov og forskrift.

11 NHO Service arrangerer en rekke kurs og seminarer. Et eksempel er et seminar om vandelskrav i vaktbransjen som ble arrangert i samarbeid med politiet i Oslo. (Foto: Baard Fiksdal) 11

12 12 Å skape møteplasser er viktig for NHO Service. Her fra halvårsmøtet til bemanningsbransjen i (Foto: Baard Fiksdal)

13 Arbeidsliv forts. Tjenestedirektivet EUs tjenestedirektiv ble vedtatt i 2008 og blir en del av EØS-avtalen. Det felles markedet for tjenester innenfor Den europeiske union er allerede opprettet, både innenfor EU og innenfor EØS. Direktivet skal bare sørge for at dette markedet fungerer bedre. NHO mener det er nødvendig for Norge å implementere direktivet raskt. Først og fremst fordi et tydeligere regelverk med lik praktisering i alle EU-land vil være en stor fordel for norske bedrifter som kjøper eller selger tjenester. Bedrifter som ønsker å selge tjenester møter ofte en vegg av byråkratiske prosedyrer og nasjonale særbestemmelser. Dette er noe av det tjenestedirektivet skal rydde opp i. NHO Service deler NHOs vurderinger, men har samtidig øvet et påtrykk for tiltak vedrørende seriøsitetskontroll av synlige og usynlige virksomheter. Lettere tilgang for salg og etablering av tjenester må følges opp med reell kontroll fra ulike myndigheter slik at alle tjenestevirksomhetene konkurrerer på like vilkår. Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som trolig vil vokse. NHO Service har i 2009 bistått medlemmer som tilbyr BPA. Siktemålet har vært å få gode relasjoner med kommuner. Det er oppnådd enighet om at eksisterende kontraktbestemmelser, som kommunen benytter i dag, skal endres. NHO Service skal innen august 2009 utarbeide helt nytt forslag til alminnelige kontraktsbestemmelser. Dette vil danne grunnlag for videre arbeid i utvalg nedsatt av Oslo kommune og NHO Service. Se mer om bransjen Helse og omsorg side 28 Facility management Facility management og service er en bransje i sterk utvikling. NHO Service har utarbeidet en overenskomst for dette område i Vi har hatt god dialog med sentrale bedrifter og en egen gruppering er dannet. Gruppen har vært opptatt av overenskomst, kontraktspørsmål og annen mulig juridisk bistand. NHO Service har nå tyngden av sentrale aktører som medlemmer. Se mer om bransjen under Forvaltning, drift og service side 33. Sykefravær og arbeidsmiljø NHO-fellesskapet og NAV arrangerte en rekke seminarer over hele landet i den såkalte Aksjon Sykefravær fra februar til mai. Sykefraværet i Norge koster hvert år 45 milliarder kroner og hver sykefraværsdag koster arbeidsgiver ca kroner. Lavere sykefravær gir reduserte kostnader, mer stabil drift og ikke minst et bedre arbeidsmiljø. Det er arbeidsgiver som har overordnet ansvar, mens en viktig støttespiller ofte er bedriftshelsetjensten (BHT). BHT bistår ved planleggingen, risikovurderingen, det forebyggende arbeidet, overvåkningen ar arbeidsmiljøet, opplæring innen HMS, dokumentasjon av handlingsplaner osv. Mer om våre BHT finner du på side 29. Lønnsoppgjøret 2008 Mellomoppgjøret 2008 var i havn i mars. Det ble gitt et generelt tillegg på 1 krone pr. time og ytterligere 1 krone i et ekstra tillegg til de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I den økonomiske situasjonen som mange av medlemsbedriftene befinner seg i, har det vært svært vanskelig å akseptere et generelt lønnstillegg. Når NHO likevel har gått med på dette, skyldes det at løsningen også innebærer en klausul, som gir de lokale parter anledning til helt eller delvis å forhandle bort de sentrale tilleggene. Overenskomster som tunell-, bom og broselskap, vakt, renhold, parkering, AMB og riksavtalen hadde varierende garantitillegg. 13

14 Informasjon NHO Service er opptatt av å profilere saker som er viktige for våre medlemmer. 14 I2008 ble NHO Service omtalt i 754 artikler i nettaviser og annen webomtale. Omtalen i trykte medier, TV og radio, anslås til å være ca 300, slik at vi med smått og stort får i overkant av presseoppslag i året. NTB er hovedkanal for våre pressemeldinger. Vårt nettsted Vi lansere i 2008 et nytt nettsted for organisasjonen. har i snitt ca 500 personer på besøk hver dag. Det ble publisert 312 nye artikler på nettstedet i Strategien er å prioritere allmenne nyheter av interesse for alle servicebedrifter i Norge. Dette publiseres i kombinasjon med kommentarer og våre synspunkter innen næringspolitikk og arbeidsliv. Viktig er også vår medlemsservice på nett med juridiske dokumenter, publikasjoner, oversikt over kurs, konferanser og annet. Ca 840 personer abonnerer på nyheter fra nettstedet. Våre næringer har egne sider på nettstedet. Disse fungerer som bransjeportaler. Mest besøkt er bemanningbransjen som også kanaliserer trafikk via sitt domene bemanningbransjen.no. Medlemsblad Vårt medlemsblad Service kom ut med fire utgaver i Bladet er på inntil 32 sider i magasinformat, har et opplag på eksemplarer og har som mål å synliggjøre alle våre bransjer. Bladet blir distribuert til alle medlemsbedrifter, politikere på Stortinget og kommuner, samt til pressen og offentlig forvaltning. Bladets strategi er å være en identitetsbygger for medlemmer, være talerør for organisasjonen, samt profilere våre næringers samfunnsnytte. Nyhetsbrev Annen hver onsdag sender NHO Service normalt ut Servicebrevet som er et digitalt nyhetsbrev på 2-4 sider. Dette går ut til medlemmer og andre interesserte. Noen av de viktigste sakene fra vårt nettsted kombineres med øremerket stoff i Servicebrevet. Bemanningsbransjen har i tilegg sitt eget nyhetsbrev hvert kvartal. Ukesrapport Hver fredag sender vi ut rapporten Uken som gikk og tiden som kommer via e-post til ansatte i organisasjonen, styrer og næringsutvalg, nøkkelpersoner i bedriftene og nære samarbeidspartnere. FAKTA Saker som bidro mest til medioppmerksomhet i 2008: Sosial dumping /svart arbeid i renholdsbransjen Offentlig innkjøp Ny lov om vaktvirksomhet Konflikt mellom alarmselskaper og brannvesen om gebyrer. Ny forskrift om bemanningsforetak Kvartalstatistikken fra bemanningbransjen Ambulanse-kontrakter i Innlandet og Midt-Norge. Publikasjoner NHO Service produserer en rekke publikasjoner som for eksempel heftet Profesjonelt Renhold - Sukessfaktorer for etablering og drift. Vi lager også årsrapporter, invitasjoner til kurs, konferanser og årsmøter og annet. Kampanjer I forbindelse med etablering av renholdsportalen.no har vi en kampanje som markedsfører nettstedet i fagblader og andre medier. Vi har også en pågående vervekampanje som benytter en togmetafor på vårt nettsted.

