ÅRSRAPPORT for NHO Service

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT for NHO Service"

Transkript

1 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service

2 NHO Service Pb Majorstuen 0305 Oslo Telefon: Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt etg. 02 Trykk: Akershus Reklameteam. Opplag: Red avsl. 10. august 09. Red. Baard Fiksdal. Forsidefoto: Arnstein Staverløkk

3 2008 INNHOLD Harde fakta og myke leveranser...04 Næringspolitikk...06 Arbeidsliv...10 Informasjon...14 Renholdsbransjen...16 Ren Utvikling og Dialog...19 Bemanningsbransjen...20 Vakt og sikkerhetsbransjen...22 Sikker Vakt...24 Vekterskolen...26 Helse- og omsorgsbransjen...28 Bedriftshelsetjenester...29 Ambulanser Kantiner og catering...32 Forvaltning, drift og service...33 Attføringsbedriftene...34 Regnskap...36 Ansatte...44 Regnskapene for de ulike bransjene er samlet i en egen publikasjon 03

4 Harde fakta og myke leveranser NHO Service (tidl. SBL) kan i 2009 se tilbake på 20 års virke. Gjennom to tiår har vi blant annet utviklet mange tiltak som har bidratt til utvikling i bransjene som er organisert hos oss. Ofte føler vi at profesjonalisering av bransjene ikke får den oppmerksomhet og uttelling som det burde. Men vi beveger oss i riktig retning. Målet er å bidrar til et bedre velferdssamfunn. Integrering, attføring, ny kompetanse og sysselsetting, meningsfylte jobber og stolthet; det er oss. Harde fakta Vi har etablerte en systematisk innhenting av fakta og analyser av hva våre bedrifter utretter og måler dette opp mot offentlig sektor. Arbeidet dokumenterer at det mange steder pågår betydelig offentlig sløsing med ressurser på bekostning av velferdstilbud. Vrangforstillinger Vi er vant til at det som i industrien er hedersord; innovasjon, kompetanse, utvikling og konkurransekraft, har en helt annen valør innen operative serviceleveranser. Vi opplever ofte i vår bransjer en nedvurdering av folks skaperevne, initiativ og tenkekapasitet som er helt utrolig. Forklaringen kan være todelt. For det første at det miljøet man selv kommer fra ikke har klart å utvikle seg og da tror man heller ikke andre har gjort dette. Men også at bransjene selv ikke har vært flinke og bevisste nok til å argumentere for sin kompetanse og leveranser. Det er dette vi vil vi prøve å motbevise fremover. Nye verktøy Operativ service dreier seg først og fremst om mennesker som betjener mennesker. Følelser, holdninger og adferd kan aldri standardiseres. Men det er en misforståelse at man ikke systematisk og ved bruk av moderne IKT-verktøy kan bidra til bedre kompetanse, klarere forståelse av premissene for samspill mellom service medarbeider og mottaker, dokumentasjon av leveranser og øket yrkesstolthet innen vår sektor. NHO Service har for eksempel utviklet bruk av E-penn som fremstår som en vanlig kulepenn, men i praksis overfører skrift og rapporter direkte til PC og websider som kunde og leverandør har felles nytte av. Papirmølle og kjedelige datainnleggelser forsvinner. Kunde og leverandør er plutselig bokstavlig talt på nett sammen. NHO Service bidrar til slik innovasjon. 04 Petter Furulund adm.dir. i NHO Service og Nina Torp Høisæter styreleder i NHO Service

5 FAKTA NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med virksomheter, årsverk, ansatte og 35,2 milliarder kroner i årlig omsetning, ved utgangen av Våre næringer er: Ambulanser (50 bedrifter * som omsetter for 320,5 millioner kr) Attføringsbedrifter (182 bedrifter * som omsetter for 5,2 milliarder kr) Bedriftshelsetjenester (BHT) (65 bedrifter * som omsetter for 471 millioner kr) Bemanningsbransjen (337 bedrifter * som omsetter for 11,6 milliarder kr) Helse- og omsorg (47 bedrifter * som omsetter for 845 millioner kr) Kantiner og catering (192 bedrifter * som omsetter for 2,6 milliarder kr) Renholdsbransjen (122 bedrifter * som omsetter for 3,9 milliarder kr) Sikkerhetsbransjen (205 bedrifter * som omsetter for 4,8 milliarder kr) Forvaltning, drift og service (72 bedrifter * som omsetter for 4,5 milliarder kr) Fellesgruppen (18 bedrifter * som omsetter for 838 millioner kr) * Antall bedrifter inkluderer datterselskaper og underordnet virksomhet. Næringslivets Hus. Foto: Ketil Jacobsen 05

