Informasjonshefte til elever og foresatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte til elever og foresatte"

Transkript

1 I 2010/ Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske". Gulskogen skole Gulskogen skole Rødskog skole Rødskog skole Gulskogen og Rødskog skoler

2 Velkommen til nytt skoleår! Høsten 2011 vil det være 750 elever på Gulskogen og Rødskog skoler. De er fordelt på 48 kontaktlærere. Det går ca 160 barn fordelt på våre to SFO er. Totalt er det 90 voksne som arbeider i SFO og skolen. Sammen med alle foresatte, så er vi på Gulskogen og Rødskog skoler nesten 2200 mennesker som til daglig har en eller annen form for kontakt med skolene og skal samarbeide om læring og utvikling til det beste for våre elever! Gulskogen og Rødskog skoler er en del av Drammen kommune sitt mål om å bli Norges beste skole innen I den forbindelse har vi laget en visjon for drammensskolen: "En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske". Skolen har laget en egen handlingsplan for å oppfylle visjonen. Det handler om et godt hjemskolesamarbeid, satsning på de grunnleggende ferdighetene hos elevene, et godt klassemiljø, god klasseledelse og god ledelse ved skolene. Vi kan love at vi på skolene skal gjøre vårt beste hver dag. Allikevel vet vi at i løpet av et skoleår er det alltid noen som ikke føler at skolen dekker deres behov og ønsker. Jeg håper dere tar kontakt med skolen direkte eller bruker FAU. Det er veldig viktig for oss å få tilbakemeldinger, slik at vi kan utvikle oss videre. Du kan lese mer om FAU og et godt hjem-skolesamarbeid senere i dette hefte. Det legges jevnlig ut informasjon om skolen og aktiviteter på vår hjemmeside og på MLG - skolens digitale læringsplattform. Kontaktlærer har brukernavn og passord til alle elever og foresatte. Du kan forvente å finne ukeplaner, ukebrev, timeplaner og bilder på denne siden. Lærere vil også legge ut linker og oppgaver til gode pedagogiske nettsider som elever og foresatte kan bruke sammen. Alle elever på Gulskogen og Rødskog skoler tilhører et trinn. Hver enkelt elev blir satt i undervisningsgrupper. Størrelsen varier fra I løp av skoleåret vil alle elever oppleve å få undervisingstilbud på ulike grupper. Hensikten er å gi dem en bedre tilpasset undervisningen, bedre læring og større opplevelse av mestring. Skolene har en tydelig og klar profil mot mobbing og har nulltoleranse mot vold. Dersom vold eller mobbing forekommer, har skolene nedfelt skriftlige rutiner for å følge opp dem som er involvert. Skolene følger opp elevenes læringsmiljø med årlige brukerundersøkelser. Dette er en del av Gulskogen og Rødskog skoler sitt kvalitetsarbeid. Elevene på vår skole skal bli møtt av voksne som har tro på elevene og viser dette overfor eleven. Vi skal se de sterke og positive sidene ved eleven. Elevene tar selvstendige valg og skaper sitt eget liv, valgene er elevens ansvar, men vi skal hjelpe elevene til å utvikle et grunnlag for å ta egne beslutninger. Målsetningen om å bli Norges beste skole er høy. Den vil kreve det beste av elevene, foresatte og skolen. Vi håper at ved et godt samarbeid skal vi lykkes sammen. Dette hefte skal gi hjemmene og de foresatte en god oversikt over skolens virksomhet, innhold, kontaktpersoner og øke muligheten for å følge opp skolehverdagen for deres barn på en god måte.. Bruk det som et oppslagsverk og ta kontakt hvis det er noe du savner. Vi ønsker dere velkommen og håper dere opplever en positiv og meningsfull skolehverdag. Med vennlig hilsen Thomas Larsen Sola Rektor Gulskogen og Rødskog skoler 2