15 15

16 16 Renholdsbransjen Renholdsbransjen i NHO Service vil i 2009/10 legge mest vekt på utvikling av markedet for våre bedrifter. Mye av grunnlaget for dette er lagt i 2008/09 gjennom utvikling av fakta og analyser, allianser og påvirkning. Vi mener i dag å kunne tilby verktøy og bistand nok til at våre medlemmer kan utmerke seg kvalitetsmessig i konkurranse med andre. Utfordring er at det offentlige markedet i større grad må åpne seg for private leverandører og etterspørre kvalitetskriterier. Styrets mål er 80% fokus på markedsutvikling og 20% på bransjeutvikling. Markedet Det totale renholdsmarkedet er på 16,2 milliarder, og 6,2 milliarder er konkurranseutsatt. Markedspotensial innen offentlig sektor anslås til å være 3,4 milliarder (ved 73 % konkurranseutetting). Sosial dumping Regjeringen har satt fokus på sosial dumping. Renholdsbransjen har fokus på dette. Innføring av Regionale verneombud er det som har kommet lengst i prosessen, mens Id-kort er varslet. Det samme gjelder en offentlig godkjenningsordning. I tillegg jobber Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) for å få frem allmenngjøring (lovfesting) av lønns og arbeidsvilkår. Flere av tiltakene er i tråd med våre strategier, men rekkefølge, prioritering og omfang bekymrer oss. Ny teknologi Bransjen opplever betydelig teknologisk utvikling med betydning for effektivitet, sporbarhet og omdømme. Et eksempel er at renholdsbransjen i NHO Service har utviklet en e-penn til Insta 800 kontroller som gir muligheter for å liggeteknologisk i front. Lønns og arbeidsvilkår 2008 ga nok et lønnsløft innen renhold. Det styrker oss i kampen om god arbeidskraft, men svekker oss i en konkurranse kun basert på laveste pris. Det gledelige er at få melder om problemer i markedet som følge av nødvendige prisjusteringer, men indirekte fortsetter presset på reduserte frekvenser og omfang. En renholdstime i Norge koster det dobbelte av snittet i EU, men levekostnadene er også det dobbelte. Utfordringen er hvis lavkost og lavlønnsland slipper til på sine premisser i vårt marked. Det er her vi må vinne kampen gjennom gode medarbeidere, god organisering, teknologiske fremskritt og et regulert marked. Livslang læring I løpet av 2008 har vi hatt spesielt fokus på å utvikle undervisningsmateriell til basisopplæring i egen bedrift. Dette har avstedkommet en serie med støttemateriell for instruktører i bedriftene og er blitt et hjelpemiddel slik at man kan undervise også ute på oppdragstedet ved hjelp av PC. En rekke medlemsbedrifter har deltatt i en arbeidsgruppe og nye instruktør har fått opplæringen. Det ferdige resultat gir FAKTA 596 renholdsbedrifter var ved utgangen av 2007 registrert med en samlet omsetning på 5,9 milliarder kroner. Av dette omsatte våre medlemmer for nær fire milliarder. Bransjen sysselsetter årsverk eller ansatte. Renholdsbedriftene i Norge har ansvar for å ta seg av innemiljø i bedrifter med et samlet gulvareal på 30 millioner kvadratmeter. NHO Service har gitt ut heftet Profesjonelt renhold som beskriver suksessfaktorer for etablering og drift av renhold. Vi har også etablert nettstedet renholdsportalen.no. en tre-dagers undervisningsserie til alle nyansatte. Internasjonalt Renholdsbransjen i NHO Service er medlem av European Federation of Cleaning Industries (FENI). Dette bidrar til å holde oss oppdatert på hva som skjer i Europa og knytter bånd til samarbeidspartnere. Arbeidsinnvandring var viktig fokus for FENI i 2008.

17 17

18 18 Dialog-konferanse nr. 5 Gardermoen nov (Foto: Arnstein Staverløkk)

19 Ren Utvikling og Dialog Ren Utvikling er et utviklingsprogram for renholdsbedrifter i NHO Service som garanterer for lovlighet, skikkelighet og kvalitetsutvikling. Ren Utvikling 26 bedrifter har i 2008 vært godkjent av Ren Utvikling. Kriteriene for årets godkjenning var stort sett de samme som i fjor, men med ekstra fokus rundt underleverandører. Dette ble gjort på bakgrunn av endringen av vedtektene på årsmøtet i renholdsbransjen for tillatt andel underleverandører for medlemskap i NHO Service. Ren Utviklings godkjenningsbevis ble forfalsket og lagt ut på falske nettsider i april Saken ble anmeldt til politiet som henla saken grunnet ressursmangel. Hele innholdet til nettsiden var dessuten stjålet fra en RU-godkjent renholdsbedrift. 3 web-hotell i Norge fjernet umiddelbart de falske sidene, mens et web-hotell i Sverige nektet slik at siden fortsatt ligger på internett. Noen andre nettsider er også oppdaget hvor de feilaktig reklamerer med at de er godkjent av Ren Utvikling. Dette er stort sett sider som ikke er oppdatert på mange år og hvor den gamle godkjenningen henger igjen. Dialog Dialogkonferanse nr. 5 ble arrangert på Gardermoen med 87 deltagere hvorav 44 er ledere, 18 tillitsvalgte, 6 verneombud og 19 fra organisasjonene. Følgende Dialog-prosjekter ble presentert: BB ServiceSystem SF med LYST, 2clean med Forbedring, ASC Østlandske Rengjøring med Kartlegging, Rengjøring & Vedlikehold med Renhold på norsk og ISS med Fra fravær til nærvær. Dialogkonferansen åpnet med en minikonsert av Anne Grete Preus og ble avsluttet med Dag Kaas som foreleste om viktigheten av kontinuerlig trening for næringslivet. Dag Kaas bok Fra ord til handling ble utdelt til alle deltakerne eksemplarer av Dialogmagasin nr. 5 med presentasjon av konferansen, ble sendt ut til alle bedrifter og organisasjoner i prosjektet. Siste Dialogkonferanse blir holdt i Bodø 7-9. oktober 2009 hvor alle bedrifter får muligheter til å presentere sine egne Dialog-prosjekter. Det har vært gjennomført frokostmøter i Oslo og Bergen med tema rundt lese- og skrivevansker. Det har også blitt gjennomført 21 bedriftsbesøk med fokus på Dialog og bedriftsutvikling i en bedrift. 19

20 20 Bemanningsbransjen 2008 ble det beste året gjennom tidende for bemanningsbransjen. Mot slutten av året snudde utviklingen og det ligger an til betydelig nedgang i Hovedmål for bemanningsbransjen i NHO Service er å øke markedspotensialet for medlemmene, sikre bedre rammebetingelser, bidra til sunne konkurranseforhold, yte service overfor medlemmene og styrke organisasjonen som representant for bransjen. I 2008 opplevde Bemanningsbransjen i NHO Service en betydelig økning i antall medlemmer. Rammebetingelser I den faste tvistenemnda mellom LO og NHO vant NHO i januar 2008 fram med sin anførsel om at det foreligger tarifftomt rom for ansatte i bemanningsbransjen. Dette banet vei for sonderinger med LO om å etablere en overenskomst for bemanningsbransjen. Sommeren 2008 ble det oppnådd enighet i EU om prinsippene for bemanningsbyrådirektivet. Direktivet ble vedtatt 22. oktober og trådte i kraft 1. Januar Norge har tre år på å implementere dette i norsk rett. Sentralt er her prinsippet om likebehandling av utleid personell med tilsvarende fast ansatt personell hos kunde samt et forbud mot urimelige restriksjoner mot bemanningsbransjens virksomhet. Direktivet skaper noen utfordringer, men først og fremst muligheter for bemanningsbransjen i Norge. På denne bakgrunn har NHO Service i 2008 arbeidet tett opp mot Eurociett, bransjens europeiske organisasjon, med tanke på informasjon og å legge grunnlaget for en best mulig implementeringsprosess i Norge. Sommeren 2008 ble også Forskrift om Bemanningsforetak vedtatt. Med utgangspunkt i denne ble det med virkning fra 1. Januar 2009 opprettet en registreringsordning for bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge i regi av Arbeidstilsynet. Målet er å skape større oversikt over bemanningsbransjen og komme til livs useriøse aktører. Det gjenstår fremdeles å se om ordningen vil virke etter intensjonen. NHO Service ga uttrykk for at man ønsket å gå lengre i å stille krav til bemanningsforetakene enn regjeringen var villig til å gå. Andre viktige saker er dialogen om praktiske systemer ved henting av arbeidskraft fra utlandet og ryddighet i reglene om arbeidsgiveravgift. Statistikk I 2008 har bransjestatistikken og bransjeanalyser i regi av NHO Service blitt videreutviklet, blant annet ved at det nå er mulig å hente fram fylkesoversikter når det gjelder utvikling innenfor yrkesområdene. På grunnlag av kvaliteten bransjestatistikken holder har Statistisk Sentralbyrå tatt initiativ til samarbeid når det gjelder FAKTA Bemanningsbransjen i Norge omsatte for 15 milliarder kr. i Av dette står våre medlembedrifter for 90% eller 13,5 milliarder kr. Vi organiserer 125 bemanningsbedrifter med 340 virksomheter over hele landet. De har årsverk eller ansatte. Omsetningen økte 8% fra 2007 til 2008 og landet på rekordnivå. Ved siden av levering av bemanningsoppdrag tilsvarende årsverk ble nesten personer rekruttert til faste stillinger gjennom våre medlemsbedrifter i opprettelse av prisindeks for bemannings- og rekrutteringsbransjen. Bransjeportal En nettportal for bemanningsbransjen er videreutviklet. På finner du nå Norges mest omfattende oversikt over informasjon om bemanningsbransjen. Dialog I 2008 har NHO Service på bemanningsbransjens vegne ført dialog med blant annet Arbeids- og inkluderingsdepartementet, OECD, Den norske EU Delegasjonen, Standard Norge, SSB, FAFO, Samfunns- og næringslivsforskning (NHH) og Econ Pöyri. NHO Service har også representert bemanningsbransjen internasjonalt gjennom Ciett, Eurociett og i samarbeidet mellom bransjens representanter i Norden.