Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening"

Transkript

1 Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor:

2 Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer og møtesekretær, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Styrets årsmelding og utvalgenes årsmeldinger for Innkomne forslag 5. Forslag fra styret 6. Regnskap for Fastsettelse av medlemskontingent 8. Budsjett for Valg Styrets medlemmer med vara Medlemmer til de faste utvalg etter behov To revisorer med vara Valgkomité på tre medlemmer Sak 3 Styrets årsmelding og utvalgenes årsmeldinger for 2014 Styrets årsmelding for 2014 Vi hadde ved utgangen av 2014, 1113 betalende medlemmer. Dette er en økning på 15 mere enn i fjor. Gledelig at andelen barn og ungdom viser en økning. Kategori Differanse Hovedmedlem Barn og ungdom Pensjonister/uføre Familie Sidemedlem Æresmedlemmer 4 6 2

3 Styret i Bodø Jeger og Fiskerforening har i perioden til bestått av: Tore-Geir Følvik styreleder, Anders Mørk nestleder, Steinar Wiik studieleder, Jan Ole Østensen - leder leirdue utvalget, Harald Tormod Skjelstad - leder elgbaneutvalget, Kurt-Arne Brannfjell - leder klekkeriutvalget, Snorre Dille - leder sportsfiskeutvalget, Tom Rasmussen - leder hytteutvalget, Stig Even Edvinsen - leder fuglehund utvalget, Gunn Tove Eidissen leder barne- og ungdomsutvalget og Tor Erik Jørgensen - leder utvalg for lokal forvaltning. Vi manglet sekretær og Siv Anita Myhre sa seg villig til å bekle denne rollen fra 3.april 2014 I desember overtok Gunn Tove Eidissen hundeutvalget og Marit Sand Knutsen ble ny leder for barne og ungdomsutvalget. På årsmøte 2014 ble det ikke valgt kasserer. Av mangel på kasserer ivaretok Willy Rudborg kassererfunksjon fra Han var midlertidig ikke villig til å fortsette jobben pga merarbeid og mye arbeid med denne jobben, samt rot når det gjaldt attestering og kontering på bilag. Styreleder overtok da denne oppgaven i mangel på at ingen vil påta seg oppgaven. Dette har vært en belastning for styreleder med all oppfølging i forbindelse med å ha kassererjobben i tillegg jobben som styreleder, og har signalisert at han ikke vil ha denne jobben lengre. Det har i historien til BJFF vært vanskelig å få bemannet kasserer jobben. Saker det har vært arbeidet med i 2014: Det er i hovedsak organisatoriske og administrative saker som går på driften av foreninga, samt høringer. Saker som bør nevnes spesielt er: Sak 7/2014 Familiedag på Bestemorenga i mai Det var flere deltakere på arrangementet enn det man først hadde trodd, ca. 130 stk. Et veldig bra arrangement med aktiviteter som skyting, fluebinding, apportering, behandling av våpen og kastedammen. I 2015 vil kastedammen være ferdig oppgradert, så da blir den mere attraktiv for brukerne. Familiedagen er et viktig arrangement for foreningen hvor man får vist fram bredden og styret er enstemmig i at dette er et arrangement det fortsatt skal satses på. Sak 8/2014. Sportsfiskets år. Det var ca. 15 barn som deltok på fiskesommer og det ble vervet 5 nye medlemmer. Foreningen hadde fått kr ,- fra NJFF for gjennomføringen av arrangementet. Christian Kjøsterud deltok fra NJFF, han var imponert over arealene på Bestemorenga og samholdet i BJFF. Det var søkt om midler både for sjøfiske og fjellfiske. Utvalget fikk tilsendt bl.a. ei tykk bok, noen dupper og noen kroker.

4 Det er gjennomført fluefiskekurs under gode forhold med 9 deltakere. Sjøørretfiskekonkurranse var kald og sur, og med få deltakere. Det ble fanget en eneste fisk og fiskeren fikk premie. Det ble kun innkjøpt en premie, resten ble sponset av Komplett-fritid og Intersport. Sak 9/2014. Jenteprosjektet Prosjektet ble planlagt i samarbeid med KUN, v/ Maria Almli. Opprinnelig var det rettet mest mot innvandrerkvinner og det ble totalt søkt om nær ½ million kroner i støtte fra forskjellige offentlige instanser. Vi fikk til slutt støtte på kr fra Nordland Fylkeskommune, og arrangementet ble redusert til et en dags arrangement. Gjennomføringen var lørdag 20. september på Bestemorenga sammen med Speideren jenter deltok, og det ble gjennomført aktiviteter som skyting, oppfyring av primus og matlaging med forskjellige retter. Alle var fornøyd med gjennomføringen, selv om det var forventet større deltakelse. Avisa Nordland lagde en artikkel om arrangementet, som er lagt ut på avisens nettside. BJFF sitter igjen med ca ,- kroner etter arrangementet. Vi fikk en ekstra kostnad på kr ,- da det blåste stiv kuling med storm i kastene slik at utlåneteltene fra Byggesystemer ble smadret og ødelagt. Vi har prøvd og forhandle med KUN om at vi skulle dele på denne regninga med negativt resultat. Samarbeidspartnere Foreningen har en tre-årig samarbeidsavtale med DNB for perioden 15. juni juni Styret vil arbeide for å forlenge denne. KomplettFritid har administrert utleie av hyttene, båtene i Valnesvatnet og Langvatnet og forestått nøkkelutleie til disse. Denne avtalen terminerte vi med KomplettFritid og fra 19/5 fikk vi en avtale med Intersport i Bodø om å ta over denne jobben, samt at vi inngikk en sponsoravtale med Intersport. Vi har inngått en avtale med Inatur om utleie av hyttene våre. De blir annonsert på Inatur sin hjemmeside. Når en bestiller en hytte gjennom portalen betaler en direkte til Inatur og får en kvittering som man viser til Intersport i Bodø og får derved utlevert nøklene. Denne avtalen har fungert godt, og økt utleien av våre hytter. Bertnes Geosenter har forestått utleie av båten på henger.

5 Imidlertid ble båten stjålet på henger fra Geosenteret Saken er politianmeldt. Overtakelse av tomta på Bestemorenga Denne saken var også behandlet på årsmøtet Bakgrunnen er at Bodø formannskap i møte vedtok følgende: 1. Bodø kommune overdrar tomt til skytebaner til Bodø Østre Skytterlag, Bodø Jegerog Fiskerforening og Bodø Sportsskytterklubb vederlagsfritt. 2. Kostnader til fradeling, målebrev, tinglysing og dokumentavgift ved overdragelse dekkes av kjøperne. 3. Arealet skal benyttes til klubbhus og skytebaner. 4. Administrasjonen får fullmakt til å foreta innbyrdes avgrensing av tomtene samt avtale rett til adkomst og parkering og andre nødvendige rettigheter og plikter til aktuelle organisasjoner. 5. Forøvrig gjelder kommunens vanlige vilkår ved tomtesalg. Det har nå blitt foretatt oppmåling av tomt med utsettelse av tomtegrenser i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune som også eide en del av utdelt tomt. Kjøpekontrakt signert Skjøte vil bli utstedt når BJFF har betalt for oppmålinga. Denne regninga fra kommunen er ikke kommet ennå. Invitasjon om endringer arealdisponering Bestemorenga Sportsanlegg Bodø kommune reviderte i 2013 planen for idrett og friluftsliv for perioden , og denne skal være et styringsverktøy for all utvikling som omfatter idrett, friluftsliv og lek. Kommunen har startet på en prosess med å få avklart fremtidig bruk av Bestemorenga hvor arbeidet skal ende i en arealdisponeringsplan. Kommunen ønsker å se nærmere på dagens bruk, samt muligheter for videreutvikling. Bestemorenga er pr. i dag tilrettelagt for mange typer bruk; skyting, casting, akebakker, langrenn, modellfly og turgåing. Kommunen ønsker også å vurdere muligheter for nye aktiviteter, uten å redusere for videreutvikling av eksisterende brukere. BJFF har meldt inn sin interesser med bygging av bane 1 samt benytte området mellom bane 1 og elg bane/kontor avsatt til investering i eventuelt en storlavo. Kart med tegninger av eksisterende samt planlagt utbyggelse er sendt Bodø kommune.

6 . Medlemsinformasjon/ Medlemsverving Våre internettsider har i 2014 fungert bra på gammel portal. Men ved overgang til ny portal som er basert på Sharepoint ble vi forespeilet mye bedre funksjoner og brukervennlighet. Den nye portalen har så langt vært en skuffelse. Den største mangel er at den ikke fungerer slik den skal på mobil og nettbrett. NJFF lover at de skal rette opp de mangler. At vi har en god portal er viktig for medlemsvervingen. Foreningens internettside finner du på og foreningens e-post adresse er Fuglehund utvalget har en egen e-postadresse for påmelding til jaktprøver, utstillinger og andre aktiviteter i regi av fuglehund utvalget. Adressen er Som nevnt i innledningen, så har antall medlemmer i 2014 økt med 15. Foreningen har spesielt prøvd å satse på tilbud og aktiviteter for kvinner, barn og ungdom. Det er midlertidig viktig at vi er flink til å profilere foreningen med de flotte anleggene vi har og ikke minst tilbud om slike ting som jegerprøvekurs, dressurkurs for hund, aversjonskurs for sau og rein, fluekaster kurs m.m. Foreningens økonomi Foreningen har en solid økonomi. Årets resultat er et overskudd på kr ,86. Det var budsjettert med et underskudd på kr ,- Det er ikke avdekket svinn på ammunisjon eller premier Vi har i år hatt DNB som hovedsponsor som har bidratt med støtte fil foreningen på kr.25000,- Stor takk til DNB. Æresmedlemmer Foreningen har nå 6 æresmedlemmer. Fra før Petter Bringsli, Knut Eide, Kjell Lekang og Arnold Stormo. Nye i 2014 er Torstein Olsen og Sverre Jakob Skår. Styret vil med dette takke alle tillitsvalgte og øvrige medlemmer for den innsatsen som de har lagt ned i 2014, og håper på stor aktivitet også i Det henvises for øvrig til årsmeldingene fra de enkelte utvalg Bodø 23. februar 2015 Styret i Bodø Jeger- og Fiskerforening

7 Utvalgenes årsberetninger 2014: Årsmelding TAM Året 2014 har vært et fint år. TAM gruppen skoleåret 2013/2014 besto av 4 flotte gutter fra 8 trinn og 9 trinn. Disse var med på 18 turer vårsemesteret VI har da fått vært på overnattingsturer både vinter og vår. Vi har isfisket, gått på skøyter sparket, vært på vinter jakt på ski og vi har sett etter viltspor og satt opp minkfeller som vi åtet. Dog uten annet resultat enn at musene har fått mye god mat. På vårparten har vi dorget etter laks og ørret, noen har fått sin første fisk. Vi har vært på Toppturer og navigert etter GPS samt badet. Bål har vi hatt hver gang så lenge det var lov, etter det har de lært å lage mat på Mulitfuel og alternative varmekilder. Høsten 2014 ble litt annerledes enn forventet. Vi har hatt 16 turer i høst. Det har kun vært en fast elev med hver Tirsdag. En er med så mye som har kan med tanke på at det er avgangselev og trenger nok timer for å få karakterer. Vi har derfor i perioder kjørt en del kveldsturer for at han kan være med. Vi har bla skutt med pistol hos pistolklubben. Ungdomshjemmet hadde booket plass i høst gjennom Saltvern men der fikk de ikke eleven til å delta. Har hatt med andre elever enkelte dager som ikke tilhører TAM men som er i målgruppen for kommende år. Men vi har jaktet og felt fugl, vi har fisket, vært på båt tur og på overnatting. Vi har hatt mye vær på en del av turene våre i høst så vi har fått forsket på luft styrker og værfenomener. Samt å lære seg hvordan man opptrer i naturen når været blir en utfordring. Foreldrene og elevene samt skolen er fornøyd med tilbudet så langt. Nå er arbeidet med å tegne ny kontrakt for skoleåret 2015/2016 startet og nå sikter jeg meg også inn på mellomtrinnet til skolene. Der er det og store behov for alternativ undervisning så vi håper det slår an. Mvh Lena Marie Borlaug Prosjektleder TAM.

8 Klekkeriutvalgets årsberetning Klekkeriutvalget har i 2014 gjennomført 12 utvalgsmøter der det ble utført rengjøring av kar, flytting av fisk og planlegging drift. Vi har i tillegg hatt daglig røkting av fisk. Vi har hatt 3 dugnadsturer til Tverbrennhytta. Klekkeriutvalgets medlemmer har utført ca.1000 dugnadstimer i Klekkeriutvalget er stolt over å ha fått to nye æresmedlemmer i 2014, Torstein Olsen og Sverre Skår. Utvalgsmedlemmene har i løpet av 2013/14 utført en stor jobb med renovering av klekkeriet. Oppholds og møterom er renovert på Slutten av 2014 er alle lys i klekkeriet skiftet ut. Mye tid er også gått med problemløsning/rep av hoved vanninntak til klekkeriet i år, og dette arbeidet må fortsette i 2015 da det er problemer fremdeles. Det er også startet en jobb med å utarbeide Prosessbeskrivelse for klekkeriet. Fiskehelsetjenesten har hatt 5 kontroller og klekkeriet er godkjent i Høstens tørrvær førte til store problemer med å fange stamfisk, men til slutt fikk vi god fangst som berget stamfisket Innfangning av stamfisk til stryking 2014 ga et resultat på ca rognkorn som er et godt resultat. I 2014 ble det solgte fisk for kr ,- driftsinntekter på kr ,- Driftsutgiftene pr.31/12-14 er på kr ,- Driftsresultat pr.31/12-14 kr , - (Budsjettert med ,-) Investeringsbudsjettet var ,-, resultat ,-. I 2014 er det skrevet avtale om fiskeleveranser til Statkraft Energi som sikrer gode inntekter for salg. Det er også tegnet en meget gunstig avtale med Labora om fiskehelseavtale. Følgende har vært medlemmer i Klekkeriutvalget i 2014: Kjell Lekang, Sverre Skår, Torstein Olsen, Per-Ivar Olsen, Per Ove Jakobsen, Jostein Elvedal nestleder, Tor Arne Mortensen, Jan Ivar Olsen, Kurt Arne Brannfjell, Dag Rune Olsen, Per Arne Berg og Arnt Knudsen. Kurt Arne Brannfjell Leder Klekkeriutvalget

9 Hytteutvalgets årsberetning BJFF`s hytter har i år vært utleid i via inatur.no sine nettsider. Nøkkeldepot har vært delt i år. Første del av året via Sport1 Superstore på Stormyra og senere Intersport i Glasshuset. Intersport overtok dette når Intersport ble ny sponsor av BJFF. Hytteutvalget har vært meget fornøyd med den service som har vært ytt BJFF fra disse. Lille hytta på Kvarv leies foreløpig fortsatt ut via hytteoppsynet på Kvarv. BJFF ønsket en bedre profilering av sine hytter og løsningen fra Inatur har fungert ypperlig. Vi har nå et meget høyt belegg på hyttene våre og opplever stadig oftere henvendelser fra friluftsmennesker fra hele landet som ønsker å leie hos oss. Inatur er et samarbeid mellom NJFF og Statskog. Utleie båten på Valnesvatn har knapt vært i bruk i år. Denne leies nå ut via Bertnes Geo senter. Her har utvalget en jobb å gjøre med å få dette opp å gå skikkelig skal vi fortsett å ha dette tilbudet. Reglene for hytteutleie har vært endret i Hytteutvalget retter stor takk til de ulike hytteoppsyn for sin dugnadsinnsats i 2014 og en spesiell takk rettes til Ella og Magne Bergfall som nå takker av etter mange år hvor de har lagt ned en masse arbeid med å vedlikeholde og utbedre Faulvassbu. Fordelte utleie døgn 2014: Faulvassbu 49dg. Heggvassbu 48dg. Langnesbu 87dg. Tverbrennhytta 80dg. Tom Rasmussen Leder Hytteutvalget

10 Årsberetning for Tverrbrennhytta 2014 Hytta har vært mye utleid. Arbeid som er gjort i løpet av året: I mars ble det kjørt opp 2 favner ved, gass, og strø til toalettet. I juni ble det gjort grundig rent i hytta, og toalettbeholdere skiftet ut. Båtene ble satt ut, og gjort klar for sommersesongen. Vinduene i vestveggen ble malt. Diverse annet vedlikehold ble gjort, og det ble ryddet og fjernet søppel i området rundt hytta. I september ble platten i nordveggen reparert. Båtene ble tatt opp for vinterlagring, og toalettbeholderne ble skiftet. I oktober ble nye batterier til solcellepanelet båret opp til hytta. Takk til gutta i klekkeriutvalget for god dugnadsinnsats. Per-Ivar Olsen, hytteansvarlig ÅRSMELDING 2014 LANGNESBU Vedlikehold: Fortsatt tynning og fjerning av ettervekst i allerede ryddet område. Satt inn plattingene og de gamle møblene med treolje. Generelt renhold og rydding av hytta utført. Malt hele hytten med vindskibord. Nyanskaffelser: Det er ikke gjort noen store innkjøp i 2014, brukt 400 kroner på ny «gammel» sofa, den som ble kjøpt for 4 år siden er utslitt allerede. Antar denne sovesofaen fra 1970 tallet holder mye lengre. Angivelig tidlig IKEA sovesofa. Status: Prioritering i 2015, blir utbedringer av naust. Legge gulv og generelt fikse naustet slik at det blir mer attraktivt for mange ivrige sportsfiskerne. Utlegging av ny fastfortøyning for større båter. Har ønsket kr til neste år for disse oppgavene. Ingen større innkjøp utover vanlig års budsjett bortsett fra nevnte investeringer. Om tiden strekker til er der maling nok til at utedo og naust blir malt i 2015.

11 Johnny Jensen Årsmelding 2014 FAULVASSBU Har overtatt hytteoppsynet etter Ella og Magne Bergfall. Hadde dugnadsarbeid siste helga i juni. Ved er saget og kløvet og kommet på plass. Det har vært en utrolig fin sommer med mye godt vær. Har inntrykk av at hytta har vært godt besøkt. Fikk i løpet av sommeren telefoner fra besøkende som varslet om at båten i Rismålsvatn var skadet og tok inn vatn. Dette skal vi se på våren Hører om lite fisk i vannene omkring, og utsetting behøves. Vi har begynt å sysle med tanken om å få en platting ved uteplassen til Faulvassbu. Dette vil heve kvaliteten på uteområdet og vi unngår at det dras inn så mye sand og skitt. Da har vi hatt vår første sesong som nytt hytteoppsyn. Vi takker for i år og ser frem til å ta fatt på året som kommer. Arild Karlsen og Bjørn Didriksen har bygget utedo til utleienaustet ved Langvatnet. Fauske 18. november 2014 Kari Øxning ÅRSMELDING 2014 HEGGVASSBU I 2014 har Heggvassbu, så vidt vi hytteoppsyn kan vurdere, hatt normalt belegg. I hytta er det meste på stell. Grillplass og plattingen er mye brukt. Det går nok også en del hytteved til bålbrenning/grilling ute. Det får vi leve med, men vi minner om at det er masse rekved langs Heggmovatnet, og oppfordrer brukere til å sanke bålved i fjæra. Vi som er hytteoppsyn får mange hyggelige tilbakemeldinger om at hytta er i god stand og at leietakerne har hatt et fint opphold på Heggvassbu. Det setter vi stor pris på! Brukerne har vært oppfordret til å ta med seg ved fra naustet og det har fungert greit. Vi hytteoppsyn tar også med oss det vi får plass til på oppsynsturer. Heggvassbu er ikke vinterisolert og ved utleie i de kaldeste månedene går det uforholdsmessig mye ved. Som vanlig er hytta derfor vinterstengt frem til våren.

12 Bruk av båten i Bogvatnet har gått greit og det er ikke registrert skader på denne. De gamle stålbuene ved båtstøa i Bogvatnet er fjernet med helikopter av Fjelltjenesten på oppdrag fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Disse var et skjemmende innslag i den ellers fantastiske og uberørte naturen ved Bogvatnet og det er fint at de omsider er borte. Takk til Fjelltjenesten for dette! Bruk av båten i Heggmovatnet har også forløpt greit, bortsett fra et tilfelle sent i høst da hytteoppsyn var oppe for å øse båten og fant den liggende å drive i fjæra nedenfor naustet. En litt annen vindretning og båt og motor hadde vært tapt. Årsaken til at båten ikke var fortøyd har vi ikke fått klarhet i, men det er uansett ikke bra, og vitner om stor sløvskap eller total mangel på knutekunnskaper. Vi hytteoppsyn er klar over at det er forskjellig erfaringsnivå på brukerne av hytta, kanskje spesielt hva angår bruk av båt. Dette forsøker vi å kompensere for ved å lage tydelige oppslag både på hytta, i naustet og på nett. Dessverre kan det se ut som om disse rettledningene ikke alltid blir lest. Det var mye vann i Heggmovatnet helt fra starten av, så båten har ligget i dragfortøyning hele sesongen. Det er vasket bort mye grus så kjøring til naustet på lav vannstand begynner å bli krevende. Det behøves en bil med store hjul og firehjulstrekk for å få det til. Hytta ble rundvasket i vår og vanlige oppgaver som tømming av utedass er utført. Utover det er det ikke utført noen store vedlikeholdsoppgaver, men ved for flere sesonger er fraktet opp i naustet. Arild Pettersen og Willy Rudborg.

13 Fuglehundutvalget årsberetning Fuglehund utvalget har i 2014 gjennomført 12 større og mindre arrangementer, noe vi er svært godt fornøyd med. Vi har hatt fokus på rekrutering og oppfølging av nye fuglehundeiere, og tilbakemeldingene er meget gode. Vi ønsker å takke alle involverte for at alle arrangementer gikk som planlagt. Styret har i 2014 bestått av: Stig Even Edvinsen, Benedicte Munkvik, Rune Øien, Magnus Fjeldså, Steinar Pettersen, Bjørnar Wik, Morten Kilen, Siw Anita Myhre, Svein Helge Johansen, Lars Johnson, Harald Schølberg og Tom Rasmussen. 2. mars arrangerte vi treningssamling på fjellet. 12 ekvipasjer meldte seg på og hadde en lærerik dag med instruktør Magnus Fjeldså. Vi hadde 2 temakvelder i Begge på Bestemorenga. Kaffe og vafler ble servert, 20 stk kom begge kvelder og først ute var Marit Sand Knutsen. Hun lærte oss hvordan vi fysisk vedlikeholder våre hunder hele året. Alle fikk seg nok en aha opplevelse eller to, og lærte mye. Neste ut var Åge Lekanger og han fortalte ivrig om hvorfor vi er på jaktprøve og hva som skjer der. Kveldene var en stor suksess. Vinterprøven ble arrangert 5-6. april på Saltfjellet med Polarsirkelen Høyfjellshotell (Lønsdal) som prøvesenter. Det var 152 påmeldte hunder til denne prøven og med god hjelp fra utvalget organiserte prøveleder Tom Rasmussen jaktprøven meget godt, og helgen ble vellykket. God premieprosent og fine tilbakemeldinger. 22 ekvipasjer meldte seg på dressurkurs som gikk over 8 kvelder med Alf Inge Olsen, Tore Geir Følvik og Steinar Pettersen som hovedinstruktører. Bjørnar Wik organiserte det på beste måte. Dette var den største inntektskilden til utvalget i Kurs i utstilling teknikk ble avholdt 22. mai og Marit Sand Knutsen sørget for at alle oppmøtte fikk god hjelp. 7. juni gikk utstillingen av stabelen. Utstillingsleder Magnus Fjeldså gjorde som alltid en glimrende jobb. Aversjonsdressur sau/rein var som vanlig fulltegnet og ble avholdt i april/juni/august. Morten Kilen har hatt det administrative ansvaret og organiserte det på beste måte. Vi kan ikke få takket Åge Lekanger nok for å ordne med reineierne, stille både sauer og område til disposisjon. Høstprøven ble arrangert 23/24. august i Virrvassdalen. Som på vinterprøven hadde vi Polarsirkelen Høyfjellshotell (Lønsdal) som prøvesenter. Tom Rasmussen var prøveleder flankert av Benedicte Munkvik. Prøven var tildelt CACIT og vi oppnådde bra premieprosent. Helgen 27/28. september arrangerte vi treningssamling i fjellet lørdag, med instruktørene Magnus Fjeldså og Stig Even Edvinsen. Og søndag var det på ny duket for Salten Derby, dommer Stig Even Edvinsen meldte at det var mange nye unghundtalenter i distriktet Begge arrangementer hadde mange deltakere og det gleder oss at rekrutteringsarbeidet bærer frukter. 18. oktober hadde vi klubbmesterskap. 18 ekvipasjer stilte til start og det ble kåret klubbmestere i begge klasser. Dommer for dagen var Magnus Fjeldså.

14 Vi avsluttet året 2014 med hundemassasjekurs. Instruktør var hundefysioterapeut Marit Sand Knutsen, og hun lærte de oppmøtte hvordan å ta vare på stive og støle hundemuskler etter en lang jaktdag. Hundeutvalget har i år fått flere nye medlemmer og står veldig sterkt i årene som kommer. Alle i utvalget har i 2014 gjort en særdeles god jobb. Inspirerende å se at dugnadsånden er økende. Avsluttningsvis vil vi takke sponsorer, dommere, deltakere og ellers involverte for godt samarbeid i 2014 Stig Even Edvinsen Leder Fuglehundutvalget BJFF Sportsfiskerutvalgets årsberetning Utvalget har bestått av følgende personer. Snorre Dille leder Bjoern Walin Svenn Erik Eide Jonas Herstad Agnar Knedal har flyttet til Fauske, og dermed slutt i utvalget. Asbjørn Nesje har kommet tilbake fra årsskiftet 14/15. Vi har gjennomført div. utvalgsmøter, og leder/nestleder har deltatt på div. styremøter. Det har vært litt dårlig aktivitet i utvalget pga sykdom hos leder, noe som er over nå. Vi hadde en større aktivitetsplan dette året, enn vi har hatt før. Noe lyktes vi med, noe tok dårlig vær og noe ble kansellert for dårlig oppmøte. Vi prøver i år med nesten samme aktivitetsplanen. Se nettsiden. Vi har 2 større prosjekter på Bestemorenga vi jobber med og som vi tror skal komme i mål med dette året. Det er å få ferdigstilt kastedammen, samt slutt arbeidet med bua vår. Det har vært godt utleie på utleie båten vår. ** døgn utleid. Dessverre så ble båten stjålet like før den skulle i vinteropplag. Håper å ha ny båt klar til neste sesong. Utvalget har i den siste tiden deltatt meget aktivt i kampen om å bevare Skjerstadfjorden slik den er nå uten mere oppdretts etableringer. Dette har tatt meget tid, men vi tror på saken. Trenger all den støtte vi kan få fra alle. Lederen ønsker å takke alle for velvillig innsats, samt styret med dets leder Snorre Dille Leder sportfiskeutvalget

15 Studieutvalgets årsberetning Studieutvalgets årsberetning. Foreningens 6 jegerprøveinstruktører har i 2014 avholdt 8 jegerprøvekurs med til sammen 144 deltagere som fullførte kurset. Gjennomsnittssum på eksamensbesvarelsen ligger på 44,8 av 50 med en stryk-% på 8. Dette er veldig bra, og langt under tallene for fylket ellers. Stor takk til dyktige og engasjerte instruktører. 50 av disse var damer/jenter og 56 var jenter/gutter under 20 år. Kursene har blitt avviklet ved Bankgata og Hunstad ungdomskoler. Kursavgiften for jegerprøvekurset har vært for medlemmer og for de som ikke meldte seg inn i NJFF. Av øvrige kurs er det avholdt standplasslederkurs med 13 deltagere, kurs i fluekasting med 8 deltagere og dressur av hund med 22 deltagere. Steinar Wiik Leder studieutvalget. Barne- og Ungdomsutvalgets årsberetning 2014 Utvalget har avviklet de fleste planlagte aktiviteter jfr. søknad om frifondmidler. Vinteren/våren 2014 arrangerte vi i samarbeid med leirdueutvalget 2 skyte kvelder på leirduebanen for barn og ungdom. Isfiskedagen på Soløyvannet ble avlyst, dette fordi isen var usikker. Lørdag 24.mai ble den tradisjonelle familiedagen avviklet. Det var godt vær, og antall besøkende var omtrent som året før. Vi får god tilbakemelding på arrangementet, de oppmøtte virker å være meget fornøyde. Det hadde vært greit med flere besøkende, da vi nå er blitt gode på arrangementet. Fiskesommer gikk av staben onsdag 11.juni på Soløyvannet v/breiva. Der var det 14 barn/ungdommer som møtte opp. Overnattingstur til Tverrbrennhytta ble gjennomført august, med 5 ungdommer og 2 voksne (Bernt Toldnes og Tor Erik Bakke). Tilbakemeldingen var at ungdommene var meget fornøyd med turen. Høsten 2014 er det avviklet 2 innføringskurs i hagleskyting, samt ett innføringskurs i rifleskyting. Barne- og ungdomsutvalget ønsker å takke alle som har bidratt til at vi har kunnet gjennomføre de planlagte aktiviteter. Utvalget har bestått av : Marit Sand Knutsen, Bernt Toldnes, Tor Erik Bakke, Hans Olaf Berg samt Gunn Tove Eidissen.

16 Frifondmidler 2014 Følgende arrangement er avviklet i 2014: Vinteren/våren: 2 innføringskurs i hagleskyting samt familiedagen i mai. Juni: Fiskesommer 2014 Høst: Overnattingstur til Tverrbrennhytta, 2 innføringskurs i hagleskyting, samt ett innføringskurs i rifleskyting. Bodø den 19. januar 2015 Gunn Tove Eidissen leder av barne- og ungdomsutvalget Leirdueutvalgets årsberetning Utvalget har bestått av. Jan Ole Østensen, Mikael Østensen, Roy Helge Thune, Frank Ness, Leif Storheil og Tormod Ness har vært et år med masse aktivitet både på skytebanen og dugnadsiden. Bane 2 og 3 er nå ferdig restaurert og område rundt er ferdig planert. Det har vært en gjeng på stykker som har stått på for å ferdigstille området fra bane 2 til og med bane 3. Vi må takke alle som har vært med på å gjøre leirduebanen til Bodø jff til en veldig fint område. Sesongen 2014 har vært den beste noen sinn med skyteaktivitet, det er avfyrt ca trenings serier + alle stevner som er arrangert. Av stevner kan vi nevne 200 skudd stevnet med 40 deltakere og landsdelskampen mellom Nordland og nord Sverige med 50 deltakere. I tillegg har vi gjennomført flere skytinger for barn og ungdom, familiedagen og jegerprøvekursene. Mange av våre skyttere har deltatt på forskjellige NM rundt om i landet, med gode resultat. Vi har registrert nesten 600 forskjellige skyttere som har vært på banen. Omsetningen har økt til nesten 1 million denne sesongen. Det neste som står på programmet for neste sesong er å ferdigstille bane 1. Bane 1 blir en kombi - bane med både skeet, sporting og trap bane. Vi er så vidt kommet i gang med denne og håper at vi er ferdig i løpet av sommeren, så vi kan bruke den når høstsesongen kommer i gang. Vi takker alle som har vært med på at sesongen 2014 er blitt godt gjennomført, og ønsker at dere er med sesongen 2015 også, og ønsker dere til lykke med ny sesong. Med vennlig hilsen Jan Ole Østensen Leder leirduebanen

17 Elgbaneutvalgets årsberetning Utvalgets medlemmer Harald T. Skjelstad, leder, Geir Balseth, nestleder, Roger Nyhagen, Knut Haugen, Per Øyvind Jentoft, Per Taihaugen, Finn Sivertsen, Jørgen Johansen, Lasse Sivertsen, Kurt Jakobsen, Arild Sandvik, Arild Pettersen, Ole Christian Lorentsen, Ole Nyheim, Ketil Jarhelle, Geir Sundt, Åge Jørgensen, Jon Einar Brattæy, Robert Bjørklund Trening og storviltprøven. Sesongstart i 2014 var 19.5.og siste treningskveld var Til sammen 31 skyte kvelder. Drift og økonomi. Årskort, kveldskort og stevneavgift. I forhold til 2013 har vi en økt omsetning på kr ,-. Dette er kr ,- over budsjett Til sammen har 336 jegere avlagt storviltprøven. Det skilles nå mellom investeringer og drift. Investering for Elgbanen var kr ,-. Driftsresultatet for Elgbanen gav et overskudd på kr ,-. Et resultat vi skal vær godt fornøyd med! Stevner. Elgbanen har i 2014 gjennomført 3 jaktfeltstevner. Klubbmesterskap og elgbaneskyting er ikke arrangert i 2014 på grunn av lav interesse. Det var bare 8 deltagere på klubbmesterskapet i 2013 og på bakgrunn av den lave interessen ble det besluttet å ikke arrangere dette stevnet i Når det gjelder jaktfelt er situasjonen heldigvis en annen. Her har vi god oppslutning på stevnene og gjennomsnittlig deltakere på de tre stevnene i 2014 var 38 deltagere. BJFF medlemmer har også i år gjort det bra i Jaktfeltkarusellen som vi arrangerer sammen med Fauske & Sørfold JFF. Årets vinner i både klassen for jegerutstyr og åpen klasse ble BJFF`s Arild Skarvik Pettersen. Skyttere i jegerklassen stiller i jaktutstyr, mens skyttere i åpen klasse kan bruke skytterjakker og tyngre konkurransevåpen. Det er derfor en flott prestasjon å vinne hele jaktkarusellen med jaktutstyr og jaktvåpen. Øvrige BJFF medlemmer som må nevnes er Ole Christian Lorentsen som ble nr. 3 i åpen klasse og Roger Kristensen som ble nr. 5 totalt, også han skjøt i jegerklassen hvor han ble nr. 3. Siste BJFF skytter i superfinalen var Jørgen Johansen som ble nr. 5 i jegerklassen. Harald T. Skjelstad, Leder Elgbaneutvalget

18 Lokal forvaltning Lokal forvaltning har i det siste året jobbet med planlegging, gjennomføring og avslutning av Jenteprosjektet (se sak 9/2014 ovenfor). Denne type tiltak er en fin måte å introdusere kvinner med minoritetsbakgrunn for norsk kultur og tradisjoner, og vil være til hjelp for å integrere de inn i en viktig del av det norske samfunnet. Vi mener dette prosjektet bør videreføres så fremt de økonomiske rammene tilsier det. Lokal forvaltning har også i år jobbet med innføring av skuddpremie på smårovvilt. Jakt på smårovvilt, og da spesielt rødreven, er viktig for ivareta gode bestander av skogsfugl og rype. I tillegg er jakt på smårovvilt spennende og terskelen for å jakte er lav. Denne jaktformen er en glimrende måte å rekruttere nye jegere på. Hverken Viltnemda eller Bodø kommune har funnet det mulig å bevilge penger til dette over sine eksisterende budsjett. Bodø Viltnemd vedtok høsten 2012 å innføre skuddpremie på smårovvilt i en prøvetid på 3 år etter en henvendelse fra BJFF. Det ble foreslått å bevilge kr pr år. Lokal forvaltning vil jobbe videre med denne saken i Lokal forvaltning bør forsette å være representert i Bodø Friluftsforum. Hovedtyngden av saker som behandles i forumet ligger i interesseområdet til BJFF's medlemmer, og BJFF's tilstedeværelse vil også være med å styrke Bodø Friluftsforum. Tor Erik Jørgensen Leder Lokal forvaltning Sak 4 Innkomne forslag Det foreligger ingen innkomne forslag. Sak 5 Forslag fra styret Sak 6 Regnskap 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter , , , , , ,00 Tilskudd/erstatning(note 1) , , , , , ,14 Øvrige inntekter , , , , , ,55 Inntekt foreningssek , , ,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,69

19 Driftskostnader Varekostnader , , , , , ,56 Beholdningsendring , , , , , ,78 Arrangementer , , , , , ,28 Drift og vedlikehold anlegg/hytter(note2) , , , , , ,39 Nyanskaffelse materiell (note 3) , , , , , ,06 Porto,telefon, data , , , , , ,65 Div.drftskostnader (note 4) , , , , , ,05 Reise-,utdannings-og oppholdskostnader , , , , , ,00 Bilgodtgjørelse , , , , , ,81 Annonsekostnader , , , , , ,17 Møtekostnader 2 145, , , , , ,20 Kontigenter,gaver, medlemsblader , , , , , ,00 Forsikringer , , , , , ,00 Premier , , , , , ,00 Kurs-,prøver- og dommerkostnader , , , , , ,00 Investeringsutgifter AU Note , ,00 Ungdomsutvalg 6 716, , , ,00 Lønn og utgifter foreningssekr , , ,21 Sum Driftskostnader , , , , , ,39 Driftsresultat , , , , , ,30 Finans-inntekter/kostnader Renteinntekter , , , , ,00 Rentekostnader Andre bankomkostnader , , , , , ,04 Sum rente-inntekter/kostnader 5 935, , , , ,10 205,96 Overskudd/Underskudd , , , , , ,26 BALANSE BJFF Anleggsmidler Hytter,skyteanlegg,klekkeri , , , , , ,86

20 Inventar , , , , ,00 Sum anleggsmidler , , , , , ,86 Omløpsmidler Varelager , , , , , ,83 Kundefordringer (Note 5) , , , , , ,75 Andre fordringer Kontanter 1 306, , , , , ,45 Bankinnskudd , , , , , ,51 Sum omløpsmidler , , , , , ,54 SUM EIENDELER , , , , , ,40 Egenkapital og gjeld Egenkapital , , , , , ,64 Dommerutdanningsfond fuglehund (note 6) , ,36 Årsreultat , , , , , ,26 Sum egenkapital , , , , , ,90 kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld ( note 7) , , , , , ,50 SUM EGENKAPITAL/GJELD , , , , , ,40 Note 1 MVA refusjon ,00 Aktivitet,- Studie,- Kvinne, jentemidler ,00 Grasrotandel ,00 Note 2 Vedlikehold hytte/bygg strøm, kommunale avgifter,tlf, ved, Vedlikehold utstyr