3 Innhold 1. Kontaktinformasjon til administrasjon samarbeidspartnere og skolen Oversikt over personale med basisgruppe, internnr og mobil Skoleruta for skoleåret Elevstandarder/skoleregler: Ordensregler /Trivsels regler for Gulskogen skole Brudd på reglene kan medføre følgende sanksjoner Rutinebeskrivelse av hvordan virksomheten håndterer klager på elevens psykososiale miljø, blant annet mobbing Praktisk informasjon om skolen og året som kommer a. Gulskogen skole en praksisskole b. Informasjon og nyheter fra skolen c. Læringsstøttende arbeid (leksehjelp) d. Frukt og melk Permisjon fra grunnskoleopplæringen Rutiner ved fravær for eleven Forsikringer og erstatninger Underveis - og sluttvurdering Hjem-skolesamarbeid a. Foresattes ansvar for særskilt informasjon om eleven b. Elevsamtaler c. Individuell samtale med karriereveileder d. Utviklingssamtaler/konferanser e. Ukeplan/periodeplan f. MLG Forventninger til foresatte på skolen Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har følgende råd til foresatte Samarbeidsorganer for skolen a. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) b. Skolemiljøutvalg (SMU) c. Samarbeidsutvalg (SU) Linker Gulskogen og Rødskog skoler 3

4 1. Kontaktinformasjon til administrasjon samarbeidspartnere og skolen Adresse Vintergata 8, 3048 Drammen Åpningstider Skolen: SFO: Skolens e-post adresse Skolens hjemmeside Skolens telefonnummer: SFO sitt telefonnummer: /87 Navn Stilling Telefonnummer E-post Thomas Larsen Rektor Sola Lena Kilen Avdelingsleder for trinn og SFO Jon Jørgensen Avdelingsleder for mellomtrinn og leder for spes.ped temaet Marianne Støa Avdelingsleder for ungdomstrinn Sabine Berg Avdelingsleder for ungdomstrinn og karriereveileder Jean Skog Kontorpersonell Ingun Løkken Kontorpersonell Kirsti Ravn Larsen Sosiallærer Carita Cecilie Holm Fysioterapeut Grete Karlsen Helsesøster Marita Haugen Logoped (torsdager) Wenche Børsum FAU-leder Gulskogen og Rødskog skoler 4

5 2. Oversikt over personale med basisgruppe, internnr og mobil Basisgruppe Lærer Alle numrene starter med a1 Birgitte Dalene a2 Arne Røste b1 Elaine Carlsen b2 Henning Remme c1 Camilla Skilbred c2 Christine Dischler Tom Eirik Ruud Ann Kristin Ødeskaug Grim Bleka Anne Skåland Marit Narjord Reidar Stenseng Marlen Jakobsen Tina Nordgarden Thorbjørn Gregersen Jan Olav Reffhaug Nihal Sayilgan Hilde Faaberg 2630 Sosiallærer Kirsti Ravn Larsen 2693 Faglærer Guri Kanavin 2618 Faglærer Håvard Gryting 2600 Faglærer Heidi Krogh 2645 Faglærer Uta Leikanger 2624 Faglærer John Hasslan 2631 Faglærer Fride Haslestad 2628 Faglærer Kamilla Langlien 2636 Faglærer Stian Abrahamsen 2636 Gulskogen og Rødskog skoler 5

6 3. Skoleruta for skoleåret Måned Antall dager Ferier/fridager og merknader August 10 Første skoledag onsdag September 22 Oktober 16 Høstferie (uke 40) November 22 Desember 16 Siste skoledag onsdag Januar 20 Første skoledag tirsdag Februar 19 Vinterferie (uke 9) Mars 19 Vinterferie (uke 9) April 14 Påskeferie Mai 20 Fri mandag Juni 12 Fri Siste skoledag tirsdag Sum 190 Øvrige fridager i 2011: Tirsdag 17. mai Torsdag 2. juni (Kristi Himmelfartsdag) Mandag 13. juni (2. pinsedag) Gulskogen og Rødskog skoler 6

7 4. Elevstandarder/skoleregler: Elevstandardene er tydelige forventninger til elever og voksne på skolen. Det er viktig for oss at hjemmene støtter opp om disse standardene, det vil gjøre det lettere for elevene å vise en atferd i tråd med våre forventninger til skoleelev på vår skole. Skoleregler Elevatferd Voksenatferd I gangen I klasserommet Ute Deg selv Vær presis Gå rett ut og rett inn. Finn plassen din, det du trenger og vær klar når timen begynner. Vær ute i utetiden. Gå rett inn til timen etter pausen eller still opp ute Pass tiden og gå tidsnok hjemmefra. Gå rett inn i garderoben og vær klar for å starte skoledagen. Vær tilstede i klasserommet før elevene Si tidlig i fra om fravær til nærmeste leder. Møt presis og avslutt i tide. Lever innen tidsfrister. Ha fast rutine på oppstarten på dagen og avslutning av dagen Lage system (ansvarsliste) med ordenselever. Vektlegg det å være god organisator. Gjør dagens program kjent for elevene. Ha med utstyret som trengs i timene. Gjør klart klasserommet til undervisning. Hold orden i klasserommene og spesialrom. Legg utstyr tilbake på plass Meld i fra til avdelingsleder/ vaktmester om ting som er ødelagt. Følg inspeksjonsplanen. Passe på at det er ryddig etter at elevene har spist Vis god orden Heng opp uteklær i gangen. Caps og lue er uteklær. Utesko skal på hylla. Innesko skal brukes inne. Søppel skal i søppelkassa Vis respekt for skolens og andres eiendom. Forlat toalettet slik det var da du kom. Spising skal foregå i klasserommet. Kast avfall i rette avfallsdunker. Pennalet skal være orden hjemmefra. Ordenselever må gjøre jobben sin Bordet skal være ryddet etter timen. Lever arbeid til tidsfristene. Legge tilbake lånt utstyr på riktig plass. Spising og drikking skal foregå etter avtale. Dine bøker og skoleutstyr skal kun være i sekken, skuffen, hyllen eller på arbeidsbordet ditt. Ha skolesakene du trenger klare til arbeidsøktene Rett opp bord og heng opp stolen ved dagens slutt. Rekke opp hånden. Gå rolig i klasserommet. Vente på tur. Følge beskjeder fra voksne. Innestemme. Sitte rolig på plassen hvis ikke annet er avtalt. Do-besøk, drikke, og andre ærender skal gjøres kun etter avtale med lærer. La andre jobbe i fred. Kast søppel i søppelkassene. Parker syklene på angitte plass. Si i fra til voksne straks du oppdager hærverk og lignende. Rydd opp etter deg. Spising skal gjøres i klasserommet. Ta med lånt utstyr inn. Vis god arbeidsro Innestemme. GÅ i gangen og hold til høyre. Vike til side når folk skal forbi. Rolig atferd i gangen. Vis hensyn til de som har undervisning dersom du er ute. Bruk friminuttene til å ordne private ting. Egne leker lekes med i friminuttene. Følge instrukser fra lærer. Rekk opp hånden. Vent på tur. Sitt rolig på plassen hvis ikke annet er avtalt. La andre arbeide i fred. Gå rett på plassen din uten å forstyrre Gi tydelige beskjeder Være konsekvent Dagen må være forutsigbar Være presis Klare forventninger til elevene/ presisere målene for timene Behandle elevene med respekt. Gulskogen og Rødskog skoler 7

8 Vis god arbeidsinnsats Vis godt samarbeid med medlever Vis godt samarbeid med lærer Nei til vold Nei til mobbing Snakke hyggelig til hverandre Hilse på medelever og voksne Respektere hverandres ulikheter Respektere hverandres ulikheter Søk hjelp. Arbeidsøktene skal brukes til å lære og å øve. Sosial prat hører til i pauser. Vær oppmerksom på instruksjoner som gis for arbeidsøkten. Vis god og positiv holdning til faget og lærerens bestemmelser for økta. Løse konflikter ved å snakke sammen Lytte og respektere andres meninger og bidrag i samarbeid Holde avtaler Levere arbeid til tidsfristene. Vær positiv Snakk hyggelig Rett deg etter det de voksne sier Følge skolens rutiner, vedr klage på psykososialt miljø. Innvisning Telefon hjem Politiet Følge skolens rutiner jfr klage på psykososialt miljø. Løse konflikter ved å snakke sammen Inkludere andre i lek Gjør andre gode Respekter skoleregler Følg beskjed fra voksen Følg beskjed fra voksen uten diskusjon eller negative kommentarer Ta ansvar for deg selv og for arbeidsmiljøet Planlegg undervisning etter forutsetningene til elevene Legg til rette slik at elevene kan øve og lære. Forvent god arbeidsinnsats. Hilse på elevene Hilse på hverandre Ta mer del i leken ute (småskoletrinnet). Organisere gruppen ut i fra forutsetningene Hils på alle elever i gangen. Hils på alle du møter i gangen Kjenne til og praktisere skolens rutiner. Kjenne til og praktisere skolens rutiner. Gulskogen og Rødskog skoler 8

9 5. Ordensregler /Trivsels regler for Gulskogen skole. Reglene gjelder på skolen, på turer, på skoleveien, og kveldsarrangementer som skolen arrangerer. Trivselsreglene er til for at elever og ansatte skal ha en trygg og trivelig arbeidsdag. Alle, både elever, ansatte og foreldre har et ansvar for at reglene følges. Vi ønsker en skole der elever og ansatte viser hverandre respekt, tillit og toleranse. 1. Elever fra 5.klasse og oppover kan bruke sykkel, rullebrett eller rulleskøyter på skoleveien. Skolen anbefaler at elevene bruker hjelm og annet sikkerhetsutstyr. På aktiviteter i skoletid er det påbud med sikkerhetsutstyr som hjelm o.l. Vi henstiller til at det tas hensyn til gående både på gangvei og i skolegården. Elever i klasse kan sykle til/fra skolen dersom de følges av en voksen. 2. I skoletiden skal elevene oppholde seg på skolens område. Etter jul i 9. klasse og i hele 10. klasse har elever, som har god oppførsel, anledning til å gå utenfor skolens område i midttimen. 3. Jakker og sko som benyttes ute skal settes i garderoben. Vi anbefaler at elevene bruker innesko. 4. Elever på u.trinn kan ha mobiltelefon på skolen. Elever på barnetrinnet skal ha skriftlig melding fra foresatte dersom de ved enkelt anledninger har behov for å bruke telefon på skolen. Det er ikke tillatt å ha mobiltelefonen på i undervisningstimene. 5. Det er ikke tillat med lek som er til fare for andre, bl.a snøballkasting på personer og voldsom "lekeslåssing". 6. Elevene har selv ansvar for egne verdisaker eller penger på skolen. Tap av dette erstattes ikke. Verdisaker kan oppbevares hos klassestyrer eller på kontoret. 7. Elevene som bevisst eller uaktsomt ødelegger inventar, på skolebygget eller skolens materiell må erstatte helt eller delvis dette med inntil kr. 5000,- 8. Det er ikke tillatt å ta med seg kniv eller andre våpen på skolen. 9. Trusler, trakassering, vold eller mobbing er ikke tillatt. 10. Det er ikke tillatt å oppbevare eller bruke tobakk, snus eller andre rusmidler på skolen. 11. Elever som benytter skolens datamaskiner er forpliktet til å følge de gjeldende regler for dette. Gulskogen og Rødskog skoler 9

10 7. Brudd på reglene kan medføre følgende sanksjoner Muntlig irettesettelse Muntlig melding til foresatte/foreldre Skriftlig melding til foresatte/foreldre Inndragning av gjenstander. Farlige gjenstander, f.eks kniv eller slagvåpen inndras umiddelbart. Andre gjenstander som forstyrrer undervisningen inndras for denne dagen. F. eks mobiltelefon som benyttes i timene. Ved inndragning skriver lærer og elev i elevens meldingsbok hva som er inndratt. Og det noteres ned i samme bok når gjenstanden levers ut igjen. Meldingsboken skal forevises foresatte. Ved gjentatte forseelser kontaktes foresatte for å gjøre indviduelle avtaler. Ved mistanke om straffbare forhold vil politiet og foresatte bli kontaktet. Ved alvorlige brudd kan elever på trinn vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på klassetrinn kan vises bort fra undervisningen i enkelt timer eller for resten av dagen. Det er rektor som fatter vedtak. Andre sanksjonsmuligheter skal vurderes, eleven skal i forkant forklare seg muntlig og foreldre skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for hele dager. Ordensreglene for skolene er under endring. Oppdaterte regler vil bli lagt ut på vår hjemmeside. 8. Rutinebeskrivelse av hvordan virksomheten håndterer klager på elevens psykososiale miljø, blant annet mobbing 1. Ved henvendelse fra foresatte og elever, med klage på læringsmiljøet, skal henvendelsen gjøres skriftlig. 2. Klagen leveres rektor. 3. Den skriftlige klagen oversendes sammen med vedlagte meldingsskjema. 4. I samarbeid med kontaktlærer, lærere på teamet og øvrige ressurs personer på skolen skal saken undersøkes. Metoder som kan tas i bruk: - Observasjon av elevene - Elevsamtaler - Kartlegging av sosiale relasjoner på trinnet - Trivselsundersøkelser 5. Undersøkelsen skal fastslå behovet for tiltak. 6. Tiltakene utarbeides i samarbeid med elever og foresatte. 7. Tiltakene presenteres på et møte med foresatte. 8. Tiltakene skal gjøres skriftlig i form av et enkeltvedtak. Dersom skolen ikke gir klageren medhold skal dette også gjøres skriftlig i form av enkeltvedtak. Enkeltvedtak fattes av rektor. 9. Saken følges opp gjennom evalueringsmøter. Dersom henvendelsen gjøres muntlig skal lærer be om en skriftlig henvendelse. Dersom foreldrene ikke ønsker å levere klagen skriftlig, må det gjøres oppmerksom på at handlingsplanen ikke settes i verk. Det kan ikke fattes enkeltvedtak uten skriftlig henvendelse. Jmf. Forvaltningsloven. Dersom foreldre/lærer er usikker på alvorlighetsgraden kan de avtale annen oppfølging. Avtalen må gjøres skriftlig og legges i elevens mappe. Utvidet informasjon finnes på vår hjemmeside. Gulskogen og Rødskog skoler 10

11 9. Praktisk informasjon om skolen og året som kommer a. Gulskogen skole en praksisskole Gulskogen skole er en praksisskole. Dette betyr at vi har lærere som tar i mot studenter fra lærerutdanningsinstitusjonene hvert år. Skoleåret har vi fem øvingslærere knyttet til allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Buskerud. b. Informasjon og nyheter fra skolen Gulskogen og Rødskog skoler jobber for åpenhet og god kommunikasjon med hjemmene. I tillegg til de daglige rutinene for kommunikasjon, kommer virkemidler som: Oppdatert hjemmeside Hjemmesiden skal gi brukeren tilgang til alle skolens grunnlagsdokumenter, resultater og øvrig informasjon om skolens innhold samt aktiviteter, bilder og nytt fra grupper og elever. Dette skjer på vår åpne hjemmeside: og gjennom læringsplattformen vår MLG (ta kontakt med kontaktlærer hvis du ikke har fått brukernavn og passord) Bruk av MLG Gulskogen og Rødskog skoler viderefører bruk av MLG til informasjonsformidling og samarbeid med elevenes foresatte i tillegg til den ordinære opplæringen ved hjelp av MLG. Les mer om MLG senere i dette hefte. c. Læringsstøttende arbeid (leksehjelp) Mellomtrinn og ungdomstrinn kan benytte leksehjelp på biblioteket mandag-torsdag klokken d. Frukt og melk Aller elever for gratis frukt hver dag. Elevene mottar et eget informasjonsskriv for hvordan dere skal gå frem for å bestille melk. Gulskogen og Rødskog skoler 11

12 10. Permisjon fra grunnskoleopplæringen Opplæringsloven omhandler to ulike typer permisjonstilfeller: Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. Kriterier Skolen vil vurdere om permisjonen er forsvarlig. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker. Foreldre til elever som har rett til permisjon fordi trossamfunnet de tilhører har helligdag, må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute. For å være sikret at søknaden blir ferdig behandlet før permisjonens første dag, skal søknaden leveres senest 3 uker før permisjonens start. 11. Rutiner ved fravær for eleven Foresatte skal gi beskjed til skolen hvis eleven er borte i flere enn 3 dager. Det er ikke nødvendig å gi beskjed om kortere fravær. Dette fraværet skal dokumenteres i meldingsboken til eleven. Fraværet til eleven vil stå på vitenmålet til eleven. Eleven/foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Det vil da være foreldrene/eleven som har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dette føres på. Eleven/foreldrene kan også kreve at inntil 14 skoledager per opplæringsår ikke føres på vitnemålet, dersom fraværet skyldes dokumenterte helsemessige grunner eller innvilget permisjon. Foreldrene/eleven må kreve at fravær ikke skal føres. 12. Forsikringer og erstatninger Alle elever er forsikret til og fra skolen, men de må gå/sykle uten avbrudd. Går de innom en venn på veien hjem, er de ikke forsikret fra vennens hus og hjem den dagen. Skolen erstatter ikke saker som blir stjålet eller ødelagte. Ved tap av verdisaker må saken meldes til politiet og det er elevens/foresatte sine egne forskiringer som må brukes. Elever på skolen kan bli stilt erstatningsansvarlig ved hærverk og ved unødvendig utløsning av brannalarmen. Gulskogen og Rødskog skoler 12

13 13. Underveis - og sluttvurdering Formålet med underveisvurdering (med eller uten karakter) er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Opplæringsloven understreker underveisvurderingens betydning for læring. For å nå kompetansemålene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i faget. Underveisvurdering Gjennom underveisvurderingen får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon. Underveisvurdering med karakter (også terminkarakter) har på samme måte som underveisvurdering uten karakter som formål å fremme læring og utvikling. Karakterer skal derfor suppleres med begrunnelse og veiledning om hvordan eleven kan bli bedre i faget. Karakterer underveis i opplæringen skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet ( 3-7, 4-7 i forskrift til opplæringslova). Sluttvurdering Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering og vurdering til fag- og svenneprøver. Sluttvurdering omfatter også vurdering til kompetanseprøve og realkompetansevurdering. Det kan klages på sluttvurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter ( 5-1 i forskrift til opplæringslova) Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen ( 3-3, 4-4 i forskrift til opplæringslova og privatskolelova). Standpunktkarakteren skal ikke være noe gjennomsnitt av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes ( 3-7, 4-6, 4-7 i forskrift til opplæringslova). Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. Dette betyr at det i de fleste fag ikke kan legges avgjørende vekt på en enkelt prøve. En prøve som bare måler deler av elevens kompetanse i faget vil ikke være et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens samlede kompetanse i faget. Standpunktvurderingen må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag. Gjennom underveisvurdering får lærer og elev kunnskap om elevens faglige progresjon og det kompetansenivået som eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen. Karakter 6 uttrykker at eleven har framifrå kompetanse i faget Karakter 5 uttrykker at eleven har mykje god kompetanse i faget Karakter 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget Karakter 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget Karakter 2 uttrykker at eleven har låg kompetanse i faget Karakter 1 uttrykker at eleven har svært låg kompetanse i faget Gulskogen og Rødskog skoler 13

14 14. Hjem-skolesamarbeid Vi har som mål å få til en omfattende elev og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid mellom hjem og skole og være en nytenkende og åpen skole. For å nå denne målsetningen er det viktig at dialogen/samarbeidet kjennetegnes av gjensidig tillitt og respekt. Skolen må skape møteplasser hvor alle foreldre kan ha mulighet for å være delaktig verdsatt. Her er det viktig at vi anvender foresattes flerkulturelle kompetanse som en ressurs. En forventningsavklaring mellom hjem og skole er viktig for å kunne lykkes. Skolen jobber aktivt med dette gjennom elevstandarder og samarbeid med FAU. Skolen har også fokus på Drammen kommune sine forventninger til foresatte i drammenskolen. Her finnes det en forventning om at foresatte skal ha god kunnskap om deres rettigheter og plikter, samt innsikt i skolens mål, arbeidsmetoder og resultater. Skolens resultater på faglige tester og brukerundersøkelser skal diskuteres med elever, foreldre og ansatte på trinn og/eller gruppenivå a. Foresattes ansvar for særskilt informasjon om eleven Det er til enhver tid viktig at foresatte informerer skolen /kontaktlærere om særskilte forhold angående eleven, for eksempel om barnet er avhengig av medisiner, har allergier, har opplevelser som er vanskelige mv. Be om en samtale med kontaktlæreren eller ring skolen. Det er særskilte rutiner i Drammen kommune for medisinering av skolebarn. Denne finnes på Kontaktlæreren sørger for å avtale rutiner for nødvendig dialog og samarbeid, blant også for å gi øyeblikkelige tilbakemeldinger til foresatte hvis situasjoner oppstår. En elev skal aldri sendes hjem alene fra skolen ved sykdom. Det er en forutsetning at det har vært dialog med foresatte. b. Elevsamtaler Elevsamtalen er en samtale mellom lærer og elev, og skal gjennomføres i forkant av utviklingssamtale/konferansetimene, det vil si minst to ganger i skoleåret. Det påhviler kontaktlæreren å sette elevsamtalene i system og sørge for at samtalene er forberedt, strukturert og målrettede. Det er vesentlig for eleven at elevsamtalene er forutsigbare og de er tidsfastsatt i god tid. Det skal lages skriftlig dokument på elevsamtalen, hvor punktene skal følges opp både av eleven og læreren c. Individuell samtale med karriereveileder Dette gjelder i første rekke elever på tiende trinn. Samtalene gjennomføres i høsthalvåret. Samtalene gjennomføres i god tid før søknadsfristen til videregående skole. De skal være strukturerte og planlagte. d. Utviklingssamtaler/konferanser Anerkjennelse av hverandre er en viktig faktor i samarbeidet. Da er det viktig med arenaer hvor man kan skape relasjoner og tillit. Det er lovfestet med samtaler mellom hjem og skole to ganger i året. Dette er en god arena for samarbeid I samtalen skal eleven være i sentrum. Det er elevens læringsmål og læringsutbytte som skal være hovedtema. Det bør vurderes om eleven skal være til stede under hele samtalen. Foresatte Gulskogen og Rødskog skoler 14

15 og lærer forbereder seg til samtalen ved å fylle ut skjemaet (vedlagt). Innkalling til konferansetimen skal være skriftlig og varsles minimum to uker i forkant av samtalen. e. Ukeplan/periodeplan Hver gruppe/team skal bruke ukeplan som verktøy og skriftlig kommunikasjon. Den må være enkel, og informasjonen må være lett å forstå. Det er opp til den enkelte skole å finne gode systemer for dette. Men foresatte og eleven, samt skolens ledelse og andre lærere skal kunne finne ukeplanene på læringsplattformen MLG (Microsoft Learing Gateway ). Dette er en viktig del av samarbeidet hjem/skole, og er høyt prioritert. Ukeplanen skal brukes til jevnlig tilbakemelding til foresatte. Tilbakemelding som gjelder den enkelte elev skal unntas offentlighet og selvfølgelig ikke legges på fellesområder på MLG. f. MLG MLG ( Microsoft Learning Gateway )er læringsplattformen som Drammen kommune har valgt. Foresatte får brukertilgang til sin elevs mappe og teamets sider, men også foreldreområdet i plattformen. MLG skal introduseres til alle foresatte ut fra behov, men det påhviler kontaktlærer et særskilt ansvar for å motivere foresatte til å bruke MLG som kommunikasjonsverktøy og informasjonsverktøy. Foresatte må også sørge for å holde seg oppdatert på hva som skjer i barnets digitale klasserom på MLG. Det er teamet ansvar å holde MLG siden for sitt team oppdatert. Gulskogen og Rødskog skoler 15

16 15. Forventninger til foresatte på skolen Hos oss ved Gulskogen skole forventer vi av deg som foresatt: Leser arbeidsplanen til eleven Følger opp barnet i skolesaker, og hjelper til med hjemmearbeid i den grad det er mulig Gir skolen nødvendig og relevant informasjon om eleven Deltar på foreldremøter Deltar på konferansetimer Følger opp eleven mht skolesaker som skal med (bøker, penal m utstyr, gymtøy, matpakke Snakker positivt om skolen hjemme, og tar kontakt direkte med skolen om det skulle være missnøye med noe Involverer og engasjerer deg i skolen vår 16. Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har følgende råd til foresatte Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen. Ditt engasjement er like viktig på ungdomstrinnet som i barneskolen. Diskuterer du med barna, stimulerer du deres tanker og utvikling. Det er viktig at du er med og vurderer barnas arbeid. Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen. Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt. Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater. At du kjenner de andre foreldrene fører til bedre samarbeid og oppfølging. Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang Forskning viser: Barn som har støtte hjemmefra både har og gjør det bedre på skolen Gulskogen og Rødskog skoler 16

17 17. Samarbeidsorganer for skolen Det er tre fora for samarbeid hjem/skole på skolenivå: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Skolemiljøutvalg (SMU) Samarbeidsutvalg (SU) a. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) skal nedsettes ved alle skoler og er et utvalg for foreldrerået som består av alle foreldrene som har barn ved den enkelte skole. FAU er hjemlet i Opplæringsloven som et samarbeidsorgan for foresatte og skolen. FAU består av foreldrekontaktene. FAU velger to representanter til skolens samarbeidsutvalg. FAU er organisert med et styre og en leder som er rektor nærmeste samarbeidspartner. FAU skal: Fremme fellesinteressene for foreldrene Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skap et god skolemiljø Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole Legge til rette for positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet FAU har eget område på skolenes intranett (MLG), der det legges ut møteplaner, referater og div. info foresatte imellom. Du finner kontaktinformasjon til FAU-leder under kapittelet Nyttig informasjon. b. Skolemiljøutvalg (SMU) Skolemiljøutvalg (SMU) er et lovpålagt utvalg for alle skoler. Skolemiljøutvalget skal arbeide med saker i henhold til Opplæringslovens 9a som handler om å sikre et godt miljø for elevene, både fysisk og psyko-sosialt. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ i skolen. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt delt i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Det er et krav om at elev- og foreldresiden skal ha et flertall. På vår skole er Samarbeidsutvalget også Skolemiljøutvalget. Skolemiljøutvalget består av representanter fra elevene, foreldrenes arbeidsutvalg, undervisningspersonalet, andre tilsatt og fra skoleledelsen. Gulskogen og Rødskog skoler 17

18 c. Samarbeidsutvalg (SU) Samarbeidsutvalg (SU) er skolens øverste samarbeidsorgan. Sammensettingen er som for skolemiljøutvalget. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, for eksempel skolens planarbeid, virksomhetsplaner, forsøks -og utviklingsarbeid, opplæring, budsjett, skolenedleggelse, skolebasert vurdering, informasjonsarbeid, SFO mv. Vi har regelmessige møter med referater du finner på MLG. 18. Linker Skolenes hjemmeside Norges beste skole Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Skoleutviklingsplan for virksomheten Gulskogen og Rødskog skoler e/gulskogen%20r%c3%b8dskog%20skoler/skoleutviklingsplan% %20hjemmesideversjon.pdf MLG https://drammen.skole.d-ikt.no/ Opplæringsloven Regler og rettigheter for elever i Drammen kommune Gulskogen og Rødskog skoler 18

19 Notater: Gulskogen og Rødskog skoler 19

20 Notater: Gulskogen og Rødskog skoler 20

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

Drammensskolen- Norges beste skole

Drammensskolen- Norges beste skole Feb- 2011 Drammensskolen- Norges beste skole Rødskog skole sine standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø "En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2014/2015 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole 1 Til elever, foresatte og personale! På Øygard har vi følgende motto: Alle for Øygard Øygard for alle! I dette

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 FORORD Aronsløkka Kjøsterud E 18 «Vi skal synliggjøre og verdsette alle kulturer» Hjemmet og skolen er de mest betydningsfulle utviklingsarenaene barn og unge har. Et godt samarbeid

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden og ivareta elevenes

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Ordensregler ved Steinerskolen i Ås

Ordensregler ved Steinerskolen i Ås Ordensregler ved Steinerskolen i Ås Hvorfor ordensregler? Ordensreglene er til for skolens lærere, elever og foreldre. De skal skape rammer for det sosiale samvær ved skolen og hjelpe til å skape trivsel,

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Informasjonshefte Nordskogen skole

Informasjonshefte Nordskogen skole Informasjonshefte Nordskogen skole Til foreldre og elever Velkommen til et nytt og spennende skoleår på Nordskogen skole. Spesielt velkommen ønsker vi de nye 1. klasse-elevene og deres foreldre. Dette

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9 1 REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE Jamfør Opplæringsloven 2-9 1. Målet er et godt og trivelig skolesamfunn fritt for blant annet mobbing og trakasering, så vis hensyn, respekt for andre,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole Plan for samarbeidet mellom skole/heim "Samarbeidet mellom skole og heim er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GULSKOGEN SKOLE Ordensreglementet er vedtatt med hjemmel

Detaljer

SIDE 1 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013 2012/2013. Velkommen til 8.-elever og foreldre/foresatte på SUS.

SIDE 1 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013 2012/2013. Velkommen til 8.-elever og foreldre/foresatte på SUS. SIDE 1 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013 2012/2013 Velkommen til 8.-elever og foreldre/foresatte på SUS. 1 SIDE 2 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole Levanger kommune / Skogn bu Forskrift vedtatt av Driftskomiteen 11.06.14, sak 19/14, med endringer vedtatt SU ved Skogn bu i møte 11.09.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT

TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT 1 Tomter skole, Hobøl kommune TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT Godkjent av Samarbeidsutvalget ved Tomter skole 13.juni 2012 Rektor Olav-Helge Karlsen 2 TOMTER SKOLE INNHOLD ORDENSREGLEMENT 1. Ordensreglementets

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1 Hjem- skoleveileder Informasjon, prosedyrer og retningslinjer Hjem- skole veileder s. 1 Forord Foresatte er opptatt av at barna deres trives, lærer og utvikler seg, og alle foresatte, uansett bakgrunn

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer