Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE"

Transkript

1 Tords vei Asker Mobil Org.nr: Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Utført av: Bygningsingeniør/Takstmann Torbjørn Solnørdal E-post; Oppdrag 898 Befaringsdato:

2 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst. Egne forutsetninger Forutsetninger: Referansenivå er forskrifter og byggeskikk som var gjeldende da bygget ble oppført. Normal slit og elde beskrives ikke. Forholdene er likevel hensyntatt i verdifastsettelsen. Ved besiktigelsen blir det gjort søk med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte plasser som våtsoner m.m. dersom disse er tilgjengelige. Eventuelle mangler blir da kommentert. Utstyr og innredninger er ikke funksjonstestet. Arealene er oppmålt innvendig (BRA) og tillagt skjønnsmessig vurdert veggtykkelse for beregning av BTA. Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser. Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken. Det er ikke fremlagt dokumentasjon vedr. tetthet i bygget eller vedr. termografering av bygget. Dersom ikke annet er nevnt har det ikke vært foretatt radonmåling i boligen. Det er ikke foretatt kontroll om bygget er endret i forhold til opprinnelig byggemelding. Denne type dokumentasjon kan leveres som tilleggstjeneste av Huskonsulenten AS. Ved besiktigelsen er det ikke mulig å dokumentere hvor mye isolasjon som er i gulv, yttervegger og tak. Dersom isolasjonstykkelser er oppgitt i rapporten er dette på grunnlag av opplysninger ved besiktigelsen eller på grunnlag av normal byggeskikk fra byggeår. Tomteverdi er som regel ikke satt i teknisk verdiberegning. Dette er ihht NTF's retningslinjer. Tomtens verdi er likevel hensyntatt i normal salgsverdi. Eier/rekvirent har fått oversendt takst for gjennomlesning før den benyttes i salg. Alle fornyelser/utbedringer som er oppgitt i denne takst er i følge eier/rekvirent og der dokumentasjon foreligger og er forevist takstmann er dette spesielt nevnt som forevist i denne takst. Huskonsulenten AS Org.nr Torbjørn Solnørdal av 10

3 Sammenfattet beskrivelse Tomten er opparbeidet og beplantet, lett skrånende tomt med stort uteareal. Eiendommen ligger på en solrik kolle med noe utsyn. Gruset adkomst og gårdsplass. Eiendommen ligger i etablert strøk bestående av småhusbebyggelse og bolig- og næringsbebyggelse på Stabekk. Nærhet til tog, buss, Stabekk sentrum samt ca 3 min. med bil til Høvik. Gode adkomstforhold. Parkering i carport og å egen grunn. Nedkjøring til carport er noe bratt, forutsettes ferdigstillt når nabobygg er ferdigstillt. Andel av vedlikeholdskostnader for vei er oppgitt til ca 900,- pr år. Adkomstretter over naboeiendommer er ikke forevist. I tillegg er det en utvendig grovkjeller/bod under balkong på ca 24 Kvm med jordgulv, fuktig lagringsplass. Nabobygg er under oppføring og et soverom for denne boligen ligger over carport, denne delen ligger i nabobygg og forutsettes ferdigstillt før salg. Vinduer i 2 etasje er noe små i forhold til krav til rømning, det er montert rømningstige på yttervegg. Rammetillatelse og igansettingstillatelse for naboeiendom er gitt i 2013, ferdigattest er ikke gitt siden bygget ikke er ferdigstillt. Siden del av denne boligen ligger inn under nybygget er dermed den delen ikke gitt ferdigattest for, forutsettes gitt ved ferdigstilling av nabobygg. I følge Norges Eiendommer er denne delen registrert som en tomannsbolig som er horisontaldelt, boligen er vurdert som tomannsbolig som er vertikaldelt siden den har alle tre etasjene og kjeller. Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Bygningsingeniør/Takstmann Torbjørn Solnørdal E-post; Huskonsulenten AS Org.nr Torbjørn Solnørdal av 10

4 Rekvirent Rekvirert av: Ernst Arne Larsen Besiktigelse, tilstede Dato: Bygningsingeniør/Takstmann Torbjørn Solnørdal Takstmann Tlf.: Ernst Arne Larsen Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Egne observasjoner Dato Befaring Eier Dato Opplysninger gitt av eier Infobank Dato Norges Eiendommer Bærum kommune Web kart. Dato Bærum kommune Web kart Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 14 Bnr. 251 Hjemmelshaver: Tomt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Ernst Arne Larsen og Anne Kristin Ruud Eiet tomt. Areal 1 533,5 m² Eier har hjemmel i ideell andel av tomten. Privat, via offentlig vei. Offentlig via privat stikkledning Offentlig via privat stikkledning Ikke regulert Kommuneplan: Avsatt til bolig i kommuneplan - Planidentifikasjon Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Kommentar: Storebrand. Forsikringsavtale er ikke forevist Bygninger på eiendommen Tomannsbolig, vertikaldelt. Byggeår: Iht. Norges Eiendommer Tilbygd: Carport og et soverom Innredet kjeller og 3 etasje i 2004, ferdigattest ikke forevist. Huskonsulenten AS Org.nr Torbjørn Solnørdal av 10

5 Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Tomannsbolig, vertikaldelt. - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Gang, vaskerom/bad, kjølerom, bod 1, bod 2, stue og soverom. Utgang fra stue. Høyde i kjeller er 2,13 til 2,15. Lavere i kjølebod. 1. etasje Vindfang, gang, stue/kjøkken, soverom 1, bad/wc, badstue og soverom 2. Utgang balkong fra et soverom og adkomst soverom 2 via soverom etasje Vindfang, kjøkken/stue, soverom, bad/wc/vaskerom og badstue. Utgang balkong fra vf. 3. etasje Stue, 2 kott og 2 soverom + areal i ark uten måleverdi høyde. Mønt himling - bjelker i himling. Høyde 1,98 m. Sum bygning Tomannsbolig, vertikaldelt. - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Gang, vaskerom/bad, stue, soverom Kjølerom, bod 1, bod 2 1. etasje Vindfang, gang, stue/kjøkken, soverom 1, bad/wc, badstue, soverom 2 2. etasje Vindfang, kjøkken/stue, soverom, bad/wc/vaskerom, badstue 3. etasje Stue, 2 soverom 2 kott Huskonsulenten AS Org.nr Torbjørn Solnørdal av 10

6 KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Tomannsbolig, vertikaldelt. Lokalisering Tomannsbolig, vertikaldelt. Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Eldre bolig over flere plan, boligen har enkelte skjevheter som ansees som normalt grunnet alder på bygningen. Arealeffektiv bolig med mange rom. 210 Grunn og fundamenter, generelt Bygningen er oppført med grunnmur i betong og naturstein. Innvendige kjellervegger er utfort og igjenkledd, dette hindrer inspeksjon av overflater. Tykke yttervegger. Utvendig er det enkelte riss i overflater. Et kjellervindu bør pusses i overgang karm og mur. 225 Yttervegger Over grunnmur har bygningen yttervegg av reisverk i tre. Utvendig fasadekledning består av kledning. Påkostninger: Dels overflatebehandlet i 2014 og Kledning er slitt og har enkelte partier med råte. Utbedringer må påregnes. 227 Takkonstruksjoner Saltakkonstruksjon i tre tekket med betongstein. Tekkingen er ca 30 år gammel. 233 Vinduer Vinduer med ramme og karmer i tre med isolerglass med sprosser, doble glass og enkle glass. Påkostninger: Isolerglass fra 2002 og Isolerglass i balkongdør fra Sprekk i 1 vindu. Stedvis slitte karmer. 235 Ytterdører og porter Ytterdør med karm og dørblad i tre. Balkongdør med isolerglass. 236 Utvendige beslag Takrenner, nedløp og beslag i sink og stål. Skade i nedløp. 244 Innvendige dører Innvendige trefyllingsdører i trekarmer og åpninger. Eldre dører Huskonsulenten AS Org.nr Torbjørn Solnørdal av 10

7 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Parkett, heltregulv, vinyl og fliser. Noe avvik i horisontalplan. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Malte flater, fliser og panel. 255 Overflater på innvendig himling Panel, dukhimling og malte flater. 261 Trapper og ramper Innvendige tretrapper. Noe lav høyde i del av trapp til 3. etasje - ca 1,5-1,6 m. 262 Balkonger Utgang til 2 stk balkonger (ca 45 m2) hver. Trekonstruksjon med utgang fra gang og bad. 270 Fast inventar, generelt Garderobeskap i gang og soverom. Skoskap på vegg. 272 Kjøkkeninnredning 1.Etasje. Moderne innredning med profilerte fronter, heltre benkeplate. Gasskomfyr med 5 bluss og 3 stekeovner, integrert micro og kjøleskuffer, overskap med glass og bakerøy med takhent avtrekkshette. 2.Etasje. Moderne innredning med slette fronter, heltre benkeplate med gass koketopp og integrert ovn. Fliser på vegg og makanisk avtrekk. Påkostninger: Nytt kjøkken i 2013 i første etasje. 310 Sanitærinstallasjoner, generelt 200 liter varmtvannsbereder plassert i kott uten sluk i 3. etasje liter bereder. 320 Varme, generelt Teglsteinspipe med åpen peis og flere peisovner. Gulvvarme i bad. For øvrig er det elektrisk oppvarming med panelovner. Badstuovn og innredning. Røykrør i 3. etasje må sikres bedre. 360 Luftbehandling, generelt Naturlig ventilasjon. 400 Elkraft, generelt Sikringsskap med automatsikringer. Takstmann har ikke elektrokompetanse som godkjenner kontroll av anlegget. Påkostninger: Nytt elanlegg i 2004 og 2012, i følge eier Huskonsulenten AS Org.nr Torbjørn Solnørdal av 10

8 900 Annet Kabel-tv. Bredbånd. Markise. Rømningstige. Downlights. Pulverapparat. Utebelysning. Eldre ståltank som ikke er i bruk på eiendommen. Kjeller Vaskerom/bad 1. etasje Bad/wc 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Fliser med gulvvarme. 254 Overflater på innvendige vegger Fliser. 255 Overflater på innvendig himling Panel. 300 VVS-installasjoner, generelt 300 liter bereder, wc, dusjnisje og servant i innredning. 360 Luftbehandling, generelt Ventilert. 900 Annet Nytt i Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Fliser med gulvvarme. 254 Overflater på innvendige vegger Panel og fliser. 255 Overflater på innvendig himling Panel. 300 VVS-installasjoner, generelt Vegghengt wc, badstuovn, hjørnekar, servant i innredning, dusjnisje med glassdør og innredning i badstue. 360 Luftbehandling, generelt Ventilert. 900 Annet Bad opplyses nytt i 2004, gulvfliser og varme fra2014. Huskonsulenten AS Org.nr Torbjørn Solnørdal av 10

9 2. etasje Bad/wc/vaskerom 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Fliser med gulvvarme - motfall til sluket. 254 Overflater på innvendige vegger Fliser. 255 Overflater på innvendig himling Ubehandlet panel med downlights. 300 VVS-installasjoner, generelt Dusjnisje, hjørnekar, servant i innredning og kran med avløp til vaskemaskin. 360 Luftbehandling, generelt Ventilert. 900 Annet Fra ca 2004/2005. Huskonsulenten AS Org.nr Torbjørn Solnørdal av 10

10 VERDIBEREGNING Årlige kostnader Årlige kostnader Kapitalisert verdi Kommentar: Ant. kostnad: Forsikr., off. avg., vedlikehold etc. Sum kostnader Kr: Takstmannen har ikke kapitalisert netto årlige leieinntekter fordi det i dagens markedssituasjon for utleie ikke er samsvar mellom kapitalisert verdi og markedsverdi. Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Tomannsbolig, vertikaldelt Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Huskonsulenten AS Org.nr Torbjørn Solnørdal av 10