Innhold. Velkommen til Finansnæringen Statusoversikt 5. Temaartikler 21. Finans Norge 41

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2013 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21. Finans Norge 41"

Transkript

1 Finansnæringen 2013

2 Portrettfoto CF-Wesenberg/kolonihaven.no Layout Plein Trykk 07 Opplag Mars 2013

3 Innhold Velkommen til Finansnæringen Statusoversikt 5 Fortsatt god vekst i norsk økonomi 6 Norske banker står støtt tross uro i Europa 8 Endrede rammebetingelser og store endringer i pensjonssystemet 12 Få branner og lite uvær 16 Temaartikler 21 Pensjonsreformen 22 Hvem skal finansiere næringslivet? 24 Sparebankstiftelsene med kraft til å forandre 26 Tar grep om næringens klimautfordringer 27 Mot felles banktilsyn i Europa 28 Finansiering av infrastruktur 30 Nettkriminalitet krever oppmerksomhet 31 Boligdrømmen lengre unna for mange unge 32 Skjebnetid for finansnæringen 33 Finansnæringen og FN-prinsippene 34 Det offentlige sa ja til BankID 35 Solvens II fortsatt utfordringer å håndtere 36 Vil gi unge bedre grunnlag for økonomiske valg 38 Ny erstatningsordning ved arbeidsskader 39 Felles plattform i etikk felles «God rådgivningsskikk» 40 Finans Norge 41 Dette er Finans Norge 42 Organisasjonskart 43 Styringsstruktur 44 Styre, bransjestyrer og hovedutvalg 45 Medlemsoversikt 46 3

4 Velkommen til Finansnæringen 2013 Vi er Finans Norge Ved årsskiftet ble vi Finans Norge. Med dette har vi dannet en hovedorganisasjon som i praksis representerer hele finansnæringen i Norge og som ivaretar både det næringspolitiske og arbeidsgivermessige samarbeidet på vegne av 200 medlemsbedrifter. Finansnæringen sysselsetter mellom og ansatte. Det er en betydelig næring, selv om den ikke er stor i Norge sammenlignet med andre land. Finansnæringen leverer et vesentlig bidrag til samfunnet, gjennom økt effektivitet som kommer kundene til gode og gjennom store skatteinntekter til fellesskapet. Vi kan være stolte av det vi leverer. Produktiviteten i næringen er 2,5 ganger gjennomsnittet i fastlands- Norge, og produktivitetsveksten har vært formidabel. Fra har produktivitetsveksten i finansnæringen vært på 168 prosent, mot 45 prosent i fastlands-norge samlet. I tilsvarende periode har et kraftig fall i bankenes rentemargin bidratt til en samlet årlig gevinst til våre kunder på om lag 36 milliarder kroner. Historien viser en næring av svært stor betydning for norsk økonomi. Samarbeidet i norsk næringsliv preges av sterke hovedorganisasjoner som har ansvar både for næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål. På finansområdet ble det lagt til rette for en tilsvarende integrasjon da det næringspolitiske samarbeidet i næringen ble samlet i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) i 2010, mens samarbeidet i arbeidsgiverspørsmål tidligere har vært samlet i Finansnæringens Arbeidsgiverorganisasjon. 4 Én hovedorganisasjon I Finans Norge har vi nå samlet kreftene i én hovedorganisasjon. Dette gjør oss bedre i stand til å sikre medlemsbedriftene gode arbeidsbetingelser, slik at de er konkurransedyktige og lønnsomme. Vi skal bidra til å videreutvikle en kunnskapsbasert næring. Finans institusjonene skal tilby attraktive arbeidsplasser for dyktige folk. Kompetanseutvikling er derfor viktig. Norsk finansnæring håndterer betydelige oppgaver i næringslivet. Krevende utfordringer Utfordringene for norsk livbransje er krevende. Det er svært viktig at vi nå sikrer en bærekraftig håndtering av langt liv problematikken, og raskt får på plass hensiktsmessige overgangsregler tilpasset pensjonsreformen og Solvens II. Vi må raskt få avklart usikkerhet rundt fremdriftsplan og ikrafttredelse for sentrale deler av regelverket, både nasjonalt og i forhold til EU-lovgivningen. For å sikre en hensiktsmessig gjennomføring og forutsigbarhet for arbeidsgivere og deres arbeidstakere, er det viktig at Stortinget behandler lovforslaget i vårsesjonen 2013, slik at nytt regelverk kan være på plass Slik fjerner vi den usikkerheten som har rådet i pensjonsmarkedet de siste årene i påvente av en tilpasning av ytelsespensjonsordningene til pensjonsreformen i folketrygden. Vi må lykkes med en optimalisert tilpasning og implementering av Solvens II for norske livselskaper. Pensjon er langhalet forretning, med forpliktelser på 40 års varighet. Solvens II bygger på at forpliktelsene i størst mulig grad skal ha aktivaallokering med tilsvarende lengde. I motsatt fall vil dette gi økte solvenskapitalkrav. Flom av regelverksendringer Bankene møter en flom av regelverksendringer, og enkelte hevder at næringen stritter mot all ny regulering. Det er feil. Vi er tvert i mot helt enige i at kravet til egenkapital i bankene må skjerpes, men reglene må være mest mulig like på tvers av land. Dette har også vært en hoved intensjon i det internasjonale, regulatoriske arbeidet, for å hindre en forskyvning av virksomhet til land med de letteste kravene. Vår bekymring er at norske myndigheter går i motsatt retning, og vil innføre strengere krav og andre målemetoder. Som «blodomløp» i norsk økonomi gjør vi ikke jobben vår om vi ikke påpeker konsekvensene og kostnadene ved regulatoriske krav. Det blir et stort paradoks dersom norskbaserte banker reelt sett kan være mer solide enn konkurrenter i våre naboland, men når soliditeten måles bruker norske myndigheter et annet måleapparat enn i nabolandene. Slik fremstilles våre hjemlige banker som mindre solide på papiret enn konkurrentene. Bekymring for boligboble Bekymringen for en norsk boligboble opptar mange. Det har vært en sterk vekst i boliglånene de siste ti årene, men i samme periode har inntektene til låntakere flest økt kraftig og satt dem i stand til å tåle en høyere gjeldsbelastning enn tidligere. Nordmenn er på verdenstoppen når det gjelder å eie egen bolig, hvilket er en betydelig kvalitet ved det norske samfunnet. Tøff konkurranse bankene i mellom og et godt bankhåndverk har gjort at låntakere flest har kunnet realisere boligdrømmen innenfor trygge økonomiske rammer. Selv i krisetider har tapene på boliglån vært minimale. Norske banker innstiller seg på strengere kapitalkrav. Dette vil i sin tur gi høyere lånekostnader generelt, og mange bedrifter vil kunne møte en strammere utlånspraksis fra bankene. Spørsmålet er om reguleringer som kan gi en særlig kraftig innstramming i utlånspraksis overfor næringslivet er utilsiktet. Vi har sagt det før, vi sier det nå og vi kommer til å si det igjen: Norske myndigheter må ikke gjennomføre særnorske reguleringer, som gjør at en sterk norsk finansnæring kommer svakere ut enn våre konkurrenter. Det vil næringslivet, kundene og hele den norske økonomien tape på. Idar Kreutzer adm.direktør Finans Norge

5 Statusoversikt

6 NORSK ØKONOMI Fortsatt god vekst i norsk økonomi En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien, der veksten er god. Samtidig utgjør svak vekst internasjonalt, og utsikter til fortsatt svak utvikling, et usikkerhetsmoment også for norsk økonomi. Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom 2012, men gjeldssituasjonen og svake realøkonomiske utsikter i Europa bidrar til usikkerhet om vekstutsiktene også her hjemme. En høy oljepris holder aktiviteten oppe på norsk sokkel. Petroleumsaktiviteten gir store ring virkninger i fastlandsøkonomien, og Norges Bank anslår kapasitets utnyttingen til å være i overkant av normalnivået. I følge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten i Fastlands-BNP på 3,5 prosent i Dette er noe lavere enn Norges Banks anslag fra Pengepolitisk rapport i oktober. Noe lavere vekst enn anslått i 4.kvartal kan ha bidratt til dette. Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt selv om det er tegn til at sysselsettingsveksten er i ferd med å avta noe. Arbeidsledigheten falt i takt med høy sysselsettingsvekst i begynnelsen av 2012, men har senere stabilisert seg. Ved siste måling i desember (snitt november-januar) økte arbeidsledigheten til 3,6 prosent. Presset i arbeidsmarkedet bidrar til god lønnsvekst, og både SSB og Norges Bank venter at lønnsveksten vil ligge nær eller noe over 4 prosent i årene som kommer. Forbruksveksten har vært moderat gjennom 2012, og husholdningenes sparing har økt. Boligprisene fortsetter å vokse med mellom 7 og 8 prosent på årlig basis. Todeling i industrien Norge er en liten og åpen økonomi. Veksten i eksport av tradisjonelle varer var 2,6 prosent gjennom En sterk krone og høy innenlandsk kostnadsvekst har ytterligere svekket norske eksportbedrifters konkurranseevne. I Norges Banks regionale nettverk meldte eksportindustrien om svak vekst gjennom Oljeleverandørnæringen og bygge- og anleggsnæringen har meldt om det motsatte; sterk vekst og gode utsikter, selv om utviklingen her var litt svakere enn tidligere antatt ved siste nettverksrunde. Avdempingen skyldes trolig kapasitetsutfordringer i disse næringene. Investeringsveksten i petroleumsnæringen var i følge foreløpige nasjonalregnskapstall noe over 14 prosent på årsbasis ved utgangen av Moderat vekst i konsum Som følge av god vekst i nominelle lønninger og vedvarende lav inflasjon, har reallønnsveksten vært sterk gjennom Dette sammen med betydelig boligprisvekst betyr at husholdningene har mulighet til å øke sitt forbruk. Likevel har konsumveksten i husholdningene vært nokså moderat gjennom året, med en årlig veksttakt på rundt 3 prosent fra 1. til 3. kvartal. For hele 2012 var veksten 3 prosent, noe mer enn i 2011, men svakere enn forventet. Husholdningenes sparerate, sparing som andel av disponibel inntekt, har økt de senere årene. Spareraten har gjennom 2012 ligget mellom 8 og 9 prosent. SSB anslår at spareraten vil ligge i dette intervallet frem til I Finans Norges Forventningsbarometer for 4.kvartal 2012 ser vi at husholdningenes vilje til å nedbetale gjeld er betydelig, og vi må tilbake til 1998 for å finne tilsvarende nivåer på nedbetalingsvilligheten. Økt vilje til å nedbetale gjeld, samt svake utsikter internasjonalt, kan være noen av forklaringsfaktorene for økt sparing. Fortsatt boligprisvekst Den sterke prisoppgangen i boligmarkedet i 2011 har fortsatt gjennom Ved siste måling i desember hadde boligprisene økt med om lag 8,4 prosent fra samme periode året før. Utviklingen drives av et lavt rentenivå, sterk reallønnsvekst og høy befolkningsvekst. Det er utsikter til videre prisoppgang, men trolig i et noe lavere tempo i årene som kommer. Byggeaktiviteten tok seg kraftig opp i 2011 og denne trenden har fortsatt gjennom Det ble igangsatt noe over boliger i løpet av 2012, en økning på om lag boliger fra Risiko for boligprisfall bør ses i sammenheng med utviklingen i forholdet mellom eksport- og importpriser, som er en viktig driver for lønnsveksten. Et betydelig fall i oljeprisen, eller stigende importpriser, vil kunne gi lavere inntektsvekst her hjemme og redusert etterspørsel etter boliger. På den annen side kan økende totale, langsiktige byggekostnader på grunn av svak produktivitetsutvikling i byggenæringen og tomteknapphet på grunn av økende sentralisering, redusere fallhøyden i realboligprisnivået. Stabil gjeldsvekst Kredittveksten samlet sett har vært nokså stabil i 2012, men avtok noe helt mot slutten av året. Husholdningenes gjeldsvekst har vist en stabil utvikling, med årlig vekst på om lag 7 prosent. Gjeldsveksten i de ikke-finansielle foretakene stabiliserte seg noe i starten av året etter å ha økt gjennom store deler av 2011, men falt markant i desember, til 5 prosent. Dermed var veksttakten ved utgangen av året om lag 1 prosentpoeng lavere enn ved inngangen. Kredittveksten i husholdningene er fremdeles høyere enn inntekts veksten, og dermed øker husholdningenes gjeldsbelastning ytterligere. Samlet er husholdningenes bruttogjeld nesten dobbelt så stor som deres disponible inntekt. Myndighetene utrykker bekymring for denne utviklingen. Hvis vi imidlertid ser nærmere på gjeldsveksten viser det seg at en betydelig andel av samlet gjeldsvekst de siste årene skyldes låneopptak i aldersgruppene over 45 år. De største bidragene til gjeldsveksten siden 2000 har kommet fra de øvre inntektsgruppene. Sårbarheten er størst i husholdninger med både høy gjeldsbelastning og lav inntekt. Den utsatte gruppen med både lav inntekt og en 6

7 NORSK ØKONOMI gjeld større enn 3 ganger bruttoinntekt, utgjorde 3,8 prosent av husholdningene i følge inntektsstatistikken. Fortsatt inntektsvekst vil gjøre disse husholdningene mer robuste. Husholdningenes formue er betydelig større enn gjelden. DNB Markets anslo i august 2012 husholdningenes samlede formue til å være om lag milliarder kroner ved utgangen av Gjelden utgjorde om lag milliarder kroner ved utgangen av samme periode. Dermed er norske husholdninger samlet sett i en betydelig netto formuesposisjon. På den annen side er den finansielle formuen ujevnt fordelt på hushold ningene. En vesentlig del av den finansielle formuen er også lite likvid, som for eksempel forsikringstekniske reserver. Vedvarende usikkerhet ute Utsiktene til vekst, særlig i europeisk økonomi, har svekket seg noe gjennom Det er fortsatt ventet et svært lavt rentenivå ute i lang tid fremover, noe som legger bånd på Norges Banks rentesetting. I starten av 2012 gjennomførte den europeiske sentralbanken (ECB) andre runde med låneprogrammet LTRO for å lette likviditetssituasjonen for europeiske banker. Videre annonserte ECB på sensommeren planer om kjøp av statspapirer i gjeldstyngede land. Slike tiltak har bidratt til å redusere påslagene i penge- og kapitalmarkedene, og her hjemme har både banker og andre foretak opplevd økt tilgang på langsiktig markedsfinansiering gjennom Videre annonserte den amerikanske sentralbanken høsten 2012 ytterligere runder med kvantitative lettelser. Det er tegn til bedring i det amerikanske boligmarkedet. Ved årsskiftet 2012/2013 kom republikanere og demokrater til enighet om en avtale for å forhindre automatiske skatteøkninger. På den annen side innebærer de mulig forestående finanspolitiske tilstrammingene et risikomoment, og trolig vil de automatiske budsjettkuttene dempe veksten i løpet av første halvår i år. Sterk krone og lav prisvekst Kronekursen styrket seg gjennom Den sterke kronen avspeiler at rentedifferansen mot utlandet har vært på et høyt nivå gjennom hele Ved årsskiftet 2012/2013 kostet en euro 7,34 kroner, noe som innebærer om lag 5 prosent kronestyrkelse gjennom Sammenlignet med gjennomsnittet over de siste 20 år, var kronen om lag 10 prosent sterkere ved utgangen av året. Det operasjonelle målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon på 2,5 prosent over tid. Utviklingen fra 2011 med lav prisvekst fortsatte inn i 2012, og har vedvart gjennom året. Konsumprisindeksen, justert for avgiftsendringer og energivarer, har gjennom 2012 økt med mellom 0,7 og 1,5 prosent på årsbasis. Dette er klart under inflasjonsmålet og den moderate veksten i konsumpriser kan til dels forklares av en sterk krone og lav prisvekst ute. Videre har trolig høy produktivitetsvekst i produksjon av varer og tjenester her hjemme dempet priseffekten fra lønnsveksten. Norges Bank holder renten lav Etter å ha kuttet styringsrenten med 50 basispunkter i desember 2011, reduserte Norges Bank styringsrenten med ytterligere 25 basispunkter i mars 2012, og styringsrenten har siden ligget uendret på 1,5 prosent. Norges Bank oppjusterte sine anslag for fremtidig styringsrente i Pengepolitisk rapport i juni, og signaliserte da at første renteheving ville komme mellom årsskiftet 2012/2013 og 1.kvartal I Pengepolitisk rapport i oktober ble imidlertid anslagene revidert noe ned, og gjeldende rentebane indikerer en renteheving mellom mars og september i år. En fortsatt ekspansiv pengepolitikk forklares med vedvarende usikkerhet rundt statsgjeld og svekkede vekst utsikter i Europa, samt konsekvensene av en ytterligere styrking av kronen dersom pengepolitikken skulle blitt strammet inn. Høy oljepengebruk Statsbudsjettet for 2012 forventes å virke ekspansivt på norsk økonomi. Budsjettet for 2013 ventes også å ha en ekspansiv effekt. Regjeringen legger opp til å benytte mindre petroleumsinntekter enn det handlingsregelen tilsier, men det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, som måler bruk av oljepenger i statsbudsjettet, er like fullt på et svært høyt nivå. n 7

8 BANK Uroen knyttet til europeiske statsfinanser har avtatt noe i styrke gjennom Det har ført til en bedring i de internasjonale finansmarkedene, noe som også har virket positivt for norske banker. Foto: Norges Bank Norske banker står støtt tross uro i Europa Situasjonen i norsk økonomi er god, men utsiktene for internasjonal økonomi er fortsatt usikre noe som også kan få betydning for Norge. Noe avtagende finansuro Uroen knyttet til europeiske statsfinanser har avtatt noe gjennom Den europeiske sentralbanken (ECB) iverksatte flere tiltak for å motvirke høye og stigende renter på statspapirer i gjeldstyngede land. Låneprogrammer overfor banker og støttekjøp av europeiske statspapirer har bidratt til å redusere risikopåslagene i de internasjonale kapitalmarkedene. Bedringen i finansmarkedene har også virket positivt for norske banker. Rentepåslagene på langsiktig finansiering har gått markert inn i løpet av 2012, og tilgangen på ny finansiering har økt. Likevel har ikke bankene satt ned sine utlånsrenter 8 tilsvarende. Dette skyldes flere forhold. I gjennomsnitt er fortsatt bankenes innlånskostnader relativt høye. Videre vil nye, kommende myndighetskrav til kapital, finansieringsstruktur og likviditet medføre økte kostnader for bankene. Økte marginer er derfor ett av flere nødvendige grep norske banker må ta, for å møte økte kostnader som følge av slike krav. Selv om de realøkonomiske utsiktene fremdeles er svake i Europa og gjeninnhentingen etter finanskrisen har gått noe tregere enn først antatt i USA, har aksjemarkedene vært preget av økt optimisme. Den globale børsindeksen S&P 1200 steg med nesten 17 prosent gjennom 2012, etter å ha falt med om lag 5 prosent i Her hjemme steg hovedindeksen på Oslo Børs med noe under 15 prosent. Kapital- og likviditetsregelverk Forslagene til nytt kapital- og likvidi tetsregelverk, CRR/CRD IV, ble publi sert av EU-kommisjonen 20. juni Det er EU-parlamentet og EU-rådet som skal vedta regelverket. Politiske synspunkter om nasjonal fleksibilitet og nye regelverksforslag har medført at beslutningsprosessen har tatt tid. I EU er tidspunktet for beslutning stadig blitt forskjøvet. Nå er det 2. kvartal 2013 som gjelder. Norske institusjoner har et godt utgangspunkt for å møte nye krav. Norsk økonomi går godt, det er lav arbeidsledighet, og det er gode utsikter fremover for norsk økonomi. For norske institusjoner er det viktig at kommende krav er harmoniserte, at det gis gode reguleringsbegrunnelser for nye krav, og at overlappende virkemidler unngås. Det er viktig at norske myndigheter gir

9 BANK slipp på gamle regler, og fastsetter nye krav basert på nytt regelverk. Dette har stor betydning for hvordan soliditeten og risikoen knyttet til norske institusjoner og norsk økonomi blir målt og vurdert. Nibor Det ble i 2012 avdekket at sentrale internasjonale interbankrenter er blitt systematisk manipulert. Dette er renter som benyttes som referanser for en stor mengde kontrakter i og utenfor finanssektoren. Hensikten har vært direkte økonomisk gevinst, men også å få den enkelte bank til å fremstå som mer kredittverdig. Flere internasjonale storbanker er ilagt store bøter. Flere er under etterforskning. Saken har ført til søkelys på rutinene for fastsetting av slike renter. Både i EU og i flere land vurderes nå behovet for offentlig regulering og tilsyn av renteindikatorer og andre referanseindekser. Nibor er betegnelsen på norske interbankrenter med løpetider fra en uke til ett år. Nibor beregnes som et gjennomsnitt av renter som seks toneangivende banker angir at de vil kreve for usikrede lån til andre banker. Finans Norge tok i 2011 over ansvaret for reglene om Nibor. Regelverket ble da basert på internasjonal praksis. Regelverket vil imidlertid bli vurdert på nytt i 2013 i lys av det arbeid som nå pågår internasjonalt. Det skal også vurderes om Nibor i stor nok grad reflekterer de faktiske rentebevegelsene i markedet. Vurderingene vil dels skje i næringen og hos myndighetene, og dels gjennom dialog mellom de to. Krisehåndtering EU-kommisjonen la i juni 2012 frem utkast til direktiv vedrørende krisehåndtering. Forslaget kan inndeles i fire temaer: Forebyggende tiltak, inklusive økte tilsynskrav og krav om at alle institusjoner skal lage en restruktureringsplan, samt at det skal lages avviklingsplaner for alle institusjoner Bestemmelser som gir myndighetene mulighet til å gripe inn tidlig når det oppstår problemer Hjemler og verktøy for å kunne omorganisere, dele opp og avvikle institusjoner Finansiering av et offentlig admi nistrert avviklingsfond der det foreslås at finansieringen skjer ved avgifter og eventuelt ved lån mellom de forskjellige lands avviklingsfond. Målsettingen med direktivet er å hindre at bankkriser fører til overvelting av tap i banker til statene og skatteyterne. Blant annet vektlegges det at aksjonærer og andre eiere av ansvarlig kapital først skal lide tap, før eventuelt også andre kreditorer blir belastet. Direktivutkastet skal vedtas ved bruk av EUs medbestemmelsesprosedyre og Europaparlamentet, Ministerrådet og Kommisjonen må derfor i fellesskap bli enige om det nye regelverket. Utkastet vil bli behandlet i Ministerrådet og Parlamentet i løpet av 1. halvår 2013 og det forventes at direktivet deretter relativt raskt vil bli vedtatt. Direktivet vil ventelig bli vedtatt parallelt med det forsinkede sikringsfondsdirektivet. Til sammen vil disse danne grunnlag for Banklovkommisjonens utarbeidelse av forslag til ny norsk lovgivning på dette området. Aktivitetsskatt Finanskriseutvalget foreslo i NOU 2011:1 at norske myndigheter utreder grunnlaget for, og konsekvensene av, en aktivitetsskatt på finansinstitusjonenes overskudd og lønninger for å beskatte merverdien som skapes i finanssektoren. I Nasjonalbudsjettet 2013 er det en omfattende omtale av Finansdepartementets arbeid med en aktivitetsskatt innenfor finansiell sektor. Departementet fremmer ikke noe konkret forslag i stats budsjettdokumentet, men varsler at saken kan bli fremmet senere. Finans Norge har gitt uttrykk for at norske myndigheter bør avvente utviklingen i EU før man vurderer å innføre en aktivitetsskatt. Innføring av en særnorsk aktivitetskatt kan skade norske finansinstitusjoners konkurranseevne, og påvirke mulighetene finansinstitusjonene fremover har for å bygge opp mer egenkapital. Det er ikke holdepunkter for å hevde at finansnæringen er underbeskattet, eller henter ut merprofitt i markedet. En slik skattlegging vil også være svært kompli sert å gjennomføre. I etterkant av finanskrisen har EU-kommisjonen utredet både en aktivitetsskatt og en transaksjonsskatt for finanssektoren. Innføring av en aktivitetsskatt er ikke noe som i dag er til vurdering i EU. EU-kommisjonen arbeider nå med en konkret modell for en felles transaksjonsskatt mellom elleve medlemsstater som har fått aksept hos de øvrige medlemsstatene for å innføre en skatt på finansielle transaksjoner. Det norske obligasjonsmarkedet Aktiviteten i det norske obligasjonsmarkedet var svært høy gjennom Inklusive utvidelser, ble det lagt ut obligasjonslån for om lag 700 milliarder kroner på Oslo Børs og Oslo ABM. Samlet utestående volum på de to markedsplassene utgjorde ved årsskiftet i overkant av 1350 mrd. kroner fordelt på 345 utstedere. Det har det siste året vært stor oppmerksomhet rundt selskapsobligasjoner og høyrenteobligasjoner spesielt. Utestående volum av selskapsobligasjoner (ikke-finansielle) notert på Oslo Børs økte med 22 prosent fra Dette er den kraftigste veksten siden 2004, og sektoren er nå den største private utstederen etter Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)-foretakene. Den økende aktiviteten i obligasjonsmarkedet må ses i sammenheng med strengere kredittpraksis i bankene som følge av de kommende skjerpede kapitalkrav (CRD IV). Strengere krav begrenser bankenes utlånskapasitet. Dette viser seg nå ved en nedgang i gjeldsveksten til ikke-finansielle foretak. Obligasjonsmarkedets betydning for tilgangen på kreditt synes derfor å bli stadig viktigere, også som finansieringskilde for norsk næringsliv. Obligasjoner med fortrinnsrett Etableringen av regelverket for OMF har hatt stor betydning for bankenes samlede finansieringskostnader. Instrumentet har således vært viktig for å imøtekomme kredittetterspørselen til næringslivet de senere år. OMF-markedet har gått forbi statspapirmarkedet i størrelse. I Norge er det totalt nå utestående OMF for om lag 400 milliarder norske kroner. Dette er ca halvparten av norske OMF-utstedelser. Samtidig utgjør det norske statspapirmarkedet 250 milliarder norske kroner. Veksten i markedsvolumet for OMF avtok imidlertid noe i 2012 sammenlignet med de fire foregående årene. Dette er en naturlig utvikling etter hvert som markedet modnes. 9 t

10 BANK t Bidrar til økt finansiell stabilitet Etableringen av regelverket for OMF har redusert refinansieringsrisikoen i banksektoren betydelig. Det har lettet tilgangen på lengre finansiering og således bidratt til å underbygge den finansielle stabiliteten. Kommende regulatoriske krav for bank og forsikring (CRD IV og Solvency II) forsterker behovet for et velfungerende, stort og likvid nasjonalt obligasjonsmarked. Fraværet av et stort statsobligasjonsmarked gjør at OMF-markedet spiller en spesielt viktig rolle i det norske obliga sjonsmarkedet. Utviklingen av obliga sjonsmarkedet og OMF-markedet spesielt er derfor en prioritert sak for næringen og Finans Norge. Det gjøres et konkret arbeid for å styrke rammevilkårene og bedre transparensen og likviditeten i markedet. Finans Norge er også engasjert i å utrede mulighetene for å etablere et norskbasert ratingbyrå som følge av et større behov for rating etter hvert som regelverksendringene trer i kraft. Kortbruken øker stadig BankAxept er bankenes nasjonale system for kortbetalinger. BankAxept eies og forvaltes av Finans Norge. De enkelte bankene utsteder kortene i konkurranse med hverandre. Bankene konkurrerer også på innløsningssiden. Åtte av ti kortbetalinger skjer med BankAxept og i 2012 ble det foretatt 1,2 milliarder kortbetalinger med BankAxept, til en verdi av 414 milliarder kroner. Det settes nye rekorder i bruk av BankAxept hvert år. En årsak er at vi stadig oftere benytter kort når vi betaler for småkjøp. Om lag en fjerdedel av all BankAxept-bruk er på beløp under 100 kroner, og nesten halvparten av all bruk er på beløp under 200 kroner. Gjennomsnittsbeløpet for et BankAxept-kjøp er på 352 kroner. BankAxept kan også benyttes til å ta ut kontanter i mange butikker. I takt med økt kortbruk er det færre som benytter seg av denne muligheten. Bare de siste fire årene har antall kontant uttak i butikk falt med om lag en femtedel. Den samme trenden ser vi for uttak i minibank. Selv om antall minibanker holder seg relativt stabilt benytter vi dem stadig mindre. Antall betalingsløsninger på mobiltelefonen er voksende. Kontantenes betydning for betaling av varer og tjenester vil derfor falle ytterligere. Det er positivt for samfunnet. Betaling med kontanter er gjennomgående mer kostnadskrevende enn elektroniske betalinger. Oppmerksomhet på beredskap BankAxept er et effektivt betalingssystem som leverer et stort antall betalinger raskt, sikkert og med god stabilitet til lave kostnader. Den betydning BankAxept-systemet har for kunder og samfunnet generelt tilsier strenge krav til stabilitet og gode beredskaps løsninger. Det legges derfor ned betydelige ressurser for å sikre stabilitet og sikkerhet i kortsystemet. Oppmerksomhet på beredskap i de elektroniske betalingssystemene er generelt høy. En betalingstransaksjon går gjennom flere nettverk som hver for seg er kritiske for at den kan gjennomføres. Både telenettverk, strømnettverk og banknettverk må fungere. Hvis det svikter ett sted eksisterer det gode reserveløsninger. Det er derfor svært sjelden at svikt i ett nettverk får konse kvenser for publikum. Banknæringen vurderer hele tiden behovet for ytterligere beredskap. Oppmerksomheten i dette arbeidet er knyttet til at elektroniske betalingssystemer kan reetableres raskt. Lønnsomhet for BankAxept og BankID Bankenes betalingstjenester er i stor grad samordnet. Banknæringen i Norge har en lang tradisjon for samarbeid i IT-prosesseringen innen betalings- og informasjonsformidling. En betydelig felles operasjonell infrastruktur er bygget opp. De enkelte banker tilbyr og prissetter tjenestene i markedet. Konkurransen er sterk. Tilpasninger til nye brukerflater for distribusjon av BankAxept og BankID-tjenester krever betydelige investeringer. Investeringsviljen må være tilstrekkelig til å dekke dette behovet. Fremover blir det derfor viktig å fokusere både på organisering og forretningsorientering som kan gi den enkelte bank rom for lønnsomhet i tjenestetilbudet. Sentrale i digitalisering av samfunnet Digitalisering av bankenes tjenester har skutt fart. Fullelektroniske låneprosesser er effektivt og reduserer behandlings tiden til en brøkdel. Elektronisk etablering av kundeforhold øker konkurransen mellom finansinstitusjonene. Nye tjenester er lansert i nettbanken og bankene distribuerer tjenester via smarttelefoner, nettbrett mv. Dette øker tilgjengeligheten for publikum. Videre vil bankene både være leverandører og brukere i regjeringens pågående arbeid med å digitalisere offentlige tjenester. Banknæringen ønsker å bidra i dette arbeidet. Høsten 2012 inngikk finansnæringen avtale med det offentlige om bruk av BankID som eid ved pålogging til forvaltningens ID-portal og Altinn. BankID har hele 2,8 millioner brukere. Brukerne er vant til å bruke BankID i nettbanken, og terskelen for å logge seg på de offentliges tjenester blir derfor lav. BankID har høyeste sikkerhetsnivå og kan også brukes for å signere dokumenter. Dette betyr gode muligheter for å tilby et vidt tjenestespekter i portalen til det offentlige. Det er også et mål for regjeringen å øke bruken av elektronisk faktura. Statlige virksomheter er fra sommeren 2012 pålagt å kreve at deres leverandører benytter elektroniske fakturaer. Det pågår dessuten en dialog mellom myndighetene og finansnæringen for å finne en løsning der innbyggeren med få tastetrykk kan velge å motta elektronisk faktura fra alle eller et utvalg av statlige innkrevere. Elektronisk tinglysing Bankene er også brukere av offentlige digitale tjenester. Bankene skulle gjerne sett at elektronisk tinglysing fikk samme prioritet hos myndighetene som e faktura. Elektroniske lån som også omfatter etablering av pantesikkerhet, vil forenkle bankenes interne prosesser vesentlig og gi kundene bedre og mer fleksible tjenester. For tinglysingsmyndighetene ville det være store rasjonaliseringsgevinster. Det har pågått prøveprosjekter der banken innhenter et fysisk pantedokument fra kunden og sender dette inn til tinglysing parallelt med et elektronisk dokument som ikke er signert. Nå mener bankene tiden er inne til å ta i bruk «helelektroniske» pantedokumenter, der også kunden signerer elektronisk. Dessverre mangler avklaringer på lovsiden om bruk av slike pantedokumenter for inndrivelse dersom lånet misligholdes. Straksbetalinger Markedet har en stadig økende forventning om at betalinger skal gjennomføres enklere og raskere. Som ett tiltak for å imøtekomme dette er bankene i gang med utvikling av en tjeneste hvor betaling gjennomføres slik at mottaker har midlene tilgjengelig umiddelbart, i løpet av sekunder. En kan videre se for seg at bankene utvikler betalings funksjoner for slik tjeneste i sine applikasjoner for mobile plattformer og at tjenesten videreutvikles slik at mobilnummer benyttes som identifikator for mottaker av penger. 10