Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev"

Transkript

1 Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev Annuitetslån med flytende rente OBS! Husk å legge ved kopi av lønnsslipp og legitimasjon. Ønsket lånebeløp: Nedbetalingstid kr kr kr kr 2 år 3 år 4 år 5 år WEBB Foretar du ingen valg blir, det automatisk 5 års nedbetalingstid. Etter kontroll kan eventuelt innvilget beløp komme til å bli mindre enn det ønskede beløpet. Månedsbeløp/Effektiv rente Lånebeløp 2 år 3 år 4 år 5 år kr 532 kr/34,28 % 394 kr/31,96 % 327 kr/30,64 % 287 kr/29,75 % kr kr/27,15 % 760 kr/26,06 % 624 kr/25,43 % 545 kr/25,01 % kr kr/25,78 % 942 kr/24,92 % 773 kr/24,42 % 674 kr/24,08 % kr kr/24,87 % kr/24,16 % 922 kr/23,75 % 803 kr/23,47 % Fakta om Lille Forbrukslånet Lånebeløp kr Nedbetalingstid 2 5 år Nominell rente 18,75 % Etableringsgebyr 497 kr Månedsgebyr 29 kr Søker/låntaker Navn Fødsels- og personnummer E-post Adresse Postnummer og poststed Telefon/mobil Telefon arbeid Arbeidsforhold: Fast ansatt Selvstendig næringsdrivende Pensjonist Arbeidsledig Annet: Ansatt siden (mnd, år) Bruttolønn pr. år Stilling Ref: {id=21105},{customertype=natural},{doctype=lane-lilleforbrukslanet-soknad},{language=no},{land=no},{validfrom= } Ved inngåelse av kundeforhold i Resurs Bank inngår du i konsernets kunderegister. Innehentede personlige opplysninger kan benyttes og distribueres for markedsføring. Jeg er innforstått med at jeg ved å henvende meg til Resurs Bank kan reservere meg mot at mine personopplysninger brukes til markedsføring eller videreformidles til tredjemenn til dette formålet. Låneforsikring Gjør hverdagen litt tryggere! Resurs Låneforsikring sørger for at du fortsatt kan betjene lånet ditt hvis du blir arbeidsløs eller sykemeldt i mer enn 30 sammenhengende dager. Den månedlige forsikringspremien utgjør 0,19 % av utestående lånesaldo (min. 29 kr). Forsikringsgiver er Solid Försäkringsaktiebolag. Informasjon om forsikringen og om Resurs Bank AB:s forsikringsformidling vedlegges. Utbetalingsfullmakt Jeg ønsker låneforsikring Undertegnede gir herved Resurs Bank ugjenkallelig fullmakt til å utbetale nettobeløp av gjeldsbrevslån til kontonr.: Underskrift Jeg ønsker ikke låneforsikring Jeg erklærer at de opplysninger som er oppgitt i søknadsskjemaet er korrekte og fullstendige, og gir tillatelse i at det foretas vanlig kredittvurdering og kontroll og at følgende kilder kan bli kontaktet for referanser: arbeidsgiver, kredittopplysningsbyråer og offentlig tilgjengelige kilder. Undertegnede låntaker(e) erkjenner med dette å skylde banken/foretaket det lånebeløp som er angitt ovenfor. Beløpet med tillegg av renter og omkostninger, beregnert på grunnlag av de satser som till enhver tid gjelder i låneperioden, tilbakebetales i samsvar med betingelsene ovenfor og de alminnelige vilkår. Jeg godkjenner og bekrefter ved min underskrift at jeg skriftlig eller på har mottatt kopier av, lest og godkjent gjeldende Standardiserte Europeiske opplysninger om Forbrukerkreditt (SEF-Skjema) med gjeldende Spesialkontovilkår samt Alminnelige Vilkår for privat kontokreditt RBAV01 NORGE eller senere. Jeg bekrefter at jeg har lest disse grundig og forplikter meg til å følge dem dersom søkt lånebeløp blir innvilget. Inndrivelse kan skje uten søksmål, jf tvangsfullbyrdelsesløven 7-2 bokstav a. Sted, dato Låntakers underskrift Resurs Banks noteringer Innvilget lånebeløp Kontonr. Sign. OBS! Husk å legge ved kopi av lønnsslipp og legitimasjon.

2

3 2 (2)

4 ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTOKREDITT SAMT FORBRUKSLÅN Sid 1 (4) ( RBAV01 NORGE ) Gjelder fra INFORMASJON OM RESURS BANK Hovedkontor: Resurs Bank AB (Org.nr ) Box Helsingborg Filial i Norge: Resurs Bank AB Postboks 979 Sentrum NO-0104 Oslo Internett: Kundeservice: E-post: Tlf.nr: (hverdager ) Faks: Resurs Bank er registert ved Bolagsverket i Sverige. Tilsynsmyndighet er den svenske Finansinspektionen, Box 7821, SE Stockholm. A. ALMINNELIG VILKÅR A.1 Alminnelige kontovilkår Om ikke annet følger av særskilte kontovilkår eller skriftlig opplysning gitt av RB i forbindelse med avtaleinngåelsen, gjelder disse alminnelige vilkår for avtale om kontokreditt, samt forbrukslån. Kontokreditt kan brukes til betaling av varer og tjenester og innenfor andre bruksområder etter nærmere angivelse. Kontokreditten kan kun benyttes innen de beløpsgrenser som er avtalt. Forbrukslånet er et annuitetslån med flytende rente. Avtalens del A inneholder generelle vilkår, mens avtalens del B innholder vilkår som hovedsakelig er relevant for avtale om kontokreditt med kontokort, mens avtalens del C innholder vilkår som hovedsakelig er relevant for avtale om forbrukslån. Avtalens del B gjelder likevel også forbrukslån, så langt det passer. Vilkår og betingelser finnes også på A.2 Parter m.m. Avtalens parter er på den ene side Resurs Bank AB ( RB ) som kortutsteder og kredittgiver og på den annen side den som inngår avtale om kontokreditt med kontokort og/eller forbrukslån med RB ( kontoinnehaver ). Med kontoinnehaver menes den eller de fysiske personer som har søkt om og fått innvilget kontokreditt og/eller forbrukslån hos RB. A.3 Etablering av konto Tildeling av konto (herunder lånekonto ved forbrukslån) foretas etter kredittvurdering og besluttes ensidig av RB. Den/de som signerer kontosøknaden aksepterer ved sin søknad avtalens vilkår og samtykker i at det innhentes ytterligere opplysninger herunder kredittopplysninger. Ved etablering av kundeforholdet skal søkeren oppgi fullt navn, bostedsadresse og fødselsnummer. Før mottak av eventuelt kontokort må søkeren legitimere seg og bekrefte at opplysningene som gis er korrekte. RB eller RBs representant har rett til å kontrollere opplysningene. Når konto innvilges fastsetter RB en kredittgrense som et øvre totalbeløp som kontoinnehaveren kan belaste kontoen. Om kontoinnehaver vil øke sin kredittgrense forutsetter det ny vurdering og godkjennelse. RB kredittovervåker og har rett til å senke aktuell kredittgrense eller stanse videre utnyttelse av den innvilgede kreditten som følge av endrede økonomiske forutsetninger hos kontoinnehaveren eller annen saklig grunn. A.4 Kommunikasjon mellom partene Norsk språk anvendes i avtalen og i kommunikasjonen mellom partene. Informasjon eller meldinger etter denne avtalen sendes per post til kontoinnehavers folkeregistrerte adresse eller der det er relevant, til slik særlig annen adresse oppgitt av kontoinnehaveren. Dersom partene skriftlig har avtalt at opplysninger kan gis på RBs nettsider, på sms eller på e-post, kan RB gi informasjon på denne måten. Kontoinnehaver som har gitt slikt samtykke, har selv ansvar for tilgang til nødvendig teknisk utstyr. For å motta opplysninger over Internett kreves tilgang til datamaskin, Internettoppkopling og programvare av nyere dato. Kontoinnehaver plikter å beskytte sitt tekniske utstyr mot uautorisert bruk. Kontoinnehaver har til enhver tid rett til å motta avtalevilkårene og øvrige relevant informasjon på papir eller varig medium. Kontoinnehaver skal umiddelbart underrette RB om endring av navn, adresse, telefonnummer, personnummer eller registrert elektronisk postadresse. Ved endring av navn skal kort med feilaktig opplysning klippes over og returneres til RB. Ved navneendring utsteder RB nytt kort etter å ha mottatt ny legitimasjon. Gebyr påløper etter den til enhver tid gjeldende prisliste. Ved endring av personnummer skal ny søknad gis til RB. Ved sen eller uteblitt endringsmelding vil gebyr etter den til enhver tid gjeldende prisliste påløpe. RB skal videre umiddelbart varsles om endringer i fullmaktsforhold knyttet til kontoen. Dette gjelder også dersom eventuell tilleggskortholders rett til å bruke tilleggskort tilbakekalles. I sistnevnte tilfelle skal kontoinnehaver medvirke til at tilleggskortet tilbakeleveres/makuleres, eller på annen måte bidra til at bruken av dette opphører. A.5 Rente og gebyrer Informasjon om rente og andre kostnader ved å etablere, ha og bruke kredittkontoen og/eller forbrukslånet, fremgår av RBs til enhver tid gjeldene prisliste, kontoinformasjon samt Standardiserte Europeiske opplysninger om Forbrukerkreditt (SEF-skjema). For kontokreditt, er nærmere informasjon om rente- og gebyrberegning, herunder særlig om forholdet mellom spesialkontoplaner og grunnvilkårene (Basiskonto) også gitt i særskilte kontovilkår. Oppdaterte opplysninger fins på RBs nettsider. Rente påføres kontoen månedsvis for det til enhver tid utnyttede kredittbeløpet (resterende gjeld inkl. påførte gebyrer og rente). Avrunding gjøres opp til nærmeste krone. A.6 Regulering av rente og gebyrer RB kan øke renter, gebyrer og andre kredittkostnader når dette er saklig begrunnet i disposisjoner fra Norges Bank, endringer i obligasjonsrenten og annen kredittpolitisk avgjørelse, endringer i det generelle rentenivå for innlån, RB inntjeningsevne på sikt, omstrukturering av RBs innlån eller tilsvarende forhold, oppfølgning av myndighetenes syn på bankers rentepolitikk eller endringer ved individuelle forhold knyttet til kreditten/kontoinnehaver som medfører økt risiko for RB. Ovennevnte endringer settes i verk seks uker etter at RB har sendt kontoinnehaver skriftlig varsel om endringen. Kortere varslingsfrist kan benyttes der pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle nivået for RBs innlån er vesentlig endret. Endringer i rentesats som følge av endringer i referanserente kan iverksettes straks. Ved gjennomføring av endringen har RB adgang til å foreta rimelig og saklig forskjellsbehandling mellom kundene. Varselet skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunktet for endringen samt retten til førtidig betaling. Varselet skal også inneholde opplysninger om ny nominell og effektiv rente, endrede gebyrer samt hvilken betydning endringene vil få for kredittens avdrags- og renteterminer frem til siste avdrag. A.7 Kontoinformasjon og betaling Kontoutskrift og, der det er relevant, faktura sendes månedsvis til

5 Sid 2 (4) kontoinnehaver dersom det har forekommet transaksjoner på kontoen. Om kontoutskrift ikke mottas, plikter kontoinnhaver å informere RB. Innvendinger mot kontoutskriften skal meddeles RB umiddelbart jf, Reklamasjon og tilbakeføring. Krav om retting/erstatning som følge av feil må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at kontoinnehaver ble eller burde vært kjent med forholdet og senest 13 måneder etter transaksjonstidspunktet. Vilkårene for betaling fremgår av faktura. Betaling skal dog alltid skje selv om faktura ikke er mottatt. Laveste mulige månedsbetaling framgår av RBs til enhver tid gjeldende prisliste. Om ikke annet fremgår, skal betaling skje senest siste virkedag i måneden. Eventuelle betalingsfrie måneder fremgår av kontoutskriften. Første betaling skal skje måneden etter kjøp/uttak om ikke annet skriftlig avtales. Ved betaling skal det relevante KID-nummer som fremgår av fakturaen oppgis. I motsatt fall belastes kontoinnhaver med gebyr for kontoetterforskning. Er kontoinnehaver forsinket med betaling kan kontoen ikke benyttes til ytterligere kredittkjøp. Kontoinnehaver har rett til å tilbakebetale kreditten helt eller delvis før avtalt forfallstid. Kredittkostnader belastes for benyttet kredittid frem til og med betalingsdagen. Kontoinnehaver kan til enhver tid vederlagsfritt be om å få tilsendt en nedbetalingsplan, og ved avtalt avdragsfrihet, en oversikt over tidspunkter og betingelser for betaling av renter og andre kredittkostnader. A.8 Mislighold Innkommer betaling for sent påløper lovbestemt forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittforholdet. Ved skriftlig betalingspåminnelse påløper purregebyr. RB har rett til å ta gebyr eller kreve overtrekksrente om kontoens kredittgrense overskrides. Oversendes kravet til inkasso påløper lovhjemlede inkassokostnader. Aktuelle gebyrer og misligholdsrenter framgår av den til enhver tid gjeldende prisliste. Om kontoinnehaver ikke betaler sine forpliktelser ved forfall, overskrider kredittgrensen eller på annet måte misligholder avtalen kan RB sperre de tilknyttede kortene for nye kjøp/uttak. Har kontoinnehaver flere kredittengasjement hos RB kan RB sperre samtlige av disse om ett misligholdes. A.9 Vilkårsendring RB vil gi kontoinnehaver skriftlig melding om endringer i disse vilkår. Når kontoinnehaver er forbruker, kan vilkårene med unntak av rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader jf punkt Regulering av rente og gebyrer, ikke endres til kontoinnehavers ugunst uten kontoinnehavers samtykke. Endringer trer i kraft to måneder etter at kontoinnehaver har mottatt melding om endringen. A.10 Varighet og opphør Avtalen gjelder inntil den blir sagt opp. Kontoinnehaver kan si opp kontoen med én måneds skriftlig varsel. Er det flere kontoinnehavere til en konto, medfører oppsigelse fra en av dem at kontoen sperres for fremtidige belastninger. RB kan dersom det foreligger saklig grunn si opp kontoen med to måneders skriftlig varsel. Varselet skal inneholde grunnen til oppsigelsen. RB kan heve avtalen med umiddelbar virkning om kontoinnehaver vesentlig har misligholdt plikten til å betale renter og avdrag eller andre forpliktelser etter avtalen eller det skjer et vesentlig brudd på de forutsetningner RB har satt for kreditten. Hevningserklæringen skal inneholde grunnen til hevningen. Avtalen opphører også med umiddelbar virkning om kontoinnehaver dør uten at det etter varsel eller rimelig tid er stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse eller det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler. RB kan likeledes heve avtalen dersom det ut fra kontoinnehavers handlemåte eller alvorlig svikt i kontoinnehavers betalingsevne er sannsynlig at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, og kontoinnehaver ikke stiller betryggende sikkerhet innen den frist RB setter. Ved avtalens opphør, opphører samtidig retten til å benytte kontoen for nye betalinger/kontantuttak. Ved opphør skal kontoinnehaver straks betale skyldig beløp inklusive renter og gebyrer for benyttet kreditt, herunder transaksjoner som bokføres på kontoen først etter oppsigelsestidspunktet. A.11 Personopplysninger Behandlingsansvarlig er RB v/konsernsjef. De personopplysninger RB vil registrere og lagre om kontoinnehaver (den registrerte) vil bli brukt i henhold til personopplysningsloven. De personlige opplysningene som vil bli innhentet, registrert, lagret og benyttet er den registrertes navn, personnummer, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse, den bevilgede kreditten, kredittvurdering, inkludert opplysninger fra kredittopplysningsforetak og kjøpsinformasjon koblet til kredittkjøp og uttak ved benyttelsen av konto. Formålet med behandlingen av personopplysningene er kundeadministrasjon, oppfyllelse av RB:s forpliktelser overfor kontoinnehaver og tredjemenn, oppfyllelse av lovbestemte myndighetskrav og som grunnlag for beste mulig oppfølging av kundeforholdet, herunder informasjon om/markedsføring av produkter/tjenester som RB kan tilby på vegne av seg selv og samarbeidspartnere. Dette gjelder også for fakturering og gjennomføring av banktjenester, kredittjenester og andre finansieringstjenester som det inngått avtale om mellom RB og kontoinnehaver (den registrerte). Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter og andre som har lovhjemmel til å få utlevert personopplysninger, til databehandlere (f.eks datasentraler mv) som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige i RB eller til den registrerte selv ved forespørsel. Personlige opplysninger kan distribueres til andre selskaper i konsernet og deres representanter, samt andre samarbeidende selskaper, for markedsføring til kontoinnehaver. Ved å henvende seg til RB kan kontoinnehaver reservere seg mot at personopplysninger brukes til markedsføring eller videreformidles til tredjemenn til dette formålet. Den registrerte kan be om å få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, den behandlingsansvarlige skal av eget tiltak eller på begjæring av den registrerte, rette mangelfulle personopplysninger, og den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis selskapet samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte, skal RB av eget tiltak informere den registrerte om hvilke opplysninger som samles inn og gi informasjon i henhold til det foranstående. A.12 Begrensning av RBs ansvar RB har intet ansvar for at kjøp/uttak alltid kan skje hos tilsluttede brukersteder. RB er herunder ikke ansvarlig for driftsstans i kontosystemet. RB har intet ansvar for manglende oppfyllelse som direkte eller indirekte skyldes norsk eller utenlandsk lovgivning, inngrep fra offentlige myndigheter, krigshendelse, streik, lockout, svikt i telekommunikasjon og øvrige tekniske problemer eller andre liknende omstendigheter som ligger utenfor RBs kontroll. Forbeholdet om streik, lockout eller lignende gjelder også om RB vedtar eller er gjenstand for dette. Med mindre annet fremgår av avtalen eller av ufravikelig lov, er RB ikke erstatningsansvarlig med mindre RB har opptrådt uaktsomt. RB har ikke i noe tilfelle ansvar for indirekte tap, med mindre RB har opptrådt grov uaktsomt. A.13 Angrerett Kontoinnehaver har rett til å gå fra avtalen med RB ved å gi skriftlig melding til RB innen 14 dager fra den dag avtalen ble inngått. Om kontoinnehaver utøver sin angrerett skal kontoinnehaver snarest, og senest innen 30 dager betale tilbake lånebeløpet inklusive nominell rente for den faktisk benyttede kreditten. Kontoinnehaver skal også sende tilbake kort og annet materielll kontoinnehaverhar mottatt fra RB i forbindelse med opprettelsen av kontoen. A.14 Tvisteløsing og klageordning Avtalen er regulert av norsk rett. Oppstår det en tvist i tilknytning til

6 Sid 3 (4) avtalen eller kontoforholdet for øvrig kan kontoinnehaver kontakte kundeservice med sikte på å finne en løsning. Eventuelle tvister kan for øvrig bringes inn for norske domstoler. B. KONTOKREDITT MED KONTOKORT B.1 Ansvar for utstedt kontokort m.m. Kontokortet ( kortet ) er et betalingskort som kan brukes til betaling av varer og tjenester og innenfor andre bruksområder etter nærmere angivelse. Kontokortet kan kun benyttes innen de beløpsgrenser som er avtalt for kontokreditten. Med kontoen følger et hovedkort, som utskrives til den kontoinnehaver som er hovedsøker. Er det flere kontoinnehavere for én konto, er alle kontoinnehavere solidarisk ansvarlig for samtlige forpliktelser som oppstår i kontoforholdet uavhengig av hvem av dem eller eventuelle tilleggskortsinnehavere som har iverksatt transaksjonen. Etter avtale med RB kan det til kontoen tilknyttes et eller flere tilleggskort som kan utstedes til hovedkortinnehaverens ektefelle, samboer eller barn over 16 år og som gir rett til å disponere kontoen. Med kortholder menes fysisk person som har fått utstedt kontokort. Disse avtalevilkårene gjelder også for innehaver(e) av tilleggskort så langt de passer. Utstedte kort er personlige og kan bare benyttes av kortholder. Kortholder plikter å undertegne kortet ved mottakelse av dette, samt makulere eventuellt tidligere utstedt kort. Kortet er RBs eiendom og kortholder plikter på egen kostnad, å tilbakelevere utstedt kort dersom RB ber om det. Kontoinnehaver svarer fullt ut for de transaksjoner som gjøres ved hjelp av samtlige bestilte og utstedte kort knyttet til kontoen, og for at de personer som benytter kortene har fullmakt til dette. Kontoinnehaver er herunder ansvarlig for at den bevilgede kredittgrensen ikke overskrides, samt forpliktet til å betale renter og gebyrer, herunder slike som påløper ved mislighold, i henhold til avtalens vilkår. Kontoinnehaver skal påse at samtlig kortholdere er opplyst om og følger kontovilkårene. Eventuell tilleggskortholder, som ikke er kontoinnehaver, er solidarisk ansvarlig sammen med kontoinnehaver for de transaksjoner som er knyttet til tilleggskortet. Kortets gyldighet opphører siste dagen i den måned og det år som står på kortet. RB forebeholder seg retten til å bestemme om nytt kort skal utstedes. B.2 Bruk av kontokortet Kortet kan brukes ved betaling av kjøp foretatt hos et eller flere brukersteder (selger/tjenesteyter) tilknyttet RB. Kortholder plikter å sette seg inn i de kjøpsvilkår som gjelder for brukerstedet, herunder vilkår for bestilling og avbestilling. Kortet kan anvendes både på brukersteder som krever tilgang til det fysiske kortet for at en transaksjon skal kunne godkjennes og på brukersteder der kun kortopplysninger kreves. For at en transaksjon skal kunne gjennomføres må kortholder oppgi informasjon i henhold til punkt Godkjennelse av og tilbakekall av transaksjon. Kortet kan ikke benyttes til å betale avdrag ved kjøp på avbetaling, for betaling av annen gjeld som kortholder har til brukerstedet eller andre eller til å ta ut kontanter fra brukerstedet. Kortet kan ikke benyttes hos et brukersted dersom kontoinnehaver og brukerstedet er identiske og drives som enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller kommanditselskap. Kortet kan ikke benyttes i strid med lovgivning. Kortet skal ikke brukes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (herunder på Internett), selv om brukerstedet godtar kortet som betalingsmiddel. Bruk av kortet i strid med denne bruksbegresningen anses som vesentlig mislighold som gir RB rett til å heve avtalen. Kontoinnehaver/kortholder skal påse at det er tilstrekkelig kreditt på kontoen for de uttak, innkjøp eller betalinger som skal debiteres kontoen og at eventuell kredittgrense ikke overskrides. B.3 Godkjennelse av og tilbakekall av transaksjon Kontoinnehaver gir sin godkjennelse til debitering av kontoen gjennom å gjøre kontoens og/eller kortets detaljer tilgjengelig for brukerstedet. Enkelte brukersteder krever at en transaksjon godkjennes med signatur eller ved å taste PIN-kode. Kontoinnehaver/kortholder plikter på anmodning å fremlegge tilfredsstillende legitimasjon til brukerstedet og/ eller RB og oppgi slik øvrig informasjon til RB som er nødvendig for at RB skal kunne fullføre sine plikter etter lov om hvitvasking mv. Når det er registrert bruk av betalingskortet, vil det bli lagt til grunn at kortholder har igangsatt transaksjonen med mindre registreringen skyldes teknisk svikt eller andre omstendigheter kortutsteder har ansvaret for. En betalingsordre kan ikke tilbakekalles etter at kortholder har gitt sin godkjennelse til transaksjonen og denne er gjennomført. Kontoinnehaver kan etterbelastes for krav oppstått i tilknytning til hotellbesøk, billeie eller lignende om kortholder ved bestilling av tjenesten eller i avtalen med brukerstedet har akseptert eller blitt gjort oppmerksom på dette. B.4 Mottak av betalingsordre En betalingsordre anses mottatt på det tidspunktet RB mottar betalingsordren. Etter at RB har mottatt betalingsordren belaster RB kontoen med kjøpsbeløpet eller uttaksbeløpet og beløpet overføres til betalingsmottakerens bank innen utløpet av neste virkedag. Ved retur stiller RB returbeløpet til kontoinnehaverens disposisjon så snart som mulig etter at brukerstedets bank har overført returen til RB. B.5 Ansvar for uautorisert bruk RB er ansvarlig for uautoriserte uttak eller andre belastninger (transaksjoner) med mindre annen fremgår nedenfor. En transaksjon er uautorisert dersom kortholderen ikke har samtykket til denne enten før eller etter at den ble gjennomført. Kontoinnehaver er ansvarlig med inntil kr for tap ved uautoriserte transaksjoner som skyldes bruk av tapt eller stjålet kort dersom personlig kode eller lignende sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder transaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av kort dersom kortholder har mislyktes i å beskytte nevnte sikkerhetsanordning og slik sikkerhetsanordning er brukt. Kontoinnehaver er ansvarlig for hele tapet ved uautoriserte transaksjoner dersom tapet skyldes at kortholder ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser etter punkt Vern av kort og kode. Melding om tap. Dersom nevnte transaksjon er skjedd med kort eller annet elektronisk betalingsinstrument, er kontoinnehaver likevel bare ansvarlig med inntil kr. Dersom tapet skyldes at kortholder forsettelig har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter punkt Vern av kort og kode. Melding om tap, er kontoinnehaver ansvarlig for hele tapet. Det samme gjelder om kortholder har opptrådt svikaktig. Kontoinnehaver er ikke ansvarlig for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet kort eller annet betalingsinstrument etter at kortholder har underrettet RB etter punkt Vern av kort og kode. Melding om tap, med mindre kortholder har opptrådt svikaktig eller RB ikke har sørget for at slik underetning kan foretas. Dersom noen andre enn kontoinnehaver er gitt rett til å benytte kort tilknyttet kontoen (herunder tilleggskort) svarer kontoinnehaver for kortholders handlinger som om de var kontoinnehavers egne. Kontoinnehaver plikter å betale beløp som har blitt belastet kontoen ved overtrekke eller overskridelse av bevilget kreditt. B.6 Vern av kort og kode. Melding om tap. Kortet er et verdidokument og skal alltid behandles og oppbevares på samme betryggende måte som penger, sjekker og andre verdidokumenter. Kortet er personlig og må ikke overlates til andre. Kortholder plikter

7 Sid 4 (4) å påse at uvedkommende ikke får kortet i hende. Der det er knyttet en personlig kode til kortet, plikter kortholder: (i) etter mottak av den personlige koden å destruere sendingen i in helhet, (ii) ikke avsløre koden for noen, heller ikke politi og bank, (iii) ikke bruke koden under slike omstendigheter at andre kan se den, (iv) ikke å skrive koden ned på en slik måte at andre enn kort holder utenforstående kan forstå at det gjelder en personlig kode, eller oppbevare slik nedtegnelse i nærheten av kortet. Kortholder plikter uten ugrunnet opphold å underrette RB ved kjenneskap til eller mistanke om tap, tyveri eller annen uberettighet tilegnelse eller uautorisert bruk av kortet. Det samme gjelder dersom uvedkommende har fått tilgang til den personlige koden. Slik melding kan gis hele døgnet til RB på telefon (hverdager ) eller på telefon +46 (0) (øvrige tider). Kortholder skal straks underrette RB om et kort er kommet til rette og be om at foretatt sperring av kortet oppheves. Ved uautorisert bruk av kort, plikter kortholder også å anmelde forholdet til politiet. B.7 Sperring av kort RB har rett til å sperre utstedt kort eller annet personlig betalingsinstrument som benyttes for å initiere en betalingsordre når det foreligger saklig grunn knyttet til betalingskortets sikkerhet eller mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. Det samme gjelder ved vesentlig økt risiko for at kontoinnehaver ikke kan oppfylle sin forpliktelse. RB har videre rett til å sperre kort for å forhindre skade for RB eller kontoinnehaver der det foreligger saklig grunn for dette. Slik sperring medfører ikke ansvar for merkostnader kontoinnehaver måtte påføres som følge av at kortet ikke kan benyttes. RB vil varsle kontoinnehaver om sperring og årsaken til denne før eller, om dette ikke er mulig, umiddelbart etter at sperring har skjedd. Dette gjelder likevel ikke der varsel er uforenlig med lov eller forskrift eller der saklige sikkerhetshensyn tilsier dette. RB skal oppheve sperringen eller gi kontoinnehaver et nytt betalingsinstrument til erstatning for det gamle når årsaken til sperringen er bortfalt. B.8 Reklamasjon og tilbakeføring Kontoinnehaver skal umiddelbart sette seg inn i kontoutskrifter og annen informasjon om gjennomførte transaksjoner som gjøres tilgjengelig fra RB og sammenholde disse med de kvitteringer som er mottatt ved bruk av kortet. Bestrider kontoinnehaver ansvar for en uautorisert transaksjon, skal RB tilbakeføre beløpet med tillegg av eventuelle renter og gebyrer og erstatte rentetap fra transaksjonstidspunktet, forutsatt at kortholder har satt frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at kontoinnehaver ble eller burde blitt kjent med forholdet og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Ved uteblitt eller for sen reklamasjon er kontoinnehaver ansvarlig for uautorisert bruk av kort. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke egenandel på kr jf punkt Tvisteløsing og klageordning. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom kontoinnehaver skriftlig har erkjent ansvar for transaksjonen eller RB innen fire uker fra mottakelse av kontoinne-havers skriftlige innsigelse har anlagt søksmål. Blir saken avvist, løper en ny frist på 4 uker fra RB ble kjent med avvisningen. Kontoinnehaver plikter ved reklamasjon å gi de opplysninger som RB behøver for sin utredning av saken. Ved reklamasjon av uautorisert transaksjon skal kontoinnehaver politianmelde forholdet dersom RB ber om det. kreves av finansavtaleloven rette opp eventuelle feil f eks i form av feilbelastninger som skyldes teknisk svikt, konteringfeil eller lignende, overfor kontoinnehaver. RB er herunder ansvarlig for eventuelle gebyrer, renter og rentetap som kontoinnehaver/kortholder er påført som følge av feilen. RB er likevel ikke ansvarlig dersom kontoinnehaver/kortholder ikke har fremsatt krav om retting/erstatning uten ugrunnet opphold etter at vedkommende ble eller burde vært kjent med forholdet og senest 13 måneder etter transaksjonstidspunktet. B.10 Tilbakebetaling av transaksjon Kontoinnehaver kan kreve tilbakebetaling fra RB av det fulle beløp for en transaksjon iverksatt av eller via betalingsmottakeren dersom kortholder kan påvise at 1. kortholder ikke har autorisert det eksakte beløpet for transaksjonen i forbindelse med godkjennelsen av denne, og 2. beløpet oversteg hva kortholder med rimelighet kunne ha forventet ut fra sitt tidligere bruksmønster, vilkårene i avtalen og omstendighetene for øvrig. Rett til tilbakebetaling foreligger ikke dersom forskjellen i beløp beror på endringer i valutakursen og kursen ble beregnet på grunnlag av en avtalt referansevekslingskurs. Rett til tilbakebetaling gjelder heller ikke dersom kortholders samtykke til transaksjonen ble gitt direkte til RB, og når det er relevant, kontoinnehaver ble varslet om den fremtidige transaksjonen minst fire uker før forfallsdagen. Krav om eventuell tilbakebetaling må fremsettes senest åtte uker fra belastingsdagen. RB skal innen ti dager etter å ha mottatt krav om tilbakebetaling enten tilbakeføre det fulle beløpet for transaksjonen eller gi et begrunnet avslag på kravet med opplysning om hvilken tvisteløsningsordning som gjelder. B.11 Kjøpsrettslige innsigelser Dersom kontoinnehaver/kortholder har kjøprettslige innsigelser og pengekrav mot brukerstedet (selger) knyttet til varer eller tjenester betalt med kortet, skal disse rettes til brukerstedet. Så langt finansavtaleloven krever det, kan kontoinnehaver i egenskap av forbruker i tillegg gjøre gjeldene de samme innsigelser og pengekrav overfor RB. Kontoinnehaver plikter så snart det er rimelig anledning til det og uavhengig av brukerstedets behandling, å varsle RB om innsigelsene og pengekravet mot brukerstedet og dokumentere disse overfor RB. Dersom kontoinnehaver retter slike krav mot RB, kan RB påberope seg de samme innsigelser som brukerstedet kan påberope seg, herunder at det er reklamert for sent eller ikke foreligger mangel. RBs ansvar er begrenset til det kontoinnehaver har innbetalt på kredittkontoen i anledning fakturering for det kjøp reklamasjonen gjelder. Tap utover det innbetalte beløp kan ikke kreves erstattet. C. FORBRUKSLÅN C.1 Tilbakebetaling av lån Lånebeløpet tilbakebetales ved faste terminbeløp inklusive renter (annuitetslån). Ved renteendringer vil RB regulere terminbeløpet slik at avtalt lånetid beholdes. Partene kan inngå avtale om endret løpetid som følge av renteendring.gjelder slik avtale forlengelse av løpetiden, kan slik avtale først inngås etter at kontoinnehaver er varslet om renteøkningene. Dersom det er flere låntakere, kan RB kreve hver av dem for den fulle låneforpliktelsen, med mindre annet er avtalt. B.9 RBs ansvar for gjennomføringen RB er ansvarlig for at en transaksjon gjennomføres på korrekt måte etter at den er godkjent av kontoinnehaver/kortholder og skal så langt dette

8 Informasjon om Resurs Bank AB forsikringsformidling Resurs Bank AB NUF Reg.nr.: Adresse: Nydalsveien 33, 0484 Oslo Postadresse: Postboks 2006 Vika, 0125 Oslo Telefon Faks: Filial av Resurs Bank AB Svensk reg.nr.: Adresse: Ekslingan 9, Helsingborg, Sverige Postadresse: PO Box 22209, Helsingborg, Sverige Telefon: Faks: Forsikringsagent Resurs Bank AB NUF er forsikringsagent for Solid Försäkringsaktiebolag (reg.nr ) gjennom Resurs Bank AB. Solid Försäkringsaktiebolag er forsikringsgiver. Resurs Bank AB yter ikke rådgivning basert på objektiv analyse. Resurs Bank AB er registrert i det svenske Bolagsregisteret, Sundsvall, telefon E-post: og nettside Tilsyn Resurs Bank AB NUF er underlagt tilsyn fra den svenske Finansinspektionen, Postboks 7821 Box, Stockholm, Sverige. Telefon , webadresse: e-post: Eierandel Resurs Bank har ingen direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av stemmeretten eller kapitalen i noe forsikringsselskap, herunder Solid Försäkringsaktiebolag. Solid Försäkringsaktiebolags morselskap Resurs Holding AB har en direkte eller indirekte eierandel i Resurs Bank AB som utgjør mer enn 10 % av forsikringsformidlingsforetakets stemmerett eller kapital. Erstatning for formidling Resurs Bank har rett til erstatning fra Solid Försäkringar AB for formidlingen av en forsikring. Provisjonen til Resurs Bank utgår med 20 % av den månedlige forsikringspremien fram til forsikringen blir sagt opp. Resurs Banks godtgjørelse innebærer ingen ekstra kostnad for kunden, som kun betaler forsikringspremien. Solid Försäkringsaktiebolag er ansvarlig for økonomisk tap Solid Försäkringsaktiebolag er ansvarlig for økonomisk tap som rammer en kunde, en assurandør eller noen som utleder sin rett fra kunden som følge av at Resurs Bank, forsettlig eller uaktsomt, har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til norsk lov av 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling. Klager Hvis du er misfornøyd med Resurs Bank AB NUFs forsikringsformidling, kan du rette en klage til personen som formidlet forsikringen eller til kundeansvarlig leder i banken. Kontakt kundeansvarlig leder via e-post se eller sende din klage til Klagomålsansvarig, Resurs Bank, Box , S Helsingborg, Sverige. Du kan også ved en tvist henvende deg til Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet, Sekretariatet v/finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0151 Oslo. Veiledning kan også søkes hos: Finanstilsynet den svenske Finansinspektionen Forbrukerrådet Informasjon om Solid Försäkringsaktiebolag Svensk regnr.: Postadresse: Box 22068, S Helsingborg, Sverige Telefon:

9 Låneforsikring En suksess hos våre kunder! I dag velger stadig flere å tegne betalforsikring. Vi tror det skyldes den lave premien i forhold til den store sikkerheten forsikringen innebærer. Forsikring kan tegnes av kredittakere som er søkere hos Resurs Bank AB og som innvilges kreditt samt er: Arbeidstakere som er: fast ansatt hos en og samme arbeidsgiver i en periode på minst syv sammenhengende måneder, i direkte forlengelse av tidspunktet for tegningen av forsikringen. Varsel om oppsigelse eller iverksatt oppsigelse må ikke foreligge (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende). fullt arbeidsføre og ikke mottar sykepenger, attføringspenger eller liknende, medlem av folketrygden i Norge (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende). Alderspensjonister, førtidspensjonister eller uførepensjonister som: ikke er innlagt på sykehus ikke er henvist til annet sted som følge av legens råd. Hvis du blir arbeidsløs (Gjelder lønnstakere. Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av noen forsikringsbeskyttelse ved arbeidsløshet.) Ved arbeidsledighet i mer enn 30 sammenhengende dager, betaler vi kredittens ordinære månedsbeløp i opptil 12 måneder. Erstatning utbetales ikke ved: arbeidsløshet som følge av sesongarbeidsløshet frivillig arbeidsløshet eller avskjedigelse på grunn av forsømmelse arbeidsløshet på grunn av streik eller ulovlig handling utført av forsikringstakeren. arbeidsløshet, når forsikringstakeren ikke mottar dagpenger fordi vedkommende har uttømt sine rettigheter til å motta ytelser for dette fra folketrygden. Hvis du blir sykemeldt (Gjelder lønnstakere og selvstendig næringsdrivende.) Hvis du er sykemeldt i mer enn 30 sammenhengende dager, betaler vi kredittens ordinære månedsbeløp i opptil 12 måneder. Erstatning skjer ikke ved sykemelding hvor forsikringstakeren ikke mottar sykepenger, attføringspenger eller førtidspensjon. Hvis du må legges inn på sykehus eller et annet sted henvist av lege (Gjelder kun pensjonister.) Hvis du som forsikringstaker må legges inn på sykehus eller et annet sted på henvisning av lege i mer enn 5 dager, erstatter forsikringen kredittens ordinære månedsbeløp opptil 12 måneder. For hver påbegynt femdagersperiode ut over dette erstatter forsikringen ytterligere månedsbeløp i henhold til ovenstående, men ikke over 12 månedsbeløp. Informasjon om angrerett Ved tegnet av forsikringen har du en angrerett på 14 dager fra avtalen er inngått og du mottatt forsikringsbevis. Dersom du velger å si opp avtalen innen 14 dager etter at avtalen er ingått, vil eventuelt innbetalt forsikringspremie tilbakebetales. Du kan da kontakte Resurs Bank AB NUF på telefon eller adresse: Postboks 2006 Vika, 0125 Oslo. Dersom du ikke benytter deg av angreretten, vil avtalen være bindende for begge parter slik den ble inngått

10 Fullstendige vilkår låneforsikring BFP01 (NO), GENERELT 1 Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker. Forsikringen omfatter den kreditten hos Resurs Bank AB som det tegnes forsikring for. Forsikringen gjelder utelukkende nedenstående definisjoner av ufrivillig arbeidsløshet, sykemelding eller sykehusinnleggelse. Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av noen forsikringsbeskyttelse angående arbeidsløshet. 2 Forsikring kan tegnes av kredittakere som er søkere hos Resurs Bank AB og som innvilges kreditt samt oppfyller forutsetningene under de respektive underpunktene: 2.1 Arbeidstakere som er: fast ansatt hos en og samme arbeidsgiver i en periode på minst syv sammenhengende måneder, i direkte forlengelse av tidspunktet for tegningen av forsikringen. Varsel om oppsigelse eller iverksatt oppsigelse må ikke foreligge (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende) fullt arbeidsføre og ikke mottar sykepenger, attføringspenger eller liknende, medlem av folketrygden i Norge (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende). 2.2 Alderspensjonister, førtidspensjonister eller uførepensjonister som: ikke er innlagt på sykehus ikke er henvist til annet sted som følge av legens råd. 3 Forsikringen trer i kraft dagen etter at premien betales, forutsatt at kreditt hos Resurs Bank AB innvilges. Forsikringen gjelder fra dens nytegning og løper en måned av gangen, for så vidt forsikringen ikke opphører tidligere i henhold til det som er angitt i disse bestemmelser. HVA FORSIKRINGEN DEKKER 4 Ufrivillig arbeidsløshet (gjelder bare lønnstakere) Med ufrivillig arbeidsløshet menes at forsikringstakeren uten egen mulighet til å endre det, er arbeidsløs i minst 50 % av den samlede arbeidstid som gjaldt for forsikringstakeren i perioden umiddelbart før det tidspunktet da arbeidsløsheten oppstod, og at forsikringstakeren står til rådighet for arbeidsmarkedet, er registrert som arbeidssøkende hos NAV arbeid og har fått utstedt meldekort og mottar dagpenger samt ikke har frasagt seg muligheten til å arbeide. Unntak: Erstatning utbetales ikke ved: 4.1 arbeidsløshet som følge av sesongarbeidsløshet 4.2 frivillig arbeidsløshet eller avskjedigelse på grunn av forsømmelse 4.3 arbeidsløshet på grunn av streik eller ulovlig handling utført av forsikringstakeren. 4.4 arbeidsløshet, når forsikringstakeren ikke mottar dagpenger fordi vedkommende har uttømt sine rettigheter til å motta ytelser for dette fra folketrygden. 5 Sykemelding (gjelder bare lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende) Med sykemelding menes at forsikringstakeren blir sykmeldt i minst 50 % av den samlede arbeidstiden som gjaldt for forsikringstakeren i den perioden som fulgte umiddelbart før tidspunktet for sykemeldingen. 5.1 Erstatning skjer ikke ved sykemelding hvor forsikringstakeren ikke mottar syke penger, attføringspenger eller førtidspensjon. 6 Sykehusinnleggelse (gjelder alderspensjonister, førtidspensjonister eller uførepensjonister) I tilfelle du som forsikringstaker må legges inn på sykehus, alternativt må legges inn et annet sted etter legens råd, erstatter forsikringen kredittens ordinære månedsbeløp. For hver påbegynte femdagersperiode ut over dette erstatter forsikringen ytterligere månedsbeløp i henhold til ovenstående, men ikke over 12 månedsbeløp. SKADE 7 Med skade menes inntruffen arbeidsløshet, sykemelding, sykehusinnleggelse eller innleggelse på annet sted etter legens råd i henhold til ovenstående definisjoner. ERSTATNING 8 Erstatning utbetales hvis forsikringstakeren blir ufrivillig arbeidsløs eller sykmeldt i mer enn 30 sammenhengende dager (karenstid) eller må legges inn på sykehus, alternativt legges inn et annet sted (se punkt 6). Erstatning gis i maksimalt 12 måneder per skadetilfelle med kredittens ordinære månedsbeløp. Med ordinært månedsbeløp menes månedsbeløp i henhold til den betalingsplan forsikringstakeren (samtidig kontohaveren) har betalt flest ganger i de fem nærmeste måneder før ufrivillig arbeidsløshet, sykemelding eller sykehusinnleggelse inntraff. Erstatning skjer for hver hele kalendermåned og utbetales direkte til Resurs Bank AB. Kontant erstatning utbetales ikke. Unntak: 8.1 Erstatning utbetales ikke for renter og avgifter som tilkommer på grunn av kontohavers betalingsforsømmelse. Erstatning utbetales ikke i forbindelse med kreditt som tas opp etter at forsikringstakeren har fått kjennskap til, eller burde ha hatt kjennskap til hendelser som medfører rett til erstatning. PREMIEN 9 Forsikringspremien debiteres forsikringstakerens konto hos Resurs Bank AB. Premien debiteres av Resurs Bank AB etter ordre fra SOLID. SKADEMELDING M.M. 10 Krav om erstatning skal sendes til SOLID snarest mulig etter at skaden er inntruffet. Ved krav om erstatning skal forsikringstakeren til enhver tid stille de dokumenter til rådighet for SOLID som SOLID måtte anse for nødvendige for å kunne bedømme retten til erstatning. Forsikringstakeren skal også gi SOLID fullmakt til å innhente opplysninger angående arbeidsløshet fra NAV arbeid og angående sykemelding fra NAV trygd. 11 I perioden da det utbetales erstatning, skal forsikringstakeren løpende stille de dokumenter til rådighet for SOLID som SOLID til enhver tid anser for nødvendige for å kunne bedømme retten til fortsatt erstatning. 12 Hvis erstatning utbetales på feilaktig grunnlag, er forsikringstakeren forpliktet til å betale tilbake til SOLID. Dersom forsikringstaker unnlater å opplyse om endrede forhold som innebærer eller som kan innebære forandringer i retten til erstatning, kan det medføre oppsigelse av forsikringsavtalen. 13 Skade skal meldes så raskt som mulig etter at forsikringstaker har fått kjennskap til skaden. Fremsettes erstatningskrav senere enn som angitt ovenfor, fritas forsikringsselskapet for ansvar. OPPSIGELSE OG ANGRING AV FORSIKRINGSAVTALE 14 Hvis du angrer på at du har tegnet en forsikring, kan du skriftlig annullere forsikringen i opptil 14 dager etter at du har mottatt forsikringen og forsikringsvilkårene. 15 Forsikringen opphører automatisk og debitert premie anses til fulle oppbrukt: 15.1 hvis forsikringstakeren dør, 15.2 når kontoen ikke lenger oppviser gjeld. 16 Forsikringen kan sies opp med 30 dagers skriftlig varsel til den 1. i en etterfølgende måned. GJELDENDE LOV 17. Din rett i henhold til denne forsikring bortfaller eller begrenses i henhold til bestemmelsene i forsikringsavtaleloven: 17.1 hvis du i den hensikt å bedra har oppgitt, tilbakeholdt eller skjult noe av betydning som kunne ha innvirkning på retten til å tegne forsikring hvis du i den hensikt å bedra har oppgitt, tilbakeholdt eller skjult noe av betydning for utbetaling av erstatning hvis du har tilsidesatt dine plikter i henhold til ovenstående. 18 For denne forsikring gjelder for øvrig bestemmelsene i Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler 19 om forsikringsavtaler med senere endringer, for så vidt disse ikke er fraveket ved ovennevnte bestemmelser. Hvis du av en eller annen årsak ikke er tilfreds med håndteringen av et forsikringsanliggende, skal du i første omgang henvende deg til forsikringsselskapets hovedkontor. Dersom du ikke skulle være fornøyd med avgjørelsen, har du følgende muligheter for utenrettslig behandling. Du kan henvende Dem til Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, telefon , faks Etter FAL 20-1 kan du bringe eventuell tvist inn for Forsikringsskadenemnda eller Avkortningsnemnda som begge administreres av Forsikringsklagekontoret. Ovenstående vil ikke begrense deres adgang til domstolsbehandling. SOLID Försäkrings AB Box Helsingborg, Sverige Telefon: Faks: