Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser."

Transkript

1 Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg Elverum Org.nr.: Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr Adkomst Se kart. Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Beliggenhet Solrik eiendom med attraktiv og sentral beliggenhet på Korsbakken ca. 400 m nord for torvet i Elverum sentrum. Det er kort vei til skole, barnehage, butikker, skiløype og Elverum sentrum med alt av fasiliteter. Flotte turmuligheter i Stavåsen og Svartholtet. Området oppleves som meget barnevennlig. Betalingsplan Se vedlagte prisliste. 10% av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en ½ R. Restkjøpesummen omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. Bustadoppføringslova 47. Boder og parkeringsplasser Det medfølger en sportsbod, en plass i garasje og en biloppstillingsplass. Eiendom Korsbakkvegen 23 A, B og C, 2408 ELVERUM Gnr. 28 bnr i Elverum kommune. Eiendommen vil bli seksjonert. 1

2 Eierforhold Eiet. Energimerking Energimerking av boligen skal utføres av selger. Felleskostnad Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles i hht. vedtektene. Månedlige fellesutgifter er stipulert til kr pr. måned første driftsår, hvor man har lagt til grunn at renovasjon, eventuelt strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking etc. er inkludert. Se stipulerte beløp i prislisten. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter. Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalplant i hver seksjon jf. Lov om eierseksjoner. Tilliggende rettigheter/tilknytninger Det vil bli tinglyst veirett. Innhold Boligene inneholder gang, stue med åpen kjøkkenløsning og direkte utgang til terrasse. To/tre soverom, bad, vaskerom og eventuelt separat toalett. Kommunal eiendomsskatt Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Kostnader ved avbestilling Kjøp etter budstadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5% av kjøpesummen. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. 2

3 Megler Dersom megler brukes vil utlegg bli betalt av oppdragsgiver. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt. forretningsfører mv.: Ca. kr Selgers tinglysningskostnader: Kr ,- Oppgjørstjenester: Kr ,- pr. enhet. Grunnbokutskrift: Kr. 172,- pr. utskrift. Firmaattest: Kr. 77,- pr. utskrift Overtagelse Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 2. kvartal 2016 til 3. kvartal år 2016 under forutsetning om vedtak om igangsetting innen Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil senest 3 måneder før ferdigstillelse av boligen meddele kjøper skriftlig om overtakelsesdato, som vil være å regne som en frist i hht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn forventet. Prosjektbeskrivelse Prosjektet består av 3 nye kjedede eneboliger i en etasje beliggende i Elverum sentrum. Regulering Eiendommen er regulert til boligformål Sameie Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie i hht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer en 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Veg, lek og gangvei og deler av fellesareal driftes i felleskap i sameiet. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, i hht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. Selgers forbehold Selger tar forbehold om vedtak av igangsetting i utbyggerselskapets styre. Dersom forbeholdet ikke er avklart innen har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper 3

4 har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduseres boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer av leveransen. Eventuelle endringer skal ikke forringe den generelle standard. Mindre endringer og arealavvik i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av byggesaken må påregnes. Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Det tas forbehold om eventuelle feil. Standard Boligene har en god standard med 15 mm eikeparkett på alle tørre rom, belegg i bod og keramiske fliser på bad. Ferdigmalte panelplater på vegger og keramiske fliser på bad. Kjøkkeninnredning med benkeplate i laminat og oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag, integrert steketopp, komfyr og oppvaskmaskin samt kombinert kjøl/frys av anerkjente merker. Baderomsinnredning bestående av servantskap med overskap, speil og lysarmatur. Det medfølger garderobeskap i glatt hvit utførelse med standardinnredning til hver leilighet. 1 stk. utekran. Til hver bolig leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Det vil bli levert 2 stk kabel-tv uttak per leilighet samt 2 stk koblingsbokser for telefon/internett. Elektrisk oppvarmet vannbåren varme i slynger i alle gulv. Det er ett pipeløp per leilighet. Ildsted er ikke med i standardleveransen. Tomt Tomten grenser dels til friarealer og dels til naboeiendommer med påstående eneboliger. Gruset adkomstarealer til inngangspartier i henhold til bebyggelsesplan. Det opparbeides grøntarealer med isådd plen. 4

5 Utleie Det er bygget en egen gjestestue på eiendommen. Denne har to soverom, bad og kjøkken/ oppholdsrom. Gjestestuen kan leies ved behov for ekstra overnattingsplasser etc. Se for øvrig utkast til vedtekter. Visning Etter avtale med selger/oppdragsansvarlig. Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Prisliste datert ) Plantegninger 3) Situasjonstegning 4) Perspektiv 5) Foreløpige vedtekter 6) Selgers prospekt Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. 5

6 VIKTIG INFORMASJON Lovverket Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier i hht. Budstadoppføringslova 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell i hht. budstadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. Ligningsverdi Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmer info på Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har til å ta seg betalt for utarbeidelse pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15% jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. 6

7 Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Bebyggelsens arealer Arealer per bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealer er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-rom som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbudet Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Ifølge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. 7

8 LEVERANSEBESKRIVELSE KORSBAKKVEGEN 23 ELVERUM Prosjektet består av 3 kjedede eneboliger. Alle bygningsdeler oppfyller gjeldende funksjonskrav i byggeforskriftene av TEK Utomhusanlegg Grøntanlegg: Opparbeidelse med isådd plen. Tomten grenser dels til friområde og dels til eiendommer med eneboligbebyggelse. Gruset adkomstareal til inngangspartier i hht. bebyggelsesplanen. Veger: Innkjøringsveg og parkeringsarealer opparbeides med grus. Terrasser: Terrasser for boligene utføres i støpte betongplater. Renovasjon: Det leveres leskur ute med plass for nødvendige avfallsdunker for kildesortering i hht. offentlige krav. Alternativt via felles løsning med eget avfallsrom på Korsbakken. Utvendig belysning: Det monteres belysning ved hovedinnganger og på terrasser. Bygningskonstruksjoner Tegningsgrunnlag: Tegninger og illustrasjoner i prospekt er veiledende. Tegningene er ikke i målestokk. Detaljerte tegninger av innredninger i kjøkken og bad fremlegges ved kontraktssignering. Det tas forbehold om at veggtykkelser kan endres for å tilpasse nødvendige fremføringer av tekniske anlegg. Dette gjelder også ev. innkassing av vertikale og/eller horisontale føringer av teknisk anlegg. Bærende konstruksjoner og dekker: Gulv på grunn støpes med betong på isolasjon utlagt på fylte masser. Bærekonstruksjoner i tre. Takkonstruksjoner: Taket bygges som mønt tak med prefabrikerte tretakstoler med horisonal isolasjon. Tekking i betongtakstein. Yttervegger: Utføres som isolert trebindingsverk med utvendig kledning av behandlet panel. På innvendig side blir det overflater som for innvendige vegger. Innvendige vegger: Innvendige vegger i tre/stålbindingsverk, isoleres og kles med ferdigmalte panelplater (MDF). Vegger i bad påføres membran og flislegges med keramiske fliser. Innvendig tak: Ferdigmalte panelplater (MDF). Innvendig gulv: 15 mm eikeparkett på alle tørre rom, belegg på bod og keramiske fliser på bad og vaskerom (og eventuelt separat fordelt). Eventuelle grønnimpregnerte materialer blir ikke overflatebehandlet fra selger/utbyggers side. 8

9 Eneboligene generelt Romhøyde: Takhøyde på ca. 240 cm. Enkelte rom, eller deler av rom, som bad, bod og gang/entré, kan få noe innkassing av tekniske føringer. Dører: Innvendige dører leveres som formpressede speildører i farge eggehvit eller tilsvarende og med karmer i samme farge. Inngangsdør til leiligheten er malt i utførelse med FG-godkjent lås. Listverk/utforinger: Listverk og utforinger rundt vinduer og dører leveres fabrikkmalt i eggehvit (eller tilsvarende) utførelse med synlig spikring. Listverk i dimensjon 12 x 58 mm. Gulvlist leveres i eik. Kjøkkeninnredning: Innredning med benkeplate i laminat og oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag, integrert steketopp, komfyr og oppvaskmaskin samt kombi kjøl/frys av anerkjent kvalitet. Alternativt kan det velges andre fronter/benkeplater innenfor samme prisgruppe. I tillegg kan eventuelle andre spesialløsninger leveres som tilvalg. Endringer avtales direkte med leverandøren. Kjøkken leveres i hht. kjøkkentegning. Baderomsinnredning: Innredning standard med servantskap med overskap, speil og lysarmatur. Garderobeinnredning: Det leveres garderobeskap, alternativt skyvedørsgarderobe, glatt, hvit, eller walk inn garderobe med standard innredning tilpasset antall soverom. (Se plantegninger). Ventilasjon: Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner, separat for hver leilighet. Kabel-TV: Det leveres 2 stk. kabel-tv-uttak/abonnement pr. leilighet. Abonnement blir tilgjengelig fra Canal Digital eller Get. Beboer bestiller og bekoster selv abonnement og eventuelt flere uttak. Telefon: Det leveres 2 stk koblingsbokser for telefon. Beboer bestiller og bekoster selv abonnement og eventuelt flere uttak. Ringeanlegg: Det monteres ringeknapp utenfor og klokke innenfor hver bolig. Brann/rømning: Det monteres røykvarsler og brannslukningsapparat i hver bolig. Oppvarming: Oppvarming skjer via vannbåren varme i alle gulv. (Elektrisk oppvarming). Luft/vann varmepumpe kan leveres mot tillegg i prisen. Det er pipeløp i hver bolig, men det er ikke med ildsted i standardleveransen. Elektriske installasjoner: Til hver leilighet medtas sikringsskap med jordfeilvarsler, jordfeilbryter med mer. Utelys ved inngang til hver leilighet og utelys og dobbelt stikk på hver terrasse med innvendig bryter for lyset. Elektriske punkter i hht. forskrifter. Lysarmaturer over kjøkkenbenk og i himlinger på bad, soverom og entré. Det blir tilrettelagt med trekkerør for el. fremføring til motorvarmere og/eller garasje fra den enkelte bolig. Sanitærinstallasjoner: På bad leveres veggmontert toalett, heldekkende servant med ettgreps batteri, termostatbatteri med dusjgarnityr på vegg og vendbare dusjvegger - alternativt dusjnisje. Røropplegg for vaskemaskin, rustfri kum og varmtvannsbereder plasseres i bad eller vaskerom/teknisk rom. 9

10 Sportsboder: Utvendige sportsboder blir levert med betonggulv, vegger med innside av bindingsverk og utvendig panel. Himling med synlige sperrer og taktro. Lysarmatur. Tilvalg: For de som ønsker å oppgradere eller påvirke endelig innredning av boligene, tilbys det mulighet for tilvalg som følger: - Kjøkken, bad og garderobe. Ulik innredning og utstyr. - Alternative flisløsninger på bad. - Alternativ parkett. - Innvendige dører. - Farge på innvendige vegger, flere farger regnes som tilvalg. - Annen type innvendig overflate på vegg, for eksempel panel eller gips med tapet/strie. - Alternativ type himling, for eksempel glatt gipshimling. - Elektroinstallsjon som belysning, ekstra punkter for telefon/data/tv, ekstra el.punkter og eventuelt alarmanlegg. - Alternativt dusjkabinett i istedenfor vendbare dusjvegger/dusjnisje. - Alternativt skyvedørsgarderobe istedenfor standard garderobeskap etc. - Tillegg med keramiske fliser mellom kjøkkenbenk og overskap. Tilvalg avtales direkte mellom boligkjøper og entreprenør/underleverandør. Muligheten til endringer vil være tidsbegrenset. Nærmere informasjon hos utbygger. Utbygger tar forbehold om å foreta mindre endringer i konstruksjonen og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet (for eksempel bytte av leverandør) uten at dette gir rett til endring i avtalt pris for boligen. Elverum, Ydalir Eiendom AS 10

11 GARASJER Til hver enebolig medfølger en garasjeplass i felles garasjeanlegg. Hver garasjeplass har et innvendig gulvareal på ca. 3,2 m x 5,8 m = 15,5 m2. Garasjen har støpte gulv på oppfylte masser og er isolert mot terreng med 10 cm plastisolasjon. Vegger utføres i trebindingsverk av 48 x 98 mm med vindtetting og utvendig malt/beiset låvepanel. Innvendig er det åpent tak med synlig bæresystem og forenklet undertak. Ingen delevegg mellom garasjeplassene. 1 stk. leddheiseport, med motor og fjernstyring, 1 stk. lampepunkt og 1 stk stikkontakt i hver garasjeplass. El. forsyning fra egen bolig. I tillegg til garasjen som følger med boligen kan det være mulighet for å leie en garasjeplass i samme fellesgarasje. Gjestestue På eiendommen er det oppført en gjestestue på ca. 30 m2. Denne inneholder to små soverom, et bad og et oppholdsrom med kjøkkenbenk. Gjestestuen kan leies av eiere av eneboligene ved behov for større plass/mere sengeplass. Leiepris avtales i hvert enkelt tilfelle. 11