6 Næringspolitikk 2008 var et ekstraordinært år for mange arbeidstakere og bedrifter. 06 Første halvår var preget av optimisme og økt verdiskaping i de fleste bransjer. Høsten og vinteren medførte derimot et finansielt og realøkonomisk tilbakeslag som verden ikke har sett maken til side 1930-tallet. Servicesektoren ble rammet av den økonomiske krisen. NHO Service deltok på høring i Stortingets Finanskomité i januar 2009 og påpekte behovet for tiltak som kan tilrettelegge for videre høy sysselsetting i den arbeidsintensive delen av norsk næringsliv. Vi tok blant annet til ordet for at: Arbeidsgiveravgiften er en betydelig kostnad i servicenæringene, og bør reduseres. Skattelette for lave inntekter vil være et viktig bidrag for å sikre forsvarlige lønnsoppgjør i servicebransjene. Økte overføringer til kommunene må ikke sementere dårlige løsninger og umoderne arbeidsprosesser. Konkurranse NHO Service arbeider kontinuerlig for å synliggjøre positive effekter ved konkurranse. I 2008 ble vårt faktagrunnlag styrket betydelig, og dette gjorde at vi på en bedre måte kan underbygge våre synspunkter. Vi har bistått lokalpolitikere som ønsker å synliggjøre hvor stort potensialet er for å frigjøre ressurser gjennom konkurranseutsetting. Vi har også gitt juridisk veiledning i konkurranseutsettingsprosesser, vært foredragsholdere når man lokalt har ønsket økt kunnskap om kostnadene ved tjenesteproduksjon og synliggjort budskapet gjennom høringer, medieutspill, avisartikler m.v. NHOs største begivenhet Årskonferansen 2009, ble også brukt til å vise ulike sider av konkurranse som virkemiddel for nasjonal fremgang og nyskapning. Momsnøytralitet i staten og på sykehusene For kommunene finnes en ordning med momsnøytralitet som likestiller eksterne og interne tjenesteleverandører. Dette er imidlertid ikke tilfelle for staten og helseforetakene. Bedrifter som ønsker å konkurrere om å levere tjenester til statlige organer eller til sykehus, opplever en betydelig konkurranseulempe all den tid deres tjenester er momsbelagt men ikke tjenester som utøves av statlig ansatte. NHO Service har samarbeidet med NHO for å sette fokus på denne urimeligheten, og saken har vært tatt opp med Finansministeren, Helseministeren og med flere stortingspolitikere. Tilbakemeldingen fra Stoltenberg II-regjeringen har vært at dette ikke er en sak som de ønsker å prioritere. Vi arbeider imidlertid videre med problemstillingen. En momsnøytral ordning som omfatter hele forvaltningen vil ikke koste noe for samfunnet, og er nødvendig for å sikre en best mulig forvaltning av fellesskapets ressurser. Nytenking Om vi i fremtiden skal ha tilstrekkelige arbeidskraftressurser for både å kunne tilby tilstrekkelige velferdstjenester av god kvalitet og samtidig sikre verdiskaping i øvrige sektorer, er det nødvendig med nyskaping og innovasjon i tjenestenæringene. NHO Service deltok i debatten om Innovasjonsmeldingen (St.meld. nr. 7 (08-09)) og påpekte blant annet: Den nordiske arbeidslivsmodellen gir den enkelte ansatte stor innflytelse på arbeidet. Tett kontakt mellom ansatte og ledere er en viktig forutsetning for nyskaping i tjenestenæringene. Sammenligning av tilsvarende tjenester er en viktig pådriver for forbedring. Mange offentlige instanser kjenner ikke kostnadene ved tjenester som produseres i egen regi. Det forhindrer konkurranse og hemmer nødvendig endring. Det bør etableres et sentralt miljø som kan samle kunnskap om innovative løsninger og bidra til forskning som grunnlag for innovasjon i servicesektoren.

7 NHO Service påpekte at Helse Sør-Øst kan spare 720 millioner kroner, dersom private bedrifter får lov til å konkurrere om ikke-medisinske tjenester som renhold, sikkerhet, vaktmestertjenester og matlaging ved de tre største sykehusene i Oslo. Private bedrifter er i praksis utstengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus (Foto: Erik M. Sundt). 07

8 8

9 Næringspolitikk forts. Offentlig forretningsvirksomhet NHO Service har videreført arbeidet for et sterkere skille mellom forvaltningsvirksomhet og offentlig forretningsvirksomhet. På flere forvaltningsområder yter etater også eksterne tjenester, noe som i flere tilfeller kan være problematisk i forhold til dobbeltroller og ulovlig kryssubsidiering. Når monopolstilte forvaltningsetater som brannvesenet både opptrer som konkurrent og myndighetsutøvere, har dette skapt et særskilt problem. Det har for eksempel vært svært vanskelig å få avklart ryddige varslingsrutiner mot brannvesen ved utløste boligdetektorer, uten å akseptere at varslinger skal betegnes som kjøp av en utrykningstjeneste. NHO Service opptrådte derfor sammen med saksøkte boligalarmselskap for domstolen, for å fastslå at kommunene ikke kan gebyrlegge aktsomme varslinger. NHO Service og selskapene fikk støtte for at dagens lovgivning ikke tillater dette. Saken har videre interesse enn for boligalarmselskapene, da det også er et signal til forvaltningsorgan at NHO Service vil støtte en håndhevelse av de grensene som gjelder for forvaltningsorgan. Offentlige kontrakter NHO Service har arbeidet for at oppdragsgivere skal kunngjøre anskaffelser som er over kroner. I Stortingsmeldingen om Det gode innkjøp, fikk NHO Service fikk gjennomslag for dette. Regjeringen retter nå fokuset på innkjøpsorganisering og kompetanse hos oppdragsgivere. Dette er et arbeid som støttes av NHO Service og som organisasjonen ønsker å bidra til. Videre er det nå igangsatt et arbeid for å styrke klageadgangen for virksomheter når det skjer brudd på anskaffelsesregelverket. NHO Service deltar fortløpende i dette arbeidet gjennom NHO. Balanserte kontraktsvilkår NHO Service har bedt Fornyingsministeren rydde opp i unødvendig lang betalingspraksis hos stat og kommune. I finanskrisen kommer det på spissen at stat og kommune bevilger seg 1-3 måneder betalingstid for løpende tjenestekontrakter, og selv sunne bedrifter kan få likviditetsproblemer om de betjener flere offentlige kunder på samme tid. Dette har også vært et ledd i arbeidet med å få offentlige etater til å bruke av balanserte kontraktsvilkår og kontraktsstandarder. I denne sammenheng har NHO Service oppnådd at flere kommuner og statlige etater har endret konkurransegrunnlag og lagt kontraktsstandarder til grunn etter påtrykk og veiledning. 9

10 Arbeidsliv Over henvendelser om arbeidslivspørsmål kommer årlig inn til NHO Service fra våre medlemmer. 10 Vaktvirksomhetsloven Viktig sak i 2008 var endring av vaktvirksomhetsloven. NHO Service har først og fremst vært opptatt av lovens virkeområde og omfang, egenregi og forvaltningsorganers organisering av dette. Det ble også særskilt påpekt fra NHO Service at lovforslaget som ble sendt ut på høring ikke hadde noen bestemmelse om varslingsplikt for politiet til vaktselskap når ansatte har begått eller er under etterforskning for alvorlig straffebrudd. Det ble i sammenheng med ovennevnte ansvar arbeidet aktivt ovenfor lovgiver. Arbeidsliv i NHO Service fikk eget ansvar for å utarbeide høringsuttalelse og fremmet forslag. Alle forslag vedrørende ovennevnte punkter er tatt inn i endelig lovtekst til ny lov om vaktvirksomhet. Se mer om saken på side 22 om Vakt- og sikkerhetsbransjen. Overenskomst - verdihåndtering NHO Service har fått i oppgave å utarbeide ny overenskomst for verdihåndtering. Ferdig utkast og enighet med Norsk Arbeidsmandsforbund forelå i juni Overenskomsten ble samme måned sendt til godkjennelse i NHO og LO. Nye regler om arbeidstid Det har lenge vært fremmet krav fra arbeidstakersiden om rett til 33,6 timers uke for grupper som i dag har 35,5 timers uke. NHO Service har i denne saken vært aktiv internt i NHO, i forhold til andre arbeidsgiverorganisasjoner og under hele høringsprosessen. Slik vedtatt lovtekst til slutt ble, vil den ikke berøre aktuelle bransjer i NHO Service som vaktog sikkerhet, pleie og omsorg og ambulanse. Nye permitteringsregler Den maksimale perioden med dagpenger under permittering ble fra 1. februar 2009 endret fra 30 til 52 uker. Endringene var en forbedring i forhold til Regjeringens første tiltakspakke der det ble foreslått å øke permitteringsperioden til 42 uker. Endringen kan også gis virkning for ansatte som allerede er permittert. Det er også vedtatt at arbeidsgivers lønnsplikt (de første dagene av permitteringen) reduseres fra 10 til 5 dager med virkning fra 1. april Ny offentlighetslov Ny offentlighetslov ble gjort gjeldende fra Den gjelder innsyn i offentliges virksomheter korrespondanse, samt visse typer selskap (herunder en del attføringsvirksomheter). NHO Service har deltatt i høringen og oppfølgning mot justisdepartementet for at lov med forskrift skal ta hensyn til våre medlemmers behov. NHO Service arbeider nå for at virksomheter som deltar i offentlige anbud, skal få et tilstrekkelig vern for ulike typer forretningssensitiv informasjon som ofte gis i tilbudene. FAKTA Over henvendelser om arbeidslivspørsmål kommer årlig inn til NHO Service fra våre medlemmer. NHO Service arrangerer en rekke kurs. Mest populært er arbeidsrett og IA/HMS. Skreddersydde kurs for den enkelte medlemsbedrift arrangeres på bestilling. Grunnkurs og videregående kurs innen arbeidsrett Fordypningskurs innen utvalgte temaer Bransjekurs Kurs tilpasset den enkelte medlemsbedrifts ønsker Frokostmøter m. aktuelle temaer NHO Service anbefalte i høringsrunden om offentlighetsloven at det burde presiseres at offentlig godkjente attføringsbedrifter var unntatt innsynsretten. Vårt forslag ble ikke tatt til følge i forskriften. Vi har imidlertid - i samarbeid med Vekstbedriftene - konkludert på generelt grunnlag at attføringsbedrifter ikke omfattes av loven da det legges til grunn at offentlig eide attføringsbedrifter driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private bedrifter. Det kan likevel tenkes at enkelte attføringsbedrifter etter en konkret vurdering likevel må anses omfattet av ny lov og forskrift.

11 NHO Service arrangerer en rekke kurs og seminarer. Et eksempel er et seminar om vandelskrav i vaktbransjen som ble arrangert i samarbeid med politiet i Oslo. (Foto: Baard Fiksdal) 11

12 12 Å skape møteplasser er viktig for NHO Service. Her fra halvårsmøtet til bemanningsbransjen i (Foto: Baard Fiksdal)

13 Arbeidsliv forts. Tjenestedirektivet EUs tjenestedirektiv ble vedtatt i 2008 og blir en del av EØS-avtalen. Det felles markedet for tjenester innenfor Den europeiske union er allerede opprettet, både innenfor EU og innenfor EØS. Direktivet skal bare sørge for at dette markedet fungerer bedre. NHO mener det er nødvendig for Norge å implementere direktivet raskt. Først og fremst fordi et tydeligere regelverk med lik praktisering i alle EU-land vil være en stor fordel for norske bedrifter som kjøper eller selger tjenester. Bedrifter som ønsker å selge tjenester møter ofte en vegg av byråkratiske prosedyrer og nasjonale særbestemmelser. Dette er noe av det tjenestedirektivet skal rydde opp i. NHO Service deler NHOs vurderinger, men har samtidig øvet et påtrykk for tiltak vedrørende seriøsitetskontroll av synlige og usynlige virksomheter. Lettere tilgang for salg og etablering av tjenester må følges opp med reell kontroll fra ulike myndigheter slik at alle tjenestevirksomhetene konkurrerer på like vilkår. Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som trolig vil vokse. NHO Service har i 2009 bistått medlemmer som tilbyr BPA. Siktemålet har vært å få gode relasjoner med kommuner. Det er oppnådd enighet om at eksisterende kontraktbestemmelser, som kommunen benytter i dag, skal endres. NHO Service skal innen august 2009 utarbeide helt nytt forslag til alminnelige kontraktsbestemmelser. Dette vil danne grunnlag for videre arbeid i utvalg nedsatt av Oslo kommune og NHO Service. Se mer om bransjen Helse og omsorg side 28 Facility management Facility management og service er en bransje i sterk utvikling. NHO Service har utarbeidet en overenskomst for dette område i Vi har hatt god dialog med sentrale bedrifter og en egen gruppering er dannet. Gruppen har vært opptatt av overenskomst, kontraktspørsmål og annen mulig juridisk bistand. NHO Service har nå tyngden av sentrale aktører som medlemmer. Se mer om bransjen under Forvaltning, drift og service side 33. Sykefravær og arbeidsmiljø NHO-fellesskapet og NAV arrangerte en rekke seminarer over hele landet i den såkalte Aksjon Sykefravær fra februar til mai. Sykefraværet i Norge koster hvert år 45 milliarder kroner og hver sykefraværsdag koster arbeidsgiver ca kroner. Lavere sykefravær gir reduserte kostnader, mer stabil drift og ikke minst et bedre arbeidsmiljø. Det er arbeidsgiver som har overordnet ansvar, mens en viktig støttespiller ofte er bedriftshelsetjensten (BHT). BHT bistår ved planleggingen, risikovurderingen, det forebyggende arbeidet, overvåkningen ar arbeidsmiljøet, opplæring innen HMS, dokumentasjon av handlingsplaner osv. Mer om våre BHT finner du på side 29. Lønnsoppgjøret 2008 Mellomoppgjøret 2008 var i havn i mars. Det ble gitt et generelt tillegg på 1 krone pr. time og ytterligere 1 krone i et ekstra tillegg til de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I den økonomiske situasjonen som mange av medlemsbedriftene befinner seg i, har det vært svært vanskelig å akseptere et generelt lønnstillegg. Når NHO likevel har gått med på dette, skyldes det at løsningen også innebærer en klausul, som gir de lokale parter anledning til helt eller delvis å forhandle bort de sentrale tilleggene. Overenskomster som tunell-, bom og broselskap, vakt, renhold, parkering, AMB og riksavtalen hadde varierende garantitillegg. 13

14 Informasjon NHO Service er opptatt av å profilere saker som er viktige for våre medlemmer. 14 I2008 ble NHO Service omtalt i 754 artikler i nettaviser og annen webomtale. Omtalen i trykte medier, TV og radio, anslås til å være ca 300, slik at vi med smått og stort får i overkant av presseoppslag i året. NTB er hovedkanal for våre pressemeldinger. Vårt nettsted Vi lansere i 2008 et nytt nettsted for organisasjonen. har i snitt ca 500 personer på besøk hver dag. Det ble publisert 312 nye artikler på nettstedet i Strategien er å prioritere allmenne nyheter av interesse for alle servicebedrifter i Norge. Dette publiseres i kombinasjon med kommentarer og våre synspunkter innen næringspolitikk og arbeidsliv. Viktig er også vår medlemsservice på nett med juridiske dokumenter, publikasjoner, oversikt over kurs, konferanser og annet. Ca 840 personer abonnerer på nyheter fra nettstedet. Våre næringer har egne sider på nettstedet. Disse fungerer som bransjeportaler. Mest besøkt er bemanningbransjen som også kanaliserer trafikk via sitt domene bemanningbransjen.no. Medlemsblad Vårt medlemsblad Service kom ut med fire utgaver i Bladet er på inntil 32 sider i magasinformat, har et opplag på eksemplarer og har som mål å synliggjøre alle våre bransjer. Bladet blir distribuert til alle medlemsbedrifter, politikere på Stortinget og kommuner, samt til pressen og offentlig forvaltning. Bladets strategi er å være en identitetsbygger for medlemmer, være talerør for organisasjonen, samt profilere våre næringers samfunnsnytte. Nyhetsbrev Annen hver onsdag sender NHO Service normalt ut Servicebrevet som er et digitalt nyhetsbrev på 2-4 sider. Dette går ut til medlemmer og andre interesserte. Noen av de viktigste sakene fra vårt nettsted kombineres med øremerket stoff i Servicebrevet. Bemanningsbransjen har i tilegg sitt eget nyhetsbrev hvert kvartal. Ukesrapport Hver fredag sender vi ut rapporten Uken som gikk og tiden som kommer via e-post til ansatte i organisasjonen, styrer og næringsutvalg, nøkkelpersoner i bedriftene og nære samarbeidspartnere. FAKTA Saker som bidro mest til medioppmerksomhet i 2008: Sosial dumping /svart arbeid i renholdsbransjen Offentlig innkjøp Ny lov om vaktvirksomhet Konflikt mellom alarmselskaper og brannvesen om gebyrer. Ny forskrift om bemanningsforetak Kvartalstatistikken fra bemanningbransjen Ambulanse-kontrakter i Innlandet og Midt-Norge. Publikasjoner NHO Service produserer en rekke publikasjoner som for eksempel heftet Profesjonelt Renhold - Sukessfaktorer for etablering og drift. Vi lager også årsrapporter, invitasjoner til kurs, konferanser og årsmøter og annet. Kampanjer I forbindelse med etablering av renholdsportalen.no har vi en kampanje som markedsfører nettstedet i fagblader og andre medier. Vi har også en pågående vervekampanje som benytter en togmetafor på vårt nettsted.

15 15

16 16 Renholdsbransjen Renholdsbransjen i NHO Service vil i 2009/10 legge mest vekt på utvikling av markedet for våre bedrifter. Mye av grunnlaget for dette er lagt i 2008/09 gjennom utvikling av fakta og analyser, allianser og påvirkning. Vi mener i dag å kunne tilby verktøy og bistand nok til at våre medlemmer kan utmerke seg kvalitetsmessig i konkurranse med andre. Utfordring er at det offentlige markedet i større grad må åpne seg for private leverandører og etterspørre kvalitetskriterier. Styrets mål er 80% fokus på markedsutvikling og 20% på bransjeutvikling. Markedet Det totale renholdsmarkedet er på 16,2 milliarder, og 6,2 milliarder er konkurranseutsatt. Markedspotensial innen offentlig sektor anslås til å være 3,4 milliarder (ved 73 % konkurranseutetting). Sosial dumping Regjeringen har satt fokus på sosial dumping. Renholdsbransjen har fokus på dette. Innføring av Regionale verneombud er det som har kommet lengst i prosessen, mens Id-kort er varslet. Det samme gjelder en offentlig godkjenningsordning. I tillegg jobber Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) for å få frem allmenngjøring (lovfesting) av lønns og arbeidsvilkår. Flere av tiltakene er i tråd med våre strategier, men rekkefølge, prioritering og omfang bekymrer oss. Ny teknologi Bransjen opplever betydelig teknologisk utvikling med betydning for effektivitet, sporbarhet og omdømme. Et eksempel er at renholdsbransjen i NHO Service har utviklet en e-penn til Insta 800 kontroller som gir muligheter for å liggeteknologisk i front. Lønns og arbeidsvilkår 2008 ga nok et lønnsløft innen renhold. Det styrker oss i kampen om god arbeidskraft, men svekker oss i en konkurranse kun basert på laveste pris. Det gledelige er at få melder om problemer i markedet som følge av nødvendige prisjusteringer, men indirekte fortsetter presset på reduserte frekvenser og omfang. En renholdstime i Norge koster det dobbelte av snittet i EU, men levekostnadene er også det dobbelte. Utfordringen er hvis lavkost og lavlønnsland slipper til på sine premisser i vårt marked. Det er her vi må vinne kampen gjennom gode medarbeidere, god organisering, teknologiske fremskritt og et regulert marked. Livslang læring I løpet av 2008 har vi hatt spesielt fokus på å utvikle undervisningsmateriell til basisopplæring i egen bedrift. Dette har avstedkommet en serie med støttemateriell for instruktører i bedriftene og er blitt et hjelpemiddel slik at man kan undervise også ute på oppdragstedet ved hjelp av PC. En rekke medlemsbedrifter har deltatt i en arbeidsgruppe og nye instruktør har fått opplæringen. Det ferdige resultat gir FAKTA 596 renholdsbedrifter var ved utgangen av 2007 registrert med en samlet omsetning på 5,9 milliarder kroner. Av dette omsatte våre medlemmer for nær fire milliarder. Bransjen sysselsetter årsverk eller ansatte. Renholdsbedriftene i Norge har ansvar for å ta seg av innemiljø i bedrifter med et samlet gulvareal på 30 millioner kvadratmeter. NHO Service har gitt ut heftet Profesjonelt renhold som beskriver suksessfaktorer for etablering og drift av renhold. Vi har også etablert nettstedet renholdsportalen.no. en tre-dagers undervisningsserie til alle nyansatte. Internasjonalt Renholdsbransjen i NHO Service er medlem av European Federation of Cleaning Industries (FENI). Dette bidrar til å holde oss oppdatert på hva som skjer i Europa og knytter bånd til samarbeidspartnere. Arbeidsinnvandring var viktig fokus for FENI i 2008.

17 17

18 18 Dialog-konferanse nr. 5 Gardermoen nov (Foto: Arnstein Staverløkk)

19 Ren Utvikling og Dialog Ren Utvikling er et utviklingsprogram for renholdsbedrifter i NHO Service som garanterer for lovlighet, skikkelighet og kvalitetsutvikling. Ren Utvikling 26 bedrifter har i 2008 vært godkjent av Ren Utvikling. Kriteriene for årets godkjenning var stort sett de samme som i fjor, men med ekstra fokus rundt underleverandører. Dette ble gjort på bakgrunn av endringen av vedtektene på årsmøtet i renholdsbransjen for tillatt andel underleverandører for medlemskap i NHO Service. Ren Utviklings godkjenningsbevis ble forfalsket og lagt ut på falske nettsider i april Saken ble anmeldt til politiet som henla saken grunnet ressursmangel. Hele innholdet til nettsiden var dessuten stjålet fra en RU-godkjent renholdsbedrift. 3 web-hotell i Norge fjernet umiddelbart de falske sidene, mens et web-hotell i Sverige nektet slik at siden fortsatt ligger på internett. Noen andre nettsider er også oppdaget hvor de feilaktig reklamerer med at de er godkjent av Ren Utvikling. Dette er stort sett sider som ikke er oppdatert på mange år og hvor den gamle godkjenningen henger igjen. Dialog Dialogkonferanse nr. 5 ble arrangert på Gardermoen med 87 deltagere hvorav 44 er ledere, 18 tillitsvalgte, 6 verneombud og 19 fra organisasjonene. Følgende Dialog-prosjekter ble presentert: BB ServiceSystem SF med LYST, 2clean med Forbedring, ASC Østlandske Rengjøring med Kartlegging, Rengjøring & Vedlikehold med Renhold på norsk og ISS med Fra fravær til nærvær. Dialogkonferansen åpnet med en minikonsert av Anne Grete Preus og ble avsluttet med Dag Kaas som foreleste om viktigheten av kontinuerlig trening for næringslivet. Dag Kaas bok Fra ord til handling ble utdelt til alle deltakerne eksemplarer av Dialogmagasin nr. 5 med presentasjon av konferansen, ble sendt ut til alle bedrifter og organisasjoner i prosjektet. Siste Dialogkonferanse blir holdt i Bodø 7-9. oktober 2009 hvor alle bedrifter får muligheter til å presentere sine egne Dialog-prosjekter. Det har vært gjennomført frokostmøter i Oslo og Bergen med tema rundt lese- og skrivevansker. Det har også blitt gjennomført 21 bedriftsbesøk med fokus på Dialog og bedriftsutvikling i en bedrift. 19

20 20 Bemanningsbransjen 2008 ble det beste året gjennom tidende for bemanningsbransjen. Mot slutten av året snudde utviklingen og det ligger an til betydelig nedgang i Hovedmål for bemanningsbransjen i NHO Service er å øke markedspotensialet for medlemmene, sikre bedre rammebetingelser, bidra til sunne konkurranseforhold, yte service overfor medlemmene og styrke organisasjonen som representant for bransjen. I 2008 opplevde Bemanningsbransjen i NHO Service en betydelig økning i antall medlemmer. Rammebetingelser I den faste tvistenemnda mellom LO og NHO vant NHO i januar 2008 fram med sin anførsel om at det foreligger tarifftomt rom for ansatte i bemanningsbransjen. Dette banet vei for sonderinger med LO om å etablere en overenskomst for bemanningsbransjen. Sommeren 2008 ble det oppnådd enighet i EU om prinsippene for bemanningsbyrådirektivet. Direktivet ble vedtatt 22. oktober og trådte i kraft 1. Januar Norge har tre år på å implementere dette i norsk rett. Sentralt er her prinsippet om likebehandling av utleid personell med tilsvarende fast ansatt personell hos kunde samt et forbud mot urimelige restriksjoner mot bemanningsbransjens virksomhet. Direktivet skaper noen utfordringer, men først og fremst muligheter for bemanningsbransjen i Norge. På denne bakgrunn har NHO Service i 2008 arbeidet tett opp mot Eurociett, bransjens europeiske organisasjon, med tanke på informasjon og å legge grunnlaget for en best mulig implementeringsprosess i Norge. Sommeren 2008 ble også Forskrift om Bemanningsforetak vedtatt. Med utgangspunkt i denne ble det med virkning fra 1. Januar 2009 opprettet en registreringsordning for bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge i regi av Arbeidstilsynet. Målet er å skape større oversikt over bemanningsbransjen og komme til livs useriøse aktører. Det gjenstår fremdeles å se om ordningen vil virke etter intensjonen. NHO Service ga uttrykk for at man ønsket å gå lengre i å stille krav til bemanningsforetakene enn regjeringen var villig til å gå. Andre viktige saker er dialogen om praktiske systemer ved henting av arbeidskraft fra utlandet og ryddighet i reglene om arbeidsgiveravgift. Statistikk I 2008 har bransjestatistikken og bransjeanalyser i regi av NHO Service blitt videreutviklet, blant annet ved at det nå er mulig å hente fram fylkesoversikter når det gjelder utvikling innenfor yrkesområdene. På grunnlag av kvaliteten bransjestatistikken holder har Statistisk Sentralbyrå tatt initiativ til samarbeid når det gjelder FAKTA Bemanningsbransjen i Norge omsatte for 15 milliarder kr. i Av dette står våre medlembedrifter for 90% eller 13,5 milliarder kr. Vi organiserer 125 bemanningsbedrifter med 340 virksomheter over hele landet. De har årsverk eller ansatte. Omsetningen økte 8% fra 2007 til 2008 og landet på rekordnivå. Ved siden av levering av bemanningsoppdrag tilsvarende årsverk ble nesten personer rekruttert til faste stillinger gjennom våre medlemsbedrifter i opprettelse av prisindeks for bemannings- og rekrutteringsbransjen. Bransjeportal En nettportal for bemanningsbransjen er videreutviklet. På finner du nå Norges mest omfattende oversikt over informasjon om bemanningsbransjen. Dialog I 2008 har NHO Service på bemanningsbransjens vegne ført dialog med blant annet Arbeids- og inkluderingsdepartementet, OECD, Den norske EU Delegasjonen, Standard Norge, SSB, FAFO, Samfunns- og næringslivsforskning (NHH) og Econ Pöyri. NHO Service har også representert bemanningsbransjen internasjonalt gjennom Ciett, Eurociett og i samarbeidet mellom bransjens representanter i Norden.

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Private bedrifter trussel eller muligheter?

Private bedrifter trussel eller muligheter? Foto: Jo Michael Private bedrifter trussel eller muligheter? Anne Jensen, viseadm. Direktør NHO Service Hva er NHO Service NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.680 virksomheter,

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Bemanningsbransjen - 2009

Bemanningsbransjen - 2009 Bemanningsbransjen - 2009 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for

Detaljer

D alog o v g er ktøy ktø 2009

D alog o v g er ktøy ktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Telefon, mobil, epost og adresser. Administrasjon styrer og utvalg i NHO Service

Telefon, mobil, epost og adresser. Administrasjon styrer og utvalg i NHO Service Telefon, mobil, epost og adresser Administrasjon styrer og utvalg i NHO Service 2008 Administrasjon Terje Hovet Advokatfullmektig Telefon: 23 08 86 54 Mobil: 951 40 860 terje.hovet@ Camilla Bernhoftsen

Detaljer

Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi. Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen

Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi. Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen Prosessbeskrivelse for bruk av Excel-arket FØR UTLYSNING ETTER UTLYSNING Trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012 Renhold Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2011

Bemanningsbarometeret 2011 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 211 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Et krevende år men ingen krise På tross av mye uro knyttet til vikarbyrådirektivet og enkeltvirksomheters brudd

Detaljer

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer?

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram Gro Synnøve Færevåg Programleder, treparts bransjeprogram Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge - situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv!

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv! ARBEIDSTILSYNET 2014 - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport På jobb for et godt arbeidsliv! I 2014 har flere arbeidstakere har fått tryggere tilsettingsforhold og mange virksomheter har blitt bedre

Detaljer

Medlemsmøte NHO-service Renhold

Medlemsmøte NHO-service Renhold Medlemsmøte NHO-service Renhold Kari Birkeland prosjektleder 27.11.2014 1 Mål for s satsing i renholdsnæringen skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand «KS-timen» HMS- samarbeidsforum Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand Oppfølging Arbeidsmiljømeldingen FoU om anskaffelser og sosial dumping Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aktuelle saker Meld. St.

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE Kurs og utdanning 2006 INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig opplæring av vektere

Detaljer

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11 Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo Fafo Østforum seminar 31.10.11 1 700 600 Bedriftene og arbeidstakerne 599 582 500 Partsforhold og organisering 400 Kunder, krav og anbud 300

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976)

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976) «Det er mange av disse små byråene som går omkring med kontoret i lomma. ( ) når disse små byråene kommer med tilbud som ligger langt under gjennomsnittet blir det vanskelige konkurranseforhold. Dette

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 08.12.2015 kl 12:00-15:20 Møtested: Rådhuset Orkdal Møtende medlemmer: Berit Ingeborg By Johnny Danielsen Joar Syrstadeng. Sak 33-37, til

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 2 «Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og lovlige lønns-

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Et magasin fra Dialog og Ren Utvikling

Et magasin fra Dialog og Ren Utvikling Nr.5 2009 Et magasin fra Dialog og Ren Utvikling Dialogkonferanse nr. 5 Gardermoen 5.- 6. nov. 2008. 02 Erna C. Hagensen, Norsk Arbeidsmandsforbund: Det er en glede å ha fått på plass tillitsvalgte og

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2014

Bemanningsbarometeret 2014 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 214 Bemanningsbransjens årsstatistikk 8 personer i jobb Selv om 214 ble nok et krevende år for bemanningsbransjen var det 8 personer som fikk jobb i bransjen. Disse

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015 Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 Hvordan unngå sosial dumping hvordan styrke vernet? Sosial dumping? NULLTOLERANSE! Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Definisjon sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet

Detaljer

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010 Sikkerhet Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall Samlet var det 243 godkjente sikkerhetsselskaper i Norge ved utgangen av 2009. NHO Service organiserer 193 virksomheter

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2013

Bemanningsbarometeret 2013 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2013 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Skaffet jobb til 100 000 personer i krevende år. Ikke uventet ble 2013 et krevende år for norsk bemanningsbransje.

Detaljer

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner.

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner. NOTAT Til: Fra: NHO Service Kopi: Dato: 26.10.10 Sak: Ressurs og effektivitetsanalyse av kommunale helse og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, kommunale

Detaljer

Høyeste verdi. - Guide til å velge Høyeste verdi som tilbudsmetodikk

Høyeste verdi. - Guide til å velge Høyeste verdi som tilbudsmetodikk Høyeste verdi - Guide til å velge Høyeste verdi som tilbudsmetodikk Tre-trinns beslutningsprosess TRINN 1 - UTELUKKELSESKRITERIER Automatisk utelukkelse fra tilbudsrunden Oppdragsgiver SKAL avvise leverandører

Detaljer

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO Frokostseminar, Næringslivets Hus Tirsdag 01.12.2015 Thale Kvernberg Andersen, SINTEF Teknologiledelse 1 Bakgrunn Flere av NHOs bransjeorganisasjoner

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2012 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2014 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester FLT 1803-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. Hva er konkurranseutsetting? 2. Behovet for mangfold, individfokus, kvalitet, leveringsdyktighet og effektivitet

Detaljer

Ansatte, styrer og utvalg i NHO Service

Ansatte, styrer og utvalg i NHO Service Ansatte, styrer og utvalg i NHO Service Ansatte Petter Furulund Administrerende direktør Telefon: 23 08 86 51 Mobil: 900 39 151 petter.furulund@ Anne Jensen Viseadm. direktør Telefon: 23 08 86 57 Mobil:

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR SERVICENÆRINGENE? - næringspolitisk program for NHO Service

HVA ER VIKTIG FOR SERVICENÆRINGENE? - næringspolitisk program for NHO Service HVA ER VIKTIG FOR SERVICENÆRINGENE? - næringspolitisk program for NHO Service Forord NHO Service er servicenæringenes landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Landsforeningen representerer

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Felles innsats delt glede Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Sykefraværet ved Finnsbråten Eidsvoll har gått fra 9,9 til 3 prosent på to år. Ved Grilstad AS

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945)

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Hva er LFH? Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Medlemsbedriftene produserer, distribuerer, og selger medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, hjelpemidler

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

Det vises til høring vedrørende oppdatering og endring av NS 8431.

Det vises til høring vedrørende oppdatering og endring av NS 8431. Norsk Standard hth@standard.no Standard Norge Postboks 242 1326 LYSAKER Vår dato: 3. august Saksbehandler: H. Bjørge Det vises til høring vedrørende oppdatering og endring av NS 8431. NHO Service og renholdsmarkedet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

SERVICE NHO. Høring: forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet

SERVICE NHO. Høring: forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet NHO SERVICE Kommunal- og regionaldepartementet Vår dato: 27.desember 2007 Pb 8112 Dep Vår referanse: Adv.flm. Henrik Bjørge 0032 Oslo Høring: forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om

Detaljer

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig?

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig? som samarbeidspartner. Er det mulig? HMS-konferansen 2006 "Den viktigste møteplassen for HMS- og HR - engasjerte ledere og medarbeidere på Sør - Vestlandet" Direktør Ingrid Finboe Svendsen som samarbeidspartner

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Johnsrud Skjærstad & Co AS Postboks 194 2302 HAMAR Norge Stein Hervik Deres ref.: Vår ref.: 2015/0014-6 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 30.03.2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 589 Forskrift om Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2013 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer